Contoh pengiraan

Nota Penerangan T/T 2002 Nota Penerangan T/T 2002 Nota Penerangan T/T 2002 Nota Penerangan T/T 2002 Bayaran balik daripada Skim Pencen yang Tidak...

0 downloads 20 Views 147KB Size
Nota Penerangan T/T 2002

Tarikh Lahir

Nama Sekolah/Kolej Universiti

Tarikh belajar

Bawah 18 tahun

Melebihi 18 tahun di luar/di dalam Malaysia

1. Diyana

11-5-78

London, U.K.

1-6-971,600

2. Hafique

21-9-80

Univ. Malaya

1-1-2000

3,2003. Syanaz

11-5-81

Sydney, Australia

1-1-20018004. Mariam

30-6-87

Sek. Menengah, K.L.

1-1-2002

800

ANAK HILANG UPAYAPelepasan untuk anak yang hilang upaya dibenarkan sebanyak RM5,000.

TUNTUTAN ISTERITuan serta isteri tuan boleh membuat pilihan dan bilangan anak untuk tuntutan pelepasan. Jika isteri tuan yang membuat pilihan, pelepasan anak berkenaan akan diberikan sepenuhnya kepada isteri tuan.

(i) KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA DAN PENCEN INSURANS NYAWA(ii) INSURANS PENDIDIKAN/ PERUBATAN (iii) PREMIUM ANUITI KWSP

Premium insurans yang dibayar atas polisi yang menjamin nyawa individu, suami atau isteri dibenarkan pelepasan cukai. Premium insurans atas nyawa anak tidak dibenarkan pelepasan. Sertakan resit asal untuk tuntutan. Untuk polisi insurans baru, kemukakan satu salinan polisi tersebut. Jumlah pelepasan untuk premium insurans nyawa dan caruman kepada KWSP, atau kumpulan wang lain yang diluluskan adalah terhad kepada RM5,000 untuk individu dan RM5,000 untuk isteri yang mempunyai punca pendapatan. Sekiranya suami atau isteri memilih taksiran bersama premium insurans dan KWSP hanya terhad kepada RM5,000. Pelepasan tidak melebihi RM3,000, bagi premium insurans yang dibayar atas polisi pendidikan atau faedah perubatan untuk individu, suami, isteri atau anak. Sertakan resit asal untuk tuntutan. Pelepasan berasingan diperkenalkan untuk premium anuiti sehingga RM1,000 kepada pembayar cukai yang membeli anuiti melalui skim anuiti KWSP.

Dalam keadaan suami tidak mempunyai jumlah pendapatan, isteri akan ditaksirkan berasingan sebagai individu dan apa-apa perbelanjaan oleh suami dianggap dibayar oleh isteri dan tuntutan potongan dibenarkan kepada jumlah terhad sahaja. Memandangkan suami tiada jumlah pendapatan, sekiranya caruman KWSP dibuat, potongan KWSP tersebut tidak boleh dibenarkan ke atas pendapatan isteri. Rujuk contoh di BAHAGIAN M sebagai penjelasan selanjutnya. BAHAGIAN I

2

3

Isikan maklumat pekerjaan di ruangan yang disediakan, jika berkenaan.

MAKLUMAT PERNIAGAANIsikan maklumat perniagaan dan perkongsian di ruangan yang disediakan, jika berkenaan.

AKUAN PEMBAYAR CUKAI

AKUAN ISTERIPengisian Borang B dianggap tidak lengkap sehingga ditandatangani. Seorang suami yang mempunyai jumlah pendapatan boleh memilih taksiran bersama dan taksiran dikeluarkan atas nama isteri (jika isteri tidak memilih taksiran bersama). Sila tandakan (√) di kotak yang disediakan.Perlu diingatkan memberi maklumat palsu boleh dikenakan penalti.Isteri dikehendaki mengisi dan menandatangani ruangan ini. Jika isteri memilih Taksiran Bersama, sila tandakan (√) di kotak yang disediakan.Sertakan akuan isteri berasingan jika mempunyai lebih daripada seorang isteri yang bekerja.

BAHAGIAN M PENDIDIKAN KE ARAH PENGIRAAN SENDIRI CUKAI PENDAPATANBahagian ini memberi panduan kepada pembayar cukai untuk membuat sendiri pengiraan cukai pendapatan yang diperolehi bagi pendapatan dalam tahun semasa. Sebagai contoh:

REBAT ♦

KOMPUTER PERIBADIFITaksiran dikeluarkan atas nama isteri 1. Pendapatan Perniagaan (selepas ditolak kerugian dibawa Rujuk nota Bahagian dari tahun terdahulu) B untuk mengetahui punca-punca lain yang boleh dikenakan cukai.

Suami RM Jenis Pendapatan Pendapatan Perniagaan Gaji

JUMLAH PENDAPATAN

Rebat sebanyak RM400 diberikan kepada individu pemastautin yang membeli komputer peribadi. Rebat diberikan sekali dalam tempoh 5 tahun dan disokong dengan resit asal. Tiada rebat diberi jika komputer peribadi dibeli untuk digunakan bagi maksud perniagaan atau jika rebat telah diberikan kepada isteri atau suami. Rebat diberi bagi fi yang telah dibayar oleh pemegang pas penggajian, pas lawatan (kerja sementara) atau pas kerja menurut mana-mana perintah yang dibuat di bawah Akta Fee 1951.

6

Isteri RM

Penggajian

3.

Sewa

Nota Penerangan T/T 2002

38,000

5,000

25,000

2,000

9,000

TIADA

72,000

72,000

Caruman KWSP

500

Premium Anuiti KWSP

2,000

Perubatan Penyakit yang sukar diubati

4,500

4,500

0

1,000

5,500 

5,000

500 

0Pemeriksaan perubatan penuh bagi diri sendiri Insurans Pendidikan anak

3,500

3,000

1,000

4,500

5,000

300

250

500

Derma

4,500

4,500

Zakat

500

500

Alat sokongan asas

Pelepasan 4 orang anak di bawah umur 18 tahun dituntut oleh isteri. Segala perbelanjaan yang dituntut, telah disokong dengan resit asal dan salinan dokumen. Suami memilih taksiran bersama dan taksiran dikeluarkan di atas nama isteri. Oleh kerana suami tidak mempunyai jumlah pendapatan, beliau tidak boleh memilih Taksiran Bersama. Namun demikian isteri layak mendapat pelepasan suami RM3,000. Secara ringkas, pengiraan cukai pendapatan di muka surat 8.

7

Ketahui kadar cukai yang dikenakan adalah bertepatan dengan pendapatan bercukai anda. Rujuk kepada jadual di belakang borang retan tersebut.

72,000 (4,500)

Jumlah Pendapatan

Individu Isteri/Suami Alat sokongan asas Perubatan penyakit sukar diubati Buku/majalah Anak (4 @ 800) Insurans & KWSP Insurans pendidikan Anuiti KWSP

NOTA

PENERANGAN

67,500

8,000 3,000 5,000 5,000 500 3,200 4,500 3,000 1,000

33,200

PENDAPATAN BERCUKAI

Anda boleh membuat tuntutan tambahan jika anda, suami atau tanggungan anda hilang upaya atau cacat.

33,200 34,300

PENGIRAAN CUKAI Cukai di atas RM20,000 pertama Cukai di atas baki RM14,300 @ 7% JUMLAH CUKAI PENDAPATAN Tolak:

Pastikan resit asal disertakan untuk tuntutan derma.

Tolak: Pelepasan

Jumlah kecil pelepasan (20,000)

RM38,000

9,000

Tolak: Derma wang Sekiranya suami tiada pendapatan atau memilih taksiran bersama, isteri layak mendapat pelepasan suami berjumlah RM3,000

T/T 2002

25,000

Pendapatan Agregat

terhad RM

Tolak: Perbelanjaan

Buku/Majalah Sertakan resit asal untuk bayaran zakat bagi mendapatkan rebat daripada cukai yang kena dibayar.

2.

Pendapatan dan potongan yang dituntut oleh pembayar cukai dan isteri adalah seperti berikut:

Sewa

Sebagai contoh, premium insurans dibayar oleh suami RM300 dan isteri RM5,500. Jumlah dibenarkan hanya terhad kepada RM5,000 dan bukannya RM5,800.

ZAKAT ATAU FITRAHBAHAGIAN K

Caruman kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau Kumpulan Wang lain yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri.

NOTA: Sekiranya suami memilih taksiran bersama, apa-apa potongan yang dituntut (mulai item 3 hingga 8 dan 10, BAHAGIAN H), jumlah potongan adalah terhad kepada jumlah yang dinyatakan. Ini juga terpakai kepada isteri yang memilih taksiran bersama.

1

MAKLUMAT PEKERJAAN

BAHAGIAN L

Jumlah tuntutan pelepasan RM6,400

10

Nota Penerangan T/T 2002

Contoh pengiraan:

BAHAGIAN J

Contoh Pengisian Tuntutan Nama anak

Nota Penerangan T/T 2002

Rebat individu Rebat suami Rebat zakat

RM475 1,001

Pendapatan bercukai kurang daripada RM35,000, rebat individu RM350, dan rebat suami/ isteri RM350

TAHUN TAKSIRAN 2002 (Berasaskan Pendapatan Tahun Semasa) Pindaan Akta Cukai Pendapatan 1967: Belanjawan Tahun 2001

RM1,476 (350) (350) (500)

JUMLAH CUKAI KENA DIBAYAR

RM276

Sila hubungi cawangan terdekat untuk keterangan lanjut. Nota Penerangan versi Bahasa Inggeris adalah terhad dan boleh didapati di mana-mana cawangan LHDN, jika perlu.

http://www.hasilnet.org.my JD105509—PNMB., K.L.

8

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

Nota Penerangan T/T 2002

Nota Penerangan T/T 2002

Nota ini bertujuan membantu tuan melengkapkan Borang B bagi Tahun Taksiran 2002. Sila baca nota ini dengan teliti supaya pengisian serta pengisytiharan semua punca pendapatan bagi tahun 2002 adalah benar dan lengkap. BAHAGIAN A KETERANGAN DIRI PEMBAYAR CUKAISemak dan betulkan ejaan nama seperti di kad pengenalan.Kemaskinikan alamat kediaman/alamat surat menyurat di muka surat 1.

PEREMPUAN BERKAHWINJika puan berkahwin dalam tahun 2002, lengkapkan juga butiran suami di muka surat 1 dan kembalikan borang B ke LHDN seperti di alamat yang dinyatakan pada borang puan. Puan tidak perlu melengkapkan borang ini. Pendapatan puan hendaklah dilaporkan di dalam borang nyata pendapatan suami.BAHAGIAN B 1

PERNIAGAAN

PENDAPATAN DAN POTONGAN ♦

Keuntungan yang diperolehi dari menjalankan perniagaan, perdagangan, pencarian atau profesion dikenakan cukai.Perolehan dan keuntungan termasuk terimaan kasar daripada penjualan barangbarang dan terimaan dari pemberian perkhidmatan seperti doktor atau peguam.

♦ ♦

ELAUN MODAL

2

3

4

PERKONGSIAN

Jika suami puan belum lagi mempunyai nombor fail cukai pendapatan, sila hubungi Cawangan LHDN yang terdekat.

7

BUNGA (FAEDAH)

♦ ♦ ♦

Sertakan baucar dividen asal untuk tuntutan kredit cukai. Senaraikan setiap dividen yang diterima seperti di Bahagian B, item 20 muka surat 3. Gunakan kertas lain sekiranya ruang tersebut tidak mencukupi. Semua faedah yang diperolehi daripada wang simpanan berikut dikenakan cukai: (i) Akaun simpanan dengan bank (kecuali Bank Simpanan Nasional atau syarikat-syarikat kewangan) dan (ii) Akaun simpanan tetap dengan bank atau syarikat kewangan.Bagi individu pemastautin, faedah yang dikenakan cukai pegangan sebanyak 5% tidak perlu dilaporkan.

DISKAUNPendapatan diskaun berpunca daripada urusniaga diskaun dan boleh dikenakan cukai.

SEWAPenerimaan daripada sewaan rumah, rumah kedai, tanah, loji, mesin, perabot dan lain-lain. Laporkan pendapatan serta perbelanjaan di Bahagian B, item 21 muka surat 3.

ROYALTIPenerimaan dari penggunaan hakcipta/paten yang melebihi had pengecualian seperti berikut dikenakan cukai. Jenis Royalti

(ii) Penerimaan hasil penggubahan muzik atau penterjemahan buku/ karya kesusasteraan

20,000

(iii) Penerimaan hasil penerbitan karya kesusasteraan/lukisan asli

20,000Gaji, bonus, yuran pengarah dan komisen hendaklah dilaporkan seperti di penyata EA/EC.

Elaun8

Termasuk jumlah yang diterima berkaitan dengan penggajian seperti elaunelaun rumah, keraian, perjalanan dan mesyuarat. Ganjaran merupakan sejumlah wang yang diterima semasa persaraan/tamat kontrak. Nyatakan tempoh perkhidmatan pekerja serta jumlah ganjaran yang dibayar oleh majikan. Bayaran yang dibuat oleh majikan kerana kehilangan pekerjaan. Nyatakan tempoh perkhidmatan serta jumlah pengiraan pampasan diberi. Pampasan dikecualikan sebanyak RM4,000 bagi tiap-tiap satu tahun genap perkhidmatan dengan majikan yang sama.

Nilai Manfaat atau Kemudahan Berupa BaranganNilai Tempat KediamanNilai tempat kediaman yang disediakan oleh majikan di Malaysia.Lampirkan butiran tempoh diduduki, alamat rumah, jumlah sewa kena dibayar dan kelengkapan perabot/perkakas dapur yang disediakan.

Nilai tahunan manfaat berupa barangan yang disediakan oleh majikan seperti kereta, minyak, pemandu, kelengkapan rumah, skim opsyen saham, telefon bimbit, hiburan dan kelab rekreasi.

2

9

10

PENCENPencen yang diterima dari Malaysia oleh seorang pemastautin dikecualikan daripada cukai pendapatan jika bersara pada umur 55 tahun. Di mana seorang mendapat lebih daripada satu pencen, hanya pencen yang tertinggi dikecualikan. Pencen yang lain hendaklah dilaporkan.Jumlah yang ditetapkan mengikut syarat-syarat wasiat atau pelaburan wang yang melayakkan pelabur menerima bayaran tahunan, sama ada untuk selamalamanya atau untuk sesuatu tempoh.

BAYARAN BERKALABayaran yang dibuat berulangkali pada masa-masa tertentu.Laporkan mana-mana pendapatan lain seperti bayaran sekali sekala untuk penyiaran, syarahan, tulisan dan sebagainya yang terbit daripada usaha/pekerjaan sampingan atau sambilan.

MENDUDUKI PREMIS BUKAN BAGI MAKSUD PERNIAGAAN

Sekiranya tuan memiliki lebih daripada sebuah tempat kediaman, tuan dianggap mempunyai punca pendapatan jika tuan mempunyai hak menduduki secara bertulis (kecuali tempat kediaman disewakan dan pendapatan sewa dilaporkan dalam Borang B tuan di bawah item 7, Bahagian B). Jumlah pendapatan ialah nilai tahunan kasar tempat kediaman tolak faedah bagi pinjaman perumahan, kadar awam (cukai pintu dan cukai tanah) dan perbelanjaan penyenggaraan (seperti penyenggaraan rumah yang disewa).

3

BAYARAN YANG DITERIMA DARI LUAR MALAYSIAPendapatan yang dikirim ke Malaysia dari luar Malaysia hendaklah dilaporkan. Tuntutan pelepasan cukai dua kali boleh dituntut di Bahagian E, muka surat 4 (Rujuk nota Bahagian E).

12

KERUGIAN PERNIAGAAN TAHUN SEMASAKerugian perniagaan boleh ditolak daripada jumlah pendapatan agregat/terkumpul. Contohnya, kerugian pada tahun 2002 ditolak daripada pendapatan agregat bagi tahun 2002.

13

PERBELANJAAN CARIGALI ATAU PERBELANJAAN MODAL KE ATAS PROJEK PERTANIANSeseorang yang menanggung perbelanjaan dalam mencari atau mendapat akses kepada, simpanan galian dalam suatu kawasan yang layak, boleh memilih untuk menuntut sebagai potongan.Perbelanjaan ladang yang layak meliputi perbelanjaan bagi perlaksanaan projek pertanian yang diluluskan. Sebagai contoh perbelanjaan modal atas pembersihan tanah, penanaman suatu tanaman, pembinaan jalan dan lain-lain perbelanjaan ladang yang melayakkan boleh dituntut dan dibenarkan sebagai potongan.

14

HADIAH WANG15

SUMBANGAN PERPUSTAKAAN16

HADIAH ARTIFAK MANUSKRIP/ LUKISAN17

HADIAH KEMUDAHAN AWAMHadiah wang atau sumbangan manfaat yang diberikan oleh individu bagi menyediakan kemudahan di tempat awam untuk manfaat orang tidak berupaya berdasarkan pada nilai yang ditentukan oleh pihak berkuasa tempatan. Sertakan resit asal untuk tuntutan.

18

HADIAH PERALATAN PERUBATANHadiah wang atau peralatan perubatan tidak melebihi RM20,000 yang diberikan kepada mana-mana kemudahan rawatan kesihatan yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan. Sertakan resit asal untuk tuntutan.

19

HADIAH LUKISANHadiah lukisan kepada Balai Seni Lukis Negara atau mana-mana balai seni lukis negeri berdasarkan kepada nilai yang ditentukan oleh Balai Seni Lukis Negara atau balai seni lukis negeri. Sertakan dokumen berkenaan nilai yang diiktirafkan.

Wang yang dibayar kepada Kerajaan, Kerajaan Negeri, Kerajaan Tempatan, mana-mana institusi atau organisasi yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri. Sertakan resit asal untuk tuntutan. Sumbangan wang yang tidak melebihi RM20,000 bagi menyediakan kemudahan perpustakaan awam, perpustakaan sekolah/institusi pendidikan tinggi. Sertakan resit asal untuk tuntutan.

Nota Penerangan T/T 2002

RUMAH KEDIAMAN DISEDIAKAN OLEH MAJIKAN1

INDIVIDU DAN SAUDARA TANGGUNGANPelepasan diri berjumlah RM8,000 (untuk diri sendiri dan saudara tanggungan) diberi secara automatik.

2

INDIVIDU YANG HILANG UPAYAPelepasan tambahan RM5,000 akan diberi kepada individu yang hilang upaya dengan mengemukakan sijil daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat.

3

PERUBATAN IBU BAPAPerbelanjaan dalam tahun 2002 untuk perubatan ibu bapa dihadkan kepada RM5,000 dan disokong dengan resit asal yang dikeluarkan oleh doktor perubatan.

4

ALAT SOKONGAN ASASPembelian alat sokongan asas dalam tahun 2002 untuk kegunaan sendiri, suami, isteri, anak atau ibu bapa yang hilang upaya dihadkan kepada RM5,000 dan disokong dengan resit asal.

5

YURAN PENDIDIKANBayaran yuran tahunan dinaikkan daripada RM2,000 kepada RM5,000 dibenarkan sebagai potongan untuk kursus pembelajaran sehingga ke peringkat tinggi (sehingga ke peringkat lepasan ijazah) di mana-mana institusi di Malaysia yang diiktirafkan oleh Kerajaan Malaysia bagi maksud meningkatkan kemahiran dan kelayakan dalam bidang teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi maklumat. Resit asal perlu dilampirkan.Kursus seperti pengurusan, perakaunan dan kewangan tidak termasuk dalam jenis kursus yang layak bagi potongan di atas.

(i) PERUBATAN BAGI PENYAKIT YANG SUKAR DIUBATIPerbelanjaan perubatan bagi penyakit yang sukar diubati bermaksud rawatan yang dibuat ke atas penyakit seperti sindrom kurang daya tahan (AIDS), penyakit Parkinson, kanser, kegagalan renal, leukemia, jantung dan penyakit serupa yang lain.

(ii) PEMERIKSAAN PERUBATAN PENUHPemeriksaan perubatan penuh bermaksud pemeriksaan secara menyeluruh, dibenarkan sebagai potongan RM500. Jumlah ini adalah merupakan sebahagian daripada RM5,000 yang diperuntukkan untuk penyakit serius. Kedua-dua rawatan yang dibenarkan terhad kepada RM5,000 untuk individu, suami, isteri atau anak. Tuntutan perlu disokong dengan resit asal.

Hadiah artifak, manuskrip atau lukisan kepada Kerajaan berdasarkan pada nilai yang ditentukan oleh Ketua Pengarah Muzium Negara atau Ketua Pengarah Arkib Negara. Sertakan dokumen berkenaan nilai yang diiktirafkan.

BAHAGI

Nilai sesuatu tempat kediaman yang dibayar atau disediakan oleh majikan ialah: (i) Nilai yang terendah daripada (a) nilai tetap, atau (b) 30% daripada penggajian kasar (ii) Di mana tempat kediaman diperuntukan di sebuah hotel, asrama atau premis yang serupa di sebuah ladang/hutan, rumah kerajaan, nilai yang boleh ditaksirkan ialah 3% daripada pendapatan penggajian kasar.

6

♦ 7

BUKU/MAJALAH8

PELEPASAN ISTERI/ SUAMI DAN BEKAS ISTERI

♦ Pelepasan diberi sebanyak RM3,000 bagi isteri/suami yang tinggal bersama dalam tahun asas 2002. Bayaran nafkah kepada bekas isteri layak untuk pelepasan tetapi jumlah pelepasan untuk kedua-duanya tidak melebihi RM3,000. Jika isteri ditaksir berasingan, pelepasan isteri tidak boleh dituntut. Isteri layak mendapat pelepasan diri sebanyak RM8,000.

ISTERI/SUAMI HILANG UPAYA

♦ Pelepasan tambahan sebanyak RM2,500 diberi bagi seorang isteri/suami yang hilang upaya.

BAHAGIAN D PENDAPATAN TAHUN TERDAHULUPELEPASAN CUKAI DUA KALI

9 ♦

Pelepasan cukai diberi bagi pendapatan negara asing yang dikenakan cukai di negara asing dan juga di Malaysia.Hanya sebuah tempat kediaman yang dipunyai dan diduduki sendiri dikecualikan daripada cukai (Rujuk Nota 10, BAHAGIAN A). Tuntutan pengecualian mestilah dibuat dalam Bahagian ini di Borang B.

BAHAGIAN F PENGECUALIAN PREMIS KEDIAMAN

♦ BAHAGIAN G CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH (CKHT)

♦ ♦

Sekiranya tuan melupuskan apa-apa tanah atau bangunan dalam tahun 2002, sila laporkannya di ruangan yang disediakan. Sila hubungi Unit CKHT di Cawangan yang mengendalikan fail tuan/puan.

4

Perbelanjaan pembelian mana-mana buku, majalah, jurnal atau penerbitan (selain dari surat khabar atau bahan bacaan yang terlarang) untuk individu, suami, isteri atau anak dibenarkan sebagai potongan terhad kepada RM500, disokong dengan resit asal.

♦ Jika suami tiada jumlah pendapatan atau memilih taksiran bersama, isteri layak mendapat pelepasan suami RM3,000 (dengan tambahan RM2,500 jika suami kurang upaya).

Nyatakan pendapatan yang diterima dalam tahun 2002 berkenaan dengan suatu tahun terdahulu yang belum dilaporkan. Contoh, bayaran tunggakan gaji.

BAHAGIAN E

TUNTUTAN PELEPASAN

BAHAGIAN H

BAHAGIAN C

ANUITI

APA-APA PEROLEHAN ATAU KEUNTUNGAN LAIN

Nota Penerangan T/T 2002

11

Pengecualian (RM)

Kerugian perniagaan dari tahun terdahulu yang belum ditolak dibawa ke tahun hadapan untuk ditolak daripada punca perniagaan sahaja. Lampirkan penyata penggajian EA/EC yang disediakan oleh majikan/majikanmajikan tuan.6

DIVIDEN

6,000Amaun yang dicarum oleh majikan kepada tabung pencen atau kewangan yang tidak diluluskan, yang diterima oleh pekerja sebelum atau selepas tamat penggajian. Yuran kepada badan profesional berhubung keahlian yang wajib untuk mengekalkan kedudukan profesion berkaitan dan menjalankan pekerjaan. Misalnya bayaran profesion perubatan atau guaman. Sertakan resit asal. Perbelanjaan keraian dan perjalanan adalah potongan yang dibenarkan dengan syarat perbelanjaan dilakukan dalam menghasilkan pendapatan penggajian dan dalam menjalankan tugas rasmi. Tuntutan perbelanjaan keraian dihadkan kepada jumlah elaun keraian yang dimasukkan sebagai pendapatan kasar daripada penggajian. Sekiranya perbelanjaan dibayar ganti oleh majikan, ia tidak merupakan perbelanjaan untuk dituntut sebagai potongan dan juga bukan pendapatan untuk dikenakan cukai. Jika perbelanjaan dituntut, sertakan butiran tuntutan secara berasingan dan disokong dengan resit asal.

(i) Penerimaan bagi penerbitan hasil seni/rakaman pita/cakera

PENGGAJIAN Gaji Bonus Yuran Pengarah Komisen

Pampasan

Yuran kepada Badan Profesional

Pembahagian keuntungan/kerugian yang diperolehi dari menjalankan perniagaan, perdagangan, pencarian atau profesion. Nyatakan nombor fail cukai pendapatan perkongsian dan cawangan LHDN yang mengendalikannya.

5

Sebagai ganti kepada tuntutan susut nilai aset. Kadar elaun bergantung kepada jenis aset. Kemukakan jadual elaun modal termasuk elaun imbangan/kenaan imbangan bagi aset yang dijual/lupus.

RUGI DIBAWA DARI TAHUN TERDAHULU

Ganjaran

Sertakan Akaun Perdagangan dan Untung Rugi, Kunci Kira-kira dan Pengiraan Cukai Pendapatan yang ditandatangani. Bagi butiran perbelanjaan yang besar, misalnya bayaran subkontrak, komisen, sewa, nyatakan amaun dan nama serta alamat penerima termasuk nombor kad pengenalan mereka.

Bayaran balik daripada Skim Pencen yang Tidak Diluluskan

ANAK-ANAK TANGGUNGAN

♦ Pelepasan akan diberikan bagi tanggungan anak yang belum berkahwin dalam tahun 2002 dan tuntutan perbelanjaan tertakluk kepada jumlah maksimum seperti di bawah: Pelepasan ♦ Berumur di bawah 18 tahun RM 800 ♦ Berumur lebih dari 18 tahun dan menerima pendidikan di Institut Pengajian Tinggi sepenuh masa. (a) di dalam Malaysia *(Tidak termasuk kursus berbentuk matrikulasi/persediaan) (b) di luar Malaysia dan pendidikan mula: (i) sebelum & pada 31.12.93 (ii) pada & selepas 1.1.94 - 16.10.97 (iii) pada & selepas 17.10.97

5

RM3,200

RM3,200 RM1,600 RM 800

Nota Penerangan T/T 2002

Nota Penerangan T/T 2002

Nota ini bertujuan membantu tuan melengkapkan Borang B bagi Tahun Taksiran 2002. Sila baca nota ini dengan teliti supaya pengisian serta pengisytiharan semua punca pendapatan bagi tahun 2002 adalah benar dan lengkap. BAHAGIAN A KETERANGAN DIRI PEMBAYAR CUKAISemak dan betulkan ejaan nama seperti di kad pengenalan.Kemaskinikan alamat kediaman/alamat surat menyurat di muka surat 1.

PEREMPUAN BERKAHWINJika puan berkahwin dalam tahun 2002, lengkapkan juga butiran suami di muka surat 1 dan kembalikan borang B ke LHDN seperti di alamat yang dinyatakan pada borang puan. Puan tidak perlu melengkapkan borang ini. Pendapatan puan hendaklah dilaporkan di dalam borang nyata pendapatan suami.BAHAGIAN B 1

PERNIAGAAN

PENDAPATAN DAN POTONGAN ♦

Keuntungan yang diperolehi dari menjalankan perniagaan, perdagangan, pencarian atau profesion dikenakan cukai.Perolehan dan keuntungan termasuk terimaan kasar daripada penjualan barangbarang dan terimaan dari pemberian perkhidmatan seperti doktor atau peguam.

♦ ♦

ELAUN MODAL

2

3

4

PERKONGSIAN

Jika suami puan belum lagi mempunyai nombor fail cukai pendapatan, sila hubungi Cawangan LHDN yang terdekat.

7

BUNGA (FAEDAH)

♦ ♦ ♦

Sertakan baucar dividen asal untuk tuntutan kredit cukai. Senaraikan setiap dividen yang diterima seperti di Bahagian B, item 20 muka surat 3. Gunakan kertas lain sekiranya ruang tersebut tidak mencukupi. Semua faedah yang diperolehi daripada wang simpanan berikut dikenakan cukai: (i) Akaun simpanan dengan bank (kecuali Bank Simpanan Nasional atau syarikat-syarikat kewangan) dan (ii) Akaun simpanan tetap dengan bank atau syarikat kewangan.Bagi individu pemastautin, faedah yang dikenakan cukai pegangan sebanyak 5% tidak perlu dilaporkan.

DISKAUNPendapatan diskaun berpunca daripada urusniaga diskaun dan boleh dikenakan cukai.

SEWAPenerimaan daripada sewaan rumah, rumah kedai, tanah, loji, mesin, perabot dan lain-lain. Laporkan pendapatan serta perbelanjaan di Bahagian B, item 21 muka surat 3.

ROYALTIPenerimaan dari penggunaan hakcipta/paten yang melebihi had pengecualian seperti berikut dikenakan cukai. Jenis Royalti

(ii) Penerimaan hasil penggubahan muzik atau penterjemahan buku/ karya kesusasteraan

20,000

(iii) Penerimaan hasil penerbitan karya kesusasteraan/lukisan asli

20,000Gaji, bonus, yuran pengarah dan komisen hendaklah dilaporkan seperti di penyata EA/EC.

Elaun8

Termasuk jumlah yang diterima berkaitan dengan penggajian seperti elaunelaun rumah, keraian, perjalanan dan mesyuarat. Ganjaran merupakan sejumlah wang yang diterima semasa persaraan/tamat kontrak. Nyatakan tempoh perkhidmatan pekerja serta jumlah ganjaran yang dibayar oleh majikan. Bayaran yang dibuat oleh majikan kerana kehilangan pekerjaan. Nyatakan tempoh perkhidmatan serta jumlah pengiraan pampasan diberi. Pampasan dikecualikan sebanyak RM4,000 bagi tiap-tiap satu tahun genap perkhidmatan dengan majikan yang sama.

Nilai Manfaat atau Kemudahan Berupa BaranganNilai Tempat KediamanNilai tempat kediaman yang disediakan oleh majikan di Malaysia.Lampirkan butiran tempoh diduduki, alamat rumah, jumlah sewa kena dibayar dan kelengkapan perabot/perkakas dapur yang disediakan.

Nilai tahunan manfaat berupa barangan yang disediakan oleh majikan seperti kereta, minyak, pemandu, kelengkapan rumah, skim opsyen saham, telefon bimbit, hiburan dan kelab rekreasi.

2

9

10

PENCENPencen yang diterima dari Malaysia oleh seorang pemastautin dikecualikan daripada cukai pendapatan jika bersara pada umur 55 tahun. Di mana seorang mendapat lebih daripada satu pencen, hanya pencen yang tertinggi dikecualikan. Pencen yang lain hendaklah dilaporkan.Jumlah yang ditetapkan mengikut syarat-syarat wasiat atau pelaburan wang yang melayakkan pelabur menerima bayaran tahunan, sama ada untuk selamalamanya atau untuk sesuatu tempoh.

BAYARAN BERKALABayaran yang dibuat berulangkali pada masa-masa tertentu.Laporkan mana-mana pendapatan lain seperti bayaran sekali sekala untuk penyiaran, syarahan, tulisan dan sebagainya yang terbit daripada usaha/pekerjaan sampingan atau sambilan.

MENDUDUKI PREMIS BUKAN BAGI MAKSUD PERNIAGAAN

Sekiranya tuan memiliki lebih daripada sebuah tempat kediaman, tuan dianggap mempunyai punca pendapatan jika tuan mempunyai hak menduduki secara bertulis (kecuali tempat kediaman disewakan dan pendapatan sewa dilaporkan dalam Borang B tuan di bawah item 7, Bahagian B). Jumlah pendapatan ialah nilai tahunan kasar tempat kediaman tolak faedah bagi pinjaman perumahan, kadar awam (cukai pintu dan cukai tanah) dan perbelanjaan penyenggaraan (seperti penyenggaraan rumah yang disewa).

3

BAYARAN YANG DITERIMA DARI LUAR MALAYSIAPendapatan yang dikirim ke Malaysia dari luar Malaysia hendaklah dilaporkan. Tuntutan pelepasan cukai dua kali boleh dituntut di Bahagian E, muka surat 4 (Rujuk nota Bahagian E).

12

KERUGIAN PERNIAGAAN TAHUN SEMASAKerugian perniagaan boleh ditolak daripada jumlah pendapatan agregat/terkumpul. Contohnya, kerugian pada tahun 2002 ditolak daripada pendapatan agregat bagi tahun 2002.

13

PERBELANJAAN CARIGALI ATAU PERBELANJAAN MODAL KE ATAS PROJEK PERTANIANSeseorang yang menanggung perbelanjaan dalam mencari atau mendapat akses kepada, simpanan galian dalam suatu kawasan yang layak, boleh memilih untuk menuntut sebagai potongan.Perbelanjaan ladang yang layak meliputi perbelanjaan bagi perlaksanaan projek pertanian yang diluluskan. Sebagai contoh perbelanjaan modal atas pembersihan tanah, penanaman suatu tanaman, pembinaan jalan dan lain-lain perbelanjaan ladang yang melayakkan boleh dituntut dan dibenarkan sebagai potongan.

14

HADIAH WANG15

SUMBANGAN PERPUSTAKAAN16

HADIAH ARTIFAK MANUSKRIP/ LUKISAN17

HADIAH KEMUDAHAN AWAMHadiah wang atau sumbangan manfaat yang diberikan oleh individu bagi menyediakan kemudahan di tempat awam untuk manfaat orang tidak berupaya berdasarkan pada nilai yang ditentukan oleh pihak berkuasa tempatan. Sertakan resit asal untuk tuntutan.

18

HADIAH PERALATAN PERUBATANHadiah wang atau peralatan perubatan tidak melebihi RM20,000 yang diberikan kepada mana-mana kemudahan rawatan kesihatan yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan. Sertakan resit asal untuk tuntutan.

19

HADIAH LUKISANHadiah lukisan kepada Balai Seni Lukis Negara atau mana-mana balai seni lukis negeri berdasarkan kepada nilai yang ditentukan oleh Balai Seni Lukis Negara atau balai seni lukis negeri. Sertakan dokumen berkenaan nilai yang diiktirafkan.

Wang yang dibayar kepada Kerajaan, Kerajaan Negeri, Kerajaan Tempatan, mana-mana institusi atau organisasi yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri. Sertakan resit asal untuk tuntutan. Sumbangan wang yang tidak melebihi RM20,000 bagi menyediakan kemudahan perpustakaan awam, perpustakaan sekolah/institusi pendidikan tinggi. Sertakan resit asal untuk tuntutan.

Nota Penerangan T/T 2002

RUMAH KEDIAMAN DISEDIAKAN OLEH MAJIKAN1

INDIVIDU DAN SAUDARA TANGGUNGANPelepasan diri berjumlah RM8,000 (untuk diri sendiri dan saudara tanggungan) diberi secara automatik.

2

INDIVIDU YANG HILANG UPAYAPelepasan tambahan RM5,000 akan diberi kepada individu yang hilang upaya dengan mengemukakan sijil daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat.

3

PERUBATAN IBU BAPAPerbelanjaan dalam tahun 2002 untuk perubatan ibu bapa dihadkan kepada RM5,000 dan disokong dengan resit asal yang dikeluarkan oleh doktor perubatan.

4

ALAT SOKONGAN ASASPembelian alat sokongan asas dalam tahun 2002 untuk kegunaan sendiri, suami, isteri, anak atau ibu bapa yang hilang upaya dihadkan kepada RM5,000 dan disokong dengan resit asal.

5

YURAN PENDIDIKANBayaran yuran tahunan dinaikkan daripada RM2,000 kepada RM5,000 dibenarkan sebagai potongan untuk kursus pembelajaran sehingga ke peringkat tinggi (sehingga ke peringkat lepasan ijazah) di mana-mana institusi di Malaysia yang diiktirafkan oleh Kerajaan Malaysia bagi maksud meningkatkan kemahiran dan kelayakan dalam bidang teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi maklumat. Resit asal perlu dilampirkan.Kursus seperti pengurusan, perakaunan dan kewangan tidak termasuk dalam jenis kursus yang layak bagi potongan di atas.

(i) PERUBATAN BAGI PENYAKIT YANG SUKAR DIUBATIPerbelanjaan perubatan bagi penyakit yang sukar diubati bermaksud rawatan yang dibuat ke atas penyakit seperti sindrom kurang daya tahan (AIDS), penyakit Parkinson, kanser, kegagalan renal, leukemia, jantung dan penyakit serupa yang lain.

(ii) PEMERIKSAAN PERUBATAN PENUHPemeriksaan perubatan penuh bermaksud pemeriksaan secara menyeluruh, dibenarkan sebagai potongan RM500. Jumlah ini adalah merupakan sebahagian daripada RM5,000 yang diperuntukkan untuk penyakit serius. Kedua-dua rawatan yang dibenarkan terhad kepada RM5,000 untuk individu, suami, isteri atau anak. Tuntutan perlu disokong dengan resit asal.

Hadiah artifak, manuskrip atau lukisan kepada Kerajaan berdasarkan pada nilai yang ditentukan oleh Ketua Pengarah Muzium Negara atau Ketua Pengarah Arkib Negara. Sertakan dokumen berkenaan nilai yang diiktirafkan.

BAHAGI

Nilai sesuatu tempat kediaman yang dibayar atau disediakan oleh majikan ialah: (i) Nilai yang terendah daripada (a) nilai tetap, atau (b) 30% daripada penggajian kasar (ii) Di mana tempat kediaman diperuntukan di sebuah hotel, asrama atau premis yang serupa di sebuah ladang/hutan, rumah kerajaan, nilai yang boleh ditaksirkan ialah 3% daripada pendapatan penggajian kasar.

6

♦ 7

BUKU/MAJALAH8

PELEPASAN ISTERI/ SUAMI DAN BEKAS ISTERI

♦ Pelepasan diberi sebanyak RM3,000 bagi isteri/suami yang tinggal bersama dalam tahun asas 2002. Bayaran nafkah kepada bekas isteri layak untuk pelepasan tetapi jumlah pelepasan untuk kedua-duanya tidak melebihi RM3,000. Jika isteri ditaksir berasingan, pelepasan isteri tidak boleh dituntut. Isteri layak mendapat pelepasan diri sebanyak RM8,000.

ISTERI/SUAMI HILANG UPAYA

♦ Pelepasan tambahan sebanyak RM2,500 diberi bagi seorang isteri/suami yang hilang upaya.

BAHAGIAN D PENDAPATAN TAHUN TERDAHULUPELEPASAN CUKAI DUA KALI

9 ♦

Pelepasan cukai diberi bagi pendapatan negara asing yang dikenakan cukai di negara asing dan juga di Malaysia.Hanya sebuah tempat kediaman yang dipunyai dan diduduki sendiri dikecualikan daripada cukai (Rujuk Nota 10, BAHAGIAN A). Tuntutan pengecualian mestilah dibuat dalam Bahagian ini di Borang B.

BAHAGIAN F PENGECUALIAN PREMIS KEDIAMAN

♦ BAHAGIAN G CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH (CKHT)

♦ ♦

Sekiranya tuan melupuskan apa-apa tanah atau bangunan dalam tahun 2002, sila laporkannya di ruangan yang disediakan. Sila hubungi Unit CKHT di Cawangan yang mengendalikan fail tuan/puan.

4

Perbelanjaan pembelian mana-mana buku, majalah, jurnal atau penerbitan (selain dari surat khabar atau bahan bacaan yang terlarang) untuk individu, suami, isteri atau anak dibenarkan sebagai potongan terhad kepada RM500, disokong dengan resit asal.

♦ Jika suami tiada jumlah pendapatan atau memilih taksiran bersama, isteri layak mendapat pelepasan suami RM3,000 (dengan tambahan RM2,500 jika suami kurang upaya).

Nyatakan pendapatan yang diterima dalam tahun 2002 berkenaan dengan suatu tahun terdahulu yang belum dilaporkan. Contoh, bayaran tunggakan gaji.

BAHAGIAN E

TUNTUTAN PELEPASAN

BAHAGIAN H

BAHAGIAN C

ANUITI

APA-APA PEROLEHAN ATAU KEUNTUNGAN LAIN

Nota Penerangan T/T 2002

11

Pengecualian (RM)

Kerugian perniagaan dari tahun terdahulu yang belum ditolak dibawa ke tahun hadapan untuk ditolak daripada punca perniagaan sahaja. Lampirkan penyata penggajian EA/EC yang disediakan oleh majikan/majikanmajikan tuan.6

DIVIDEN

6,000Amaun yang dicarum oleh majikan kepada tabung pencen atau kewangan yang tidak diluluskan, yang diterima oleh pekerja sebelum atau selepas tamat penggajian. Yuran kepada badan profesional berhubung keahlian yang wajib untuk mengekalkan kedudukan profesion berkaitan dan menjalankan pekerjaan. Misalnya bayaran profesion perubatan atau guaman. Sertakan resit asal. Perbelanjaan keraian dan perjalanan adalah potongan yang dibenarkan dengan syarat perbelanjaan dilakukan dalam menghasilkan pendapatan penggajian dan dalam menjalankan tugas rasmi. Tuntutan perbelanjaan keraian dihadkan kepada jumlah elaun keraian yang dimasukkan sebagai pendapatan kasar daripada penggajian. Sekiranya perbelanjaan dibayar ganti oleh majikan, ia tidak merupakan perbelanjaan untuk dituntut sebagai potongan dan juga bukan pendapatan untuk dikenakan cukai. Jika perbelanjaan dituntut, sertakan butiran tuntutan secara berasingan dan disokong dengan resit asal.

(i) Penerimaan bagi penerbitan hasil seni/rakaman pita/cakera

PENGGAJIAN Gaji Bonus Yuran Pengarah Komisen

Pampasan

Yuran kepada Badan Profesional

Pembahagian keuntungan/kerugian yang diperolehi dari menjalankan perniagaan, perdagangan, pencarian atau profesion. Nyatakan nombor fail cukai pendapatan perkongsian dan cawangan LHDN yang mengendalikannya.

5

Sebagai ganti kepada tuntutan susut nilai aset. Kadar elaun bergantung kepada jenis aset. Kemukakan jadual elaun modal termasuk elaun imbangan/kenaan imbangan bagi aset yang dijual/lupus.

RUGI DIBAWA DARI TAHUN TERDAHULU

Ganjaran

Sertakan Akaun Perdagangan dan Untung Rugi, Kunci Kira-kira dan Pengiraan Cukai Pendapatan yang ditandatangani. Bagi butiran perbelanjaan yang besar, misalnya bayaran subkontrak, komisen, sewa, nyatakan amaun dan nama serta alamat penerima termasuk nombor kad pengenalan mereka.

Bayaran balik daripada Skim Pencen yang Tidak Diluluskan

ANAK-ANAK TANGGUNGAN

♦ Pelepasan akan diberikan bagi tanggungan anak yang belum berkahwin dalam tahun 2002 dan tuntutan perbelanjaan tertakluk kepada jumlah maksimum seperti di bawah: Pelepasan ♦ Berumur di bawah 18 tahun RM 800 ♦ Berumur lebih dari 18 tahun dan menerima pendidikan di Institut Pengajian Tinggi sepenuh masa. (a) di dalam Malaysia *(Tidak termasuk kursus berbentuk matrikulasi/persediaan) (b) di luar Malaysia dan pendidikan mula: (i) sebelum & pada 31.12.93 (ii) pada & selepas 1.1.94 - 16.10.97 (iii) pada & selepas 17.10.97

5

RM3,200

RM3,200 RM1,600 RM 800

Nota Penerangan T/T 2002

Nota Penerangan T/T 2002

Nota ini bertujuan membantu tuan melengkapkan Borang B bagi Tahun Taksiran 2002. Sila baca nota ini dengan teliti supaya pengisian serta pengisytiharan semua punca pendapatan bagi tahun 2002 adalah benar dan lengkap. BAHAGIAN A KETERANGAN DIRI PEMBAYAR CUKAISemak dan betulkan ejaan nama seperti di kad pengenalan.Kemaskinikan alamat kediaman/alamat surat menyurat di muka surat 1.

PEREMPUAN BERKAHWINJika puan berkahwin dalam tahun 2002, lengkapkan juga butiran suami di muka surat 1 dan kembalikan borang B ke LHDN seperti di alamat yang dinyatakan pada borang puan. Puan tidak perlu melengkapkan borang ini. Pendapatan puan hendaklah dilaporkan di dalam borang nyata pendapatan suami.BAHAGIAN B 1

PERNIAGAAN

PENDAPATAN DAN POTONGAN ♦

Keuntungan yang diperolehi dari menjalankan perniagaan, perdagangan, pencarian atau profesion dikenakan cukai.Perolehan dan keuntungan termasuk terimaan kasar daripada penjualan barangbarang dan terimaan dari pemberian perkhidmatan seperti doktor atau peguam.

♦ ♦

ELAUN MODAL

2

3

4

PERKONGSIAN

Jika suami puan belum lagi mempunyai nombor fail cukai pendapatan, sila hubungi Cawangan LHDN yang terdekat.

7

BUNGA (FAEDAH)

♦ ♦ ♦

Sertakan baucar dividen asal untuk tuntutan kredit cukai. Senaraikan setiap dividen yang diterima seperti di Bahagian B, item 20 muka surat 3. Gunakan kertas lain sekiranya ruang tersebut tidak mencukupi. Semua faedah yang diperolehi daripada wang simpanan berikut dikenakan cukai: (i) Akaun simpanan dengan bank (kecuali Bank Simpanan Nasional atau syarikat-syarikat kewangan) dan (ii) Akaun simpanan tetap dengan bank atau syarikat kewangan.Bagi individu pemastautin, faedah yang dikenakan cukai pegangan sebanyak 5% tidak perlu dilaporkan.

DISKAUNPendapatan diskaun berpunca daripada urusniaga diskaun dan boleh dikenakan cukai.

SEWAPenerimaan daripada sewaan rumah, rumah kedai, tanah, loji, mesin, perabot dan lain-lain. Laporkan pendapatan serta perbelanjaan di Bahagian B, item 21 muka surat 3.

ROYALTIPenerimaan dari penggunaan hakcipta/paten yang melebihi had pengecualian seperti berikut dikenakan cukai. Jenis Royalti

(ii) Penerimaan hasil penggubahan muzik atau penterjemahan buku/ karya kesusasteraan

20,000

(iii) Penerimaan hasil penerbitan karya kesusasteraan/lukisan asli

20,000Gaji, bonus, yuran pengarah dan komisen hendaklah dilaporkan seperti di penyata EA/EC.

Elaun8

Termasuk jumlah yang diterima berkaitan dengan penggajian seperti elaunelaun rumah, keraian, perjalanan dan mesyuarat. Ganjaran merupakan sejumlah wang yang diterima semasa persaraan/tamat kontrak. Nyatakan tempoh perkhidmatan pekerja serta jumlah ganjaran yang dibayar oleh majikan. Bayaran yang dibuat oleh majikan kerana kehilangan pekerjaan. Nyatakan tempoh perkhidmatan serta jumlah pengiraan pampasan diberi. Pampasan dikecualikan sebanyak RM4,000 bagi tiap-tiap satu tahun genap perkhidmatan dengan majikan yang sama.

Nilai Manfaat atau Kemudahan Berupa BaranganNilai Tempat KediamanNilai tempat kediaman yang disediakan oleh majikan di Malaysia.Lampirkan butiran tempoh diduduki, alamat rumah, jumlah sewa kena dibayar dan kelengkapan perabot/perkakas dapur yang disediakan.

Nilai tahunan manfaat berupa barangan yang disediakan oleh majikan seperti kereta, minyak, pemandu, kelengkapan rumah, skim opsyen saham, telefon bimbit, hiburan dan kelab rekreasi.

2

9

10

PENCENPencen yang diterima dari Malaysia oleh seorang pemastautin dikecualikan daripada cukai pendapatan jika bersara pada umur 55 tahun. Di mana seorang mendapat lebih daripada satu pencen, hanya pencen yang tertinggi dikecualikan. Pencen yang lain hendaklah dilaporkan.Jumlah yang ditetapkan mengikut syarat-syarat wasiat atau pelaburan wang yang melayakkan pelabur menerima bayaran tahunan, sama ada untuk selamalamanya atau untuk sesuatu tempoh.

BAYARAN BERKALABayaran yang dibuat berulangkali pada masa-masa tertentu.Laporkan mana-mana pendapatan lain seperti bayaran sekali sekala untuk penyiaran, syarahan, tulisan dan sebagainya yang terbit daripada usaha/pekerjaan sampingan atau sambilan.

MENDUDUKI PREMIS BUKAN BAGI MAKSUD PERNIAGAAN

Sekiranya tuan memiliki lebih daripada sebuah tempat kediaman, tuan dianggap mempunyai punca pendapatan jika tuan mempunyai hak menduduki secara bertulis (kecuali tempat kediaman disewakan dan pendapatan sewa dilaporkan dalam Borang B tuan di bawah item 7, Bahagian B). Jumlah pendapatan ialah nilai tahunan kasar tempat kediaman tolak faedah bagi pinjaman perumahan, kadar awam (cukai pintu dan cukai tanah) dan perbelanjaan penyenggaraan (seperti penyenggaraan rumah yang disewa).

3

BAYARAN YANG DITERIMA DARI LUAR MALAYSIAPendapatan yang dikirim ke Malaysia dari luar Malaysia hendaklah dilaporkan. Tuntutan pelepasan cukai dua kali boleh dituntut di Bahagian E, muka surat 4 (Rujuk nota Bahagian E).

12

KERUGIAN PERNIAGAAN TAHUN SEMASAKerugian perniagaan boleh ditolak daripada jumlah pendapatan agregat/terkumpul. Contohnya, kerugian pada tahun 2002 ditolak daripada pendapatan agregat bagi tahun 2002.

13

PERBELANJAAN CARIGALI ATAU PERBELANJAAN MODAL KE ATAS PROJEK PERTANIANSeseorang yang menanggung perbelanjaan dalam mencari atau mendapat akses kepada, simpanan galian dalam suatu kawasan yang layak, boleh memilih untuk menuntut sebagai potongan.Perbelanjaan ladang yang layak meliputi perbelanjaan bagi perlaksanaan projek pertanian yang diluluskan. Sebagai contoh perbelanjaan modal atas pembersihan tanah, penanaman suatu tanaman, pembinaan jalan dan lain-lain perbelanjaan ladang yang melayakkan boleh dituntut dan dibenarkan sebagai potongan.

14

HADIAH WANG15

SUMBANGAN PERPUSTAKAAN16

HADIAH ARTIFAK MANUSKRIP/ LUKISAN17

HADIAH KEMUDAHAN AWAMHadiah wang atau sumbangan manfaat yang diberikan oleh individu bagi menyediakan kemudahan di tempat awam untuk manfaat orang tidak berupaya berdasarkan pada nilai yang ditentukan oleh pihak berkuasa tempatan. Sertakan resit asal untuk tuntutan.

18

HADIAH PERALATAN PERUBATANHadiah wang atau peralatan perubatan tidak melebihi RM20,000 yang diberikan kepada mana-mana kemudahan rawatan kesihatan yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan. Sertakan resit asal untuk tuntutan.

19

HADIAH LUKISANHadiah lukisan kepada Balai Seni Lukis Negara atau mana-mana balai seni lukis negeri berdasarkan kepada nilai yang ditentukan oleh Balai Seni Lukis Negara atau balai seni lukis negeri. Sertakan dokumen berkenaan nilai yang diiktirafkan.

Wang yang dibayar kepada Kerajaan, Kerajaan Negeri, Kerajaan Tempatan, mana-mana institusi atau organisasi yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri. Sertakan resit asal untuk tuntutan. Sumbangan wang yang tidak melebihi RM20,000 bagi menyediakan kemudahan perpustakaan awam, perpustakaan sekolah/institusi pendidikan tinggi. Sertakan resit asal untuk tuntutan.

Nota Penerangan T/T 2002

RUMAH KEDIAMAN DISEDIAKAN OLEH MAJIKAN1

INDIVIDU DAN SAUDARA TANGGUNGANPelepasan diri berjumlah RM8,000 (untuk diri sendiri dan saudara tanggungan) diberi secara automatik.

2

INDIVIDU YANG HILANG UPAYAPelepasan tambahan RM5,000 akan diberi kepada individu yang hilang upaya dengan mengemukakan sijil daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat.

3

PERUBATAN IBU BAPAPerbelanjaan dalam tahun 2002 untuk perubatan ibu bapa dihadkan kepada RM5,000 dan disokong dengan resit asal yang dikeluarkan oleh doktor perubatan.

4

ALAT SOKONGAN ASASPembelian alat sokongan asas dalam tahun 2002 untuk kegunaan sendiri, suami, isteri, anak atau ibu bapa yang hilang upaya dihadkan kepada RM5,000 dan disokong dengan resit asal.

5

YURAN PENDIDIKANBayaran yuran tahunan dinaikkan daripada RM2,000 kepada RM5,000 dibenarkan sebagai potongan untuk kursus pembelajaran sehingga ke peringkat tinggi (sehingga ke peringkat lepasan ijazah) di mana-mana institusi di Malaysia yang diiktirafkan oleh Kerajaan Malaysia bagi maksud meningkatkan kemahiran dan kelayakan dalam bidang teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi maklumat. Resit asal perlu dilampirkan.Kursus seperti pengurusan, perakaunan dan kewangan tidak termasuk dalam jenis kursus yang layak bagi potongan di atas.

(i) PERUBATAN BAGI PENYAKIT YANG SUKAR DIUBATIPerbelanjaan perubatan bagi penyakit yang sukar diubati bermaksud rawatan yang dibuat ke atas penyakit seperti sindrom kurang daya tahan (AIDS), penyakit Parkinson, kanser, kegagalan renal, leukemia, jantung dan penyakit serupa yang lain.

(ii) PEMERIKSAAN PERUBATAN PENUHPemeriksaan perubatan penuh bermaksud pemeriksaan secara menyeluruh, dibenarkan sebagai potongan RM500. Jumlah ini adalah merupakan sebahagian daripada RM5,000 yang diperuntukkan untuk penyakit serius. Kedua-dua rawatan yang dibenarkan terhad kepada RM5,000 untuk individu, suami, isteri atau anak. Tuntutan perlu disokong dengan resit asal.

Hadiah artifak, manuskrip atau lukisan kepada Kerajaan berdasarkan pada nilai yang ditentukan oleh Ketua Pengarah Muzium Negara atau Ketua Pengarah Arkib Negara. Sertakan dokumen berkenaan nilai yang diiktirafkan.

BAHAGI

Nilai sesuatu tempat kediaman yang dibayar atau disediakan oleh majikan ialah: (i) Nilai yang terendah daripada (a) nilai tetap, atau (b) 30% daripada penggajian kasar (ii) Di mana tempat kediaman diperuntukan di sebuah hotel, asrama atau premis yang serupa di sebuah ladang/hutan, rumah kerajaan, nilai yang boleh ditaksirkan ialah 3% daripada pendapatan penggajian kasar.

6

♦ 7

BUKU/MAJALAH8

PELEPASAN ISTERI/ SUAMI DAN BEKAS ISTERI

♦ Pelepasan diberi sebanyak RM3,000 bagi isteri/suami yang tinggal bersama dalam tahun asas 2002. Bayaran nafkah kepada bekas isteri layak untuk pelepasan tetapi jumlah pelepasan untuk kedua-duanya tidak melebihi RM3,000. Jika isteri ditaksir berasingan, pelepasan isteri tidak boleh dituntut. Isteri layak mendapat pelepasan diri sebanyak RM8,000.

ISTERI/SUAMI HILANG UPAYA

♦ Pelepasan tambahan sebanyak RM2,500 diberi bagi seorang isteri/suami yang hilang upaya.

BAHAGIAN D PENDAPATAN TAHUN TERDAHULUPELEPASAN CUKAI DUA KALI

9 ♦

Pelepasan cukai diberi bagi pendapatan negara asing yang dikenakan cukai di negara asing dan juga di Malaysia.Hanya sebuah tempat kediaman yang dipunyai dan diduduki sendiri dikecualikan daripada cukai (Rujuk Nota 10, BAHAGIAN A). Tuntutan pengecualian mestilah dibuat dalam Bahagian ini di Borang B.

BAHAGIAN F PENGECUALIAN PREMIS KEDIAMAN

♦ BAHAGIAN G CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH (CKHT)

♦ ♦

Sekiranya tuan melupuskan apa-apa tanah atau bangunan dalam tahun 2002, sila laporkannya di ruangan yang disediakan. Sila hubungi Unit CKHT di Cawangan yang mengendalikan fail tuan/puan.

4

Perbelanjaan pembelian mana-mana buku, majalah, jurnal atau penerbitan (selain dari surat khabar atau bahan bacaan yang terlarang) untuk individu, suami, isteri atau anak dibenarkan sebagai potongan terhad kepada RM500, disokong dengan resit asal.

♦ Jika suami tiada jumlah pendapatan atau memilih taksiran bersama, isteri layak mendapat pelepasan suami RM3,000 (dengan tambahan RM2,500 jika suami kurang upaya).

Nyatakan pendapatan yang diterima dalam tahun 2002 berkenaan dengan suatu tahun terdahulu yang belum dilaporkan. Contoh, bayaran tunggakan gaji.

BAHAGIAN E

TUNTUTAN PELEPASAN

BAHAGIAN H

BAHAGIAN C

ANUITI

APA-APA PEROLEHAN ATAU KEUNTUNGAN LAIN

Nota Penerangan T/T 2002

11

Pengecualian (RM)

Kerugian perniagaan dari tahun terdahulu yang belum ditolak dibawa ke tahun hadapan untuk ditolak daripada punca perniagaan sahaja. Lampirkan penyata penggajian EA/EC yang disediakan oleh majikan/majikanmajikan tuan.6

DIVIDEN

6,000Amaun yang dicarum oleh majikan kepada tabung pencen atau kewangan yang tidak diluluskan, yang diterima oleh pekerja sebelum atau selepas tamat penggajian. Yuran kepada badan profesional berhubung keahlian yang wajib untuk mengekalkan kedudukan profesion berkaitan dan menjalankan pekerjaan. Misalnya bayaran profesion perubatan atau guaman. Sertakan resit asal. Perbelanjaan keraian dan perjalanan adalah potongan yang dibenarkan dengan syarat perbelanjaan dilakukan dalam menghasilkan pendapatan penggajian dan dalam menjalankan tugas rasmi. Tuntutan perbelanjaan keraian dihadkan kepada jumlah elaun keraian yang dimasukkan sebagai pendapatan kasar daripada penggajian. Sekiranya perbelanjaan dibayar ganti oleh majikan, ia tidak merupakan perbelanjaan untuk dituntut sebagai potongan dan juga bukan pendapatan untuk dikenakan cukai. Jika perbelanjaan dituntut, sertakan butiran tuntutan secara berasingan dan disokong dengan resit asal.

(i) Penerimaan bagi penerbitan hasil seni/rakaman pita/cakera

PENGGAJIAN Gaji Bonus Yuran Pengarah Komisen

Pampasan

Yuran kepada Badan Profesional

Pembahagian keuntungan/kerugian yang diperolehi dari menjalankan perniagaan, perdagangan, pencarian atau profesion. Nyatakan nombor fail cukai pendapatan perkongsian dan cawangan LHDN yang mengendalikannya.

5

Sebagai ganti kepada tuntutan susut nilai aset. Kadar elaun bergantung kepada jenis aset. Kemukakan jadual elaun modal termasuk elaun imbangan/kenaan imbangan bagi aset yang dijual/lupus.

RUGI DIBAWA DARI TAHUN TERDAHULU

Ganjaran

Sertakan Akaun Perdagangan dan Untung Rugi, Kunci Kira-kira dan Pengiraan Cukai Pendapatan yang ditandatangani. Bagi butiran perbelanjaan yang besar, misalnya bayaran subkontrak, komisen, sewa, nyatakan amaun dan nama serta alamat penerima termasuk nombor kad pengenalan mereka.

Bayaran balik daripada Skim Pencen yang Tidak Diluluskan

ANAK-ANAK TANGGUNGAN

♦ Pelepasan akan diberikan bagi tanggungan anak yang belum berkahwin dalam tahun 2002 dan tuntutan perbelanjaan tertakluk kepada jumlah maksimum seperti di bawah: Pelepasan ♦ Berumur di bawah 18 tahun RM 800 ♦ Berumur lebih dari 18 tahun dan menerima pendidikan di Institut Pengajian Tinggi sepenuh masa. (a) di dalam Malaysia *(Tidak termasuk kursus berbentuk matrikulasi/persediaan) (b) di luar Malaysia dan pendidikan mula: (i) sebelum & pada 31.12.93 (ii) pada & selepas 1.1.94 - 16.10.97 (iii) pada & selepas 17.10.97

5

RM3,200

RM3,200 RM1,600 RM 800

Nota Penerangan T/T 2002

Nota Penerangan T/T 2002

Nota ini bertujuan membantu tuan melengkapkan Borang B bagi Tahun Taksiran 2002. Sila baca nota ini dengan teliti supaya pengisian serta pengisytiharan semua punca pendapatan bagi tahun 2002 adalah benar dan lengkap. BAHAGIAN A KETERANGAN DIRI PEMBAYAR CUKAISemak dan betulkan ejaan nama seperti di kad pengenalan.Kemaskinikan alamat kediaman/alamat surat menyurat di muka surat 1.

PEREMPUAN BERKAHWINJika puan berkahwin dalam tahun 2002, lengkapkan juga butiran suami di muka surat 1 dan kembalikan borang B ke LHDN seperti di alamat yang dinyatakan pada borang puan. Puan tidak perlu melengkapkan borang ini. Pendapatan puan hendaklah dilaporkan di dalam borang nyata pendapatan suami.BAHAGIAN B 1

PERNIAGAAN

PENDAPATAN DAN POTONGAN ♦

Keuntungan yang diperolehi dari menjalankan perniagaan, perdagangan, pencarian atau profesion dikenakan cukai.Perolehan dan keuntungan termasuk terimaan kasar daripada penjualan barangbarang dan terimaan dari pemberian perkhidmatan seperti doktor atau peguam.

♦ ♦

ELAUN MODAL

2

3

4

PERKONGSIAN

Jika suami puan belum lagi mempunyai nombor fail cukai pendapatan, sila hubungi Cawangan LHDN yang terdekat.

7

BUNGA (FAEDAH)

♦ ♦ ♦

Sertakan baucar dividen asal untuk tuntutan kredit cukai. Senaraikan setiap dividen yang diterima seperti di Bahagian B, item 20 muka surat 3. Gunakan kertas lain sekiranya ruang tersebut tidak mencukupi. Semua faedah yang diperolehi daripada wang simpanan berikut dikenakan cukai: (i) Akaun simpanan dengan bank (kecuali Bank Simpanan Nasional atau syarikat-syarikat kewangan) dan (ii) Akaun simpanan tetap dengan bank atau syarikat kewangan.Bagi individu pemastautin, faedah yang dikenakan cukai pegangan sebanyak 5% tidak perlu dilaporkan.

DISKAUNPendapatan diskaun berpunca daripada urusniaga diskaun dan boleh dikenakan cukai.

SEWAPenerimaan daripada sewaan rumah, rumah kedai, tanah, loji, mesin, perabot dan lain-lain. Laporkan pendapatan serta perbelanjaan di Bahagian B, item 21 muka surat 3.

ROYALTIPenerimaan dari penggunaan hakcipta/paten yang melebihi had pengecualian seperti berikut dikenakan cukai. Jenis Royalti

(ii) Penerimaan hasil penggubahan muzik atau penterjemahan buku/ karya kesusasteraan

20,000

(iii) Penerimaan hasil penerbitan karya kesusasteraan/lukisan asli

20,000Gaji, bonus, yuran pengarah dan komisen hendaklah dilaporkan seperti di penyata EA/EC.

Elaun8

Termasuk jumlah yang diterima berkaitan dengan penggajian seperti elaunelaun rumah, keraian, perjalanan dan mesyuarat. Ganjaran merupakan sejumlah wang yang diterima semasa persaraan/tamat kontrak. Nyatakan tempoh perkhidmatan pekerja serta jumlah ganjaran yang dibayar oleh majikan. Bayaran yang dibuat oleh majikan kerana kehilangan pekerjaan. Nyatakan tempoh perkhidmatan serta jumlah pengiraan pampasan diberi. Pampasan dikecualikan sebanyak RM4,000 bagi tiap-tiap satu tahun genap perkhidmatan dengan majikan yang sama.

Nilai Manfaat atau Kemudahan Berupa BaranganNilai Tempat KediamanNilai tempat kediaman yang disediakan oleh majikan di Malaysia.Lampirkan butiran tempoh diduduki, alamat rumah, jumlah sewa kena dibayar dan kelengkapan perabot/perkakas dapur yang disediakan.

Nilai tahunan manfaat berupa barangan yang disediakan oleh majikan seperti kereta, minyak, pemandu, kelengkapan rumah, skim opsyen saham, telefon bimbit, hiburan dan kelab rekreasi.

2

9

10

PENCENPencen yang diterima dari Malaysia oleh seorang pemastautin dikecualikan daripada cukai pendapatan jika bersara pada umur 55 tahun. Di mana seorang mendapat lebih daripada satu pencen, hanya pencen yang tertinggi dikecualikan. Pencen yang lain hendaklah dilaporkan.Jumlah yang ditetapkan mengikut syarat-syarat wasiat atau pelaburan wang yang melayakkan pelabur menerima bayaran tahunan, sama ada untuk selamalamanya atau untuk sesuatu tempoh.

BAYARAN BERKALABayaran yang dibuat berulangkali pada masa-masa tertentu.Laporkan mana-mana pendapatan lain seperti bayaran sekali sekala untuk penyiaran, syarahan, tulisan dan sebagainya yang terbit daripada usaha/pekerjaan sampingan atau sambilan.

MENDUDUKI PREMIS BUKAN BAGI MAKSUD PERNIAGAAN

Sekiranya tuan memiliki lebih daripada sebuah tempat kediaman, tuan dianggap mempunyai punca pendapatan jika tuan mempunyai hak menduduki secara bertulis (kecuali tempat kediaman disewakan dan pendapatan sewa dilaporkan dalam Borang B tuan di bawah item 7, Bahagian B). Jumlah pendapatan ialah nilai tahunan kasar tempat kediaman tolak faedah bagi pinjaman perumahan, kadar awam (cukai pintu dan cukai tanah) dan perbelanjaan penyenggaraan (seperti penyenggaraan rumah yang disewa).

3

BAYARAN YANG DITERIMA DARI LUAR MALAYSIAPendapatan yang dikirim ke Malaysia dari luar Malaysia hendaklah dilaporkan. Tuntutan pelepasan cukai dua kali boleh dituntut di Bahagian E, muka surat 4 (Rujuk nota Bahagian E).

12

KERUGIAN PERNIAGAAN TAHUN SEMASAKerugian perniagaan boleh ditolak daripada jumlah pendapatan agregat/terkumpul. Contohnya, kerugian pada tahun 2002 ditolak daripada pendapatan agregat bagi tahun 2002.

13

PERBELANJAAN CARIGALI ATAU PERBELANJAAN MODAL KE ATAS PROJEK PERTANIANSeseorang yang menanggung perbelanjaan dalam mencari atau mendapat akses kepada, simpanan galian dalam suatu kawasan yang layak, boleh memilih untuk menuntut sebagai potongan.Perbelanjaan ladang yang layak meliputi perbelanjaan bagi perlaksanaan projek pertanian yang diluluskan. Sebagai contoh perbelanjaan modal atas pembersihan tanah, penanaman suatu tanaman, pembinaan jalan dan lain-lain perbelanjaan ladang yang melayakkan boleh dituntut dan dibenarkan sebagai potongan.

14

HADIAH WANG15

SUMBANGAN PERPUSTAKAAN16

HADIAH ARTIFAK MANUSKRIP/ LUKISAN17

HADIAH KEMUDAHAN AWAMHadiah wang atau sumbangan manfaat yang diberikan oleh individu bagi menyediakan kemudahan di tempat awam untuk manfaat orang tidak berupaya berdasarkan pada nilai yang ditentukan oleh pihak berkuasa tempatan. Sertakan resit asal untuk tuntutan.

18

HADIAH PERALATAN PERUBATANHadiah wang atau peralatan perubatan tidak melebihi RM20,000 yang diberikan kepada mana-mana kemudahan rawatan kesihatan yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan. Sertakan resit asal untuk tuntutan.

19

HADIAH LUKISANHadiah lukisan kepada Balai Seni Lukis Negara atau mana-mana balai seni lukis negeri berdasarkan kepada nilai yang ditentukan oleh Balai Seni Lukis Negara atau balai seni lukis negeri. Sertakan dokumen berkenaan nilai yang diiktirafkan.

Wang yang dibayar kepada Kerajaan, Kerajaan Negeri, Kerajaan Tempatan, mana-mana institusi atau organisasi yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri. Sertakan resit asal untuk tuntutan. Sumbangan wang yang tidak melebihi RM20,000 bagi menyediakan kemudahan perpustakaan awam, perpustakaan sekolah/institusi pendidikan tinggi. Sertakan resit asal untuk tuntutan.

Nota Penerangan T/T 2002

RUMAH KEDIAMAN DISEDIAKAN OLEH MAJIKAN1

INDIVIDU DAN SAUDARA TANGGUNGANPelepasan diri berjumlah RM8,000 (untuk diri sendiri dan saudara tanggungan) diberi secara automatik.

2

INDIVIDU YANG HILANG UPAYAPelepasan tambahan RM5,000 akan diberi kepada individu yang hilang upaya dengan mengemukakan sijil daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat.

3

PERUBATAN IBU BAPAPerbelanjaan dalam tahun 2002 untuk perubatan ibu bapa dihadkan kepada RM5,000 dan disokong dengan resit asal yang dikeluarkan oleh doktor perubatan.

4

ALAT SOKONGAN ASASPembelian alat sokongan asas dalam tahun 2002 untuk kegunaan sendiri, suami, isteri, anak atau ibu bapa yang hilang upaya dihadkan kepada RM5,000 dan disokong dengan resit asal.

5

YURAN PENDIDIKANBayaran yuran tahunan dinaikkan daripada RM2,000 kepada RM5,000 dibenarkan sebagai potongan untuk kursus pembelajaran sehingga ke peringkat tinggi (sehingga ke peringkat lepasan ijazah) di mana-mana institusi di Malaysia yang diiktirafkan oleh Kerajaan Malaysia bagi maksud meningkatkan kemahiran dan kelayakan dalam bidang teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi maklumat. Resit asal perlu dilampirkan.Kursus seperti pengurusan, perakaunan dan kewangan tidak termasuk dalam jenis kursus yang layak bagi potongan di atas.

(i) PERUBATAN BAGI PENYAKIT YANG SUKAR DIUBATIPerbelanjaan perubatan bagi penyakit yang sukar diubati bermaksud rawatan yang dibuat ke atas penyakit seperti sindrom kurang daya tahan (AIDS), penyakit Parkinson, kanser, kegagalan renal, leukemia, jantung dan penyakit serupa yang lain.

(ii) PEMERIKSAAN PERUBATAN PENUHPemeriksaan perubatan penuh bermaksud pemeriksaan secara menyeluruh, dibenarkan sebagai potongan RM500. Jumlah ini adalah merupakan sebahagian daripada RM5,000 yang diperuntukkan untuk penyakit serius. Kedua-dua rawatan yang dibenarkan terhad kepada RM5,000 untuk individu, suami, isteri atau anak. Tuntutan perlu disokong dengan resit asal.

Hadiah artifak, manuskrip atau lukisan kepada Kerajaan berdasarkan pada nilai yang ditentukan oleh Ketua Pengarah Muzium Negara atau Ketua Pengarah Arkib Negara. Sertakan dokumen berkenaan nilai yang diiktirafkan.

BAHAGI

Nilai sesuatu tempat kediaman yang dibayar atau disediakan oleh majikan ialah: (i) Nilai yang terendah daripada (a) nilai tetap, atau (b) 30% daripada penggajian kasar (ii) Di mana tempat kediaman diperuntukan di sebuah hotel, asrama atau premis yang serupa di sebuah ladang/hutan, rumah kerajaan, nilai yang boleh ditaksirkan ialah 3% daripada pendapatan penggajian kasar.

6

♦ 7

BUKU/MAJALAH8

PELEPASAN ISTERI/ SUAMI DAN BEKAS ISTERI

♦ Pelepasan diberi sebanyak RM3,000 bagi isteri/suami yang tinggal bersama dalam tahun asas 2002. Bayaran nafkah kepada bekas isteri layak untuk pelepasan tetapi jumlah pelepasan untuk kedua-duanya tidak melebihi RM3,000. Jika isteri ditaksir berasingan, pelepasan isteri tidak boleh dituntut. Isteri layak mendapat pelepasan diri sebanyak RM8,000.

ISTERI/SUAMI HILANG UPAYA

♦ Pelepasan tambahan sebanyak RM2,500 diberi bagi seorang isteri/suami yang hilang upaya.

BAHAGIAN D PENDAPATAN TAHUN TERDAHULUPELEPASAN CUKAI DUA KALI

9 ♦

Pelepasan cukai diberi bagi pendapatan negara asing yang dikenakan cukai di negara asing dan juga di Malaysia.Hanya sebuah tempat kediaman yang dipunyai dan diduduki sendiri dikecualikan daripada cukai (Rujuk Nota 10, BAHAGIAN A). Tuntutan pengecualian mestilah dibuat dalam Bahagian ini di Borang B.

BAHAGIAN F PENGECUALIAN PREMIS KEDIAMAN

♦ BAHAGIAN G CUKAI KEUNTUNGAN HARTA TANAH (CKHT)

♦ ♦

Sekiranya tuan melupuskan apa-apa tanah atau bangunan dalam tahun 2002, sila laporkannya di ruangan yang disediakan. Sila hubungi Unit CKHT di Cawangan yang mengendalikan fail tuan/puan.

4

Perbelanjaan pembelian mana-mana buku, majalah, jurnal atau penerbitan (selain dari surat khabar atau bahan bacaan yang terlarang) untuk individu, suami, isteri atau anak dibenarkan sebagai potongan terhad kepada RM500, disokong dengan resit asal.

♦ Jika suami tiada jumlah pendapatan atau memilih taksiran bersama, isteri layak mendapat pelepasan suami RM3,000 (dengan tambahan RM2,500 jika suami kurang upaya).

Nyatakan pendapatan yang diterima dalam tahun 2002 berkenaan dengan suatu tahun terdahulu yang belum dilaporkan. Contoh, bayaran tunggakan gaji.

BAHAGIAN E

TUNTUTAN PELEPASAN

BAHAGIAN H

BAHAGIAN C

ANUITI

APA-APA PEROLEHAN ATAU KEUNTUNGAN LAIN

Nota Penerangan T/T 2002

11

Pengecualian (RM)

Kerugian perniagaan dari tahun terdahulu yang belum ditolak dibawa ke tahun hadapan untuk ditolak daripada punca perniagaan sahaja. Lampirkan penyata penggajian EA/EC yang disediakan oleh majikan/majikanmajikan tuan.6

DIVIDEN

6,000Amaun yang dicarum oleh majikan kepada tabung pencen atau kewangan yang tidak diluluskan, yang diterima oleh pekerja sebelum atau selepas tamat penggajian. Yuran kepada badan profesional berhubung keahlian yang wajib untuk mengekalkan kedudukan profesion berkaitan dan menjalankan pekerjaan. Misalnya bayaran profesion perubatan atau guaman. Sertakan resit asal. Perbelanjaan keraian dan perjalanan adalah potongan yang dibenarkan dengan syarat perbelanjaan dilakukan dalam menghasilkan pendapatan penggajian dan dalam menjalankan tugas rasmi. Tuntutan perbelanjaan keraian dihadkan kepada jumlah elaun keraian yang dimasukkan sebagai pendapatan kasar daripada penggajian. Sekiranya perbelanjaan dibayar ganti oleh majikan, ia tidak merupakan perbelanjaan untuk dituntut sebagai potongan dan juga bukan pendapatan untuk dikenakan cukai. Jika perbelanjaan dituntut, sertakan butiran tuntutan secara berasingan dan disokong dengan resit asal.

(i) Penerimaan bagi penerbitan hasil seni/rakaman pita/cakera

PENGGAJIAN Gaji Bonus Yuran Pengarah Komisen

Pampasan

Yuran kepada Badan Profesional

Pembahagian keuntungan/kerugian yang diperolehi dari menjalankan perniagaan, perdagangan, pencarian atau profesion. Nyatakan nombor fail cukai pendapatan perkongsian dan cawangan LHDN yang mengendalikannya.

5

Sebagai ganti kepada tuntutan susut nilai aset. Kadar elaun bergantung kepada jenis aset. Kemukakan jadual elaun modal termasuk elaun imbangan/kenaan imbangan bagi aset yang dijual/lupus.

RUGI DIBAWA DARI TAHUN TERDAHULU

Ganjaran

Sertakan Akaun Perdagangan dan Untung Rugi, Kunci Kira-kira dan Pengiraan Cukai Pendapatan yang ditandatangani. Bagi butiran perbelanjaan yang besar, misalnya bayaran subkontrak, komisen, sewa, nyatakan amaun dan nama serta alamat penerima termasuk nombor kad pengenalan mereka.

Bayaran balik daripada Skim Pencen yang Tidak Diluluskan

ANAK-ANAK TANGGUNGAN

♦ Pelepasan akan diberikan bagi tanggungan anak yang belum berkahwin dalam tahun 2002 dan tuntutan perbelanjaan tertakluk kepada jumlah maksimum seperti di bawah: Pelepasan ♦ Berumur di bawah 18 tahun RM 800 ♦ Berumur lebih dari 18 tahun dan menerima pendidikan di Institut Pengajian Tinggi sepenuh masa. (a) di dalam Malaysia *(Tidak termasuk kursus berbentuk matrikulasi/persediaan) (b) di luar Malaysia dan pendidikan mula: (i) sebelum & pada 31.12.93 (ii) pada & selepas 1.1.94 - 16.10.97 (iii) pada & selepas 17.10.97

5

RM3,200

RM3,200 RM1,600 RM 800

Nota Penerangan T/T 2002

Tarikh Lahir

Nama Sekolah/Kolej Universiti

Tarikh belajar

Bawah 18 tahun

Melebihi 18 tahun di luar/di dalam Malaysia

1. Diyana

11-5-78

London, U.K.

1-6-971,600

2. Hafique

21-9-80

Univ. Malaya

1-1-2000

3,2003. Syanaz

11-5-81

Sydney, Australia

1-1-20018004. Mariam

30-6-87

Sek. Menengah, K.L.

1-1-2002

800

ANAK HILANG UPAYAPelepasan untuk anak yang hilang upaya dibenarkan sebanyak RM5,000.

TUNTUTAN ISTERITuan serta isteri tuan boleh membuat pilihan dan bilangan anak untuk tuntutan pelepasan. Jika isteri tuan yang membuat pilihan, pelepasan anak berkenaan akan diberikan sepenuhnya kepada isteri tuan.

(i) KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA DAN PENCEN INSURANS NYAWA(ii) INSURANS PENDIDIKAN/ PERUBATAN (iii) PREMIUM ANUITI KWSP

Premium insurans yang dibayar atas polisi yang menjamin nyawa individu, suami atau isteri dibenarkan pelepasan cukai. Premium insurans atas nyawa anak tidak dibenarkan pelepasan. Sertakan resit asal untuk tuntutan. Untuk polisi insurans baru, kemukakan satu salinan polisi tersebut. Jumlah pelepasan untuk premium insurans nyawa dan caruman kepada KWSP, atau kumpulan wang lain yang diluluskan adalah terhad kepada RM5,000 untuk individu dan RM5,000 untuk isteri yang mempunyai punca pendapatan. Sekiranya suami atau isteri memilih taksiran bersama premium insurans dan KWSP hanya terhad kepada RM5,000. Pelepasan tidak melebihi RM3,000, bagi premium insurans yang dibayar atas polisi pendidikan atau faedah perubatan untuk individu, suami, isteri atau anak. Sertakan resit asal untuk tuntutan. Pelepasan berasingan diperkenalkan untuk premium anuiti sehingga RM1,000 kepada pembayar cukai yang membeli anuiti melalui skim anuiti KWSP.

Dalam keadaan suami tidak mempunyai jumlah pendapatan, isteri akan ditaksirkan berasingan sebagai individu dan apa-apa perbelanjaan oleh suami dianggap dibayar oleh isteri dan tuntutan potongan dibenarkan kepada jumlah terhad sahaja. Memandangkan suami tiada jumlah pendapatan, sekiranya caruman KWSP dibuat, potongan KWSP tersebut tidak boleh dibenarkan ke atas pendapatan isteri. Rujuk contoh di BAHAGIAN M sebagai penjelasan selanjutnya. BAHAGIAN I

2

3

Isikan maklumat pekerjaan di ruangan yang disediakan, jika berkenaan.

MAKLUMAT PERNIAGAANIsikan maklumat perniagaan dan perkongsian di ruangan yang disediakan, jika berkenaan.

AKUAN PEMBAYAR CUKAI

AKUAN ISTERIPengisian Borang B dianggap tidak lengkap sehingga ditandatangani. Seorang suami yang mempunyai jumlah pendapatan boleh memilih taksiran bersama dan taksiran dikeluarkan atas nama isteri (jika isteri tidak memilih taksiran bersama). Sila tandakan (√) di kotak yang disediakan.Perlu diingatkan memberi maklumat palsu boleh dikenakan penalti.Isteri dikehendaki mengisi dan menandatangani ruangan ini. Jika isteri memilih Taksiran Bersama, sila tandakan (√) di kotak yang disediakan.Sertakan akuan isteri berasingan jika mempunyai lebih daripada seorang isteri yang bekerja.

BAHAGIAN M PENDIDIKAN KE ARAH PENGIRAAN SENDIRI CUKAI PENDAPATANBahagian ini memberi panduan kepada pembayar cukai untuk membuat sendiri pengiraan cukai pendapatan yang diperolehi bagi pendapatan dalam tahun semasa. Sebagai contoh:

REBAT ♦

KOMPUTER PERIBADIFITaksiran dikeluarkan atas nama isteri 1. Pendapatan Perniagaan (selepas ditolak kerugian dibawa Rujuk nota Bahagian dari tahun terdahulu) B untuk mengetahui punca-punca lain yang boleh dikenakan cukai.

Suami RM Jenis Pendapatan Pendapatan Perniagaan Gaji

JUMLAH PENDAPATAN

Rebat sebanyak RM400 diberikan kepada individu pemastautin yang membeli komputer peribadi. Rebat diberikan sekali dalam tempoh 5 tahun dan disokong dengan resit asal. Tiada rebat diberi jika komputer peribadi dibeli untuk digunakan bagi maksud perniagaan atau jika rebat telah diberikan kepada isteri atau suami. Rebat diberi bagi fi yang telah dibayar oleh pemegang pas penggajian, pas lawatan (kerja sementara) atau pas kerja menurut mana-mana perintah yang dibuat di bawah Akta Fee 1951.

6

Isteri RM

Penggajian

3.

Sewa

Nota Penerangan T/T 2002

38,000

5,000

25,000

2,000

9,000

TIADA

72,000

72,000

Caruman KWSP

500

Premium Anuiti KWSP

2,000

Perubatan Penyakit yang sukar diubati

4,500

4,500

0

1,000

5,500 

5,000

500 

0Pemeriksaan perubatan penuh bagi diri sendiri Insurans Pendidikan anak

3,500

3,000

1,000

4,500

5,000

300

250

500

Derma

4,500

4,500

Zakat

500

500

Alat sokongan asas

Pelepasan 4 orang anak di bawah umur 18 tahun dituntut oleh isteri. Segala perbelanjaan yang dituntut, telah disokong dengan resit asal dan salinan dokumen. Suami memilih taksiran bersama dan taksiran dikeluarkan di atas nama isteri. Oleh kerana suami tidak mempunyai jumlah pendapatan, beliau tidak boleh memilih Taksiran Bersama. Namun demikian isteri layak mendapat pelepasan suami RM3,000. Secara ringkas, pengiraan cukai pendapatan di muka surat 8.

7

Ketahui kadar cukai yang dikenakan adalah bertepatan dengan pendapatan bercukai anda. Rujuk kepada jadual di belakang borang retan tersebut.

72,000 (4,500)

Jumlah Pendapatan

Individu Isteri/Suami Alat sokongan asas Perubatan penyakit sukar diubati Buku/majalah Anak (4 @ 800) Insurans & KWSP Insurans pendidikan Anuiti KWSP

NOTA

PENERANGAN

67,500

8,000 3,000 5,000 5,000 500 3,200 4,500 3,000 1,000

33,200

PENDAPATAN BERCUKAI

Anda boleh membuat tuntutan tambahan jika anda, suami atau tanggungan anda hilang upaya atau cacat.

33,200 34,300

PENGIRAAN CUKAI Cukai di atas RM20,000 pertama Cukai di atas baki RM14,300 @ 7% JUMLAH CUKAI PENDAPATAN Tolak:

Pastikan resit asal disertakan untuk tuntutan derma.

Tolak: Pelepasan

Jumlah kecil pelepasan (20,000)

RM38,000

9,000

Tolak: Derma wang Sekiranya suami tiada pendapatan atau memilih taksiran bersama, isteri layak mendapat pelepasan suami berjumlah RM3,000

T/T 2002

25,000

Pendapatan Agregat

terhad RM

Tolak: Perbelanjaan

Buku/Majalah Sertakan resit asal untuk bayaran zakat bagi mendapatkan rebat daripada cukai yang kena dibayar.

2.

Pendapatan dan potongan yang dituntut oleh pembayar cukai dan isteri adalah seperti berikut:

Sewa

Sebagai contoh, premium insurans dibayar oleh suami RM300 dan isteri RM5,500. Jumlah dibenarkan hanya terhad kepada RM5,000 dan bukannya RM5,800.

ZAKAT ATAU FITRAHBAHAGIAN K

Caruman kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau Kumpulan Wang lain yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri.

NOTA: Sekiranya suami memilih taksiran bersama, apa-apa potongan yang dituntut (mulai item 3 hingga 8 dan 10, BAHAGIAN H), jumlah potongan adalah terhad kepada jumlah yang dinyatakan. Ini juga terpakai kepada isteri yang memilih taksiran bersama.

1

MAKLUMAT PEKERJAAN

BAHAGIAN L

Jumlah tuntutan pelepasan RM6,400

10

Nota Penerangan T/T 2002

Contoh pengiraan:

BAHAGIAN J

Contoh Pengisian Tuntutan Nama anak

Nota Penerangan T/T 2002

Rebat individu Rebat suami Rebat zakat

RM475 1,001

Pendapatan bercukai kurang daripada RM35,000, rebat individu RM350, dan rebat suami/ isteri RM350

TAHUN TAKSIRAN 2002 (Berasaskan Pendapatan Tahun Semasa) Pindaan Akta Cukai Pendapatan 1967: Belanjawan Tahun 2001

RM1,476 (350) (350) (500)

JUMLAH CUKAI KENA DIBAYAR

RM276

Sila hubungi cawangan terdekat untuk keterangan lanjut. Nota Penerangan versi Bahasa Inggeris adalah terhad dan boleh didapati di mana-mana cawangan LHDN, jika perlu.

http://www.hasilnet.org.my JD105509—PNMB., K.L.

8

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

Nota Penerangan T/T 2002

Tarikh Lahir

Nama Sekolah/Kolej Universiti

Tarikh belajar

Bawah 18 tahun

Melebihi 18 tahun di luar/di dalam Malaysia

1. Diyana

11-5-78

London, U.K.

1-6-971,600

2. Hafique

21-9-80

Univ. Malaya

1-1-2000

3,2003. Syanaz

11-5-81

Sydney, Australia

1-1-20018004. Mariam

30-6-87

Sek. Menengah, K.L.

1-1-2002

800

ANAK HILANG UPAYAPelepasan untuk anak yang hilang upaya dibenarkan sebanyak RM5,000.

TUNTUTAN ISTERITuan serta isteri tuan boleh membuat pilihan dan bilangan anak untuk tuntutan pelepasan. Jika isteri tuan yang membuat pilihan, pelepasan anak berkenaan akan diberikan sepenuhnya kepada isteri tuan.

(i) KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA DAN PENCEN INSURANS NYAWA(ii) INSURANS PENDIDIKAN/ PERUBATAN (iii) PREMIUM ANUITI KWSP

Premium insurans yang dibayar atas polisi yang menjamin nyawa individu, suami atau isteri dibenarkan pelepasan cukai. Premium insurans atas nyawa anak tidak dibenarkan pelepasan. Sertakan resit asal untuk tuntutan. Untuk polisi insurans baru, kemukakan satu salinan polisi tersebut. Jumlah pelepasan untuk premium insurans nyawa dan caruman kepada KWSP, atau kumpulan wang lain yang diluluskan adalah terhad kepada RM5,000 untuk individu dan RM5,000 untuk isteri yang mempunyai punca pendapatan. Sekiranya suami atau isteri memilih taksiran bersama premium insurans dan KWSP hanya terhad kepada RM5,000. Pelepasan tidak melebihi RM3,000, bagi premium insurans yang dibayar atas polisi pendidikan atau faedah perubatan untuk individu, suami, isteri atau anak. Sertakan resit asal untuk tuntutan. Pelepasan berasingan diperkenalkan untuk premium anuiti sehingga RM1,000 kepada pembayar cukai yang membeli anuiti melalui skim anuiti KWSP.

Dalam keadaan suami tidak mempunyai jumlah pendapatan, isteri akan ditaksirkan berasingan sebagai individu dan apa-apa perbelanjaan oleh suami dianggap dibayar oleh isteri dan tuntutan potongan dibenarkan kepada jumlah terhad sahaja. Memandangkan suami tiada jumlah pendapatan, sekiranya caruman KWSP dibuat, potongan KWSP tersebut tidak boleh dibenarkan ke atas pendapatan isteri. Rujuk contoh di BAHAGIAN M sebagai penjelasan selanjutnya. BAHAGIAN I

2

3

Isikan maklumat pekerjaan di ruangan yang disediakan, jika berkenaan.

MAKLUMAT PERNIAGAANIsikan maklumat perniagaan dan perkongsian di ruangan yang disediakan, jika berkenaan.

AKUAN PEMBAYAR CUKAI

AKUAN ISTERIPengisian Borang B dianggap tidak lengkap sehingga ditandatangani. Seorang suami yang mempunyai jumlah pendapatan boleh memilih taksiran bersama dan taksiran dikeluarkan atas nama isteri (jika isteri tidak memilih taksiran bersama). Sila tandakan (√) di kotak yang disediakan.Perlu diingatkan memberi maklumat palsu boleh dikenakan penalti.Isteri dikehendaki mengisi dan menandatangani ruangan ini. Jika isteri memilih Taksiran Bersama, sila tandakan (√) di kotak yang disediakan.Sertakan akuan isteri berasingan jika mempunyai lebih daripada seorang isteri yang bekerja.

BAHAGIAN M PENDIDIKAN KE ARAH PENGIRAAN SENDIRI CUKAI PENDAPATANBahagian ini memberi panduan kepada pembayar cukai untuk membuat sendiri pengiraan cukai pendapatan yang diperolehi bagi pendapatan dalam tahun semasa. Sebagai contoh:

REBAT ♦

KOMPUTER PERIBADIFITaksiran dikeluarkan atas nama isteri 1. Pendapatan Perniagaan (selepas ditolak kerugian dibawa Rujuk nota Bahagian dari tahun terdahulu) B untuk mengetahui punca-punca lain yang boleh dikenakan cukai.

Suami RM Jenis Pendapatan Pendapatan Perniagaan Gaji

JUMLAH PENDAPATAN

Rebat sebanyak RM400 diberikan kepada individu pemastautin yang membeli komputer peribadi. Rebat diberikan sekali dalam tempoh 5 tahun dan disokong dengan resit asal. Tiada rebat diberi jika komputer peribadi dibeli untuk digunakan bagi maksud perniagaan atau jika rebat telah diberikan kepada isteri atau suami. Rebat diberi bagi fi yang telah dibayar oleh pemegang pas penggajian, pas lawatan (kerja sementara) atau pas kerja menurut mana-mana perintah yang dibuat di bawah Akta Fee 1951.

6

Isteri RM

Penggajian

3.

Sewa

Nota Penerangan T/T 2002

38,000

5,000

25,000

2,000

9,000

TIADA

72,000

72,000

Caruman KWSP

500

Premium Anuiti KWSP

2,000

Perubatan Penyakit yang sukar diubati

4,500

4,500

0

1,000

5,500 

5,000

500 

0Pemeriksaan perubatan penuh bagi diri sendiri Insurans Pendidikan anak

3,500

3,000

1,000

4,500

5,000

300

250

500

Derma

4,500

4,500

Zakat

500

500

Alat sokongan asas

Pelepasan 4 orang anak di bawah umur 18 tahun dituntut oleh isteri. Segala perbelanjaan yang dituntut, telah disokong dengan resit asal dan salinan dokumen. Suami memilih taksiran bersama dan taksiran dikeluarkan di atas nama isteri. Oleh kerana suami tidak mempunyai jumlah pendapatan, beliau tidak boleh memilih Taksiran Bersama. Namun demikian isteri layak mendapat pelepasan suami RM3,000. Secara ringkas, pengiraan cukai pendapatan di muka surat 8.

7

Ketahui kadar cukai yang dikenakan adalah bertepatan dengan pendapatan bercukai anda. Rujuk kepada jadual di belakang borang retan tersebut.

72,000 (4,500)

Jumlah Pendapatan

Individu Isteri/Suami Alat sokongan asas Perubatan penyakit sukar diubati Buku/majalah Anak (4 @ 800) Insurans & KWSP Insurans pendidikan Anuiti KWSP

NOTA

PENERANGAN

67,500

8,000 3,000 5,000 5,000 500 3,200 4,500 3,000 1,000

33,200

PENDAPATAN BERCUKAI

Anda boleh membuat tuntutan tambahan jika anda, suami atau tanggungan anda hilang upaya atau cacat.

33,200 34,300

PENGIRAAN CUKAI Cukai di atas RM20,000 pertama Cukai di atas baki RM14,300 @ 7% JUMLAH CUKAI PENDAPATAN Tolak:

Pastikan resit asal disertakan untuk tuntutan derma.

Tolak: Pelepasan

Jumlah kecil pelepasan (20,000)

RM38,000

9,000

Tolak: Derma wang Sekiranya suami tiada pendapatan atau memilih taksiran bersama, isteri layak mendapat pelepasan suami berjumlah RM3,000

T/T 2002

25,000

Pendapatan Agregat

terhad RM

Tolak: Perbelanjaan

Buku/Majalah Sertakan resit asal untuk bayaran zakat bagi mendapatkan rebat daripada cukai yang kena dibayar.

2.

Pendapatan dan potongan yang dituntut oleh pembayar cukai dan isteri adalah seperti berikut:

Sewa

Sebagai contoh, premium insurans dibayar oleh suami RM300 dan isteri RM5,500. Jumlah dibenarkan hanya terhad kepada RM5,000 dan bukannya RM5,800.

ZAKAT ATAU FITRAHBAHAGIAN K

Caruman kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau Kumpulan Wang lain yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri.

NOTA: Sekiranya suami memilih taksiran bersama, apa-apa potongan yang dituntut (mulai item 3 hingga 8 dan 10, BAHAGIAN H), jumlah potongan adalah terhad kepada jumlah yang dinyatakan. Ini juga terpakai kepada isteri yang memilih taksiran bersama.

1

MAKLUMAT PEKERJAAN

BAHAGIAN L

Jumlah tuntutan pelepasan RM6,400

10

Nota Penerangan T/T 2002

Contoh pengiraan:

BAHAGIAN J

Contoh Pengisian Tuntutan Nama anak

Nota Penerangan T/T 2002

Rebat individu Rebat suami Rebat zakat

RM475 1,001

Pendapatan bercukai kurang daripada RM35,000, rebat individu RM350, dan rebat suami/ isteri RM350

TAHUN TAKSIRAN 2002 (Berasaskan Pendapatan Tahun Semasa) Pindaan Akta Cukai Pendapatan 1967: Belanjawan Tahun 2001

RM1,476 (350) (350) (500)

JUMLAH CUKAI KENA DIBAYAR

RM276

Sila hubungi cawangan terdekat untuk keterangan lanjut. Nota Penerangan versi Bahasa Inggeris adalah terhad dan boleh didapati di mana-mana cawangan LHDN, jika perlu.

http://www.hasilnet.org.my JD105509—PNMB., K.L.

8

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA

Nota Penerangan T/T 2002

Tarikh Lahir

Nama Sekolah/Kolej Universiti

Tarikh belajar

Bawah 18 tahun

Melebihi 18 tahun di luar/di dalam Malaysia

1. Diyana

11-5-78

London, U.K.

1-6-971,600

2. Hafique

21-9-80

Univ. Malaya

1-1-2000

3,2003. Syanaz

11-5-81

Sydney, Australia

1-1-20018004. Mariam

30-6-87

Sek. Menengah, K.L.

1-1-2002

800

ANAK HILANG UPAYAPelepasan untuk anak yang hilang upaya dibenarkan sebanyak RM5,000.

TUNTUTAN ISTERITuan serta isteri tuan boleh membuat pilihan dan bilangan anak untuk tuntutan pelepasan. Jika isteri tuan yang membuat pilihan, pelepasan anak berkenaan akan diberikan sepenuhnya kepada isteri tuan.

(i) KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA DAN PENCEN INSURANS NYAWA(ii) INSURANS PENDIDIKAN/ PERUBATAN (iii) PREMIUM ANUITI KWSP

Premium insurans yang dibayar atas polisi yang menjamin nyawa individu, suami atau isteri dibenarkan pelepasan cukai. Premium insurans atas nyawa anak tidak dibenarkan pelepasan. Sertakan resit asal untuk tuntutan. Untuk polisi insurans baru, kemukakan satu salinan polisi tersebut. Jumlah pelepasan untuk premium insurans nyawa dan caruman kepada KWSP, atau kumpulan wang lain yang diluluskan adalah terhad kepada RM5,000 untuk individu dan RM5,000 untuk isteri yang mempunyai punca pendapatan. Sekiranya suami atau isteri memilih taksiran bersama premium insurans dan KWSP hanya terhad kepada RM5,000. Pelepasan tidak melebihi RM3,000, bagi premium insurans yang dibayar atas polisi pendidikan atau faedah perubatan untuk individu, suami, isteri atau anak. Sertakan resit asal untuk tuntutan. Pelepasan berasingan diperkenalkan untuk premium anuiti sehingga RM1,000 kepada pembayar cukai yang membeli anuiti melalui skim anuiti KWSP.

Dalam keadaan suami tidak mempunyai jumlah pendapatan, isteri akan ditaksirkan berasingan sebagai individu dan apa-apa perbelanjaan oleh suami dianggap dibayar oleh isteri dan tuntutan potongan dibenarkan kepada jumlah terhad sahaja. Memandangkan suami tiada jumlah pendapatan, sekiranya caruman KWSP dibuat, potongan KWSP tersebut tidak boleh dibenarkan ke atas pendapatan isteri. Rujuk contoh di BAHAGIAN M sebagai penjelasan selanjutnya. BAHAGIAN I

2

3

Isikan maklumat pekerjaan di ruangan yang disediakan, jika berkenaan.

MAKLUMAT PERNIAGAANIsikan maklumat perniagaan dan perkongsian di ruangan yang disediakan, jika berkenaan.

AKUAN PEMBAYAR CUKAI

AKUAN ISTERIPengisian Borang B dianggap tidak lengkap sehingga ditandatangani. Seorang suami yang mempunyai jumlah pendapatan boleh memilih taksiran bersama dan taksiran dikeluarkan atas nama isteri (jika isteri tidak memilih taksiran bersama). Sila tandakan (√) di kotak yang disediakan.Perlu diingatkan memberi maklumat palsu boleh dikenakan penalti.Isteri dikehendaki mengisi dan menandatangani ruangan ini. Jika isteri memilih Taksiran Bersama, sila tandakan (√) di kotak yang disediakan.Sertakan akuan isteri berasingan jika mempunyai lebih daripada seorang isteri yang bekerja.

BAHAGIAN M PENDIDIKAN KE ARAH PENGIRAAN SENDIRI CUKAI PENDAPATANBahagian ini memberi panduan kepada pembayar cukai untuk membuat sendiri pengiraan cukai pendapatan yang diperolehi bagi pendapatan dalam tahun semasa. Sebagai contoh:

REBAT ♦

KOMPUTER PERIBADIFITaksiran dikeluarkan atas nama isteri 1. Pendapatan Perniagaan (selepas ditolak kerugian dibawa Rujuk nota Bahagian dari tahun terdahulu) B untuk mengetahui punca-punca lain yang boleh dikenakan cukai.

Suami RM Jenis Pendapatan Pendapatan Perniagaan Gaji

JUMLAH PENDAPATAN

Rebat sebanyak RM400 diberikan kepada individu pemastautin yang membeli komputer peribadi. Rebat diberikan sekali dalam tempoh 5 tahun dan disokong dengan resit asal. Tiada rebat diberi jika komputer peribadi dibeli untuk digunakan bagi maksud perniagaan atau jika rebat telah diberikan kepada isteri atau suami. Rebat diberi bagi fi yang telah dibayar oleh pemegang pas penggajian, pas lawatan (kerja sementara) atau pas kerja menurut mana-mana perintah yang dibuat di bawah Akta Fee 1951.

6

Isteri RM

Penggajian

3.

Sewa

Nota Penerangan T/T 2002

38,000

5,000

25,000

2,000

9,000

TIADA

72,000

72,000

Caruman KWSP

500

Premium Anuiti KWSP

2,000

Perubatan Penyakit yang sukar diubati

4,500

4,500

0

1,000

5,500 

5,000

500 

0Pemeriksaan perubatan penuh bagi diri sendiri Insurans Pendidikan anak

3,500

3,000

1,000

4,500

5,000

300

250

500

Derma

4,500

4,500

Zakat

500

500

Alat sokongan asas

Pelepasan 4 orang anak di bawah umur 18 tahun dituntut oleh isteri. Segala perbelanjaan yang dituntut, telah disokong dengan resit asal dan salinan dokumen. Suami memilih taksiran bersama dan taksiran dikeluarkan di atas nama isteri. Oleh kerana suami tidak mempunyai jumlah pendapatan, beliau tidak boleh memilih Taksiran Bersama. Namun demikian isteri layak mendapat pelepasan suami RM3,000. Secara ringkas, pengiraan cukai pendapatan di muka surat 8.

7

Ketahui kadar cukai yang dikenakan adalah bertepatan dengan pendapatan bercukai anda. Rujuk kepada jadual di belakang borang retan tersebut.

72,000 (4,500)

Jumlah Pendapatan

Individu Isteri/Suami Alat sokongan asas Perubatan penyakit sukar diubati Buku/majalah Anak (4 @ 800) Insurans & KWSP Insurans pendidikan Anuiti KWSP

NOTA

PENERANGAN

67,500

8,000 3,000 5,000 5,000 500 3,200 4,500 3,000 1,000

33,200

PENDAPATAN BERCUKAI

Anda boleh membuat tuntutan tambahan jika anda, suami atau tanggungan anda hilang upaya atau cacat.

33,200 34,300

PENGIRAAN CUKAI Cukai di atas RM20,000 pertama Cukai di atas baki RM14,300 @ 7% JUMLAH CUKAI PENDAPATAN Tolak:

Pastikan resit asal disertakan untuk tuntutan derma.

Tolak: Pelepasan

Jumlah kecil pelepasan (20,000)

RM38,000

9,000

Tolak: Derma wang Sekiranya suami tiada pendapatan atau memilih taksiran bersama, isteri layak mendapat pelepasan suami berjumlah RM3,000

T/T 2002

25,000

Pendapatan Agregat

terhad RM

Tolak: Perbelanjaan

Buku/Majalah Sertakan resit asal untuk bayaran zakat bagi mendapatkan rebat daripada cukai yang kena dibayar.

2.

Pendapatan dan potongan yang dituntut oleh pembayar cukai dan isteri adalah seperti berikut:

Sewa

Sebagai contoh, premium insurans dibayar oleh suami RM300 dan isteri RM5,500. Jumlah dibenarkan hanya terhad kepada RM5,000 dan bukannya RM5,800.

ZAKAT ATAU FITRAHBAHAGIAN K

Caruman kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau Kumpulan Wang lain yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri.

NOTA: Sekiranya suami memilih taksiran bersama, apa-apa potongan yang dituntut (mulai item 3 hingga 8 dan 10, BAHAGIAN H), jumlah potongan adalah terhad kepada jumlah yang dinyatakan. Ini juga terpakai kepada isteri yang memilih taksiran bersama.

1

MAKLUMAT PEKERJAAN

BAHAGIAN L

Jumlah tuntutan pelepasan RM6,400

10

Nota Penerangan T/T 2002

Contoh pengiraan:

BAHAGIAN J

Contoh Pengisian Tuntutan Nama anak

Nota Penerangan T/T 2002

Rebat individu Rebat suami Rebat zakat

RM475 1,001

Pendapatan bercukai kurang daripada RM35,000, rebat individu RM350, dan rebat suami/ isteri RM350

TAHUN TAKSIRAN 2002 (Berasaskan Pendapatan Tahun Semasa) Pindaan Akta Cukai Pendapatan 1967: Belanjawan Tahun 2001

RM1,476 (350) (350) (500)

JUMLAH CUKAI KENA DIBAYAR

RM276

Sila hubungi cawangan terdekat untuk keterangan lanjut. Nota Penerangan versi Bahasa Inggeris adalah terhad dan boleh didapati di mana-mana cawangan LHDN, jika perlu.

http://www.hasilnet.org.my JD105509—PNMB., K.L.

8

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA