**4. Alamat terakhir tuan punya tanah yang saya ketahui ialah

dengan ini memohon supaya dimasukkan suatu kaveat ke dalam hakmilik tanah yang diperihalkan dalam jadual di bawah ini supaya dimaksudkan untuk mengika...

0 downloads 8 Views 374KB Size
**4. Alamat terakhir tuan punya tanah yang saya ketahui ialah: ………………………………………………………………..…………………………………............................................ ………………………………………………………………………………..…………………............................................. *5.

Dengan ini saya bersetuju untuk menerima servis melalui faksimili dan nombornya ialah ………………………………………………………………….

Bertarikh pada ………… haribulan …………………………….. 20 ……….

………………………………………………….... Tandatangan (atau cara penyempurnaan yang lain) oleh atau bagi pihak pemohon Di sini masukkan Saya, …………………………………………………………………………………………............................................... nama penuh dan …………………………………………………………………………………………………............................................... kelayakan orang yang dengan ini mengaku bahawa *tandatangan/cap ibu jari yang di atas itu telah menyaksikan

*ditulis/dicapkan di hadapan saya pada ............ haribulan .............................. 20 ……….., dan adalah *tandatangan/cap ibu jari yang benar bagi―

Di sini masukkan …………………………………………………………………………………………………...................................................... nama orang yang telah mengaku kepada saya: yang menyempurnakan atau kenyataan (i) bahawa dia adalah cukup umur; ‘orang yang dinamakan di atas’.

(ii) bahawa dia adalah warganegara Malaysia; (iii)

bahawa dia telah menyempurnakan surat cara ini dengan kerelaan hatinya sendiri; dan

(iv)

bahawa dia faham akan kandungan serta natijahnya.

Disaksikan dengan tandatangan saya pada .......... haribulan......................, 20........ …………………………………… Tandatangan

Jika alamat orang yang berhak di bawah surat cara ini ialah di luar Persekutuan maka suatu alamat di dalam Persekutuan untuk penyampaian notis-notis hendaklah ditambah dalam ruangan ini. ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................. JADUAL TANAH *DAN KEPENTINGAN *Bandar/ Pekan/ Mukim

No. *Lot/ Petak/ P.T.

dan No. Hakmilik

Perihal

Bahagian tanah (jika ada)

(1)

(2)

(3)

(4)

No. Berdaftar *pajakan/pajaka n kecil (jika ada) (5)

No. Berdaftar Gadaian (jika ada) (6)

*Potong sebagaimana yang sesuai. **Tidak terpakai bagi keadaan di mana kaveat mengikat kepentingan tertentu sahaja

[Borang ini diterjemahkan oleh Peguam Negara, Malaysia, menurut Pemberitahu Undangan No. 12 tahun 1964]

P.T. TM. 5-65 (4). ).](N.L.C. 22A – Pin. 2/85)

Kanun Tanah Negara Borang 19B [Seksyen 323] PERMOHONAN UNTUK MEMASUKKAN KAVEAT PERSENDIRIAN Kepada *Pendaftar/Pentadbir Tanah …………………………………………………….................................................

Saya, ……………………................................................................................................................................ Beralamat di ……….........………………………………………………………………........................................…. dengan ini memohon supaya dimasukkan suatu kaveat ke dalam hakmilik tanah yang diperihalkan dalam jadual di bawah ini supaya dimaksudkan untuk mengikat― *tanah itu sendiri/kepentingan yang diperihalkan dalam jadual tersebut. 2.

Alasan-alasan tuntutan saya ke atas *tanah/kepentingan itu ialah―

…………………………………………………………………………………………..……............................................... …………………………………………………………………………………..……………............................................... ……………………………………………………………………………………..……………............................................. 3.

Sebagaimana yang dikehendaki oleh seksyen 323 Kanun Tanah Negara, maka saya kemukakan― (a)

fi yang ditetapkan sebanyak RM………………………….;

(b)

akuan berkanun *saya sendiri/peguambela dan peguamcara saya yang mengesahkan tuntutan yang dinyatakan dalam perenggan 2 di atas, dan

(c)

jika yang berhubungan dengan sebahagian tanah, suatu keterangan atau pelan tanah yang terlibat, atau jika yang berhubungan bahagian yang tidak dipecahkan pada tanah atau bahagian daripadanya, suatu perihal mengenainya.

Di sini masukkan nama Negeri atau Daerah sebagaimana yang sesuai.