BORANG PENILAIAN PRESTASI PR 2

A. INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL ( 10 markah ) - Semangat dan daya tahan ... - Komunikasi bukan lisan - Menerang da n menunjuk cara - Kecindan...

0 downloads 122 Views 118KB Size
Borang PR2 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG, KUCHING

BORANG PENILAIAN PRESTASI PR 2 Dilengkapkan bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing (major dan minor/elektif)

Nama Pelajar : ……………………………………………. No. K.P : …………………………. Kursus : ………………………………………………………………………………………….. Pengkhususan / Major : …………………………………………………………………………. Minor / Elektif : …………………………………………………………………………………… Nama Sekolah : …………………………………………………………………………………... ( Perhatian : Borang digunakan pada penyeliaan akhir Fasa 1 sahaja )

Rumusan untuk Praktikum Petunjuk Tahap Tahap 1

:

Terdapat banyak kelemahan

Tahap 2

:

Terdapat beberapa kelemahan

Tahap 3

:

Pencapaian sederhana

Tahap 4

:

Baik dalam banyak aspek

Tahap 5

:

Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

KRITERIA PEMARKAHAN MENGIKUT TAHAP Tahap

Peratus 10 %

Peratus 30 %

1 2 3 4 5

0 - 3.9 4.0 - 4.9 5.0 - 6.4 6.5 - 7.9 8.0 - 10.0

0 - 11.9 12.0 - 14.9 15.0 - 19.4 19.5 - 23.9 24.0 - 30.0

BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM PR2 Sila bulatkan angka yang berkenaan Aspek INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL ( 10 markah )

A.

Tahap

1 2 -

Semangat dan daya tahan Hubungan dengan murid Hubungan dengan kakitangan sekolah Hubungan dengan ibu bapa & masyarakat setempat (Rujuk Portfolio )

3

4

Ulasan

5

Markah A = _____________

B.

-

C.

PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN ( 10 markah ) Kefahaman tentang ilmu, konsep dan kemahiran Kefahaman tentang keperluan kurikulum ( Rujuk borang-borang PR1 – Fasa 2 )

1 2

4

5

Markah B = ____________

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ( 30 markah ) 1 2

-

3

Perancangan Pelaksanaan Amalan Refleksi Sikap dan Sahsiah ( Rujuk borang-borang PR1 )

3

4

5

Markah C = ____________

D. -

E. -

KOMUNIKASI

( 10 markah )

Suara Kejelaan dan kesesuaian bahasa Komunikasi bukan lisan Menerang dan menunjuk cara Kecindan ( Rujuk borang-borang PR1 ) PENGURUSAN BILIK DARJAH

1 2

3

4

5

Markah D = ____________ ( 10 markah )

Pengurusan murid Kebolehan memotivasikan murid Pengurusan persekitaran pembelajaran Kawalan bilik darjah Penggunaan ganjaran / dendaan ( Rujuk borang-borang PR1 )

1

2

3

4

5

Markah E = _____________

F.

PENILAIAN

-

G.

Aspek ( 10 markah )

Menyemak dan memberi maklum balas tentang Kerja murid Menyimpan rekod murid Kesedaran tentang prestasi murid Penilaian pembelajaran Penilaian pengajaran ( Rujuk PR1, buku persediaan mengajar dan portfolio ) KOKURIKULUM

Tahap

1

3

4

5

Markah F = ____________

( 10 markah ) 1

-

2

Ulasan

Kehadiran Penglibatan

2

3

4

5

Markah G =

( Rujuk Portfolio ) H.

PERANAN-PERANAN LAIN

-

Bimbingan Pengurusan dan Pentadbiran ( Rujuk Portfolio )

( 10 markah ) 1

2

3

4

5

Markah H =

Jumlah Keseluruhan Markah PR2 = ( A + B + C + D + E + F + G + H ) = ULASAN Dilengkapkan bersama oleh Pensyarah Pembimbing dan Guru Pembimbing (major dan minor/elektif)

RUMUSAN KESELURUHAN

Tandatangan/ Nama Guru Pembimbing major/minor/elektif

_______________________________________ Tandatangan / Nama Pensyarah Pembimbing major/minor/elektif

___________________________________

Tarikh : ____________

%

Borang PR2 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG, KUCHING

BORANG PENILAIAN PRESTASI PR 2 ( Dilengkapkan bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing/ moderator 1 dan moderator 2) Nama Pelajar : ……………………………………………. No. K.P : …………………………. Kursus : ………………………………………………………………………………………….... Kursus : …………………………………………………………………………........................... Major : ………………………………………………… Minor : ………………………………… Nama Sekolah : …………………………………………………………………………………...... ( Perhatian : Borang digunakan pada penyeliaan akhir Fasa 2 / Praktikum sahaja )

Rumusan untuk Praktikum Petunjuk Tahap Tahap 1

:

Terdapat banyak kelemahan

Tahap 2

:

Terdapat beberapa kelemahan

Tahap 3

:

Pencapaian sederhana

Tahap 4

:

Baik dalam banyak aspek

Tahap 5

:

Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

KRITERIA PEMARKAHAN MENGIKUT TAHAP Tahap

Peratus 10 %

Peratus 30 %

1 2 3 4 5

0 - 3.9 4.0 - 4.9 5.0 - 6.4 6.5 - 7.9 8.0 - 10.0

0 - 11.9 12.0 - 14.9 15.0 - 19.4 19.5 - 23.9 24.0 - 30.0

BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM PR2 Sila bulatkan angka yang berkenaan Aspek INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL ( 10 markah )

A.

Tahap

1 2 -

Semangat dan daya tahan Hubungan dengan murid Hubungan dengan kakitangan sekolah Hubungan dengan ibu bapa & masyarakat setempat (Rujuk Portfolio )

3

4

Ulasan

5

Markah A = _____________

B.

-

C.

PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN ( 10 markah ) Kefahaman tentang ilmu, konsep dan kemahiran Kefahaman tentang keperluan kurikulum ( Rujuk borang-borang PR1 – Fasa 2 )

1 2

4

5

Markah B = ____________

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ( 30 markah ) 1 2

-

3

Perancangan Pelaksanaan Amalan Refleksi Sikap dan Sahsiah ( Rujuk borang-borang PR1 )

3

4

5

Markah C = ____________

D. -

E. -

KOMUNIKASI

( 10 markah )

Suara Kejelaan dan kesesuaian bahasa Komunikasi bukan lisan Menerang dan menunjuk cara Kecindan ( Rujuk borang-borang PR1 ) PENGURUSAN BILIK DARJAH

1 2

3

4

5

Markah D = ____________ ( 10 markah )

Pengurusan murid Kebolehan memotivasikan murid Pengurusan persekitaran pembelajaran Kawalan bilik darjah Penggunaan ganjaran / dendaan ( Rujuk borang-borang PR1 )

1

2

3

4

5

Markah E = _____________

F. -

G.

PENILAIAN

Aspek ( 10 markah )

Menyemak dan memberi maklum balas tentang Kerja murid Menyimpan rekod murid Kesedaran tentang prestasi murid Penilaian pembelajaran Penilaian pengajaran ( Rujuk PR1, buku persediaan mengajar dan portfolio ) KOKURIKULUM

Tahap

1

3

4

5

Markah F = ____________

( 10 markah ) 1

-

2

Ulasan

Kehadiran Penglibatan

2

3

4

5

Markah G =

( Rujuk Portfolio ) H.

PERANAN-PERANAN LAIN

-

Bimbingan Pengurusan dan Pentadbiran ( Rujuk Portfolio )

( 10 markah ) 1

2

3

4

5

Markah H =

Jumlah Keseluruhan Markah PR2 = ( A + B + C + D + E + F + G + H ) =

%

ULASAN ( Diisi bersama oleh Pensyarah Pembimbing dan Guru Pembimbing/moderator 1 dan moderator 2)

RUMUSAN KESELURUHAN

Tandatangan/ Nama Guru Pembimbing/Moderator 1 _________________________________________________ Tandatangan / Nama Pensyarah Pembimbing/Moderator 2

__________________________________________________

Tarikh : ____________