BIOLOGI TINGKATAN 4

Buku Spesifikasi Kurikulum Biologi Tingkatan 4 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 4 Biology terbitan Curriculu...

0 downloads 41 Views 314KB Size
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

BIOLOGI TINGKATAN 4

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2012

Buku Spesifikasi Kurikulum Biologi Tingkatan 4 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 4 Biology terbitan Curriculum Development Centre, Ministry of Education Malaysia, Putrajaya.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88889917 Laman Web: http//www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2012 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2006

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Rukun Negara

iii

Bidang Pembelajaran:

3. Komposisi Kimia Dalam Sel

27

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

iv

Bidang Pembelajaran:

4. Pembahagian Sel

32

Falsafah Pendidikan Sains Negara

v

Kata Pengantar

vi

Menyiasat Fisiologi Hidupan

35

Pendahuluan

1

Bidang Pembelajaran:

1. Nutrisi

35

Matlamat

2

Bidang Pembelajaran:

2. Respirasi

49

Objektif

2

Kemahiran Saintifik

3

Menyiasat Perhubungan Hidupan Dengan

Kemahiran Berfikir

4

Persekitaran

56

Sikap Saintifik dan Nilai Murni

10

Bidang Pembelajaran: 1. Ekosistem Dinamik

56

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

12

Bidang Pembelajaran: 2. Ekosistem Terancam

63

Organisasi Kandungan

16

Pengenalan Kepada Biologi

18

Bidang Pembelajaran: 1. Pengenalan Kepada Biologi

18

Menyiasat Sel Sebagai Unit Asas Kehidupan

20

Bidang Pembelajaran: 1. Struktur Dan Organisasi Sel

20

Bidang Pembelajaran: 2. Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma

20

iii

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vii

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.

ix

pendekatan inkuiri,

PRAKATA Aspirasi bangsa untuk menjadi masyarakat perindustrian

strategi berfikir dan pembelajaran

berfikrah dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

dapat direalisasikan melalui kemajuan dan pembangunan

Bermula tahun 2012, Bahasa Malaysia boleh digunakan

sains dan teknologi secara berterusan. Demi mencapai hasrat

sebagai

ini

pendidikan sains yang berkualiti perlu disediakan agar

pembelajaran sains dan matematik bagi murid Tingkatan 4

negara dapat melahirkan modal insan yang berpengetahuan,

sehingga kohort ini tamat Tingkatan 5 pada tahun berikutnya.

berkemahiran serta berkeupayaan mempelopori pesaing lain

Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia

di peringkat antarabangsa dalam kemajuan sains dan

dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di

teknologi.

peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun

Kurikulum

Biologi

direka

bentuk

bukan

sahaja

untuk

menyediakan peluang kepada murid memperolehi kemahiran dan pengetahuan sains, membina kemahiran dan strategi berfikir, dan membina aplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan tetapi juga menyemai nilai murni dan

bahasa

pengantar

dalam

pengajaran

dan

2015, iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan

dalam

dwibahasa.

Langkah

ini

bertujuan

membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik.

semangat patriotisme. Adalah diharapkan proses pendidikan

Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi

menjadi wahana untuk mencapai matlamat menghasilkan

kurikulum terjemahan ini, Kementerian Pelajaran Malaysia

bangsa dan masyarakat yang seimbang, harmoni dan berjaya.

merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima

Kurikulum Biologi bertujuan menghasilkan murid yang aktif

kasih.

melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran yang telah dicadangkan. Untuk mencapai hasrat ini, murid diberi peluang yang luas dalam

penyiasatan

eksperimen.

saintifik

Justeru

melalui

kurikulum

aktiviti

Biologi

amali

dan

menekankan

(DATO’ HAJI IBRAHIM BIN MOHAMAD) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

xi

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

PENDAHULUAN

Mata pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan menengah di reka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains, menyediakan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk

murid celik sains dan murid mampu mengikuti sains di peringkat

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan

menengah atas. Mata pelajaran Sains Teras untuk menengah atas di

bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang, harmoni

reka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains, inovatif dan

dan bermoral tinggi. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan

berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains dalam membuat

Kebangsaan. Pendidikan sains sekolah rendah dan menengah

keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan.

dibangunkan dengan matlamat membentuk individu seperti yang Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung,

dihasratkan.

dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan Malaysia yang menuju ke arah status negara maju, perlu

teknologi yang khusus dan profesional. Golongan murid ini akan

mewujudkan masyarakat yang berbudaya sains, progresif, berilmu,

menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi

berkemampuan membawa perubahan, berpandangan jauh, inovatif

yang memainkan peranan penting dalam pembangunan Negara.

serta menyumbang kepada pembangunan sains dan teknologi pembangunan

Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu Sukatan

warganegara yang kritis, kreatif dan berketerampilan, bersifat

Pelajaran (SP) dan Spesifikasi Kurikulum (SK). SP mengandungi

terbuka dan berdaya saing dalam sains dan teknologi adalah

tujuan, objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk

diperlukan.

tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun

dimasa

hadapan.

Selari

dengan

aspirasi

ini,

untuk mata pelajaran Sains Teras. SK mengandungi maklumat Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains

kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum, penerangan

teras dan empat matapekajaran sains elektif. Mata pelajaran teras

kemahiran berfikir dan stategi berfkir, kemahiran saintifik, sikap

adalah sains sekolah rendah, sains menengah rendah dan sains

saintifik dan nilai murni, stategi pengajaran dan pembelajaran dan

menengah atas. Mata pelajaran sains elektif ditawarkan di peringkat

kandungan kurikulum. Kandungan kurikulum mengandungi objektif

menengah atas dan terdiri daripada Fizik, Kimia, Biologi dan Sains

pengajaran, cadangan aktiviti pengajaran, hasil pembelajaran dan

Tambahan.

perbendaharaan kata.

1

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

MATLAMAT

2. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip biologi dalam bidang teknologi dan kehidupan harian.

Matlamat kurikulum Biologi untuk sekolah menengah adalah

3. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.

bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan

4. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik

kemahiran

sains

dan

teknologi

serta

membolehkan

mereka

secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai

menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan

murni dalam penyelesaian masalah, dan membuat keputusan

seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni.

berkaitan isu biologi. 5. Menggunakan pengetahuan biologi untuk meningkatkan

Murid yang telah mengikuti kurikulum biologi sekolah menengah

status kesihatan dan menangani cabaran dunia sains dan

akan memperolehi asas biologi yang membolehkan mereka

teknologi dan boleh menyumbang ke arah pembangunan

memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara

sains dan teknologi. 6. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak

rasmi dan tidak rasmi.

dan berkesan. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang

7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.

bertanggungjawab,

dengan

8. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan

membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam

dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan

menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat.

dinamik

dan

berdaya

maju

9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. OBJEKTIF

10. Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk

Kurikulum Biologi untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip biologi serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian.

2

memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat.

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

11. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam

Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut:

pemuliharaan dan pemeliharaannya. Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam KEMAHIRAN SAINTIFIK

penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara yang berikut:

Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, kemahiransaintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran saintifik

menggunakan dan mengendalikan bahan dan peralatan sains dengan betul.

merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarangmengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.

aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimenmelakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat.

dan projek.membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.menyimpan bahan dan peralatan sains dengan betul dan

Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan

selamat.

kemahiran manipulatif. KEMAHIRAN BERFIKIR Kemahiran Proses Sains

Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu

Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid

menggabung jalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada

mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem.

pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam

Kemahiran proses ini terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada

sekeliling. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk

yang kompleks.

mempertingkat daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah.

3

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir

Mencirikan

dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah.

Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek.

Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini

Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan

aktiviti

dan

kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur

membezakan

sesuatu objek atau peristiwa.

Mengumpulkan

Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau

dan

fenomena kepada kumpulan masing-masing

mengelaskan

berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat

pengajaran

dan

pembelajaran

yang

dirancang

dapat

mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa

sepunya.

menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi

Membuat urutan

Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib

yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta

berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya

boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Strategi

seperti saiz, masa, bentuk atau bilangan.

berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya (peringkat tinggi) yang melibatkan beberapa langkah dan setiap

Menyusun

Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib

langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif.

mengikut

berdasarkan kepentingan atau kesegeraan.

Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada

keutamaan

proses berfikir. Menganalisis Kemahiran Berfikir Kritis

Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada

bahagian

yang

lebih

kecil

bagi

memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut:

4

mencari makna yang tersirat.

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Mengesan

Mengesan pandangan atau pendapat yang

kecondongan

berpihak kepada atau menentang sesuatu.

Membuat inferens

Membuat

kesimpulan

awal

yang

munasabah, yang mungkin

benar

atau tidak benar untuk menerangkan Menilai

Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara

sesuatu peristiwa atau pemerhatian.

dari segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan Meramalkan

bukti atau dalil yang sah.

Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian

Membuat

Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu

dan pengalaman yang lalu atau data

kesimpulan

kajian

yang boleh dipercayai.

yang

berdasarkan

kepada

sesuatu

hipotesis. Mengitlakkan

Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan

Kemahiran Berfikir Kreatif

kumpulan berdasarkan pemerhatian Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah

ke

seperti yang berikut:

maklumat daripada kumpulan itu.

Menjanakan idea

atas

sampel

Menghasilkan idea yang berkaitan

Membuat gambaran

Membuat

dengan sesuatu perkara.

mental

membayangkan

atau

tanggapan sesuatu

beberapa

atau idea,

konsep, keadaan atau gagasan dalam Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu

minda atau fikiran.

keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu hubungan.

struktur

atau

corak

Mensintesiskan

Menggabungkan

unsur

yang

berasingan untuk menghasilkan satu

5

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti

pernyataan,

lukisan

Strategi Berfikir

dan

artifak.

Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut:

Membuat hipotesis

Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah

yang

difikirkan

benar

Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina

bagi

pengertian,

konsep

atau

model

menerangkan sesuatu perkara atau

berdasarkan ciri spesifik sepunya yang

peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji

saling berhubung kait.

untuk membuktikan kesahihannya. Menganalogikan

Membentuk

kefahaman

tentang

sesuatu konsep yang kompleks atau

Membuat

Memilih

abstrak secara mengaitkan konsep itu

keputusan

yang terbaik daripada beberapa alternatif

satu

alternatif

penyelesaian

dengan konsep yang mudah atau

berdasarkan

maujud yang mempunyai ciri yang

mencapai matlamat yang ditetapkan.

kriteria

tertentu

bagi

serupa.

Mereka cipta

Menghasilkan sesuatu yang baru atau

Menyelesaikan

Mencari penyelesaian yang tepat secara

masalah

terancang terhadap situasi yang tidak

melakukan pengubahsuaian kepada

pasti atau mencabar ataupun kesulitan

sesuatu

yang tidak dijangkakan.

yang

sedia

ada

untuk

mengatasi masalah secara terancang.

Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut, kemahiran

menaakul

merupakan

satu

lagi

kemahiran

yang

diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan

6

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

untuk membuat pertimbangan secara logik, rasional, adil dan Kemahiran Berfikir

saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir.

    

   

Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan

  

     Menaakul

    

Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta

Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah

Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains

7

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui

pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir

pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui

secara berkesan.

peringkat berikut: Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu

1. KBSB diperkenalkan. 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.

menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir

3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.

utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah

4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan

seperti berikut:

dengan bimbingan guru. 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains

Kemahiran Proses Sains

Kemahiran Berfikir

Memerhatikan

Mencirikan Membandingkan dan membezakan

diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan

Menghubungkaitkan

Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum, 1999).

Mengelaskan

Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan

Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains

Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara

bersistem.

Ia

merupakan

satu

proses

mental

yang

menggalakkan pemikiran secara, kreatif, analitis dan sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan

8

Mengukur dan

Menghubungkaitkan

menggunakan

Membandingkan dan membezakan

nombor

Membuat inferens

Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Meramalkan

Menganalisis

Menghubungkaitkan

Membuat

Menganalisis

Menghubungkaitkan

Membuat hipotesis

Membuat gambaran mental

Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan

Membuat urutan

Menggunakan perhubungan

Menjana idea

ruang Menyusun mengikut keutamaan

Membuat hipotesis

dan masa

Meramalkan Mensintesiskan

Mentafsir data

Membandingkan dan membezakan Menganalisis

Mengeksperimen

Semua kemahiran berfikir

Berkomunikasi

Semua kemahiran berfikir

Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai

Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik

Mendefinisi secara

Menghubungkaitkan

operasi

Menganalogikan

Kurikulum biologi ini menekankan pembelajaran berfikrah yang

Membuat gambaran mental

berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam

Menganalisis

kurikulum ini, hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasi pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan

Mengawal pemboleh Mencirikan

kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam

ubah

pengajaran

Membandingkan dan membezakan

dan

pembelajaran,

guru

perlu

menitikberatkan

9

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran biologi boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah

Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya.

seperti berikut: • minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. • jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. • rajin dan tabah.

Contoh:

• bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar.

Hasil Pembelajaran :

Membanding dan membezakan

• menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara

sel haiwan dan sel tumbuhan

untuk memahami alam.

berdasarkan struktur dan

• menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan

organel.

sihat. • menghargai keseimbangan alam semula jadi.

Kemahiran berfikir

:

membanding dan membezakan

• berhemah tinggi dan hormat-menghormati.

Penerangan: Untuk

mencapai

• menghargai sumbangan sains dan teknologi. hasil

pembelajaran

yang

dihasratkan

ini,

• mensyukuri nikmat yang dikurniakan tuhan.

pengetahuan mengenai struktur dan organel dalam sel haiwan dan

• berfikiran kritikal dan analitis.

tumbuhan

• luwes dan berfikiran terbuka.

boleh

dipelajari

membeza. Penguasaan

melalui

aktiviti

membanding

dan

kemahiran membanding dan membeza

• baik hati dan penyayang.

adalah sama pentingnya dengan pengetahuan mengenai sel haiwan

• bersifat objektif.

dan sel tumbuhan itu sendiri. Ini membolehkan murid memahami

• sistematik.

tajuk mitosis dan meiosis.

• bekerjasama. • adil dan saksama.

10

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

• berani mencuba.

Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang berkaitan dengan

• berfikir secara rasional.

penerapan sikap saintifik dan nilai murni.

• yakin dan berdikari. Contoh : Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut:

Tingkatan :

• Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap

Hasil Pembelajaran : 2.0 Ekosistem Terancam

saintifik dan nilai murni. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni.

Tingkatan Empat

Objektif Pembelajaran :

2.3 Menyedari kepentingan pengurusan aktiviti pembangunan dan ekosistem

• Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai

yang mampan .

murni. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti

Hasil

pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik

Pembelajaran :

Merangkakan langkah dalam pengurusan

dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Sebagai

pembangunan dan pengurusan

contoh, semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali, guru perlu

ekosistem untuk mengekalkan

sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan

keseimbangan alam.

eksperimen secara berhati-hati, bekerjasama dan jujur.

Cadangan Aktiviti

Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan

Pembelajaran :

Perbincangan dalam kumpulan kecil dan

penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains.

pembentangan hasil dapatan

Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang

berdasarkan yang berikut.

pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang

a) Penguatkuasaan undang-undang;

penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan

b) Pendidikan dalam pengurusan sumber,

pelajaran.

termasuk mengurangkan , guna semula, dan kitar semula bahan.

11

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Sikap saintifik dan nilai murni :

mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri, Menyayangi dan menghargai alam

konstruktivisme,

sekitar.

masteri. Aktiviti yang dirancang dalam pembelajaran berfikrah

Bertanggungjawab ke atas keselamatan

mestilah yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid

diri, orang lain dan alam sekitar.

dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit

Menghargai keseimbangan alam.

kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam

Sistematik.

pembelajaran. Soalan atau masalah yang beraras tinggi diberikan

Bekerjasama.

kepada

murid

pembelajaran

dan

murid

kontekstual

diminta

dan

pembelajaran

menyelesaikan

masalah

menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid dilibatkan secara Penerapan Unsur Patriotisme

aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan

Kurikulum

biologi dapat mengukuhkan dan memupuk

unsur

nilai murni dan sikap saintifik.

patriotisme di kalangan murid. Sebagai contoh, dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem, murid

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains

akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara, mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara

Penemuan Inkuiri

dan meningkatkan kecintaan kepada negara.

Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri.

Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum biologi

Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip

mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah

utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti

adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan

seperti

ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang

mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid

murid ke tahap yang optima. Pembelajaran berfikrah dapat

untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut.

12

eksperimen

akan

menyiasat

sesuatu

fenomena

dan

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa

Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan

proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan

dalam kurikulum ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran

inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan

sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains

pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan

dan teknologi dalam masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi

secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing.

dipelajari bersama dengan aplikasi, sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat.

Konstruktivisme

Pembelajaran Kontekstual

Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid

Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan

belajar sesuatu bila mereka membina pemahaman mereka sendiri.

dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar

Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:

secara

teori

sahaja

tetapi

dapat

menghargai

kerelevananguru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid

pembelajaranpembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.

kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasatpembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal

seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan.

sains

dengan

kehidupan

mereka.

Pendekatan

dengan idea baru bagi menstruktur semula idea mereka. 

murid

berpeluang

bekerjasama,

berkongsi

idea

dan

pengalaman serta membuat refleksi.

Pembelajaran Masteri Pembelajaran

masteri

merupakan

satu

pendekatan

yang

memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap Sains, Teknologi dan Masyarakat

murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi

Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat

kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan pengayaan

menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian

dan

mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti

pengajaran dan pembelajaran

pemulihan

perlu

dijadikan

sebahagian

daripada

proses

pembelajaran kontekstual dan pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM).

13

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan

pengajaran

dan

Eksperimen

pembelajaran

tersebut

boleh

Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan

dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran

dalam

seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, projek dan lawatan.

penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu

Dalam

secara saintifik. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran

kurikulum

ini,

cadangan

kaedah

pengajaran

dan

pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu

pembelajaran

sains.

Murid

menguji

hipotesis

melalui

berfikir, kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif.

dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Walaubagaimanapun, guru boleh mengubahsuaikan

Lazimnya, langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti

cadangan pengalaman pembelajaran jika perlu.

berikut: 

Mengenal pasti masalah.

dapatMembuat hipotesis.

meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains yangMerancang eksperimen.

Kaedah

tidak

pengajaran

menarik

akan

dan

pembelajaran

membosankan

yang

murid

pelbagai

dan

seterusnya -

Mengawal pembolehubah.

pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan

-

Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan.

kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta

-

Menentukan langkah menjalankan eksperimen, kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data.

mempengaruhi pencapaian murid dalam sains. Penentuan kaedah

sumber dan prasarana yang ada. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya,Menjalankan eksperimen.

guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran danMengumpulkan data.

pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenisMenganalisis data.Mentafsirkan data.Membuat kesimpulan.Membuat pelaporan.

kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran.

14

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Dalam

kurikulum

ini,

adalah

dicadangkan

selain

daripada

Projek

eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi peluang

Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk

merekabentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka cara

mencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil masa yang

eksperimen yang berkenaan, data yang boleh diukur dan bagaimana

panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk

menganalisis

dilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak atau lain-

data

serta

bagaimana

membentangkan

hasil

eksperimen mereka.

lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah,

Perbincangan

kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri.

Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. Perbincangan perlu dijalankan

Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar

sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Guru bertindak

Pembelajaran

sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan

Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo,

soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri.

muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang. Lawatan

ke

sains tidak

hanya terhad

tempat-tempat

sedemikian

di

sekolah sahaja.

boleh

menjadikan

Simulasi

pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna. Untuk

Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh

mengoptimakan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang

dan

secara rapi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan

penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan

tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu

sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang

diadakan.

simulasi

yang

utama

ialah

main

peranan,

permainan

telah ditentukan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun

Penggunaan Teknologi

untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Model boleh

Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai

digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid dapat

potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran

membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep

sains. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, video,

dan prinsip yang dipelajari.

komputer dan internet, pengajaran dan pembelajaran sains boleh

15

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

menjadi lebih menarik dan berkesan. Simulasi dan animasi

memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan menilai.

berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan

Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari, menghargai,

pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang

menghayati, mengagumi, menyayangi, mensyukuri, mendalami dan

sukar.

mengamalkan. HP dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Penerapan sikap siantifik dan nilai

Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan

murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Ini

dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Perkakasan aplikasi

adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan

seperti

dan semulajadi. HP dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam

‘word

processers’,

perisian

persembahan

grafik

dan

hamparan elektronik adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk

aktiviti pembelajaran.

menganalisis dan mempersembahkan data. HP ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Secara Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka

am, HP dalam sesuatu OP disusun secara berurutan daripada

berkomputer dalam eksperimen dan projek dapat membantu

mudah kepada yang lebih kompleks. Walaubagaimanapun, dalam

pengajaran dan pembelajaran sains berkesan.

proses pengajaran dan pembelajaran, aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai HP di capai mengikut keperluan dan konteks. Guru perlu

ORGANISASI KANDUNGAN

menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai HP secara bersepadu mengikut susunan dalam spesifikasi kurikulum.

Kurikulum biologi ini disusun atur mengikut beberapa tema. Setiap tema mengandungi beberapa Bidang Pembelajaran (BP), setiap BP

Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan pengalaman

mempunyai beberapa Objektif Pembelajaran (OP) dan setiap OP

pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu

mempunyai satu atau lebih Hasil Pembelajaran (HP).

hasil pembelajaran. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi

HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan

mencapai HP yang berkaitan. Satu aktiviti mungkin dicadangkan

afektif. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui,

untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Pada masa yang

16

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

sama, lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu

tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu

hasil pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini

pengajaran dan pembelajaran biologi.

sesuai dengan jenis kecerdasan, tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti

17

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

TEMA : PENGENALAN KEPADA BIOLOGI BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 PENGENALAN KEPADA BIOLOGI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 1.1 Menjalankan aktiviti perbincangan dan Murid boleh: Memahami pembentangan mengenai perkaraBiologi perkara berikut:  menyatakan apakah kajian (a) apakah kajian Biologi? Biologi. (b) kepentingan Biologi daripada aspek bidang ilmu untuk mengkaji hidupan, persekitaran, hubungan di antara hidupan dengan persekitaran.

Membina peta konsep berdasarkan maklumat yang dikumpul tentang pelbagai bidang kajian dan kerjaya yang berkaitan dengan Biologi. Menjalankan perbincangan dalam kumpulan kecil tentang kepentingan perkara-perkara berikut: (a) penguasaan kemahiran saintifik. (b) kaedah saintifik. (c) mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.

18menerangkan kepentingan Biologi.menyenaraikan bidang yang berbeza dalam kajian Biologi.menyenaraikan kerjaya berkaitan Biologi.menyatakan pelbagai kaedah mempelajari Biologi.

Nota

Perbendaharaan Kata

bidang – fields kerjaya – career

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 PENGENALAN KEPADA BIOLOGI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 1.2 Memerhatikan satu situasi dan Murid boleh: Mengaplikasi mengenalpasti semua pembolehubah.  mengenalpasti pembolehubah penyiasatan Mencadangkan satu soalan yang dalam situasi yang diberi.  mengenalpasti hubungkait saintifik sesuai bagi penyiasatan saintifik dan antara dua pembolehubah bagi menjalankan perbincangan untuk: membentuk hipotesis. (a) membuat hipotesis. (b) merancang kaedah penyiasatan  merekabentuk dan menjalankan termasuk pemilihan radas dan eksperimen ringkas untuk kaedah kerja. menguji hipotesis. Menjalankan satu eksperimen: (a) untuk mengumpul dan menjadualkan data. (b) mempersembahkan data dalam bentuk yang sesuai. (c) mentafsir data dan membuat kesimpulan. (d) menulis satu laporan lengkap.

  

Nota

Perbendaharaan Kata

Aktiviti ini membantu guru menilai kebolehan murid menjalankan penyiasatan saintifik.

penyiasatan saintifik – scientific investigation

Sikap saintifik dan nilai murni perlu diperhatikan dalam semua penyiasatan bagi bidang pembelajaran lain.

sikap saintifik – scientific attitudes

merekod dan membentangkan data dalam bentuk yang sesuai. mentafsir data untuk membuat kesimpulan. menulis laporan tentang sesuatu eksperimen.

Menjalankan eksperimen membuat roti menggunakan yis dengan kehadiran gula dan tanpa gula. Merekodkan masa yang diambil untuk doh menggandakan saiz. Garam digunakan untuk penyiasatan lanjut. Semasa penyiasatan, penekanan perlu diberi terhadap keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni seperti kejujuran dan ketepatan dalam merekod dan mengesahkan data.mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.

nilai murni – noble values

19

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

TEMA : MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 STRUKTUR DAN ORGANISASI SEL Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 1.1 Menyedia dan mengkaji slaid untuk Murid boleh: Memahami membandingkan sel epidermis bawang  melukis dan melabel sel struktur dan atau sel daun Hydrilla dan sel pipi. haiwan. fungsi sel Memerhati, melukis dan melabel gambar rajah sel haiwan dan sel tumbuhan yang dilihat menerusi  melukis dan melabel sel mikroskop cahaya. tumbuhan.

Mengkaji mikrograf elektron sel haiwan dan sel tumbuhan untuk mengenalpasti komponen-komponen sel: (a) membran plasma dan dinding sel. (b) sitoplasma. (c) organel-organel: (i) nukleus: nukleolus, kromosom, nukleoplasma dan membran nuklear. (ii) jalinan endoplasma kasar dan licin. (iii) mitokondria. (iv) jasad Golgi. (v) lisosom. (vi) ribosom. (vii) kloroplas. (viii) sentriol. (ix) vakuol.

20mengenalpasti komponenkomponen sel haiwan.mengenalpasti komponenkomponen sel tumbuhan.

Nota

Struktur organel tidak perlu ditekankan.

Perbendaharaan Kata

Komponen komponen sel – cellular components

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 STRUKTUR DAN ORGANISASI SEL Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran Bekerja dalam kumpulan kecil untuk  menyatakan fungsi komponen memadankan komponen sel dengan sel haiwan. fungsinya.  menyatakan fungsi komponen sel tumbuhan.

1.2 Memahami organisasi sel

Murid menunjukkan perbandingan antara struktur sel haiwan dan sel tumbuhan.membanding dan membezakan antara sel haiwan dan sel tumbuhan.

Membincangkan hubungan di antara ketumpatan sesuatu organel dengan fungsi sel-sel khusus: (a) mitokondria dengan fungsi sel sperma, sel otot penerbangan bagi serangga dan burung, sel meristem. (b) kloroplas dengan fungsi sel palisad.mengaitkan antara kepadatan organel tertentu dengan fungsi sel-sel khusus.

Membuat pemerhatian melalui animasi berkomputer/video/mikroskop terhadap proses hidup organisma unisel seperti pemakanan, pergerakan dan pembiakan.

Murid boleh:  menyatakan keperluan pengkhususan sel dalam organisma multisel berbanding organisma unisel.

Menjalankan aktiviti perbincangan dan pembentangan mengenai: (a) pengkhususan sel dalam organisma multisel. (b) keperluan pengkhususan sel dalam organisma multisel.menghuraikan pengkhususan sel dalam organisma multisel.

Nota

Perbendaharaan Kata

mengaitkan – relate ketumpatan – density

Proses-proses kehidupan – living processes

pengkhususan sel – cell specialisation

21

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 STRUKTUR DAN ORGANISASI SEL Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran (c) organisasi sel dalam pembentukan  menghuraikan organisasi sel tisu, organ dan sistem dalam dalam pembentukan tisu, organ manusia, haiwan dan tumbuhan. dan sistem dalam organisma multisel.

Nota

Perbendaharaan Kata

Membina model tisu, organ dan sistem dalam manusia, haiwan dan tumbuhan. Menjalankan perbincangan tentang: (a) maksud persekitaran dalam. (b) faktor-faktor yang mempengaruhi persekitaran dalam termasuk suhu, pH, tekanan osmosis dan aras glukosa. (c) kepentingan bagi sel organisma mengalami keadaan yang menyebabkannya berfungsi secara cekap. (d) penglibatan pelbagai sistem dalam mengekalkan persekitaran dalam yang optimum.

1.3 Menghargai keunikan sel

Membincang dan meramalkan keadaan sel tanpa organel tertentu. Menjalankan aktiviti main peranan untuk menunjukkan penyesuaian sel untuk fungsi-fungsi yang berbeza.

22

 

menyatakan maksud persekitaran dalam. mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi persekitaran dalam.menerangkan keperluan mengekalkan persekitaran dalam yang optimum.menghuraikan penglibatan pelbagai sistem dalam mengekalkan persekitaran dalam yang optimum.

Murid boleh:  meramal keadaan sel tertentu tanpa salah satu organel.  mengilustrasikan kebanyakan sel-sel yang mengalami pengkhususan mengikut fungsinya.

Penerangan ringkas.

keunikan – uniqueness

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN 2.0 PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 2.1 Membincangkan: Murid boleh: Menganalisis (a) bahan-bahan yang diperlukan oleh  menyatakan bahan yang pergerakan sel. diperlukan oleh sel-sel hidup. bahan-bahan  menyatakan bahan yang merentas (b) bahan-bahan yang perlu perlu disingkirkan dari sel. membran disingkirkan daripada sel. plasma (c) keperluan pergerakan bahan-bahan  menerangkan keperluan merentas membran plasma. pergerakan bahan merentas membran plasma.

Membincangkan struktur membran plasma yang merangkumi fosfolipid dwilapisan, protein pembawa dan protein liang.menghuraikan struktur membran plasma.

Nota

Perbendaharaan Kata

Hanya penjelasan ringkas tentang struktur membran plasma diperlukan. ketelapan – permeability

Menjalankan eksperimen, menggunakan ampaian kanji dan larutan glukosa, untuk mengkaji pergerakan bahan merentas membran telur atau tiub Visking.

resapan ringkas – simple diffusion

Membincangkan sifat membran plasma sebagai membran separa telap.menghuraikan sifat ketelapan membran plasma.

Membincangkan pergerakan bahan terlarut merentas membran plasma melalui resapan ringkas dan resapan berbantu.menerangkan pergerakan bahan merentas membran plasma melalui proses pengangkutan pasif.

resapan berbantu – facilitated diffusion pengangkutan pasif – passive transport

23

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN 2.0 PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan  menerangkan pergerakan osmosis dengan menggunakan molekul air merentas osmometer ringkas. membran plasma secara osmosis. Membincangkan pergerakan bahan merentas membran plasma melalui pengangkutan aktif.menerangkan pergerakan bahan merentas membran plasma melalui proses pengangkutan aktif.menjelaskan proses pengangkutan aktif dalam kehidupan dengan menggunakan contoh yang sesuai.

Menjalankan aktiviti simulasi untuk menunjukkan pergerakan bahan merentas membran plasma melalui pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif. Menggunakan simulasi komputer untuk menunjukkan pergerakan bahan merentas membran plasma. Membincangkan proses pengangkutan pasif dan aktif dalam organisma hidup seperti yang berikut: (a) pertukaran gas di alveolus dan kapilari darah (resapan ringkas). (b) penyerapan makanan tercerna dalam vilus (resapan berbantu). (c) penyerapan air oleh akar rambut tumbuhan (osmosis). (d) pengambilan ion pada akar rambut tumbuhan (pengangkutan aktif).

24

Nota

Hanya penerangan asas tentang pengangkutan aktif diperlukan.

Perbendaharaan Kata

pengangkutan aktif – active transport

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN 2.0 PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran Membina peta konsep tentang pergerakan bahan merentas membran plasma. Menggunakan penyusun grafik untuk membanding dan membezakan antara pengangkutan pasif dengan pengangkutan aktif.

2.2 Memahami konsep pergerakan bahan merentas membran plasma dalam kehidupan seharian

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji kesan larutan hipotonik dan hipertonik ke atas sel tumbuhan dan sel haiwan: (a) plasmolisis dan deplasmolisis dalam sel tumbuhan. (b) hemolisis dan krenasi dalam sel darah merah. Menjalankan perbincangan tentang perkara-perkara berikut: (a) larutan hipotonik, hipertonik dan isotonik. (b) plasmolisis, deplasmolisis, hemolisis dan krenasi. (c) keadaan flasid dan segah pada sel tumbuhan. Menjalankan penyiasatan menggunakan pelbagai kepekatan larutan gula atau larutan garam untuk menentukan kepekatan larutan luar selNota

Perbendaharaan Kata

membanding dan membezakan antara pengangkutan pasif dengan pengangkutan aktif.

Murid boleh: 

menerangkan maksud larutan hipertonik, hipotonik dan isotonik. menerangkan kesan larutan hipotonik, hipertonik dan isotonik terhadap sel tumbuhan dan sel haiwan. menerangkan plasmolisis, deplasmolisis, hemolisis dan krenasi.

Penggunaan darah manusia tidak digalakkan. kesan – effects

segah – turgidmerekabentuk eksperimen untuk menentukan kepekatan larutan yang isotonik dengan sap sel tisu tumbuhan.

Penentuan kepekatan larutan luar sel yang isotonik terhadap sap sel tisu

25

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN 2.0 PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran yang isotonik terhadap sap sel tisu tumbuhan. Menjalankan perbincangan untuk  membuat inferens tentang membuat inferens tentang kepekatan kepekatan sap sel tisu sap sel tisu tumbuhan yang setara tumbuhan. dengan kepekatan larutan luar sel yang isotonik. Membincang dan menghubungkaitkan pergerakan bahan merentas membran plasma dengan perbezaan kepekatan antara larutan luar sel dengan sap sel.

Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) kelayuan pada tumbuhan yang disebabkan oleh penggunaan baja berlebihan. (b) pengawetan makanan dengan menggunakan garam dan gula.

2.3 Mensyukuri Menggubah puisi bagi mensyukuri ketertiban proses ketertiban proses pergerakan bahan pergerakan merentas membran plasma. bahan merentas membran plasma

26menghubungkaitkan pergerakan bahan merentas membran plasma dengan kecerunan kepekatan.menjelaskan dengan contoh fenomena kelayuan tumbuhan. menjelaskan pengawetan makanan dengan menggunakan contoh yang sesuai.Murid boleh:  menerangkan keperluan proses pergerakan bahan merentas membran plasma berlaku secara berterusan dan teratur untuk kemandirian sel.

Nota

Perbendaharaan Kata

tumbuhan adalah berdasarkan graf.

Perbincangan hendaklah berasaskan konsep osmosis dan plasmolisis.

Kelayuan – wilting

pengawetan – preservation

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 3.0 KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 3.1 Menjalankan perbincangan dan Murid boleh: Memahami pembentangan tentang perkara-perkara komposisi kimia berikut:  menyatakan unsur dalam sel. dalam sel (a) Unsur dalam sel iaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulphur, fosforus, kalsium, kalium, magnesium, klorin, natrium dan ferum.  menyenaraikan sebatian kimia (b) Kehadiran dan kepentingan di dalam sel. sebatian kimia dalam sel.  menerangkan kepentingan sebatian organik di dalam sel.  menerangkan kepentingan air di dalam sel.

3.2 Memahami karbohidrat

Menjalankan perbincangan dan pembentangan tentang perkara-perkara berikut: (a) unsur dalam karbohidrat.

Murid boleh:

(b) jenis-jenis karbohidrat iaitu monosakarida, disakarida dan polisakarida, dengan menggunakan contoh-contoh. (c) pembentukan dan penguraian disakarida seperti maltosa, sukrosa dan laktosa. (d) pembentukan dan penguraian polisakarida, seperti kanji, glikogen dan selulosa.Nota Sebatian kimia dalam sel dihadkan kepada karbohidrat, lipid, protein, asid nukleik dan air.

Perbendaharaan Kata sebatian organik – organic compounds

Hanya penerangan ringkas tentang kepentingan karbohidrat, lipid, protein dan asid nukleik diperlukan.

menyatakan unsur dalam karbohidrat. menyatakan jenis-jenis karbohidrat.

Struktur molekul yang terperinci tidak diperlukan.

menerangkan pembentukan dan penguraian disakarida dan polisakarida.

Hanya penerangan ringkas tentang kondensasi dan tindakbalas hidrolisis diperlukan.

pembentukan – formation penguraian – breakdown

gula penurun – reducing sugar

27

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 3.0 KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran

Nota

Menjalankan aktiviti untuk membezakan antara gula penurun dengan gula bukan penurun.

3.3 Memahami protein

Menjalankan perbincangan dalam kumpulan kecil dan pembentangan tentang perkara-perkara berikut: (a) unsur dalam protein seperti karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, nitrogen dan fosforus. (b) dipeptida dan polipeptida. (c) pembentukan dan penguraian dipeptida dan polipeptida. (d) asid amino perlu dan asid amino tak perlu.

Murid boleh:

  Menggunakan penyusun grafik untuk mengilustrasi pelbagai struktur protein iaitu primer, sekunder, tertier dan kuartener.

3.4 Memahami lipid

28

menyatakan unsur dalam protein. menyatakan pelbagai struktur protein. menerangkan pembentukan dan penguraian dipeptida dan polipeptida. menerangkan maksud asid amino perlu dan asid amino tak perlu.

Struktur molekul yang terperinci tidak diperlukan. Hanya penerangan ringkas tentang tindakbalas kondensasi dan hidrolisis sahaja diperlukan.

Murid boleh: Menyenaraikan jenis-jenis lipid: (a) lemak. (b) minyak. (c) lilin.menyatakan unsur-unsur dalam lipid.

Struktur molekul yang terperinci tidak diperlukan.

Perbendaharaan Kata gula bukan penurun – non-reducing sugar

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 3.0 KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran (d) fosfolipid.  menyatakan jenis-jenis lipid (e) steroid seperti kolesterol, yang utama. testosteron, estrogen dan progesteron. Menjalankan perbincangan dan pembentangan tentang: (a) unsur dalam lipid. (b) komponen dalam lemak dan minyak. (c) pembentukan dan penguraian lemak dan minyak.

Menggunakan carta untuk membandingkan lemak tepu dengan lemak tak tepu. 3.5 Memahami enzim

Membincangkan tentang: (a) apakah enzim. (b) keperluan enzim dalam proses hidup. (c) sifat umum enzim. (d) penamaan enzim berdasarkan substrat. (e) tapak sintesis enzim. (f) enzim intrasel dan enzim luar sel berserta contoh.

 menyatakan komponen dalam lemak dan minyak. menerangkan pembentukan dan penguraian lemak dan minyak.

Nota

Hanya penerangan ringkas tentang tindakbalas kondensasi dan hidrolisis sahaja diperlukan.

Perbendaharaan Kata

lemak tepu – saturated fats lemak tak tepu – unsaturated fats

membanding dan membezakan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu.

Murid boleh: menyatakan apakah enzim.  menerangkan mengapa enzim diperlukan dalam proses kehidupan.  menyenaraikan ciri umum enzim.  menghubungkaitkan penamaan enzim dengan substrat.  menyatakan tapak sintesis enzim.  menyatakan maksud enzim intrasel dan enzim luar sel. 

enzim intrasel – intracellular enzyme enzim luar sel – extracellular

29

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 3.0 KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran Menjalankan aktiviti main peranan untuk menunjukkan penglibatan ribosom, jalinan endoplasma dan jasad Golgi dalam penghasilan enzim luar sel. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan pH dan suhu ke atas aktiviti enzim amilase dan pepsin.menerangkan penglibatan organel khusus dalam penghasilan enzim luar sel.menerangkan kesan pH, suhu, kepekatan enzim dan kepekatan substrat ke atas aktiviti enzim.

Perbendaharaan Kata enzyme

kepekatan – concentration substrat – substrates

Membincangkan kesan kepekatan enzim dan kepekatan substrat ke atas aktiviti enzim.

30

Nota

Membincangkan mekanisme tindakan enzim menggunakan hipotesis ‘mangga dan kunci’.menerangkan mekanisme tindakan enzim.

Membincang dan menghubungkaitkan pH,suhu, kepekatan enzim dan kepekatan substrat ke atas aktiviti enzim menggunakan hipotesis ‘mangga dan kunci’.menghubungkaitkan mekanisme tindakan enzim dengan pH, suhu, kepekatan enzim dan kepekatan substrat.

Mengumpul maklumat daripada internet dan sumber-sumber lain mengenai kegunaan enzim dalam: (a) kehidupan harian seperti melembutkan daging. (b) industri seperti pemprosesan makanan dan pembuatan serbuk pencuci.menerangkan dengan contoh penggunaan enzim dalam kehidupan harian dan dalam industri.

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 3.0 KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 3.6 Murid boleh: Menyedari Menjalankan aktiviti main peranan atau  meramalkan akibat yang bercerita tentang akibat yang mungkin kepentingan mungkin berlaku sekiranya komposisi bahan berlaku sekiranya kekurangan salah kekurangan karbohidrat, kimia dalam sel satu komponen kimia dalam sel. protein, lipid atau enzim dalam sel.

Nota

Perbendaharaan Kata

kekurangan – deficiency

31

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 4.0PEMBAHAGIAN SEL Objektif Pembelajaran 4.1 Memahami mitosis

32

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Menjalankan sesi sumbang saran mengenai: (a) keperluan penghasilan sel baru kepada organisma.

Murid boleh:

(b) keperluan sel anak yang seiras dengan sel induk dihasilkan.Mengumpul maklumat tentang pengertian dan kepentingan mitosis daripada sesi sumbang saran.menyatakan kepentingan mitosis.

Mengkaji carta untuk mengenalpasti pelbagai fasa dalam kitar sel.mengenalpasti fasa dalam kitar sel.

Membuat model untuk mendemonstrasikan mitosis dan sitokinesis.menjelaskan proses mitosis dan sitokinesis.

Menyedia dan memerhati slaid tisu hujung akar bawang untuk mengenalpasti peringkat-peringkat mitosis.menyusun peringkat-peringkat dalam proses mitosis mengikut urutan yang betul.

Mengkaji proses mitosis yang terkawal dan tidak terkawal serta sitokinesis melalui simulasi dan animasi berkomputer serta video.membanding dan membezakan antara mitosis dan sitokinesis dalam sel haiwan dengan sel tumbuhan.menyatakan keperluan penghasilan sel-sel baru dalam organisma. menerangkan keperluan penghasilan sel-sel baru yang seiras dengan sel induk .

Nota

Perbendaharaan Kata

seiras – identical

kepentingan – significance

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Menjalankan sesi sumbang saran bagi mendapatkan contoh bagi menunjukkan bahawa mitosis adalah suatu proses terkawal untuk kemandirian hidupan seperti pertumbuhan semula ekor cicak, bahagian tertentu tumbuhan dan penyembuhan kulit.

4.2 Memahami meiosis

Hasil Pembelajaran

Mengadakan lawatan ke institusi penyelidikan untuk mengkaji teknik kultur tisu.Menjalankan perbahasan atau forum berkaitan dengan isu pengklonan. Membincangkan mengenai : (a) pewarisan ciri oleh anak.(c) keperluan untuk menghasilkan sel gamet yang mempunyai bilangan kromosom haploid. (d) keunikan bilangan kromosom diploid dalam setiap spesies.

Perbendaharaan Kata

mitosis terkawal – controlled mitosis

menerangkan kepentingan proses mitosis yang terkawal.

pertumbuhan/ penjanaan semula – regeneration

Mengumpul dan mentafsirkan data tentang penyakit seperti kanser atau tumor akibat mitosis yang tidak terkawal dalam hidupan.

(b) keperluan mengekalkan bilangan kromosom diploid dari generasi ke generasi.

Nota

menerangkan kesan daripada mitosis yang tidak terkawal dalam kehidupan.

menghuraikan aplikasi pengetahuan mitosis dalam pengklonan.

menerangkan kebaikan dan keburukan pengklonan. Murid boleh:  menyatakan keperluan pewarisan ciri pada anak untuk kesinambungan hidup.  menyatakan keperluan mengekalkan bilangan kromosom diploid dari generasi ke generasi.  menyatakan keperluan menghasilkan sel gamet yang mempunyai bilangan kromosom haploid dalam pembiakan seks.

mitosis tidak terkawal – uncontrolled mitosis Teknik pengklonan merangkumi kultur tisu.

pewarisan ciri – trait inheritance anak – offspring

33

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

(e) kepentingan meiosis.(f) jenis sel yang menjalani meiosis dalam manusia, haiwan dan tumbuhan.Membuat pemerhatian terhadap proses meiosis melalui animasi berkomputer, fotomikrograf, slaid tersedia dan video.

 

menyatakan kepentingan meiosis. mengenalpasti jenis sel yang menjalani meiosis.

menerangkan proses meiosis. menyusun peringkat-peringkat dalam meiosis mengikut urutan yang betul.

Menjalankan aktiviti simulasi untuk menunjukkan perubahan pada perlakuan kromosom semasa proses meiosis I and meiosis II. Menggunakan gambar rajah skema untuk membanding dan membezakan: (a) meiosis I and meiosis II. (b) meiosis dan mitosis.

4.3 Mensyukuri ketertiban perlakuan kromosom semasa mitosis dan meiosis

34

(a) Menjalankan aktiviti main peranan. (b) Menghindari bahan radioaktif dan bahan karsinogen.

Nota

membanding dan membezakan antara meiosis I dengan meiosis II. membanding dan membezakan antara meiosis dengan mitosis.

Murid boleh:  menghuraikan kesan ketidaktertiban pergerakan kromosom semasa mitosis dan meiosis.  Mengetahui dan mengelakkan bahan-bahan yang boleh mendatangkan bahaya.

Penerangan yang terperinci tentang peringkat Profasa 1 tidak diperlukan.

Perbendaharaan Kata

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

TEMA : MENYIASAT FISIOLOGI HIDUPAN BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 1.1 Memerhati dan mengenalpasti jenisMurid boleh: Memahami jenis- jenis nutrisi yang diamalkan oleh  menyatakan jenis-jenis nutrisi. jenis nutrisi pelbagai organisma. Menjalankan perbincangan tentang nutrisi autotrof dan heterotrof dengan merujuk kepada kemosintesis,  menerangkan nutrisi autotrof. fotosintesis, nutrisi holozoik,  menerangkan nutrisi heterotrof. saprofitisme dan parasitisme. Membina penyusun grafik untuk menunjukkan jenis-jenis nutrisi. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan pelbagai organisma mengikut jenis nutrisi. 1.2 Mengaplikasi konsep gizi seimbangMurid boleh:

Menjalankan aktiviti untuk menentukan nilai tenaga dalam sampel makanan.menentukan nilai tenaga dalam sampel makanan.

Merekabentuk aktiviti untuk menguji kehadiran kanji, gula penurun, gula bukan penurun, protein dan lipid dalam sampel makanan.menentukan kandungan nutrien dalam sampel makanan yang berbeza.Perbendaharaan kata

mengelaskan organisma mengikut jenis nutrisi.

Menjalankan perbincangan dalam kumpulan kecil dan membentangkan hasil dapatan: (a) keperluan gizi seimbang. (b) faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan tenaga harian seperti umur, jantina, berat badan dan pekerjaan.Nota

menerangkan keperluan gizi seimbang. menerangkan faktor yang mempengaruhi keperluan tenaga harian badan manusia.

gizi seimbang – balanced diet

Unit Joule untuk tenaga hendaklah digunakan.

35

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menentukan kandungan Vitamin C dalam pelbagai jus buah-buahan.

36

Hasil Pembelajaran

Memadankan jenis-jenis vitamin dengan sumber, fungsi dan kesan kekurangannya. Memadankan jenisjenis mineral dengan sumber, fungsi dan kesan kekurangannya.Membincangkan tentang sumber, fungsi dan kesan kekurangan pelawas.menerangkan fungsi dan sumber serat / pelawas dalam gizi.

Membincangkan tentang sumber dan fungsi air dalam badan.menerangkan fungsi air dalam badan.

Menjalankan perbincangan dalam kumpulan untuk merumuskan dan mewajarkan menu yang sesuai berdasarkan carta nutrien untuk kumpulan sasaran berikut: (a) wanita hamil. (b) bayi. (c) kanak-kanak. (d) remaja. (e) atlet. (f) orang yang mengidap penyakit tertentu. (g) orang tua. (h) vegetarian.

Nota

Perbendaharaan kata

menerangkan fungsi dan sumber vitamin dalam gizi untuk mengekalkan kesihatan. menerangkan fungsi dan sumber mineral dalam gizi untuk mengekalkan kesihatan.

mewajarkan pemilihan gizi yang sesuai untuk kumpulan sasaran tertentu.

pelawas – roughage

kumpulan sasaran – target group

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 1.3 Menjalankan perbincangan secara Memahami berkumpulan dan membentangkan hasil malnutrisi dapatan mengenai perkara-perkara berikut: (a) maksud malnutrisi. (b) kesan kekurangan protein, vitamin, mineral ke atas kesihatan. (c) kesan pengambilan karbohidrat, lipid, vitamin dan mineral yang berlebihan ke atas kesihatan. (d) gizi yang rendah dalam lemak tepu membantu mengurangkan risiko mengidap penyakit kardiovaskular.

1.4 Menganalisa pencernaan makanan

(e) cara-cara mengurangkan risiko tekanan darah tinggi, diabetis melitus dan osteoporosis. Membincangkan perkara-perkara berikut: (a) glukosa, asid amino dan lipid sentiasa diperlukan oleh sel untuk menjalankan proses metabolisme. (b) bahan kompleks seperti karbohidrat, protein dan lipid perlu dicerna.

Hasil Pembelajaran

Perbendaharaan kata

Murid boleh:

 

menerangkan malnutrisi. menerangkan kesan malnutrisi dengan menggunakan contoh.menghuraikan cara-cara untuk mengurangkan masalah kesihatan tertentu yang disebabkan oleh gizi seseorang.  menghuraikan cara-cara untuk mengurangkan kesan masalah kesihatan tertentu. Murid boleh: 

 

Melukis dan melabel bahagian sistem pencernaan manusia.

Notamenyatakan bahan yang diperlukan oleh sel untuk menjalankan proses metabolisme. menyatakan bahan kompleks yang perlu dicerna. menerangkan keperluan proses pencernaan bahan kompleks.

proses metabolisme – metabolic processes

melukis dan melabel sistem pencernaan manusia.

37

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Membincangkan fungsi jus pencernaan iaitu air liur, jus gaster, jus pankreas, jus usus dan bahan lain seperti asid hidroklorik dan jus hempedu yang membantu proses pencernaan makanan.

38

Hasil Pembelajaran menyatakan jus pencernaan dan bahan yang membantu proses pencernaan manusia. menghuraikan fungsi jus pencernaan dan bahan pencernaan lain.

Membincangkan proses pencernaan karbohidrat, protein dan lemak berdasarkan aspek-aspek berikut: (a) tempat proses pencernaan berlaku. (b) pengunyahan makanan. (c) pergerakan makanan. (d) kelenjar yang terlibat. (e) enzim pencernaan. (f) pH yang sesuai untuk tindakan enzim. (g) substrat dan hasil.menerangkan pencernaan karbohidrat, protein dan lipid dalam badan manusia.

Mengenalpasti bahagian sistem pencernaan ruminan dan rodensia.mengenalpasti bahagian sistem pencernaan ruminan dan rodensia yang terlibat dalam pencernaan selulosa.

Membincangkan proses pencernaan selulosa dalam ruminan (contoh lembu) dan rodensia (tupai).menerangkan proses pencernaan selulosa dalam ruminan dan rodensia.

Menggunakan gambar rajah skema untuk membanding dan membezakan proses pencernaan selulosa dalam manusia, ruminan dan rodensia.membanding dan membezakan proses pencernaan dalam manusia, ruminan dan rodensia.

Nota

Perbendaharaan kata jus pencernaan – digestive juice hempedu – bile

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Merancang dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindakan enzim ke atas sampel makanan berkanji dan berprotein.

1.5 Memahami proses penyerapan dan asimilasi hasil pencernaan makanan

Hasil Pembelajaran 

merekacipta eksperimen untuk mengkaji pencernaan kanji dan protein dalam sampel makanan.

Mengumpul maklumat dan membincangkan masalah berkaitan dengan pencernaan makanan seperti berikut: (a) pencernaan makanan yang tidak sempurna. (b) batu hempedu yang menghalang pengaliran jus hempedu. (c) kekurangan penghasilan enzim pencernaan tertentu.menerangkan masalah berkaitan dengan pencernaan makanan.

Memeriksa model atau gambar rajah sistem pencernaan dan keratan rentas usus kecil. Membuat perbincangan dengan berpandukan model atau gambar rajah mengenai perkara berikut: (a) ciri-ciri penyesuaian usus kecil. (b) proses penyerapan asid amino, glukosa, asid lemak, gliserol, vitamin dan garam mineral di vilus.

Murid boleh:  mengenalpasti bahagian dalam sistem pencernaan yang terlibat dalam penyerapan makanan tercerna.  menerangkan ciri-ciri penyesuaian sistem pencernaan berhubung dengan penyerapan makanan.  melukis dan melabel struktur vilus.  menerangkan proses penyerapan dalam vilus.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pergerakan bahan melalui tiub Visking.

Nota

Perbendaharaan kata

ciri-ciri penyesuaian – adaptive characteristic

penyerapan – absorption usus kecil – small intestine

39

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Berdasarkan aktiviti di atas, hubungkaitkan pergerakan bahan melalui tiub Visking dengan penyerapan nutrien dalam usus kecil. Membincangkan penyerapan air dan mineral dalam kolon. Menjalankan perbincangan dengan menggunakan gambar rajah, carta atau animasi komputer berkenaan perkara berikut : (a) pengangkutan asid amino, glukosa, vitamin larut air dan mineral oleh sistem peredaran darah (i) dari usus kecil ke hati melalui vena portal hepar. (ii) dari hati ke sel badan. (b) pengangkutan lipid dan vitamin larut lemak. Melukis gambar rajah skema untuk menunjukkan pengangkutan nutrien dari usus ke sel badan. Menjalankan perbincangan tentang peranan hati dalam perkara berikut: (a) penyimpanan nutrien. (b) pemprosesan hasil pencernaan makanan iaitu glukosa dan asid amino yang berlebihan. (c) detoksifikasi.

40

Hasil Pembelajaran 

membuat analogi bagi proses penyerapan makanan dalam usus kecil.menerangkan penyerapan air dan mineral dalam kolon.

Nota

Perbendaharaan kata

pengangkutan – transport 

menghuraikan pengangkutan nutrien dalam sistem peredaran untuk asimilasi.menerangkan fungsi-fungsi utama hati.

sistem peredaran – circulatory system

hati – livermenghuraikan proses asimilasi.

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Mengadakan perbincangan tentang proses asimilasi oleh sel badan. 1.6 Memahami pembentukan tinja dan penyahtinjaan

1.7 Menilai tabiat pemakanan

Mengenalpasti bahagian kolon dan rektum dengan merujuk gambar rajah, carta atau model. Mengadakan perbincangan dalam kumpulan kecil dan membentangkan hasil dapatan mengenai perkara berikut: (a) pembentukan tinja.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan kata asimilasi – assimilation

Murid boleh:  mengenalpasti bahagian sistem pencernaan di mana pembentukan tinja berlaku.menerangkan pembentukan tinja. menerangkan peranan mikroorganisma dalam kolon dan kesan antibiotik ke atasnya.

(b) peranan mikroorganisma dalam kolon. (c) kesan antibiotik ke atas mikroorganisma dalam kolon. (d) maksud penyahtinjaan.(e) kepentingan penyahtinjaan.(f) kepentingan pengambilan gizi berserat tinggi.(g) masalah berkaitan penyahtinjaan seperti sembelit, kanser kolon dan buasir.Menjalankan perbincangan dan membentangkan hasil dapatan mengenai perkara berikut : (a) kaitan antara tabiat pemakanan

Murid boleh:

menyatakan apa itu penyahtinjaan. menerangkan kepentingan penyahtinjaan. menerangkan kepentingan pengambilan makanan berserat tinggi. menghuraikan masalah berkaitan penyahtinjaan.

mengaitkan tabiat pemakananan dengan masalah

penyahtinjaan – defecation tinja – faeces

sembelit – constipation buasir – haemorrhoids

tabiat pemakanan – eating habits

41

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran dengan masalah kesihatan seperti: (i) gastrik (ii) obesiti. (iii) anoreksia nervosa. (iv) bulimia. (b) menilai kandungan nutrien dalam makanan berdasarkan label makanan atau iklan. (c) menilai tabiat pemakanan rakan sekelas. 1.8 Menyedari kepentingan sistem pencernaan yang sihat

Menjalankan aktiviti untuk meramal kesan-kesan ketidaksempurnaan sistem pencernaan.

1.9 Memahami kepentingan makronutrien dan mikronutrien dalam tumbuhan

Menjalankan perbincangan berkumpulan dan membentangkan perkara berikut : (a) unsur-unsur yang diperlukan oleh tumbuhan. (b) mengelaskan unsur keperluan tumbuhan berdasarkan jumlah yang diperlukan : (i) makronutrien iaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen,

42

Menjalankan perbincangan cara-cara penjagaan sistem pencernaan seperti tabiat pemakanan yang baik, mengelakkan makanan rapu, cuba mengurangkan pengambilan gula dan makanan berlemak.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan kata

kesihatan.membuat penilaian secara kritis tentang tabiat pemakanan yang baik dan sebaliknya.

Murid boleh:  meramalkan kesan-kesan ketidaksempurnaan sistem pencernaan terhadap kesihatan.  menjaga sistem pencernaan untuk kesejahteraan diri.

Tabiat pemakanan melibatkan kekerapan da masa pengambilan makanan serta jenis makanan yang diambil.

masalah kesihatan – health problems

Sistem pencernaan yang tidak berfungsi dengan baik - defective digestive system

Murid boleh:

 

menyenaraikan unsur-unsur yang diperlukan oleh tumbuhan. mengklasifikasikan unsur yang diperlukan oleh tumbuhan berdasarkan jumlah yang dikehendaki.

unsur-unsur – elements

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran fosforus, kalium, kalsium, magnesium dan sulfur. (ii) mikronutrien iaitu boron, molibdenum, zink, mangan, kuprum dan ferum.

Hasil Pembelajaran

Nota

Anak benih jagung boleh digunakan dalam eksperimen ini.

Merancang dan menjalankan eksperimen ke atas tumbuhan untuk mengkaji kesan kekurangan makronutrien iaitu nitrogen, fosforus, kalium, kalsium, magnesium dan sulfur.merekacipta eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan makronutrien ke atas tumbuhan.

Menjalankan perbincangan dan menghubungkaitkan kesan kekurangan makronutrien dengan fungsi makronutrien berdasarkan keputusan eksperimen.mengaitkan kesan kekurangan makronutrien dengan fungsi makronutrien.

Mengumpul dan mentafsir data daripada pelbagai sumber seperti internet tentang fungsi setiap makronutrien dalam tumbuhan.menerangkan fungsi setiap makronutrien di dalam tumbuhan.

Menjalankan perbincangan tentang fungsi dan kesan kekurangan mikronutrien dalam tumbuhan.menerangkan fungsi setiap mikronutrien di dalam tumbuhan. menyatakan kesan kekurangan mikronutrien di dalam tumbuhan.Perbendaharaan kata

43

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 1.10 Murid membaca sejarah ringkas Memahami penemuan fotosintesis dan fotosintesis mengekstrak fakta penting daripada bacaan itu.

Mengkaji model keratan rentas daun. Melukis dan melabelkan rajahnya. Membincangkan perkara berikut:

Hasil Pembelajaran

 (b) penyesuaian daun untuk mengoptimumkan fotosintesis. 

Menjalankan aktiviti untuk menyiasat penyesuaian beberapa tumbuhan seperti bunga raya, telipok, Hydrilla dan kaktus berkaitan aspek berikut: (a) taburan stomata. (b) taburan kloroplas.

44

Menjalankan perbincangan tentang tindak balas cahaya fotosintesis dan tindak balas gelap fotosintesis dengan merujuk kepada struktur kloroplas dari aspek berikut:

Perbendaharaan kata

Murid boleh:  menghuraikan perkembangan yang menjurus kepada penemuan fotosintesis.  menyatakan bahan-bahan yang diperlukan untuk fotosintesis.  menyatakan bahan-bahan yang dihasilkan daripada proses fotosintesis.

(a) fungsi bahagian-bahagian daun.

1.11 Memahami mekanisme fotosintesis

Nota

melukis dan melabel keratan rentas daun. menyatakan fungsi setiap bahagian daun berkaitan dengan fotosintesis. menerangkan penyesuaian daun untuk mengoptimumkan fotosintesis.

Penyesuaian – adaptation

menerangkan bagaimana tumbuhan daripada habitat yang berbeza menyesuaikan diri untuk menjalankan fotosintesis.

Murid boleh: 

mengenalpasti bahagian kloroplas yang berkaitan dengan fotosintesis.

Struktur terperinci kloroplas tidak diperlukan.

tindak balas cahaya – light reaction

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran (a) bahan yang diperlukan. (b) lokasi tindak balas. (c) hasil tindak balas.

Melukis gambar rajah skema tindak balas cahaya dan tindak balas gelap fotosintesis secara ringkas. Membincangkan perkara berikut: (a) banding dan beza di antara tindak balas cahaya dan tindak balas gelap fotosintesis.

1.12 Mensintesis faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis

Hasil Pembelajaran  menerangkan tindak balas cahaya fotosintesis. menerangkan tindak balas gelap fotosintesis.Menulis persamaan untuk mewakili keseluruhan proses fotosintesis.Mengendalikan sesi sumbang saran untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis iaitu kepekatan karbon dioksida, keamatan cahaya dan suhu.

Murid boleh:

menulis persamaan proses fotosintesis.mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis.merekabentuk eksperimen untuk mengkaji kesan keamatan cahaya ke atas kadar fotosintesis. mengenalpasti faktor yangLaluan terperinci tindak balas cahaya dan tindak balas gelap fotosintesis tidak diperlukan.

Perbendaharaan kata tindak balas gelap – dark reaction

membanding dan membezakan tindak balas cahaya dan tindak balas gelap di dalam fotosintesis. mengaitkan tindak balas cahaya dan tindak balas gelap di dalam fotosintesis.

(b) hubungkait tindak balas cahaya dan tindak balas gelap fotosintesis.

Merancang dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan keamatan cahaya ke atas kadar fotosintesis.

Nota

keamatan cahaya – light intensity faktor yang menghadkan –

45

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran

Menjalankan perbincangan berkumpulan tentang kesan keamatan cahaya, suhu dan kepekatan karbon dioksida ke atas kadar fotosintesis.

Hasil Pembelajaran

Merancang suatu strategi berdasarkan faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis untuk memastikan hasil pertanian sepanjang tahun di negaranegara empat musim. 1.13 Mengamalkan sikap menghargai tumbuhan

Menggubah puisi atau lirik lagu untuk menunjukkan penghargaan terhadap peranan fotosintesis dalam memastikan kelangsungan hidup. Menjalankan projek penanaman dalam taman sumber sains atau kawasan sekolah.

1.14 Memahami teknologi dalam pengeluaran makanan

46

Menjalankan perbincangan berkumpulan tentang perkara berikut: (a) kuantiti makanan yang diperlukan oleh negara sekarang dan masa depan. (b) keperluan meningkatkan kualiti dan

menghadkan kadar fotosintesis pada keamatan cahaya yang berbeza. menerangkan kesan suhu dan kepekatan karbon dioksida ke atas kadar fotosintesis. menjelaskan perbezaan kadar fotosintesis di dalam tumbuhan sepanjang hari berdasarkan perubahan keamatan cahaya dan suhu.mengenalpasti beberapa cara untuk mempertingkatkan hasil tanaman berdasarkan faktorfaktor yang mempengruhi kadar fotosintesis. Murid boleh:  menyatakan mengapa kita perlu menjaga tumbuhtumbuhan.  mengenalpasti kes-kes menyalahkendalikan atau kemusnahan tumbuhtumbuhan.

Nota

Perbendaharaan kata limiting factor

tanaman – crops

Murid boleh: 

menerangkan keperluan peningkatan kualiti dan kuantiti makanan.

menambahbaikkan – improving

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran kuantiti makanan sejajar dengan dasar pengeluaran makanan negara. (c) usaha pelbagai agensi untuk mempelbagaikan pengeluaran makanan. (d) kaedah-kaedah yang digunakan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan seperti: (i) penanaman tabur terus untuk padi. (ii) hidroponik dan aerofonik. (iii) pembiakbakaan. (iv) kultur tisu. (v) kejuruteraan genetik. (vi) pengurusan tanah. (vii) kawalan biologi.

Hasil Pembelajaran

menerangkan usaha di dalam mempelbagaikan pengeluaran makanan. menerangkan cara-cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. .

Nota

Perbendaharaan kata

mempelbagaikan – diversify

Menjalankan lawatan ke agensi berkaitan seperti MARDI, Jabatan Pertanian dan Jabatan Perikanan. Menjalankan projek penanaman sayursayuran. 1.15 Menilai perkembangan teknologi dalam pemprosesan makanan

Menjalankan perbincangan tentang keperluan pemprosesan makanan untuk perkara berikut: (a) mengatasi faktor yang menyebabkan kerosakan makanan seperti tindakan mikroorganisma

Murid boleh:menerangkan keperluan pemprosesan makanan.

pemprosesan makanan – food processing perkembangan – development

47

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran dan pengoksidaan makanan. (b) memanjangkan tempoh tahan makanan.

Hasil Pembelajaran

48

Perbendaharaan kata kerosakan makanan – food spoilage

(c) mengelakkan pembaziran makanan. (d) mempelbagaikan penggunaan makanan seperti susu dan produk tenusu. (e) memastikan bekalan makanan mencukupi.

Menyediakan folio tentang perkembangan teknologi pemprosesan makanan dari dahulu hingga sekarang.menerangkan perkembangan teknologi pemprosesan makanan.

Menghubungkait kaedah pemprosesan makanan dengan faktor yang merosakkan makanan: (i) memasak. (ii) penggunaan garam, gula dan cuka. (iii) proses penapaian. (iv) pengeringan. (v) pempasteuran. (vi) pengetinan. (vii) penyejukan.menghubungkaitkan kaedah pemprosesan makanan dengan faktor yang merosakkan makanan.menilai kaedah pemprosesan makanan yang boleh mewajarkan pemilihan pengambilan makanan yang diproses.

Menjalankan forum bertajuk “Kesankesan pengambilan makanan yang diproses ke atas kesihatan”.

Nota

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

TEMA : MENYIASAT FISIOLOGI HIDUPAN BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 2.1 Membincangkan yang berikut: Murid boleh: Memahami (a) proses-proses hidup memerlukan  menyatakan keperluan tenaga proses respirasi tenaga. dalam semua proses hidup. dalam (b) substrat utama untuk respirasi iaitu  mengenalpasti substrat utama penghasilan glukosa yang diperolehi daripada penghasilan tenaga. tenaga berikut: (i) pencernaan karbohidrat dalam manusia dan haiwan. (ii) proses fotosintesis dalam tumbuhan. Membincangkan jenis-jenis respirasi.menyatakan dua jenis respirasi.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan respirasi aerob.menerangkan apakah respirasi sel.

Membincangkan penghasilan tenaga dalam respirasi aerob.menerangkan penghasilan tenaga daripada glukosa semasa proses respirasi aerob.

Menjalankan eksperimen untuk menyiasat respirasi anaerob dalam yis.menyatakan keadaan yang menyebabkan berlakunya respirasi anaerob dalam sel.menerangkan proses respirasi anaerob dalam yis.

Nota

Perbendaharaan Kata proses-proses hidup – living processes

49

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Membincangkan yang berikut: (a) keadaan yang menyebabkan proses  respirasi anaerob dalam sel. (b) proses respirasi anaerob dalam otot  manusia. Menggunakan penyusun grafik untuk membanding dan membezakan respirasi aerob dengan respirasi anaerob.

50menerangkan proses respirasi anaerob dalam otot manusia. menulis persamaan kimia untuk respirasi aerob dan anaerob. Membanding dan membezakan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob.

Nota

Perbendaharaan Kata

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 2.2 Memerhatikan grafik dan spesimenMenganalisis spesimen hidup dan membincangkan struktur struktur respirasi dalam manusia dan respirasi dan organisma lain termasuk protozoa, mekanisme serangga, ikan dan amfibia. pernafasan dalam manusia Menjalankan aktiviti untuk dan haiwan membandingkan jumlah luas permukaan pada sekeping kad yang rata dengan sekeping kad lipatan beralun, seterusnya menghubungkaitkan pertambahan jumlah luas permukaan dengan pengubahsuaian struktur permukaan.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Murid boleh: menyatakan struktur respirasi dalam manusia.

membuat inferens tentang pelbagai penyesuaian struktur respirasi.

struktur respirasi – respiratory structure kad lipatan beralun – corrugated card penyesuaian – adaptations

Membincangkan perhubungan antara jumlah luas permukaan struktur respirasi dengan kecekapan pertukaran gas dalam pelbagai organisma. Memerhatikan struktur respirasi untuk merumuskan ciri-ciri permukaan respirasi pada manusia dan organisma lain seperti protozoa, serangga, ikan dan amfibia. Membina atau menggunakan model yang boleh dimanipulasikan untuk menerangkan mekanisme pernafasan pada manusia.menghuraikan ciri-ciri permukaan respirasi dalam manusia dan lain-lain organisma.menghuraikan mekanisme pernafasan dalam manusia dan organisma lain.membanding dan

permukaan respirasi – respiratory surfaces

mekanisme pernafasan – breathing mechanism

51

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Membincangkan mekanisme pernafasan organisma lain seperti protozoa, serangga, ikan dan amfibia. Menggunakan penyusun grafik untuk membanding dan membezakan sistem respirasi manusia dengan organisma lain. 2.3 Memahami konsep pertukaran gas merentas permukaan respirasi dan pengangkutan gas dalam manusia

Nota

Perbendaharaan Kata

membezakan sistem respirasi manusia dengan organisma lain.

Membincangkan dengan menggunakan Murid boleh: gambar rajah proses pertukaran gas merentas permukaan alveolus dan  menghuraikan proses kapilari darah di peparu dari aspek yang pertukaran gas merentas berikut: permukaan alveolus dan (a) Perbezaan tekanan separa gas kapilari darah di peparu. respirasi dalam alveolus dan kapilari darah di peparu iaitu: (i) Tekanan separa oksigen adalah tinggi dalam alveolus berbanding dengan tekanan separa oksigen dalam kapilari darah. (ii) Tekanan separa karbon dioksida adalah rendah dalam alveolus berbanding dengan tekanan separa karbon dioksida dalam kapilari darah. (b) Perbezaan tekanan separa oksigen dan karbon dioksida dalam darah ke alveolus dengan darah yang meninggalkan alveolus iaitu: (i) Tekanan separa oksigen adalah

52

Hasil Pembelajaran

pertukaran gas – gaseous exchange kapilari darah – blood capillary tekanan separa – partial pressure

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran rendah dalam darah ke alveolus berbanding dengan tekanan separa oksigen dalam darah yang meninggalkan alveolus. (ii) Tekanan separa karbon dioksida adalah tinggi dalam darah ke alveolus berbanding dengan tekanan separa karbon dioksida dalam darah yang meninggalkan alveolus. Membincangkan yang berikut: (a) Pengangkutan gas-gas respirasi dalam manusia. (b) Pertukaran gas-gas respirasi antara darah dan sel-sel badan.

Hasil Pembelajaranmenerangkan pengangkutan gas-gas respirasi.

Menggunakan rajah skema untuk menerangkan pertukaran dan pengangkutan gas-gas respirasi dalam manusia.menerangkan proses pertukaran respirasi antara darah dan sel badan.

Menjalankan eksperimen untuk menyiasat perbezaan antara udara sedutan dan hembusan berkaitan dengan oksigen, karbon dioksida dan kandungan haba.membezakan komposisi udara sedutan dan hembusan.

Nota

Peringatan: Kendalikan larutanlarutan berikut dengan berhatihati: Kalium pirogalol beralkali dan Kalium hidroksida pekat.

Perbendaharaan Kata

udara sedutan – inhaled air udara hembusan – exhaled air

53

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Mengkaji proses pertukaran dan pengangkutan gas respirasi dengan menggunakan simulasi dan animasi berkomputer. 2.4 Memahami mekanisme kawal atur respirasi

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan aktiviti cergas ke atas kadar respirasi dan kadar denyutan jantung.

Hasil Pembelajaran

Murid boleh:  menghuraikan perubahan kadar respirasi sebaik sahaja tamat menjalankan aktiviti cergas.

Nota

Perbendaharaan Kata

aktiviti cergas – vigorous activity

Membincangkan yang berikut:

54

(a) Menghubungkaitkan kadar respirasi dengan kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam badan.(b) Mekanisme kawal atur kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam badan.Membincangkan gerak balas respirasi manusia, kadar respirasi dan kadar denyutan jantung dalam situasi berbeza: (a) aktiviti cergas seperti berenang, berlari, senaman aerobik, mendaki bukit dan bermain badminton. (b) beristirehat. (c) ketakutan.

menghubungkaitkan kadar respirasi dengan kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam badan. menerangkan kawal atur kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam badan.

menerangkan gerak balas respirasi manusia dan kadar respirasi dalam situasi berbeza. menghubungkaitkan kadar respirasi dengan kadar denyutan jantung.

mekanisme kawal atur – regulatory mechanism

gerak balas – response kadar denyutan jantung – rate of heart beat

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 2.5 Membincangkan tabiat-tabiat yang perlu Murid boleh: Menyedari diamalkan dan perlu dijauhi untuk  menjaga dan mengekalkan kepentingan memastikan kecekapan fungsi organkecekapan fungsi organ mengekalkan organ respirasi. respirasi. sistem respirasi yang sihat Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan kesan asap rokok ke atas kapas putih dan menganalogikan keadaan kapas dengan peparu.

Nota

Perbendaharaan Kata kecekapan – efficiency

Menunjukkan gambar-gambar peparu yang rosak (kanser) akibat merokok. 2.6 Memahami respirasi dalam tumbuhan

Membincangkan yang berikut: (a) tumbuhan memerlukan tenaga yang lebih rendah berbanding dengan haiwan untuk proses-proses hidup. (b) pengambilan oksigen oleh tumbuhan untuk respirasi.

Murid boleh:  menghuraikan keperluan tenaga dalam tumbuhan. 

menerangkan pengambilan oksigen oleh tumbuhan.

Melukis gambar rajah untuk menunjukkan pengambilan oksigen oleh tumbuhan.menerangkan respirasi aerob dalam tumbuhan.

Membincangkan respirasi anaerob yang  dijalankan oleh tumbuhan padi di sawah atau tumbuhan lain dalam keadaan tertentu seperti banjir.

menerangkan respirasi anaerob dalam tumbuhan yang berlaku dalam keadaan tertentu.

Menggunakan penyusun grafik untuk membandingkan proses respirasi dengan proses fotosintesis dalam

membanding dan membezakan proses fotosintesis dan respirasi.Keperluan tenaga – energy requirement

Gambar rajah keratan rentas daun diperlukan.

55

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran tumbuhan.

56

Hasil Pembelajaran

Membincangkan yang berikut: (a) pengertian titik pampasan. (b) menghubungkaitkan keamatan cahaya dengan titik pampasan pada graf.Menggambarkan dan menghuraikan kesan ke atas hidupan apabila kadar fotosintesis dan kadar respirasi kekal pada titik pampasan.

menerangkan apakah titik pampasan. menghubungkaitkan keamatan cahaya dengan pencapaian titik pampasan. meramalkan situasi sekiranya kadar fotosintesis dan kadar respirasi sentiasa berada pada titik pampasan.

Nota

Perbendaharaan Kata

titik pampasan – compensation point keamatan cahaya – light intensity

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

TEMA : MENYIASAT PERHUBUNGAN HIDUPAN DENGAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 EKOSISTEM DINAMIK Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Pembelajaran 1.1 Menjalankan kajian lapangan untuk Murid boleh: Menekankan kajian Memahami perkara berikut: lapangan untuk (a) mengenalpasti komponenkomponen mengukuhkan  mengenalpasti komponen komponen abiosis melibatkan pH, abiosis dan abiosis dalam satu ekosistem. kefahaman murid suhu, keamatan cahaya, biosis dalam dalam bidang ini. kelembapan, topografi dan iklim persekitaran mikro dalam ekosistem. (b) mengenalpasti komponen mengenalpasti komponen komponen biosis dalam ekosistem. biosis dalam satu ekosistem. (c) menyiasat hubungan makanan  mengklasifikasikan komponen antara komponen biosis untuk biosis kepada aras-aras trof. membina rantai makanan dan jaringan makanan seterusnya mengelaskan komponen biosis kepada aras-aras trof. (d) menyiasat interaksi antara  menjelaskan melalui contoh komponen biosis seperti berikut: interaksi antara komponen (i) simbiosis pada tumbuhan dan biosis daripada segi haiwan yang meliputi perkara pemakanan. berikut: - Komensalisme. - Parasitisme. - Mutualisme. (ii) Saprofitisme. (iii) Mangsa dan pemangsa. (e) menyiasat interaksi antara komponen  menjelaskan melalui contoh biosis daripada segi persaingan iaitu: interaksi antara komponen (i) Persaingan intraspesies. biosis daripada segi (ii) Persaingan interspesies. persaingan.

Perbendaharaan Kata

komponen abiosis – abiotic component

komponen biosis – biotic component aras trof – trophic levels

pemangsa – predator mangsa – prey

persaingan – competition intraspesies – intraspecies interspesies – interspecies

57

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 EKOSISTEM DINAMIK Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk mengkaji persaingan intraspesies dan persaingan interspesies pada tumbuhan, contohnya jagung dan padi.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Mengumpul dan mentafsirkan data untuk mengkaji persaingan intraspesies dan persaingan interspesies yang melibatkan paramesium, contoh Paramecium aurelia dan Paramecium caudatum. 1.2 Memahami proses pengkolonian dan proses sesaran dalam ekosistem

Menjalankan kajian lapangan ke atas suatu ekosistem seperti paya bakau dan kolam untuk perkara berikut: (a) mengenalpasti nic, habitat, komuniti dan populasi. (b) menyiasat proses pengkolonian. (c) menyiasat proses sesaran. (d) mengenalpasti spesies perintis, spesies penyesar, spesies dominan dan komuniti klimaks.

(e) mengenalpasti ciri-ciri penyesuaian spesies perintis dan spesies penyesar dalam habitat semasa proses pengkolonian dan proses sesaran.

58

Murid boleh:  menyatakan pengertian ekosistem.  mengenalpasti nic, habitat, komuniti dan populasi dalam ekosistem.  menerangkan proses pengkolonian.  menerangkan proses sesaran.  mengenalpasti spesies perintis dalam suatu ekosistem.  mengenalpasti spesies penyesar dalam suatu ekosistem.  mengenalpasti spesies dominan dalam suatu ekosistem.  mengenalpasti ciri-ciri penyesuaian spesies perintis dalam satu ekosistem.

paya bakau – mangrove swamp

pengkolonian – colonisation sesaran – succession spesies penyesar – successors

ciri-ciri penyesuaian – adaptive characteristics

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 EKOSISTEM DINAMIK Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Murid membentangkan hasil dapatan atau membuat folio.

1.3 Mensintesiskan idea tentang ekologi populasi

Hasil Pembelajaran 

mengenalpasti ciri-ciri penyesuaian spesies penyesar. Mengkaji proses pengkolonian dan  menerangkan perubahan sesaran melalui sumber seperti video, habitat yang disebabkan oleh perisian komputer dan bahan cetak. spesies perintis.  menerangkan perubahan habitat yang disebabkan oleh spesies penyesar pada setiap peringkat sesaran sehingga mencapai komuniti klimaks. Membincang dan menghubungkaitkan  menghubungkaitkan komponen abiosis dan komponen biosis komponen abiosis dengan semasa proses pengkolonian dan komponen biosis dalam suatu proses sesaran dalam suatu ekosistem. ekosistem semasa proses pengkolonian dan sesaran. Membincangkan teknik persampelan Murid boleh: yang sesuai untuk mengkaji saiz  mengenalpasti teknik populasi suatu organisma. persampelan yang sesuai Menjalankan kajian lapangan atau untuk mengkaji saiz populasi menggunakan analogi yang sesuai suatu organisma. untuk: (a) menganggarkan saiz populasi  menganggarkan saiz populasi haiwan seperti siput babi dan kutu organisma dalam suatu kayu. habitat. (b) menyiasat taburan tumbuhan  menentukan taburan dengan menggunakan teknik organisma dalam suatu habitat persampelan kuadrat. berdasarkan kepadatan, frekuensi dan peratus litupan spesis. Berdasarkan kajian di atas, bincangkan taburan organisma dalam suatu habitat.

Nota

Perbendaharaan Kata spesies perintis – pioneer

komuniti klimaks – climax community

teknik persampelan – sampling technique taburan – distribution kepadatan – density kekerapan – frequency

59

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 EKOSISTEM DINAMIK Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Membincang dan menghubungkaitkan perubahan dalam taburan populasi organisma dengan perubahan setiap faktor-faktor abiosis.

Merancang dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji perhubungan taburan populasi organisma dengan perubahan dalam salah satu faktor abiosis seperti pH, suhu, keamatan cahaya dan kelembapan udara. Organisma yang dicadangkan: Pleurococcus sp., Lemna sp. 1.4 Memahami konsep biokepelbagaian

Membincangkan perkara berikut: (a) pengertian biokepelbagaian. (b) keperluan sistem pengelasan organisma. Mengumpul maklumat berdasarkan perkara berikut: (a) lima alam dalam pengelasan organisma iaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae dan Animalia. (b) ciri-ciri utama organisma dalam setiap alam. (c) contoh-contoh organisma dalam setiap alam.

60

Hasil Pembelajaran menghubungkaitkan perubahan taburan populasi suatu organisma dengan perubahan pada setiap faktorfaktor abiosis. merekabentuk eksperimen untuk menyiasat kesan perubahan salah satu komponen abiotik ke atas kadar pertumbuhan populasi suatu organisma.

Murid boleh:  menerangkan pengertian biokepelbagaian.  menerangkan keperluan pengelasan organisma.

  

menyatakan lima alam yang digunakan dalam pengelasan organisma. mengenalpasti ciri utama organisma dalam setiap alam. menyenaraikan contoh organisma bagi setiap alam.

Nota

Perbendaharaan Kata peratus litupan – percentage coverage

kadar pertumbuhan – growth rate

biokepelbagaian – biodiversity

pengelasan – classification

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 EKOSISTEM DINAMIK Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Membincangkan perkara berikut: (a) hierarki pengelasan organisma daripada alam hingga ke spesies.

Hasil Pembelajaran(b) kaedah penamaan beberapa contoh  haiwan vertebrata dan tumbuhan berbunga tempatan mengikut sistem binomial Linneaus. (c) kepentingan biokepelbagaian.Nota

Perbendaharaan Kata

menyatakan hierarki pengelasan organisma dengan menggunakan contoh. menerangkan dengan mengunakan contoh kaedah penamaan organisma dengan menggunakan sistem binomial Linnaeus. menerangkan kepentingan biokepelbagaian.

Menjalankan lawatan lapangan untuk mewujudkan kesedaran tentang biokepelbagaian dalam suatu ekosistem. 1.5 Memahami impak mikroorganisma ke atas kehidupan

Mengenalpasti dan menyenaraikan pelbagai jenis mikroorganisma seperti protozoa, alga, kulat, bakteria dan virus melalui sumber seperti carta, slaid dan foto mikrograf.

Murid boleh:  mengelaskan jenis mikroorganisma berdasarkan ciri-ciri asas.

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan suhu, pH, cahaya dan nutrien ke atas aktiviti mikroorganisma seperti Bacillus subtilis atau yis.

 

menyatakan komponen abiosis yang memberi kesan kepada aktiviti mikroorganisma. menerangkan kesan perubahan dalam setiap komponen abiosis pada aktiviti mikroorganisma.

Nota ringkas tentang ciri-ciri asas untuk setiap jenis mikroorganisma diperlukan.

61

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 EKOSISTEM DINAMIK Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Mengumpul maklumat dan membincangkan peranan mikroorganisma berfaedah dalam perkara berikut: (a) pereputan. (b) kitaran nitrogen. (c) salur alimentari anai-anai. (d) sistem pencernaan manusia. Mengumpul maklumat dan membincangkan kesan-kesan mikroorganisma yang berbahaya: (a) menyebabkan penyakit. (b) merosakkan makanan dan bahan. Mengumpul maklumat dan membentangkan hasil dapatan seperti yang berikut: (a) patogen, vektor, simptom dan cara jangkitan penyakit seperti demam malaria, demam denggi, kolera, influenza, kurap, keracunan makanan, AIDS, hepatitis dan SARS.

Hasil Pembelajaran 

menerangkan peranan mikroorganisma yang berfaedah.

Perbendaharaan Kata

pereputan – decomposition salur alimentari – alimentary canal  

(b) kaedah pengawalan patogen seperti  penggunaan antibiotik, vaksin, antiseptik dan disinfektan.

62

Nota

menerangkan kesan mikroorganisma yang berbahaya ke atas hidupan.

menerangkan pengertian patogen. mengenalpasti patogen, vektor dan simptom suatu penyakit. menerangkan bagaimana penyakit disebarkan. menghuraikan kaedah pengawalan patogen.

Nama saintifik patogen dan kitaran hidup vektor tidak diperlukan.

patogen – pathogen pemindahan – transmission keracunan makanan – food poisoning

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 EKOSISTEM DINAMIK Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran

1.6 Menghargai biokepelbagaian

Hasil Pembelajaran

Mengumpulkan maklumat dan membentangkan kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi seperti yang berikut: (a) penghasilan antibiotik dan vaksin. (b) pembersihan tumpahan minyak. (c) rawatan kumbahan. (d) pemprosesan makanan. (e) penghasilan bioplastik. (f) penghasilan tenaga daripada biojisim.Menjalankan forum bagi membincangkan kepentingan memelihara dan memulihara biokepelbagaian.

Murid boleh:  mewajarkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan biokepelbagaian.  memelihara dan memulihara pelbagai hidupan di sekeliling kita.

Menjalankan aktiviti untuk memelihara dan memulihara pelbagai hidupan di sekeliling kita.

menerangkan penggunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dengan menggunakan contoh yang sesuai.

Nota

Perbendaharaan Kata tumpahan minyak – oil spill rawatan kumbahan – waste treatment

pemeliharaan – preservation pemuliharaan – conservation

63

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

TEMA : MENYIASAT PERHUBUNGAN HIDUPAN DENGAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 EKOSISTEM TERANCAM Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 2.1 Menjalankan perbincangan kumpulan Murid boleh: Menilai aktiviti kecil dan membentangkan hasil manusia yang dapatan bagi perkara berikut: mengancam ekosistem (a) aktiviti-aktiviti manusia yang  mengenalpasti aktiviti-aktiviti mengancam ekosistem. manusia yang mengancam ekosistem. (b) kesan aktiviti-aktiviti manusia ke  menerangkan kesan aktiviti atas ekosistem. manusia ke atas ekosistem. (c) kesan pembangunan yang tidak terancang dan tidak terurus ke atas ekosistem seperti: (i)

hakisan tanah.

(ii)

banjir kilat.

(iii)

tanah runtuh.

(iv)

eutrofikasi.

(v) pencemaran air, udara, terma dan bunyi. (vi) pemanasan global. (vii) penipisan lapisan ozon.

64menilai secara kritis kesan pembangunan yang tidak terancang dan tidak terurus ke atas ekosistem.

Nota

Perbendaharaan Kata impak/kesan – impact mengancam – threaten secara kritis – critically tidak terancang – unplanned salah pengurusan – mismanagement pembangunan – development ekosistem – ecosystem

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 EKOSISTEM TERANCAM Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran (viii) perubahan iklim.  (ix) kepupusan hidupan. (x) penyahhutanan. (d) jenis-jenis pencemaran dan puncapunca pencemaran.Hasil Pembelajaran memerihalkan jenis-jenis pencemaran dan punca pencemaran. menerangkan kesan pencemaran ke atas hidupan dan alam sekitar.

(e) kesan pencemaran ke atas yang berikut:

Nota

Perbendaharaan Kata banjir kilat – flash flood tanah runtuh – landslide pemanasan global – global warming

penipisan ozon – ozone depletion

(i) kesihatan manusia (yang mengakibatkan penyakit sistem respirasi, penyakit kulit, konjunktivitis, kanser dan kolera). (ii) habitat haiwan dan tumbuhan. (iii) bangunan. (iv) pertanian. (v) iklim.

kepupusan – extinction penyahhutanan – deforestation

Menjalankan eksperimen untuk membandingkan bahan cemar pepejal dalam udara dari persekitaran yang berlainan dan seterusnya membuat inferens tentang punca-punca pencemaran.Menjalankan aktiviti untuk menganalisis data indeks pencemaran udara beberapa bandar utama dalam dan luar negara dan membuat inferens tentang punca pencemaran.

. 

membanding dan membezakan bahan cemar udara daripada persekitaran yang berbeza. menyatakan punca-punca pencemaran udara.

pencemaran – pollution

mentafsir data berkaitan paras pencemaran udara di beberapa bandar-bandar. membuat inferens berkaitan punca pencemaran udara di

65

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 EKOSISTEM TERANCAM Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menganalisis data pencemaran air seperti nilai Keperluan Oksigen Biokimia dan  kandungan logam berat di beberapa sungai dan seterusnya membuat inferens tentang punca pencemaran.  Menjalankan aktiviti merangka strategi mengurangkan tahap pencemaran udara dan air di suatu lokasi tertentu dengan menjalankan perkara berikut: (a) menganalisis maklumat tentang populasi seperti saiz, aktiviti sosioekonomi dan tahap pencemaran udara dan air.  (b) menjalankan aktiviti meramalkan tahap pencemaran udara dan air di lokasi yang berkenaan dalam masa sepuluh tahun akan datang.

(c) menyediakan pelan tindakan yang mengandungi strategi mengurangkan tahap pencemaran udara dan air di lokasi yang berkenaan untuk sepuluh tahun akan datang.

66Hasil Pembelajaran beberapa bandar. mentafsir data berkaitan paras pencemaran air di beberapa sungai. membuat inferens berkaitan punca pencemaran air di beberapa sungai.

meramalkan paras pencemaran udara dan air di lokasi tertentu dalam tempoh sepuluh tahun yang akan datang. mencadangkan strategi untuk mengatasi masalah berkaitan pencemaran air dan udara di lokasi tententu dalam tempoh sepuluh tahun yang akan datang.

Nota

Perbendaharaan Kata Keperluan Oksigen Biokimia – Biological Oxygen Demand (BOD)

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 EKOSISTEM TERANCAM Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 2.2 Menjalankan perbincangan kumpulan Murid boleh: Memahami kecil dan membentangkan dapatan kesan rumah yang berikut: hijau dan (a) kesan rumah hijau, termasuk punca  menerangkan apakah kesan penipisan dan akibat. rumah hijau. lapisan ozon (b) kepekatan gas karbon dioksida  menghubungkait antara dalam atmosfera dan kepekatan karbon dioksida di menghubungkaitkan dengan atmosfera dengan pemanasan pemanasan global. global. (c) penipisan lapisan ozon termasuk  menerangkan tentang punca dan akibat. penipisan lapisan ozon. (d) impak penipisan lapisan ozon dan  menerangkan impak penipisan pemanasan global ke atas lapisan ozon dan pemanasan ekosistem. global ke atas ekosistem. 2.3 Menjalankan perbahasan tentang Murid boleh: Menyedari keperluan pembangunan untuk  membuat wajaran tentang kepentingan meningkatkan kualiti hidup dan keperluan pembangunan. pengurusan menampung keperluan pertambahan terancang aktiviti penduduk. pembangunan Membincangkan kesan pertambahan  menerangkan kesan dan ekosistem penduduk ke atas ekosistem. peningkatan populasi ke atas ekosistem. Menjalankan kumpulan perbincangan kecil dan membentangkan dapatan  menerangkan langkah yang seperti yang berikut: diambil dalam menguruskan (a) penguatkuasaan undang-undang. aktiviti pembangunan dan (b) penggunaan teknologi. ekosistem untuk memastikan (c) pendidikan tentang pengurusan keseimbangan alam sumber yang meliputi pengurangan dikekalkan. penggunaan, penggunaan semula dan pengitaran semula sumber. (d) pemeliharaan dan pemuliharaan

Nota

Perbendaharaan Kata

kesan rumah hijau – greenhouse effect Struktur molekul klorofluorokarbon dan persamaan tindak balas kimia tidak diperlukan.

pemanasan global – global warming

keseimbangan alam – balance of nature mengekalkan –

67

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 EKOSISTEM TERANCAM Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran tanah, air, flora dan fauna hutan dan paya bakau. (e) amalan kawalan biologi. (f) penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui. (g) penggunaan tenaga secara cekap.  Menjalankan aktiviti untuk menjaga ekosistem di persekitaran sekolah dan rumah seperti yang berikut: (a) kolam ikan. (b) taman.  Merancang dan melaksanakan program berkaitan pengurusan ekosistem seperti program ‘Hari Alam Sekitar’.

68

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata maintain

kawalan biologi – biological control menjaga ekosistem.

melibatkan diri dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan ekosistem.

tenaga diperbaharui – renewable energy