FORMAT PSLE BAHASA MELAYU

1. Karangan Berdasarkan Topik 2. Karangan Berdasarkan Gambar Arahan Kertas ini mengandungi dua soalan. Pilih SATU soalan sahaja. Kamu diberi 50 minit ...

0 downloads 53 Views 512KB Size
FORMAT PSLE BAHASA MELAYU

Jadual Pengkhususan / Markah Kertas (Masa)

Komponen

1 Karangan (50min) • Karangan Berdasarkan Topik • Karangan Berdasarkan Gambar 2 Penggunaan Bahasa dan (1 jam Kefahaman 40 min) Buku A Bahagian A 1.Imbuhan

Jenis Item Respon Bebas

Bilangan Item 2 (jawab 1)

Markah 40 m

MCQ

10

20 m

2. Peribahasa

MCQ

5

10 m

3. Kefahaman 1 - Ransangan Grafik - Item-item kosa kata

MCQ

4 4

8m 8m

Jadual Pengkhususan / Markah Kertas (Masa) Buku B

Komponen

Jenis Item

Bilangan Item

Markah

1. Golongan Kata

FIB

8

16 m

2. Frasa

FIB

4

8m

Respons Bebas

6

20 m

13

70 m

3. Kefahaman 2 (1 petikan, termasuk itemitem kosa kata)

3

LISAN DAN KEFAHAMAN MENDENGAR Lisan 1. Bacaan Lantang

Respons Lisan

1

20 m

2. Penerangan Berdasarkan Gambar

Respons Lisan

1

20 m

3. Perbualan Berkaitan dengan Gambar

Respons Lisan

1

10 m

MCQ

10

20 m

Kefahaman Mendengar

Kertas 1 : Karangan (40 markah) 1. Karangan Berdasarkan Topik 2. Karangan Berdasarkan Gambar Arahan Kertas ini mengandungi dua soalan. Pilih SATU soalan sahaja. Kamu diberi 50 minit untuk membaca soalan dan menulis sebuah karangan mengenai soalan pilihan kamu itu. Kamu tidak seharusnya menggunakan lebih daripada 10 minit untuk memilih soalan. Dengan menggunakan tidak kurang daripada 150 patah perkataan, tulis sebuah karangan berdasarkan soalan pilihan kamu itu.

Kertas 1 : Karangan (40 markah)

SOALAN 1 Suatu Perayaan Yang Pernah Saya Sambut Baru-baru ini kamu telah menyambut suatu perayaan yang sungguh meriah. Tentu ada banyak peristiwa yang menarik semasa perayaan itu. Tulis sebuah karangan mengenai peristiwa tersebut.Kamu boleh menggunakan butir-butir berikut : • apa perayaan itu dan bila ia disambut • siapakah yang menyambut perayaan itu • terangkan bagaimana kamu menyambut perayaan itu • apa pengajaran yang boleh kamu dapati setelah menyambut • perayaan itu

Kertas 1 : Karangan (40 markah) SOALAN 2 Perhatikan gambar bersiri di bawah ini. Tulis sebuah karangan berdasarkan gambar tersebut dan ceritakan apa yang berlaku selanjutnya. Kamu boleh menggunakan perkataan dan frasa yang diberikan.

Penggunaan Bahasa dan Kefahaman Buku A Imbuhan – 10 soalan (20 markah) Soalan berbentuk teks. Murid-murid diberikan 4 pilihan dan memilih satu jawapan yang perlu dilorekkan di kertas OAS. Peribahasa – 5 soalan (10 markah)

Soalan berbentuk teks. Murid-murid diberikan 4 pilihan dan memilih satu jawapan yang perlu dilorekkan di kertas OAS. Senarai peribahasa boleh didapati di lelaman: http://www.moe.edu.sg/education/syllabuses/languages-and-literature

Penggunaan Bahasa dan Kefahaman Buku A Kefahaman 1 – 4 soalan (8 markah) • Murid-murid dikehendaki membaca teks. Murid-murid diberikan 4 pilihan dan memilih satu jawapan yang perlu dilorekkan di kertas OAS. • 3 Soalan Kefahaman dan 1 soalan menguji bahasa Ransangan Grafik – 4 soalan (8 markah) • Iklan, risalah dan pengumuman

• 4 soalan kefahaman dan murid-murid diberikan 4 pilihan dan memilih satu jawapan yang perlu dilorekkan di kertas OAS.

Penggunaan Bahasa dan Kefahaman Buku B Golongan Kata – 8 soalan (16 markah) • melengkapkan teks dengan perkataan yang sesuai

Frasa – 4 soalan (8 markah) • petikan berbentuk dialog • murid-murid harus menuliskan NOMBOR jawapan di tempat kosong yang disediakan. Kefahaman 2 – 6 soalan (20 markah) • petikan • 5 soalan kefahaman, 3 soalan menerangkan makna dan 1 soalan menggantikan frasa dengan perkataan yang terdapat di dalam teks.

Kertas 3: Lisan dan Kefahaman Mendengar LISAN • Bacaan • Penerangan Berdasarkan Gambar • Perbualan Berkaitan dengan Gambar • Bacaan (20 markah) Murid dikehendaki membaca dengan lantang petikan karangan yang diberikan (yang telah dibacanya dengan senyap terlebih dahulu) dengan menggunakan sebutan baku

Kertas 3: Lisan dan Kefahaman Mendengar • Penerangan Berdasarkan Gambar (20 markah) Terangkan gambar ini dan berikan pendapat kamu mengenai perkaraperkara yang kamu lihat dalam gambar ini.

• Perbualan Berkaitan dengan Gambar (10 markah) Ceritakan pengalaman kamu semasa menaiki pengangkutan awam.

Kertas 3: Lisan dan Kefahaman Mendengar Kefahaman Mendengar - 10 soalan (20 markah) Murid dikehendaki mendengar dan memahami rakaman yang diperdengarkan serta menjawab soalan.

FORMAT PSLE BAHASA MELAYU ASAS

Jadual Pengkhususan / Markah Kertas (Masa)

Komponen

Jenis Item

Bilangan Item

Markah

1 (30min)

Kefahaman Membaca

MCQ

5

10m

2 (10min)

Lisan

2

60m

3 (Lebih kurang 40 min)

1. Bacaan Lantang

Respon Lisan

1

20m

2. Penerangan Berdasarkan Gambar dan Perbualan Berkaitan dengan Gambar

Respons Lisan

1

40mPenerangan Berdasarkan GambarPerbualan Berkaitan dengan Gambar

Kefahaman Mendengar

30m 10m

MCQ

15

30m

Kertas 1: Kefahaman Membaca

Kefahaman Membaca – 5 soalan (10 markah) Murid dikehendaki membaca dan memahami petikan serta menjawab soalan MCQ

Kertas 2: Lisan LISAN • Bacaan • Penerangan Berdasarkan Gambar • Perbualan Berkaitan dengan Gambar • Bacaan (20 markah) Murid dikehendaki membaca dengan lantang petikan karangan yang diberikan (yang telah dibacanya dengan senyap terlebih dahulu) dengan menggunakan sebutan baku

Kertas 2: Lisan • Penerangan Berdasarkan Gambar (30 markah) Terangkan gambar ini dan berikan pendapat kamu mengenai perkaraperkara yang kamu lihat dalam gambar ini.

• Perbualan Berkaitan dengan Gambar (10 markah) Ceritakan pengalaman kamu semasa menaiki pengangkutan awam.

Kertas 3: Kefahaman Mendengar Kefahaman Mendengar – 15 soalan (30 markah) Murid dikehendaki mendengar dan memahami rakaman yang diperdengarkan serta menjawab soalan.

FORMAT PSLE BAHASA MELAYU LANJUTAN

Jadual Pengkhususan / Markah Kertas (Masa)

Komponen

1 Karangan (50min) • Karangan Berdasarkan Topik dan senario • Menulis cerita menggunakan permulaan yang diberikan 2 Penggunaan Bahasa dan (1 jam Kefahaman 20 min) Buku A 1. Memadankan Peribahasa

Jenis Item Respon Bebas

Bilangan Item 2 (jawab 1)

Markah 40 m

FIB

5

10m

2. Mengedit Teks

FIB

5

10 m

Kefahaman 1 1. Melengkapkan Teks

FIB

5

10m

2. Mengenal pasti idea utama

FIB

2

4m

Respon Bebas

7

26m

Kefahaman 2 Kefahaman (termasuk kosa kata)

Kertas 1: Karangan (40 markah)

Arahan : Kertas ini mengandungi dua soalan. Pilih SATU soalan sahaja. Kamu diberi masa 50 minit untuk memilih soalan dan menulis sebuah karangan mengenai soalan pilihan kamu itu. Kamu tidak seharusnya menggunakan lebih daripada 10 minit untuk memilih soalan. Dengan menggunakan tidak kurang daripada 180 patah perkataan, tulis sebuah karangan berdasarkan soalan pilihan kamu itu.

KERTAS 1 : KARANGAN (40M) SOALAN 1 Suatu Mimpi yang Tidak Dapat Dilupakan Tulis sebuah karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. boleh menggunakan butir-butir yang berikut: •Apakah mimpi itu? •Siapakah yang terlibat dalam mimpi kamu itu? •Mengapakah mimpi itu tidak dapat dilupakan? •Apakah yang kamu pelajari dari mimpi itu?

Kamu

atau SOALAN 2

Tulis sebuah cerita dengan menggunakan permulaan berikut:

Kapal terbang yang kami naiki tiba-tiba bergegar. Semua penumpang menjadi cemas. Ngauman Enjinya tiba-tiba hilang. Beberapa orang penumpang pun menjerit ketakutan. Aku pun...

KERTAS 2: PENGGUNAAN BAHASA DAN KEFAHAMAN (1 jam 20 minit) Memadankan Peribahasa : 5 soalan (10 markah)

• Ada 4 soalan yang berbentuk senario. • Murid-murid dikehendaki memilih peribahasa yang tepat dan menulis nombor jawapan di tempat yang disediakan

• Senarai peribahasa boleh didapati di: http://www.moe.edu.sg/education/syllabuses/languages-andliterature/

KERTAS 2: PENGGUNAAN BAHASA DAN KEFAHAMAN Mengedit Teks : 5 Soalan (10 markah) • Murid-murid akan diberikan teks.

• Murid-murid dikehendaki mengedit perkataan-perkataan yang bergaris bawah • Jawapan boleh berbentuk Imbuhan, Kata Tugas dan Penggunaan Kosa Kata & dsb)

KERTAS 2: PENGGUNAAN BAHASA DAN KEFAHAMAN Melengkapkan Teks : 5 soalan (10 markah) • Murid-murid harus melengkapkan teks dengan ayat yang sesuai. • Murid-murid dikehendaki memilih ayat yang sesuai dan menulis nombor jawapan di tempat yang disediakan Mengenal pasti idea utama : 2 soalan (4 markah) • Murid-murid akan diberikan teks. • Murid-murid harus mencari idea yang hendak disampaikan dalam perenggan tersebut berdasarkan soalan yang diberikan.

KERTAS 2: PENGGUNAAN BAHASA DAN KEFAHAMAN Kefahaman – Termasuk Kosa Kata: 5 soalan (26 markah) • Terdapat 6 soalan kefahaman • Soalan terakhir merupakan soalan bahasa – murid-murid harus memberikan maksud perkataan atau frasa