FESYEN DALAM INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: PERSPEKTIF

serta dapat memenuhi permintaan pengguna dan pasaran semasa sama ada didalam atau luar negara. Teknologi baru seperti mesin jahit automatik, bahan pew...

0 downloads 98 Views 668KB Size
FESYEN DALAM INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: PERSPEKTIF DARIPADA SARAWAK DAN KELANTAN

NOORAZMA

Projek im merupakan

BINTI

NAWI

salah satu keperluan

Ijazah Sarjana 1lluda Pengurusan

Perniagaan

dengan Kepujian

(Pemasaran)

Fakulti

h:konomi dan Perniagaan

UNIX'ElItSITI

MALAYSIA 2010

untuk

SARAWAK

ABSTRAK FESYEN DALAM INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: PERSPEKTIF DARIPADA SARAWAK DAN KELANTAN

Oleh Noorazma Nawi

Penyelidikan

ini bertujuan

mengkaji

Faktor pemilihan

fesyen dikalangan

golongan

Selain itu, iajuga

bertujuan

dan UMK).

remaja di institusi pengajian tinggi (UNIMAS

fesyen jenis yang menjadi pilihan pelajar di institusi untuk mengkaji dan pandangan

mereka

fesyen.

terhadap

terutamanya di UNIMAS

dan UMK.

kepada pelajar UNIMAS

dan UMK,

sahaja yang telah dikumpulkan.

dalam menyeragamkan

dan Korelasi

berfesyen.

Berdasarkan

mempengaruhi

golongan

Jenama, Tanggapan

kajian ini mendapati

dan Tempat.

dalam menunjukkan

pelajar

IPT

IP'I'A

dan UMK dari segi pemilihan

dan kemahuan

dalam

iv

Pengajian '1'inggi

rujukan

golongan

berfesyen

iaitu

kepada para remaja dalam

Penglihatan,

hahawa cara herpakaian

seseorang individu

remaja di Institusi Pengajian 'l'inggi.

fcsyen.

bahawa hanya terdapat 5 faktor yang

Ini menunjukkan

personaliti

bahawa

telah menunjukkan

dan turut menjadi

kehendak

remaja

meliputi

kepada pihak Institut

rujukan

sistem berpakaian

pereka fesyen dalam memenuhi

ini

hanya 411 borang selidik

walaubagaimanapun

T-test

Oleh itu, kajian ini boleh dijadikan

kajian

Sejumlah 450 borang kaji selidik telah diedarkan

perbezaan diantara pelajar UNIMAS

wujudnya

penting

Skop

pengajian tinggi

terutamanya

Sikap, amat

golongan

ABSTRACT FASHION

IN HIGHER

PERSPECTIVE INSTITUTION: AND KELANTAN

FROM SARAWAK

By Noorazma Nawi

The objective of this study is to investigate the factor of chosen in the fashion by young adult in higher institution (UNIMAS

and UMK).

Besides that, it intends to

in higher institution fashion become kind to and the of student choose of measure their perception with the fashion. The scope of this study is limited to student of UNIMAS and UMK. A total of 450 were distributed to students UNIMAS and UMK but there were only 411 questionnaires collected. T-test and correlation showed that significant

between UNIMAS

students in influences them to choose

and UMK

fashion. Therefore, this study can be use as the reference by higher education to uniformity

fulfill designer fashion tur to the system of wearing and references

the

5 from tuund fashion. in Apart that that, this only research customer need and wants factor that influence young adult at IP'l'A in fashion like Personal Involvement, Attribute, Brands, Perception and Store brand purchase. It will show that, fashion is individual indicate in important the very

in fur adult young personality especially

higher institutions.

V

PENGHARGAAN

Syukur ke hadrat Ilahi dengan limpah kurniaNya dapatlah saya menyiapkan Projek Tahun Akhir saya untuk tahun ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak kerana kepada kasih teramat tinggi membantu penyelia saya terima yang ribuan ini. kepada tahun projek akhir tunjuk saya saya sepanjang menyiapkan ajar serta

Terima kasih juga kepada keluarga saya yang telah banyak membantu saya serta dan dari kepada bahagi berbelah moral saya segi aspek sokongan yang tidak

memberi

juga kewangan. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan

saya yang banyak membantu serta

keyakinan dan saya. membina yang turut sama menyokong memberi semangat

Ribuan terima kasih juga saya ucapkan kepada mereka yang telah hekerjasama dengan saya dalam tempoh Universiti

Malaysia

Kelantan

menyiapkan

projek

tahun akhir

yang sedia membantu

dalam

dihadapi dalam tempoh menyiapkan projek tahun akhir saya ini.

Sekian, trrima kasih.

saya ini terutama apa juga

pihak

masalah yang

ISI KANDUNGAN

SENARAI

JADUAL

SENARAI RAJAH

x

...........................................................................................................

xii

............................................................................................................

BAB 1: PENDAHULUAN 1.0

I Pengenalan ...............................................................................................................

1.2

Penyataan Masalah

1.3

Objektif Kajian

1.4

...................................................................................................

.........................................................................................................

1.3.1

Objektif

Umum

1.3.2

Objektif

Khusus

Rasional Kaj ian

6 6

........................................................................................................ 9

Skop Kajian

1.6

Latar belakang kajian Rumusan

.....................................................................

6

7

1.5

1.7

............................................................................................

4

.............................................................................................................. II ............................................................................................. 15

................................................................................................................

BAB 2: ULASAN KARYA TERPILIH 16

2.0

Pengenalan

2.1

Industri Fesyen

2.2

Tanggapan golongan remaja secara umum terhadap fesyen .................................

2.3

Tanggapan golongan remaja di Institusi Pengajian Tinggi terhadap Icsyen......... 23

............................................................................................................. 17 ......................................................................................................

2.3. I

C'itarasa dan kehendak pengguna dalam berfesyen

2.3.2

Gaya hidup indiN idu dalam bertcsyen

2.3.3

Kekangan keN%angan pelajar IPT/1 ............................................. VI

...........................

...........................................

21

24 25 27

2.3.4

Pengiklanan

2.3.5

Berfesyen berdasarkan keutamaan

2.3.6

Identiti

Persekitaran

2.5

Kerangka Konsep

2.6

...... . .... .... . .... .... .... .... ....... ... . ..... ..... .... ... ..... . ..... .

31

..............................................

32

..............................................................................

2.4

30

............

.................

.......................................................

..... ...... ...... .... . .... . ... ...... ...... ..... ..........

34 35

........ ..........

38

2.5.1

Penglibatan secara peribadi

2.5.2

Sikap atau perlakuan individu dalam berfesyen

2.5.3

Pemilihanjenama barangan oleh pengguna....................................

42

2.5.4

Pengetahuan pengguna

44

2.5.5

Tanggapan pengguna terhadap perbezaan di dalam berfesyen ..............

45

2.5.6

Pembelian di kedai berjenama ...................................................

47

Rumusan

......................................................

40

..............................

. .......... ......... .... ........ ..........

..............

....

......... ..... ...... ...... ......... .... ........ ...... ..............................

48 .

KAJIAN

BAB 3: METODOLOGI 3.0

Pengenalan ..................................................................................

49

3. I

Kerangka konsep

49

3.2

Reka bentuk kajian

3.3

Populasi

........................................................................... ......................................................................... I

... ...... ..... ... ... ..... .... ...... ... ... ......... ...... . ..... ...... .... ..... ..........

53 54

3.3.1

55 Persernpelan ... ... . .... . ... ... ...... ...... . ...... ... ......... . .... . ... .... ..... .....

3.3.2

Penentuan sempel

3.3.3

57 Unit persempelan . ..... ...... . .... .... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... ....

3.3.4

Kaedah persempelan

3.3.5

Pengumpulan data

..................................................................

... .... ..... . ...... ..... .... .... ..... ... ... ... .... ..... .......

..................................................................

vii

55

58 5 c)

3.4

3.3.6

Alat Kajian

3.3.7

Pra Ujian

3.3.8

Pendekatan Responden ..........................................................

3.7

62

...........................................................................

Penganalisaan Data 3.4.1 Min

3.5

........................................................................

59 .

....... .................................................................

63 64 . 65

..................................................................................

65

3.4.2

Taburan kekerapan

3.4.3

Analisis kebolekhpercayaan

3.4.4

Analis faktor

3.4.5

Ujian 'Crosstabulation............................................................

66

3.4.6

Ujian Pearson Korelasi

67

3.4.7

Uj ian T-Test

Hipotesis kajian Rumusan

...... . ....... .... ..... . ..... .... ......... . ..................... ......... ...... ... ... ......

... ...... ..................

... ...... ... ...... ... ...... ...............

... ... ...... ... ...... ........

...........................................................

...........................

............................................

66

68 . 68

.............................................................................

.......... ...........................................................................

BAB 4: DAPATAN

65

70

KAJIAN

4.0

Pen ge n ala n ..................................................................................

71

4.1

Dem ograti respo nden......................................................................

71

4.2

Persepsi respo nd en .........................................................................

76

4.3

Uj ian Kebolehpercayaan

87

4.4

Faktor-Faktor yang mempengaruhi ......................................................

88

4.5

An alisis Faktor

99

4.6

An alisis 'C rossta h ulatio n' ...............................................................

107

4.7

An alisis DeskriptiF

120

. ..... ...... ... ...... ...... . .... .... ...... ...... . ..... ..... . ..... .

..............................................................................

........................................................................

viii

4.8

Analisis korelasi atau `Correlation' ....................................................

124

4.9

Analisis T-Test

147

4.10

Rumusan

..............................................................................

148

..................................................................................

BAB 5: PERBINCANGAN

KAJIAN

5.0

Pengenalan . .... ......... .... ...... ..... ...... . ... ...... ........ .... ...... ..................

149

5.1

Latar Belakang hasil kajian

150

5.2

Perbincangan Hipotesis dan dapatan kajian

..............................................................

152

...........................................

5.2.1

Hipotesis pertama .......................................................

153

5.2.2

Hipotesis kedua

157

5.2.3

llipotesis ketiga

. ..... . ....... .......... ................................

.

160

.........................................................

162

5.3

Pengubahsuaian kerangka konsep

5.4

Cadangan daripada Flasil Kajian

5.5

Cadangan bagi kajian akan datang ......................................................

166

5.6

Kekangan kaj ian

167

5.7

Perbincangan 'I'eori

5.8

Sumbangan Kalian

5.9

Kesimpulan

RUJUKAN

164

.........................................................

...........................................................................

kajian

...............

......................................................

169

....................................................................... ............

.............................................

...... ...... .........

............

...........................

......... ...........................

LAMPIRAN

ix

...............

173

........................

..................

172

......

174

SENARAI JADUAL

Jadual 1:

19 Statistik Jualan Fesyen Mengikut Jenama .................................................

Jadual 2:

Data Jumlah Pembiayaan Pendidikan Oleh PTPTN

Jadual 3:

Jumlah Keseluruhan Pelajar Wanita di UNIMAS dan UMK 2007/200... 54

Jadual 4:

Formula Saiz Sampel yang di Pilih Berdasarkan Saiz Populasi

Jadual 5:

28

..........................

.... .......... ...... . ..... .... ..... ....... .... ...... .....................

.....

56

Formula Saiz Sampel yang di Pilih Berdasarkan Saiz Populasi

.... ..... ..............

....... ..... . ... ........ .... ...........

................

57

Jadual 6:

Teknik Likert Scale ...............................................................

61

Jadual 7:

Penjelasan Tahap Pekali Korelasi (r) ...........................................

68

Jadual 8:

Kekerapan Mengikut Demografi Responden...................................

72

Jadual 9:

Kekerapan Mengikut Persepsi Responden.....................................

76

Jadual 10:

Kekerapan Mengikut Persepsi Responden.....................................

77

Jadual 11:

Kekerapan Penggunaan Pakaian Mengikut Jenis Fesyen....................

83

Jadual 12:

ll j ian Kebolehpercayaan

88

Jadual 13:

Kekerapan Pemholehubah hagi Faktor Penglihatan dalam E3erfesyen.....88

Jadual 14:

Kekerapan Pemholehuhah Bagi Faktor'fanggapan

Jadual 15:

Kekerapan Pemholehuhah E3agiFaktor Sifat

Jadual 16:

Kekerapan Pemholehuhah Bagi Faktor Pengetahuan ........................

Jadual 17:

96 Kekerapan Pemholehubah Bagi Faktor Jenama ... ......... ......... ........

Jadual 18:

Kekerapan Pemholehuhah Bagi Faktor Tempat

Jadual 19:

Ujian Kaiser Mayor OIkin (KMO)

........................

X

..................................

...........................

..................................

.............................

.............................................

90 92 94

97 100

Jadual 20:

Analisis Faktor Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Pemilihan Fesyen ............

Jadual 21:

......... ...............

Trosstabulation' Melalui Universiti

Jadual 24:

Universiti

...... ......... ...............

................................................................

bagi Kemungkinan

1 16

Faktor "I'empat

...............................................................

.......................................................

Min Bagi Pembolehubah Faktor yang Mempengaruhi dan IJMK

118

119

121

dalam Fesycn di

.............................................................

122

Ujian Pembolehuhah Bersandar antara Universiti dan Faktor yang Mempengaruhi dalam Pernilihan Fesyen

Jadual 33:

114

Min Bagi Jumlah Keseluruhan Pembolehubah Faktor yang Mempengaruhi

UNIMAS

Jadual 32:

Pembolehubah

...............................................................

Pemilihan Fesven di IPTA Jadual 29:

... ......... ......................

108

'Crosstabulation' bagi Kemungkinan Pembolehubah Faktor'1'anggapan Melalui Universiti

Jadual 28:

bagi Kemungkinan Pembolehubah Faktor Penglibatan

..............................................................................

Trosstabulation' Melalui

Jadual 27:

......... ... ...... ...... ... ......... ...... .......

...............

107

`Crosstabulation' bagi Kemungkinan Pembolehubah Faktor Sifat Melalui Universiti

Jadual 26:

......... ......... ......... .......

`Crosstabulation' bagi Kemungkinan Pembolehubah Faktor Jenama Melalui Universiti

Jadual 25:

102

`Crosstabulation' bagi Kemungkinan Pembolehubah Faktor Penglibatan Melalui Universiti

Jadual 23:

... ......... ......... .......

Analisis Faktor Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Pemilihan Fesyen ......... ... ..................

Jadual 22:

101

....................................

Analisis Faktor - Faktor-Faktor Penglibatan Individu .......................

XI

147 154

Jadual 34:

Ujian Pembolehubah Bersandar antara Universiti dan Faktor yang Mempengaruhi dalam Pemilihan Fesyen .....................................

155

Jadual 35:

Analisis Korelasi

158

Jadual 36:

Min bagi Pembolehubah Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan dalam

...... ....................................

Fesyen di UNIMAS dan UMK

SENARAI

......... ......... .....

................................................

161

RAJAH

Rajah I:

50 Perspektif Pengguna Terhadap Pembelian Barangan Fesyen ....................

Rajah 2:

Scree Plot

Rajah 3:

Pengubahsuaian Kerangka Konsep

.........................................................................

XII

............................................

100 163

BAB 1

PENGENALAN

1.0 Pendahuluan

Fesyen merujuk kepada gaya dan pakaian yang Iazimnya kita gunakan setiap masa. Walaubagainanapun kebiasaannya fesyen boleh didefinasikan

sebagai gaya

pemakaian yang popular (Wikipedia, 2009). Berabad Iamanya individu atau masyarakat telah menggunakan pakaian dan juga perhiasan sebagai bentuk komunikasi yang bukan lisan untuk menyatakan pekerjaan, pangkat, jantina, tempatan, kelas sosial, kekayaan dan kumpulan organisasi. Fesyen bukan sahaja merangkumi pemakaian tetapi juga aksesori, barang kemas, gaya rambut, dan kecantikan. I)engan ini, tidak hairan mengapa setiap kelihatan hila dan dan kelainan inginkan masa menawan setiap sentiasa anggun wanita berada dalam kalangan masyarakat.

Dunia fesycn sering kali dikaitkan kerana. wanita merupakan Ielhagai Golongan

dengan wanita sejak hcrkurun lamanya. I lal ini

sumber penggalak

kepada penghasilan

jenis rekaaan fesycn terkini direka mcngikut remaja tcrutamanya

setiap masa jika dunia herfesyen

dihandingkan yang scmakin

salah satu pcnyumhang

golongan dcngan

hcrkemhang

kepada ekonomi

kemahuan dan kchcndak pcngguna.

muda-mudi golongan

haru. fcsycn rekaan

inginkan sentiasa

dewasa.

Melihatkan

kclainan

perkcmhangan

maju, keadaan ini telah mcnjadikan

Negara secara tidak

1

langsung

pada

ianya

pada hari ini.

Dengan ini dapat dibuktikan dengan kemasukan teknologi baru yang semakin canggih serta dapat memenuhi permintaan pengguna dan pasaran semasa sama ada didalam atau luar negara. Teknologi baru seperti mesin jahit automatik, bahan pewarna pakaian yang tahan luntur, mesin pencetak pakaian dan sebagainya yang mampu menghasilkan fesyenfesyen yang terkini selari dengan kehendak dan kemahuan golongan remaja kini.

Perkembangan teknologi inilah telah menyuntik para pereka fesyen muda untuk menceburi dunia fesyen yang dapat menjamin hasil pulangan lumayan bagi setiap keluaran produk. Keadaan ini merupakan anjakkan paradigma yang balk bagi golongan muda yang ingin terus memperkembangkan bakat mereka sebagai pereka fesyen dan model sehingga peringkat global. Begitu juga dengan perkembangan fesyen di negaranegara barat, seperti Korea, Amerika, benua eropah, dan sebagainya. Negara tersebut mempunyai empat musim iaitu salji, luruh, bunga, dan panas telah menychabkan gaya fesyen di negara mereka berlainan dengan Malaysia. Antara jenis fesyen yang terdapat disana seperti gaun, santai, baju tebal dan sehagainya.

Ini dapat dibuktikan dengan adanya pert unjukkan-pertunjukkan fcsyen pcringkat global seperti yang berlangsung di Kuala Lumpur pada tahun 2008 bertemakan ßusana Muslimah. Penyertaannya memang diluar jangkaan kerana negara-negara barat turut sama terlibat dalam pertunjukkan tersebut. Keadaan ini telah membuktikan bahawa, Malaysia juga setanding dengan negara-negara maju dalam mengan.jurkan sesuatu pertunjukkan tesyen.

2

Malaysia merupakan negara yang mempunyai dua iklim setiap setahun iaitu iklim khatulistiwa. Oleh demikian, para pereka fesyen telah mempelbagaikan rekaan fesyen bagi memastikan masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan keadaaan cuaca yang panas dan lembab sepanjang tahun. Keadaan inilah yang telah menyebabkan perkembangan lagi fesyen di Malaysia dengan pelbagai jenis fesyen seperti santai, ranggi, muslimah, korporat, dan juga assesori wanita dan lelaki. Ini menunjukkan bahawa terdapatnya perbezaan yang ketara antara fesyen di Malaysia dengan negara-negara Barat.

Oleh demikian, perubahan fesyen terutamanya bagi golongan remaja setiap tahun telah menyebabkan berlakunya peningkatan umur, cara pemikiran, dan gaya hidup mereka terutamanya mahasiswa dan mahasiawi di Institut Pengajian "I'inggi (IP'I'). Dimana mereka telah turut sama megikuti

perkembangan fesyen selaras dengan

kemajuan dan pembangunan dunia fesyen pada masa kini. Keadaan ini adalah bagi memastikan mereka juga turut tidak ketinggalan dalam menggayakan rekaan fesyen Perubahan dalam berfesyen inilah 'trend' telah menyebabkan mereka semasa. mengikut telah mula mengubahsuai dan mereka fesyen terkini agar menepati citarasa dan kehendak mereka serta "trend"

berpakaian kini. Contohnya seperti baju kurung yang telah

diperbaharui menjadi lebih moden dan bergaya, kebaya kepada kebaya moden, tudng fesyen terbaru sama ada bermanik, fesyen artis dan sebagainya telah diubahsuai bagi memastikan mereka tetap boleh megikut peredaran semasa.

Keadaan ini dapat dibuktikan bahawa, golongan remaja kini lebih cenderung untuk berfesyen mengikut keadaan dan situasi serta bergantung kepada kewangan yang

3

mereka perolehi sama ada mereka bekerja, ibubapa, pinjaman dan sebagainya. Oleh demikian, tidak dapat dinafikan

lagi bahawa kebanyakkan dunia fesyen hari ini

dipelopori oleh golongan remaja kerana mereka lebih terdedah kepada persekitaran masyarakat, rakan-rakan, media elektronik, media massa dan juga artis yang menjadi sumber pengetahuan mereka dalam berfesyen.

1.2

Penyataan masalah

Fesyen ialah salah satu bentuk peniruan dan juga persamaan sosial, tetapi secara bertentangan terdapat perubahan perbezaan dari masa ke semasa dari satu status sosial kepada yang lain. Menurut Birtwistle dan Moore (2007) menyatakan bahawa kejayaan untuk sesuatu fesyen yang baru ianya berdasarkan penerimaan pembaharuan fesyen dalam peringkat permulaan dalam kitaran kehidupan. Fesyen bukan sahaja terhad kepada yang lama tetapi kini ianya semakin meluas dan mengcakupi perubahan era masa kini atau dikenali dengan 'trend'.

Perubahan dalam berfesyen bukan sahaja kepada satu individu malahan sernua peringkat umur dan jantina. Tetapi yang paling menonjol yang menunjukkan peruhahan yang ketara dalam dunia fesyen ialah kaum wanita. Mereka bukan sahaja terikat dengan satu jenis

fesyen sahaja tetapi ianya mengikut

citarasa individu

tersehut untuk

mengenakan gaya fesyen dalam sesuatu majlis atau di tempat-tempat tertentu bermula dari kepala sehinggalah kehujung kaki. Antaranya seperti fesyen muslimah, gaun lahuh, gaun malam, batik dan sebagainya.

4

Pengetahuan terhadap fesyen ialah pemahaman terhadap pengetahuan estetik dan ketidakstabilan dan perubahan secara konstan daripada pengetahuan yang ditawarkan ini 2007). Keadaan henti-henti kemajuan (Waller, telah memberikan tanpa tidak secara kesan yang mendalam kepada pengguna kerana pengguna sentiasa inginkan perubahan dalam kehidupan mereka. Menurut Waller lagi, idea terhadap fesyen adalah imaginasi kepelbagaian dengan keseluruh bahagian `budaya' mengorientasikan tersebar yang komoditi, lakaran yang kompleks yang sangat bergantung kepada pengeluaran sektor yang berbeza.

Oleh itu, fesyen bukantah sesuatu yang terhad kepada satu jenis sahaja tetapi dalam jenis ghairah membuat pengguna menyebabkan sehingga merangkumi semua pilihan.

Pemilihan

terhadap fesyen ini juga

tertakluk

atau berdasarkan kepada

ianya berkemungkinan fesyen. ini Hal dunia individu mempunyai terhadap pengetahuan individu berfesyen dengan pengetahuan menyebabkan sehingga cara mereka perkaitan Mereka juga berfesyen terhad. adalah mereka tersebut terhad sehingga menyebabkan cara juga akan takut untuk menggayakan fesyen semasa kerana kurang keyakinan diri dan berfesyen Walhal, berfesyen. layak diri untuk tidak untuk mereka adalah merasakan hadan dan bentuk dapat fesyen jenis gaya mengikut citarasa, yang terdapat pelbagai demikian fesyen Oleh tidak dalam perlu mereka mereka. menggayakan remaja golongan lagi merasa takut untuk bergaya asalkan sesuai pada tempat dan masa.

Kajian ini dijalankan untuk mengetahui tanggapan pengguna terhadap fesyen di institisi pengajian tinggi awam (IPTA) Sarawak dan Kelantan. Adakah mercka lebih

5

cenderung untuk memilih fesyen 'trend' yang terkini atau lama. Selain itu juga, ingin mengetahui sejauhmana pemilihan pelajar terhadap fesyen dikedua-dua universiti.

1.3

Objektif

kajian

Bahagian ini akan membincangkan objektif kajian secara umum dan khusus.

1.3.1

Objektif

Umum

Kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti sejauhmanakah f'esyen terkini menjadi tarikan dan diamalkan dikalangan pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam di Kelantan dan Sarawak.

1.3.2

Objektif

Khusus

Kajian ini akan melihat kepada dua objektif khusus iaitu: I.

Mengkaji

perbezaan faktor-faktor

penglibatan individu

(Penglibatan, perlakuan,

jenama, pengetahuan, tanggapan dan tempat) dalam membuat keputusan pembelian dikedai berjenama dianatara IPTA Sarawak dan Kelantan.

6

2. Mengkaji

hubungan dianatara faktor-faktor

penglibatan

individu

(Penglibatan,

perlakuan, jenama, tanggapan dan tempat) oleh pelajar di UNIMAS dan UMK dalam berfesyen. 3. Mengkaji tahap penglibatan individu (Penglibatan, perlakuan, jenama, pengetahuan, tanggapan dan tempat) yang diamalkan di antara IPTA di Sarawak dan Kelantan.

1.4

Rasional kajian

Rasional kajian ini dijalankan di Sarawak dan Kelantan adalah

ingin melihat

tanggapan dan perbezaan 'trend' berfesyen antara di kedua-dua tempat tersebut. Selain itu juga, melalui kajian ini akan dapat dijadikan rujukan kepada organisasi, usahawan, pelajar, dan penyelidik yang akan membuat kajian berkaitan fesyen pada masa akan datang.

Organisasi merupakan tempat dimana terdapatnya pengilangan dan pemhuatan kajian kepada I)engan dan "trend" adanya pakaian pengguna. pakaian mengikut citarasa dan kaji selidik tentang industri tesyen, akan dapat memperkembang dan memperluaskan lagi kreativiti serta kualiti produk mengikut kehendak dan kemahuan pengguna pada masa kini. Oleh itu, kajian ini amat penting kepada semua organisasi dan industri dalarn memastikan produk yang dikeluarkan dapat menepati kehendak dan citarasa pengguna golongan remaja terutamanya.

7

Selain itu juga, penyelidikan ingin memceburkan

ini juga penting kepada bakal-bakal

diri dalam dunia perniagaan. Contohnya seperti usahawan yang ingin

beroperasi di sekitar Institusi

Pengajian Tinggi

sasaran pasaran dengan lebih mendalam menjalankan

usahawan yang

perniagaan

yang

(IPT) dimana mereka perlu mengetahui

lagi. Hal ini kerana, sekiranya

berkonsepkan

fesyen

hendaklah

mereka ingin

mengetahui

citarasa

pengguna agar dapat memenuhi kehendak dan kemahuan pengguna. Oleh demikian, usahawan perlu membuat

kajian terlebih

dahulu sebelum mereka memulakan

perniagaan dari pelbagai aspek seperti gelagat, citarasa, taraf ekonomi yang mana akan sentiasa berubah memberikan

kesan positif

keuntungan atau kerugianjika

mengikut

dan negatif

peredaran

sesuatu

dan sebagainya

semasa. Perubahan

kepada sesuatu perniagaan

para

ini akan

sama ada dari segi

tidak dikaji terlebih dahulu.

Kaji selidik ini juga penting kepada kumpulan penyelidik pada masa akan datang. Hal ini kerana, melalui hasil kajian yang diperolehi boleh dijadikan sebagai bahan ini kajian datang. itu, Oleh kajian kepada akan akan pada masa mereka rujukan bidang datang dalam kajian lagi jumlah terutamanya masa pada akan menambahkan fesyen.

Kajian ini akan dijadikan rujukan kepada pelajar untuk dijadikan rujukan dalam bidang fesyen. Segala sumber yang dipcrolch akan dijadikan rujukan oleh pelajar-pelajar lain dalarn menyiapkan tugasan mereka serta mengukuhkan lagi basil kajian yang mereka jalankan. Segala basil keputusan daripada hasil kajian akan digunakan untuk mengctahui kepentingan kumpulan rujukan clan sasaran sehenar basil kajian. 8

1.5

Skop kajian

Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai etnik, kaum, juta 27.17 Malaysia di bangsa. Jumlah dan mengikut seramai adalah penduduk agama, buah 14 daripada Malaysia termasuk 2008). 2007 (Malaysia, terdiri negeri tahun statistik kawasan kajian iaitu Sarawak dan Kelantan.

Kajian ini dilakukan di negeri Sarawak dan Kelantan kerana kedua-dua negeri ini dan dari berbeza belakang latar sosial. politik, ekonomi segi sama ada yang mempunyai Selain itu juga, faktor kepadatan penduduk juga turut menjadi faktor dalam kajian ini juta 2.07 iaitu lebih tinggi di sebanyak Sarawak kerana populasi penduduk adalah di herhanding 197 900 1 jumlah dan orang populasi wanita adalah seramai penduduk 794, jumlah dan juta hanya 1.4 adalah seramai wanita populasi Kelantan yang penduduk hanya kajian jalankan, di kajian ment'okuskan Bagi 400 orang sahaja. memudahkan kepada Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

hagi kajian di Sarawak dan Universiti

Malaysia Kelantan (UMK) hagi kajian di Kelantan.

Penyelidikan

ke atas pelajar di kedua-dua universiti

ini akan dijalankan

Malaysia Universiti di jurusan dan UMK) pengajian universiti. (UNIMAS tidak mengira dari 25km dan hanya di Kota Samarahan 1992 dituhuhkan Sarawak terletak pada tahun 13andarayaKuching. Bilangan pelajar keseluruhan di UNIMAS ialah serarnai 5976 orang dari dan jumlah ini Universiti 2009). (UNIMAS. pelajar yang ramai mempunyai poputasi Kelahit, E3idayuh, Mclanau, than, dan hangsa etnik seperti pelhagai

9

Kenyah dan

]ban kumpulan Sarawak 27 daripada terdiri sebanyak sebaginya. mempunyai etnik yang 30% penduduk, Chinese sebanyak 29%, Melayu sebanyak 25%, Bidayuh sebanyak 4%, Melanau sebanyak 6%, dan lain-lain etnik adalah sebanyak 6% (Sarawak, 2008). Kepelbagaian budaya dan adat serta etnik ini telah mempengaruhi corak pemikiran golongan remaja dalam membezakan selera berfesyen mereka.

Manakala di UMK

pula merupakan universiti

yang baru ditubuhkan

pada tahun

2007 terletak di Pengkalan Chepa

dan 25km dari Bandaraya Kota Bharu. Universiti

merupakan salah sebuah universiti

yang berkonsepkan

keseluruhan

di UMK

adalah seramai

jika sedikit adalah pelajar

jumlah

1207 orang pelajar (UMK,

dibandingkan

adalah

Cina,

bangsa Melayu. berbangsa

Kebanyakan

Melayu

penduduk

dan

di negeri

India,

Bilangan

pelajar

2009) dan populasi Hal ini berikutan

dengan UNIMAS.

penduduk seramai 1.4 juta orang yang terdiri

Negeri Kelantan hanya mempunyai jumlah daripada

keusahawanan.

ini

Siam dan lain-lain. sebanyak

selebihnya Kelantan

Sehanyak

6%

adalah beragama

adalah Islam

94% penduduk hukan

Melayu.

dari turunsejak

temurun lagi. Oleh sebab itulah. kehanyakan masyarakat di Kelantan mengamalkan corak kehidupan

berteraskan

barat. Perbezaan

antara

dan

susah

untuk

dua universiti

inilah

yang

agama

menerima

kemasukan

menycbabkan

terdapat

budaya wujudnya

di ini kedua-dua kajian dilakukan ternpat. mengapa menycbabkan perberaan sehingga

Kajian ini hanva memfokuskan kepada pelajar percmpuan di kedua-dua universiti di Sarawak dan Kelantan. 1ial ini kcrana, pclajar perempuan arnat mcnggemari dan sentiasa mengikuti setiap perkembangan fcsven sernasa.Selain itu juga, mungkin terdapat

10

perbezaan penggayaan fesyen yang ketara antara pelajar Sarawak dan Kelantan akibat daripada beberapa faktor. Antaranya seperti keadaan politik

negeri, ekonomi dan

sosiobudaya di kedua-dua negeri tersebut. Keadaan ini menyebabkan wujudnya elemenfesyen. dan perbezaan penggayaan sesuatu pemilihan elemen

1.6

Latar belakang kajian

Kajian ini dilakukan di Sarawak dan Kelantan. Kedua-dua negeri ini mempunyai keistimewaannya yang tersendiri sama ada dari segi pentadbiran, politik, ekononli, clan inilah Perbezaan budaya. yang mungkin merangsang untuk melihat sejauhmana sosial keunikan clan perbezaan negeri ini dalam mempengaruhi mereka untuk berfesyen.

Sarawak mcrupakan negeri yang tcrhesar dikenali

dengan ßumi Kenyalang.

dan ihu pusat pentadhiran ncgeri merupakan

Kuching

di hawah Borneo Parti 13crsatu (P1311) oleh

(Sarawak. 2008). Politik di Sarawak ditcrajui naungan

Nasional

ßarisan

Sarawak dipelopori

juga di Malaysia huah 13 negeri antara

(E3M) selepas kemasukannya

oteh P1313 hermula

darf tahun

herlaku seharang peruhahan politik. jika dihandingkan

Manakala,

dalam

Malaysia.

Politik

di

1963 sehingga sekarang dan tidak dengan negeri-Wegcri lain.

Kelantan merupakan sehuah nl'gerº yang Iehlll dikenali

dengan jolokan

Kerajaan ihu dan Kota l3haru Mekah. Seramhi pusat pentadhlran merupakan negeri nama negeri Kelantan (Kelantan, Agama

Semalaýa

(PAS)

2009). Manakala merupakan

parti

parti politik pemhangkang

11

Kelantan Kerajaan

di tadhir oleh Parti sejak tahun

1955.

Walaubagaimanapun, politik di Kelantan silih berganti, pada tahun 1978 hingga 1990 politik Kelantan bertukar tangan dengan Barisan Nasional (13N). Manakala pada tahun 1990 sekali lagi PAS telah mengambil alih Kelantan clan terus mernerintah Kelantan sehingga kini (Suara Muda, 2010). Walaupun mempunyai corak politik yang sentiasa berubah-ubah rakyat Kelantan tetap mengamalkan gaya hidup yang harmoni dan aman dengan adanya pentadbiran yang kukuh disamping penerapan nilai-nilai agama dalam masyarakatnya.

di

kepada perkembangan ekonomi

Melihat

Sarawak dan

Kelantan

pula

jauh ketara. Hal ini kerana, ekonomi yang perbezaan ekonomi Sarawak menunjukkan lebih berkernbang jika di bandingkan dengan Kelantan dari pelbagai sudut sama ada dari tarat hidup rakyat dan sehagianya. Keadaan ini

segi pembagunan, instrastruktur,

berikutan tiadanya perubahan sistem pemerintah di Sarawak sejak Sarawak memasuki Malaysia sejak tahun 1963 menyebabkan Sarawak dapat berkernbang maju sehingga ke hari ini. I: konomi Sara%%akdi pelopori oleh pengeksportan bahan mentah seperti dan lain-lain 2010). (Wikipedia, perhutanan pertanian, perikanan, petroleum,

Berlainan peruhahan

pula dengan Kelantan,

corak

pemerintahan

di_jalankan dengan teratur memhangun. perikanan,

I: konomi

penternakan

kerajaan

mengikut Kelantan

memehahkan

peruhahan lehih

dan perhutanan

sehanyak 6.3°ro (I. aporan I'.konoml

herikutan tidak stabil sentiasa

keadaan ekonomi

hanyak

ekonomi

Negeri

Kelantan

12

pembagunan

negara yang semakin

dipelopori

dengan junilah

tidak

oleh

sektor

penyumhangan 2007/2008).

dapat pesat

pertanian,

KI)NK

negara

Walauhagalmanpun.

tahap kemiskinan di Kelantan masih lagi tinggi menyebabkan berlakunya migrasi keluar negeri oleh penduduk tempatan.

Dari segi, taraf sosial di negeri Sarawak pula menunjukkan bahawa perkembangan yang balk sama ada dari segi sistem pendidikan, kesihatan, Infrastruktur dan sebagainya. Sistem pendidikan di Sarawak semakin berkembang maju selaras dengan pembangunan negeri yang semakin pesat membangun. Pelbagai kemudahan telah disediakan kepada masyarakan seperti teknologi, internet, kemudahan perhubungan, dan sebagainya dalam dan identiti lagi dipandang serong taraf tidak menaik minda masyarakat agar membantu oleh segelitir masyarakat di Malaysia.

Begitu juga dengan taraf sosial masyarakat di Kelantan semakin berkembang. I lal ini adalah selaras dengan perkembangan negara yang semakin pesat membangun. Pelbagai kemudahan telah disediakan kepada masyarakat setempat seperti kesihatan, pendidikan, infrastruktur

dan banyak lagi bagi menjamin mayarakat herada dalarn

keadaan yang selesa. Dari segi sistem pendidikan menunjukkan hahawa masyarakat Kelantan lebih berpendidikan jika dibandingkan dengan masyarakat di Sarawak kerana boleh dikatakan bahawa kehanyak pelajar yang herada di IP"I'A adalah pelajar herasal dari Kelantan.

Manakala dari segi budaya hidup masyarakat, hudaya masyarakat adalah lehih unik kerana msyarakatnya terdiri daripada pelhagai etnik dan suku kaum. Keadaan ini menyebabkan budaya mereka adalah berbeza jika dihandingkan dengan negeri lain.

13