FIZIK TINGKATAN 4

TINGKATAN 4 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia ... Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan ...

1 downloads 44 Views 655KB Size
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

FIZIK TINGKATAN 4

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2012

Buku Spesifikasi Kurikulum Fizik Tingkatan 4 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 4 Physics terbitan Curriculum Development Centre, Ministry of Education Malaysia, Putrajaya.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88889917 Laman Web: http//www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2012 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2006

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Rukun Negara

iii

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

13

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

iv

Organisasi Kandungan

17

Falsafah Pendidikan Sains Negara

v

Pengenalan Kepada Fizik

19

Kata Pengantar

vi

Daya dan Gerakan

23

Pendahuluan

1

Daya dan Tekanan

33

Matlamat dan Objektif

2

Haba

38

Kemahiran Saintifik

3

Cahaya

42

Kemahiran Berfikir

5

Sikap Saintifik dan Nilai Murni

11

iii

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di

mana kemakmuran

negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagaibagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vii

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.

ix

inkuiri,

PRAKATA Aspirasi bangsa untuk menjadi masyarakat perindustrian

strategi berfikir dan pembelajaran berfikrah dalam

proses pengajaran dan pembelajaran.

dapat direalisasikan melalui kemajuan dan pembangunan

Bermula tahun 2012, Bahasa Malaysia boleh digunakan

sains dan teknologi secara berterusan. Demi mencapai hasrat

sebagai

ini

pendidikan sains yang berkualiti perlu disediakan agar

pembelajaran sains dan matematik bagi murid Tingkatan 4

negara dapat melahirkan modal insan yang berpengetahuan,

sehingga kohort ini tamat Tingkatan 5 pada tahun berikutnya.

berkemahiran serta berkeupayaan mempelopori pesaing lain

Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia

di peringkat antarabangsa dalam

dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di

kemajuan sains dan

teknologi. Kurikulum

bahasa

pengantar

dalam

pengajaran

dan

peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun Fizik

direka

bentuk

bukan

sahaja

untuk

menyediakan peluang kepada murid memperolehi kemahiran dan pengetahuan sains, membina kemahiran dan strategi berfikir, dan membina aplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan tetapi juga menyemai nilai murni dan

2015, iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan

dalam

dwibahasa.

Langkah

ini

bertujuan

membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik.

semangat patriotisme. Adalah diharapkan proses pendidikan

Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi

menjadi wahana untuk mencapai matlamat menghasilkan

kurikulum terjemahan ini, Kementerian Pelajaran Malaysia

bangsa dan masyarakat yang seimbang, harmoni dan berjaya.

merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima

Kurikulum Fizik bertujuan menghasilkan murid yang aktif

kasih.

melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran yang telah dicadangkan. Untuk mencapai hasrat ini, murid diberi peluang yang luas dalam penyiasatan

saintifik

melalui

aktiviti

amali

dan

eksperimen. Justeru kurikulum Fizik menekankan pendekatan

(DATO’ HAJI IBRAHIM BIN MOHAMAD) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

xi

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Mata pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan

PENDAHULUAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang, harmoni dan bermoral tinggi. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan sains sekolah rendah

dan

menengah

dibangunkan

dengan

matlamat

membentuk individu seperti yang dihasrat. Malaysia yang menuju ke arah status negara maju, perlu mewujudkan masyarakat yang berbudaya sains, progresif, berilmu, berkemampuan membawa perubahan, berpandangan jauh, inovatif serta menyumbang kepada pembangunan sains dan teknologi di masa hadapan. Selari dengan aspirasi ini,

menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains, menyediakan murid celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Mata pelajaran Sains Teras untuk menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid celik

sains,

pengetahuan

inovatif sains

dan

berupaya

mengaplikasikan

dalam

membuat

keputusan

menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Mata

pelajaran

sains

elektif

menyediakan

murid

sains dan teknologi yang khusus dan profesional. Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam sains dan teknologi yang akan menerajui pembangunan negara. Setiap kurikulum mata pelajaran sains dihuraikan dalam

bersifat terbuka dan berdaya saing dalam sains dan teknologi

dokumen: sukatan

Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Mata pelajaran teras adalah sains sekolah rendah, sains menengah rendah dan sains menengah atas. Mata pelajaran sains elektif ditawarkan di peringkat menengah atas dan terdiri daripada Fizik, Kimia, Biologi dan Sains Tambahan.

yang

cenderung dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang

pembangunan negara yang kritis, kreatif dan berketerampilan, adalah diperlukan.

dan

pelajaran

dan

spesifikasi

dua

kurikulum.

Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan, objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Spesifikasi Kurikulum mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum, penerangan kemahiran berfikir dan strategi berfkir, kemahiran saintifik, sikap saintifik dan nilai murni, strategi pengajaran dan pembelajaran dan kandungan kurikulum. Kandungan kurikulum

1

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 mengandungi objektif pengajaran, cadangan aktiviti pengajaran, hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata.

2

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 2. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan

MATLAMAT

prinsip fizik dalam bidang teknologi dan kehidupan Matlamat kurikulum Fizik untuk sekolah menengah adalah

harian.

bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan

3. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.

kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka

4. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran

menyelesaikan masalah dan membuat keputusan

dalam

kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni.

saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah, dan membuat keputusan.

Murid yang telah mengikuti kurikulum Fizik sekolah menengah

5. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi

akan memperolehi asas fizik yang membolehkan mereka

serta

memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi

perkembangan sains dan teknologi.

secara rasmi dan tidak rasmi.

bersedia

memberi

sumbangan

kepada

6. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan.

Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat

7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.

yang bertanggungjawab, dinamik dan berdaya maju dengan

8. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap

membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam

pembangunan negara dan kesejahteraan manusia

menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

sejagat. 9. Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains adalah usaha manusia berasaskan kemampuan

OBJEKTIF

akal untuk memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat.

Kurikulum Fizik untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip fizik serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan

10. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya.

fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian.

3

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 tentang objek dan fenomena.

KEMAHIRAN SAINTIFIK Mengelaskan Sains

mengutamakankaedah

inkuiri

dan

berdasarkan persamaan dan perbezaan

penyelesaian

melalui pemerhatian.

masalah. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, kemahiran

saintifik

dan

kemahiran

berfikir

Mengumpulkan objek atau fenomena

digunakan.

Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk

Mengukur dan

Membuat pemerhatian secara kuantitatif

menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti

menggunakan

dengan menggunakan nombor dan alat

menjalankan eksperimen dan projek.

nombor

berunit piawai. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu.

Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif.

Membuat

Membuat kesimpulan awal yang

inferens

munasabah yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu

Kemahiran Proses Sains

peristiwa atau pemerhatian Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara

Meramalkan

Membuat jangkaan tentang sesuatu

bersistem. Kemahiran proses ini terdiri daripada kemahiran

peristiwa berdasarkan pemerhatian dan

yang mudah kepada yang kompleks.

pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi Berkomunikasi

seperti berikut:

Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual, graf, rajah atau model

Memerhati

Menggunakan deria penglihatan,

untuk menerangkan tindakan, objek atau

pendengaran, sentuhan, rasa atau bau

peristiwa.

untuk mengumpulkan maklumat

4

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Menggunakan

Memperihalkan perubahan parameter

yang difikirkan benar bagi menerangkan

perhubungan

seperti lokasi, arah, bentuk, saiz , isipadu,

sesuatu peristiwa. Pernyataan ini boleh

ruang dan masa

isipadu, berat dan jisim sesuatu objek

diuji untuk membuktikan kesahihannya.

dengan masa. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk Mentafsirkan

Memberi penerangan yang rasional

menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan

data

tentang objek, peristiwa atau pola daripada

data, mentafsirkan data sehingga

data yang dikumpulkan.

mendapat rumusan daripada aktiviti itu.

Mendefinasi

Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep

secara operasi

dengan menyatakan perkara yang

Kemahiran Manipulatif

dilakukan dan diperhatikan. Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam Mengawal

Mengenalpasti pemboleh ubah

penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan

pemboleh ubah

dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak

perkara yang berikut:

balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatansatu pembolehubah dimanipulasikan untuk

menggunakan dan mengendalikan bahan dan peralatan sains dengan betul.

memerhatikan hubungannya denganmengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.

pemboleh ubah yang bergerak balas. Padamelakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan

masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan.

Membuat

Membuat sesuatu penyataan umum

hipotesis

tentang hubungan antara pemboleh ubah

tepat. 

membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.menyimpan bahan dan peralatan sains dengan betul dan selamat.

5

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 mempunyai daya imaginasi yang tinggi, berupaya menjanakan

KEMAHIRAN BERFIKIR

idea yang inovatif dan asli, serta boleh mengubah suai idea dan Berfikir merupakan

satu proses mental yang memerlukan

produk yang sedia ada.

individu menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami

Strategi berfikir merupakan proses berfikir aras tinggi yang

dan mencorak alam sekeliling.

melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi berfikir

Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk

merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses

mempertingkat daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh

berfikir.

dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah.Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan

Kemahiran Berfikir Kritis

kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada

Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir

pembelajaran berfikrah.

seperti yang berikut : Mencirikan

adalah

Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat,

Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan

kualiti dan unsur sesuatu konsep atau

secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam

objek.

proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk

Membandingkan Mencari

berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan

dan

berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti

masalah dan membuat keputusan.

membezakan

dan unsur sesuatu objek atau peristiwa.

Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis

Mengumpulkan

Mengasingkan dan mengumpulkan objek

dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan

dan

atau fenomena kepada kumpulan masing-

sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum

mengelaskan

masing berdasarkan kriteria tertentu seperti

menerimanya.

6

Seseorang

yang

berfikir

secara

kreatif

persamaan

ciri atau sifat sepunya.

dan

perbezaan

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Membuat urutan

Menyusun objek dan maklumat mengikut

Kemahiran Berfikir Kreatif

tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri

Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif

atau sifatnya seperti saiz, masa, bentuk

adalah seperti yang berikut :

atau bilangan.

Menjanakan idea

Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara.

Menyusun

Menyusun objek atau maklumat mengikut

mengikut

tertib

keutamaan

kesegeraan.

berdasarkan

kepentingan

atau

Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu

Menganalisis

Mengolah

maklumat

struktur

atau

corak

hubungan.

dengan

menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep

Membuat inferens

Membuat

kesimpulan

awal

yang

mungkin

benar

atau peristiwa serta mencari makna yang

munasabah, yang

tersirat.

atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.

Mengesan

Mengesan pandangan atau pendapat yang

kecondongan

berpihak kepada atau menentang sesuatu.

Meramalkan

Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian

Menilai

Membuat pertimbangan tentang sesuatu

dan pengalaman yang lalu atau data

perkara dari segi kebaikan dan keburukan,

yang boleh dipercayai.

berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Mengitlakkan

Membuat pernyataan umum terhadap

Membuat

Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu

sesuatu perkara untuk keseluruhan

kesimpulan

kajian yang berdasarkan kepada sesuatu

kumpulan berdasarkan pemerhatian

hipotesis.

ke atas sampel atau beberapa

7

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Membuat gambaran

Membuat

mental

membayangkan

Mensintesiskan

tanggapan

atau

sesuatu

Mereka cipta

idea,

Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada

konsep, keadaan atau gagasan dalam

sesuatu

minda atau fikiran.

mengatasi masalah secara terancang.

Menggabungkan

unsur

yang

yang

sedia

ada

untuk

Strategi Berfikir

berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk

Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang

seperti

berikut :

pernyataan,

lukisan

dan

artifak. Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina Membuat hipotesis

Membuat suatu pernyataan umum

pengertian,

tentang hubungan antara pemboleh

berdasarkan ciri spesifik sepunya yang

ubah

saling berhubung kait.

yang

difikirkan

benar

bagi

konsep

atau

model

menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji

Membuat

Memilih

untuk membuktikan kesahihannya.

keputusan

yang terbaik daripada beberapa alternatif

satu

berdasarkan Menganalogikan

Membentuk

kefahaman

alternatif kriteria

penyelesaian tertentu

bagi

mencapai matlamat yang ditetapkan.

tentang

sesuatu konsep yang kompleks atau

8

abstrak secara mengaitkan konsep itu

Menyelesaikan

Mencari penyelesaian yang tepat secara

dengan konsep yang mudah atau

masalah

terancang terhadap situasi yang tidak

maujud yang mempunyai ciri yang

pasti atau mencabar ataupun kesulitan

serupa.

yang tidak dijangkakan.

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4

Kemahiran Berfikir

Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan.

Kemahiran menaakul

ialah

Kritis

kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan secara logik,

rasional,

adil

dan saksama.

Penguasaan

kemahiran berfikir kritis, kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah

jika seseorang itu berkebolehan

membuat

penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir.

    

   

Kreatif

Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan

Menaakul

         

Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta

Strategi Berfikir   

Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah

Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains

9

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui

pengajaran

dan

pembelajaran

sains

boleh

dikembangkan melalui peringkat berikut :

Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses

1. KBSB diperkenalkan.

sains adalah seperti berikut :

2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. 4. KBSB

diaplikasikan

ke

situasi

baru

dan

diperkembangkan dengan bimbingan guru.

Kemahiran Proses Sains

Kemahiran Berfikir

Memerhatikan

Mencirikan

5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain

Membandingkan dan membezakan

untuk mencapai tugasan berfikir.

Menghubungkaitkan

Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam

Mengelaskan

Mencirikan

sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran

Membandingkan dan membezakan

Berfikir

Mengumpulkan dan mengelaskan

dan

Strategi

Berfikir

dalam

Pengajaran

dan

Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum, 1999).

Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses

Mengukur dan

Menghubungkaitkan

menggunakan

Membandingkan dan membezakan

nombor

Sains Membuat inferens

Menghubungkaitkan

Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk

Membandingkan dan membezakan

mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat

Menganalisis

keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental

Membuat

yang menggalakkan pemikiran secara, kreatif, analitis dan sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap

dan pengetahuan yang sesuai

keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.

10

menjamin

Meramalkan

Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Menggunakan

Membuat urutan

Membuat hipotesis

perhubungan ruang

Menyusun mengikut keutamaan

Meramalkan

dan masa Mentafsir data

Mensintesiskan Membandingkan dan membezakan

Mengeksperimen

Semua kemahiran berfikir

Berkomunikasi

Semua kemahiran berfikir

Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan

Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran

Menilai

Berfikir dan Kemahiran Saintifik

Mendefinisi secara

Menghubungkaitkan

Kurikulum Fizik ini menekankan pembelajaran berfikrah yang

operasi

Menganalogikan

berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam

Membuat gambaran mental

kurikulum ini, hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis

Menganalisis

secara mengintegrasi

pemerolehan pengetahuan

dengan

penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran Mengawal pemboleh

Mencirikan

saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu

ubah

Membandingkan dan membezakan

menitikberatkan

Menghubungkaitkan

pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni

Menganalisis

dan sikap saintifik.

Mencirikan Menghubungkaitkan

Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang

Membandingkan dan membezakan

berkaitan

Menjana idea

berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta

Membuat hipotesis

penguasan

dengan

kemahiran

pengajaran

dan

bersama

pembelajaran

dengan

yang

penerangannya.

11

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Contoh : Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan Hasil Pembelajaran: Membuat kesimpulan daripada bentuk

nilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk

graf halaju-masa apabila jasad berada

adalah seperti berikut :

dalam

• minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

i.

keadaan rehat

• jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.

ii. Bergerak dengan halaju seragam

• rajin dan tabah.

iii. Bergerak dengan pecutan seragam

• bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar.

Kemahiran berfikir:

menganalisis dan menghubungkait.

• menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam.

Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut, murid perlu

• menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat.

menganalisis graf dan menghubungkaitkan bentuk graf dengan

• menghargai keseimbangan alam semula jadi.

pergerakan jasad itu.

• berhemah tinggi dan hormat -menghormati. • menghargai sumbangan sains dan teknologi. • mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. • berfikiran kritikal dan analitis. • luwes dan berfikiran terbuka. • baik hati dan penyayang. • bersifat objektif. • sistematik. • bekerjasama. • adil dan saksama.

12

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 • berani mencuba.

berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap

• berfikir secara rasional.

saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran.

• yakin dan berdikari.

Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni.

Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut :

Contoh :

• menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni.

Tingkatan:

Tingkatan Empat

Bidang Pembelajaran:

2. Daya dan Gerakan

Objektit Pembelajaran:

2.7

• memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. • menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Menyedari

Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang

pentingya

aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan

mempunyai

sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan

keselamatan.

berterusan.

Sebagai

contoh,

semasa

pengajaran

Hasil Pembelajaran:

ciri-ciri

berhati-hati, bekerjasama dan jujur.

kenderaan.

rapi

adalah

diperlukan

yang ciri-ciri

Menghuraikan

dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara

yang

kenderaan

yang

melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid

Perancangan

betapa

untuk

mengoptimakan penerapan sikap saintifik dan nilai murni

kepentingan

keselamatan

dan

dalam

Cadangan aktiviti

Mengkaji

membuat

pembelajaran:

laporan tentang konsep fizik

semasa pelajaran sains. Guru perlu meneliti semua hasil

suatu pelanggaran dan ciri-ciri

pembelajaran dalam sesuatu bidang

keselamatan

pembelajaran

yang

dalam

kenderaan.

13

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda Membincangkan kepentingan

seseorang murid ke tahap yang optima. Pembelajaran berfikrah

ciri-ciri

dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti

keselamatan

dalam

kenderaan.

inkuiri,

konstruktivisme,

pembelajaran Sikap saintifik dan nilai murni:

masteri.

pembelajaran Aktiviti

yang

kontekstual dirancang

dan dalam

Menghargai sumbangan sains

pembelajaran berfikrah mestilah yang dapat mencetuskan

dan teknologi.

pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan

Berfikiran kritis dan analitis.

strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Soalan atau masalah yang beraras tinggi diberikan kepada murid dan

Penerapan Unsur Patriotisme

murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam

Kurikulum Fizik dapat mengukuhkan dan memupuk unsur

pengajaran

patriotisme

pemerolehan

di kalangan murid. Sebagai contoh, dalam

pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di

dan

pembelajaran

pengetahuan,

yang

penguasaan

mengintegrasikan kemahiran

dan

penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

dalam ekosistem, murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara, mereka akan menghargai kepelbagaian dan

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains

keunikan sumber

Inkuiri penemuan

semulajadi

negara

dan

meningkatkan

kecintaan kepada negara.

Inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

melalui

pengalaman.

Inkuiri

secara

am

bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan

Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum Fizik

sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku

mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah

apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid

adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran

sendiri.

14

Murid

melalui

aktiviti

seperti

eksperimen

akan

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep

Sains, Teknologi dan Masyarakat

sains melalui hasil inkuiri tersebut. Kemahiran berfikir dan

Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat

kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini.

menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan

Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak

harian

sesuai digunakan dalam

pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan pendekatan

semua situasi pengajaran dan

pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai

mereka.

Pembelajaran

bermakna

berlaku

dalam

Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM).

didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing.

Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan

dalam

kurikulum

ini.

Pendekatan

STM

Konstruktivisme

mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan

Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan

perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam

murid belajar sesuatu bila mereka membina pemahaman

masyarakat.

mereka sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme

bersama dengan aplikasi, sains dan teknologi serta implikasi

ialah:

kepada masyarakat.

Pengetahuan sains

dan

teknologi dipelajariguru mengambil kira pengetahuan sedia ada muridpembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.

Pembelajaran Kontekstualpembelajaran berlaku bila murid menghubungkan

Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan

idea asal dengan idea baru bagi

dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajarmenstruktur

semula idea mereka.

secara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan

murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan

pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan

pengalaman serta membuat refleksi.

kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan.

15

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan Pembelajaran Masteri

kandungan kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis

Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang

kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Di

memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran

samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan

yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip

pakar rujuk bidang pengajarannya, guru juga berperanan

bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang.

sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru

Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut

perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di

kadarnya, tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan

kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu

sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.

dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza.

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran

Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah

Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh

pengajaran dan pembelajaran.

dilaksanakan

melalui

pelbagai

kaedah

pengajaran

dan

pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi,

Eksperimen

projek dan lawatan. Dalam kurikulum ini, cadangan kaedah

Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan

pengajaran

objektif

dalam pembelajaran sains. Murid menguji hipotesis melalui

pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam

penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu

bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Walaubagaimanapun,

secara

guru

kemahiran

boleh

dan

pembelajaran

mengubahsuaikan

untuk

mencapai

cadangan

pengalaman

saintifik.

Menjalankan

berfikir,

kemahiran

eksperimen saintifik

menggunakan

dan

kemahiran

pembelajaran jika perlu.

manipulatif.

Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat

Lazimnya, langkah yang diikuti secara eksperimen adalah

meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains yang

seperti berikut:

tidak menarik akan membosankan murid dan seterusnyaMengenal pasti masalah

mempengaruhi pencapaian murid dalam sains. PenentuanMembuat hipotesis

16

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 

Merancang eksperimen

dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk

-

Mengawal pembolehubah

mempamer kebolehan diri.

-

Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan

-

Menentukan langkah menjalankan eksperimen, kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data

Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan, permainan danMenjalankan eksperimenMengumpulkan dataMenganalisis data

yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai peraturanMentafsirkan data

yang harus dipatuhi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatuMembuat kesimpulan

prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuatMembuat pelaporan

penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat

keputusan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid dapat membayangkan situasi tersebut

Dalam kurikulum ini, adalah dicadangkan selain daripada

dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari.

eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi peluang merekabentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka

Projek

cara eksperimen yang berkenaan, data yang boleh diukur dan

Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid

bagaimana

untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil

menganalisis

data

serta

bagaimana

membentangkan hasil eksperimen mereka.

masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk

Perbincangan

laporan, artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru

Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat

dan murid lain. Kerja projek menggalakkan perkembangan

berlandaskan alasan yang sahih. Perbincangan perlu dijalankan

kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran pengurusan masa

sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Guru

dan pembelajaran kendiri.

bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan

17

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 aplikasi seperti ‘word processers’, perisian persembahan grafik dan hamparan elektronik adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data.

Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja.

seperti ‘data loggers’ dan antara

Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti

Penggunaan teknologi lain

zoo, muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan

muka berkomputer dalam eksperimen dan projek dapat

kilang. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan

membantu pengajaran dan pembelajaran sains berkesan.

pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna. Untuk mengoptimakan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti

ORGANISASI KANDUNGAN

dirancang secara rapi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas

Kurikulum Fizik ini disusun atur mengikut beberapa tema.

lawatan perlu diadakan.

Setiap tema mengandungi beberapa Bidang Pembelajaran (BP), setiap BP mempunyai beberapa Objektif Pembelajaran

Penggunaan Teknologi

(OP) dan setiap OP mempunyai satu atau lebih Hasil

Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai

Pembelajaran (HP).

potensi

yang

tinggi

untuk

meningkatkan

minat

dalam

pembelajaran sains. Melalui penggunaan teknologi seperti

HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan

televisyen, radio, video, komputer dan internet, pengajaran dan

afektif. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui,

pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan.

memahami, mengaplikasi,

Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang

menilai. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari,

berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran

menghargai,

yang abstrak atau konsep sains yang sukar.

mensyukuri, mendalami dan mengamalkan. HP dalam domain

menganalisis, mensintesis dan

menghayati,

afektif adalah tersirat

dalam

mengagumi,

menyayangi,

aktiviti pembelajaran

yang

Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan

dicadangkan. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu

dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Perkakasan

dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran.

18

Ini adalah

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan

Cadangan

Aktiviti

Pembelajaran

memberi

cadangan

dan semulajadi. HP dalam domain psikomotor adalah tersurat

pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan

dalam aktiviti pembelajaran.

kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti

HP ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur.

yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang berkaitan. Satu

Secara am, HP dalam sesuatu OP disusun secara berurutan

aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih

daripada

hasil pembelajaran. Pada masa yang sama, lebih daripada satu

mudah

Walaubagaimanapun,

kepada

yang

lebih

dalam

proses

kompleks. dan

aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran.

pembelajaran, aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam

Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan

perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai HP

jenis kecerdasan, tahap kebolehan murid dan juga keadaan

di capai mengikut

sekeliling mereka. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti

keperluan dan

pengajaran

konteks. Guru perlu

menggunakan strategi pengajaran untuk cuba secara

bersepadu

mengikut

susunan

mencapai HP

dalam

spesifikasi

tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran Fizik.

kurikulum.

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.PENGENALAN KEPADA FIZIK

19

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Murid boleh: 1.1 Memahami Fizik

Membuat pemerhatian objek harian seperti meja, pensil, cermin dll dan membincangkan kaitannya dengan konsep fizik.menerangkan tentang fizik.

Menonton video tentang fenomena alam semulajadi dan membincangkan kaitannya dengan konsep fizik.mengenal pasti konsep fizik dalam objek harian dan fenomena alam semulajadi.

Membincangkan bidang kajian fizik seperti daya, gerakan, haba, cahaya dll. Murid boleh: 1.2 Memahami kuantiti asas dan kuantiti terbitan

20

Membincangkan kuantiti asas dan kuantiti terbitan.menerangkan kuantiti asas dan kuantiti terbitan.

Mengenal pasti kuantiti fizik dari petikan yang diberi dan seterusnya, mengelaskannya kepada kuantiti asas dan kuantiti terbitan.menyenaraikan kuantiti asas dan unitnya. menyenaraikan beberapa kuantiti terbitan dan unitnya.Menyenaraikan imbuhan dan singkatan daripada nano hingga 9 giga. Contoh: nano (10 ), nm (nanometer).Membincangkan penggunaan bentuk piawai untuk menyatakanmenyatakan kuantiti dengan menggunakan imbuhan.

mengungkapkan kuantiti dalam bentuk piawai.

Kuantiti asas ialah : panjang (l), jisim (m), masa(t), suhu (T) dan arus(I).

kuantiti asas – base quantities

Kuantiti terbitan yang dicadangkan : daya(F), ketumpatan (  ) , isipadu (V) dan halaju (v).

panjang – length

Kuantiti terbitan yang lebih

arus – current

kuantiti terbitan – derived quantities

jisim – mass masa – time suhu – temperature

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

angka yang sangat besar atau sangat kecil. Menentukan kuantiti asas (dan unit) dalam kuantiti terbitan (dan unit) yang diberi menggunakan formula yang berkaitan.Menyelesaikan masalah yang melibatkan pertukaran unit.menyatakan kuantiti terbitan dan unitnya dalam bentuk kuantiti asas dan unit asas.

Nota kompleks boleh dibincangkan apabila ia diperkenalkan dalam bidang pembelajaran yang berkaitan.

Perbendaharaan Kata daya –force ketumpatan – density isipadu – volume halaju – velocity bentuk piawai – scientific notation

menyelesaikan masalah yang melibatkan pertukaran unit.

imbuhan – prefix

Murid boleh: 1.3 Memahami kuantiti skalar dan kuantiti vektor

Objektif Pembelajaran

Menjalankan aktiviti yang dapat menunjukkan wujud kuantiti yang boleh dijelaskan oleh magnitud sahaja manakala wujud kuantiti lain yang boleh dijelaskan oleh magnitud dan arah.menyatakan maksud kuantiti skalar dan kuantiti vektor.

Mengumpulkan satu senarai kuantiti skalar dan kuantiti vektor.menyatakan beberapa contoh kuantiti skalar dan kuantiti vektor.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

21

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Murid boleh: 1.4 Memahami pengukuran

Memilih peralatan yang sesuai untuk membuat pengukuran. Membincangkan kepersisan dan kejituan dengan menggunakan contoh taburan tembakan pada sasaran.

Membincangkan kepekaan pelbagai alat pengukur.kejituan – accuracy

mengukur kuantiti fizik dengan peralatan yang sesuai.

kepersisan – consistency

menerangkan kejituan dan kepersisan.

kepekaan – sensitivity ralat – error

menerangkan kepekaan.

rawak – random Membuat demontrasi ralat rawak dan ralat sistematik . Membincangkan ralat rawak dan ralat sistematik.menerangkan jenis-jenis ralat dalam eksperimen.

Menggunakan teknik yang sesuai untuk mengurangkan ralat dalam pengukuran seperti mengulangi pengukuran untuk mendapatkan purata dan mengambil kira ralat sifar.menggunakan teknik yang sesuai untuk mengurangkan ralat.

Murid boleh: 1.5 Menganalisis penyiasatan

22

Meninjau situasi dan membuat inferens untuk penyiasatanmengenal pasti pembolehubah dalam situasi

Kemahiran saintifik sentiasa

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Objektif Pembelajaran saintifik

Cadangan Aktiviti Pembelajaran saintifik. Membincangkan cara a) membuat inferens yang sesuai dalam penyiasatan saintifik. b) mengenal pasti semua pembolehubah. c) membentuk hipotesis. d) merancang kaedah penyiasatan termasuk pemilihan alat dan prosedur kerja.

Menjalankan eksperimen dan a) mengumpul data dan membina jadual. b) mempamerkan data dalam bentuk yang sesuai. c) mentafsirkan data dan membuat kesimpulan. d) menulis laporan yang lengkap.

Hasil Pembelajaran yang diberi. 

membuat inferens yang sesuai.membentuk hipotesis.merancang dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis.merekod data dalam bentuk yang sesuai.mentafsir data untuk membuat kesimpulan.menulis laporan eksperimen.

Nota

Perbendaharaan Kata

ditekankan.

23

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN: 2. DAYA DAN GERAKAN Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Murid boleh: 2.1 Menganalisis gerakan linear

Menjalankan aktiviti untuk menjana idea : a) jarak dan sesaran. b) laju dan halaju. c) pecutan dan nyahpecutan.

Menjalankan aktiviti menggunakan data logger / kalkulator grafik / jangka masa detik untuk: a) mengenal pasti bila sesuatu jasad dalam keadaan pegun, bergerak dengan halaju seragam atau halaju tidak seragam. b) menentukan sesaran, halaju dan pecutan.

Menyelesaikan masalah menggunakan persamaan gerakan linear iaitu : a) v  u  at 1 b) s  ut  at 2 2 2 2 c) v  u  as

24

   

menyatakan maksud jarak dan sesaran. menyatakan maksud laju dan halaju dan menyatakan halaju s purata, v  t menyatakan maksud pecutan dan nyahpecutan dan menyatakan vu a t menghitung laju dan halaju. menghitung pecutan dan nyahpecutan. menyelesaikan masalah gerakan linear dengan pecutan yang seragam iaitu : i) v  u  at 1 ii) s  ut  at 2 2 iii) v 2  u 2  as

jarak – distance sesaran – displacement laju – speed halaju – velocity pecutan – acceleration nyahpecutan – decelaration

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Murid boleh: 2.2 Menganalisis graf gerakan

Menjalankan aktiviti menggunakan data logger / kalkulator grafik / jangka masa detik untuk memplotkan a) graf sesaran-masa. b) graf halaju-masa.memplot dan mentafsirkan graf sesaran-masa dan graf halaju-masa.deduksikan daripada bentuk graf sesaranmasa apabila jasad dalam keadaan: i. pegun. ii. bergerak dengan halaju seragam. iii. bergerak dengan halaju tidak seragam. menentukan jarak, sesaran dan halaju daripada graf sesaranmasa. deduksikan daripada bentuk graf halaju-masa apabila jasad dalam keadaan : i. pegun. ii. bergerak dengan halaju seragam. iii. bergerak dengan pecutan seragam. menentukan jarak, sesaran, halaju dan pecutan daripada graf halaju-masa.

Menghuraikan dan mentafsirkan : c) graf sesaran-masa. d) graf halaju-masa.

Menentukan jarak, sesaran, halaju dan pecutan daripada graf sesaranmasa dan graf halaju-masa.Peringatan: Halaju ditentukan daripada kecerunan graf sesaran-masa.

Pecutan ditentukan daripada kecerunan graf halaju-masa.

Jarak ditentukan daripada luas di bawah graf halajumasa.

25

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menyelesaikan masalah gerakan linear dengan pecutan seragam menggunakan graf.

Hasil Pembelajaran 

Nota

Perbendaharaan Kata

menyelesaikan masalah gerakan linear dengan pecutan seragam.

Murid boleh: 2.3 Memahami inersia

Menjalankan aktiviti / melihat simulasi komputer / situasi untuk menjana idea tentang inersia.menerangkan konsep inersia.menghubungkaitkan jisim dengan inersia.memberi beberapa contoh situasi yang melibatkan inersia. mencadangkan kaedah mengurangkan kesan negatif inersia.

Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti hubungan antara inersia dan jisim. Mengkaji dan melaporkan tentang a) kesan positif inersia. b) kaedah untuk mengurangkan kesan negatif inersia.Hukum Gerakan Newton Pertama boleh diperkenalkan.

inersia – inertia

Peringatan : Dalam penyelesaian masalah, perlu ditekankan bahawa momentum adalah kuantiti vektor.

momentum – momentum

Murid boleh: 2.4 Menganalisis momentum

Menjalankan aktiviti / melihat simulasi komputer untuk mendapatkan idea tentang momentum dengan membandingkan kesan menghentikan dua objek yang: a) sama jisim, bergerak dengan laju yang berbeza. b) berbeza jisim, bergerak dengan laju yang sama. Membincangkan momentum sebagai hasil darab jisim dan halaju.

26menyatakan maksud momentum suatu objek.

perlanggaran – collision letupan – explosionmenyatakan momentum (p) sebagai hasil darab jisim (m) dan halaju (v) iaitu, p = mv.

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran 

menyatakan prinsip keabadian momentum.

Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasi keabadian momentum seperti roket atau enjin jet.menghuraikan aplikasi keabadian momentum.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan momentum linear.menyelesaikan masalah yang melibatkan momentum.

Melihat simulasi komputer tentang perlanggaran dan letupan untuk menjana idea tentang keabadian momentum.

Nota

Perbendaharaan Kata keabadian momentum linear – conservation of linear momentum

Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan jumlah momentum dalam suatu sistem yang tertutup adalah malar. Menjalankan aktiviti yang dapat menunjukkan keabadian momentum, contoh: roket air.

Murid boleh: 2.5 Memahami kesan daya

Dengan bantuan gambar rajah, tunjukkan daya-daya yang bertindak keatas objek yang: a) pegun. b) bergerak dengan halaju seragam. c) mengalami pecutan.

menghuraikan kesan daya-daya dalam keseimbangan yang bertindak ke atas suatu objek. menghuraikan kesan daya-daya yang bukan dalam keseimbangan yang bertindak ke atas suatu objek.

Apabila daya-daya yang yang bertindak keatas objek adalah seimbang, daya-daya itu akan saling membatal (daya bersih=0). Kesannya seperti tiada daya yang bertindak.

seimbang – balanced tidak seimbang – unbalanced daya bersih – nett force

27

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Menjalankan eksperimen untuk mendapatkan hubungan antara : a) pecutan dan jisim apabila daya dimalarkan. b) pecutan dan daya apabila jisim dimalarkan.menentukan hubungan antara daya, jisim dan pecutan, iaitu: F = ma.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan F = ma.menyelesaikan masalah dengan menggunakan F = ma.

Nota Hukum Gerakan Newton Kedua boleh diperkenalkan.

Perbendaharaan Kata daya paduan – resultant force

Murid boleh: 2.6 Menganalisis impuls dan daya impuls

Melihat simulasi komputer tentang perlanggaran dan letupan untuk menjana idea tentang daya impuls.Membincangkan: a) impuls sebagai perubahan dalam momentum.b) daya impuls sebagai kadar perubahan momentum semasa perlanggaran atau letupan.

c) bagaimana peningkatan atau pengurangan masa perlanggaran memberi kesan kepada magnitud daya impuls.  Mengkaji dan melaporkan tentang situasi di mana: a) daya impuls perlu dikurangkan dan

28

menerangkan tentang daya impuls. memberikan beberapa contoh situasi yang melibatkan daya impuls. menyatakan impuls sebagai perubahan dalam momentum, iaitu : Ft  mv  mu . menyatakan daya impuls sebagai kadar perubahan momentum dalam perlanggaran atau letupan, iaitu: mv  mu F t . menerangkan kesan keatas daya impuls apabila masa pelanggaran bertambah

impuls– impulse daya impuls – impulsive force

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran bagaimana ia dapat dilakukan. b) daya impuls adalah berfaedah.

Hasil Pembelajaran 

 Menyelesaikan masalah yang melibatkan daya impuls.Nota

Perbendaharaan Kata

atau berkurang. menghuraikan beberapa situasi di mana daya impuls perlu dikurangkan dan mencadangkan kaedah untuk mengurangkannya. menghuraikan beberapa situasi di mana daya impuls adalah berfaedah. menyelesaikan masalah yang melibatkan daya impuls.

Murid boleh: 2.7 Menyedari kepentingan ciri-ciri keselamatan kenderaan

Mengkaji dan melaporkan tentang konsep fizik dalam pelanggaran dan ciri-ciri keselamatan kenderaan.menghuraikan kepentingan ciri-ciri keselamatan pada kenderaan.

Membincangkan kepentingan ciri-ciri keselamatan kenderaan. Murid boleh:

2.8 Memahami daya graviti

Menjalankan aktiviti dan melihat simulasi komputer untuk menjana idea pecutan graviti. Membincangkan a) pecutan graviti. b) medan graviti sebagai kawasan yang mengalami daya disebabkan oleh tarikan graviti.

menerangkan pecutan disebabkan oleh graviti.

menyatakan maksud medan graviti.

Bagi suatu objek yang jatuh bebas,g (= 9.8 m s- 2) ialah pecutan. Bagi objek dalam keadaan rehat, g (= 9.8 N kg-1) ialah kekuatan medan graviti bumi.

medan graviti – gravitational field berat – weight

29

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran 

c) kekuatan medan graviti (g) sebagai daya graviti per unit jisim.

Nota

Perbendaharaan Kata

menyatakan maksud kekuatan medan graviti.

Menjalankan aktiviti untuk menentukan nilai pecutan graviti.menentukan nilai pecutan graviti.

Membincangkan berat sebagai daya graviti bumi yang bertindak ke atas suatu objek.Menyelesaikan masalah yang melibatkan pecutan graviti.menyatakan berat (W) sebagai hasildarab jisim (m) dan pecutan graviti (g), iaitu . menyelesaikan masalah yang melibatkan pecutan graviti.

Berat sesuatu objek yang mempunyai jisim yang tetap bergantung kepada g yang bertindak ke atasnya.

Murid boleh: 2.9 Menganalisis keseimbangan daya

30

Dengan bantuan gambarajah jelaskan situasi daya- daya dalam keseimbangan, contoh: sebuah buku dalam keadaan rehat di atas meja, suatu objek dalam keadaan rehat pada satah condong.Dengan bantuan gambarajah, bincangkan leraian daya dan penambahan daya untuk menentukan daya paduan.Menyelesaikan masalah yang melibatkan daya-daya dalam keseimbangan (terhad kepada tiga daya).menggambarkan situasi di mana daya-daya adalah dalam keseimbangan. menyatakan maksud daya paduan.

menentukan daya paduan dengan menambah dua daya. meleraikan daya kepada dua komponen daya yang berkesan. menyelesaikan masalah melibatkan daya-daya dalam keseimbangan.

daya paduan – resultant force lerai – resolve

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Murid boleh: 2.10 Memahami kerja, tenaga, kuasa dan kecekapan

Memerhati dan membincangkan situasi di mana kerja dilakukan. Membincangkan bahawa tiada kerja dilakukan apabila: a) daya dikenakan tetapi tiada sesaran terhasil. b) suatu objek mengalami sesaran tetapi tiada daya dikenakan terhadapnya. Memberikan beberapa contoh bagi menggambarkan bagaimana tenaga dipindahkan dari satu objek ke objek lain apabila kerja dilakukan.

menyatakan bahawa apabila kerja dilakukan, tenaga dipindahkan dari satu objek ke objek yang lain.

Membincangkan hubungan antara kerja yang dilakukan untuk memecut suatu jasad dan perubahan tenaga kinetik.menyatakan maksud tenaga kinetik dan menyatakan

Membincangkan hubungan antara kerja yang dilakukan menentang graviti dan tenaga keupayaan graviti.menyatakan maksud tenaga keupayaan dan menyatakanmenyatakan prinsip keabadian tenaga.

Menjalankan aktiviti bagi menunjukkan prinsip keabadiaan tenaga.

kerja – work

menyatakan kerja (W) sebagai hasildarab daya (F) dan sesaran (s) suatu objek, iaitu . di mana arah sesaran adalah sama dengan arah daya yang dikenakan.

tenaga kinetik – kinetic energy

Murid mengingat kembali tentang kepelbagaian bentuk tenaga.

tenaga keupayaan graviti – gravitational potential energy keabadian tenaga – conservation of energy

31

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menyatakan kuasa adalah kadar kerja dilakukan, .

Hasil Pembelajaran 

menyatakan maksud kuasa dan menyatakan

.

Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa. Membincangkan kecekapan sebagai:menerangkan maksud kecekapan sesuatu alat.menyelesaikan masalah yang melibatkan kerja, tenaga, kuasa dan kecekapan.

Menilai dan melapor kecekapan pelbagai peralatan seperti enjin diesel, enjin petrol dan enjin elektrik. Menyelesaikan masalah melibatkan kerja, tenaga, kuasa dan kecekapan.

Murid boleh: 2.11 Menghargai kepentingan memaksima kan kecekapan alat

32

Membincangkan apabila perubahan tenaga berlaku, tidak semua tenaga digunakan untuk membuat kerja yang berfaedah. Sebahagiannya bertukar kepada haba atau bentuk tenaga yang lain. Dengan melakukan penyelenggaraan berkala, perubahan tenaga berlaku dengan lebih berkesan. Tenaga yang tersedia boleh digunakan dengan lebih cekap. Ini dapat membantu memulihara sumber.

 menyedari kepentingan memaksimakan kecekapan untuk pemuliharaan sumber.

Nota

Perbendaharaan Kata

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Murid boleh: 2.12 Memahami kekenyalan.

Menjalankan aktiviti untuk menjana idea mengenai kekenyalan.

 menyatakan maksud kekenyalan.

kekenyalan – elasticity

Merancang dan menjalankan eksperimen untuk mencari hubungan antara daya dan pemanjangan spring.

 menyatakan Hukum Hooke

daya antara molekul – intra-molecular force

Menghubungkait kerja yang dilakukan dengan tenaga keupayaan kenyal untuk mendapatkan .

 menyatakan maksud tenaga keupayaan kenyal dan menyatakan

.

pemanjangan – extension tenaga keupayaan kenyal – elastic potential energy

Menghurai dan mentafsirkan graf daya – pemanjangan. Menyiasat faktor-faktor yang mempengaruhi kekenyalan.

Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasi kekenyalan. Menyelesaikan masalah yang melibatkan kekenyalan.

 menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kekenyalan.  menghuraikan aplikasi kekenyalan.  menyelesaikan masalah yang melibatkan kekenyalan.

33

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN: 3. DAYA DAN TEKANAN Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Murid boleh: 3.1 Memahami tekanan

Memerhati dan menghuraikan kesan daya yang bertindak, ke atas permukaan yang luas berbanding dengan permukaan yang kecil. Contoh: kasut sekolah dan kasut bertumit tinggi.menyatakan maksud tekanan dan menyatakan

.

Memperkenalkan unit tekanan, pascal (Pa). (Pa = N m-2).

tekanan – pressure

Menghuraikan tekanan sebagai daya per unit luas. Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasi tekanan. Menyelesaikan masalah melibatkan tekanan.menghuraikan aplikasi tekanan.menyelesaikan masalah melibatkan tekanan.

Murid boleh: 3.2 Memahami tekanan dalam cecair

34

Memerhati situasi untuk menjana idea tentang tekanan dalam cecair; a) bertindak pada semua arah. b) meningkat dengan kedalaman.Memerhatikan situasi untuk menjana idea bahawa tekanan dalam cecair bertambah apabila ketumpatan bertambah.menghubungkaitkan kedalaman dengan tekanan dalam cecair.

kedalaman – depth

Menghubungkaitkan ketumpatan dengan tekanan dalam cecair.

cecair – liquid

ketumpatan – density

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Menghubungkait kedalaman (h), ketumpatan (ρ) dan kekuatan medan graviti(g) terhadap tekanan dalam cecair untuk mendapatkan P = ρhg.menerangkan tekanan dalam cecair dan menyatakan P = ρhg.

Mengkaji dan melaporkan tentang: a) aplikasi tekanan dalam cecair. b) beberapa kaedah untuk mengurangkan kesan negatif tekanan dalam cecair.menghuraikan aplikasi tekanan dalam cecair.menyelesaikan masalah melibatkan tekanan dalam cecair.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan dalam cecair.

Nota

Perbendaharaan Kata

Murid boleh: 3.3 Memahami tekanan gas dan tekanan atmosfera

Menjalankan aktiviti untuk menjana idea tentang tekanan gas dan tekanan atmostera.menerangkan tekanan gas.menerangkan tekanan atmosfera.

Membincangkan tekanan gas dari segi kelakuan molekul gas berdasarkan teori kinetik gas.

Membincangkan tekanan atmosfera dari segi berat atmosfera yang bertindak terhadap permukaan bumi.

Murid perlu didedahkan kepada peralatan untuk mengukur tekanan gas (tolok Bourdon) dan tekanan atmosfera (barometer Fortin, barometer aneroid). Prinsip kerja alat tidak diperlukan.

Membincangkan kesan altitud terhadap magnitud tekanan atmostera.

35

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasi tekanan atmosfera. Menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan atmosfera dan gas termasuk bacaan barometer dan manometer.

Hasil Pembelajaran

Notamenghuraikan aplikasi tekanan atmosfera.menyelesaikan masalah melibatkan tekanan atmosfera dan tekanan gas.

Memperkenalkan unitunit lain tekanan atmosfera: 1 atmosfera (1 atm) = 760 mmHg = 10.3 m air = 101 300 Pa

Perbendaharaan Kata

1 milibar = 100 Pa

Murid boleh: 3.4 Aplikasi Prinsip Pascal

Memerhatikan situasi untuk menjana idea bahawa tekanan ke atas cecair dalam bekas tertutup disebarkan sekata ke semua arah cecair itu. Membincangkan sistem hidraulik sebagai satu pembesar daya untuk mendapat:menyatakan prinsip Pascal.

tertutup – enclosed pembesar daya – force multipliermenerangkan sistem hidraulik.

sistem hidraulik – systems hidraulic tersebar – transmitted

Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasi prinsip Pascal (sistem hidraulik). Menyelesaikan masalah yang melibatkan prinsip Pascal.

36menghuraikan aplikasi prinsip Pascal.menyelesaikan masalah yang melibatkan prinsip Pascal.

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Murid boleh: 3.5 Aplikasi prinsip Archimedes

Menjalankan aktiviti untuk mengukur berat objek di udara dan berat objek yang sama di dalam air untuk mendapat idea tentang daya apung.Menjalankan eksperimen untuk menyiasat hubungan antara berat air tersesar dan daya apung.mengaitkan daya apung dengan berat cecair yang tersesar.

Membincangkan daya apung dari segi; a) objek yang tenggelam sepenuhnya atau tenggelam sebahagian di dalam bendalir mengalami daya apung yang bersamaan dengan berat bendalir tersesar. b) berat objek yang terapung sepenuhnya adalah sama dengan berat bendalir yang tersesar. c) objek yang terapung mempunyai ketumpatan yang kurang atau sama dengan bendalir yang mengapungnya.menyatakan prinsip Archimedes.

Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasi prinsip Archimedes. Contoh : kapal selam, hidrometer, belon udara panas. Menyelesaikan masalah yang melibatkan prinsip Archimedes.

menjelaskan daya apung.

Mengingat kembali ketumpatan dan daya apung.

keapungan – buoyancy daya apung – buoyant force

Magnitud berat ketara bersamaan dengan magnitud berat sebenar tolak magnitud daya apung.

tenggelam – submerged bendalir – fluid berat ketara – apparent weight

 menghuraikan aplikasi prinsip Archimedes.

 menyelesaikan masalah melibatkan prinsip Archimedes.

37

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Membina penyelam cartesian. Bincangkan mengapa penyelam itu boleh digerakkan ke atas dan ke bawah. Murid boleh: 3.6 Memahami prinsip Bernoulli

Menjalankan aktiviti untuk menjana idea apabila laju bendalir bergerak bertambah, tekanannya akan berkurang. Contoh: meniup bahagian atas sekeping kertas, meniup udara menggunakan penyedut minuman di antara dua bola ping pong yang digantungkan dengan benang.

 menyatakan prinsip Bernoulli.

daya angkat – lifting force

Membincangkan prinsip Bernoulli. Menjalankan eksperimen bagi menunjukkan wujudnya daya akibat dari perbezaan tekanan bendalir.

 menerangkan bahawa daya paduan wujud akibat dari perbezaan tekanan bendalir.

Melihat simulasi komputer untuk memerhati pengaliran udara ke atas aerofoil untuk menjana idea tentang daya angkat.

38

bendalir – fluid

Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasi prinsip Bernoulli.

 menghuraikan aplikasi prinsip Bernoulli.

Menyelesaikan masalah melibatkan prinsip Bernoulli.

 menyelesaikan masalah melibatkan prinsip Bernoulli.

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN: 4. HABA Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Murid boleh: 4.1 Memahami keseimbangan terma

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahawa keseimbangan terma adalah satu keadaan, di mana tiada haba bersih mengalir, di antara dua objek yang bersentuhan.

 menerangkan keseimbangan terma.

Menggunakan termometer cecair dalam- kaca untuk menerangkan bagaimana isipadu cecair berjisim tetap boleh digunakan untuk menentukur skala suhu.

 menerangkan bagaimana termometer cecair- dalamkaca berfungsi.

keseimbangan terma – thermal equilibrium

Murid boleh: 4.2 Memahami muatan haba tentu

Memerhati perubahan suhu apabila: a) jumlah haba yang sama digunakan untuk memanaskan jisim air yang berlainan. b) jumlah haba yang sama digunakan untuk memanaskan cecair yang berlainan yang sama jisimnya.

 menyatakan maksud muatan haba tentu ( c ).

Muatan haba hanya berkaitan dengan suatu objek tertentu manakala muatan haba tentu berhubungkait dengan suatu bahan.

Membincangkan muatan haba tentu.

 menyatakan

Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menentukan muatan haba tentu: a) cecair b) pepejal

 menentukan muatan haba tentu cecair.  menentukan muatan haba tentu pepejal.

Bimbing murid menganalisis unit bagi c sebagai J kg -1 K-1 atau J kg-1 oC-1

.

muatan haba tentu – specific heat capacity

39

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasi muatan haba tentu. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan muatan haba tentu.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

 menghuraikankan aplikasi muatan haba tentu. .  menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan muatan haba tentu. Murid boleh:

4.3 Memahami haba pendam tentu

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan bahawa tiada perubahan suhu semasa haba dibekalkan kepada : a) cecair pada takat didihnya. b) pepejal pada takat leburnya.

 menyatakan bahawa pemindahan haba semasa perubahan fasa tidak melibatkan perubahan suhu.

Dengan bantuan lengkung penyejukan dan pemanasan, bincangkan peleburan, pemejalan, pendidihan dan kondensasi sebagai satu proses pemindahan tenaga tanpa perubahan suhu. Membincangkan: a) haba pendam dari segi kelakuan molekul. b) haba pendam tentu. Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menentukan haba pendam tentu a) pelakuran. b) pengewapan.

40

Membantu murid menganalisis unit l sebagai J kg-1

peleburan– melting pemejalan – solidification

kondensasi– condensation haba pendam tentu– specific latent heat  menyatakan maksud haba pendam tentu ( l ).  menyatakan .  menentukan muatan haba tentu pelakuran.  menentukan muatan haba tentu pengewapan.

haba pendam tentu pelakuran– specific latent heat of fusion

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menyelesaikan masalah melibatkan haba pendam tentu.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

 menyelesaikan masalah melibatkan haba pendam tentu. Murid boleh:

4.4 Memahami hukum-hukum gas

Menggunakan model atau simulasi komputer untuk melihat kelakuan molekul gas berjisim tetap untuk mendapatkan idea tentang tekanan, suhu dan isipadu gas.

 menerangkan tekanan, suhu dan isipadu gas dari segi kelakuan molekul gas.

skala Kelvin – Kelvin scale sifar mutlak – absolute zero

Membincangkan tekanan, isipadu dan suhu gas dari segi kelakuan molekul berdasarkan teori kinetik. Merancang dan menjalankan eksperimen bagi satu gas berjisim tetap untuk menentukan hubungan antara : a) tekanan dan isipadu pada suhu tetap. b) isipadu dan suhu pada tekanan tetap. c) tekanan dan suhu pada isipadu tetap.

 menentukan hubungan antara tekanan dan isipadu pada suhu malar, bagi suatu gas berjisim tetap iaitu , .  menentukan hubungan antara isipadu dan suhu pada tekanan malar, bagi suatu gas berjisim tetap, iaitu

.

41

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran  menentukan hubungan diantara tekanan dan suhu pada isipadu malar, bagi suatu gas berjisim tetap, iaitu

.

Mengekstrapolasi graf P-T dan V-T atau melihat simulasi komputer untuk menunjukkan apabila tekanan dan isipadu sifar, suhu pada graf P-T dan V-T adalah -273 o C.

42

 menerangkan sifar mutlak.

Membincangkan suhu sifar mutlak dan suhu skala Kelvin.

 menerangkan skala mutlak / skala Kelvin bagi suhu.

Menyelesaikan masalah melibatkan tekanan,suhu dan isipadu gas berjisim tetap.

 menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan, suhu dan isipadu suatu gas berjisim tetap.

Nota

Perbendaharaan Kata

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 5. CAHAYA Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Murid boleh: 5.1 Memahami pantulan cahaya

Memerhati imej yang dibentuk oleh cermin satah. Bincangkan bahawa imejnya: a) berada sama jarak dengan objek tetapi berada di belakang cermin. Garis yang menyambungkan objek dan imej itu adalah bersudut tegak dengan cermin. b) sama saiz dengan objek. c) maya. d) songsang sisi.cermin satah – plane mirror pantulan– reflection imej– image maya – virtual

 Membincangkan hukum pantulan. Melukis gambarajah sinar untuk menentukan kedudukan dan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh a) cermin satah. b) cermin cembung. c) cermin cekung.

menghuraikan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh pantulan cahaya.menyatakan hukum pantulan cahaya . melukis gambarajah sinar untuk menentukan kedudukan dan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh a) cermin satah. b) cermin cembung. c) cermin cekung.

Mengkaji dan melaporkan tentang aplikasi pantulan cahaya.menghuraikan aplikasi pantulan cahaya.

Menyelesaikan masalah pantulan cahaya.Membina alat berdasarkan pantulan cahaya.menyelesaikan masalah melibatkan pantulan cahaya. membina alat berdasarkan aplikasi pantulan cahaya.

songsang sisi – laterally inverted cermin cembung – convex mirror cermin cekung – concave mirror

43

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Murid boleh: 5.2 Memahami pembiasan cahaya

Memerhati situasi yang mencetuskan idea pembiasan cahaya.menerangkan pembiasan cahaya.

pembiasan – refraction

Menjalankan eksperimen untuk mencari hubungan antara sudut tuju dan sudut biasan bagi memperolehi Hukum Snell.menyatakan indeks biasan sebagai

indeks pembiasan– refractive indeks

Menjalankan aktiviti untuk menentukan indeks biasan bagi blok kaca atau blok perspeks.menentukan indeks biasan bagi blok kaca atau perspeks.

Membincangkan indeks biasan, n sebagaimenyatakan indeks biasan , n, sebagai

Mengkaji dan melaporkan tentang fenomena yang disebabkan oleh pembiasan, contoh : dalam ketara, kerdipan bintang.menghuraikan fenomena yang disebabkan oleh pembiasan.menyelesaikan masalah yang melibatkan pembiasan cahaya.

dalam nyata– real depth

Menjalankan aktiviti untuk menjana idea tentang dalam ketara. Dengan bantuan gambarajah, bincangkan dalam nyata dan dalam ketara. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembiasan cahaya.

44

dalam ketara– apparent depth

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Murid boleh: 5.3 Memahami pantulan dalam penuh

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kesan penambahan sudut tuju ke atas sudut biasan apabila cahaya bergerak dari medium yang lebih tumpat ke medium kurang tumpat untuk menjana idea tentang pantulan dalam penuh dan untuk menentukan sudut genting.menerangkan pantulan dalam penuh bagi cahaya.

pantulan dalam penuh– total internal refractionmeyatakan maksud sudut genting (c).

sudut genting– critical angle

Membincangkan dengan bantuan gambarajah a) pantulan dalam penuh dan sudut genting. b) hubungkait antara sudut genting dan indeks biasan.menghubungkait sudut genting dengan indeks biasan, iaitu

Mengkaji dan melaporkan a) fenomenon semulajadi melibatkan pantulan dalam penuh. b) aplikasi pantulan dalam penuh, contoh: penggunaan gentian optik dalam bidang telekomunikasi.menghuraikan fenomenon semulajadi melibatkan pantulan dalam penuh. menghuraikan aplikasi pantulan dalam penuh.

Menyelesaikan masalah melibatkan pantulan dalam penuh.

menyelesaikan masalah melibatkan pantulan dalam penuh.

45

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Murid boleh: 5.4 Memahami kanta

Menggunakan kit optik untuk memerhati sinar cahaya yang merambat melalui kanta cembung dan kanta cekung untuk menjana idea mengenai titik fokus dan mengukur panjang fokus. Menentukan titik fokus dan panjang fokus bagi kanta cembung dan kanta cekung. Dengan bantuan gambarajah sinar, bincangkan titik fokus dan panjang fokus.

Melukis gambarajah sinar untuk menunjukkan kedudukan dan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh a) kanta cembung. b) kanta cekung. Menjalankan aktiviti untuk menjana idea mengenai pembesaran. Dengan bantuan gambarajah sinar, bincangkan pembesaran.

46

menerangkan titik fokus dan panjang fokus.

menentukan titik fokus dan panjang fokus bagi kanta cembung. menentukan titik fokus dan panjang fokus bagi kanta cekung.

sinar cahaya– light rays kanta cembung– convex lens kanta cekung– concave lens titik focus– focal point

melukis gambarajah sinar untuk menunjukkan kedudukan dan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kanta cembung.

panjang fokus– focal length

melukis gambarajah sinar untuk menunjukkan kedudukan dan ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kanta cekung.

pembesaran– magnification

menyatakan pembesaran sebagai v m = ----u

gambarajah sinar– ray diagrams

jarak objek– object distance jarak imej– image distance

SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk mencari hubungan di antara u, v dan f.

Hasil Pembelajaran 

Menjalankan aktiviti untuk menjana idea mengenai penggunaan kanta dalam alat optik.

Nota

Perbendaharaan Kata

menghubungkait panjang fokus (f),jarak objek (u) dan jarak imej (v) iaitu .

Dengan bantuan gambarajah sinar, bincangkan kegunaan kanta dalam alat-alat optik seperti teleskop dan mikroskop.menghuraikan dengan bantuan gambarajah , penggunaan kanta dalam alat-alat optik.

Membina alat-alat optik menggunakan kanta.membina alat-alat optik menggunakan kanta.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan kanta.menyelesaikan masalah yang melibatkan kanta.

47