AKTA PERDAMAIAN

Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Juli 2013 sesuai Akta Tanda Terima Memori Banding No. 38/Pdt.G/2012/PN.TPI. 6. Bahwa selanjutnya PARA PIHAK sepa...

0 downloads 10 Views 1012KB Size

Recommend Documents

operandi untuk menengahi berbagai kepentingan sosial politik yang terus berkembang, maka dampak berbagai ... Dengan memahami konteks sosial politik di atas, maka konflik-

43 Food Act 1983 Akta 281 44 Drug Dependants (Treatment and Rehabilitation) Act 1983 Akta 283 45 Medicines (Advertisement and Sale) Act 1956 Akta 290 46 Public Order (Preservation) Act 1958 Akta 296 47 Prevention of Crime Act 1959 Akta 297 48 Akta Me

Akta ini bolehlah dinamakan Akta Insurans 1996 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta. Tafsiran. 2. Dalam Akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain— “ajuster” e

PERDAMAIAN DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS Al Mahdi1, ... perdamaian tindak pidana lalu lintas jalan raya, ... kedudukan ekonomi kuat atau mempunyai uang

ketamadunan Islam dan hakikat Islam itu sendiri. ... 5. Umat Islam perlu menguasai ilmu pengetahuan demi mengangkat kembali martabat ummah

- 7 - Perumahan Israel bahwa pemerintah telah menyetujui pembangunan 1.187 unit rumah baru. Dari jumlah itu, sebanyak 793 unit di antaranya akan dibangun di Jerusalem

AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550) Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendidikan dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. [31hb Disember 1997]

damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan NKRI dan kedaulatan negara. Pembangunan Perdamaian dilakukan dengan menciptakan suasana aman, tenteram

lingkaran pembangunan dan perkembangan ekonomi dan kemanusiaan. ... Undang-Undang Dasar Negara Jepang yang menolak perang sebagai cara

(a) dalam hal seorang subjek data yang di bawah umur lapan belas tahun, ibu bapa, penjaga atau seseorang yang mempunyai tanggungjawab ibu bapa terhadap subjek data itu; (b) dalam hal seorang subjek data yang tidak berupaya menguruskan hal-ehwalnya se