Abstrak

Penyakit-penyakit tersebut bukan lumrah bagi belia muslim. ... jurnal-jurnal, ... terus merebak dan menular dalam masyarakat kita khususnya dalam kala...

0 downloads 23 Views 354KB Size
PENGURUSAN PEMBANGUNAN BELIA DARI PERSPEKTIF ISLAM Nik Safiah Nik Abdullah1 Selamah Maamor2 Norazlina Abd Wahab3 Abstrak Artikel ini mengupas tentang pengurusan pembangunan belia dari perspektif Islam untuk melahirkan individu dan seterusnya masyarakat yang berkualiti dan berperibadi anggun. Artikel ini juga mengaplikasikan kaedah kualitatif menerusi analisa dokumen dan data sumber sekunder. Hasil perbincangan mendapati bahawa pengurusan pembangunan belia dari perspektif Islam menekankan pembentukan akhlak yang luhur dan kemahiran-kemahiran berlandaskan Islam bagi mencapai dan menepati ciri-ciri ideal belia cemerlang. Justeru, belia sebagai umat hebat akan muncul apabila wujudnya suatu perancangan yang menyeluruh berpaksikan kepada empat unsur utama iaitu pemupukan dan pengawasan terhadap rohani, jasmani, intelek dan emosi sejajar dengan ajaran Islam. Setiap bidang ajaran Islam, sama ada yang berkenaan tasawuf, akidah ataupun fiqh mementingkan pembangunan kualiti insan yang setara. Kata Kunci: pengurusan, pembangunan belia, ideal, perspektif Islam 2015 GBSEJournal

Pengenalan Persoalan berkaitan golongan belia merupakan suatu topik perbincangan yang serius dan memerlukan keprihatinan yang tinggi oleh semua pihak yang terlibat dengannya. Mereka adalah pewaris kepada kepimpinan dan kegemilangan negara di masa akan datang. Golongan belia memainkan tanggungjawab dan peranan yang amat besar terhadap agama, masyarakat, bangsa dan negara untuk menjana pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran negara yang mampan. Peranan belia bukan sekadar menuntut ilmu, membina kerjaya atau melakukan aktiviti-aktiviti bagi memenuhi masa senggang dan hobi sahaja tetapi warga belia sepatutnya turut sama menyumbang idea, masa dan tenaga ke arah pembangunan belia untuk menjadi sebuah bangsa yang dihormati dan disegani di persada dunia. Ekoran itu, keperibadian mereka harus dilentur sedaya upaya agar elemen emosi, intelek, jasmani dan rohani yang terbentuk dengan suburnya itu dapat diseimbangkan. Komuniti dewasa yang lebih berpengalaman seharusnya membantu dan memberikan kerjasama yang tidak berbelah bagi untuk memastikan kegemilangan dalam usia muda ini dapat direalisasikan. Belia harus dibinakan keupayaan, disuburkan keintelektualan, dimotivasikan rangsangan dan gerakkannya supaya mereka ada kekuatan dengan sepenuh hati mengangkat harga diri dan martabat ke peringkat antarabangsa. Maka, memperkasakan potensi 1

Pusat Pengajian Perniagaan Islam, Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah, Tel: +60194071368 Email: [email protected] 2 Pensyarah Kanan, Pusat Pengajian Perniagaan Islam, Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah. Emel: [email protected] 3 Pensyarah Kanan, Pusat Pengajian Perniagaan Islam, Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah. Emel: se;[email protected]

17

kecemerlangan belia yang amat berharga ini dalam pelbagai aspek merangkumi disiplin kehidupan, kemasyarakatan dan pengetahuan adalah menjadi tanggungjawab bersama. Segala usaha ini harus dilakukan secara berterusan kerana usia belia ini sering dikaitkan dengan segala keinginan dan kelakuan yang negatif. Menurut Mohd Ismail (2005), golongan belia pada kacamata masyarakat adalah usia yang melambangkan kepantasan, kemudaan, keteguhan, keseronokan, kegembiraan dan segala keindahan dan kesempurnaan. Desakan hati mereka memang ingin bebas tanpa kongkongan dan sekatan dengan ertikata yang salah (tidak boleh dibentuk, dihalang dan ditegur keinginan mereka). Mereka lebih cenderung kepada perkara-perkara yang tidak bermoral sekiranya fokus dan penumpuan terhadap pembinaan kerohanian yang sempurna dan mantap tidak dititikberatkan. Maka, foktor utama adalah melalui pendidikan awal di dalam institusi kekeluargaan yang kurang menekankan penghayatan, pengamalan dan kefahaman agama. Selain itu, faktor persekitaran juga tidak memberi sumbangan ke arah pembentukan budaya positif, segala kebaikan dan nilai-nilai murni. Ditambah lagi peranan media massa sama ada berbentuk cetakan atau elektronik banyak membentuk minda dan persepsi belia ke arah kemungkaran dan gejala-gejala negatif. Penyakit-penyakit moral ini dianggap oleh masyarakat sebagai lumrah bagi belia dewasa kini. Hakikatnya, Islam memandang fitrah semula jadi manusia adalah cinta kepada kesempurnaan, ketulusan, kebaikan, kesucian dan pengabdian diri kepada Allah s.w.t. Penyakit-penyakit tersebut bukan lumrah bagi belia muslim. Belia muslim senantiasa dilingkungi dengan kemahuan yang positif, menyuburkan minda dan jiwa (rohani) ke arah ketaqwaan, keimanan dan kegemilangan. Tanggapan inilah yang merupakan asas utama perlu diperbetulkan di kalangan masyarakat dan belia. Sekiranya masyarakat dan belia mempunyai tafsiran yang betul terhadap peranan yang perlu dimainkan maka pembentukan belia cemerlang melalui penyusunan semula akan mudah dan lancar. Kesimpulannya, Islam itu sendiri merupakan penyelesaian kepada pelbagai masalah manusia. Kaedah-kaedah yang ditawarkan dalam Islam pula sangat komprehensif meliputi semua aspek termasuk sekecil-kecil perkara dan yang paling asas. Kesempurnaan Islam dalam memberikan jalan penyelesaian ini walaubagaimanapun tidak dapat memberi apa-apa makna sekiranya kandungan dan ajarannya tidak benar-benar didalami dan difahami dengan baik. Oleh yang demikian, strategi pengurusan pembangunan belia amat penting untuk dikupas agar ianya selari dengan ajaran Islam bagi melahirkan belia yang berhemah tinggi dan boleh dibanggakan. Justeru, artikel ini bertujuan untuk mengupas tentang pengurusan pembangunan belia dari perspektif Islam dengan mengaplikasikan kaedah kualitatif menerusi analisa dokumen dan data sumber sekunder. Sumber sekunder merujuk kepada bahan kajian seperti jurnal-jurnal, buku-buku dan prosiding sedia ada yang membincangkan mengenai pembangunan belia. Perbincangan Definisi Belia Belia dan remaja secara umumnya merujuk kepada suatu tahap perkembangan dalam kehidupan seorang individu. Perkataan “belia” ini didefinisikan dalam pelbagai maksud, sama ada dalam kamus mahupun dalam perundangan. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), belia bermaksud muda belia, sangat muda, golongan muda secara keseluruhannya yang terdiri daripada pemuda dan pemudi. Namun begitu, takrif belia 18

menurut Dasar Pembangunan Belia Negara (1997) adalah mereka yang berumur antara 15 hingga 40 tahun. Walaubagaimanapun dari segi strategi pelaksanaan program dan orientasi aktiviti, tumpuan utama ialah mereka yang berumur 18 hingga 25 tahun. Menurut perspektif Islam, belia dikaitkan dengan umur baligh di mana usia baligh dan akal sempurna sebagai faktor penentu. Di dalam al-Quran ada disebut perkataan fata dan dalam hadis pula disebut perkataan syabab. Kedua-duanya membawa maksud pemuda atau belia (Abdul Ghafar, 2000). Justeru, Islam mentakrifkan belia sebagai satu fasa umur alam baligh yang menerima tanggungjawab (taklif) atas setiap perbuatan yang dilakukan di mana manusia ditentukan kewajipan melaksanakan tanggungjawab kepada Allah, rasul dan masyarakat (JAKIM, 2009). Menurut Tajul Ariffin (1990), belia Islam ialah belia di peringkat usia yang penuh dengan cita-cita yang tinggi dan darah gemuruh serta idealisme yang luas. Lantaran dari itu, Mohd Ismail (2005) telah merumuskan bahawa belia yang sedemikian mempunyai tanggungjawab dan nilai-nilai khusus yang berperanan melakukan perubahan dalam masyarakat ke arah menegakkan kebenaran. Di dalam al-Quran juga banyak menyebut tentang kepentingan belia dalam membangunkan negara. Antara surah yang menceritakan tentang belia ialah Surah al-Kahfi yang mana terdapat contoh teladan yang baik boleh diikuti pada pemuda Kahfi. Deskripsi Tentang Pembangunan Belia Menurut Falsafah Pendidikan Kebangsaan memperkembangkan potensi individu secara bersepadu dan komprehensif adalah suatu usaha berterusan untuk mewujudkan generasi belia yang seimbang dari segi emosi, rohani, jasmani dan intelek berasaskan keimanan yang tinggi kepada Allah. Usaha ini bertujuan bagi melahirkan warga belia yang berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggungjawab, berilmu pengetahuan dan berkemampuan mencapai keharmonian diri, serta memberi sumbangan terhadap kesejahteraan dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Ini kerana negara maju menurut Mahathir (1991) bukan sekadar aspek ekonomi malah merangkumi semua aspek kehidupan seperti budaya, politik, sosial, psikologi dan kerohanian. Walaubagaimanapun, harapan Malaysia untuk menjadi negara maju pastinya menjadi sukar seandainya warga belia di negara ini terjerumus dengan permasalahan akhlak yang sangat bertentangan dengan prinsip Islam. Malah, perkara yang perlu dirisaukan adalah masalah sosial di kalangan belia kini semakin meruncing. Berbagai ragam krisis akhlak dan moral terus merebak dan menular dalam masyarakat kita khususnya dalam kalangan remaja. Sehubungan itu, pembangunan belia menjadi agenda penting dalam sesebuah negara. Ia merupakan suatu proses peralihan dalam pelbagai aspek kehidupan belia meliputi pembentukan akhlak, moral dan rohani, sosial, ekonomi, politik, pendidikan, budaya, perundangan dan sebagainya yang membawa perkembangan dan kemajuan (Azizan, 1991). Oleh kerana golongan belia adalah golongan yang akan mewarisi tampuk kepimpinan negara di masa hadapan, maka salah satu agenda utama dalam sesebuah negara adalah pembangunan dan pembinaan jati diri seseorang individu belia. Golongan kepimpinan belia inilah yang mencorakkan hala tuju sesebuah negara dan kemajuan agama Islam itu sendiri di masa akan datang. Justeru, pembangunan belia bukan suatu usaha yang boleh dipandang remeh dan dianggap enteng. Ia bukan sepertimana pembangunan material yang boleh dijangka dengan ketara kejayaan dan pencapaiannya. Ia berhubung rapat dengan pelbagai bidang termasuk 19

yang paling asas memahami hakikat manusia yang merupakan matlamat pengislahan (Wan Suhaimi, 2008). Ciri-Ciri Ideal Belia Yang Cemerlang Ciri-ciri ideal belia yang cemerlang turut digariskan oleh seorang sarjana Islam, Abdullah Nasih (1994a). Menurut beliau sekiranya ingin berjaya dalam kehidupan di dunia mahupun di akhirat, terdapat lima asas yang mesti menjadi pegangan iaitu (i) Iman yang teguh dan tidak mudah goyah; (ii) Keikhlasan yang benar, bukan kepura-puraan atau riak; (iii) Kemahuan yang kuat, tidak kenal takut dan gentar; (iv) Kerja keras tidak kenal lelah; dan (v) Berkorban demi mencapai kemenangan. Belia yang ideal sewajarnya mempunyai akhlak dan sahsiah diri yang mantap dan luhur. Seseorang belia muslim mesti memiliki benteng keimanan dan akidah yang kukuh dalam menghadapi segala cabaran dalam kehidupan. Mereka juga perlu sentiasa bersyukur atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah melalui ketaatan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan dan kemungkaran-Nya. Penumpuan menuntut, memahami, menghayati dan mengamalkan keseimbangan ilmu duniawi dan ukhrawi akan menatijahkan akhlak yang mendamaikan kepada diri dan sekeliling. Islam juga menuntut agar setiap individu muslim menjaga kesihatan tubuh badan supaya dapat melaksanakan segala tanggungjawab terutama tugasan agama dengan sempurna. Selain daripada itu, golongan belia yang ideal dan cemerlang bukan sahaja memberi sumbangan kepada pembangunan ekonomi Islam melalui keusahawanan Islam malah turut serta dalam kerja-kerja sukarelawan atau berpesatuan sebagai tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Belia yang hebat juga senantiasa peka kepada isu-isu yang melanda negara dan dunia khususnya dunia Islam seterusnya menyumbang idea-idea bernas bagi kemajuan bersama. Kepekaan belia kepada setiap perubahan yang berlaku dapat mematangkan fikiran, meluaskan pengalaman dan bijak dalam mengatur strategi demi menghadapi hari-hari mendatang yang semakin mencabar. Pembangunan Belia dari Perspektif Islam Konsep Islam dalam pembangunan belia adalah bersumberkan al-quran dan al-sunnah menerusi landasan akhlak, akidah dan syariah. Aspek terpenting yang lahir dari komponen tersebut adalah untuk membangunkan belia melalui pembangunan spiritual ummah berasaskan kepada kekuatan rohani untuk membina suatu peradaban yang cemerlang dan mampan (Fadillah & Tengku Sarina, 2008). Menurut Abdul Rahman (2006), konsep pembangunan belia dalam konteks pendekatan Islam lebih memberi penekanan kepada kesedaran tentang betapa perlunya setiap individu mengetahui tentang apa yang perlu dilakukan dan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan supaya semua yang dilakukan menjadi sebahagian daripada amalan terbaik kerana ianya akan dihitung sebagai amalan soleh. Pembangunan belia dalam konteks pengurusan Islam bukan sekadar peningkatan tahap pendidikan, mempunyai kecekapan dan ciri-ciri akhlak terpuji, kesungguhan dan berkeyakinan malah ia berkaitan dengan menghasilkan warga belia yang mempunyai pemikiran minda kelas pertama dan personaliti yang unggul. Dalam konteks pendekatan Islam yang dipentingkan ialah membangunkan keperibadian dan jati diri belia seteguhnya sepadan dengan potensi yang dimiliki. Penekanan yang diberikan 20

ialah setiap manusia perlu dibangunkan dengan kekuatan spiritual untuk membangkitkan perbuatan dan tanggungjawab yang tulus ikhlas, kekuatan minda dan berdaya maju, kekuatan fizikal untuk melaksanakan tanggungjawab dengan sepenuh tenaga serta dipupuk dengan kesedaran dalaman, kesungguhan, disiplin dan visi masa hadapan yang jelas. Ini kerana manusia perlu dididik dan dilentur supaya mempunyai nilai dan harga diri, kepercayaan diri dan keutuhan diri untuk merangsang masa hadapan yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang (Abdul Rahman, 2006). Dalam konteks pembangunan negara, kita sentiasa berhasrat agar Malaysia membangun mengikut acuan tersendiri, hasil daripada pengajaran yang diperolehi daripada penjajahan serta pengalaman pembangunan di barat yang menunjukkan pembangunan fizikal tidak diseimbangi dengan pembinaan jiwa (rohani), moral dan nilai. Oleh itu adalah wajar sekali pembangunan fizikal diimbangi dengan pembangunan kerohanian. Maka, jelaslah pembangunan belia perlu meliputi kekuatan jasmani dan rohani yang menyeimbangkan duniawi dan ukhrawi. Malah belia melalui kekuatan jasmani dan rohani adalah aset terpenting yang harus dijana sebaik mungkin demi mencapai al-falah iaitu kejayaan di dunia dan di akhirat. Justeru, pembinaan akidah yang lengkap dan sesuai dengan landasan ajaran Islam adalah merupakan tunjang penting dalam pembentukan masyarakat yang harmoni serta cemerlang di dunia dan di akhirat. Pembentukan Akhlak Untuk Pembangunan Belia Sesebuah negara akan mencapai kemajuan jika rakyatnya terbina daripada individu yang berperibadi mulia dan berakhlak luhur. Sebaliknya, jika rakyatnya tidak bermoral, maka hancurlah bangsa dan negara itu. Justeru, akhlak memainkan peranan penting dalam kehidupan individu Muslim. Tanpa akhlak akan pincanglah sebuah kehidupan dan akan hancurlah sesebuah negara. Proses pembinaan akhlak belia bukan sekadar berlaku melalui pendidikan formal di sekolah, malah pendidikan secara tidak formal yang dilalui bersama ibu bapa di luar alam persekolahan sejak kanak-kanak memberi pengaruh yang amat besar kepada kehidupan belia. Pendidikan secara tidak formal bermula sejak kecil dalam institusi keluarga meliputi pendidikan akidah, akhlak dan ibadah (Abdullah Nasih, 1994b). Ini amat penting untuk memastikan anak-anak mendapat pendedahan awal tentang agama bagi membentuk nilai kerohanian yang mantap dalam diri anak-anak (Azrina, 2007). Individu yang lahir dan membesar dalam keluarga yang mementingkan pendidikan rohani dan menekankan akhlak yang luhur akan menghasilkan impak bermanfaat kepada agama, masyarakat dan negara. Menurut Abdullah Nasih (1994b), kaedah pendidikan anak-anak yang berkesan pula perlu dilakukan oleh pendidik sama ada ibu bapa atau guru meliputi lima aspek iaitu melalui contoh teladan, pengajaran, pemerhatian, kebiasaan atau adat dan melalui hukuman atau denda. Pendidikan melalui contoh teladan yang baik oleh ibu bapa sama ada dalam pertuturan atau perbuatan adalah sangat berkesan kerana ibu bapa adalah „role model‟ kepada anak-anak (Mahmood Zuhdi, 2008). Selain daripada itu, penekanan kepada aspek disiplin juga sangat penting dilaksanakan oleh ibu bapa di rumah dan tidak sewajarnya diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Ini kerana hakikat pembentukan akhlak anak-anak bermula di rumah iaitu oleh ibu bapa yang menekankan aspek disiplin dalam keluarga (Asmak, 2006). Rentetan dari isu ini, rakan sebaya juga banyak mempengaruhi pembentukan akhlak dan tingkah laku belia kerana rakan sebaya adalah orang yang paling hampir dengan mereka 21

(Asmawati, 2009). Malah, rakan sebaya juga dikatakan sebagai ibu bapa kedua kepada belia kerana hubungan yang akrab sehingga mengatasi pengaruh ibu dalam kehidupan mereka lebih-lebih lagi bagi belia yang menghadapi masalah dengan ibu bapa mereka (Asmak, 2006). Oleh yang demikian, rakan sebaya yang baik adalah gambaran kepada belia untuk berakhlak mulia dan begitu juga sebaliknya. Kesimpulannya, pendidikan keagamaan oleh ibu bapa dan pertautan rakan sebaya tidak boleh dipandang ringan dalam pembentukan akhlak belia. Kemahiran Untuk Pembangunan Belia Menurut Mohd Ismail (2005), setiap belia perlu menguasai pelbagai kemahiran bagi memastikan kehidupan yang cemerlang. Kemahiran-kemahiran tersebut adalah seperti berikut: Kemahiran menyentuh Aspek Kerohanian Aspek utama yang perlu dikuasai oleh golongan belia ialah memahami, menghayati, mengimani, mengamalkan dan menyampaikan segala tuntutan asas ajaran Islam yang terkandung dalam Rukun Iman dan Rukun Islam. Seterusnya, menurut Mohd Ismail (2005) golongan belia perlu berusaha untuk mempertingkatkan keimanan dan ketaqwaan, memelihara tuntutan Islam, memelihara rasa malu, memelihara sembahyang berjemaah dan memelihara daripada perkara haram dan mungkar, sentiasa bersabar, bersyukur, berzikir, berdoa dan bertaubat, tidak menuruti kehendak nafsu dan tidak menyakiti orang lain, mengenal diri sendiri, bersikap adil dan belas kasihan, berhati-hati terhadap tipu daya syaitan, menghindari riak serta mengamalkan tuntutan agama walau dalam apa jua keadaan di dalam kehidupan seharian. Kemahiran Pengurusan Diri Belia Kemahiran pengurusan diri merupakan salah satu daripada kemahiran yang perlu dikuasai oleh setiap belia. Tanpa adanya bekalan kemahiran pengurusan diri ini, belia itu akan gagal menonjolkan dan menyerlahkan kekuatan dan sifat-sifat positif yang ada di dalam dirinya. Kemahiran pengurusan diri ini akan meletakkan diri seseorang itu kelihatan berkarisma, berdisiplin, berpotensi, ceria, cakna dan segala penampilan positif akan tergambar dalam kehidupannya. Di antara kemahiran pengurusan diri yang perlu dikuasai oleh setiap belia adalah mengurus masa, kewangan, sikap dan tingkah laku, berkomunikasi dengan lisan dan tanpa lisan, penampilan diri, bersosial, kemahiran mendengar, bertanya, menangani tekanan perasaan, membuat keputusan dan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Kemahiran Bersosial Belia merupakan manusia yang hidup dalam masyarakat yang suka bersosial. Sesebuah masyarakat tidak akan terbentuk sekiranya tiada kerjasama dan kesefahaman. Maka, kemahiran bersosial amat penting khususnya golongan belia sebagai bekalan bagi membuahkan segala kedamaian, keharmonian, kebaikan, kesefahaman, kekitaan, keinsafan dan segala benih subur yang positif. Selain daripada itu, belia muslim juga perlu mempunyai kemahiran dalam pergaulan yang berasaskan imam, akhlak dan syariah seperti menghormati hak-hak individu di antara satu dengan yang lain, mendahulukan prasangka positif di dalam pergaulan bagi mengeratkan dan menimbulkan persefahaman, tidak merosakkan dan tidak membantu dalam merosakkan masyarakat, mempamerkan rasa hormat dan tolak ansur terhadap keunikan dan ciri-ciri kepelbagaian masyarakat berbilang kaum, mempunyai 22

keprihatinan dan sensitiviti positif yang tinggi terhadap kebajikan dan keperluan masyarakat sekeliling dan menjauhkan diri daripada unsur pilih kasih dan berat sebelah di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemahiran Kepimpinan Semua umat Islam sememangnya dilahirkan sebagai seorang pemimpin. Justeru, antara kemahiran kepimpinan yang perlu ada adalah mempunyai semangat berjemaah atau berpesatuan, mempunyai perancangan jangka pendek dan panjang yang jelas, menggalakkan pendapat yang kritikal serta pemikiran yang tidak terkongkong, tidak mengamalkan pilih kasih dan berat sebelah dalam melakukan keputusan, tidak membiarkan perbezaan status menjadi batu penghalang atau menjejaskan proses pembuatan keputusan, berusaha menjana daya intelek yang tajam, sentiasa benar dan luhur dalam perbicaraan dan tingkah laku dan mengutamakan tuntutan agama daripada yang lainnya. Kemahiran Berdakwah Segala usaha yang dilakukan ke arah amal soleh dan nilai-nilai positif melalui seruan, ajakkan dan pujukan terhadap orang sekeliling adalah dianggap sebagai berdakwah. Tugas berdakwah adalah penting kerana manusia itu sendiri memerlukan bimbingan, didikan dan pimpinan yang boleh memandu mereka ke jalan kebenaran dan tidak terpesong ke arah kemungkaran yang boleh menyesatkan mereka. Antara ciri-ciri utama yang perlu dititikberatkan sebagai pendakwah ialah memahami maksud al-quran dan al-hadis, memahami kaedah dakwah yang berkesan, objektif dakwah yang jelas, beramal dengan apa yang diperkatakan, penampilan diri yang bersih, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, fasih berbicara dan pandai berhujah, berlapang dada dan tidak mudah marah, merendah diri, berdoa dan bertawakal. Kemahiran Berkomunikasi Kemahiran berkomunikasi amat penting untuk membolehkan ahli-ahli kumpulan bekerjasama dan menyatukan anggota kumpulan. Dengan memiliki kemahiran dalam komunikasi, golongan belia mampu mengubah fikiran dan tindak tanduk seseorang di dalam menanggapi sesuatu idea atau perkara. Di antara ciri-ciri komunikasi yang berkesan ialah berfikiran terbuka, sentiasa ceria dan mudah didekati, menggunakan bahasa yang mudah, tersusun dan bermoral, menyesuaikan diri dengan suasana, mengumpul idea dan maklumat, mengatur dan merancang bahan ucapan serta memahami pantang larang berucap dan strategi berucap. Kemahiran Berorganisasi Kemahiran berorganisasi merupakan suatu perkara yang amat penting dalam setiap kehidupan individu. Antara beberapa kemahiran berorganisasi yang perlu dikuasai oleh setiap belia ialah mempunyai pemikiran yang terbuka, mengambil bahagian dalam mesyuarat, mempengerusikan mesyuarat, menyelesaikan masalah yang berbangkit, menerima dan menolak cadangan dalam mesyuarat, bekerja dalam kumpulan, mempunyai perancangan jangka pendek dan panjang yang jelas, mempertingkatkan moral, mempertingkatkan kerjasama dan usaha, mempertingkatkan kreativiti, mempertingkatkan tahap kesungguhan melaksanakan tugas, kesediaan dan berkebolehan berkomunikasi berlandaskan etika bagi menyalurkan pendapat dan berdaya cipta tinggi dalam melahirkan sesuatu yang asli. 23

Kemahiran Berkomunikasi Kemahiran berkomunikasi amat penting untuk membolehkan ahli-ahli kumpulan bekerjasama dan menyatukan anggota kumpulan. Dengan memiliki kemahiran dalam komunikasi, golongan belia mampu mengubah fikiran dan tindak tanduk seseorang di dalam menanggapi sesuatu idea atau perkara. Di antara ciri-ciri komunikasi yang berkesan ialah berfikiran terbuka, sentiasa ceria dan mudah didekati, menggunakan bahasa yang mudah, tersusun dan bermoral, menyesuaikan diri dengan suasana, mengumpul idea dan maklumat, mengatur dan merancang bahan ucapan serta memahami pantang larang berucap dan strategi berucap. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat ditampilkan, belia sebagai insan cemerlang akan wujud apabila tercetusnya suatu perancangan yang menyeluruh bertunjangkan kepada empat elemen utama iaitu penyuburan dan pengawalan terhadap jasmani, rohani, intelek dan emosi sejajar dengan ajaran Islam. Setiap individu Islam perlu berusaha untuk mencapai kecemerlangan hidup di dunia seterusnya di akhirat. Lantaran dari itu, golongan belia harus berperanan sebagai agen yang mampu untuk memimpin masyarakat ke arah kebaikan dan kesejahteraan. Sememangnya mereka amat perlukan bimbingan dari golongan yang lebih dewasa, tetapi pada masa yang sama mereka juga perlu mendidik diri mereka sendiri. Mereka mesti mempunyai inspirasi dalaman diri mereka bahawa mereka adalah sebagai seorang pemimpin yang bertanggungjawab ke atas diri, rakan, keluarga dan bangsa, serta agama dan negara sendiri. Justeru, perlunya belia masa kini mempunyai kemahiran-kemahiran berlandaskan Islam dalam mengharungi pelbagai cabaran dan halangan kerana golongan belia mampu dilentur mengikut acuan yang dikehendaki. Perancangan, kesungguhan, kesediaan, kesinambungan yang berterusan dan keikhlasan dalam membentuk kesatuan minda bagi setiap lapisan masyarakat adalah penting dalam memperkasakan jati diri golongan belia. Walaupun bukan semua orang itu boleh menjadi pemimpin kerana bakat, sikap, batasan masa dan peluang, tetapi dengan pendidikan awal di rumah melalui peranan ibu bapa itu sendiri dengan memberi contoh teladan yang baik dan menjadi „role model‟, golongan belia boleh menjadi pemimpin yang berkaliber seterusnya pembimbing kepada rakan-rakan mereka. Hasilnya, belia menghadapi kehidupan beragama yang jitu, memiliki jati diri yang utuh dan tidak mudah terpengaruh dengan anasir-anasir luar yang bercanggah dengan ajaran Islam. Selain ibu bapa, pertalian rakan sebaya yang baik dan positif juga sangat penting dalam membentuk akhlak dan jati diri belia. Maka, fungsi ibu bapa dan rakan sebaya perlu diberi perhatian sama ada oleh masyarakat setempat mahupun negara dalam pembentukan akhlak yang mulia. Ini adalah kerana kualiti akhlak belia pada hari ini turut menjadi ukuran kepada kemajuan atau kemunduran sesebuah negara pada masa hadapan. Maka, pengurusan pembangunan belia dari perspektif Islam yang menekankan pembentukan akhlak yang luhur dan kemahiran-kemahiran berlandaskan Islam adalah salah satu kaedah ke arah pembetukan belia ideal dan cemerlang agar dapat memberi sumbangan kepada kemajuan negara.

24

Rujukan Abdul Ghafar Don (2000). Dakwah dan Pengurusan Islam di Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Azrina Sobian (2007). Keluarga Islam, Kemahiran Keibubapaan dan Cabaran Semasa. Kuala Lumpur: MPH Group Publishing & Institut Kefahaman Islam Malaysia. Abdul Rahman Ahmad (2006). Pembangunan Modal Insan: Apa dan Kenapa dalam Konteks Organisasi di Malaysia. Alor Star: Human Resources Academy. Abdullah Nasih Ulwan (1994a). Pesanan Kepada Pemuda Islam,Terjemahan oleh Ahmad Rafaai Ayudin. Kuala Lumpur: Al-Ramadhan. Abdullah Nasih Ulwan (1994b). Pendidikan Anak‐Anak Dalam Islam, Terjemahan oleh Syed Ahmad Semait. Singapore: Pustaka Nasional. Asmak Ali (2006). Salah Laku Remaja Masa Kini: Cabaran dan Penyelesaiannya. Shah Alam: Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam, UiTM. Asmawati Suhid (2009). Pendidikan Akhlak dan Adab Islam: Konsep dan Amalan. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. Azizan Bahari (1991). Belia dan Masyarakat. Pulau Pinang: Majlis Belia Pulau Pinang. Dasar Pembangunan Belia Negara (1997). Kuala Lumpur: Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia. Fadillah Mansor & Tengku Sarina Aini Tengku Kasim (2008). Pembangunan Modal Insan dari Perspektif Pengurusan Islam. Journal of Al-Tamaddun, Vol. 3, 85-109. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Laman Web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (2009, Mei 22). Menghargai Zaman Mudamu. Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mahathir Mohamad (1991). The Way Forward-Vision 2020. Kertas kerja dibentangkan semasa perasmian Malaysian Business Council, Kuala Lumpur. Mahmood Zuhdi Abd. Majid (2008). Famili Harmoni: Memupuk Keluarga Bahagia. Shah Alam: Karya Bestari. Mohd Ismail Mustari (2005). Menjadi Belia Cemerlang. Bentong, Pahang: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd. Tajul Ariffin Nordin (1990). Pendidikan: Suatu Pemikiran Semula. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Wan Suhaimi Wan Abdullah (2008). Ibn Sina dan Pembangunan Modal Insan: Analisis Kitab al-Siyasah. Jurnal Peradaban, 1, 117-131.

25