CONTOH PENILAIAN PRESTASI

CONTOH PENILAIAN PRESTASI ... yang ekonomi dan mengikut anggaran kos. (Perkara yang perlu diteliti adalah persembahan rekabentuk yang berkesan, respon...

0 downloads 51 Views 80KB Size
CONTOH PENILAIAN PRESTASI Pegawai-pegawai yang menyediakan laporan ini dikehendaki meneliti hasil kerja keseluruhan dan menentukan markah mengikut mutu kerja yang telah dilaksanakan dan mengikut matlamat yang diharapkan 5 4 3 2 1

1

CEMERLANG BAIK SEDERHANA TIDAK MEMUASKAN LEMAH

Prestasi sentiasa melebihi daripada tahap minimum yang telah ditentukan Prestasi kerapkali melebihi tahap minimum yang telah ditentukan Prestasi sentiasa memenuhi tahap minimum yang telah ditentukan Prestasi kerapkali tidak memenuhi tahap minimum yang telah ditentukan Prestasi sentiasa di bawah tahap minimum yang telah ditentukan

AM – KUALITI PERIBADI

Pegawai yang menyediakan laporan ini dikehendaki memberikan penilaian berasaskan penjelasan tiap-tiap kriteria yang dinyatakan dengan menggunakan skel 1 hingga 5 seperti di atas. Markah bagi Bahagian ini ialah 5% Kriteria 1.1

Taraf layanan/kerjasama dinilai dari segi kualiti peribadi dan komitmen terhadap tugas (iaitu diplomasi, amanah, kesungguhan dan responsif di dalam melaksanakan perkhidamatan) Jumlah markah mengikut wajaran

-

Arkitek

Jurutera (C&S)

Jurutera Mekanikal

Jurutera Elektrik

Jurukur Bahan

Arkitek Senitaman

Pakar-pakar Lain

-

5

5

5

-

-

-

x5=0

5

2

PRESTASI HASIL KERJA

2.1

Peringkat Rekabentuk Permulaan

5

x5=5

5

5

x5=5

5

x5=5

5

5

5

x5=0

-

Ulasan

x5=0

5

Pegawai yang menyediakan laporan ini dikehendaki memberikan penilaian berasaskan penjelasan tiap-tiap criteria yang dinyatakan dengan menggunakan skel 1 hingga 5 seperti di atas. (Untuk bidang perkhidmatan Jurukur Bahan hanya perlu menilai perkara 1,2 dan 4) Kriteria 2.1.1

2.1.2

Dinilai dari segi kepakaran perunding menerima dan memahami keperluan projek serta menyelaras dengan pihak pelanggan untuk menggariskan keperluan projek yang lengkap. (Perkara yang perlu dinilai adalah laporan/kandungan kajian mengenai projek, konsep awalan rekabentuk serta syor yang wajar untuk menyediakan rekabentuk yang berkesan dan ekonomi serta menepati spesifikasi) Dinilai dari segi kesesuaian cadangan rekabentuk permulaan yang menepati skop projek, rekabentuk yang ekonomi dan mengikut anggaran kos. (Perkara yang perlu diteliti adalah persembahan rekabentuk yang berkesan, responsif dalam menerima dan mengesyorkan cadangan, serta kemahiran dan kecekapan menyelaras keperluan kerja-kerja rekabentuk dengan teliti bersama pihak pelanggan/pengguna dan juga bidang perkhidmatan perunding lain yang berkenaan)

Arkitek

Jurutera (C&S)

Jurutera Mekanikal

Jurutera Elektrik

Jurukur Bahan

Arkitek Senitaman

Pakar-pakar Lain

Ulasan

-

4

4

4

-

-

-

-

-

4

4

4

-

-

-

-

2.1.3

2.1.4

Dinilai dari segi keberkesanan rekabentuk dan kecekapan menyelaras keperluan peraturan dan undang-undang bangunan (Iaitu seperti keperluan DBKL, Majlis Perbanran /Daerah /Kerajaan Tempatan, TNB, STM, JBA, Jabatan Kilang dan Jentera dan lain-lain ) Dinilai dari segi kelengkapan menyenaraikan keseluruhan skop kerja yang dijangka di dalam kontrak untuk projek, serta laporan kemungkinan anggaran kos permulaan untuk projek Jumlah markah mengikut wajaran

2.2

-

3

3

3

-

-

-

-

-

4

4

4

-

-

-

-

15x 5 = 11.3 20

15 x 5=11.3 20

0 x5=0 15

0 x10 = 0 20

15 x15 = 11.3 20

0 x 10 = 0 25

Peringkat Rekabentuk Terperinci

Pegawai yang menyediakan laporan ini dikehendaki memberikan penilaian berasaskan penjelasan tiap-tiap kriteria yang dinyatakan dengan menggunakan skel 1 hingga 5 seperti di atas. (Untuk bidang perkhidmatan Jurukur Bahan hanya perlu menilai kriteria-kriteria 2 hingga 5 sahaja) Kriteria 2.2.1

2.2.2

2.2.3

Dinilai dari segi kepakaran dan kemahiran melaksanakan projek dengan rekabentuk yang berkesan, menepati skop dan spesifikasi serta mengikut anggaran kos. Dinilai dari segi kecekapan menyelaras keperluan kerja-kerja rekabentuk di antara semua bidang perunding yang terlibat dalam projek (iaitu Arkitek, Jurutera(C&S), Juruteka Mekanikal, Jurutera Elekrik, Jurukur Bahan, Arkitek Hiasan Dalaman, Arkitek Landskap /Senitaman dan lain-lain ) Dinilai dari segi kecekapan menyelaras dan mengemaskini rekabentuk dan keperluan peraturan undang-undang bangunan dengan pihak-pihak yang berkenaan seperti DBKL, Majlis perbandaran /Daerah /Kerajaan Tempatan, TNB, STM, JBA dan lain-lain

2.2.4

Dinilai dari segi hasil lukisan-lukisan yang disediakan mengandungi maklumat yang lengkap dan jelas iaitu termasuk ukuran dan spesifikasi

2.2.5

Dinilai dari segi kelengkapan menyenaraikan keseluruhan skop kerja di dalam kontrak untuk projek serta anggaran kos untuk projek Jumlah markah mengikut wajaran

Arkitek

Jurutera (C&S)

Jurutera Mekanikal

Jurutera Elektrik

Jurukur Bahan

Arkitek Senitaman

Pakar-pakar Lain

Ulasan

-

4

4

4

-

-

-

-

-

4

4

4

-

-

-

-

-

4

4

4

-

-

-

-

-

4

4

4

-

-

-

-

-

4

4

4

-

-

-

-

20x 45 = 36 25

20 x 45=36 25

0 x 50 = 0 25

0 x 30 = 0 25

20 x 45 = 36 25

0 x 30 = 0 25

2.3

Peringkat Penyediaan Dokumen Tender dan Penilaian Tender

Pegawai yang menyediakan laporan ini dikehendaki memberikan penilaian berasaskan penjelasan tiap-tiap kriteria yang dinyatakan dengan menggunakan skel 1 hingga 5 seperti di atas. (Untuk bidang perkhidmatan Jurukur Bahan hanya perlu menilai kriteria-kriteria 2 hingga 7 sahaja) Kriteria 2.3.1

Dinilai dari aspek spesifikasi bahan yang teratur dan jelas mengikut garis panduan yang diluluskan.

2.3.2

Dinilai dari segi spesifikasi dan senarai kuantiti (BQ) yang jelas dan lengkap.

2.3.3

Dinilai dari segi skop/item kerja meliputi keseluruhan kerja-kerja di dalam projek.

2.3.4

Dinilai dari segi maklumat dan syarat-syarat kontrak yang jelas dan tepat.

2.3.5

Dinilai dari segi kepakaran menyelaraskan perlaksanaan projek serta ketepatan masa mempelawa tender bagi tiap-tiap bidang kerja di dalam skop projek. (Perkara yang dirujuk adalah berkaitan dengan kerja-kerja Kontrak Induk (Main Contractor) dan Kontrak Kecil (Sub-Contract)). Dinilai dari segi ketepatan masa menyiapkan laporan penilaian tender bagi tiap-tiap bidang kerja di dalam kontrak untuk projek. Dinilai dari segi mutu maklumat laporan penilaian tender yang lengkap dan jeloas serta mengandungi syor yang teliti. Jumlah markah mengikut wajaran

2.3.6

2.3.7

2.4

Arkitek

Jurutera (C&S)

Jurutera Mekanikal

Jurutera Elektrik

Jurukur Bahan

Arkitek Senitaman

Pakar-pakar Lain

Ulasan

-

4

4

4

-

-

-

-

-

3

3

3

-

-

-

-

-

4

4

4

-

-

-

-

-

4

4

4

-

-

-

-

-

-

-

4

4

4

-

-

-

4

4

4

-

-

-

-

-

4

4

4

-

-

-

-

20 x 5=3.86 35

0 x 10 = 0 35

0 x 25 = 0 35

27 x 5 = 3.86 35

20 x 5 = 3.86 35

0 x 25 = 0 35

Peringkat Pengurusan Kontrak dan Pengawasan Binaan

Pegawai yang menyediakan laporan ini dikehendaki memberikan penilaian berasaskan penjelasan tiap-tiap kriteria yang dinyatakan dengan menggunakan skel 1 hingga 5 seperti di atas. (Untuk bidang perkhidmatan Jurukur Bahan hanya perlu menilai kriteria-kriteria 2 hingga 7 sahaja) Kriteria 2.4.1

Dinilai dari aspek pengalaman pasukan pengawasan di tapak binaan

2.4.2

Dinilai dari segi kepakaran dan kemahiran merancang dan menyelaras kerja-kerja binaan di tapak dengan cekap (Ini meliputi kemahiran mengawal penjadualan proses binaan dengan keperluan servis untuk bangunan yang merangkumi kerja-kerja Kontraktor Induk dan Kontraktor Kecil seperti dalam bidang Kejuruteraan Mekanikal dan Elektrik, Hiasan Dalaman, Senitaman dan lain-lain).

Arkitek

Jurutera (C&S)

Jurutera Mekanikal

Jurutera Elektrik

Jurukur Bahan

Arkitek Senitaman

Pakar-pakar Lain

Ulasan

-

4

4

4

-

-

-

-

-

4

4

4

-

-

-

-

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

Dinilai dari segi mutu hasil kerja yang menepati spesifikasi. (Ia bertujuan mengawal kos /perubahan kos projek sesuai dengan matlamat yang hendak diperolehi) Dinilai dari segi kemahiran dan kecekapan merancang dan mengurus kontrak untuk projek. (Ia meliputi ketepatan masa menjadual /mengawal tiap-tiap bidang kerja di dalam projek di mana yang berkenaan) Dinilai dari segi kecekapan menyelaras kerja-kerja pembaikan kecacatan di dalam projek jangkamasa tempoh tanggungan kecacatan

-

4

4

4

-

-

-

-

-

4

4

4

-

-

-

-

-

4

4

4

-

-

-

-

-

Masih dalam proses penyediaan

Dinilai dari segi ketepatan masa menyiapkan perakuan Perakuanan Akhir untuk projek. Jumlah markah mengikut wajaran

0 x 25 = 0 30

20 x 30 = 24 25

20 x 30 = 24 25

20 x 30 = 24 25

0 x 30 = 0 30

0 x 30 = 0 30