GARIS PANDUAN (CAA)

4.8 inventori untuk digunakan (sistem inventori luar) (a0800000) 33 4.9 inventori keselamatan dan pertahanan (a0830000) 34...

0 downloads 29 Views 2MB Size
LAMPIRAN A

GARIS PANDUAN CARTA AKAUN AKRUAN (CAA)

CARTA AKAUN AKRUAN (CAA) KANDUNGAN BAHAGIAN A 1.0

PENDAHULUAN

1

1.1

PENGENALAN

1

1.2

TUJUAN

1

1.3

PENGGUNAAN

1

1.4

TANGGUNGJAWAB

1

1.5

PENGGUNA CARTA AKAUN AKRUAN

2

1.6

PENGEDARAN DAN PINDAAN CARTA AKAUN AKRUAN

2

1.7

PENYEDIAAN BAJET TAHUNAN

2

1.8

KAEDAH PERAKAUNAN

2

2.0

STRUKTUR KOD CARTA AKAUN AKRUAN

3

2.1

PENGENALAN

3

2.2

JENIS AKAUN

3

2.3

KELAS AKAUN

4

2.4

SUB-KELAS

4

2.5

SIRI

5

2.6

SUB SIRI

5

3.0

PERKARA AM DAN KESIMPULAN

7

3.1

PERKARA AM

7

3.2

KESIMPULAN

7

3.3

AHLI JAWATANKUASA

8

3.4

PERTANYAAN

9

BAHAGIAN B 1.0

PANDUAN AM

10

1.1

PENGENALAN KOD AKAUN AKRUAN

10

2.0

BELANJA (B)

12

2.1

PENGENALAN

12

2.2

GAJI, UPAHAN DAN MANFAAT PEKERJA (B0100000)

13

2.3

PERKHIDMATAN DAN BEKALAN (B0200000)

14

2.4

ASET TIDAK DIPERMODALKAN (B0300000)

14

2.5

PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP (B0400000)

15

2.6

PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN (B0500000)

15

2.7

KOS BARANG DIGUNAKAN (B0600000)

16

2.8

KOS BARANG DIJUAL (B0700000)

16

2.9

DISKAUN (B0800000)

16

2.10

SUSUT NILAI (B3100000 - B3700000)

17

2.11

PENJEJASAN NILAI (B4100000 – B5900000)

18

2.12

PELUNASAN NILAI (B6100000)

23

2.13

PINDAHAN (B7100000)

24

2.14

PINDAHAN DANA (B9900000)

24

3.0

HASIL (H)

25

3.1

PENGENALAN

25

3.2

HASIL DARIPADA URUSNIAGA BUKAN PERTUKARAN (H0100000)

25

3.3

HASIL DARIPADA URUSNIAGA PERTUKARAN (H0200000)

26

4.0

ASET (A)

28

4.1

PENGENALAN

28

4.2

TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI (A0100000)

28

4.3

CUKAI DAN PINDAHAN BOLEH DIPEROLEH (A0200000)

29

4.4

AKAUN BELUM TERIMA (A0300000)

30

4.5

AKAUN BELUM TERIMA AKAUN AMANAH KERAJAAN (A0400000)

30

4.6

PERBELANJAAN TERDAHULU (A0500000)

31

4.7

INVENTORI (A0600000 – A0700000)

32

4.8

INVENTORI UNTUK DIGUNAKAN (SISTEM INVENTORI LUAR) (A0800000)

33

4.9

INVENTORI KESELAMATAN DAN PERTAHANAN (A0830000)

34

4.10

INVENTORI UNTUK DIJUAL (SISTEM INVENTORI LUAR) (A0900000)

34

4.11

PELABURAN DALAM ENTITI YANG DIKAWAL (A1000000)

34

4.12

PELABURAN DALAM ENTITI USAHASAMA YANG DIKAWAL (A1100000)

35

4.13

PELABURAN DALAM ENTITI BERSEKUTU (A1200000)

36

4.14

ASET KEWANGAN (A1300000)

36

4.15

HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN (A1400000)

37

4.16

ASET PAJAKAN KEWANGAN (A1500000)

38

4.17

ASET PERTAHANAN (A1600000)

38

4.18

ASET BIOLOGI PERTANIAN (A1700000).

39

4.19

ASET KONSESI (A1800000)

39

4.20

ASET WARISAN (A1900000)

39

4.21

ASET DALAM PEMBINAAN (A2000000 – A2100000)

39

4.22

HARTANAH PELABURAN (A2200000)

40

4.23

ASET TAK KETARA (A2300000 – A2400000)

40

4.24

ASET-ASET LAIN (A2500000)

41

4.25

SUSUT NILAI TERKUMPUL (A3100000 – A3700000)

41

4.26

PENJEJASAN NILAI TERKUMPUL (A4100000 – A5900000)

42

4.27

PELUNASAN NILAI TERKUMPUL (A6100000)

47

4.28

FAEDAH ASET PAJAKAN KEWANGAN YANG DIAKRUKAN (A710000)

47

4.29

TERHUTANG DARIPADA / (KEPADA) (A9900000)

48

5.0

LIABILITI (L)

49

5.1

PENGENALAN

49

5.2

AKAUN BELUM BAYAR (L0100000)

49

5.3

CUKAI DAN PINDAHAN TERDAHULU (L0200000)

50

5.4

PENDAPATAN TERDAHULU (L0300000)

50

5.5

PERUNTUKAN (PROVISIONS) (L0400000)

51

5.6

PELAN PERSARAAN DAN GRATUITI (L0500000)

51

5.7

PINJAMAN (L0600000)

52

5.8

LIABILITI PAJAKAN KEWANGAN (L0700000 – L0800000)

52

5.9

LIABILITI PERJANJIAN KONSESI (L0900000 – L1000000)

52

5.10

DEPOSIT (L1100000)

53

5.11

AKAUN AMANAH AWAM (L1200000)

53

5.12

TANGGUNGAN-TANGGUNGAN LAIN (L1300000)

53

6.0

EKUITI (E)

55

6.1

PENGENALAN

55

6.2

RIZAB (E0100000)

55

6.3

LEBIHAN ATAU KURANGAN AMANAH KERAJAAN (E0200000)

55

6.4

LEBIHAN ATAU KURANGAN DANA AM (E0300000)

56

BAHAGIAN C 1.0

PENGENALAN

57

2.0

BELANJA (B)

60

2.1

GAJI, UPAHAN DAN MANFAAT PEKERJA (B0100000)

60

2.2

PERKHIDMATAN DAN BEKALAN (B0200000)

69

2.3

ASET TIDAK DIPERMODALKAN (B0300000)

86

2.4

PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP (B0400000)

92

2.5

PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN (B0500000)

104

2.6

KOS BARANG DIGUNAKAN (B0600000)

110

2.7

KOS BARANG DIJUAL (B0700000)

115

2.8

DISKAUN (B0800000)

120

2.9

SUSUT NILAI (B3100000 - B3700000)

123

2.10

PENJEJASAN NILAI (B4100000 – B5900000)

140

2.11

PELUNASAN NILAI (B6100000)

189

2.12

PINDAHAN (B7100000)

190

2.13

PINDAHAN DANA (B9900000)

191

3.0

HASIL (H)

192

3.1

HASIL DARIPADA URUSNIAGA BUKAN PERTUKARAN (H0100000)

192

3.2

HASIL DARIPADA URUSNIAGA PERTUKARAN (H0200000)

211

3.3

PINDAHAN DANA (H9900000)

226

4.0

ASET (A)

228

4.1

TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI (A0100000)

228

4.2

CUKAI DAN PINDAHAN BOLEH DIPEROLEH (A0200000)

255

4.3

AKAUN BELUM TERIMA (A0300000)

258

4.4

AKAUN BELUM TERIMA AKAUN AMANAH KERAJAAN (A0400000)

261

4.5

PERBELANJAAN TERDAHULU (A0500000)

266

4.6

INVENTORI (A0600000 – A0700000)

267

4.7

INVENTORI UNTUK DIGUNAKAN (SISTEM INVENTORI LUAR) (A0800000)

277

4.9

INVENTORI UNTUK DIJUAL (SISTEM INVENTORI LUAR) (A0900000)

282

4.10

PELABURAN DALAM ENTITI YANG DIKAWAL (A1000000)

287

4.11

PELABURAN DALAM ENTITI USAHASAMA YANG DIKAWAL (A1100000)

288

4.12

PELABURAN DALAM ENTITI BERSEKUTU (A1200000)

289

4.13

ASET KEWANGAN (A1300000)

291

4.14

HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN (A1400000)

296

4.15

ASET PAJAKAN KEWANGAN (A1500000)

301

4.16

ASET PERTAHANAN (A1600000)

306

4.17

ASET BIOLOGI PERTANIAN (A1700000).

309

4.18

ASET KONSESI (A1800000)

309

4.19

ASET WARISAN (A1900000)

311

4.20

ASET DALAM PEMBINAAN (A2000000 – A21000000)

312

4.21

HARTANAH PELABURAN (A2200000)

316

4.22

ASET TAK KETARA (A23000000 – A24000000)

317

4.23

ASET-ASET LAIN (A2500000)

319

4.24

SUSUT NILAI TERKUMPUL (A3100000 – A37000000)

319

4.25

PENJEJASAN NILAI TERKUMPUL (A4100000 – A5900000)

336

4.26

PELUNASAN NILAI TERKUMPUL (A6100000)

387

4.27

FAEDAH ASET PAJAKAN KEWANGAN YANG DIAKRUKAN (A710000)

388

4.28

TERHUTANG DARIPADA / (KEPADA) (A9900000)

393

5.0

LIABILITI (L)

394

5.1

AKAUN BELUM BAYAR (L0100000)

394

5.2

CUKAI DAN PINDAHAN TERDAHULU (L0200000)

403

5.3

PENDAPATAN TERDAHULU (L0300000)

404

5.4

PERUNTUKAN (PROVISIONS) (L0400000)

405

5.5

PELAN PERSARAAN DAN GRATUITI (L0500000)

406

5.6

PINJAMAN (L0600000)

408

5.7

LIABILITI PAJAKAN KEWANGAN (L0700000 – L0800000)

411

5.8

LIABILITI ASET PERJANJIAN KONSESI (L0900000 – L1000000)

413

5.9

DEPOSIT (L1100000)

415

5.10

AKAUN AMANAH AWAM (L1200000)

419

5.11

TANGGUNGAN-TANGGUNGAN LAIN (L1300000)

434

6.0

EKUITI (E)

437

6.1

RIZAB (E0100000)

437

6.2

LEBIHAN ATAU KURANGAN AMANAH KERAJAAN (E0200000)

443

6.3

LEBIHAN ATAU KURANGAN DANA AM (E0300000)

446

BAHAGIAN A 1.0

PENDAHULUAN

1.1

PENGENALAN

Bahagian ini bertujuan menerangkan secara keseluruhan objektif, tanggungjawab serta struktur Carta Akaun Akruan yang dibentuk untuk digunakan di dalam Sistem Kewangan Dan Perakaunan 1GFMAS yang berasaskan perakaunan akruan. 1.2

TUJUAN

Objektif utama Carta Akaun Akruan (CAA) adalah untuk menyediakan akaun dan kod akaun yang diperlukan bagi tujuan pelaporan urusniaga kewangan bagi Kerajaan Persekutuan. CAA disediakan berdasarkan 5 kategori utama iaitu Hasil (H), Belanja (B), Aset (A), Liabiliti (L) dan Ekuiti berasaskan piawaian yang ditetapkan Malaysia Public Sector Accounting Standard (MPSAS). CAA dibentuk berdasarkan profil yang ditetapkan bagi memudahkan data kewangan dikenalpasti, disatukan dan dilaporkan di peringkat Kementerian/Jabatan, Agensi Pusat atau Kerajaan Persekutuan. 1.3

PENGGUNAAN

CAA digunakan oleh semua Kementerian/Jabatan sehingga peringkat Pusat Tanggung Jawab (PTJ) di bawah entiti perakaunan Kerajaan Persekutuan melalui Sistem Kewangan Dan Perakaunan 1GFMAS berasaskan perakaunan akruan mulai tahun 1 Januari 2015. 1.4

TANGGUNGJAWAB

Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) bertanggungjawab terhadap polisi perakaunan serta klasifikasi urusniaga kewangan yang mengambilkira struktur atau profil akaun dan kod akaun yang dibentuk dalam CAA Kerajaan Persekutuan. JANM adalah bertanggungjawab terhadap pembentukan, pengurusan dan pemantauan penggunaan CAA oleh semua Kementerian/Jabatan termasuk pengwujudan/ pembatalan/ penambahbaikan kod CAA dan dikemaskini serta dilaporkan melalui laman sesawang JANM. Di samping itu JANM menyediakan arahan serta panduan penggunaan CAA kepada semua Kementerian/Jabatan. JANM juga akan memantau pelaksanaan CAA bagi menjamin kualiti pelaporan dan maklumat kewangan di dalam Penyata Kewangan Kementerian/Jabatan dan Kerajaan Persekutuan adalah seragam, lengkap dan tepat.

|1

1.5

PENGGUNA CARTA AKAUN AKRUAN

JANM menyediakan CAA untuk kegunaan semua peringkat Kementerian/Jabatan sehingga di peringkat PTJ melalui satu sistem perakaunan berpusat iaitu 1GFMAS. Maklumat kewangan yang disediakan berdasarkan standard klasifikasi yang telah ditetapkan bagi menjamin konsistensi pelaporan kewangan di semua peringkat sama ada Kementerian/Jabatan, Agensi Pusat seperti Perbendaharaan, Unit Perancangan Ekonomi, Bank Negara dan Jabatan Perangkaan. 1.6

PENGEDARAN DAN PENGEMASKINIAN CARTA AKAUN AKRUAN

Pengemaskinian CAA bagi tahun baru disediakan melalui sistem 1GFMAS. Setiap pindaan dan kemaskini maklumat kod baru atau pindaan bagi memenuhi keperluan perubahan polisi, keperluan baru pengguna atau perubahan persekitaran yang memberi impak terhadap CAA akan dilaksanakan oleh JANM. CAA akan dikemaskinikan di laman sesawang JANM: http://www.anm.gov.my/. 1.7

PENYEDIAAN BAJET TAHUNAN

Penyediaan Bajet tahunan mengunakan kod Objek Am sedia ada seperti mana Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2004 - Penjenisan Kod Bagi Hasil dan Perbelanjaan. Walau bagaimanapun perekodan waran peruntukan, perbelanjaan biasa atau perolehan aset, bayaran liabiliti dan perekodan terimaan atau hasil akan menggunakan CAA di bawah Sistem Kewangan Dan Perakaunan 1GFMAS. 1.8

KAEDAH PERAKAUNAN

Sila rujuk JANM Accounting Manual bagi kaedah perakaunan di bawah asas perakaunan akruan. Manual ini disediakan berdasarkan MPSAS dan polisi yang ditetapkan oleh JANM.

|2

2.0

STRUKTUR KOD CARTA AKAUN AKRUAN

2.1

PENGENALAN

Bagi pelaksanaan perakaunan akruan, profil Carta Akaun perakaunan akruan yang dicadangkan di dalam sistem 1GFMAS adalah berdasarkan keperluan Malaysian Public Sector Accounting Standards (MPSAS) yang berasaskan International Public Sector Accounting Standard (IPSAS). Profil Carta Akaun ini mempunyai elemen-elemen jenis akaun, kelas akaun, sub kelas, siri dan sub siri yang menunjukkan klasifikasi akaun bagi perbelanjaan, hasil, aset, liabiliti dan ekuiti. Carta Akaun yang disediakan mempunyai 8 aksara adalah seperti berikut:Jenis Akaun Kelas Akaun Sub Kelas Siri X (1 aksara) XX (2 aksara) X (1 aksara) X (1 aksara)* Nota: * bilangan aksara bagi siri dan sub siri adalah fleksibel

Sub Siri XXX (3 aksara)*

Carta Akaun yang disediakan juga adalah berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan Bil.5 Tahun 2004 – Penjenisan Kod Bagi Hasil Dan Perbelanjaan dengan sedikit tambahan bagi memenuhi keperluan perakaunan akruan. Semua kod hasil dan belanja baru akan berdasarkan kod lima (5) aksara di dalam pekeliling tersebut dan akan dikaitkan dengan kod aset dan liabiliti bagi memudahkan pengkelasan akaun berkaitan sesuatu perbelanjaan dan terimaan. Carta Akaun baru yang menggunakan profil kod seperti Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2004 – Penjenisan Kod Bagi Hasil Dan Perbelanjaan bagi lima (5) aksara terakhir juga bertujuan bagi mengelakkan perubahan yang besar dalam penggunaan kod akaun baru bagi pelaksanaan perakaunan akruan dari sudut penyediaan bajet dan pelaksanaan operasi di peringkat PTJ yang telah biasa menggunakan kod akaun dari pekeliling tersebut. 2.2

JENIS AKAUN

Peringkat pertama pengkelasan Carta Akaun adalah Jenis Akaun dan terbahagi kepada Hasil, Belanja, Aset, Ekuiti dan Liabiliti. Jenis Akaun akan menggunakan 1 aksara huruf seperti berikut : H B A E L

-

Hasil Belanja Aset Ekuiti Liabiliti

|3

2.3

KELAS AKAUN

Peringkat kedua pengkelasan adalah Kelas Akaun yang mengklasifikasikan sesuatu Jenis Akaun kepada kelas akaun yang lebih kecil dan perlu dibaca/dirujuk bersama Jenis Akaun. Ia menggunakan 2 aksara seperti contoh berikut : Jenis Akaun

Kelas Akaun

H – Hasil

01

Hasil Daripada Urusniaga Bukan Pertukaran

02

Hasil Daripada Urusniaga Pertukaran

01

Gaji, Upahan dan Manfaat Kakitangan

02

Perkhidmatan dan Bekalan Dibeli

14

Hartanah, Loji dan Peralatan (HLP)

31

Susut Nilai Terkumpul (HLP)

B – Belanja

A – Aset

2.4

SUB-KELAS

Peringkat ketiga pengkelasan adalah Sub Kelas yang mengklasifikasikan sesuatu Kelas Akaun dengan lebih terperinci dan perlu dibaca/dirujuk bersama Jenis Akaun dan Kelas Akaun. Aksara yang digunakan di dalam Sub Kelas adalah berdasarkan Kod Penjenisan Hasil dan Perbelanjaan di dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil.5 Tahun 2004 dan merupakan Kod Objek Am di dalam pekeliling tersebut. Ia menggunakan 1 aksara seperti berikut : Jenis Akaun H - Hasil

B - Belanja

A - Aset

Kelas Akaun

Sub Kelas

01

Hasil Daripada Urusniaga Bukan Pertukaran

6

Hasil Cukai

02

Hasil Daripada Urusniaga Pertukaran

7

Hasil Bukan Cukai

01

Gaji, Upahan dan Manfaat Kakitangan

1

Emolumen

02

Perkhidmatan dan Bekalan Dibeli

2

Perkhidmatan dan Bekalan

14

Hartanah, Loji dan Peralatan (HLP)

3

Hartanah, Loji dan Peralatan

31

Susut Nilai Terkumpul (HLP)

3

Hartanah, Loji dan Peralatan

|4

2.5

SIRI

Peringkat keempat pengkelasan adalah Siri yang akan mengklasifikasikan sesuatu Sub Kelas dengan lebih terperinci dan perlu dibaca/dirujuk bersama Jenis Akaun, Kelas Akaun dan Sub Kelas. Aksara yang digunakan di dalam Sub Kelas adalah berdasarkan Kod Jenis Hasil dan Perbelanjaan di dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil.5 Tahun 2004 dan merupakan Kod Objek Sebagai apabila dibaca/dirujuk bersama Sub Kelas di dalam pekeliling tersebut. Ia menggunakan 1 aksara seperti berikut: Jenis Akaun H - Hasil

B - Belanja

A - Aset

2.6

Kelas Akaun

Sub Kelas

Siri

01

Hasil Daripada Urusniaga Bukan Pertukaran

6

Hasil Cukai

1

Cukai Langsung

02

Hasil Daripada Urusniaga Pertukaran

7

Hasil Bukan Cukai

1

Lesen,Bayaran Pendaftaran Permit

01

Gaji, Upahan dan Manfaat Kakitangan

1

Emolumen

1

Gaji dan Upahan

02

Perkhidmatan dan Bekalan Dibeli

2

Perkhidmatan dan Bekalan

1

Tuntutan Perjalanan

14

Hartanah, Loji dan Peralatan (HLP)

3

Hartanah, Loji dan Peralatan

1

Tanah

31

Susut Nilai Terkumpul (HLP)

3

Hartanah, Loji dan Peralatan

1

Tanah

SUB SIRI

Peringkat pengkelasan terakhir adalah Sub Siri yang akan mengklasifikasikan sesuatu Siri dengan lebih terperinci dan perlu dibaca/dirujuk bersama Jenis Akaun, Kelas Akaun, Sub Kelas dan Siri. Aksara yang digunakan di dalam Siri adalah berdasarkan Kod Penjenisan Hasil dan Perbelanjaan di dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil.5 Tahun 2004 dan merupakan Kod Objek Lanjut apabila dibaca/dirujuk bersama Sub Kelas dan Siri di dalam pekeliling tersebut. Ia menggunakan 3 aksara seperti berikut : Jenis Akaun

Kelas Akaun

Sub Kelas

Siri

Sub Siri

HHasil

01

Hasil Daripada Urusniaga Bukan Pertukaran

6

Hasil Cukai

1

Cukai Langsung

101

Cukai Pendapatan dan Tambahan Cukai Pendapatan Individu

BBelanja

01

Gaji, Upahan dan Manfaat Kakitangan

1

Emolumen

1

Gaji dan Upahan

101

Gaji Biasa Kakitangan Awam

|5

Jenis Akaun

Kelas Akaun

Sub Kelas

Siri

Sub Siri 102

AAset

14

Hartanah, Loji dan Peralatan (HLP)

3

Hartanah, Loji dan Peralatan

1

Tanah

101 102

Gaji Biasa Ambilan Tempatan Luar Negeri Tanah-Tanah Kediaman Tanah-Tanah Pejabat

|6

3.0

PERKARA AM DAN KESIMPULAN

3.1

PERKARA AM

Dokumen ini boleh didapati di laman web Jabatan Akauntan Negara Malaysia di http://www.anm.gov.my . Sebarang pertanyaan berkenaan CAA ini boleh dikemukakan melalui e-mel kepada [email protected] 3.2

KESIMPULAN

3.2.1 CAA adalah profil Kod Akaun Akruan yang berstruktur yang hanya diguna pakai dalam Sistem Kewangan Dan Perakaunan 1GFMAS di bawah JANM mulai 1 Januari 2015. Ianya dibentuk setelah mengambilkira keperluan pelaporan akruan berasaskan MPSAS, Bajet asas tunai dan Government Financial Statistics (GFS). 3.2.2 CAA bertujuan agar pelaporan kewangan dan perakaunan Kerajaan Persekutuan disediakan secara betul, tepat dan seragam oleh semua Kementerian/Jabatan di bawah Kerajaan Persekutuan. Oleh itu Kementerian/Jabatan dipohon mematuhi penggunaan Kod CAA terutama melibatkan urusniaga akruan dan penggunaan bajet tunai. 3.2.3 Pelaksanaan penggunaan CAA yang tepat dan betul dapat membantu kerajaan menjana maklumat khususnya maklumat Aset, dan Liabliti bagi tujuan pengurusan dan penentuan polisi kerajaan di masa depan. Pelaporan juga dapat dilaporkan di peringkat Kementerian bagi melihat kedudukan dan prestasi kewangan Kementerian. 3.2.4 JANM bertanggungjawab terhadap CAA dan sebarang pindaan atau tambahan kepada kod Akaun perlu dibuat dengan berhubung terus dengan JANM. CAA ini juga boleh diguna pakai oleh Kerajaan negeri.

|7

3.3

AHLI JAWATANKUASA

Ahli Jawatankuasa Garis Panduan Teknikal CAA (Dalaman) Penasihat

:

Dato' Hj. Che Pee Bin Samsudin

Pengerusi

:

Dr. Yacob Bin Mustafa

Timbalan Pengerusi :

En Mohd Sabree Bin Yaakub

AJK

:

Seksyen Perakaunan Persekutuan (SPP) Ketua : Pn Maslina Binti Kamarudin Ahli : Pn Dasyarini Saridah Binti Daud Pn Hafiza Binti Borhanualdin

:

Seksyen Perakaunan Amanah (SPA) Ketua : Pn Raja Norlidah Binti Raja Ismail Ahli : En Rozaimi Bin Idris En Rusdi Bin Ahmad Pn Azmaliza Binti Idris

:

Seksyen Pengurusan Perakaunan Pinjaman (SPPP) Ketua : Pn. Sarimah Binti Husain Ahli : En Zakaria Bin Ahmad Pn Azura Binti Hanafiah En Mohd. Khairudin Bin A.Mulok

:

Seksyen Pengurusan Dana (SPD) Ketua : Tuan Hj Ramli B. Chik Ahli : Pn Azmira Binti Mohd Khalid Pn Lailatul Fadzillah Binti Ideris En Kamarul Azhar Bin Bokhri

: : :

Pn Nurul Hiedayah Binti Azman Pn Khairunnisa Binti Yahya Pn Khairiani Binti Ayob

Urusetia

|8

3.4

PERTANYAAN

Sebarang pertanyaan mengenai CAA, sila kemukakan kepada : Bahagian Pengurusan Operasi Pusat dan Agensi (BPOPA) Jabatan Akauntan Negara Malaysia Aras 3, Kompleks Kementerian Kewangan No. 1, Persiaran Perdana Presint 2 62594 W.P. PUTRAJAYA No. Fax : 03 – 8882 1040 No. Tel : 03 – 8882 1648 / 1641 Email

: [email protected]

|9

BAHAGIAN B PANDUAN AM PENGGUNAAN PENJENISAN KOD CARTA AKAUN AKRUAN BAGI KOD HASIL, BELANJA, ASET, LIABILITI DAN EKUITI DI BAWAH ASAS PERAKAUNAN AKRUAN 1.0

PANDUAN AM

Bahagian ini menerangkan secara am Carta Akaun Akruan (CAA) serta klasifikasi dan struktur CAA yang dibentuk bagi memberi gambaran dan penerangan penggunaan CAA oleh Kementerian/Jabatan. Panduan terperinci dijelaskan di Bahagian C bagi setiap kod yang dibentuk serta kegunaannya. Pemakaian secara tepat kod CAA amat diharapkan bagi menjamin pelaporan kewangan dan perakaunan Kementerian/Jabatan serta Kerajaan Persekutuan adalah seragam, betul dan tepat. 1.1

PENGENALAN KOD AKAUN AKRUAN

· Profil Carta Akaun Akruan (CAA) berasaskan perakaunan akruan adalah berdasarkan keperluan Malaysian Public Sector Accounting Standards (MPSAS) yang berasaskan International Public Sector Accounting Standard (IPSAS). · Secara am senarai kod CAA mempunyai lapan (8) aksara yang menggariskan penggunaan lebih banyak objek supaya memberi maklumat yang lebih terperinci di bawah pelaporan kewangan dan perakaunan berasaskan perakaunan akruan. · Profil CAA ini mempunyai elemen-elemen jenis akaun, kelas akaun, sub kelas, siri dan sub siri yang menunjukkan klasifikasi akaun bagi Hasil, Perbelanjaan, Aset, Liabiliti dan Ekuiti. CAA ini mempunyai 8 aksara, 1 aksara untuk Jenis Akaun, 2 aksara untuk Kelas Akaun, 1 aksara untuk Sub Kelas, 1 aksara untuk Siri dan 3 aksara untuk Sub Siri. Bagaimanapun terdapat kelas akaun yang menggunakan 2 aksara bagi Siri untuk membolehkan perincian akaun dibuat di dalam Siri terlibat. Profil CAA adalah seperti berikut:Jenis Akaun Kelas Akaun Sub Kelas Siri Sub Siri X (1 aksara) XX (2 aksara) X (1 aksara) X (1 aksara)* XXX* (3 aksara) Nota: * bilangan aksara bagi siri dan sub siri adalah fleksibel

| 10

· Jenis Akaun akan menggunakan 1 aksara huruf seperti berikut : H B A L E

-

Hasil Belanja Aset Liabiliti Ekuiti

· Kelas Akaun mengklasifikasikan sesuatu Jenis Akaun kepada kelas akaun yang lebih kecil dan perlu dibaca/dirujuk bersama Jenis Akaun. Contoh B01 Emolumen; B02 Perkhidmatan dan Bekalan; B03 Aset Tidak Dipermodalkan; H01 Hasil Daripada Urusniaga Bukan Pertukaran; H02 Hasil daripada Urusniaga Pertukaran. · Bagi Sub Kelas, Siri dan Sub Siri iaitu 5 aksara akhir mengekalkan senarai kod-kod hasil dan perbelanjaan yang terkini yang telah diwujudkan di bawah Pekeliling Perbendaharaan Bil 5 Tahun 2004. Walau bagaimanapun kod CAA yang digunakan bergantung kepada kategori Jenis Akaun sama ada sebagai perbelanjaan atau aset yang dipermodalkan. · Untuk tujuan pekeliling ini, pelaporan kewangan dan perakaunan asas akruan akan dibahagikan kepada 5 kategori Jenis Akaun yang diperjelaskan dengan tajuk Hasil, Belanja, Aset, Liabiliti dan Ekuiti.

| 11

2.0

BELANJA (B)

2.1

PENGENALAN

Di bawah asas perakaunan tunai, segala perbelanjaan dilaporkan sebagai perbelanjaan biasa termasuk pembelian aset atau bekalan. Pelaporan perbelanjaan di bawah asas perakaunan akruan akan dilaporkan sebagai perbelanjaan biasa atau perbelanjaan yang dipermodalkan. Perbelanjaan yang dipermodalkan adalah pembelian aset bernilai tinggi atau inventori. Oleh itu perbelanjaan biasa mengunakan CAA di bawah jenis B (Belanja) manakala perbelanjaan yang dipermodalkan akan mengunakan CAA di bawah jenis A (Aset). Perbelanjaan di bawah kelas akaun susut nilai, penjejasan nilai dan pelunasan nilai merupakan urusniaga akruan yang tidak memerlukan peruntukan kewangan. Perbelanjaan susut nilai, penjejasan nilai dan pelunasan nilai ditetapkan oleh JANM berdasarkan tempoh usiaguna aset dan nilai semasa aset-aset berkenaan melalui sistem 1GFMAS. Perbelanjaan selain daripada kelas akaun susut nilai, penjejasan nilai dan pelunasan nilai memerlukan peruntukan tahunan sebagaimana ditetapkan pihak Perbendaharaan menggunakan Objek Am 10000, 20000, 30000, 40000 dan 50000. Perbelanjaan aset bernilai bawah RM2,000.00 bagi setiap item dikelaskan di bawah kod B0300000 Aset Tidak Dipermodalkan dan dilaporkan sebagai perbelanjaan biasa atau perbelanjaan yang tidak dipermodalkan. Nilai maksima Aset Tidak Dipermodalkan tertakluk kepada pindaan polisi perakaunan aset oleh JANM. Manakala pembelian aset bernilai RM2,000.00 dan ke atas setiap item menguna pakai jenis Aset (A) yang telah ditetapkan di bawah kelas akaun aset masing-masing. Perbelanjaan bagi tujuan inventori sama ada di bawah kelas akaun Inventori Yang Digunakan (A0600000) atau Inventori Untuk Dijual (A0700000) mengunakan kod CAA di bawah jenis Aset dan dilaporkan di Penyata Kewangan sebagai Aset Kerajaan. Walau bagaimana pun tafsiran di bawah kelas akaun Inventori, ia tertakluk kepada penetapan polisi inventori yang ditetapkan dari masa ke semasa oleh JANM. Bekalan pejabat atau inventori sedia ada yang disimpan di peringkat Kementerian/Jabatan yang di bawah nilai yang ditetapkan tidak perlu dilaporkan di bawah kelas akaun Inventori tetapi dilaporkan sebagai perbelanjaan biasa di bawah kelas akaun belanja B0200000 Perkhidmatan dan Bekalan. Penjelasan mengenai jenis kod perbelanjaan adalah berdasarkan pekeliling penjenisan kod bagi hasil dan perbelanjaan seperti mana ditetapkan di dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil.5 Tahun 2004. Manakala kelas akaun bagi perbelanjaan yang dipermodalkan di bawah jenis Aset terdiri daripada :A0600000 Inventori Untuk Digunakan | 12

A0700000 Inventori untuk Dijual A1400000 Hartanah, Loji dan Peralatan A1500000 Aset Pajakan Kewangan A1600000 Aset Pertahanan A1700000 Aset Biologi Pertanian A1800000 Aset Konsesi A1900000 Aset Warisan A2000000 Aset Dalam Pembinaan A2100000 Aset Pertahanan Dalam Pembinaan A2200000 Hartanah Pelaburan A2300000 Aset Tak Ketara Usia Guna Dapat Ditentukan A2400000 Aset Tak Ketara Usia Guna Tidak Dapat Ditentukan Sila rujuk JANM Accounting Manual untuk kaedah perakaunan. Kategori Perbelanjaan adalah seperti berikut:2.2

GAJI, UPAHAN DAN MANFAAT PEKERJA (B0100000)

Kelas perbelanjaan ini digunakan untuk merekod bayaran-bayaran kepada kakitangan yang memegang jawatan-jawatan tetap dan Anggota Pentadbiran serta Parlimen sebagai mana yang ditetapkan dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2004 atau pindaan yang diluluskan oleh Perbendaharaan. Manfaat Pekerja dilaporkan berdasarkan MPSAS 25 iaitu bayaran kepada kakitangan selain daripada gaji dan upahan seperti Pencen (B0446000), Ganjaran (B0447000) dan Gantian Cuti Rehat (B0448000). Bayaran kepada Pekerja-pekerja Kontrak, Sambilan dan Separuh Masa yang tidak menyandang jawatan-jawatan tetap direkodkan di bawah kod B0229300. B0100000 GAJI, UPAHAN DAN MANFAAT PEKERJA B0110000 EMOLUMEN B0111000 Gaji dan Upahan B0112000 Elaun / Imbuhan Tetap B0113000 Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan B0114000 Elaun Lebih Masa B0115000 Faedah-faedah Kewangan Yang Lain B0116000 Bayaran Elaun-Elaun Khas B0117000 Bayaran Imbuhan dan Bantuan Khas Kewangan

| 13

2.3

PERKHIDMATAN DAN BEKALAN (B0200000)

Kelas perbelanjaan ini bertujuan merekodkan semua perbelanjaan perkhidmatan dan bekalan yang dibeli atau diperoleh termasuk bayaran-bayaran kepada pekerja-pekerja sementara dan sambilan yang tidak memegang jawatan-jawatan tetap. Pembelian yang mematuhi syaratsyarat yang ditetapkan di bawah kelas akaun Inventori hendaklah direkodkan di bawah A0600000 Inventori Untuk Digunakan atau A0700000 Inventori Untuk Dijual. Bayaran sewa pajakan bagi tujuan penggunaan Aset Pajakan Kewangan hendaklah direkodkan di bawah kelas akaun L0720000 Pajakan Kewangan Dalam Negeri atau L0820000 Pajakan Kewangan Luar Negeri. B0200000 PERKHIDMATAN DAN BEKALAN B0220000 PERKHIDMATAN DAN BEKALAN B0221000 Perjalanan dan Sara Hidup B0222000 Pengangkutan Barang-Barang B0223000 Perhubungan dan Utiliti B0224000 Sewaan B0225000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman B0226000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan-bahan Untuk Penyelenggaraan dan Pembaikan B0227000 Bekalan dan Bahan-bahan Lain B0228000 Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil yang Dibeli B0229000 Perkhidmatan Iktisas Dan Perkhidmatan Lain yang Dibeli dan Hospitaliti 2.4

ASET TIDAK DIPERMODALKAN (B0300000)

Aset Tidak Dipermodalkan adalah perolehan Aset yang tidak akan dipermodalkan termasuk Aset Bernilai Rendah iaitu aset bernilai bawah RM2,000.00 bagi setiap item yang dibeli atau diperoleh menggunakan kod Objek Am 30000. Aset Tidak Dipermodalkan dilaporkan sebagai Belanja di bawah Kelas Akaun B0300000 dan tidak akan dilaporkan sebagai Aset di dalam Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan. Perbelanjaan Aset yang dipermodalkan atau aset yang bernilai RM2,000.00 dan ke atas setiap item hendaklah mengguna pakai Kelas Akaun di bawah jenis Aset (A) dan dikenakan kepada Kelas Akaun aset berkenaan sama ada aset Hartanah, Loji dan Peralatan, Aset Pajakan Kewangan, Aset Biologi Pertanian, Aset Konsesi atau Pelaburan Hartanah. Nilai maksima aset bernilai rendah tertakluk kepada penetapan polisi perakaunan oleh JANM. Walau bagaimanapun, SEMUA perolehan aset menggunakan Akaun Amanah di bawah Seksyen 9 kecuali Private Finance Iniative (PFI) adalah tidak tertakluk kepada had nilai RM2,000.00 dan dikategorikan sebagai Aset Tidak Dipermodalkan. Oleh itu, sebarang perolehan perlu dicaj kepada kod di bawah kelas akaun B0300000. | 14

B0300000 ASET TIDAK DIPERMODALKAN B0330000 ASET TIDAK DIPERMODALKAN B0331000 Tanah B0332000 Bangunan B0333000 Kemudahan B0334000 Kenderaan Dan Jentera B0335000 Kelengkapan Dan Peralatan B0336000 Binatang, Pokok dan Benih B0339000 Aset Tak Ketara 2.5

PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP (B0400000)

Kelas Perbelanjaan ini bertujuan merekod semua perbelanjaan dalam bentuk pemberian atau bantuan, bayaran kenaan kerana hutang negara, pencen dan ganjaran kakitangan dan tuntutan insurans dan pampasan sebagai mana ditetapkan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2004 atau pindaan yang diluluskan oleh Perbendaharaan. Perbelanjaan di bawah Kelas Akaun B0446000 Pencen, B0447000 Ganjaran dan B0448000 Gantian Cuti Rehat akan dilaporkan di bawah tajuk Manfaat Pekerja di Penyata Kewangan. Perbelanjaan bagi Kelas Akaun B0445000 Kos Kewangan dilaporkan secara berasingan di Penyata Kewangan. B0400000 PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP B0440000 PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP B0441000 Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran B0442000 Pemberian Dalam Negeri B0443000 Pemberian Ke Luar Negeri B0444000 Tuntutan Insuran dan Pampasan B0445000 Kos Kewangan B0446000 Pencen B0447000 Ganjaran B0448000 Gantian Cuti Rehat 2.6

PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN (B0500000)

Kelas perbelanjaan ini merekodkan perbelanjaan selain daripada emolumen, perkhidmatan dan bekalan, perolehan aset, pemberian dan kenaan bayaran tetap sebagai mana ditetapkan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2004 atau pindaan yang diluluskan oleh Perbendaharaan. B0500000 PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN B0550000 PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN B0551000 Pulangan Balik dan Hapus Kira | 15

B0552000 Bayaran-Bayaran Lain B0553000 Kerugian Pelupusan Aset Melalui Jualan B0554000 Kerugian Pelupusan/Jualan Pelaburan Dan Aset Kewangan B0555000 Kerugian Pindahan Aset B0556000 Kerugian Pinjaman B0557000 Kerugian-Kerugian Lain 2.7

KOS BARANG DIGUNAKAN (B0600000)

Kos Barang Digunakan hanya digunakan untuk tujuan memperakaunkan perbelanjaan bagi inventori bekalan dan aset yang dikeluarkan dari stok untuk digunakan dalam penyediaan perkhidmatan berdasarkan MPSAS 12 – Inventori. B0600000 KOS BARANG DIGUNAKAN B0620000 BEKALAN DAN BAHAN B0625000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman B0626000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Penyelenggaraan dan Pembaikan B0627000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain B0630000 INVENTORI KESELAMATAN DAN PERTAHANAN B0635000 Kelengkapan dan Peralatan 2.8

KOS BARANG DIJUAL (B0700000)

Kelas Akaun Kos Barang Dijual digunakan untuk tujuan memperakaunkan perbelanjaan bagi inventori bekalan dan aset yang dikeluarkan untuk dijual atau digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan. B0700000 KOS BARANG DIJUAL B0720000 BEKALAN DAN BAHAN B0725000 Bahan-Bahan Makanan dan Minuman B0726000 Bekalan Bahan Mentah dan Bahan Penyelenggaraan dan Pembaikan B0727000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain B0730000 INVENTORI BIOLOGI PERTANIAN B0736000 Haiwan, Pokok dan Benih 2.9

DISKAUN (B0800000)

Diskaun hanya bertujuan merekodkan amaun diskaun yang diberikan atas terimaan atau hasil yang patut diterima seperti bil hospital tertakluk kepada kelulusan Perbendaharaan. Diskaun | 16

tidak memerlukan peruntukan kewangan, tidak seperti terimaan yang dihapuskira yang tertakluk kepada peraturan yang berkuatkuasa serta peruntukan kewangan di bawah Kelas Akaun B0551000 Pulangan Balik dan Hapus Kira. B0800000 DISKAUN B0870000 HASIL BUKAN CUKAI B0872000 Perkhidmatan Dan Bayaran Perkhidmatan 2.10 SUSUT NILAI (B3100000 - B3700000) Belanja susut nilai dikenakan ke atas aset berdasarkan kaedah susut nilai yang ditetapkan oleh polisi perakaunan JANM. Perbelanjaan susut nilai tidak memerlukan peruntukan tahunan kerana perbelanjaan ini tidak melibatkan aliran wang tunai keluar. Ianya adalah ukuran bagi penyusutan, penggunaan atau kehilangan bagi sesuatu aset ketara sama ada berpunca daripada penggunaan, perubahan masa atau keusangan teknologi. Penetapan kadar susut nilai berdasarkan kaedah yang ditetapkan serta baki usiaguna atau jangka hayat ekonomi sesuatu aset berkenaan. Usiaguna atau jangka hayat ekonomi sesuatu aset ditetapkan di bawah piawaian perakaunan JANM berdasarkan kategori aset berkenaan. Pelaporan urusniaga ini akan dilaksanakan melalui sistem 1GFMAS. B3100000 SUSUT/PELUNASAN NILAI HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN B3130000 HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN B3131000 Tanah B3132000 Bangunan B3133000 Kemudahan B3134000 Kenderaan dan Jentera B3135000 Kelengkapan dan Peralatan B3136000 Haiwan B3200000 SUSUT/PELUNASAN NILAI ASET PAJAKAN KEWANGAN B3230000 ASET PAJAKAN KEWANGAN B3231000 Tanah B3232000 Bangunan B3233000 Kemudahan B3234000 Kenderaan dan Jentera B3235000 Kelengkapan dan Peralatan B3236000 Haiwan B3300000 SUSUT NILAI ASET PERTAHANAN B3330000 ASET PERTAHANAN B3331000 Tanah | 17

B3332000 Bangunan B3333000 Kemudahan B3334000 Kenderaan dan Jentera B3335000 Kelengkapan dan Peralatan B3336000 Haiwan B3400000 SUSUT NILAI ASET BIOLOGI PERTANIAN B3430000 ASET BIOLOGI PERTANIAN B3436000 Haiwan, Pokok dan Benih B3500000 SUSUT NILAI ASET KONSESI B3530000 ASET KONSESI B3532000 Bangunan B3533000 Kemudahan B3600000 SUSUT NILAI ASET WARISAN B3630000 ASET WARISAN B3632000 Bangunan B3700000 SUSUT/PELUNASAN NILAI HARTANAH PELABURAN B3730000 HARTANAH PELABURAN B3731000 Tanah B3732000 Bangunan 2.11 PENJEJASAN NILAI (B4100000 – B5900000) Kelas perbelanjaan ini bertujuan memperakaunkan perbelanjaan penjejasan nilai sesuatu aset disebabkan nilai kehilangan dalam manfaat ekonomi masa hadapan atau potensi perkhidmatan aset berkenaan. Belanja Penjejasan (impairment) Aset tertakluk kepada MPSAS 21Penjejasan Nilai Aset Tidak Menjana Tunai (Impairment of non cash generating asset) dan MPSAS 26 – Penjejasan Nilai Aset Menjana Tunai (Impairment of cash generating asset) berhubungkait dengan penilaian semula aset berkenaan khususnya bagi aset yang nilainya melebihi recoverable service amount (for non-cash generating asset) or recoverable amount (for cash generating asset). B4100000 PENJEJASAN NILAI HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN B4130000 HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN B4131000 Tanah B4132000 Bangunan B4133000 Kemudahan B4134000 Kenderaan dan Jentera | 18

B4135000 Kelengkapan dan Peralatan B4136000 Haiwan B4200000 PENJEJASAN NILAI ASET PAJAKAN KEWANGAN B4230000 ASET PAJAKAN KEWANGAN B4231000 Tanah B4232000 Bangunan B4233000 Kemudahan B4234000 Kenderaan dan Jentera B4235000 Kelengkapan dan Peralatan B4236000 Haiwan B4300000 PENJEJASAN NILAI ASET PERTAHANAN B4330000 ASET PERTAHANAN B4331000 Tanah B4332000 Bangunan B4333000 Kemudahan B4334000 Kenderaan dan Jentera B4335000 Kelengkapan dan Peralatan B4336000 Haiwan B4400000 PENJEJASAN NILAI ASET BIOLOGI PERTANIAN B4430000 ASET BIOLOGI PERTANIAN B4436000 Haiwan, Pokok dan Benih B4500000 PENJEJASAN NILAI ASET KONSESI B4530000 ASET KONSESI B4532000 Bangunan B4533000 Kemudahan B4600000 PENJEJASAN NILAI ASET WARISAN B4630000 ASET WARISAN B4632000 Bangunan B4700000 PENJEJASAN NILAI HARTANAH PELABURAN B4730000 HARTANAH PELABURAN B4731000 Tanah B4732000 Bangunan

| 19

B4800000 PENJEJASAN NILAI ASET TAK KETARA USIA GUNA DAPAT DITENTUKAN B4830000 ASET TAK KETARA B4839000 Aset Tak Ketara B4900000 PENJEJASAN NILAI ASET TAK KETARA USIA GUNA TIDAK DAPAT DITENTUKAN B4930000 ASET TAK KETARA B4939000 Aset Tak Ketara B5000000 PENJEJASAN NILAI ASET KEWANGAN B5010000 ASET KEWANGAN DIPEGANG HINGGA MATANG B5011000 Aset Kewangan Dipegang Hingga Matang Daripada Sumber Akaun Amanah B5012000 Aset Kewangan Dipegang Hingga Matang Daripada Sumber Lebihan Dana B5020000 ASET KEWANGAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL B5021000 Aset Kewangan Tersedia Untuk Dijual Daripada Sumber Akaun Amanah B5022000 Aset Kewangan Tersedia Untuk Dijual Daripada Sumber Lebihan Dana B5030000 ASET KEWANGAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL (VOT) B5038000 Aset Kewangan Tersedia Untuk Dijual Daripada Sumber Peruntukan Tahunan B5040000 ASET KEWANGAN TERSEDIA UNTUK DIPERDAGANGKAN B5041000 Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan Daripada Sumber Akaun Amanah B5042000 Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan Daripada Sumber Lebihan Dana B5050000 PELBAGAI ASET KEWANGAN B5051000 Pelbagai Aset Kewangan Daripada Sumber Akaun Amanah B5052000 Pelbagai Aset Kewangan Daripada Sumber Lebihan Dana B5100000 PENJEJASAN NILAI AKAUN BELUM TERIMA AKAUN AMANAH KERAJAAN B5110000 AKAUN BELUM TERIMA PINJAMAN PERSEKUTUAN B5111000 Pinjaman Persekutuan B5120000 AKAUN BELUM TERIMA KUMPULAN PERUMAHAN B5121000 Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan

WANG

PINJAMAN

| 20

B5150000 B5151100 B5151200 B5151300 B5151400 B5151500 B5151600 B5151700 B5151800 B5151900 B5152100

AKAUN BELUM TERIMA PINJAMAN Kontraktor Kredit Kerjasama Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi Pembangunan Ekonomi Belia Pembiayaan Komputer Pinjaman Diraja Pinjaman Kenderaan Pinjaman Perumahan Kepada Golongan Pendapatan Rendah Rakyat Malaysia di Luar Negeri Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan

B5160000 B5161100 B5161200 B5161400

AKAUN BELUM TERIMA PENDAHULUAN Pendahuluan Diri (Pegawai Awam) Pendahuluan Pelbagai Pendahuluan Untuk Negeri

B5170000 AKAUN BELUM TERIMA PINJAMAN/ PENDAHULUAN PELBAGAI KUMPULAN WANG B5171000 Pinjaman/Pendahuluan Pelbagai Kumpulan Wang B5200000 PENJEJASAN NILAI INVENTORI UNTUK DIGUNAKAN B5220000 INVENTORI BAHAN DAN BEKALAN B5225000 Bahan Makanan Dan Minuman B5226000 Bahan Mentah Dan Bahan Penyelenggaraan Dan Pembaikan B5227000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain B5230000 INVENTORI KESELAMATAN DAN PERTAHANAN B5235000 Kelengkapan Dan Peralatan B5236000 Haiwan B5300000 PENJEJASAN NILAI INVENTORI UNTUK DIJUAL B5320000 INVENTORI BAHAN DAN BEKALAN B5325000 Bahan Makanan Dan Minuman B5326000 Bahan Mentah Dan Bahan Penyelenggaraan Dan Pembaikan B5327000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain B5330000 INVENTORI BIOLOGI PERTANIAN B5336000 Haiwan, Pokok Dan Benih

| 21

B5400000 PENJEJASAN NILAI PELABURAN DALAM ENTITI YANG DIKAWAL B5410000 PELABURAN DALAM ENTITI YANG DIKAWAL DARIPADA SUMBER AKAUN AMANAH B5411000 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Dalam Negeri B5412000 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Luar Negeri B5420000 PELABURAN DALAM ENTITI YANG DIKAWAL DARIPADA SUMBER LEBIHAN DANA B5421000 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Dalam Negeri B5422000 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Luar Negeri B5430000 PELABURAN DALAM ENTITI YANG DIKAWAL DARIPADA SUMBER PERUNTUKAN TAHUNAN (VOT) B5438000 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Dalam Dan Luar Negeri B5500000 PENJEJASAN NILAI PELABURAN DALAM ENTITI USAHASAMA YANG DIKAWAL B5510000 PELABURAN DALAM ENTITI USAHASAMA YANG DIKAWAL DARIPADA SUMBER AKAUN AMANAH B5511000 Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Dalam Negeri B5512000 Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Luar Negeri B5520000 PELABURAN DALAM ENTITI USAHASAMA YANG DIKAWAL DARIPADA SUMBER LEBIHAN DANA B5521000 Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Dalam Negeri B5522000 Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Luar Negeri B5530000 PELABURAN DALAM ENTITI USAHASAMA YANG DIKAWAL DARIPADA SUMBER PERUNTUKAN TAHUNAN (VOT) B5538000 Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Dalam Dan Luar Negeri B5600000 PENJEJASAN NILAI PELABURAN DALAM ENTITI BERSEKUTU B5610000 PELABURAN DALAM ENTITI BERSEKUTU DARIPADA SUMBER AKAUN AMANAH B5611000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Yang Dikawal Dalam Negeri B5612000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Yang Dikawal Luar Negeri B5620000 PELABURAN DALAM ENTITI BERSEKUTU DARIPADA SUMBER LEBIHAN DANA B5621000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Yang Dikawal Dalam Negeri | 22

B5622000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Yang Dikawal Luar Negeri B5630000 PELABURAN DALAM ENTITI BERSEKUTU DARIPADA SUMBER PERUNTUKAN TAHUNAN (VOT) B5638000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Yang Dikawal Dalam Dan Luar Negeri B5700000 PENJEJASAN NILAI ASET DALAM PEMBINAAN B5730000 ASET DALAM PEMBINAAN B5732000 Bangunan B5733000 Kemudahan B5734000 Kenderaan dan Jentera B5735000 Kelengkapan dan Peralatan B5800000 PENJEJASAN NILAI ASET PERTAHANAN DALAM PEMBINAAN B5830000 ASET PERTAHANAN DALAM PEMBINAAN B5832000 Bangunan B5833000 Kemudahan B5834000 Kenderaan dan Jentera B5835000 Kelengkapan dan Peralatan B5900000 PENJEJASAN NILAI AKAUN BELUM TERIMA B5970000 HASIL BUKAN CUKAI B5972000 Perkhidmatan dan Bayaran Perkhidmatan B5973000 Jualan Barang-Barang B5974000 Sewaan B5975000 Faedah dan Perolehan Dari Pelaburan dan Pinjaman B5978000 Aktiviti Mencarai Gali Minyak dan Gas (MTJA) B5979000 Royalti B5990000 HASIL WIALAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN B5992000 Hasil Bukan Cukai Wilayah Persekutuan 2.12 PELUNASAN NILAI (B6100000) Belanja Pelunasan (amortization) Aset bertujuan memperakaunkan pelunasan nilai aset tidak ketara dan tertakluk kepada penilaian semula aset berkenaan. Ia adalah ukuran bagi penyusutan, penggunaan atau kehilangan nilai aset tidak ketara disebabkan penggunaannya atau perubahan masa atau keusangan teknologi. Keperluan tentang pelunasan nilai ini dinyatakan di dalam MPSAS 31 – Aset Tak Ketara.

| 23

B6100000 PELUNASAN NILAI ASET TIDAK KETARA USIA GUNA DAPAT DITENTUKAN B6130000 ASET TAK KETARA B6139000 Aset Tak Ketara 2.13 PINDAHAN (B7100000 ) Pindahan bermaksud pindahan peruntukan tahunan bagi maksud mengurus kepada Akaun Amanah Kerajaan bagi tujuan akaun amanah berkenaan seperti pengeluaran pinjaman kepada agensi kerajaan. B7130000 PINDAHAN PINJAMAN B7137000 Pinjaman 2.14 PINDAHAN DANA ANTARA PERBENDAHARAAN UTAMA (TREASURY) DAN KEMENTERIAN (B9900000) Kelas akaun ini bertujuan memperakaunkan pindahan dana antara Perbendaharaan Utama (Treasury) dan Kementerian bagi tujuan pembiayaan Dana Am, Kumpulan Wang Pembangunan, Private Finance Iniative I dan Private Finance Iniative II. B9910000 PINDAHAN DANA ANTARA PERBENDAHARAAN (TREASURY) DAN KEMENTERIAN

UTAMA

| 24

3.0

HASIL (H)

3.1

PENGENALAN

Hasil adalah aliran masuk kasar manfaat ekonomi atau potensi perkhidmatan diterima dan belum terima oleh sesuatu entiti, yang menunjukkan peningkatan dalam aset bersih/ekuiti. Hasil Cukai memperakaunkan semua hasil yang dikutip atas harta atau pendapatan individu, perbadanan individu, perbadanan, perkongsian dan syarikat berikutan daripada Akta-akta termasuk cukai pendapatan, duti kastam, duti eksais dan Akta-akta yang lain. Hasil Bukan Cukai bertujuan memperakaunkan semua hasil Kerajaan selain daripada cukai dan terimaan bukan hasil termasuk denda dan hukuman serta sumbangan daripada agensi-agensi Kerajaan dan perusahaan - perusahaan. Pelbagai Terimaan dan Pindahan bertujuan memperakaunkan semua pulangan balik perbelanjaan iaitu termasuk terimaan daripada kumpulan wang amanah yang berlebihan, kredit antara jabatan, pulangan balik bayaran yang lebih, bayaran tersilap dalam tahun-tahun kewangan yang lalu dan juga termasuk terimaan daripada agensi-agensi Kerajaan yang lain. Manakala Hasil Wilayah Persekutuan bertujuan memperakaunkan hasil cukai dan hasil bukan cukai yang dipungut bagi pihak Wilayah-wilayah Persekutuan. Hasil dilaporkan di bawah dua (2) kelas akaun iaitu Hasil Daripada Urusniaga Bukan Pertukaran dan Hasil Daripada Urusniaga Pertukaran seperti berikut:-. H0100000 Hasil Daripada Urusniaga Bukan Pertukaran H0200000 Hasil Daripada Urusniaga Pertukaran. Pelaporan di bawah dua (2) kelas akaun yang berasingan adalah berdasarkan piawaian perakaunan yang ditetapkan di bawah MPSAS 9 bagi Hasil Daripada Urusniaga Pertukaran dan MPSAS 23 bagi Hasil Daripada Urusniaga Bukan Pertukaran. 3.2

HASIL DARIPADA URUSNIAGA BUKAN PERTUKARAN (H0100000)

Menurut MPSAS 23 Hasil Daripada Urusniaga Bukan Pertukaran bermaksud hasil yang diiktiraf atau diterima oleh kerajaan tanpa nilai pulangan perkhidmatan atau sumber yang nominal seperti pungutan cukai, saman dan penalti. Di bawah kategori H0100000 Hasil Daripada Urusniaga Bukan Pertukaran terdiri daripada : H0160000 HASIL CUKAI H0161000 Cukai Langsung H0162000 Cukai Tidak Langsung | 25

H0163000 Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (GST) H0170000 H0171000 H0176000 H0177000

HASIL BUKAN CUKAI Lesen, Bayaran Pendaftaran dan Permit Denda dan Hukuman Sumbangan dan Bayaran Ganti Daripada Luar Negeri dan Sumbangan Tempatan

H0180000 H0181000 H0182000 H0185000 H0186000 H0187000

PELBAGAI TERIMAAN DAN PINDAHAN Pulangan Balik Perbelanjaan Terimaan Daripada Agensi Kerajaan Sumbangan Lain-Lain Terimaan, Pindahan atau Sumbangan Keuntungan Dari Perubahan Nilai Aset

H0190000 HASIL WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN H0191000 Hasil Cukai Wilayah-Wilayah Persekutuan H0192000 Hasil Bukan Cukai Wilayah-Wilayah Persekutuan 3.3

HASIL DARIPADA URUSNIAGA PERTUKARAN (H0200000)

Menurut MPSAS 9 Hasil Daripada Urusniaga Pertukaran (H0200000) adalah hasil yang diiktiraf atau diterima oleh kerajaan pada anggaran nilai pulangan atas perkhidmatan atau sumber yang sama nilai seperti kadar faedah, jualan barangan/perkhidmatan, dividen, royalti dan sewa. Hasil kategori ini terdiri daripada:H0270000 HASIL BUKAN CUKAI H0272000 Perkhidmatan dan Bayaran Perkhidmatan H0273000 Perolehan dari Jualan Barang-Barang H0274000 Sewaan H0275000 Faedah dan Perolehan dari Pelaburan Dan Pinjaman H0278000 Aktiviti Mencari Gali Minyak Dan Gas (MTJA) H0279000 Royalti H0280000 PELBAGAI TERIMAAN H0282000 Terimaan Daripada Agensi-Agensi Kerajaan H0283000 Keuntungan Dari Kadar Pertukaran Wang H0284000 Keuntungan Atas Jualan/Pelupusan Aset H0288000 Pendapatan Aset Konsesi

| 26

H0290000 HASIL WILAYAH PERSEKUTUAN H0292000 Hasil Bukan Cukai Wilayah-Wilayah Persekutuan 3.3

PINDAHAN DANA ANTARA PERBENDAHARAAN UTAMA (TREASURY) KEMENTERIAN (H9900000)

DAN

Kelas akaun ini bertujuan memperakaunkan pindahan dana antara Perbendaharaan Utama (Treasury) dan Kementerian bagi tujuan pembiayaan Dana Am, Kumpulan Wang Pembangunan, Private Finance Iniative I dan Private Finance Iniative II. H9910000 PINDAHAN DANA ANTARA PERBENDAHARAAN (TREASURY) DAN KEMENTERIAN

UTAMA

| 27

4.0

ASET (A)

4.1

PENGENALAN

Menurut MPSAS 1, Aset ialah sumber yang dikawal oleh entiti iaitu Kementerian/Jabatan/PTJ , hasil daripada peristiwa lampau yang diperoleh sama ada secara tunai atau tidak dan memberi manfaat ekonomi masa hadapan atau potensi perkhidmatannya dijangka mengalir ke dalam entiti. Aset kerajaan dibahagi kepada aset semasa dan aset bukan semasa. Aset semasa adalah aset yang boleh ditukar kepada tunai dalam tempoh jangka pendek manakala aset bukan semasa adalah aset yang hanya boleh ditukar kepada tunai selepas satu tahun. Aset Semasa terdiri daripada Tunai dan Kesetaraan Tunai, Akaun Belum Terima, Perbelanjaan Terdahulu, Inventori. Aset Bukan Semasa pula terdiri daripada Pelaburan, Aset Kewangan, Hartanah, Loji dan Peralatan sama ada diperoleh secara belian atau pajakan, Aset Tak Ketara dan lain-lain Aset. Aset juga boleh diklasifikasikan kepada 2 jenis iaitu Aset Ketara dan Aset Tak Ketara di mana Aset Ketara adalah aset yang mempunyai kewujudan fizikal yang boleh disentuh. Aset Ketara terdiri daripada Inventori, Hartanah, Loji dan Peralatan, Aset Pajakan, Hartanah Pelaburan, Aset Biologi Pertanian, Aset Kewangan, Aset Konsensi dan Aset Dalam Pembinaan. Menurut MPSAS 31 - Aset Tak Ketara ialah aset bukan kewangan yang dapat dikenalpasti tanpa kewujudan secara fizikal. CAA yang telah ditetapkan bagi Kelas Akaun Aset adalah seperti berikut: 4.2

TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI (A0100000)

Tunai dan Kesetaraan Tunai bertujuan melaporkan kedudukan tunai kerajaan dan hanya digunakan di peringkat Pejabat Perakaunan. Ianya terdiri daripada Wang Tunai Di Bank, Wang Tunai Di Tangan dan Wang Tunai Dalam Perjalanan. Wang Tunai Dalam Bank terdiri daripada baki akaun semasa dan simpanan tetap (deposit) bagi tempoh yang tidak melebihi tiga (3) bulan. Wang Tunai Dalam Perjalanan menunjukkan wang tunai yang belum dibankkan dan wang tunai dalam bank yang belum diambilkira dalam buku tunai Pejabat Perakaunan pada akhir tahun kewangan. Kod Wang Tunai Di Bank hanya digunakan oleh Pejabat Perakaunan kecuali Kod Bank Agen, Kod Panjar dan Bank Akaun Amanah bagi kegunaan Kementerian/Jabatan yang telah diluluskan oleh JANM.

| 28

A0100000 TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI A0110000 WANG TUNAI DI BANK A0111000 Bank Pusat A0112000 Bank Bayaran A0113000 Bank Terimaan A0114000 Bank Electronic Funds Transfer (EFT) A0115000 Bank Agen 1 A0116000 Bank Agen 2 (Untuk Pewujudan Baru) A0117000 Panjar A0118000 Akaun Bank Lain A0120000 WANG TUNAI DI TANGAN A0121000 Panjar Wang Runcit A0122000 Wang Tunai Belum Dibankkan A0130000 DEPOSIT JANGKA PENDEK A0131000 Dalam Negeri A0132000 Luar Negeri 4.3

CUKAI DAN PINDAHAN BOLEH DIPEROLEH (A0200000)

Cukai Dan Pindahan Boleh Diperoleh merupakan kutipan hasil yang telah diktiraf oleh Pejabat Pemungut tetapi belum diterima dan diakaun secara tunai oleh Pejabat Perakaunan. Ini termasuk Hasil Cukai, Hasil Bukan Cukai, Pelbagai Terimaan dan Pindahan dan Hasil Wilayah Persekutuan. Sila rujuk MPSAS 23 – Hasil Daripada Urusniaga Bukan Pertukaran (Cukai dan Pindahan). A0200000 CUKAI DAN PINDAHAN BOLEH DIPEROLEH A0210000 TERIMAAN TAK DITUNAI BOLEH DIPEROLEH A0211000 Terimaan Tak Ditunai A0260000 A0261000 A0262000 A0263000

HASIL CUKAI Cukai Langsung Cukai Tidak Langsung Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (GST)

A0270000 A0271000 A0276000 A0277000

HASIL BUKAN CUKAI BELUM TERIMA Lesen, Bayaran Pendaftaran Dan Permit Denda Dan Hukuman Sumbangan Dan Bayaran Ganti Daripada Luar Negeri Dan Sumbangan Tempatan | 29

A0280000 PELBAGAI TERIMAAN DAN PINDAHAN BELUM TERIMA A0281000 Pulangan Balik Perbelanjaan A0282000 Terimaan Daripada Agensi-Agensi Kerajaan A0290000 HASIL WILAYAH PERSEKUTUAN BELUM TERIMA A0291000 Hasil Cukai Wilayah Persekutuan A0292000 Hasil Bukan Cukai Wilayah Persekutuan 4.4

AKAUN BELUM TERIMA (A0300000)

Akaun Belum Terima (ABT) bertujuan mengakaunkan hasil-hasil kerajaan yang telah diktiraf sebagai hasil tetapi masih belum diterima balasannya sama ada dalam bentuk tunai atau barangan atau pelarasan. A0300000 AKAUN BELUM TERIMA A0310000 TERIMAAN TAK DITUNAI A0311000 Terimaan Tak Ditunai A0370000 HASIL BUKAN CUKAI BELUM TERIMA PERTUKARAN) A0372000 Perkhidmatan Dan Bayaran Perkhidmatan A0373000 Jualan Barang-Barang A0374000 Sewaan A0375000 Faedah Dan Perolehan Dari Pelaburan Dan Pinjaman A0376000 Faedah Tergantung Pinjaman A0378000 Aktiviti Mencari Gali Minyak Dan Gas (MTJA) A0379000 Royalti

(URUSNIAGA

A0390000 HASIL WILAYAH PERSEKUTUAN BELUM TERIMA A0392000 Hasil Bukan Cukai Wilayah-Wilayah Persekutuan 4.5

AKAUN BELUM TERIMA AKAUN AMANAH KERAJAAN (A0400000)

Kategori Akaun Belum Terima (ABT) di bawah kategori ini dikhaskan untuk Akaun Amanah Kerajaan. A0400000 AKAUN BELUM TERIMA AKAUN AMANAH KERAJAAN A0410000 AKAUN BELUM TERIMA PINJAMAN PERSEKUTUAN A0411000 Pinjaman Persekutuan

| 30

A0420000 AKAUN BELUM TERIMA KUMPULAN PERUMAHAN A0421000 Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan A0430000 A0431000 A0432000 A0433000

WANG

PINJAMAN

AKAUN BELUM TERIMA AKAUN PENYELESAIAN Akaun Semasa Antara Pentadbiran Akaun Penyelesaian Utama Perbendaharaan Akaun Penyelesaian Jabatan Mengakaun Sendiri

A0440000 AKAUN BELUM TERIMA KUMPULAN WANG LUAR JANGKA A0441000 Kumpulan Wang Luar Jangka A0450000 A0451100 A0451200 A0451300 A0451400 A0451500 A0451600 A0451700 A0451800 A0451900 A0452100

PINJAMAN Kontraktor Kredit Kerjasama Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi Pembangunan Ekonomi Belia Pembiayaan Komputer Pinjaman Diraja Pinjaman Kenderaan Pinjaman Perumahan Kepada Golongan Pendapatan Rendah Rakyat Malaysia Di Luar Negeri Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan

A0460000 A0461100 A0461200 A0461400

PENDAHULUAN Pendahuluan Diri (Pegawai Awam) Pendahuluan Pelbagai Pendahuluan Untuk Negeri

A0470000 PELBAGAI KUMPULAN WANG A0471000 Pelbagai Kumpulan Wang A0480000 ABT (ONGOING RECEIVABLES) 4.6

PERBELANJAAN TERDAHULU (A0500000)

Perbelanjaan terdahulu dilaporkan sebagai aset di Penyata Kedudukan Kewangan, dan merupakan perbelanjaan yang dibayar terlebih dahulu sebelum tarikh matang perbelanjaan tersebut perlu dibayar. Pada kebiasaannya melibatkan perbelanjaan yang berdasarkan kontrak yang memerlukan pembayaran dibuat pada awal tempoh tertentu. Perbelanjaan tersebut hanya

| 31

akan dilaporkan sebagai perbelanjaan di Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan sebaik sahaja tempoh matang perbelanjaan berlaku. A0500000 PERBELANJAAN TERDAHULU A0520000 BEKALAN DAN PERKHIDMATAN A0521000 Perbelanjaan Perjalanan Dan Sara Hidup A0522000 Pengangkutan Barang-Barang A0523000 Perhubungan Dan Utiliti A0524000 Sewaan A0525000 Bahan-Bahan Makanan Dan Minuman A0526000 Bekalan Bahan Mentah A0527000 Bekalan Dan Bahan-Bahan Lain A0528000 Penyelenggaraan Dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli A0529000 Perkhidmatan Ikhtisas Dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli Dan Hospitaliti A0540000 A0541000 A0542000 A0543000 A0544000 A0545000 A0546000 A0547000 A0548000

PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP Biasiswa, Dermasiswa Dan Bantuan Pelajaran Pemberian Dalam Negeri Pemberian Luar Negeri Tuntutan Insurans Dan Pampasan Kos Kewangan Pencen Ganjaran Gantian Cuti Rehat

A0590000 PENDAHULUAN KEPADA KONTRAKTOR A0591000 Kementerian/Jabatan 4.7

INVENTORI (A0600000 – A0700000)

Menurut MPSAS 12, Inventori adalah aset : i. dalam bentuk barangan atau bekalan untuk digunakan dalam proses pengeluaran; ii. dalam bentuk barangan atau bekalan untuk digunakan atau diedarkan dalam pembekalan perkhidmatan; iii. dipegang untuk dijual atau diedarkan dalam operasi biasa; atau iv. dalam proses pengeluaran untuk dijual atau diedarkan. Di antara contoh inventori adalah: - Bekalan pertahanan dan penguatkuasaan seperti peluru. | 32

-

Bekalan dan bahan perubatan. Alat-ganti/penyelenggaraan untuk hartanah, loji dan peralatan.

Inventori dikelaskan kepada 2 Kelas Akaun iaitu A0600000 - Inventori Untuk Digunakan iaitu semua inventori dalam bentuk barangan atau bekalan yang digunakan dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan berdasarkan MPSAS 12 – Inventori dan A0700000 - Inventori Untuk Dijual iaitu semua inventori dalam bentuk barangan atau bekalan yang digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan. Ini termasuk pengagihan pada harga nominal atau percuma untuk kepentingan awam seperti bekalan ubat di Hospital Kerajaan. Kementerian/Jabatan diingatkan bahawa tidak semua perolehan bekalan dan barangan perlu diakaunkan di bawah Kelas Akaun Inventori. Sila rujuk Garis Panduan Inventori Kerajaan Asas Akruan JANM bagi kaedah perakaunan inventori. A0600000 INVENTORI UNTUK DIGUNAKAN A0620000 INVENTORI BAHAN DAN BEKALAN A0625000 Bahan Makanan Dan Minuman A0626000 Bahan Mentah Dan Bahan Penyelenggaraan Dan Pembaikan A0627000 Bekalan Dan Bahan-Bahan Lain A0630000 INVENTORI KESELAMATAN DAN PERTAHANAN A0635000 Kelengkapan Dan Peralatan A0636000 Haiwan A0700000 INVENTORI UNTUK DIJUAL A0720000 INVENTORI BAHAN DAN BEKALAN A0725000 Bahan Makanan Dan Minuman A0726000 Bahan Mentah Dan Bahan Penyelenggaraan A0727000 Bekalan Dan Bahan-Bahan Lain A0730000 INVENTORI BIOLOGI PERTANIAN A0736000 Haiwan, Pokok Dan Benih 4.8

INVENTORI UNTUK DIGUNAKAN (SISTEM INVENTORI LUAR) (A0800000)

Kod A0800000 Inventori hanya digunakan oleh Kementerian/Jabatan yang mempunyai sistem inventori sendiri dan pengemaskinian baki inventori akan dibuat di peringkat kawalan atau Kod Akaun inventori berkenaan. Hanya Kementerian/Jabatan yang telah diluluskan oleh JANM sahaja dibenarkan menggunakan Kelas Akaun ini.

| 33

A0800000 INVENTORI UNTUK DIGUNAKAN (SISTEM INVENTORI LUAR) A0820000 INVENTORI BAHAN DAN BEKALAN A0825000 Bahan Makanan Dan Minuman A0826000 Bahan Mentah Dan Bahan Penyelenggaraan Dan Pembaikan A0827000 Bekalan Dan Bahan-Bahan Lain 4.9

INVENTORI KESELAMATAN DAN PERTAHANAN (A0830000)

Kod A08300000 Inventori hanya digunakan oleh Kementerian/Jabatan yang mempunyai inventori keselamatan dan pertahanan menggunakan sistem inventori sendiri sahaja. A0830000 INVENTORI KESELAMATAN DAN PERTAHANAN A0835000 Kelengkapan Dan Peralatan A0836000 Haiwan 4.10 INVENTORI UNTUK DIJUAL (SISTEM INVENTORI LUAR) (A0900000) Kod A0900000 Inventori hanya digunakan oleh oleh Kementerian/Jabatan yang mempunyai sistem inventori sendiri dan pengemaskinian baki inventori akan dibuat di peringkat kawalan atau Kod Akaun inventori berkenaan. Hanya Kementerian/Jabatan yang telah diluluskan oleh JANM sahaja dibenarkan menggunakan Kelas Akaun ini. A0900000 INVENTORI UNTUK DIJUAL (SISTEM INVENTORI LUAR) A0920000 INVENTORI BAHAN DAN BEKALAN A0925000 Bahan Makanan Dan Minuman A0926000 Bahan Mentah Dan Bahan Penyelenggaraan A0927000 Bekalan Dan Bahan-Bahan Lain A0930000 INVENTORI BIOLOGI PERTANIAN A0936000 Haiwan, Pokok Dan Benih 4.11 PELABURAN DALAM ENTITI YANG DIKAWAL (A1000000) Sesuatu pelaburan dianggap pelaburan dalam entiti yang dikawal sekiranya pegangan kepentingan adalah melebihi 50% di dalam sesuatu entiti Tersebut. Kerajaan dikatakan mempunyai kawalan sekiranya memenuhi kriteria iaitu Kerajaan mendapat manfaat daripada aktiviti yang dijalankan oleh entiti yang dikawal atau Kerajaan mempunyai kuasa penuh atas polisi kewangan dan operasi entiti yang dikawal atau Kerajaan dapat melaksanakan kuasa terhadap operasi kewangan dan operasi entiti yang dikawal.

| 34

A1000000 PELABURAN DALAM ENTITI YANG DIKAWAL A1010000 PELABURAN DALAM ENTITI YANG DIKAWAL DARIPADA SUMBER AKAUN AMANAH A1011000 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Dalam Negeri A1012000 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Luar Negeri A1020000 PELABURAN DALAM ENTITI YANG DIKAWAL DARIPADA SUMBER LEBIHAN DANA A1021000 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Dalam Negeri A1022000 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Luar Negeri A1030000 PELABURAN DALAM ENTITI YANG DIKAWAL DARIPADA SUMBER PERUNTUKAN TAHUNAN A1038000 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Dalam Dan Luar Negeri 4.12 PELABURAN DALAM ENTITI USAHASAMA YANG DIKAWAL (JOINT VENTURE) (A1100000) Pelaburan dalam entiti usahasama berlaku sekiranya terdapat perjanjian yang terikat antara kedua pihak berkaitan hak dan obligasi terhadap sesuatu pelaburan. Sila rujuk MPSAS 8. A1100000 PELABURAN DALAM ENTITI USAHASAMA YANG DIKAWAL (JOINT VENTURE) A1110000 PELABURAN DALAM ENTITI USAHASAMA YANG DIKAWAL DARIPADA SUMBER AKAUN AMANAH A1111000 Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal (Joint Venture) Dalam Negeri A1112000 Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal (Joint Venture) Luar Negeri A1120000 PELABURAN DALAM ENTITI USAHASAMA YANG DIKAWAL DARIPADA SUMBER LEBIHAN DANA A1121000 Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal (Joint Venture) Dalam Negeri A1122000 Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal (Joint Venture) Luar Negeri A1130000 PELABURAN DALAM ENTITI USAHASAMA YANG DIKAWAL DARIPADA SUMBER PERUNTUKAN TAHUNAN A1138000 Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal (Joint Venture) Dalam Dan Luar Negeri

| 35

4.13 PELABURAN DALAM ENTITI BERSEKUTU (ASSOCIATE) (A1200000) Sesuatu pelaburan dianggap sebagai pelaburan di dalam entiti bersekutu sekiranya pegangan kepentingan adalah di antara 20%-50% dalam entiti tersebut. Kerajaan dikatakan mempunyai pelaburan dalam entiti bersekutu sekiranya ianya mempunyai pengaruh yang signifikan. Kewujudan pengaruh yang signifikan dapat dibuktikan melalui wakil Ahli Lembaga Pengarah, penglibatan dalam membuat keputusan pemberian dividen, terdapat urusniaga yang besar antara investor dan investee, terdapat pertukaran pegawai pengurusan dan terdapat peruntukan maklumat teknikal. Sila rujuk MPSAS 7. A1200000 PELABURAN DALAM ENTITI BERSEKUTU (ASSOCIATE) A1210000 PELABURAN DALAM ENTITI BERSEKUTU DARIPADA SUMBER AKAUN AMANAH A1211000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Dalam Negeri A1212000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Luar Negeri A1220000 PELABURAN DALAM ENTITI BERSEKUTU DARIPADA SUMBER LEBIHAN DANA A1221000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Dalam Negeri A1222000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Luar Negeri A1230000 PELABURAN DALAM ENTITI BERSEKUTU DARIPADA SUMBER PERUNTUKAN TAHUNAN A1238000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Dalam Dan Luar Negeri 4.14 ASET KEWANGAN (A1300000) Menurut MPSAS 28 – Instrumen Kewangan: Persembahan, MPSAS 29 : Instrumen Kewangan Pengiktirafan dan Pengukuran dan MPSAS 30 : Instrumen Kewangan: Pendedahan, Aset Kewangan terdiri daripada: i. Aset kewangan pada nilai saksama lebihan atau kurangan; ii. Aset yang dipegang untuk pelaburan matang; iii. Pinjaman dan akaun belum terima (ABT merupakan amaun yang patut diterima tetapi belum diterima Kerajaan); dan iv. Aset Kewangan sedia untuk dijual Aset Kewangan dikelaskan kepada aset yang dipegang hingga matang, aset yang tersedia untuk dijual, aset yang tersedia untuk diperdagangkan dan pelbagai aset kewangan yang lain. A1300000 ASET KEWANGAN A1310000 ASET KEWANGAN DIPEGANG HINGGA MATANG | 36

A1311000 Aset Kewangan Dipegang Hingga Matang Daripada Sumber Akaun Amanah A1312000 Aset Kewangan Dipegang Hingga Matang Daripada Sumber Lebihan Dana A1320000 ASET KEWANGAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL A1321000 Aset Kewangan Tersedia Untuk Dijual Daripada Sumber Akaun Amanah A1322000 Aset Kewangan Tersedia Untuk Dijual Daripada Sumber Lebihan Dana A1330000 ASET KEWANGAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL DARIPADA SUMBER PERUNTUKAN TAHUNAN A1338000 Aset Kewangan Tersedia Untuk Daripada Sumber Peruntukan Tahunan A1340000 ASET KEWANGAN TERSEDIA UNTUK DIPERDAGANGKAN A1341000 Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan Daripada Sumber Akaun Amanah A1342000 Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan Daripada Sumber Lebihan Dana A1350000 PELBAGAI ASET KEWANGAN A1351000 Pelbagai Aset Kewangan Daripada Sumber Akaun Amanah A1352000 Pelbagai Aset Kewangan Daripada Sumber Lebihan Dana A1360000 DISKAUN/PREMIUM TERKUMPUL ASET KEWANGAN A1361000 Dalam Negeri A1362000 Luar Negeri 4.15 HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN (A1400000) Kelas Akaun ini merekodkan perbelanjaan yang dipermodalkan di bawah Kelas Akaun Hartanah, Loji Dan Peralatan serta pembaikan besar ke atas aset berkenaan. Menurut MPSAS 17 - Hartanah, Loji dan Peralatan adalah aset ketara yang:i. dipegang untuk kegunaan dalam pengeluaran atau pembekalan barangan atau perkhidmatan, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk kegunaan urusan pentadbiran; dan ii. dijangka akan digunakan bagi jangkamasa yang melebihi daripada satu tempoh pelaporan. A1400000 HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN A1430000 HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN A1431000 Tanah | 37

A1432000 A1433000 A1434000 A1435000 A1436000

Bangunan Kemudahan Kenderaan Dan Jentera Kelengkapan Dan Peralatan Haiwan

4.16 ASET PAJAKAN KEWANGAN (A1500000) Menurut MPSAS 13, Pajakan kewangan ialah pajakan yang memindahkan sebahagian besar risiko dan manfaat pemilikan aset kepada pemajak. Penukaran hakmilik aset mungkin berlaku di akhir tempoh pajakan. Pajakan lain selain daripada pajakan kewangan dinamakan sebagai pajakan operasi. Pajakan operasi tidak memindahkan sebahagian besar risiko dan manfaat pemilikan aset kepada penyewa. A1500000 ASET PAJAKAN KEWANGAN A1530000 ASET PAJAKAN KEWANGAN A1531000 Tanah A1532000 Bangunan A1533000 Kemudahan A1534000 Kenderaan Dan Jentera A1535000 Kelengkapan Dan Peralatan A1536000 Haiwan 4.17 ASET PERTAHANAN (A1600000) Kategori Aset Pertahanan (Military Asset) adalah Aset Pertahanan di bawah Kementerian Pertahanan sahaja. Aset ini terdiri daripada alat persenjataan atau tujuan pengeluaran persenjataan atau tujuan pertahanan termasuk senjata, kapal perang/pertahanan, tanah dan bangunan. Kod Kelas Akaun ini hanya digunakan oleh Kementerian Pertahanan sahaja. A1600000 ASET PERTAHANAN A1630000 ASET PERTAHANAN A1631000 Tanah A1632000 Bangunan A1633000 Kemudahan Dan Pembaikan Kemudahan A1634000 Kenderaan Dan Jentera A1635000 Kelengkapan Dan Peralatan A1636000 Haiwan

| 38

4.18 ASET BIOLOGI PERTANIAN (A1700000) Menurut MPSAS 27, Aset Biologi Pertanian terdiri daripada aset biologi (haiwan dan tumbuhan) dan hasil pertanian. Manakala hasil pertanian selepas penuaian diperakaunkan sebagai inventori mengikut MPSAS 12. A1700000 ASET BIOLOGI PERTANIAN A1730000 ASET BIOLOGI PERTANIAN A1736000 Haiwan, Pokok Dan Benih 4.19 ASET KONSESI (A1800000) Menurut MPSAS 32, Aset Konsesi adalah aset yang digunakan untuk menyediakan perkhidmatan awam mengikut sesuatu perjanjian konsesi perkhidmatan. A1800000 ASET KONSESI A1830000 BANGUNAN DAN KEMUDAHAN A1832000 Bangunan A1833000 Kemudahan 4.20 ASET WARISAN (A1900000) Aset Warisan (Heritage assets) adalah aset yang mempunyai nilai sejarah atau kepentingan kebudayaan, artistic, saintifik, berteknologi, persekitaran mahupun kepentingan sejarah yang memberi sumbangan kearah pengetahuan dan budaya. Aset ini dikategorikan secara berasingan kerana kesukaran menentukan sepenuhnya nilai kewangan atau harga aset ini. Aset warisan amat unik kerana nilainya berkemungkinan meningkat berbanding susut nilai aset tersebut. A1900000 ASET WARISAN A1930000 ASET WARISAN A1932000 Bangunan 4.21 ASET DALAM PEMBINAAN (A2000000 – A21000000) Aset dalam pembinaan merupakan aset yang masih dalam pembinaan dan belum siap sepenuhnya. Aset ini akan digunakan sebagai pejabat atau alat dalam menyediakan perkhidmatan. Aset Pertahanan Dalam Pembinaan hanya digunakan oleh Kementerian Pertahanan sahaja.

| 39

A2000000 ASET DALAM PEMBINAAN A2030000 ASET A2032000 Bangunan A2033000 Kemudahan A2034000 Kenderaan Dan Jentera A2035000 Kelengkapan Dan Peralatan A2100000 ASET PERTAHANAN DALAM PEMBINAAN A2130000 ASET PERTAHANAN A2132000 Bangunan A2133000 Kemudahan A2134000 Kenderaan Dan Jentera A2135000 Kelengkapan Dan Peralatan 4.22 HARTANAH PELABURAN (A2200000) Menurut MPSAS 16, Hartanah Pelaburan ialah harta dalam bentuk bangunan atau tanah atau sebahagian daripada bangunan atau kedua-duanya yang dimiliki bagi tujuan mendapatkan sewa atau peningkatan modal dan bukan untuk tujuan:i. penggunaan dalam pengeluaran atau perkhidmatan bagi tujuan pentadbiran; dan ii. digunakan dalam perjalanan biasa operasi kerajaan A2200000 HARTANAH PELABURAN A2230000 TANAH DAN BANGUNAN A2231000 Tanah A2232000 Bangunan 4.23 ASET TAK KETARA (A2300000 – A2400000) Menurut MPSAS 31, Aset Tak Ketara ialah aset bukan kewangan yang dapat dikenalpasti tanpa kewujudan secara fizikal. Contoh Aset Tak Ketara dalam sektor awam ialah perisian komputer, paten, hak cipta dan kuota impot diperolehi. A2300000 ASET TAK KETARA USIA GUNA DAPAT DITENTUKAN A2330000 ASET TAK KETARA A2339000 Dengan Atau Bukan Pertukaran A2400000 ASET TAK KETARA USIA GUNA TIDAK DAPAT DITENTUKAN A2430000 ASET TAK KETARA A2439000 Dengan Atau Bukan Pertukaran

| 40

4.24 ASET-ASET LAIN (A2500000) Aset-Aset lain yang dipermodalkan termasuk urusniaga kewangan seperti akaun penyelesaian. A2500000 ASET-ASET LAIN A2510000 ASET-ASET LAIN A2511000 Akaun Penyelesaian 4.25 SUSUT NILAI TERKUMPUL (A3100000 – A37000000) Susut Nilai Terkumpul adalah susut nilai aset dalam sesuatu tahun yang terkumpul dari awal perolehan sehingga nilai terkini yang dilaporkan. Nilai Buku Aset berkenaan yang dilaporkan dalan Penyata Kedudukan Kewangan adalah perbezaan antara nilai belian di tolak susut nilai terkumpul. Keperluan tentang susut nilai ini dinyatakan di dalam MPSAS 17 - Hartanah, Loji dan Peralatan. A3100000 SUSUT/PELUNASAN NILAI TERKUMPUL HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN A3130000 HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN A3131000 Tanah A3132000 Bangunan A3133000 Kemudahan A3134000 Kenderaan Dan Jentera A3135000 Kelengkapan Dan Peralatan A3136000 Haiwan A3200000 SUSUT/PELUNASAN NILAI TERKUMPUL ASET PAJAKAN KEWANGAN A3230000 ASET PAJAKAN KEWANGAN A3231000 Tanah A3232000 Bangunan A3233000 Kemudahan A3234000 Kenderaan Dan Jentera A3235000 Kelengkapan Dan Peralatan A3236000 Haiwan A3300000 SUSUT NILAI TERKUMPUL - ASET PERTAHANAN A3330000 ASET PERTAHANAN A3331000 Tanah A3332000 Bangunan A3333000 Kemudahan A3334000 Kenderaan Dan Jentera A3335000 Kelengkapan Dan Peralatan | 41

A3336000 Haiwan A3400000 SUSUT NILAI TERKUMPUL ASET BIOLOGI PERTANIAN A3436000 ASET BIOLOGI PERTANIAN A3436100 Haiwan A3436200 Pokok Dan Benih A3500000 SUSUT NILAI TERKUMPUL ASET KONSESI A3530000 ASET KONSESI A3532000 Bangunan A3533000 Kemudahan A3600000 SUSUT NILAI TERKUMPUL ASET WARISAN A3630000 ASET WARISAN A3632000 Bangunan A3700000 SUSUT/PELUNASAN NILAI TERKUMPUL HARTANAH PELABURAN A3730000 TANAH DAN BANGUNAN A3731000 Tanah A3732000 Bangunan 4.26

PENJEJASAN NILAI TERKUMPUL (A4100000 – A5900000)

Penjejasan Nilai Terkumpul adalah jumlah penjejasan nilai aset yang terkumpul sehingga tarikh pelaporan. Menurut MPSAS 21 - Penjejasan Nilai Aset Tidak Menjana Tunai, penjejasan nilai adalah satu kehilangan dalam manfaat ekonomi masa hadapan atau potensi perkhidmatan aset, selain daripada pengiktirafan sistematik kehilangan manfaat ekonomi masa depan atau perkhidmatan berpotensi aset melalui susut nilai. A4100000 PENJEJASAN NILAI TERKUMPUL HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN A4130000 HARTANAH, LOJI DAN PERALATAN A4131000 Tanah A4132000 Bangunan A4133000 Kemudahan A4134000 Kenderaan Dan Jentera A4135000 Kelengkapan Dan Peralatan A4136000 Haiwan A4200000 PENJEJASAN NILAI TERKUMPUL ASET PAJAKAN KEWANGAN A4230000 ASET PAJAKAN KEWANGAN A4231000 Tanah | 42

A4232000 A4233000 A4234000 A4235000 A4236000

Bangunan Kemudahan Kenderaan Dan Jentera Kelengkapan Dan Peralatan Haiwan

A4300000 PENJEJASAN NILAI TERKUMPUL ASET PERTAHANAN A4330000 ASET PERTAHANAN A4331000 Tanah A4332000 Bangunan A4333000 Kemudahan Dan Pembaikan Kemudahan A4334000 Kenderaan Dan Jentera A4335000 Kelengkapan Dan Peralatan A4336000 Haiwan A4400000 PENJEJASAN NILAI TERKUMPUL ASET BIOLOGI PERTANIAN A4430000 ASET BIOLOGI PERTANIAN A4436000 Haiwan, Pokok Dan Benih A4500000 PENJEJASAN NILAI TERKUMPUL ASET KONSESI A4530000 ASET KONSESI A4532000 Bangunan A4533000 Kemudahan A4600000 PENJEJASAN NILAI TERKUMPUL ASET WARISAN A4630000 ASET WARISAN A4632000 Bangunan A4700000 PENJEJASAN NILAI TERKUMPUL HARTANAH PELABURAN A4730000 TANAH DAN BANGUNAN A4731000 Tanah A4732000 Bangunan A4800000 PENJEJASAN NILAI TERKUMPUL ASET TAK KETARA USIA GUNA DAPAT DITENTUKAN A4830000 PENJEJASAN NILAI TERKUMPUL ASET TAK KETARA A4839000 Aset Tak Ketara A4900000 PENJEJASAN NILAI TERKUMPUL ASET TAK KETARA USIA GUNA TIDAK DAPAT DITENTUKAN

| 43

A4930000 PENJEJASAN NILAI TERKUMPUL ASET TAK KETARA A4939000 Aset Tak Ketara A5000000 PENJEJASAN NILAI TERKUMPUL ASET KEWANGAN A5010000 ASET KEWANGAN DIPEGANG HINGGA MATANG A5011000 Aset Kewangan Dipegang Hingga Matang Daripada Sumber Akaun Amanah A5012000 Aset Kewangan Dipegang Hingga Matang Daripada Sumber Lebihan Dana A5020000 ASET KEWANGAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL A5021000 Aset Kewangan Tersedia Untuk Dijual Daripada Sumber Akaun Amanah A5022000 Aset Kewangan Tersedia Untuk Dijual Daripada Sumber Lebihan Dana A5030000 ASET KEWANGAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL DARIPADA SUMBER PERUNTUKAN TAHUNAN A5038000 Aset Kewangan Tersedia Untuk Dijual Daripada Sumber Peruntukan Tahunan A5040000 ASET KEWANGAN TERSEDIA UNTUK DIPERDAGANGKAN A5041000 Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan Daripada Sumber Akaun Amanah A5042000 Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan Daripada Sumber Lebihan Dana A5050000 PELBAGAI ASET KEWANGAN A5051000 Pelbagai Aset Kewangan Daripada Sumber Akaun Amanah A5052000 Pelbagai Aset Kewangan Daripada Sumber Lebihan Dana A5100000 PENJEJASAN NILAI TERKUMPUL AKAUN BELUM TERIMA AKAUN AMANAH KERAJAAN A5110000 PINJAMAN PERSEKUTUAN A5111000 Pinjaman Persekutuan A5120000 KUMPULAN WANG PINJAMAN PERUMAHAN A5121000 Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan A5150000 A5151100 A5151200 A5151300

PINJAMAN Kontraktor Kredit Kerjasama Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi | 44

A5151400 A5151500 A5151600 A5151700 A5151800 A5151900 A5152100

Pembangunan Ekonomi Belia Pembiayaan Komputer Pinjaman Diraja Pinjaman Kenderaan Pinjaman Perumahan Kepada Golongan Pendapatan Rendah Rakyat Malaysia Di Luar Negeri Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan

A5160000 A5161100 A5161200 A5161400

PENDAHULUAN Pendahuluan Diri (Pegawai Awam) Pendahuluan Pelbagai Pendahuluan Untuk Negeri

A5170000 PELBAGAI KUMPULAN WANG A5171000 Pelbagai Kumpulan Wang A5200000 PENJEJASAN NILAI TERKUMPUL INVENTORI UNTUK DIGUNAKAN A5220000 INVENTORI BAHAN DAN BEKALAN A5225000 Bahan Makanan dan Minuman A5226000 Bahan Mentah Dan Bahan Penyelenggaraan Dan Pembaikan A5227000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain A5230000 INVENTORI KESELAMATAN DAN PERTAHANAN A5235000 Kelengkapan Dan Peralatan A5236000 Haiwan A5300000 PENJEJASAN NILAI TERKUMPUL INVENTORI UNTUK DIJUAL A5320000 INVENTORI BAHAN DAN BEKALAN A5325000 Bahan Makanan dan Minuman A5326000 Bahan Mentah Dan Bahan Penyelenggaraan Dan Pembaikan A5327000 Bekalan dan Bahan-Bahan Lain A5330000 INVENTORI BIOLOGI PERTANIAN A5235000 Haiwan, Pokok Dan Benih A5400000 PENJEJASAN NILAI TERKUMPUL PELABURAN DALAM ENTITI YANG DIKAWAL A5410000 PELABURAN DARIPADA SUMBER AKAUN AMANAH A5411000 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Dalam Negeri A5412000 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Luar Negeri

| 45

A5420000 PELABURAN DARIPADA SUMBER LEBIHAN DANA A5421000 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Dalam Negeri A5422000 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Luar Negeri A5430000 PELABURAN DARIPADA SUMBER PERUNTUKAN TAHUNAN A5438000 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Dalam Dan Luar Negeri A5500000 PENJEJASAN NILAI TERKUMPUL PELABURAN DALAM ENTITI USAHASAMA YANG DIKAWAL A5510000 PELABURAN DARIPADA SUMBER AKAUN AMANAH A5511000 Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Dalam Negeri A5512000 Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Luar Negeri A5520000 PELABURAN DARIPADA SUMBER LEBIHAN DANA A5521000 Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Dalam Negeri A5522000 Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Luar Negeri A5530000 PELABURAN DARIPADA SUMBER PERUNTUKAN TAHUNAN A5538000 Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Dalam Dan Luar Negeri A5600000 PENJEJASAN NILAI TERKUMPUL PELABURAN DALAM ENTITI BERSEKUTU A5610000 PELABURAN DARIPADA SUMBER AKAUN AMANAH A5611000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Dalam Negeri A5612000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Luar Negeri A5620000 PELABURAN DARIPADA SUMBER LEBIHAN DANA A5621000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Dalam Negeri A5622000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Luar Negeri A5630000 PELABURAN DARIPADA SUMBER PERUNTUKAN TAHUNAN A5638000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Dalam Dan Luar Negeri A5700000 PENJEJASAN NILAI TERKUMPUL ASET DALAM PEMBINAAN A5730000 ASET A5732000 Bangunan A5733000 Kemudahan A5734000 Kenderaan Dan Jentera A5735000 Kelengkapan Dan Peralatan

| 46

A5800000 PENJEJASAN NILAI TERKUMPUL ASET PERTAHANAN DALAM PEMBINAAN A5830000 ASET PERTAHANAN A5832000 Bangunan A5833000 Kemudahan A5834000 Kenderaan Dan Jentera A5835000 Kelengkapan Dan Peralatan A5900000 PENJEJASAN NILAI TERKUMPUL AKAUN BELUM TERIMA A5970000 HASIL BUKAN CUKAI A5972000 Perkhidmatan dan Bayaran Perkhidmatan A5973000 Jualan Barang-Barang A5974000 Sewaan A5975000 Faedah dan Perolehan Dari Pelaburan dan Pinjaman A5978000 Aktiviti Mencarai Gali Minyak dan Gas (MTJA) A5979000 Royalti A5990000 HASIL WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN A5992000 Hasil Bukan Cukai Wilayah Persekutuan 4.27 PELUNASAN NILAI TERKUMPUL (A6100000) Pelunasan aset adalah jumlah pelunasan terkumpul daripada belanja pelunasan aset yang dikenakan terhadap Aset Tak Ketara. Pelunasan menunjukkan penggunaan secara beransuransur Aset Tak Ketara sepanjang tahun dengan debit belanja pelunasan dan kredit pelunasan terkumpul. Urusniaga ini dilaksanakan melalui sistem 1GFMAS berdasarkan maklumat aset yang diberi. A6100000 PELUNASAN NILAI TERKUMPUL ASET TAK KETARA USIA GUNA DAPAT DITENTUKAN A6130000 PELUNASAN NILAI TERKUMPUL ASET TAK KETARA A6139000 Aset Tak Ketara 4.28 FAEDAH ASET PAJAKAN KEWANGAN DIAKRUKAN (A7100000) Kelas Akaun ini bertujuan memperakaunkan faedah aset pajakan kewangan yang diakrukan. A7100000 FAEDAH ASET PAJAKAN KEWANGAN DIAKRUKAN A7130000 ASET PAJAKAN KEWANGAN A7131000 Tanah A7132000 Bangunan A7133000 Kemudahan | 47

A7134000 Kenderaan Dan Jentera A7135000 Kelengkapan Dan Peralatan A7136000 Haiwan 4.29 TERHUTANG DARIPADA / (KEPADA) (A9900000) Kelas akaun ini bertujuan memperakaunkan pindahan dana antara sumber dana am dan dana berkaitan akaun amanah. A9900000 TERHUTANG DARIPADA / (KEPADA)

| 48

5.0

LIABILITI (L)

5.1

PENGENALAN

Liabiliti didefinisikan sebagai obligasi sesebuah entiti yang wujud disebabkan urusniaga atau kejadian masa lampau di mana penyelesaiannya menyebabkan pemindahan atau penggunaan aset atau peruntukan perkhidmatan terhadap manfaat ekonomi pada masa depan. Liabiliti terdiri daripada Akaun Belum Bayar (ABB), Cukai dan Pindahan Terdahulu, Pendapatan Terdahulu, Pelan Persaraan dan Gratuiti, Pinjaman atau Hutang, Liabiliti Pajakan Kewangan, Liabiliti 5.2

AKAUN BELUM BAYAR (L0100000)

Akaun Belum Bayar (ABB) melaporkan tanggungan entiti untuk membayar hutang jangka masa pendek kepada pemberi hutang dan dilaporkan di Penyata Kedudukan Kewangan di bawah liabiliti semasa. Urusniaga ini memerlukan peruntukan di bawah objek am yang berkenaan. L0100000 AKAUN BELUM BAYAR L0110000 EMOLUMEN BELUM BAYAR L0111000 Gaji Dan Upahan L0112000 Elaun / Imbuhan Tetap L0113000 Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan L0114000 Bayaran Elaun Lebih Masa L0115000 Faedah Kewangan Lain L0116000 Bayaran Elaun-Elaun Khas L0117000 Bayaran Imbuhan Tahunan Dan Bantuan Kewangan L0120000 L0121000 L0122000 L0123000 L0124000 L0125000 L0126000 L0127000 L0128000 L0129000

BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BELUM BAYAR Perbelanjaan Perjalanan Dan Sara Hidup Pengangkutan Barang-Barang Perhubungan Dan Utiliti Sewaan Bahan-Bahan Makanan Dan Minuman Bekalan Bahan Mentah Bekalan Dan Bahan-Bahan Lain Penyelenggaraan Dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli Perkhidmatan Ikhtisas Dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli Dan Hospitaliti

| 49

L0130000 L0131000 L0132000 L0133000 L0134000 L0135000 L0136000 L0137000 L0139000

ASET BELUM BAYAR Tanah Bangunan Kemudahan Kenderaan Dan Jentera Kelengkapan Dan Peralatan Haiwan, Pokok Dan Benih Pelaburan Aset Tidak Ketara

L0140000 PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP BELUM BAYAR L0142000 Pemberian Dalam Negeri L0145000 Faedah Atas Pinjaman L0150000 PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN BELUM BAYAR L0152000 Lain-lain Bayaran L0160000 BAYARAN BALIK CUKAI BELUM DIBAYAR (TABUNG BAYARAN BALIK CUKAI) L0161000 Cukai Langsung L0163000 Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) L0190000 AKB (ONGOING PAYABLES) 5.3

CUKAI DAN PINDAHAN TERDAHULU (L0200000)

Cukai dan Pindahan Terdahulu adalah terimaan yang telah diterima tetapi masih belum boleh diiktiraf sebagai hasil dan termasuklah hasil yang perlu dibayar balik. L0200000 CUKAI DAN PINDAHAN TERDAHULU L0260000 TERIMAAN CUKAI TERDAHULU L0261000 Cukai Langsung L0262000 Cukai Tak Langsung L0263000 Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (GST) 5.4

PENDAPATAN TERDAHULU (L0300000)

Pendapatan terdahulu merujuk kepada pendapatan yang telah diterima walaupun perkhidmatan atau barangan belum diberikan kepada pelanggan. Contoh, Jabatan telah menerima bayaran daripada orang awam berkaitan sesuatu perkhidmatan tetapi perkhidmatan hanya akan diberikan pada satu tempoh yang terkemudian. Pendapatan tersebut hanya akan diambilkira di | 50

dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan setelah perkhidmatan diberikan kepada pelanggan. L0300000 PENDAPATAN TERDAHULU L0370000 HASIL BUKAN CUKAI L0372000 Perkhidmatan Dan Bayaran Perkhidmatan L0374000 Sewaan L0378000 Aktiviti Mencari Gali Minyak Dan Gas (MTJA) L0379000 Royalti 5.5

PERUNTUKAN (PROVISIONS) (L0400000)

Peruntukan adalah obligasi entiti pada masa ini disebabkan kejadian masa lepas dan penyelesaiannya menyebabkan pengaliran keluar sumber. Peruntukan tuntutan undang-undang merujuk kepada langkah Kerajaan mengambil kira perbelanjaan yang mungkin perlu dilakukan kerana ketidakpatuhan kepada kontrak atau tuntutan ke atas jaminan. Peruntukan diiktiraf dan dilaporkan berdasarkan MPSAS 19 - Peruntukan, Liabiliti Kontingen dan Aset Kontingen. L0400000 PERUNTUKAN (PROVISIONS) L0440000 PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP L0442000 Pemberian Dalam Negeri L0444000 Tuntutan, Insurans Dan Pampasan L0490000 JAMINAN KEWANGAN L0491000 JAMINAN KEWANGAN 5.6

PELAN PERSARAAN DAN GRATUITI (L0500000)

Pelan Persaraan dan Gratuiti adalah peruntukan bagi mengambil kira tanggungan Kerajaan bagi tujuan pembayaran manfaat persaraan kepada Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan, Anggota Pentadbiran dan Parlimen atau waris mereka sama ada di dalam dan luar negara yang merangkumi pembayaran pencen serta lain-lain manfaat persaraan seperti ganjaran dan Gantian Cuti Rehat yang layak diperolehi selepas tempoh perkhidmatan. Liabiliti Pelan Persaraan Dan Gratuiti diperakaunkan selaras dengan MPSAS 25 – Manfaat Pekerja dari aspek pengiktirafan dan pelaporan. L0500000 PELAN PERSARAAN DAN GRATUITI L0540000 PENCEN DAN GANJARAN L0546000 Pencen L0547000 Ganjaran L0548000 Gantian Cuti Rehat | 51

5.7

PINJAMAN (L0600000)

Pinjaman adalah sumber kewangan yang diperolehi oleh pihak Kerajaan sama ada dari dalam atau luar negeri bagi menampung keperluan pentadbiran dan pembangunan negara. Ianya merupakan tanggungan yang perlu dibayar balik dalam tempoh yang telah ditetapkan. L0600000 PINJAMAN L0610000 DALAM NEGERI L0611000 Sekuriti Hutang L0612000 Pinjaman Berjangka L0620000 LUAR NEGERI L0621000 Sekuriti Hutang L0622000 Pinjaman Projek L0640000 BAYARAN BALIK PINJAMAN MELALUI PERUNTUKAN L0645000 Bayaran Balik Pinjaman 5.8

LIABILITI PAJAKAN KEWANGAN (L0700000 – L0800000)

Aset Pajakan Kewangan dilaporkan di bawah Aset manakala Liabiliti Pajakan Kewangan dilaporkan di bawah liabiliti di Penyata Kedudukan Kewangan. Liabiliti pajakan kewangan merekodkan jumlah minimum keseluruhan bayaran pajakan terhadap aset pajakan tersebut. L0700000 LIABILITI PAJAKAN KEWANGAN DALAM NEGERI L0720000 PAJAKAN KEWANGAN DALAM NEGERI L0724100 Tanah L0724200 Bangunan L0724900 Lain-Lain Termasuk Kemudahan L0800000 LIABILITI PAJAKAN KEWANGAN LUAR NEGERI L0820000 PAJAKAN KEWANGAN LUAR NEGERI L0824100 Tanah L0824200 Bangunan L0824900 Lain-Lain Termasuk Kemudahan 5.9

LIABILITI PERJANJIAN KONSESI (L0900000 – L1000000)

Kategori ini bertujuan merekod liabiliti kerajaan bagi aset konsesi yang diiktiraf sebagaimana menurut MPSAS 32.

| 52

L0900000 LIABILITI PERJANJIAN KONSESI DALAM NEGERI L0920000 PERJANJIAN KONSESI DALAM NEGERI L0924200 Bangunan L0924900 Lain-Lain Termasuk Kemudahan L1000000 LIABILITI PERJANJIAN KONSESI LUAR NEGERI L1020000 PERJANJIAN KONSESI LUAR NEGERI L1024200 Bangunan L1024900 Lain-Lain Termasuk Kemudahan 5.10 DEPOSIT (L1100000) Deposit adalah wang awam yang mana Kerajaan tidak berhak mendapat faedah sebagai pemunya tetapi yang diterima bagi tujuan tertentu dan perlu dibayar balik apabila maksudnya tercapai. L1100000 DEPOSIT L1110000 L1111000 L1112000 L1113000

DEPOSIT AM Deposit Am Gunasama Deposit Am Khusus Deposit Pelarasan

5.11 AKAUN AMANAH AWAM (L1200000) Kumpulan Wang Amanah Awam adalah Akaun Amanah yang ditubuhkan oleh pihak Perbendaharaan seperti yang dinyatakan di dalam Seksyen 9, Akta Tatacara Kewangan 1957. Akaun Amanah ini hanya boleh dikreditkan dengan sumbangan daripada orang ramai dan pihak lain. Akaun Amanah Awam terdiri daripada Akaun Amanah Am dan Akaun Amanah Khas. L1200000 AKAUN AMANAH L1210000 AKAUN AMANAH AWAM L1211000 Amanah Khas L1212000 Amanah Awam 5.12 TANGGUNGAN-TANGGUNGAN LAIN (L1300000) Tanggungan-Tanggungan Lain adalah tanggungan yang tidak diklasifikasikan di bawah manamana Kelas-Kelas Akaun di atas dan termasuklah akaun penyelesaian dan juga akaun inter-co antara Kementerian.

| 53

L1300000 TANGGUNGAN-TANGGUNGAN LAIN L1310000 TANGGUNGAN LAIN L1311000 Akaun Penyelesaian Gaji L1312000 Akaun Penyelesaian

| 54

6.0

EKUITI (E)

6.1

PENGENALAN

Di bawah kategori Ekuiti, terdapat tiga (3) kategori utama iaitu E0100000 Rizab, E0200000 Lebihan atau Kurangan Amanah Kerajaan dan E0300000 Lebihan atau Kurangan Dana Am. Bagi E0100000 Rizab bertujuan penilaian semula aset kewangan untuk dijual (E0100000), penilaian semula aset atas pertukaran mata wang asing (E0120000) dan penilaian semula aset (E0130000). Manakala bagi lebihan atau kurangan Amanah Kerajaan merekodkan baki urusniaga atau modal pusingan bagi Akaun Amanah Kerajaan. 6.2

RIZAB (E0100000)

Rizab merupakan akaun yang mengakaunkan perubahan nilai ke atas aset yang dipunyai oleh pihak Kerajaan. E0100000 RIZAB E0110000 PENILAIAN SEMULA ASET KEWANGAN UNTUK DIJUAL E0111000 Saham Tersiar Harga E0112000 Saham Tidak Tersiar Harga E0120000 KESAN PERUBAHAN PERTUKARAN MATA WANG ASING E0121000 Aset Kewangan E0130000 E0131000 E0132000 E0133000 E0134000 E0135000 E0136000 6.3

PENILAIAN SEMULA ASET Tanah Bangunan Kemudahan Kenderaan Dan Jentera Kelengkapan Dan Peralatan Haiwan, Pokok Dan Benih

LEBIHAN ATAU KURANGAN AMANAH KERAJAAN (E0200000)

Kumpulan Wang Amanah Kerajaan mengakaunkan terimaan dari peruntukan Kerajaan dan bayaran bagi maksud tertentu mengikut Seksyen 10 Akta Tatacara Kewangan 1957 (Disemak 1972). Ianya disenaraikan dalam Jadual Kedua dan Ketiga Akta tersebut. E0200000 LEBIHAN ATAU KURANGAN AMANAH KERAJAAN E0210000 LEBIHAN ATAU KURANGAN AMANAH KERAJAAN

| 55

E0211000 E0211100 E0211200 E0211300 E0211400 E0211500 E0211600 E0211700 6.4

KUMPULAN WANG Kumpulan Wang Pembangunan Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan Akaun Penyelesaian Kumpulan Wang Luar Jangka Akaun Pinjaman Akaun Pendahuluan Pelbagai Kumpulan Wang

LEBIHAN ATAU KURANGAN DANA AM (E0300000)

Lebihan/(Kurangan) Dana Am adalah termasuk lebihan atau kurangan hasil berbanding perbelanjaan yang telah dibuat oleh Kerajaan yang terkumpul sejak mula penubuhan Kerajaan. Dana Am merujuk kepada Dana selain daripada Akaun Amanah. E0300000 LEBIHAN ATAU KURANGAN DANA AM E0310000 LEBIHAN ATAU KURANGAN DANA AM E0311000 Lebihan Atau Kurangan Dana Am

| 56

BAHAGIAN C KAEDAH MENGGUNA PAKAI CARTA AKAUN AKRUAN (CAA) PENGENALAN Garis panduan ini menerangkan kaedah penggunaan kod CAA di bawah asas perakaunan akruan yang diguna pakai di dalam Sistem Kewangan dan Perakaunan 1GFMAS berasaskan perakaunan akruan berkuatkuasa mulai 1 Januari 2015. Penjenisan Kod CAA terdiri daripada 5 kategori iaitu Belanja (B), Hasil (H), Aset (A), Liabiliti (L) dan Ekuiti (E). BELANJA Kod penjenisan belanja berdasarkan bajet dikekalkan mengguna pakai 5 digit terakhir sebagaimana Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2004 yang menggunakan kod Objek Am iaitu Emolumen (10000), Bekalan dan Perkhidmatan (20000), Aset (30000), Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap (40000) dan Perbelanjaan-perbelanjaan Lain (50000). Walau bagaimanapun, bagi tujuan pengunaan kod CAA ia hendaklah digunakan di bawah Jenis Belanja (B) atau Aset (A) bagi tujuan pelaporan berasaskan perakaunan akruan. Jenis perbelanjaan yang tidak dipermodalkan atau tidak dilaporkan sebagai aset kerajaan hendaklah mengguna pakai kod CAA ditetapkan seperti berikut:B010000 Gaji, Upahan Dan Manfaat Pekerja B020000 Perkhidmatan dan Bekalan B030000 Aset Tidak Dipermodalkan B040000 Pemberian dan Kenaan Tetap B050000 Perbelanjaan-perbelanjaan Lain ASET Manakala kategori perbelanjaan yang dipermodalkan atau dilaporkan sebagai Aset hendaklah mengguna pakai kod CAA seperti berikut:A060000 Inventori Untuk Digunakan A070000 Inventori untuk Dijual A140000 Hartanah, Loji dan Peralatan A150000 Aset Pajakan Kewangan A160000 Aset Pertahanan A170000 Aset Biologi Pertanian A180000 Aset Konsesi A190000 Aset Warisan A200000 Aset Dalam Pembinaan | 57

A210000 Aset Pertahanan Dalam Pembinaan A220000 Hartanah Pelaburan A230000 Aset Tak Ketara Usia Guna Dapat Ditentukan A240000 Aset Tak Ketara Usia Guna Tidak Dapat Ditentukan Perbelanjaan yang tidak dipermodalkan dilaporkan sebagai perbelanjaan dengan mengguna pakai kod CAA di bawah Jenis Belanja (B) seperti di atas dan ini termasuk perbelanjaan Aset Tidak Dipermodalkan. Pada masa ini Aset Tidak Dipermodalkan adalah aset yang dibeli mengunakan peruntukan di bawah kod Objek Am 30000 yang bernilai bawah RM2,000.00 bagi setiap item aset berkenaan. Aset Tidak Dipermodalkan dilaporkan sebagai perbelanjaan iaitu Kod B030000 dan tidak dilaporkan sebagai Aset di dalam Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan. Manakala perbelanjaan Aset yang dipermodalkan atau aset yang bernilai RM2,000.00 dan ke atas setiap item (tertakluk kepada perubahan polisi) akan mengguna pakai kod CAA di bawah jenis kod Aset (A) dan dikenakan kepada kelas aset berkenaan sama ada aset Hartanah, Loji dan Peralatan yang diperoleh secara terus atau di bawah Aset Pajakan Kewangan, Aset Biologi Pertanian, Aset Konsesi atau Hartanah Pelaburan. Perbelanjaan bagi tujuan inventori sama ada di bawah kelas Inventori Yang Digunakan atau Inventori Untuk Dijual akan mengguna pakai kod CAA di bawah A0600000 (Inventori Untuk Digunakan) atau A0700000 (Inventori Untuk Dijual) dan dilaporkan di Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan sebagai Aset Kerajaan. Walau bagaimanapun tafsiran di bawah kategori Aset Inventori tertakluk kepada penetapan polisi inventori yang ditetapkan dari semasa ke semasa oleh Jabatan Akauntan Negara. Bekalan pejabat atau inventori sedia ada yang disimpan di peringkat Kementerian/Jabatan yang di bawah nilai yang ditetapkan tidak perlu dilaporkan di bawah kategori Inventori dan dilaporkan sebagai perbelanjaan biasa di bawah kategori belanja B0200000 Perkhidmatan dan Bekalan. LIABILITI Di bawah asas perakaunan akruan, perbelanjaan di bawah tanggungan kerajaan dan belum dibayar diakaunkan sebagai liabiliti di bawah Jenis L0100000 Akaun Belum Bayar berikut:L0110000 Emolumen Belum Bayar L0120000 Bekalan dan Perkhidmatan Belum Bayar L0130000 Aset Belum Bayar L0140000 Kenaan dan Bayaran Tetap Belum Bayar L0150000 Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain Belum Bayar

| 58

Manakala perbelanjaan susut nilai, penjejasan nilai, pelunasan nilai bagi aset kerajaan dijeniskan di bawah kod CAA Belanja (B) iaitu dari B3100000 hingga B3700000 Susut Nilai, B4100000 hingga B5800000 Penjejasan Nilai dan B6100000 Pelunasan Nilai. Jumlah susut nilai, penjejasan nilai dan pelunasan nilai ditetapkan berdasarkan usia guna aset berkenaan sebagaimana ditentukan oleh piawaian perakaunan JANM serta dijana melalui sistem 1GFMAS. HASIL Kod Hasil sedia ada sebagaimana ditetapkan dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2004 adalah kod 60000 (Hasil Cukai), 70000 (Hasil Bukan Cukai), 80000 (Pelbagai Terimaan dan Pindahan) dan 90000 (Hasil Wilayah-Wilayah Persekutuan) dikekalkan penggunaannya tetapi dilaporkan berdasarkan 2 jenis hasil iaitu Hasil Daripada Urusniaga Bukan Pertukaran (H0100000) dan Hasil Daripada Urusniaga Pertukaran (H0200000). Pelaporan hasil di bawah dua jenis yang berasingan adalah berdasarkan piawaian perakaunan yang ditetapkan di bawah MPSAS 9 - Hasil Daripada Urusniaga Pertukaran dan MPSAS 23 - Hasil daripada Urusniaga Bukan Pertukaran. Bagi hasil kerajaan yang telah diiktiraf tetapi belum diterima, direkodkan di bawah kelas aset semasa iaitu A0200000 Cukai dan Pindahan Boleh Diperoleh seperti berikut:A0260000 Hasil Cukai A0270000 Hasil Bukan Cukai A0280000 Pelbagai Terimaan Dan Pindahan A0290000 Hasil Wilayah Persekutuan atau di bawah kelas A0300000 Akaun Belum Terima bagi urusniaga berikut:A0370000 Hasil Bukan Cukai A0390000 Hasil Wilayah Persekutuan EKUITI Di bawah Ekuiti, terdapat tiga (3) kelas iaitu E0100000 Rizab, E0200000 Lebihan atau Kurangan Amanah Kerajaan dan E0300000 Lebihan atau Kurangan Dana Am. Bagi E0100000 Rizab bertujuan penilaian semula aset kewangan untuk dijual (E0110000), penilaian semula aset atas pertukaran mata wang asing (E0120000) dan penilaian semula aset bukan kewangan (E0130000). Bagi Lebihan Atau Kurangan Amanah Kerajaan (E0210000) memperakaunkan baki urusniaga atau modal pusingan bagi Akaun Amanah Kerajaan yang berkenaan. Manakala Lebihan Atau Kurangan Dana Am (E0310000) merujuk kepada lebihan atau kurangan hasil berbanding perbelanjaan yang telah dibuat sejak mula penubuhan kerajaan. | 59

JENIS AKAUN Belanja Belanja merupakan kenaan yang dibayar atau perlu dibayar bagi mendapatkan sesuatu perkhidmatan atau bekalan yang akan digunakan dalam menyediakan perkhidmatan kerajaan. Perbelanjaan dikelaskan mengikut jenis perbelanjaan seperti berikut : B0100000 Gaji, Upahan dan Manfaat Kakitangan Tujuan – memperakaunkan perbelanjaan berkaitan ganjaran daripada perkhidmatan yang diberikan oleh kakitangan yang memegang jawatan tetap dan Anggota Pentadbiran serta Parlimen. Gaji, Upahan dan Manfaat Kakitangan. Manfaat Pekerja dilaporkan berdasarkan MPSAS 25 – Manfaat Pekerja dan boleh dikategorikan sebagai manfaat jangka pendek, manfaat jangka panjang dan juga manfaat persaraan. Manfaat jangka pendek adalah meliputi gaji, upahan, sumbangan berkanun, cuti tahunan dan cuti sakit bergaji, bayaran bonus dan juga kemudahankemudahan yang diterima kerana perkhidmatan. Manfaat jangka panjang termasuklah kemudahan cuti belajar bergaji penuh dan lain-lain kemudahan yang perlu dibayar dalam tempoh melebihi dua belas (12) bulan. Bagaimanapun manfaat persaraan seperti pencen, ganjaran dan gantian cuti rehat tidak dikelaskan di bawah kelas akaun ini mengambilkira keperluan penyediaan bajet yang mengekalkan kod penjenisan belanja bagi perbelanjaan tersebut di bawah kategori Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap. Perbelanjaan berkaitan persaraan dikelaskan di bawah kelas perbelanjaan Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap B0400000 dengan sub-kelas B0446000 untuk Pencen, B0447000 untuk Ganjaran dan B0448000 untuk Gantian Cuti Rehat. B0110000 Emolumen Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan gaji, elaun dan faedah kewangan yang lain kepada kakitangan Kerajaan yang menyandang jawatan-jawatan tetap, kakitangan Kerajaan sementara yang menyandang jawatan tetap dan Anggota Pentadbiran dan Parlimen. Perbelanjaan seumpama bagi pekerja sementara dan sambilan yang tidak menyandang jawatan tetap hendaklah diperakaunkan di bawah kod B0229300.

| 60

B0111000 Gaji dan Upahan Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan kasar (sebelum ditolak cukai dan potongan-potongan lain) untuk gaji, upahan dan tunggakan gaji Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan dan Anggota Pentadbiran dan Parlimen. B0111100

Gaji Kakitangan Awam B0111101 Gaji Biasa Kakitangan Awam B0111102 Gaji Kakitangan Awam Ambilan Tempatan Luar Negeri B0111103 Pendahuluan Pelarasan Gaji Kakitangan Awam

B0111200

Gaji Pasukan Keselamatan B0111201 Gaji Biasa Pasukan Keselamatan B0111203 Pendahuluan Pelarasan Gaji Pasukan Keselamatan

B0111300

Gaji Anggota Pentadbiran Dan Parlimen B0111301 Gaji Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri, Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen, Setiausaha Politik, Pengerusi Dan Timbalan Pengerusi Suruhanjaya B0111302 Gaji Yang Dipertua, Timbalan Yang Dipertua Dewan Negara Dan Dewan Rakyat B0111303 Pendahuluan Pelarasan Gaji Anggota Pentadbiran Dan Parlimen

B0111400

Gaji Kumpulan Premier B0111401 Gaji Biasa Kumpulan Premier B0111402 Pendahuluan Pelarasan Gaji Kumpulan Premier

B0111600

Tunggakan Gaji Kakitangan Awam B0111601 Tunggakan Gaji Kakitangan Awam B0111602 Tunggakan Gaji Kakitangan Awam Ambilan Tempatan Luar Negeri

B0111700

Tunggakan Gaji Pasukan Keselamatan B0111701 Tunggakan Gaji Pasukan Keselamatan

B0111800

Tunggakan Gaji Anggota Pentadbiran Dan Parlimen B0111801 Tunggakan Gaji Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri, Timbalan Menteri, Setiausaha

| 61

B0111802

Parlimen, Setiausaha Politik, Pengerusi Dan Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Tunggakan Gaji Yang Dipertua Dan Timbalan Yang Dipertua Dewan Negara Dan Dewan Rakyat

B0111900

Tunggakan Gaji Kumpulan Premier B0111901 Tunggakan Gaji Kumpulan Premier

B0112000

Elaun / Imbuhan Tetap

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan bagi semua elaun/imbuhan tetap kepada Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan dan Anggota Pentadbiran dan Parlimen. B0112100

Elaun Tetap Kakitangan Awam B0112101 Elaun Khidmat Awam B0112102 Elaun Bantuan Sewa Rumah B0112103 Elaun Keraian B0112104 Elaun Seberang Laut B0112105 Elaun Gantian Tetap Pegawai-Pegawai Taman Negara B0112106 Imbuhan Tetap Jawatan Utama Dan Gred Khas B0112107 Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal B0112108 Bayaran Insentif Khas Kepada Pegawai Profesional Kumpulan Tertinggi Kakitangan Awam B0112109 Bayaran Insentif Tugas Kewangan B0112110 Elaun Khidmat Luar Negeri B0112111 Elaun Bantuan Insentif Subjek Pendidikan (BISP) B0112112 Bayaran Insentif Penguatkuasaan - Pegawai Farmasi B0112113 Bayaran Insentif Pos Basik B0112114 Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid B0112199 Elaun Tetap Yang Lain

B0112200

Elaun Tetap Pasukan Keselamatan B0112201 Elaun Khas Khidmat B0112202 Elaun Bantuan Sewa Rumah B0112203 Elaun Keraian B0112204 Elaun Seberang Laut B0112205 Imbuhan Tetap Jawatan Utama Dan Gred Khas B0112206 Bayaran Insentif Khas Pegawai Profesional-Kumpulan Tertinggi Pasukan Keselamatan B0112207 Bayaran Insentif Tugas Kewangan B0112208 Elaun Khidmat Luar Negeri | 62

B0112209 B0112210 B0112211 B0112299

Elaun Kapal Selam Bayaran Insentif Penyisatan PDRM Bayaran Insentif Pegawai-Pegawai PUSPEN Elaun Tetap Yang Lain

B0112300

Elaun Tetap Anggota Pentadbiran Dan Parlimen B0112301 Elaun Tetap Yang Dibayar Kepada Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri, Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen Dan Setiausaha Politik B0112302 Elaun Tetap Yang Dibayar Kepada Ahli Suruhanjaya Awam B0112303 Elaun Tetap Yang Dibayar Kepada Yang Dipertua Dan Timbalan Yang Dipertua Dewan Negara Dan Dewan Rakyat Dan Ahli Parlimen B0112304 Elaun Tetap Yang Dibayar Kepada Bekas Perdana Menteri, Bekas Timbalan Perdana Menteri, Bekas Menteri, Bekas Timbalan Menteri, Bekas Setiausaha Parlimen Dan Bekas Setiausaha Politik B0112305 Bayaran Khas Kepada Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri Dan Menteri

B0112400

Elaun Tetap Kakitangan Lain - Untuk Badan Berkanun B0112401 Elaun Tetap Kakitangan Lain

B0112500

Elaun Tetap Dan Tunggakan Elaun Tetap Kumpulan Premier B0112501 Elaun Tetap Jawatan Premier B0112502 Elaun Perumahan Jawatan Premier B0112503 Bantuan Pembantu Rumah Jawatan Premier B0112504 Tunggakan Elaun Tetap Jawatan Premier B0112505 Tunggakan Elaun Perumahan Jawatan Premier B0112506 Tunggakan Elaun Bantuan Pembantu Rumah Jawatan Premier B0112598 Elaun Pelbagai Jawatan Premier B0112599 Tunggakan Elaun Pelbagai Jawatan Premier

B0112600

Tunggakan Elaun Tetap Kakitangan Awam B0112601 Tunggakan Elaun Tetap Khidmat Awam B0112602 Tunggakan Elaun Bantuan Sewa Rumah B0112603 Tunggakan Elaun Keraian B0112604 Tunggakan Elaun Hidup Seberang Laut

| 63

B0112606 B0112607 B0112608 B0112609 B0112610 B0112699

Tunggakan Imbuhan Tetap Jawatan Utama Dan Gred Khas Tunggakan Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal Tunggakan Bayaran Insentif Khas Kepada Pegawai Profesional Kumpulan Tertinggi Kakitangan Awam Tunggakan Elaun Khidmat Luar Negeri Tunggakan Bayaran Insentif Penguatkuasaan Pegawai Farmasi Tunggakan Elaun Tetap Yang Lain

B0112700

Tunggakan Elaun Tetap Pasukan Keselamatan B0112701 Tunggakan Elaun Khas Khidmat B0112702 Tunggakan Elaun Bantuan Sewa Rumah B0112703 Tunggakan Elaun Keraian B0112704 Tunggakan Elaun Beza Sara Hidup Seberang Laut B0112705 Tunggakan Imbuhan Tetap Jawatan Utama Dan Gred Khas B0112706 Tunggakan Bayaran Insentif Khas Kepada Pegawai Profesional Kumpulan Tertinggi Pasukan Keselamatan B0112707 Tunggakan Elaun Khidmat Luar Negeri B0112799 Tunggakan Elaun Tetap Yang Lain

B0112800

Tunggakan Elaun Tetap Anggota Pentadbiran Dan Parlimen B0112801 Tunggakan Elaun Tetap Yang Dibayar Kepada Perdana Menteri, Timabalan Perdana Menteri, Menteri, Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen Dan Setiausaha Politik B0112802 Tunggakan Elaun Tetap Yang Dibayar Kepada Ahli Suruhanjaya Awam B0112803 Tunggakan Elaun Tetap Yang Dibayar Kepada Yang Dipertua Dan Timbalan Yang Dipertua Dewan Negara Dan Dewan Rakyat Dan Ahli Parlimen

B0112900

Tunggakan Elaun Tetap Kakitangan Lain - Untuk Badan Berkanun B0112901 Tunggakan Elaun Tetap Kakitangan Lain

B0113000

Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan

Tujuan - memperakaunkan sumbangan Kerajaan untuk faedah Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan dan Anggota Pentadbiran dan Parlimen. | 64

B0113100

Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan Awam B0113101 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja B0113199 Insuran Dan Sumbangan-Sumbangan Lain

B0113200

Sumbangan Berkanun Untuk Pasukan Keselamatan B0113201 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja B0113202 Lembaga Tabung Angkatan Tentera B0113299 Insuran Dan Sumbangan-Sumbangan Lain

B0113300

Sumbangan Berkanun Untuk Anggota Pentadbiran Dan Parlimen B0113399 Pelbagai Sumbangan

B0113400

Sumbangan Berkanun Untuk Kumpulan Premier B0113401 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja B0113402 Insurans Dan Sumbangan-Sumbangan Lain

B0113600

Tunggakan Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan Awam B0113601 Tunggakan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja B0113699 Tunggakan Insuran Dan Sumbangan-Sumbangan Lain

B0113700

Tunggakan Sumbangan Untuk Pasukan Keselamatan B0113701 Tunggakan Kumpulan Wang Smpanan Pekerja B0113702 Tunggakan Lembaga Tabung Angkatan Tentera B0113799 Tunggakan Insuran Dan Sumbangan-Sumbangan Lain

B0113800

Tunggakan Parlimen B0113899

Sumbangan

Berkanun

Anggota

Pentadbiran

Tunggakan Pelbagai Sumbangan

B0113900

Tunggakan Sumbangan. Berkanun Untuk Kumpulan Premier B0113901 Tunggakan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja B0113902 Tunggakan Insurans Dan Sumbangan-Sumbangan Lain

B0114000

Bayaran Lebih Masa

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan kasar (sebelum ditolak cukai dan potongan-potongan lain) untuk bayaran lebih masa Kakitangan Awam. B0114100

Elaun Lebih Masa Kakitangan Awam B0114101 Elaun Lebih Masa Kakitangan Awam | 65

B0114102 B0114103 B0114104

B0114105 B0114106

Elaun Lebih Masa Kakitangan Awam Ambilan Tempatan Luar Negeri Elaun Kerja Diluar Waktu Bekerja Biasa Bagi Pegawai Perubatan Elaun Kerja Diluar Waktu Bekerja Biasa Bagi Pegawai Perubatan Di Klinik Rawatan Pesakit Jabatan Kecemasan Bayaran Insentif Khas (Pembedahan Elektif) Bagi Pegawai Perubatan Elaun Waktu Bekerja Fleksi Bagi Pegawai Perubatan Siswazah

B0114600

Tunggakan Elaun Lebih Masa Kakitangan Awam B0114601 Tunggakan Elaun Lebih Masa Kakitangan Awam B0114602 Tunggakan Elaun Lebih Masa Kakitangan Awam Ambilan Tempatan Luar Negeri B0114603 Tunggakan Elaun Kerja Di luar Waktu Bekerja Biasa Bagi Pegawai Perubatan B0114604 Tunggakan Elaun Kerja Di luar Waktu Bekerja Biasa Bagi Pegawai Perubatan Di Klinik Rawatan Pesakit Jabatan Kecemasan

B0115000

Faedah-faedah Kewangan Yang Lain

Tujuan - memperakaunkan semua perbelanjaan faedah kewangan yang dibayar kepada Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan dan Anggota Pentadbiran dan Parlimen (selain dari gaji, elaun tetap dan elaun lebih masa), termasuk bayaran balik tertentu. Bayaran saguhati hendaklah direkodkan di bawah Kod B0229412. B0115100

Faedah Kewangan Kakitangan Awam B0115101 Bayaran Dan Bayaran Balik Utiliti B0115102 Bayaran Balik Yang Lain Termasuk Perbelanjaan Untuk Pasport, Lesen Memandu, Yuran Tahunan Keahlian Badan-Badan Profesional B0115107 Bayaran Khas Sistem Saraan Malaysia Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi B0115108 Bayaran Khas Sistem Saraan Malaysia Bagi Kumpulan Pengurusan Dan Profesional B0115109 Bayaran Khas Sistem Saraan Malaysia Bagi Kumpulan Sokongan

| 66

B0115110 B0115111 B0115199

Pemberian Alat Komunikasi Mudah Alih Termasuk Aksesori Bayaran Kemudahan Perubatan (Kakitangan Awam) Pelbagai Pemberian Termasuk Elaun Perkakas Dan Elaun Pakaian

B0115200

Faedah Kewangan Pasukan Keselamatan B0115201 Bayaran Dan Bayaran Balik Utiliti B0115202 Bayaran Balik Yang Lain Termasuk Perbelanjaan Untuk Pasport, Lesen Memandu, Yuran Tahunan Keahlian Badan-Badan Profesional B0115203 Elaun Perjalanan Rumah Ke Pejabat Cuti Tahunan B0115210 Bayaran Kemudahan Perubatan (Pasukan Keselamatan) B0115299 Pelbagai Pemberian Termasuk Elaun Perkakas Dan Elaun Pakaian

B0115300

Faedah Kewangan Anggota Pentadbiran Dan Parlimen B0115301 Bayaran Dan Bayaran Balik Utiliti B0115302 Bayaran Balik Yang Lain Termasuk Perbelanjaan Untuk Pasport, Lesen Memandu, Yuran Tahunan Keahlian Badan-Badan Profesional B0115306 Bayaran Balik Keraian B0115310 Bayaran Kemudahan Perubatan (Anggota Pentadbiran Dan Parlimen) B0115399 Pelbagai Pemberian Termasuk Elaun Perkakas, Elaun Pakaian, Dan Elaun Pelantikan

B0115400

Faedah Kewangan Kumpulan Premier B0115401 Bayaran Dan Bayaran Balik Utiliti B0115402 Bayaran Balik Yang Lain Termasuk Perbelanjaan Untuk Pasport, Lesen Memandu, Yuran Tahunan Keahlian Badan-Badan Profesional B0115403 Pemberian Alat Komunikasi Mudah Alih Termasuk Aksesori B0115404 Bayaran Kemudahan Perubatan (Kakitangan Awam Tingkatan Premier) B0115499 Pelbagai Pemberian Termasuk Elaun Perkakas Dan Elaun Pakaian

| 67

B0116000

Bayaran Elaun-Elaun Khas

Tujuan - memperakaunkan semua perbelanjaan elaun khas dari Peruntukan Diraja bagi DYMM Yang di Pertuan Agong dan Elaun-Elaun Diraja. B0116100

Elaun Kepada DYMM Yang di Pertuan Agong B0116101 Elaun Privy Purse B0116102 Elaun Diraja Istana Negara B0116103 Elaun Diraja

B0116200

Elaun-Elaun Diraja B0116201 Elaun-Elaun Diraja

B0117000

Bayaran Imbuhan dan Bantuan Khas Kewangan

Tujuan - memperakaunkan semua perbelanjaan imbuhan tahunan dan bantuan khas kewangan yang dibayar kepada Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan dan Anggota Pentadbiran serta Parlimen. B0117100

Bayaran Imbuhan Tahunan Dan Bantuan Kewangan Kakitangan Awam B0117101 Imbuhan Tahunan B0117102 Bantuan Khas Kewangan B0117103 Bayaran Khas Prestasi

B0117200

Bayaran Imbuhan Tahunan Dan Bantuan Kewangan Pasukan Keselamatan B0117201 Imbuhan Tahunan B0117202 Bantuan Khas Kewangan B0117203 Bayaran Khas Prestasi

B0117300

Bayaran Khas Prestasi Anggota Pentadbiran Dan Parlimen B0117301 Bayaran Khas Prestasi

B0117400

Bayaran Khas Prestasi Kumpulan Premier B0117401 Imbuhan Tahunan B0117402 Bayaran Khas Prestasi B0117403 Pemberian Khas

| 68

B0200000 Perkhidmatan Dan Bekalan Dibeli Tujuan - memperakaunkan semua perbelanjaan perkhidmatan dan bekalan yang dibeli termasuk perbelanjaan bagi perkhidmatan yang diberikan oleh pekerja-pekerja sementara dan sambilan yang tidak menyandang jawatan-jawatan tetap. B0220000 Perkhidmatan Dan Bekalan Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan untuk semua perkhidmatan dan bekalan termasuk tuntutan perjalanan dan sara hidup, perkhidmatan-perkhidmatan yang dibeli, keraian dan hospitaliti, bayaran-bayaran kepada pekerja-pekerja sementara dan sambilan yang tidak menyandang jawatan-jawatan tetap, bekalan pejabat dan bekalan penyelenggaraan dan pembaikan. B0221000

Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan yang dibuat oleh Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan dan Anggota Pentadbiran dan Parlimen, semasa menjalankan urusan Kerajaan atau mengikuti latihan yang dibiayai oleh Kerajaan. Tuntutan ini meliputi bayaran bagi pengangkutan orang, elaun sara hidup, bayaran hotel dan penginapan, tip, tol, bayaran lapangan terbang, bayaran meletak kereta dan perbelanjaan sampingan yang dibuat ketika dalam perjalanan. Perbelanjaan perjalanan dan sara hidup di luar negeri termasuklah semua perbelanjaan berkaitan dengan perjalanan ke luar negeri atau di dalam luar negeri oleh Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan, dan Anggota Pentadbiran dan Parlimen yang ditempatkan sama ada di dalam atau di luar negeri. Perbelanjaan bagi perjalanan dan sara hidup yang dibayar sebagai sebahagian daripada biasiswa untuk kakitangan yang mengikuti kursus hendaklah direkodkan di bawah Kod B0441100 atau Kod B0441200 masing-masing. B0221100

Perbelanjaan Perjalanan Dan Sara Hidup Kakitangan Awam Di Dalam Negeri B0221101 Makanan Dan Minuman B0221102 Penginapan B0221103 Bayaran Tambang Keretapi B0221104 Elaun Perjalanan, Bayaran Tambang Bas Dan Teksi B0221105 Bayaran Tambang Kapal/Bot B0221106 Bayaran Kapal Terbang B0221107 Elaun Kerja Luar

| 69

B0221199

Bayaran-Bayaran Lain (Seperti Tip, Tol, Bayaran Lapangan Terbang Dan Bayaran Meletak Kereta)

B0221200

Perbelanjaan Perjalanan Dan Sara Hidup Kakitangan Awam Di Luar Negeri B0221201 Makanan Dan Minuman B0221202 Penginapan B0221203 Bayaran Tambang Keretapi B0221204 Elaun Perjalanan, Bayaran Tambang Bas Dan Teksi B0221205 Bayaran Tambang Kapal/ Bot B0221206 Bayaran Kapal Terbang B0221299 Bayaran-Bayaran Lain (Seperti Tip, Tol, Bayaran Lapangan Terbang Dan Bayaran Meletak Kereta)

B0221300

Perbelanjaan Perjalanan Dan Sara Hidup Pasukan Keselamatan Di Dalam Negeri B0221301 Makanan Dan Minuman B0221302 Penginapan B0221303 Bayaran Tambang Keretapi B0221304 Elaun Perjalanan, Bayaran Tambang Bas Dan Teksi B0221305 Bayaran Tambang Kapal/Bot B0221306 Bayaran Kapal Terbang B0221399 Bayaran-Bayaran Lain (Seperti Tip, Tol, Bayaran Lapangan Terbang Dan Bayaran Meletak Kereta)

B0221400

Perbelanjaan Perjalanan Dan Sara Hidup Pasukan Keselamatan Di Luar Negeri B0221401 Makanan Dan Minuman B0221402 Penginapan B0221403 Bayaran Tambang Keretapi B0221404 Elaun Perjalanan, Bayaran Tambang Bas Dan Teksi B0221405 Bayaran Tambang Kapal/Bot B0221406 Bayaran Kapal Terbang B0221499 Bayaran-Bayaran Lain (Seperti Tip, Tol, Bayaran Lapangan Terbang Dan Bayaran Meletak Kereta)

B0221500

Perbelanjaan Perjalanan Dan Sara Hidup Anggota Pentadbiran Dan Parlimen Di Dalam Negeri B0221501 Makanan Dan Minuman B0221502 Penginapan B0221503 Bayaran Tambang Keretapi | 70

B0221504 B0221505 B0221506 B0221599

Elaun Perjalanan, Bayaran Tambang Bas Dan Teksi Bayaran Tambang Kapal/Bot Bayaran Kapal Terbang Bayaran-Bayaran Lain (Seperti Tip, Tol, Bayaran Lapangan Terbang Dan Letak Kereta)

B0221600

Perbelanjaan Perjalanan Dan Sara Hidup Anggota Pentadbiran Dan Parlimen Di Luar Negeri B0221601 Makanan Dan Minuman B0221602 Penginapan B0221603 Bayaran Tambang Keretapi B0221604 Elaun Perjalanan, Bayaran Tambang Bas Dan Teksi B0221605 Bayaran Tambang Kapal/Bot B0221606 Bayaran Kapal Terbang B0221699 Bayaran-Bayaran Lain (Seperti Tip, Tol, Bayaran Lapangan Terbang Dan Letak Kereta)

B0222000

Pengangkutan Barang-Barang

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan untuk mengangkut, mengendali dan menjaga semasa memindahkan barang yang dimiliki oleh Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan, Anggota Pentadbiran dan Parlimen dan Jabatan-jabatan Kerajaan. Perbelanjaan pengangkutan barang di luar negeri termasuklah semua perbelanjaan berkaitan dengan pengangkutan barang-barang ke luar negeri atau di dalam luar negeri untuk Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan, Anggota Pentadbiran dan Parlimen yang ditempatkan sama ada di dalam atau di luar negeri. B0222100

Pengangkutan Barang-Barang Untuk Kakitangan Awam Di Dalam Negeri B0222101 Keretapi B0222102 Pengangkutan Darat (Selain Daripada Keretapi) B0222103 Kapal/Bot B0222104 Pengangkutan Udara B0222105 Pos Bungkusan B0222106 Pengangkutan Mel Berkontrak B0222149 Jenis Pengangkutan Yang Lain B0222151 Bayaran Insuran B0222152 Bayaran Demurag B0222153 Bayaran Penyetoran B0222154 Bayaran Pemunggahan B0222155 Elaun Pemberian Pindahan | 71

B0222199

Bayaran-Bayaran Lain

B0222200

Pengangkutan Barang-Barang Untuk Kakitangan Awam Di Luar Negeri B0222201 Keretapi B0222202 Pengangkutan Darat (Selain Daripada Keretapi) B0222203 Kapal/Bot B0222204 Pengangkutan Udara B0222205 Pos Bungkusan B0222206 Pengangkutan Mel Berkontrak B0222249 Jenis Pengangkutan Yang Lain B0222251 Bayaran Insuran B0222252 Bayaran Demurag B0222253 Bayaran Penyetoran B0222254 Bayaran Pemunggahan B0222255 Elaun Pemberian Pindahan B0222299 Bayaran-Bayaran Lain

B0222300

Pengangkutan Barang-Barang Untuk Pasukan Keselamatan Di Dalam Negeri B0222301 Keretapi B0222302 Pengangkutan Darat (Selain Daripada Keretapi) B0222303 Kapal/Bot B0222304 Pengangkutan Udara B0222305 Pos Bungkusan B0222306 Pengangkutan Mel Berkontrak B0222349 Jenis Pengangkutan Yang Lain B0222351 Bayaran Insuran B0222352 Bayaran Demurag B0222353 Bayaran Penyetoran B0222354 Bayaran Pemunggahan B0222355 Elaun Pemberian Pindahan B0222399 Bayaran-Bayaran Lain

B0222400

Pengangkutan Barang-Barang Untuk Pasukan Keselamatan Di Luar Negeri B0222401 Keretapi B0222402 Pengangkutan Darat (Selain Daripada Keretapi) B0222403 Kapal/Bot B0222404 Pengangkutan Udara B0222405 Pos Bungkusan | 72

B0222406 B0222449 B0222451 B0222452 B0222453 B0222454 B0222455 B0222499

Pengangkutan Mel Berkontrak Jenis Pengangkutan Yang Lain Bayaran Insuran Bayaran Demurag Bayaran Penyetoran Bayaran Pemunggahan Elaun Pemberian Pindahan Bayaran-Bayaran Lain

B0222500

Pengangkutan Barang-Barang Untuk Anggota Pentadbiran Dan Parlimen Di Dalam Negeri B0222501 Keretapi B0222502 Pengangkutan Darat (Selain Daripada Keretapi) B0222503 Kapal/Bot B0222504 Pengangkutan Udara B0222505 Pos Bungkusan B0222506 Pengangkutan Mel Berkontrak B0222549 Jenis Pengangkutan Yang Lain B0222551 Bayaran Insuran B0222552 Bayaran Demurag B0222553 Bayaran Penyetoran B0222554 Bayaran Pemunggahan B0222599 Bayaran-Bayaran Lain

B0222600

Pengangkutan Barang-Barang Untuk Anggota Pentadbiran Dan Parlimen Di Luar Negeri B0222601 Keretapi B0222602 Pengangkutan Darat (Selain Daripada Keretapi) B0222603 Kapal/Bot B0222604 Pengangkutan Udara B0222605 Pos Bungkusan B0222606 Pengangkutan Mel Berkontrak B0222649 Jenis Pengangkutan Yang Lain B0222651 Bayaran Insuran B0222652 Bayaran Demurag B0222653 Bayaran Penyetoran B0222654 Bayaran Pemunggahan B0222699 Bayaran Lain

B0222700

Pengangkutan Barang Jabatan Kerajaan Dalam Negeri B0222701 Keretapi | 73

B0222702 B0222703 B0222704 B0222705 B0222706 B0222749 B0222751 B0222752 B0222753 B0222754 B0222799

Pengangkutan Darat (Selain Daripada Keretapi) Kapal/Bot Pengangkutan Udara Pos Bungkusan Pengangkutan Mel Berkontrak Jenis Pengangkutan Yang Lain Bayaran Insuran Bayaran Demurag Bayaran Penyetoran Bayaran Pemunggahan Bayaran-Bayaran Lain

B0222800

Pengangkutan Barang-Barang Jabatan Kerajaan Luar Negeri B0222801 Keretapi B0222802 Pengangkutan Darat (Selain Daripada Keretapi) B0222803 Kapal/Bot B0222804 Pengangkutan Udara B0222805 Pos Bungkusan B0222806 Pengangkutan Mel Berkontrak B0222849 Jenis Pengangkutan Lain B0222851 Bayaran Insuran B0222852 Bayaran Demurag B0222853 Bayaran Penyetoran B0222854 Bayaran Pemunggahan B0222899 Bayaran-Bayaran Lain

B0223000

Perhubungan Dan Utiliti

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan untuk semua jenis perkhidmatan perhubungan yang dibayar oleh Kerajaan serta bayaran bagi elektrik, air, gas dan perkhidmatan utiliti yang lain. Bayaran balik utiliti dan perhubungan yang dituntut oleh individu hendaklah direkodkan di bawah Kod B0115000. B0223100

Perhubungan B0223101 Bayaran Pos Biasa, Mel Udara, Mel Berdaftar Dan Ekspres (Tidak Termasuk Pos Bungkusan) B0223102 Telefon Termasuk Sewaan Dan Kos Pemasangan Alat B0223103 Perhubungan Telex, Telegraf, Kabel, Wireless Dan Satelit B0223104 Caj Kabel Bagi Bayaran-Bayaran Berkaitan Dengan Pinjaman Luar Negeri | 74

B0223200

B0224000

B0223199

Perkhidmatan Perhubungan Yang Lain

Utiliti B0223201 B0223202 B0223203 B0223204 B0223299

Elektrik Air Gas Rumahtangga Pembentungan Perkhidmatan Utiliti Yang Lain

Sewaan

Tujuan – memperakaunkan perbelanjaan untuk menyewa atau memajak tanah, bangunan, kemudahan dan alat kelengkapan. B0224100

Sewa Tanah B0224101 Sewa Pelbagai Bagi Tanah

B0224200

Sewa Bangunan B0224201 Sewa Bangunan Kediaman B0224202 Sewa Bangunan Pejabat (Termasuk Instusi Pelajaran Dan Penyelidikan) B0224203 Sewa Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) B0224204 Sewa Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) B0224299 Sewa Bangunan-Bangunan Lain

B0224300

Sewa Kenderaan B0224301 Sewa Kenderaan Penumpang (Termasuk Sewa Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) B0224302 Sewa Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain B0224303 Sewa Kapal Terbang B0224304 Sewa Kapal Dan Bot B0224305 Sewa Kenderaan Konsesi Spanco B0224306 Cukai Perkhidmatan Atas Kos Sewa Kenderaan Konsesi Spanco B0224399 Sewa Kenderaan-Kenderaan Lain

B0224400

Sewa Jentera B0224401 Sewa Jentera Perkilangan | 75

B0224402 B0224403 B0224499

Sewa Jentera Pertanian Sewa Jentera Pembinaan Sewa Jentera-Jentera Lain

B0224500

Sewa Alat Kelengkapan Pejabat, Perabot Dan Lengkapan B0224501 Sewa Alat Kelengkapan Pejabat B0224502 Sewa Perabot Dan Lengkapan

B0224600

Sewa Alat Kelengkapan Elektronik B0224601 Sewa Komputer Dan Alat Kelengkapan Prosesan Data Elektronik B0224699 Sewa Alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain

B0224700

Sewa Alat Kelengkapan Elektrik B0224701 Sewa Alat Kelengkapan Hawa Dingin, Penyejuk, Pemanas B0224702 Sewa Motor Janakuasa B0224703 Sewa Alat Litar Elektrik B0224799 Sewa Alat Lengkapan Elektrik Yang Lain

B0224800

Sewa Alat Kelengkapan Penyiaran B0224899 Sewa Pelbagai Alat Kelengkapan Penyiaran

B0224900

Sewa Pelbagai B0224999 Bayaran-Bayaran Sewa Yang Lain

B0225000

Bahan-Bahan Makanan Dan Minuman

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan bagi semua pembelian bekalan bahanbahan makanan dan minuman. Harga belian adalah termasuk kos pengangkutan. B0225100

Beras, Gandum Dan Bijian B0225101 Beras B0225102 Gandum Dan Barli B0225103 Bijian-Bijian Lain

B0225200

Daging B0225201

Daging (Termasuk Diawet, Ditinkan Dan Haiwan Hidup Untuk Tujuan Disembelih)

| 76

B0225202

Ikan, Kerang, Ketam, Udang Dan Makanan Laut Yang Lain (Termasuk Yang Dimasinkan, Diawetkan, Dikeringkan Dan Ditinkan)

B0225300

Sayuran Dan Buah-Buahan B0225301 Buah-Buahan (Termasuk Ditinkan, Diawetkan Dan Dikeringkan) B0225302 Sayur-Sayuran (Termasuk Yang Ditinkan, Diawet Dan Dikeringkan)

B0225400

Makanan-Makanan Lain B0225401 Minyak Masak B0225402 Rempah-Ratus Termasuk Gula, Garam Dan Lada Sulah B0225403 Makanan Bermasak (Seperti Roti Dan Kuih) B0225499 Makanan-Makanan Yang Lain

B0225500

Bahan Keluaran Susu B0225501 Susu Tepung, Susu Pekat Dan Keluaran Susu Yang Lain B0225502 Mentega Dan Keju

B0225600

Minuman Yang Telah Diproses B0225601 Minuman Tidak Berkarbonat (Seperti Teh, Kopi Dan Koko) B0225602 Minuman Berkarbonat B0225603 Minuman-Minuman Lain

B0226000

Bekalan Bahan Mentah dan Penyelenggaraan dan Pembaikan

Bahan-bahan

Untuk

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan bagi semua pembelian bekalan bahan mentah dan bahan-bahan untuk penyelenggaraan dan pembaikan aset. Harga belian adalah termasuk kos pengangkutan. B0226100

Alat-Alat Ganti B0226101 Alat Ganti Kapal Terbang B0226102 Alat Ganti Kapal Dan Bot B0226103 Alat Ganti Kenderaan Darat B0226111 Alat Ganti Jentera Perkilangan B0226112 Alat Ganti Jentera Pertanian | 77

B0226113 B0226114 B0226119 B0226121 B0226126 B0226131 B0226136 B0226141 B0226146 B0226151 B0226156 B0226161 B0226166 B0226171 B0226199

Alat Ganti Jentera Pembinaan Alat Ganti Jentera Mengendalikan Konveyor, Lif, Hoist Dan Lain-Lain (Termasuk Traktor) Alat Ganti Jentera Yang Lain Alat Ganti Kelengkapan Pejabat, Perabot Dan Lengkapan Alat Ganti Kelengkapan Elektronik Alat Ganti Kelengkapan Elektrik Alat Ganti Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan Alat Ganti Kelengkapan Fotografi Dan Tayangan Gambar Alat Ganti Kelengkapan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian Alat Ganti Kelengkapan Muzik Alat Ganti Kelengkapan Pertahanan Alat Ganti Kelengkapan Bekalan Air Dan Elektrik Alat Ganti Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan Dan Kesihatan Alat Ganti Kelengkapan Penyelidikan Alat-Alat Ganti Yang Lain

B0226200

Petroleum, Bahan-Bahan Keluaran Petroleum Dan Bahan-Bahan Pembakar B0226201 Minyak Petrol B0226202 Minyak Disel B0226203 Minyak Tanah B0226204 Minyak Penerbangan B0226205 Minyak Pembakar B0226206 Minyak Pelincir Dan Gris B0226207 Gas B0226208 Bitumen B0226299 Keluaran Petroleum Dan Bahan Pembakar Yang Lain

B0226300

Getah Dan Barang-Barang Keluaran Getah B0226301 Getah Mentah (Termasuk Getah Cair Dan Getah Keping) B0226302 Tayar Dan Tiub B0226399 Barang-Barang Buatan Campuran Getah Yang Lain

B0226400

Kayu Dan Keluaran Kayu B0226401 Kayu Balak | 78

B0226500

B0226402 B0226403 B0226404 B0226405 B0226499

Kayu Lapis Veneer Kayu Yang Digergaji Pintu Dan Tingkap Keluaran Kayu Yang Lain

Logam B0226501 B0226502 B0226503

Logam Dan Bentuk Bijih Besi Waja Timah, Tembaga, Perak, Emas Dan Lain-Lain

B0226600

Galian Mentah Bukan Logam B0226601 Tanah Liat B0226602 Batu Kapur, Besi Dan Marmar B0226603 Kerikel Dan Pasir B0226604 Asbestos B0226605 Batu Bata Dan Genting B0226606 Bahan Gelas B0226607 Simen Konkrit B0226699 Galian Mentah Yang Lain

B0226700

Kimia Dan Bahan-Bahan Kimia B0226701 Bahan Pengecat Seperti Cat, Barnish Dan Laka B0226702 Adhesive Dan Bahan-Bahan Plastik B0226703 Getah Tiruan B0226704 Bahan Pencuci (Termasuk Sabun, Syampu, Ramuan Mencuci, Bahan Memutih Dan Bahan Mengilat) B0226705 Bahan Letupan B0226706 Gas B0226799 Bahan-Bahan Kimia Yang Lain

B0226800

Bekalan Pertanian B0226801 Baja B0226802 Racun Serangga Dan Racun Tumbuhan B0226803 Alat Kecil Pertanian (Seperti Cangkul, Penggali Dan Pengorek)

B0226900

Makanan Ternakan B0226901 Makanan Ternakan Ikan B0226999 Makanan Ternakan Haiwan Yang Lain

| 79

B0227000

Bekalan Dan Bahan-Bahan Lain

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan bagi pembelian semua bekalan dan bahan-bahan yang digunakan bagi menyediakan perkhidmatan Kerajaan. Harga belian adalah termasuk kos pengangkutan. (Tidak termasuk bekalan dan bahanbahan di bawah Kod B0225000 dan B0226000 yang mana nilai pembelian setiap butiran tidak dihadkan). B0227100

Bekalan Pejabat B0227101 Suratkhabar, Buku Sebaran, Majalah, Warta Kerajaan, Bil, Buku-Buku Panduan, Laporan-Laporan Jabatan Dan Bahan-Bahan Bercetak Yang Lain B0227102 Alat Tulis Pejabat B0227103 Alat Tulis Komputer B0227199 Bekalan-Bekalan Pejabat Yang Lain

B0227200

Bekalan Am B0227201 Bekalan Rumahtangga (Termasuk Perkakas Dapur Seperti Pisau, Garpu, Sudu, Bal Lampu, Mop, Penyapu Dan Tempat Sampah/Habuk) B0227299 Bekalan Am Yang Lain

B0227300

Bekalan Riadah B0227301 Alat Permainan Kanak-Kanak B0227302 Alat Sukan Dan Olahraga B0227303 Alat Muzik B0227399 Alat-Alat Lain

B0227400

Bekalan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian B0227401 Ubat Dan Dadah B0227402 Gas Perubatan B0227403 Bekalan Reagen B0227404 Bekalan Vaksin B0227499 Bekalan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian Yang Lain

B0227500

Bekalan Dan Bahan Fotografi B0227501 Bekalan Dan Bahan Untuk Filem Fotografi, ‘Plates’, XRay, Filem Mikro Dan Alat-Alat Tayangan Gambar Yang Lain B0227599 Bekalan Dan Bahan Fotografi Yang Lain | 80

B0227600

Bahan Tenunan Dan Barang-Barang Pakaian B0227601 Bahan-Bahan Campuran Sutera B0227602 Bahan-Bahan Campuran Kapas B0227603 Bahan-Bahan Campuran Bulu Kambing B0227604 Jenis Kain Tiruan Yang Lain B0227605 Pakaian (Seperti Baju Dan Seluar Termasuk Pakaian Seragam) B0227699 Pakaian Yang Lain (Seperti Kasut, Jam Tangan, Tali Leher Dan Tali Pinggang)

B0227700

Bekalan Dan Bahan-Bahan Penyelidikan B0227701 Haiwan Dan Serangga B0227702 Tumbuh-Tumbuhan B0227799 Bekalan Dan Bahan-Bahan Penyelidikan Yang Lain

B0228000 Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan untuk semua kerja yang dibuat oleh pihak luar bagi menentukan kemudahan dan aset berada dalam keadaan baik termasuk perkhidmatan mencuci dan mengecat. Sekiranya penyelenggaraan dan pembaikan sesuatu kemudahan atau aset memberi penambahan nilai atau usiaguna aset berkenaan, maka perbelanjaan berkenaan perlu dipermodalkan dan diakaunkan di bawah kelas Aset. B0228100

Penyelenggaraan Bangunan (Termasuk Kawasan Sekitar, Lif Dan Alat Keselamatan) B0228101 Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) B0228102 Bangunan Pejabat (Termasuk Institusi Pelajaran Dan Institusi Penyelidikan) B0228103 Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) B0228104 Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) B0228199 Bangunan-Bangunan Lain

B0228200

Penyelenggaraan Kemudahan B0228201 Kemudahan Jalan Raya B0228202 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) | 81

B0228203 B0228204 B0228205 B0228206 B0228207 B0228208

B0228209 B0228210

B0228299

Kemudahan Pelabuhan Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) Kemudahan Pengangkutan Air Kemudahan Bekalan Air Kemudahan Bekalan Elektrik Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Booster, Taligraf, Kabel Bawah Tanah Dan Laut) Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) Kemudahan-Kemudahan Yang Lain

B0228300

Penyelenggaraan Kenderaan B0228301 Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) B0228302 Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain B0228303 Kenderaan Yang Tidak Bermotor B0228304 Alat Kelengkapan Lokomotif, Gerabak Dan Enjin Lokomotif B0228305 Kapal Terbang B0228306 Kapal Dan Bot B0228307 Kenderaan Konsesi Spanco B0228308 Cukai Perkhidmatan Kos Pembaikan Dan Senggaraan Kenderaan Konsesi Spanco B0228399 Kenderaan-Kenderaan Lain

B0228400

Penyelenggaraan Jentera B0228401 Jentera Perkilangan B0228402 Jentera Pertanian B0228403 Jentera Pembinaan B0228404 Alat Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lif Hoist) B0228405 Loji Hawa Dingin B0228499 Jentera-Jentera Lain

| 82

B0228500

Penyelenggaraan Alat Kelengkapan Pejabat, Lengkapan B0228501 Alat Kelengkapan Pejabat B0228502 Perabot Dan Lengkapan Dari Kayu B0228503 Perabot Dan Lengkapan Dari Besi B0228599 Perabot Dan Lengkapan Yang Lain

Perabot

Dan

B0228600

Penyelenggaraan Alat Kelengkapan Elektronik B0228601 Komputer Dan Alat Kelengkapan Prosesan Data Elektronik Yang Lain (Termasuk Mesin Pengira) B0228602 Alat Kelengkapan Kawalan Trafik Lapangan Terbang B0228699 Alat-Alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain

B0228700

Penyelenggaraan Alat Kelengkapan Elektrik B0228701 Alat Kelengkapan Elektrik Hawa Dingin, Penyejuk Dan Pemanas B0228702 Motor Janakuasa B0228703 Alat Litar Elektrik B0228704 Alat Kelengkapan Memasak Elektrik B0228799 Alat-Alat Kelengkapan Elektrik Yang Lain

B0228800

Penyelenggaraan Alat Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan B0228801 Telefon, Telex Dan Telegraf B0228802 Radar B0228803 Alat Kelengkapan Penyiaran B0228899 Alat-Alat Kelengkapan Perhubungan Yang Lain

B0228900

Pelbagai Penyelenggaraan B0228901 Alat Kelengkapan Fotografi Dan Tayangan Gambar B0228902 Alat Kelengkapan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian B0228903 Alat Kelengkapan Muzik B0228904 Alat-Alat Kelengkapan Pertahanan B0228905 Alat Kelengkapan Bekalan Air B0228906 Alat Kelengkapan Bekalan Elektrik B0228907 Alat-Alat Kelengkapan Penyukatan Air Dan Bentungan B0228908 Alat Kelengkapan Penyelidikan B0228909 Perkhidmatan Penyelengaraan Kejuruteraan Fasiliti (FEMS) B0228910 Perkhidmatan Penyelengaraan Kejuruteraan Biomedikal (BEMS) B0228911 Perkhidmatan Pembersihan (CLS) | 83

B0228999

Alat-Alat Lain

B0229000 Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan semua perkhidmatan termasuk perkhidmatan iktisas sama ada di bawah kontrak atau tidak bagi kakitangan kerajaan yang tidak menyandang jawatan tetap dan perkhidmatan-perkhidmatan lain yang dibeli sama ada di bawah kontrak atau tidak termasuk perkhidmatan iktisas, teknik, saintifik dan perniagaan, semua bayaran-bayaran upahan, elaun dan faedah kewangan kepada pekerja-pekerja sementara dan sambilan yang tidak memegang jawatan-jawatan tetap dan perbelanjaan kerajaan. Bagi perbelanjaan perkhidmatan yang melibatkan projek pembangunan hendaklah diakaunkan di bawah kelas Aset bagi projek berkenaan. B0229100

Perkhidmatan Dibeli B0229101 Perkhidmatan Perubatan B0229102 Perkhidmatan Perakaunan Dan Auditan B0229103 Perkhidmatan Perundangan B0229104 Perkhidmatan Penilaian Dan Pengurusan Harta B0229105 Perkhidmatan Pengurusan B0229106 Perkhidmatan Pakar Runding Perniagaan Dan Pengurusan B0229107 Perkhidmatan Latihan Kakitangan Termasuk Perkhidmatan Pensyarah B0229108 Perkhidmatan Komputer Dan Prosesan Data B0229109 Perkhidmatan Jurutera B0229110 Perkhidmatan Kejuruteraan Carigali Minyak B0229111 Perkhidmatan Akitek B0229112 Perkhidmatan Juruukur B0229113 Perkhidmatan Kajibumi B0229114 Perkhidmatan Penyelidikan Pasaran Dan Ujian Pasaran B0229115 Perkhidmatan Saintifik Dan Penyelidikan B0229116 Perkhidmatan Bantuan Teknikal B0229117 Perkhidmatan Jurutrengkas Dan Perkhidmatan Pejabat Yang Lain B0229118 Perkhidmatan Fotografi, Blue-Printing Dan Filem Mikro B0229119 Perkhidmatan Pengeluaran Dan Penyebaran Tayangan Gambar Dan Pita Video | 84

B0229120 B0229121 B0229122 B0229123 B0229124 B0229125 B0229126 B0229127 B0229128 B0229129 B0229130 B0229131 B0229132 B0229133 B0229134 B0229135 B0229136 B0229137 B0229138 B0229199

Perkhidmatan Pengiklanan Perkhidmatan Perhubungan Awam Perkhidmatan Perlindungan Dan Keselamatan Perkhidmatan Agen Penyiasat Perkhidmatan Agen Buruh Perkhidmatan Stor Dan Menyimpan Di Gudang Perkhidmatan Persediaan Makanan Perkhidmatan Seniman, Pelukis, Pemuzik Dan Penulis Perkhidmatan Penterjemahan Dan Penafsiran Perkhidmatan Merekabentuk Fesyen Dan Menjahit Perkhidmatan Dobi Bayaran Pengusiran Warganegara Asing Bayaran Kepada Saksi-Saksi Di Mahkamah Yang Termasuk Bayaran Untuk Kehilangan Pendapatannya Bayaran Tambang Pengangkutan Untuk Banduan Warganegara Tempatan Bayaran Kos Pelbagai Kenderaan Konsesi Spanco Bayaran Komisen Kepada Bank Bagi Pungutan Hasil Secara E-Payment Bayaran Caj Perkhidmatan Kepada Ejen Kutipan Kerajaan Perkhidmatan Pengurusan Sisa Klinikal (CWMS) Perkhidmatan Perubatan Pesara Perkhidmatan Yang Lain

B0229200

Perkhidmatan Percetakan Dan Menjilid Yang Dibeli B0229201 Percetakan Penerbitan Kerajaan B0229202 Percetakan Borang, Kad Dan Kepala Surat Jabatan (Tidak Termasuk Borang Kegunaan Bersama) B0229299 Bayaran-Bayaran Perkhidmatan Percetakan Lain

B0229300

Bayaran Kepada Kakitangan Kerajaan Yang Tidak Menyandang Jawatan Tetap Dan Pekerja Sementara Dan Sambilan Yang Tidak Menyandang Jawatan-Jawatan Tetap B0229301 Gaji/Upahan B0229302 Elaun Termasuk Elaun Lebih Masa B0229303 Sumbangan Berkanun B0229304 Imbuhan Tahunan B0229305 Pendahuluan Pelarasan Gaji B0229306 Pemberian Khas B0229307 Bayaran Insentif Tugas Kewangan | 85

B0229308 B0229309 B0229399 B0229400

Bayaran Kemudahan Perubatan (Kakitangan Sementara/Kontrak) Elaun Waktu Bekerja Fleksi Bagi Pegawai Perubatan Siswazah Kontrak Bayaran-Bayaran Lain

Keraian, Hospitaliti Dan Honorarium B0229401 Makanan Dan Minuman B0229402 Penginapan B0229403 Pengangkutan B0229404 Honorarium, Saguhati Dan Hadiah B0229411 Keraian Pejabat B0229412 Honorarium, Saguhati Dan Hadiah Untuk Kakitangan Pejabat B0229499 Bayaran-Bayaran Lain (Seperti Tip, Tol, Bayaran Lapangan Terbang Dan Bayaran Meletak Kereta Selain Daripada Tuntutan Yang Dibuat Oleh Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan Serta Anggota Pentadbiran Dan Parlimen)

B0300000 Aset Tidak Dipermodalkan Tujuan - memperakaunkan semua perbelanjaan untuk mendapatkan semua jenis aset yang tidak dipermodalkan termasuk aset bernilai rendah dan pembaikan. Perolehan aset bernilai rendah adalah berdasarkan kepada ketetapan Polisi Perakaunan Akruan yang dikeluarkan oleh JANM. B0330000 Aset Tidak Dipermodalkan Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan untuk semua aset yang diperolehi termasuk tanah, bangunan, kemudahan, kenderaan, jentera dan alat kelengkapan, haiwan, pokok dan benih. Perbelanjaan ini juga termasuk bayaran bagi pembaikan ke atas aset-aset yang berkenaan. Pembaikan bermakna sesuatu pindaan, sama ada secara struktural atau tidak, serta sesuatu tambahan atau pembaharuan yang dibuat kepada aset yang sedia ada yang menambahkan nilai dan mutunya. B0331000 Tanah Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan bagi mendapatkan tanah, kepentingan atas tanah dan kebebasan lalulintas dan semua kos yang bersangkutan berhubung dengan mendapat dan memperbaiki tanah. | 86

B0331100

Tanah B0331101 B0331102 B0331103 B0331104 B0331105 B0331106

Tanah Kediaman Pegangan Bebas Tanah Pejabat Pegangan Bebas Tanah Lain Pegangan Bebas Tanah Kediaman Pegangan Pajakan Tanah Pejabat Pegangan Pajakan Tanah Lain Pegangan Pajakan

B0331200

Pembaikan Tanah B0331201 Tanah Kediaman Pegangan Bebas B0331202 Tanah Pejabat Pegangan Bebas B0331203 Tanah Lain Pegangan Bebas B0331204 Tanah Kediaman Pegangan Pajakan B0331205 Tanah Pejabat Pegangan Pajakan B0331206 Tanah Lain Pegangan Pajakan

B0332000

Bangunan

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan bagi mendapatkan bangunan, pembaikan besar bangunan dan bayaran semua kos yang bersangkutan berhubung dengan mendapatkan bangunan. B0332100

Bangunan B0332101 B0332102 B0332103 B0332104 B0332199

B0332200

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institut Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

Pembaikan Bangunan B0332201 Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) B0332202 Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institut Penyelidikan) B0332203 Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari)

| 87

B0332204 B0332299 B0333000

Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

Kemudahan

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan untuk mengadakan kemudahan ada dibina di bawah kontrak atau dibeli) dan pembaikan ke atasnya.

(sama

B0333100

Kemudahan B0333101 Kemudahan Jalanraya B0333102 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) B0333103 Kemudahan Pelabuhan B0333104 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) B0333105 Kemudahan Pengangkutan Air B0333106 Kemudahan Bekalan Air B0333107 Kemudahan Bekalan Elektrik B0333108 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Dan Kabel Bawah Tanah Dan Laut) B0333109 Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan B0333110 Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) B0333199 Kemudahan-Kemudahan Lain

B0333200

Pembaikan Kemudahan B0333201 Kemudahan Jalanraya B0333202 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) B0333203 Kemudahan Pelabuhan B0333204 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) B0333205 Kemudahan Pengangkutan Air B0333206 Kemudahan Bekalan Air B0333207 Kemudahan Bekalan Elektrik B0333208 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar

| 88

B0333209 B0333210

B0333299

Telegraf Dan Telefon Dan Kabel Bawah Tanah Dan Laut) Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) Kemudahan-Kemudahan Lain

B0334000 Kenderaan dan Jentera Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan untuk mendapatkan kenderaan dan jentera termasuk harga belian, perbelanjaan pengangkutan, pemasangan alat tambahan dan pembaikan besar. B0334100

Kenderaan B0334101

B0334103 B0334104 B0334105 B0334106 B0334107 B0334199

Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain Kenderaan Tidak Bermotor Kelengkapan Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif Kapal Terbang Kapal Dan Bot Kelengkapan Kapal Terbang Termasuk Enjin Kenderaan-Kenderaan Yang Lain

Jentera B0334201 B0334202 B0334203 B0334204 B0334299

Jentera Perkilangan Jentera Pertanian Jentera Pembinaan Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lif Hoist) Jentera-Jentera Lain

B0334102

B0334200

B0334300

Pembaikan Kenderaan B0334301 Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) B0334302 Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain B0334303 Kenderaan Yang Tidak Bermotor B0334304 Alat Kelengkapan Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif | 89

B0334305 B0334306 B0334399 B0334400

Kapal Terbang Kapal Dan Bot Kenderaan-Kenderaan Lain

Pembaikan Jentera B0334401 Jentera Perkilangan B0334402 Jentera Pertanian B0334403 Jentera Pembinaan B0334404 Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lif Hoist) B0334499 Jentera-Jentera Lain

B0335000 Kelengkapan Dan Peralatan Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan bagi mendapatkan semua kelengkapan dan peralatan termasuk pembaikan ke atasnya, selain daripada tanah (Kod B0331000), bangunan (Kod B0332000), kemudahan (Kod B0333000), kenderaan dan jentera (Kod B0334000). Harga belian adalah termasuk kos pengangkutan, pemasangan dan alat tambahan. B0335100

Alat Kelengkapan Pejabat, Perabot Dan Lengkapan Dan Kumpulan Buku B0335101 Alat Kelengkapan Pejabat B0335102 Perabot Dan Lengkapan Dari Kayu B0335103 Perabot Dan Lengkapan Dari Besi B0335104 Buku Teks Dan Bahan-Bahan Penerbitan Lain Untuk Rujukan B0335199 Perabot Dan Lengkapan Lain

B0335200

Alat Kelengkapan Elektronik B0335201 Komputer Dan Alat Kelengkapan Prosesan Data Elektonik Yang Lain B0335202 Alat Kelengkapan Kawalan Trafik Lapangan Terbang B0335299 Alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain

B0335300

Alat Kelengkapan Elektrik B0335301 Alat Kelengkapan Hawa Dingin, Pemanas B0335302 Motor Janakuasa B0335303 Alat Litar Elektrik B0335304 Alat Kelengkapan Memasak Elektrik B0335399 Alat Kelengkapan Elektrik Yang Lain

Penyejuk

Dan

| 90

B0335400

Alat Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan B0335401 Telefon, Telex Dan Telegraf B0335402 Radar Dan Satelit B0335403 Alat Kelengkapan Penyiaran B0335499 Alat Kelengkapan Perhubungan Yang Lain

B0335500

Alat Kelengkapan Fotografi, Perubatan Dan Muzik B0335501 Alat Kelengkapan Fotografi Dan Tayangan Gambar B0335502 Alat Kelengkapan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian B0335503 Alat Kelengkapan Muzik

B0335600

Alat Kelengkapan Pertahanan B0335601 Senjata (Seperti Senapang, Pistol, Mesingan Dan Senjata-Senjata Lain) B0335602 Peluru, Bahan Letupan Dan Bom B0335699 Alat-Alat Kelengkapan Pertahanan Yang Lain

B0335700

Alat Kelengkapan Bekalan Air Dan Elektrik B0335701 Alat Kelengkapan Bekalan Air B0335702 Alat Kelengkapan Bekalan Elektrik

B0335800

Alat Kelengkapan Keselamatan Kebersihan Dan Kesihatan B0335801 Alat-Alat Kelengkapan Penyukatan Air Dan Bentungan B0335802 Alat Pemadam Api B0335803 Alat-Alat Amaran B0335804 Alat Timbang B0335805 Alat Pengesanan Asap B0335899 Alat-Alat Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan Dan Kesihatan Yang Lain

B0335900

Alat Kelengkapan Yang Lain B0335901 Alat Kelengkapan Penyelidikan B0335902 Alat Kelengkapan Dan Perkakasan Dapur B0335903 Alat Kelengkapan Sukan B0335999 Alat-Alat Kelengkapan Yang Lain

B0336000

Haiwan, Pokok dan Benih

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan untuk mendapatkan haiwan untuk tujuan ternakan atau kegunaan keselamatan serta pokok dan benih untuk tujuan tanaman.

| 91

Perbelanjaan untuk mendapatkan haiwan, pokok dan benih untuk tujuan penyelidikan hendaklah direkodkan di bawah Kod B0227700. B0336100

Haiwan B0336101 B0336102

Haiwan Ternakan Haiwan Keselamatan

B0336200

Pokok Dan Benih B0336201 Anak Pokok B0336202 Benih

B0339000

Aset Tak Ketara

Tujuan – memperakaunkan perbelanjaan untuk mendapatkan aset tak ketara yang boleh dikenalpasti tanpa kewujudan secara fizikal seperti perisian komputer dan termasuk yang mempunyai penilaian yang agak subjektif. Ianya juga dapat diilustrasikan dengan contoh seperti tanda dagangan, paten, hak cipta , nama baik dan sebagainya. B0339100

Perolehan Dengan Pertukaran B0339101 Pangkalan Data Dan Pengurusan Pangkalan Data B0339102 Perisian Komputer B0339103 Prototaip B0339104 Tajuk Berita Dan Penerbitan B0339105 Lesen B0339106 Jenama B0339107 Paten

B0339200

Perolehan Bukan Pertukaran B0339201 Hak Beroperasi B0339202 Paten B0339203 Resepi, Formula, Rekabentuk, Model, Prototaip

B0339300

Dijana Secara Dalaman B0339301 Pangkalan Data Dan Pengurusan Pangkalan Data

B0400000 Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap Tujuan - memperakaunkan semua perbelanjaan dalam bentuk pemberian atau bantuan, bayaran berkenaan dengan hutang negara, pencen dan ganjaran kakitangan dan tuntutan insurans dan pampasan. | 92

B0440000 Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan biasiswa dan dermasiswa, pelbagai pemberian dan bantuan serta semua bayaran-bayaran lain termasuk faedah, dividen dan kenaan bayaran hutang negara, pencen, ganjaran, tuntutan insuran dan pampasan. B0441000 Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan bagi biasiswa, dermasiswa dan bantuan pelajaran yang dibayar kepada individu. Bayaran seumpama yang dibuat kepada individu yang akan atau sedang belajar di luar negeri hendaklah dianggap sebagai biasiswa, dermasiswa dan bantuan pelajaran luar negeri. B0441100

Biasiswa, Dermasiswa Dan Bantuan Pelajaran Dalam Negeri B0441101 Biasiswa Dan Dermasiswa B0441199 Bantuan-Bantuan Lain

B0441200

Biasiswa, Dermasiswa Dan Bantuan Pelajaran Luar Negeri B0441201 Biasiswa Dan Dermasiswa B0441299 Bantuan-Bantuan Lain

B0442000

Pemberian Dalam Negeri

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan bagi pemberian, caruman dan subsidi yang dibayar kepada Kerajaan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan, Sekolah-sekolah, Pusat Pengajian Tinggi, Perusahaan, Badan Berkanun dan Persatuan Kebangsaan Yang Tidak Bermotif Keuntungan. B0442100

Pemberian Dan Serahan Kepada Kerajaan Negeri B0442101 Pemberian Mengikut Kiraan Kepala B0442102 Pemberian Untuk Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri B0442103 Serahan Sebahagian Cukai Eksport Timah Dan Galian Lain B0442104 Pemberian Tahunan Kepada Sarawak B0442105 Pemberian Tahunan Kepada Sabah B0442106 Pemberian Pertambahan Hasil Persekutuan Kepada Negeri B0442107 Pemberian Tahunan Kepada Pihak Berkuasa Tempatan

| 93

B0442108 B0442109 B0442110 B0442111 B0442112 B0442113 B0442114 B0442199

Pemberian Tahunan Kepada Selangor Kerana Kehilangan Hasil Wilayah Persekutuan Pemberian Penyelenggaraan Jalan Raya Dewan Bandaraya Pemberian Berdasarkan Tahap Ekonomi, Infrastruktur Dan Kesejahteraan Hidup Pemberian Perkhidmatan Pemberian Perjanjian Kedah Pemberian Di Bawah Senarai Bersama Pemberian Khas Kepada Kerajaan Negeri Pemberian Dan Serahan Lain Kepada Kerajaan Negeri

B0442200

Pemberian Kepada Agensi-Agensi Kerajaan B0442201 Pihak Berkuasa Tempatan-Pemberian Modal B0442202 Pihak Berkuasa Tempatan-Geran Pelancaran Kepada Pihak Berkuasa Tempatan B0442211 Badan Berkanun-Pemberian Modal B0442212 Badan Berkanun-Pemberian Mengurus B0442221 Pemberian Khas Kepada Kementerian/Jabatan Kerajaan-Modal B0442231 Pemberian Khas Kepada Kementerian/Jabatan Kerajaan-Mengurus B0442232 Pemberian Khas Kepada Syarikat Berkaitan Kerajaan B0442233 Pemberian Khas Kepada Syarikat Bukan Berkaitan Kerajaan B0442234 Pemberian Khas Kepada Badan Berkanun B0442235 Pemberian Khas Kepada Pihak Berkuasa Tempatan B0442236 Pemberian Khas Kepada Yayasan, Pertubuhan, Persatuan Dan Koperasi B0442237 Pemberian Khas Kepada Agensi-Agensi Lain

B0442300

Pemberian Dan Bantuan Kepada Sekolah-Sekolah Dan Pusat Pengajian Tinggi B0442301 Sekolah Rendah-Pemberian Modal B0442302 Sekolah Rendah-Pemberian Mengurus B0442303 Sekolah Rendah-Pemberian Lain B0442311 Sekolah Menengah-Pemberian Modal B0442312 Sekolah Menengah-Pemberian Mengurus B0442313 Sekolah Menengah-Pemberian Lain B0442321 Sekolah Teknik Dan Vokasional-Modal B0442322 Sekolah Teknik Dan Vokasional -Mengurus | 94

B0442323 B0442331 B0442332 B0442333 B0442341

Sekolah Teknik Dan Vokasional -Lain Pusat Pengajian Tinggi-Pemberian Modal Pusat Pengajian Tinggi -Pemberian Mengurus Pusat Pengajian Tinggi -Pemberian Lain Sekolah Amanah-Pemberian Mengurus

B0442400

Bantuan Untuk Skim Pinjaman Buku Teks B0442401 Bantuan Untuk Skim Pinjaman Buku-Buku Teks

B0442500

Pemberian Kepada Perusahaan B0442501 Perusahaan Kewangan – Pemberian Modal B0442502 Perusahaan Kewangan – Pemberian Mengurus B0442511 Perusahaan Bukan Kewangan – Pemberian Modal B0442512 Perusahaan Bukan Kewangan – Pemberian Mengurus

B0442600

Pemberian Kepada Kumpulan Wang Amanah Kerajaan Tidak Termasuk Kumpulan Wang Penjelas Hutang B0442601 Pemberian Modal B0442602 Pemberian Mengurus B0442603 Pemberian Lebihan Hasil Kepada Kumpulan Wang Pembangunan B0442604 Pindahan Dari Akaun Hasil Disatukan Ke Akaun Pinjaman Disatukan

B0442700

Pemberian Kepada Persatuan Kebangsaan Tidak Bermotif Keuntungan B0442701 Pemberian Modal B0442702 Pemberian Mengurus B0442710 Majlis Belia Malaysia (MBM) - Pemberian Modal B0442711 Gabungan Persatuanpersatuan Pengguna Malaysia (FOMCA)-Pemberian Modal B0442712 Persatuan Pengasih Malaysia (PENGASIH) Pemberian Modal B0442713 Majlis Kebajikan Dan Pembangunan Masyarakat Kebangsaan Malaysia- Pemberian Modal B0442714 Yayasan Kebajikan Negara (YKN) - Pemberian Modal B0442715 Yayasan Kemanusiaan Malaysia (MHF) - Pemberian Modal B0442716 National Council Of Women’s Organisation Malaysia (NCWO) - Pemberian Modal

| 95

B0442717 B0442718 B0442719 B0442720 B0442721 B0442722 B0442723 B0442724 B0442725 B0442726 B0442727 B0442728 B0442729 B0442730 B0442731 B0442732 B0442733 B0442734 B0442735 B0442736 B0442737 B0442749 B0442750 B0442751 B0442752

Majlis Pertubuhan Ibu Tunggal Malaysia-Pemberian Modal Persatuan Orang Cacat Anggota Malaysia (POCAM) Pemberian Modal Dignity and Services-Pemberian Modal Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia (NASOM)Pemberian Modal-Pemberian Modal Persatuan Orang Pekak Malaysia (MFD)-Pemberian Modal Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia (PEYATIM) -Pemberian Modal Persatuan Kanak-Kanak Spastik Malaysia (PKSM) Pemberian Modal Persatuan Orang Asli Semenanjung Malaysia (POASM) -Pemberian Modal Malaysian Nature Society (MNS) -Pemberian Modal World Wide Fund for Nature Malaysia (WWF) Pemberian Modal Persatuan Pihak Berkuasa Tempatan Malaysia (MALA) -Pemberian Modal Majlis Kebangsaan Persatuan Warga Kanan MalaysiaPemberian Modal Persatuan Orang-Orang Buta Malaysia (MAB) Pemberian Modal Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia (MERCY) Pemberian Modal Hospis Malaysia-Pemberian Modal Malaysian Aids Council-Pemberian Modal The Befrienders, Kuala Lumpur-Pemberian Modal Majlis Kanser Malaysia (MAKNA) -Pemberian Modal Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM) Pemberian Modal Rating Agency Malaysia (RAM) -Pemberian Modal Pertubuhan Juruukur Malaysia (ISM) -Pemberian Modal Lain-Lain Persatuan-Pemberian Modal Majlis Belia Malaysia (MBM) -Pemberian Mengurus Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA) Pemberian Mengurus Persatuan Pengasih Malaysia (PENGASIH)Pemberian Mengurus | 96

B0442753 B0442754 B0442755 B0442756 B0442757 B0442758 B0442759 B0442760 B0442761 B0442762 B0442763 B0442764 B0442765 B0442766 B0442767 B0442768 B0442769 B0442770 B0442771 B0442772 B0442773 B0442774

Majlis Kebajikan Dan Pembangunan Masyarakat Kebangsaan Malaysia-Pemberian Mengurus Yayasan Kebajikan Negara (YKN) -Pemberian Mengurus Yayasan Kemanusiaan Malaysia (MHF) -Pemberian Mengurus National Council of Women’s Organisation, Malaysia (NCWO) -Pemberian Mengurus Majlis Pertubuhan Ibu Tunggal Malaysia-Pemberian Mengurus Persatuan Orang-Orang Cacat Anggota Malaysia (POCAM) -Pemberian Mengurus Dignity and Services - Pemberian Mengurus Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia (NASOM) Pemberian Mengurus Persekutuan Orang Pekak Malaysia (MFD) Pemberian Mengurus Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia (PEYATIM)-Pemberian Mengurus Persatuan Kanak-Kanak Spastik Malaysia (PKSM)Pemberian Mengurus Persatuan Orang Asli Semenanjung Malaysia (POASM) -Pemberian Mengurus Malaysian Nature Society (MNS) - Pemberian Mengurus World Wide Fund for Nature Malaysia (WWF) Pemberian Mengurus Persatuan Pihak Berkuasa Tempatan Malaysia (MALA) - Pemberian Mengurus Majlis Kebangsaan Persatuan Warga Kanan Malaysia - Pemberian Mengurus Persatuan Orang-Orang Buta (MAB) - Pemberian Mengurus Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia (MERCY) Pemberian Mengurus Hospis Malaysia-Pemberian Mengurus Malaysian Aids Council-Pemberian Mengurus The Befrienders,Kuala Lumpur-Pemberian Mengurus Majlis Kanser Nasional (MAKNA) -Pemberian Mengurus

| 97

B0442775 B0442776 B0442777 B0442778 B0442779 B0442800

Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM) Pemberian Mengurus Rating Agency Malaysia (RAM) -Pemberian Mengurus Pertubuhan Juruukur Malaysia (ISM) -Pemberian Mengurus Majlis Pembangunan Wanita Dan Keluarga (MPNKN)Pemberian Mengurus Lain-Lain Persatuan-Pemberian Mengurus

Pemberian Subsidi B0442801 Subsidi Pengangkutan Udara Kepada Syarikat Berkaitan Kerajaan B0442802 Subsidi Pengangkutan Udara Kepada Syarikat Tidak Berkaitan Kerajaan B0442803 Subsidi Pengangkutan Keretapi Kepada Syarikat Berkaitan Kerajaan B0442804 Subsidi Pengangkutan Keretapi Kepada Syarikat Tidak Berkaitan Kerajaan B0442805 Subsidi Pengangkutan Darat Kepada Syarikat Berkaitan Kerajaan B0442806 Subsidi Pengangkutan Darat Kepada Syarikat Tidak Berkaitan Kerajaan B0442807 Subsidi Bagi Baja Padi Kepada Syarikat Berkaitan Kerajaan B0442808 Subsidi Bagi Baja Padi Kepada Syarikat Tidak Berkaitan Kerajaan B0442809 Subsidi Bagi Harga Padi Kepada Syarikat Berkaitan Kerajaan B0442810 Subsidi Bagi Harga Padi Kepada Syarikat Tidak Berkaitan Kerajaan B0442811 Subsidi Bagi Diesel Kepada Syarikat Berkaitan Kerajaan B0442812 Subsidi Bagi Diesel Kepada Syarikat Tidak Berkaitan Kerajaan B0442813 Subsidi Bagi LPG Kepada Syarikat Berkaitan Kerajaan B0442814 Subsidi Bagi LPG Kepada Syarikat Tidak Berkaitan Kerajaan B0442815 Subsidi Bagi Petroleum Kepada Syarikat Berkaitan Kerajaan B0442816 Subsidi Bagi Petroleum Kepada Syarikat Tidak Berkaitan Kerajaan | 98

B0442817 B0442818 B0442819 B0442820 B0442821 B0442822 B0442823 B0442824 B0442825 B0442826 B0442827 B0442828 B0442829 B0442830 B0442831

B0442832

B0442833

B0442834

Subsidi Pampasan Tol Kepada Syarikat Berkaitan Kerajaan Subsidi Pampasan Tol Kepada Syarikat Tidak Berkaitan Kerajaan Subsidi Bantuan Makanan Dan Makanan Tambahan Kepada Syarikat Berkaitan Kerajaan Subsidi Bantuan Makanan Dan Makanan Tambahan Kepada Syarikat Tidak Berkaitan Kerajaan Subsidi Yuran Pengasuhan Taman Asuhan KanakKanak Berkaitan Kerajaan Subsidi Yuran Pengasuhan Taman Asuhan KanakKanak Tidak Berkaitan Kerajaan Subsidi-Pelesen Awam-Industri Berorientasi Dalam Negeri Kepada Syarikat Berkaitan Kerajaan Subsidi-Pelesen Awam-Industri Berorientasi Dalam Negeri Kepada Syarikat Tidak Berkaitan Kerajaan Subsidi-Pelesen Awam-Industri Berorientasi Eksport Kepada Syarikat Berkaitan Kerajaan Subsidi-Pelesen Awam-Industri Berorientasi Eksport Kepada Syarikat Tidak Berkaitan Kerajaan Subsidi-Elektrik Kepada Industri Besar-Berorientasi Dalam Negeri Syarikat Berkaitan Kerajaan Subsidi-Elektrik Kepada Industri Besar-Berorientasi Dalam Negeri Tidak Berkaitan Kerajaan Subsidi-Elektrik Kepada Industri Besar-Berorientasi Eksport Syarikat Berkaitan Kerajaan Subsidi-Elektrik Kepada Industri Besar-Berorientasi Eksport Syarikat Tidak Berkaitan Kerajaan Subsidi-Rancangan Menternak Lembu Kerbau (Pembelian Dan Pemberian) Kepada Syarikat Berkaitan Kerajaan Subsidi-Rancangan Menternak Lembu Kerbau (Pembelian Dan Pemberian) Kepada Syarikat Tidak Berkaitan Kerajaan Subsidi - Penyelenggaraan Lembu Kerbau-Gaji, Upahan Dan Kos Makanan Kepada Syarikat Berkaitan Kerajaan Subsidi - Penyelenggaraan Lembu Kerbau-Gaji, Upahan Dan Kos Makanan Kepada Syarikat Tidak Berkaitan Kerajaan

| 99

B0442900

Pemberian Dan Bantuan Untuk Kebajikan Masyarakat Termasuk Individu Dan Keluarga B0442901 Wang Saku B0442902 Bantuan Pekerja Cacat B0442903 Bantuan Penyaraan Kanak-Kanak B0442904 Bantuan Tanggungan Tahanan B0442905 Bantuan Pelancaran B0442906 Bantuan Orang-Orang Tua B0442907 Pemberian Kepada Pertubuhan Sukarela B0442908 Bantuan Am B0442909 Bantuan Sekolah B0442910 Bantuan Bencana Alam B0442911 Bantuan Latihan Belia B0442912 Pemberian Sekolah-Sekolah Kanak-Kanak Cacat B0442913 Peruntukan Khas Ahli-Ahli Dewan Rakyat B0442914 Skim Bantuan Penjagaan Oku/Pesakit Kronik Terlantar B0442922 Bantuan Kepada Banduan (Termasuk Gaji, Sagu Hati Dan Pengangkutan) B0442923 Skim Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja B0442999 Pemberian Dan Bantuan Lain

B0443000

Pemberian Ke Luar Negeri

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan bagi pemberian, caruman dan subsidi yang dibayar kepada Negara Asing dan Pertubuhan Antarabangsa. B0443100

Pemberian Pada Negara Asing B0443101 Pemberian Modal B0443102 Pemberian Mengurus

B0443200

Pemberian Pada Pertubuhan Antarabangsa B0443201 Pemberian Modal B0443202 Pemberian Mengurus

B0444000

Tuntutan Insuran dan Pampasan

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan bagi tuntutan dan pampasan yang dibayar oleh Kerajaan sebagai gantirugi untuk kerosakan, kemusnahan dan kehilangan harta benda atau kecederaan atau kematian orang.

| 100

B0444100

Tuntutan Dan Pampasan Dalam Kehilangan Harta Benda B0444101 Individu B0444102 Perusahaan B0444103 Pertubuhan Dan Institusi B0444104 Kerajaan Negeri

Negeri-Kerosakan

B0444200

Tuntutan Dan Pampasan Luar Negeri-Kerosakan Dan Kehilangan Harta Benda B0444201 Individu B0444202 Perusahaan B0444203 Pertubuhan Dan Institusi B0444204 Kerajaan Asing

B0444300

Tuntutan Dan Pampasan Dalam Kematian Orang B0444301 Individu B0444302 Perusahaan B0444303 Pertubuhan Dan Institusi B0444304 Kerajaan Negeri

B0444400

Tuntutan Dan Pampasan Luar Negeri-Kecederaan Dan Kematian Orang B0444401 Individu B0444402 Perusahaan B0444403 Pertubuhan Dan Institusi B0444404 Kerajaan Asing

B0444500

Tuntutan Dan Pampasan Dalam Negeri-Pemberian Dan Kenaan Tetap B0444501 Kerajaan Negeri Selangor

B0445000

Kos Kewangan

Negeri-Kecederaan

Dan

Dan

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan bagi kos kewangan atas wang yang dipinjam termasuk kos pengeluaran dan perkhidmatan atas pinjaman. B0445100

Faedah Atas Pinjaman Dalam Negeri B0445101 Syarikat Kewangan Berkaitan Kerajaan B0445102 Syarikat Bukan Kewangan Berkaitan Kerajaan B0445103 Entiti Swasta | 101

B0445200

Faedah Atas Pinjaman Luar Negeri B0445201 Entiti Awam B0445202 Entiti Swasta

B0445300

Dividen Atas Pinjaman Dalam Negeri B0445301 Syarikat Kewangan Berkaitan Kerajaan B0445302 Syarikat Bukan Kewangan Berkaitan Kerajaan B0445303 Entiti Swasta

B0445400

Dividen Atas Pinjaman Luar Negeri B0445401 Entiti Awam B0445402 Entiti Swasta

B0445500

Kos Sampingan Pinjaman Dalam Negeri B0445501 Diskaun Dan Komisyen Atas Pinjaman Dalam Negeri – Syarikat Kewangan Berkaitan Kerajaan B0445502 Diskaun Dan Komisyen Atas Pinjaman Dalam Negeri – Syarikat Bukan Kewangan Berkaitan Kerajaan B0445503 Diskaun Dan Komisyen Atas Pinjaman Dalam Negeri – Entiti Swasta B0445504 Kos Pengeluaran Pinjaman Dalam Negeri- Syarikat Kewangan Berkaitan Kerajaan B0445505 Kos Pengeluaran Pinjaman Dalam Negeri- Syarikat Bukan Kewangan Berkaitan Kerajaan B0445506 Kos Pengeluaran Pinjaman Dalam Negeri- Entiti Swasta B0445507 Caj Perkhidmatan Pinjaman Dalam Negeri - Syarikat Kewangan Berkaitan Kerajaan B0445508 Caj Perkhidmatan Pinjaman Dalam Negeri - Syarikat Bukan Kewangan Berkaitan Kerajaan B0445509 Caj Perkhidmatan Pinjaman Dalam Negeri – Entiti Swasta B0445510 Kos-Kos Lain Pinjaman Dalam Negeri

B0445600

Kos Sampingan Pinjaman Luar Negeri B0445601 Diskaun Dan Komisyen Atas Pinjaman Luar Negeri B0445602 Kos Pengeluaran Pinjaman Luar Negeri B0445603 Caj Perkhidmatan Pinjaman Luar Negeri B0445604 Kerugian Pertukaran Mata Wang Asing B0445605 Kos-Kos Lain Pinjaman Luar Negeri

| 102

B0445700

Kos Kewangan Aset Konsesi B0445701 Kos Kewangan Aset Konsesi

B0445800

Kos Kewangan Aset Pajakan B0445801 Kos Kewangan Aset Pajakan

B0446000

Pencen

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan pencen yang dibayar kepada Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan dan Anggota Pentadbiran dan Parlimen atau waris mereka. B0446100

Pencen Kakitangan Awam B0446101 Kakitangan Awam Dalam Negeri B0446102 Kakitangan Awam Luar Negeri

B0446200

Pencen Pasukan Keselamatan B0446201 Pasukan Keselamatan Dalam Negeri B0446202 Pasukan Keselamatan Luar Negeri

B0446300

Pencen Anggota Pentadbiran Dan Parlimen B0446301 Anggota Pentadbiran Dan Parlimen Dalam Negeri B0446302 Anggota Pentadbiran Dan Parlimen Luar Negeri

B0447000

Ganjaran

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan ganjaran dan faedah-faedah lain yang dibayar kepada Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan, Anggota Pentadbiran dan Parlimen dan Pekerja Kontrak atau waris mereka. B0447100

Ganjaran Kakitangan Awam B0447101 Kakitangan Awam Dalam Negeri B0447102 Kakitangan Awam Luar Negeri

B0447200

Ganjaran Pasukan Keselamatan B0447201 Pasukan Keselamatan Dalam Negeri B0447202 Pasukan Keselamatan Luar Negeri

B0447300

Ganjaran Anggota Pentadbiran Dan Parlimen B0447301 Anggota Pentadbiran Dan Parlimen Dalam Negeri B0447302 Anggota Pentadbiran Dan Parlimen Luar Negeri | 103

B0447400

Ganjaran Pekerja Kontrak Dan Orang Lain B0447401 Pekerja Kontrak Dan Orang Lain Dalam Negeri B0447402 Pekerja Kontrak Dan Orang Lain Luar Negeri

B0447500

Pemberian Kepada Penerima Pencen B0447501 Pemberian Bayaran Istimewa Penerima Pencen

B0448000

Gantian Cuti Rehat

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan faedah gantian cuti rehat kepada Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan, Anggota Pentadbiran dan Parlimen dan Pekerja Kontrak atau waris mereka. B0448100

Gantian Cuti Rehat Kakitangan Awam B0448101 Kakitangan Awam Dalam Negeri B0448102 Kakitangan Awam Luar Negeri

B0448200

Gantian Cuti Rehat Pasukan Keselamatan B0448201 Pasukan Keselamatan Dalam Negeri B0448202 Pasukan Keselamatan Luar Negeri

B0448300

Gantian Cuti Rehat Anggota Pentadbiran Dan Parlimen B0448301 Anggota Pentadbiran Dan Parlimen Dalam Negeri B0448302 Anggota Pentadbiran Dan Parlimen Luar Negeri

B0448400

Gantian Cuti Rehat Pekerja Kontrak Dan Orang Lain B0448401 Pekerja Kontrak Dan Orang Lain Dalam Negeri B0448402 Pekerja Kontrak Dan Orang Lain Luar Negeri

B0500000 Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan selain daripada emolumen, perkhidmatan dan bekalan, perolehan aset, pemberian dan kenaan bayaran tetap. B0550000 Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain Tujuan - memperakaunkan semua perbelanjaan yang tidak dijeniskan di bawah mana-mana Kelas Perbelanjaan B0100000 hingga B0400000.

| 104

B0551000

Pulangan Balik dan Hapuskira

Tujuan - memperakaunkan semua pulangan balik hasil dan hapuskira termasuk hapuskira kehilangan yang melibatkan perbelanjaan. B0551100

Pulangan Balik B0551101 Pulangan Balik Hasil Cukai Pendapatan B0551102 Pulangan Balik Hasil Cukai Langsung Yang Lain B0551103 Pulangan Balik Hasil Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (GST) B0551104 Pulangan Balik Hasil Duti Kastam – Eksport B0551105 Pulangan Balik Hasil Duti Kastam – Import B0551106 Pulangan Balik Hasil Duti Eksais B0551107 Pulangan Balik Hasil Cukai Jualan Atas BarangBarang Perkilangan Dalam Negeri B0551108 Pulangan Balik Hasil Cukai Jualan Atas Import B0551109 Pulangan Balik Hasil Cukai Perkhidmatan B0551110 Pulangan Balik Hasil Levi B0551111 Pulangan Balik Hasil Duti Eksais Terhadap Barangan Import B0551112 Pulangan Balik Hasil Pelbagai Cukai Tidak Langsung B0551113 Pulangan Balik Bayaran Untuk Kenderaan B0551114 Pulangan Balik Hasil Bayaran Untuk Radio, Televisyen Dan Alat-Alat Elektrik B0551115 Pulangan Balik Hasil Bayaran Untuk Pendaftaran Individu B0551116 Pulangan Balik Hasil Bayaran Untuk Berniaga B0551117 Pulangan Balik Hasil Denda Dan Hukuman B0551118 Pulangan Balik Hasil Bayaran Ganti Bagi Perkhidmatan Dari Luar Negeri B0551119 Pulangan Balik Hasil Pampasan Dari Luar Negeri B0551120 Pulangan Balik Hasil Pemberian Kerajaan Asing B0551121 Pulangan Balik Hasil Sumbangan Tempatan B0551122 Pulangan Balik Hasil Aktiviti Mencari Gali Minyak Dan Gas (MTJA) B0551123 Pulangan Balik Hasil Pulangan Balik Perbelanjaan Am B0551124 Pulangan Balik Hasil Dapatan Balik Wang Amanah B0551125 Pulangan Balik Hasil Dapatan Balik Wang-Wang Tak Dituntut B0551126 Pulangan Balik Hasil Terimaan Untuk Perkhidmatan Daripada Agensi Kerajaan | 105

B0551127 B0551128 B0551129 B0551130 B0551131 B0551132 B0551133 B0551134 B0551135 B0551136 B0551137 B0551138

B0551139 B0551140 B0551141 B0551142 B0551143 B0551144 B0551145 B0551146 B0551147 B0551148 B0551149 B0551150 B0551151 B0551152

Pulangan Balik Hasil Pemberian Dan Caruman Daripada Agensi Kerajaan Pulangan Balik Hasil Pelbagai Terimaan Daripada Agensi Kerajaan Pulangan Balik Hasil Cukai Langsung Wilayah Persekutuan Pulangan Balik Hasil Cukai Tidak Langsung Wilayah Persekutuan Pulangan Balik Hasil Bukan Cukai Wilayah Persekutuan Pulangan Balik Hasil Bayaran Iktisas Pulangan Balik Hasil Bayaran Pelajaran Pulangan Balik Hasil Bayaran Iklan Pulangan Balik Hasil Bayaran Perkhidmatan Pulangan Balik Hasil Jualan Barang-Barang Cetak Pulangan Balik Hasil Jualan Barang-Barang Stor Pulangan Balik Hasil Jualan Harta Benda Kecuali Yang Diperolehi Dari Peruntukan Pembangunan (Termasuk Tanah, Bangunan, Kemudahan Dan Alat Kelengkapan) Pulangan Balik Hasil Pelbagai Jualan Pulangan Balik Hasil Sewa Tanah Pulangan Balik Hasil Bayaran Sewa Bangunan Pulangan Balik Hasil Bayaran Sewa Kenderaan Pulangan Balik Hasil Bayaran Sewa Jentera Pulangan Balik Hasil Bayaran Sewa Alat Kelengkapan Pejabat, Perabot Dan Lengkapan Pulangan Balik Hasil Bayaran Sewa Alat Kelengkapan Elektronik Pulangan Balik Hasil Bayaran Sewa Alat Kelengkapan Elektrik Pulangan Balik Hasil Sewa Alat Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan Pulangan Balik Hasil Sewa Pelbagai Pulangan Balik Hasil Perolehan Dari Pelaburan Dalam Perusahaan Kewangan Pulangan Balik Hasil Perolehan Dari Pelaburan Dalam Perusahaan Bukan Kewangan Pulangan Balik Hasil Perolehan Dari Pelaburan Luar Negeri Pulangan Balik Hasil Perolehan Dari PelaburanPelaburan Dalam Negeri Yang Lain | 106

B0551153

B0551200

B0552000

B0551154

Pulangan Balik Hasil Perolehan Jualan Daripada Agensi Kerajaan Pulangan Balik Hasil Faedah Atas Pinjaman

Hapuskira B0551201 B0551202 B0551203 B0551204 B0551205 B0551206 B0551207 B0551208 B0551209 B0551210

Hapuskira Kehilangan Tunai Hapuskira Hutang Lapuk Hapuskira Pelaburan Hapuskira Kehilangan Inventori Hapuskira Kehilangan Aset Bukan Semasa Hapuskira Pendahuluan Hapuskira Pinjaman Kenderaan Hapuskira Pinjaman Komputer Hapuskira Pinjaman Persekutuan Hapuskira Pinjaman-Pinjaman Lain

Bayaran-Bayaran Lain

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan lain yang tidak dijeniskan di bawah manamana Sub Kelas Perbelanjaan. B0552100

Yuran B0552101 B0552199

Semua Yuran Kepada Persatuan Tidak Bermotif Keuntungan Yuran-Yuran Lain

B0552300

Perbelanjaan Jaminan Kewangan oleh Kerajaan B0552301 Perbelanjaan Jaminan Kewangan oleh Kerajaan

B0552900

Cukai Dan Pelbagai B0552901 Cukai (Termasuk Pendapatan Perbadanan, Cukai Tanah, Cukai Jualan, Cukai Pintu Dan Duti Setem) B0552902 Pembayaran Faedah Untuk Deposit Di Mahkamah B0552999 Pelbagai (Termasuk Premium Insuran, Komisyen Bank Dan Bayaran-Bayaran Lain Yang Tidak Dijeniskan)

B0553000

Kerugian Pelupusan Aset Melalui Jualan

Tujuan - memperakaunkan kerugian atas jualan aset.

| 107

B0553100

B0553200

Tanah B0553101

Tanah

Bangunan B0553201

Bangunan

B0553300

Kemudahan B0553301 Kemudahan

B0553400

Kenderaan Dan Jentera B0553401 Kenderaan Dan Jentera

B0553500

Kelengkapan Dan Peralatan B0553501 Kelengkapan Dan Peralatan

B0553600

Haiwan, Pokok Dan Benih B0553601 Haiwan, Pokok Dan Benih Aset Tak Ketara B0553901 Aset Tak Ketara

B0553900

B0554000

Kerugian Pelupusan/Jualan Pelaburan Dan Aset Kewangan

Tujuan - memperakaunkan kerugian atas pelupusan atau jualan pelaburan dan aset kewangan. B0554100

Kerugian Pelupusan/Jualan Pelaburan B0554101 Kerugian Jualan Pelaburan

B0554200

Kerugian Pelupusan/Jualan Aset Kewangan B0554201 Kerugian Jualan Aset Kewangan

B0555000

Kerugian Pindahan Aset

Tujuan - memperakaunkan kerugian atas pindahan aset. B0555100

B0555200

Tanah B0555101

Tanah

Bangunan B0555201

Bangunan

| 108

B0555300

Kemudahan B0555301 Kemudahan

B0555400

Kenderaan Dan Jentera B0555401 Kenderaan Dan Jentera

B0555500

Kelengkapan Dan Peralatan B0555501 Kelengkapan Dan Peralatan

B0555600

Haiwan, Pokok Dan Benih B0555601 Haiwan, Pokok Dan Benih

B0555900

Aset Tak Ketara B0555901 Aset Tak Ketara

B0556000

Kerugian Pinjaman

Tujuan - memperakaunkan kerugian atas pinjaman. B0556100

Kerugian Atas Pinjaman Tanpa Faedah Atau Berkadar Rendah B0556101 Pinjaman Kepada Kerajaan Negeri B0556102 Pinjaman Kepada Syarikat Berkaitan Kerajaan B0556103 Pinjaman Kepada Syarikat Bukan Berkaitan Kerajaan B0556104 Pinjaman Kepada Badan Berkanun B0556105 Pinjaman Kepada Pihak Berkuasa Tempatan B0556106 Pinjaman Kepada Yayasan, Pertubuhan, Persatuan dan Koperasi B0556107 Pinjaman Kepada Kerajaan Asing / Pertubuhan Lain Di Negara Asing B0556108 Pinjaman Kepada Agensi-Agensi Lain

B0556200

Kerugian Pensekuritian Pinjaman B0556201 Kerugian Pensekuritian Pinjaman

B0557000

Kerugian-Kerugian Lain

Tujuan - memperakaunkan kerugian-kerugian lain selain jualan aset dan pelaburan. B0557100

Kerugian Atas Penilaian Semula Inventori B0557101 Kerugian Atas Penilaian Semula Inventori

| 109

B0557200

Kerugian Pertukaran Pinjaman Belum Diterima B0557201 Kerugian Pertukaran Pinjaman Belum Diterima

B0557300

Kerugian Bersih Dari Kadar Pertukaran Wang (Terimaan Dan Perbelanjaan) B0557301 Kerugian Bersih Dari Kadar Pertukaran Wang

B0557400

Kerugian Bersih Dari Kadar Pertukaran Wang (Pinjaman) B0557401 Kerugian Bersih Dari Kadar Pertukaran Wang

B0557500

Kerugian Bersih Dari Kadar Pertukaran Wang (Pelaburan) B0557501 Kerugian Bersih Dari Kadar Pertukaran Wang

B0600000 Kos Barang Digunakan Tujuan – memperakaunkan perbelanjaan khusus bagi inventori dalam bentuk barangan atau bekalan yang digunakan dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan berdasarkan MPSAS 12 – Inventori. B0620000 Bekalan dan Bahan Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan untuk semua bahan makanan dan minuman, bekalan pejabat, bekalan penyelenggaraan dan pembaikan yang dikeluarkan dari stok yang digunakan dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan. B0625000 Bahan-Bahan Makanan Dan Minuman Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan untuk semua bekalan dan bahan-bahan makanan serta minuman yang dikeluarkan dari stok untuk digunakan dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan. B0625100

Beras, Gandum Dan Bijian B0625101 Beras B0625102 Gandum Dan Barli B0625103 Bijian-Bijian Lain

B0625200

Daging B0625201

Daging (Termasuk Yang Diawetkan, Ditinkan Dan Haiwan Hidup Untuk Tujuan Disembelih)

| 110

B0625202

Ikan, Kerang, Ketam, Udang Dan Makanan Laut Yang Lain (Termasuk Yang Dimasinkan, Diawetkan, Dikeringkan Dan Ditinkan)

B0625300

Sayuran Dan Buah-Buahan B0625301 Buah Buahan (Termasuk Yang Ditinkan, Diawetkan Dan Dikeringkan) B0625302 Sayur-Sayuran (Termasuk Yang Ditinkan, Diawet Dan Dikeringkan)

B0625400

Makanan-Makanan Lain B0625401 Minyak Masak B0625402 Rempah-Ratus Termasuk Gula, Garam Dan Lada Sulah B0625403 Makanan Bermasak (Seperti Roti Dan Kuih) B0625499 Makanan-Makanan Yang Lain

B0625500

Bahan Keluaran Susu B0625501 Susu Tepung, Susu Pekat Dan Keluaran Susu Yang Lain B0625502 Mentega Dan Keju

B0625600

Minuman Yang Telah Diproses B0625601 Minuman Tidak Berkarbonat (Seperti Teh, Kopi Dan Koko) B0625602 Minuman Berkarbonat B0625603 Minuman-Minuman Lain

B0626000

Bekalan Bahan Mentah dan Penyelenggaraan dan Pembaikan

Bahan-bahan

Untuk

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan bagi penggunaan semua inventori bekalan bahan mentah dan bahan-bahan untuk penyelenggaraan dan pembaikan yang sedia untuk digunakan dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan. B0626100

Alat-Alat Ganti B0626101 Alat Ganti Kapal Terbang B0626102 Alat Ganti Kapal Dan Bot B0626103 Alat Ganti Kenderaan Darat B0626111 Alat Ganti Jentera Perkilangan | 111

B0626112 B0626113 B0626114 B0626119 B0626121 B0626126 B0626131 B0626136 B0626141 B0626146 B0626151 B0626156 B0626161 B0626166 B0626171 B0626199

Alat Ganti Jentera Pertanian Alat Ganti Jentera Pembinaan Alat Ganti Jentera Mengendalikan Bahan-Bahan Konveyor,Lif, Hoist Dan Lain-Lain (Termasuk, Traktor) Alat Ganti Jentera Yang Lain Alat Ganti Kelengkapan Pejabat,Perabot Dan Lengkapan Alat Ganti Kelengkapan Elektronik Alat Ganti Kelengkapan Elektrik Alat Ganti Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan Alat Ganti Kelengkapan Fotografi Dan Tayangan Gambar Alat Ganti Kelengkapan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian Alat Ganti Kelengkapan Muzik Alat Ganti Kelengkapan Pertahanan Alat Ganti Kelengkapan Bekalan Air Dan Elektrik Alat Ganti Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan Dan Kesihatan Alat Ganti Kelengkapan Penyelidikan Alat-Alat Ganti Yang Lain

B0626200

Petroleum, Bahan-Bahan Keluaran Petroleum Dan Bahan-Bahan Pembakar B0626201 Minyak Petrol B0626202 Minyak Disel B0626203 Minyak Tanah B0626204 Minyak Penerbangan B0626205 Minyak Pembakar B0626206 Minyak Pelincir Dan Gris B0626207 Gas B0626208 Bitumen B0626299 Keluaran Petroleum Dan Bahan Pembakar Yang Lain

B0626300

Getah Dan Barang-Barang Keluaran Getah B0626301 Getah Mentah (Termasuk Getah Cair Dan Getah Keping) B0626302 Tayar Dan Tiub B0626399 Barang-Barang Buatan Campuran Getah Yang Lain

| 112

B0626400

Kayu Dan Keluaran Kayu B0626401 Kayu Balak B0626402 Kayu Lapis B0626403 Veneer B0626404 Kayu Yang Digergaji B0626405 Pintu Dan Tingkap B0626499 Keluaran Kayu Yang Lain

B0626500

Logam B0626501 B0626502 B0626503

Logam Dan Bentuk Bijih Besi Waja Timah,Tembaga,Perak,Emas Dan Lain-Lain

B0626600

Galian Mentah Bukan Logam B0626601 Tanah Liat B0626602 Batu Kapur,Besi Dan Marmar B0626603 Kerikel Dan Pasir B0626604 Asbestos B0626605 Batu Bata Dan Genting B0626606 Bahan Gelas B0626607 Simen Konkrit B0626699 Galian Mentah Yang Lain

B0626700

Kimia Dan Bahan-Bahan Kimia B0626701 Bahan Pengecat Seperti Cat, Barnish Dan Laka B0626702 Adhesive Dan Bahan-Bahan Plastik B0626703 Getah Tiruan B0626704 Bahan Pencuci (Termasuk Sabun, Syampu, Ramuan Mencuci, Bahan Memutih Dan Bahan Mengilat) B0626705 Bahan Letupan B0626706 Gas B0626799 Bahan-Bahan Kimia Yang Lain

B0626800

Bekalan Pertanian B0626801 Baja B0626802 Racun Serangga Dan Racun Tumbuhan B0626803 Alat Kecil Pertanian (Seperti Cangkul, Penggali Dan Pengorek)

B0626900

Makanan Ternakan B0626901 Makanan Ternakan Ikan | 113

B0626999 B0627000

Makanan Ternakan Haiwan Yang Lain

Bekalan Dan Bahan-Bahan Lain

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan bagi penggunaan semua inventori bekalan dan bahan-bahan lain-lain untuk digunakan dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan. B0627100

Bekalan Pejabat B0627101 Laporan-Laporan Jabatan Dan Bahan-Bahan Bercetak Yang Lain B0627103 Alat Tulis Komputer B0627199 Bekalan-Bekalan Pejabat Yang Lain

B0627300

Bekalan Riadah B0627301 Alat Permainan Kanak-Kanak B0627302 Alat Sukan Dan Olahraga B0627303 Alat Muzik B0627399 Alat-Alat Lain

B0627400

Bekalan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian B0627401 Ubat Dan Dadah B0627402 Gas Perubatan B0627403 Bekalan Reagen B0627404 Bekalan Vaksin B0627499 Bekalan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian Yang Lain

B0627500

Bekalan Dan Bahan Fotografi B0627501 Bekalan Dan Bahan Untuk Filem Fotografi, ‘Plates’, XRay, Filem Mikro Dan Alat-Alat Tayangan Gambar Yang Lain B0627599 Bekalan Dan Bahan Fotografi Yang Lain

B0627600

Bahan Tenunan Dan Barang-Barang Pakaian B0627601 Bahan-Bahan Campuran Sutera B0627602 Bahan-Bahan Campuran Kapas B0627603 Bahan-Bahan Campuran Bulu Kambing B0627604 Jenis Kain Tiruan Yang Lain B0627605 Pakaian (Seperti Baju Dan Seluar Termasuk Pakaian Seragam) | 114

B0627699

Pakaian Yang Lain (Seperti Kasut, Jam Tangan, Tali Leher Dan Tali Pinggang)

B0627700

Bekalan Dan Bahan Penyelidikan B0627701 Haiwan Dan Serangga B0627702 Tumbuh-Tumbuhan B0627799 Bekalan Dan Bahan-Bahan Penyelidikan Yang Lain

B0630000

Inventori Keselamatan Dan Pertahanan

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan bagi penggunaan semua inventori kelengkapan, peralatan dan haiwan bagi tujuan keselamatan dan pertahanan. B0635000

Kelengkapan Dan Peralatan

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan bagi penggunaan semua inventori kelengkapan dan peralatan untuk tujuan keselamatan dan pertahanan. B0635600

Kelengkapan Pertahanan B0635602 Peluru, Bahan Letupan Dan Bom B0635699 Kelengkapan Pertahanan Yang Lain

B0700000 Kos Barang Dijual Tujuan – memperakaunkan perbelanjaan bagi inventori dalam bentuk barangan atau bekalan yang digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan. B0720000 Bekalan dan Bahan Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan untuk semua bahan makanan dan minuman, bekalan pejabat, bekalan penyelenggaraan dan pembaikan yang dikeluarkan dari stok untuk dijual atau digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan. B0725000

Bahan-Bahan Makanan Dan Minuman

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan untuk semua bekalan dan bahan-bahan makanan serta minuman yang dikeluarkan dari stok untuk dijual atau digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan. B0725100

Beras, Gandum Dan Bijan B0725101 Beras | 115

B0725102 B0725103 B0725200

Daging B0725201 B0725202

Gandum Dan Barli Bijian-Bijian Lain

Daging (Termasuk Yang Diawetkan, Ditinkan Dan Haiwan Hidup Untuk Tujuan Disembelih) Ikan, Kerang, Ketam, Udang Dan Makanan Laut Yang Lain (Termasuk Yang Dimasinkan, Diawetkan, Dikeringkan Dan Ditinkan)

B0725300

Sayuran Dan Buah-Buahan B0725301 Buah Buahan (Termasuk Yang Ditinkan, Diawet Dan Dikeringkan) B0725302 Sayur-Sayuran (Termasuk Yang Ditinkan, Diawet Dan Dikeringkan)

B0725400

Makanan-Makanan Lain B0725401 Minyak Masak B0725402 Rempah-Ratus Termasuk Gula, Garam Dan Lada Sulah B0725403 Makanan Bermasak (Seperti Roti Dan Kuih) B0725499 Makanan-Makanan Yang Lain

B0725500

Bahan Keluaran Susu B0725501 Susu Tepung, Susu Pekat Dan Keluaran Susu Yang Lain B0725502 Mentega Dan Keju

B0725600

Minuman Yang Telah Diproses B0725601 Minuman Tidak Berkarbonat (Seperti Teh, Kopi Dan Koko) B0725602 Minuman Berkarbonat B0725603 Minuman-Minuman Lain

B0726000

Bekalan Bahan Mentah dan Penyelenggaraan dan Pembaikan

Bahan-bahan

Untuk

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan bagi penggunaan semua inventori bekalan bahan mentah dan bahan-bahan penyelenggaraan dan pembaikan untuk dijual atau digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan.

| 116

B0726200

Petroleum, Bahan-Bahan Keluaran Petroleum Dan Bahan-Bahan Pembakar B0726201 Minyak Petrol B0726202 Minyak Disel B0726203 Minyak Tanah B0726204 Minyak Penerbangan B0726205 Minyak Pembakar B0726206 Minyak Pelincir Dan Gris B0726207 Gas B0726208 Bitumen B0726299 Keluaran Petroleum Dan Bahan Pembakar Yang Lain

B0726300

Getah Dan Barang-Barang Keluaran Getah B0726301 Getah Mentah (Termasuk Getah Cair Dan Getah Keping) B0726302 Tayar Dan Tiub B0726399 Barang-Barang Buatan Campuran Getah Yang Lain

B0726400

Kayu Dan Keluaran Kayu B0726401 Kayu Balak B0726402 Kayu Lapis B0726403 Veneer B0726404 Kayu Yang Digergaji B0726405 Pintu Dan Tingkap B0726499 Keluaran Kayu Yang Lain

B0726500

Logam B0726501 B0726502 B0726503

B0726600

Logam Dan Bentuk Bijih Besi Waja Timah, Tembaga, Perak, Emas Dan Lain-Lain

Galian Mentah Bukan Logam B0726601 Tanah Liat B0726602 Batu Kapur, Besi Dan Marmar B0726603 Kerikel Dan Pasir B0726604 Asbestos B0726605 Batu Bata Dan Genting B0726606 Bahan Gelas B0726607 Simen Konkrit B0726699 Galian Mentah Yang Lain

| 117

B0726700

Kimia Dan Bahan-Bahan Kimia B0726701 Bahan Pengecat Seperti Cat, Barnish Dan Laka B0726702 Adhesive Dan Bahan-Bahan Plastik B0726703 Getah Tiruan B0726704 Bahan Pencuci (Termasuk Sabun, Syampu, Ramuan Mencuci, Bahan Memutih Dan Bahan Mengilat) B0726705 Bahan Letupan B0726706 Gas B0726799 Bahan-Bahan Kimia Yang Lain

B0726800

Bekalan Pertanian B0726801 Baja B0726802 Racun Serangga Dan Racun Tumbuhan B0726803 Alat Kecil Pertanian (Seperti Cangkul, Penggali Dan Pengorek)

B0726900

Makanan Ternakan B0726901 Makanan Ternakan Ikan B0726999 Makanan Ternakan Haiwan Yang Lain

B0727000

Bekalan Dan Bahan-Bahan Lain

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan bagi penggunaan semua inventori bekalan dan bahan-bahan untuk dijual atau digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan. B0727100

Bekalan Pejabat B0727101 Laporan-Laporan Jabatan Dan Bahan-Bahan Bercetak Yang Lain B0727103 Alat Tulis Komputer B0727199 Bekalan-Bekalan Pejabat Yang Lain

B0727300

Bekalan Riadah B0727301 Alat Permainan Kanak-Kanak B0727302 Alat Sukan Dan Olahraga B0727303 Alat Muzik B0727399 Alat-Alat Lain

B0727400

Bekalan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian B0727401 Ubat Dan Dadah B0727402 Gas Perubatan | 118

B0727403 B0727404 B0727499

Bekalan Reagen Bekalan Vaksin Bekalan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian Yang Lain

B0727500

Bekalan Dan Bahan Fotografi B0727501 Bekalan Dan Bahan Untuk Filem Fotografi, Plates, XRay, Filem Mikro Dan Alat-Alat Tanyangan Gambar Yang Lain B0727599 Bekalan Dan Bahan Fotografi Yang Lain

B0727600

Bahan Tenunan Dan Barang-Barang Pakaian B0727601 Bahan-Bahan Campuran Sutera B0727602 Bahan-Bahan Campuran Kapas B0727603 Bahan-Bahan Campuran Bulu Kambing B0727604 Jenis Kain Tiruan Yang Lain B0727605 Pakaian (Seperti Baju Dan Seluar Termasuk Pakaian Seragam) B0727699 Pakaian Yang Lain (Seperti Kasut, Jam Tangan, Tali Leher Dan Tali Pinggang)

B0727700

Bekalan Dan Bahan-Bahan Penyelidikan B0727701 Haiwan Dan Serangga B0727702 Tumbuh-Tumbuhan B0727799 Bekalan Dan Bahan-Bahan Penyelidikan Lain

B0730000 Inventori Biologi Pertanian Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan bagi penggunaan semua inventori biologi pertanian yang digunakan yang dipegang dan disimpan sebagai stok atau inventori dan digunakan untuk jualan atau pengagihan. B0736000 Haiwan, Pokok Dan Benih Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan bagi penggunaan semua inventori biologi pertanian yang digunakan seperti tanaman dan haiwan yang dipegang serta disimpan sebagai stok atau inventori dan digunakan untuk jualan atau pengagihan. B0736100

Haiwan B0736101

Haiwan Ternakan

| 119

B0736200

Pokok Dan Benih B0736201 Anak Pokok B0736202 Benih

B0800000 Diskaun Tujuan - memperakaunkan diskaun yang diberikan atas terimaan atau hasil kerajaan yang patut diterima. Diskaun adalah pengurangan atas jumlah tuntutan yang sepatutnya diterima bagi perkara berkaitan terimaan atau hasil kerajaan. B0870000 Hasil Bukan Cukai Tujuan - memperakaunkan diskaun yang diberi bagi semua hasil Kerajaan selain daripada cukai dan terimaan bukan hasil. B0872000

Perkhidmatan Dan Bayaran Perkhidmatan

Tujuan - memperakaunkan diskaun bagi perkhidmatan yang diberi oleh Kerajaan. B0872100

Bayaran Iktisas B0872101 Bayaran Mahkamah B0872102 Pengukuran Tanah dan Lombong B0872103 Bayaran-bayaran Ujian Memandu B0872105 Bayaran Jabatan Hutan B0872106 Bayaran Ukur dan Memandu Jabatan Laut B0872107 Bayaran Jabatan Kimia B0872108 Bayaran Peperiksaan Juruterbang B0872109 Bayaran Peperiksaan Jurutera Pesawat B0872110 Bayaran Perkhidmatan Perubatan, Kesihatan dan Pergigian Untuk Pesakit Luar – Warganegara Malaysia B0872111 Bayaran Perkhidmatan Kesihatan Pesakit Luar – Warganegara Malaysia B0872112 Bayaran Perkhidmatan Pergigian Untuk Pesakit Luar – Warganegara Malaysia B0872113 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Luar – Warganegara Asing B0872114 Bayaran Perkhidmatan Kesihatan Pesakit Luar – Warganegara Asing B0872115 Bayaran Perkhidmatan Pergigian Pesakit Luar – Warganegara Asing

| 120

B0872116 B0872117 B0872118 B0872119 B0872120

B0872121

B0872122

B0872123

B0872124

B0872125

B0872126

B0872127

B0872128 B0872129

Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas Eksekutif – Orang Awam Warga Malaysia Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1 – Orang Awam Warganegara Malaysia Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 2 – Orang Awam Warganegara Malaysia Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3 – Orang Awam Warganegara Malaysia Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas Eksekutif – Syarikat Swasta /Mempunyai Jaminan Bank Warganegara Malaysia Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1 – Syarikat Swasta /Mempunyai Jaminan Bank Warganegara Malaysia Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 2 – Syarikat Swasta /Mempunyai Jaminan Bank Warganegara Malaysia Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3 – Syarikat Swasta /Mempunyai Jaminan Bank Warganegara Malaysia Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas Eksekutif – Badan Berkanun/Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Warganegara Malaysia Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1 – Badan Berkanun/Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Warganegara Malaysia Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 2 – Badan Berkanun/Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Warganegara Malaysia Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3 – Badan Berkanun/Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Warganegara Malaysia Bayaran Iktisas – Bayaran Perkhidmatan Klinik Kesihatan Pesakit Dalam – Warganegara Malaysia Bayaran Iktisas – Bayaran Perkhidmatan Klinik Pergigian Pesakit Dalam – Warganegara Malaysia

| 121

B0872131

B0872132

B0872133

B0872135

B0872136

B0872137

B0872138 B0872139 B0872140 B0872141 B0872142

B0872143

Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1 – Warganegara Asing Yang Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA) Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 2 – Warganegara Asing Yang Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA) Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3 – Warganegara Asing Yang Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA) Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1 – Warganegara Asing Yang Tidak Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA) Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 2 – Warganegara Asing Yang Tidak Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA) Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3 – Warganegara Asing Yang Tidak Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA) Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Eksekutif - UNHCR Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1 - UNHCR Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 2 - UNHCR Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3- UNHCR Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Eksekutif – Badan Berkanun/Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Warganegara Asing Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1 – Badan Berkanun/Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Warganegara Asing

| 122

B0872144

B0872145

B0872146 B0872147 B0872148 B0872149 B0872150 B0872151 B0872152

B0872153

B0872154

B0872155 B0872199

Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 2 – Badan Berkanun/Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Warganegara Asing Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3 – Badan Berkanun/Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Warganegara Asing Bayaran Perkhidmatan Klinik Kesihatan Pesakit Dalam – Warganegara Asing Bayaran Perkhidmatan Klinik Pergigian Pesakit Dalam – Warganegara Asing Bayaran Perkhidmatan Pesakit Bayar Penuh – Warganegara Malaysia Bayaran Perkhidmatan Pesakit Bayar Penuh – Warganegara Asing Bayaran Caj Perkhidmatan Pembekalan Darah Bayaran Perkhidmatan Rawatan Harian –Orang Awam Warganegara Malaysia Bayaran Perkhidmatan Rawatan Harian –Syarikat Swasta Yang Mempunyai Jaminan Bank Warganegara Malaysia Bayaran Perkhidmatan Rawatan Harian – Warganegara Asing Yang Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA) Bayaran Perkhidmatan Rawatan Harian – Warganegara Asing Yang Tidak Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA) Bayaran Perkhidmatan Rawatan Harian –UNHCR Bayaran-bayaran Iktisas Yang Lain

B3100000 Susut/Pelunasan Nilai Hartanah, Loji Dan Peralatan Tujuan – memperakaunkan susut/pelunasan nilai aset hartanah, loji dan peralatan yang dipermodalkan menurut MPSAS 17 – Hartanah, Loji dan Peralatan. Perbelanjaan susut/pelunasan nilai adalah perbelanjaan yang tidak melibatkan aliran wang tunai keluar. Ia adalah ukuran bagi penyusutan, penggunaan atau kehilangan bagi sesuatu aset ketara, sama ada berpunca daripada penggunaan, perubahan masa atau keusangan teknologi.

| 123

B3130000 Hartanah, Loji Dan Peralatan Tujuan – memperakaunkan susut/pelunasan nilai aset hartanah, loji dan peralatan yang dipermodalkan. B3131000 Tanah Tujuan – memperakaunkan pelunasan nilai bagi tanah pegangan pajakan yang dipermodalkan. B3131100

B3132000

Tanah B3131104 B3131105 B3131106

Tanah Kediaman Pegangan Pajakan Tanah Pejabat Pegangan Pajakan Tanah Lain Pegangan Pajakan

B3131200 B3131204 B3131205 B3131206

Pembaikan Tanah Tanah Kediaman Pegangan Pajakan Tanah Pejabat Pegangan Pajakan Tanah Lain Pegangan Pajakan

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai bangunan yang dipermodalkan. B3132100

Bangunan B3132101 B3132102 B3132103 B3132104 B3132199

B3132200

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institut Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

Pembaikan Bangunan B3132201 Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) B3132202 Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Penyelidikan)

| 124

B3132203 B3132204 B3132299 B3133000

Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

Kemudahan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai kemudahan yang dipermodalkan. B3133100

Kemudahan B3133101 Kemudahan Jalanraya B3133102 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) B3133103 Kemudahan Pelabuhan B3133104 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) B3133105 Kemudahan Pengangkutan Air B3133106 Kemudahan Bekalan Air B3133107 Kemudahan Bekalan Elektrik B3133108 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Kabel Bawah Tanah Dan Laut) B3133109 Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan B3133110 Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) B3133199 Kemudahan-Kemudahan Lain

B3133200

Pembaikan Kemudahan B3133201 Kemudahan Jalanraya B3133202 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) B3133203 Kemudahan Pelabuhan B3133204 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) B3133205 Kemudahan Pengangkutan Air B3133206 Kemudahan Bekalan Air B3133207 Kemudahan Bekalan Elektrik B3133208 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sumbangan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon, Kabel Bawah Tanah Dan Laut) | 125

B3133209 B3133210

B3133299 B3134000

Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Taman Permainan, Kolam Renang, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) Kemudahan-Kemudahan Lain

Kenderaan Dan Jentera

Tujuan – memperakaunkan susut nilai kenderaan dan jentera yang dipermodalkan. B3134100

Kenderaan B3134101

B3134103 B3134104 B3134105 B3134106 B3134107 B3134199

Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain Kenderaan Tidak Bermotor Kelengkapan Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif Kapal Terbang Kapal Dan Bot Kelengkapan Kapal Terbang Termasuk Enjin Kenderaan-Kenderaan Yang Lain

Jentera B3134201 B3134202 B3134203 B3134204 B3134299

Jentera Perkilangan Jentera Pertanian Jentera Pembinaan Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lif Hoist) Jentera-Jentera Lain

B3134102

B3134200

B3134300

Pembaikan Kenderaan B3134301 Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) B3134302 Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain B3134303 Kenderaan Yang Tidak Bermotor B3134304 Alat Kenderaan-Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif B3134305 Kapal Terbang B3134306 Kapal Dan Bot B3134399 Kenderaan-Kenderaan Lain

| 126

B3134400

Pembaikan Jentera B3134401 Jentera Perkilangan B3134402 Jentera Pertanian B3134403 Jentera Pembinaan B3134404 Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lift Hoist) B3134499 Jentera-Jentera Lain

B3135000

Kelengkapan Dan Peralatan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai kelengkapan dan peralatan yang dipermodalkan.

B3135100

Alat Kelengkapan Pejabat, Perabot Dan Lengkapan Dan Kumpulan Buku B3135101 Alat Kelengkapan Pejabat B3135102 Perabot Dan Lengkapan Dari Kayu B3135103 Perabot Dan Lengkapan Dari Besi B3135104 Buku Teks Dan Bahan-Bahan Penerbitan Lain Untuk Rujukan B3135199 Perabot Dan Lengkapan Lain

B3135200

Alat Kelengkapan Elektronik B3135201 Komputer Dan Alat Kelengkapan Prosesan Data Elektronik Yang Lain B3135202 Alat Kelengkapan Kawalan Trafik Lapangan Terbang B3135299 Alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain

B3135300

Alat Kelengkapan Elektrik B3135301 Alat Kelengkapan Hawa Dingin, Pemanas B3135302 Motor Janakuasa B3135303 Alat Litar Elektrik B3135304 Alat Kelengkapan Memasak Elektrik B3135399 Alat Kelengkapan Elektrik Yang Lain

B3135400

Penyejuk

Dan

Alat Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan B3135401 Telefon, Telex Dan Telegraf B3135402 Radar Dan Satelit B3135403 Alat Kelengkapan Penyiaran B3135499 Alat Kelengkapan Perhubungan Yang Lain | 127

B3135500

Alat Kelengkapan Fotografi, Perubatan Dan Muzik B3135501 Alat Kelengkapan Fotografi Dan Tayangan Gambar B3135502 Alat Kelengkapan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian B3135503 Alat Kelengkapan Muzik

B3135600

Alat Kelengkapan Pertahanan B3135601 Senjata (Seperti Senapang, Pistol, Mesingan Dan Senjata-Senjata Lain) B3135602 Peluru, Peluru Berpandu, Bahan Letupan Dan Bom B3135603 Meriam B3135604 Kereta Kebal Dan Kereta Perisai B3135699 Alat-Alat Kelengkapan Pertahanan Yang Lain

B3135700

Alat Kelengkapan Bekalan Air Dan Elektrik B3135701 Alat Kelengkapan Bekalan Air B3135702 Alat Kelengkapan Bekalan Elektrik

B3135800

Alat Kelengkapan Keselamatan Kebersihan Dan Kesihatan B3135801 Alat-Alat Kelengkapan Penyukatan Air Dan Bentungan B3135802 Alat Pemadam Api B3135803 Alat-Alat Amaran B3135804 Alat Timbang B3135805 Alat Pengesanan Asap B3135899 Alat-Alat Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan Dan Kesihatan Yang Lain

B3135900

Alat Kelengkapan Yang Lain B3135901 Alat Kelengkapan Penyelidikan B3135902 Alat Kelengkapan Dan Perkakasan Dapur B3135903 Alat Kelengkapan Sukan B3135999 Alat-Alat Kelengkapan Yang Lain

B3136000

Haiwan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai haiwan yang digunakan bagi tujuan keselamatan yang dipermodalkan. B3136100

Haiwan B3136102

Haiwan Keselamatan

| 128

B3200000 Susut/Pelunasan Nilai Aset Pajakan Kewangan Tujuan – memperakaunkan susut/pelunasan nilai semua aset pajakan kewangan kerajaan berdasarkan MPSAS 13 - Pajakan. Perbelanjaan susut/pelunasan nilai adalah perbelanjaan yang tidak melibatkan aliran wang tunai keluar. Ia adalah ukuran bagi penyusutan, penggunaan atau kehilangan bagi sesuatu aset ketara, sama ada berpunca daripada penggunaan, perubahan masa atau keusangan teknologi. B3230000 Aset Pajakan Kewangan Tujuan – memperakaunkan susut/pelunasan nilai aset hartanah, loji dan peralatan dipermodalkan di bawah pajakan kewangan. B3231000

Tanah

Tujuan – memperakaunkan pelunasan nilai tanah pegangan pajakan yang dipermodalkan di bawah pajakan kewangan. . B3231100

Tanah B3231104 B3231105 B3231106

Tanah Kediaman Pegangan Pajakan Tanah Pejabat Pegangan Pajakan Tanah Lain Pegangan Pajakan

B3231200

Pembaikan Tanah B3231204 Tanah Kediaman Pegangan Pajakan B3231205 Tanah Pejabat Pegangan Pajakan B3231206 Tanah Lain Pegangan Pajakan

B3232000

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai bangunan yang dipermodalkan di bawah pajakan kewangan. B3232100

Bangunan B3232101 B3232102 B3232103

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institut Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari

| 129

B3232104 B3232199

Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

B3232200

Pembaikan Bangunan B3232201 Bangunan Kediaman (Termasuk Berek,Asrama Dan Rumah Rehat) B3232202 Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Penyelidikan) B3232203 Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) B3232204 Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang,Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) B3232299 Bangunan-Bangunan Lain

B3233000

Kemudahan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai kemudahan yang dipermodalkan di bawah pajakan kewangan. B3233100

Kemudahan B3233101 Kemudahan Jalanraya B3233102 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) B3233103 Kemudahan Pelabuhan B3233104 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) B3233105 Kemudahan Pengangkutan Air B3233106 Kemudahan Bekalan Air B3233107 Kemudahan Bekalan Elektrik B3233108 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Kabel Bawah Tanah Dan Laut) B3233109 Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan B3233110 Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) B3233199 Kemudahan-Kemudahan Lain

B3233200

Pembaikan Kemudahan B3233201 Kemudahan Jalanraya | 130

B3233202 B3233203 B3233204 B3233205 B3233206 B3233207 B3233208

B3233209 B3233210

B3233299 B3234000

Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) Kemudahan Pelabuhan Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) Kemudahan Pengangkutan Air Kemudahan Bekalan Air Kemudahan Bekalan Elektrik Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sumbangan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon, Kabel Bawah Tanah Dan Laut) Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Taman Permainan, Kolam Renang, Padang Golf Dan Gelanggang Tennis) Kemudahan-Kemudahan Lain

Kenderaan Dan Jentera

Tujuan – memperakaunkan susut nilai kenderaan dan jentera yang dipermodalkan di bawah pajakan kewangan. B3234100

Kenderaan B3234101

B3234103 B3234104 B3234105 B3234106 B3234107 B3234199

Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain Kenderaan Tidak Bermotor Kelengkapan Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif Kapal Terbang Kapal Dan Bot Kelengkapan Kapal Terbang Termasuk Enjin Kenderaan-Kenderaan Yang Lain

Jentera B3234201 B3234202 B3234203 B3234204 B3234299

Jentera Perkilangan Jentera Pertanian Jentera Pembinaan Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lif Hoist) Jentera-Jentera Lain

B3234102

B3234200

| 131

B3234300

Pembaikan Kenderaan B3234301 Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) B3234302 Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain B3234303 Kenderaan Yang Tidak Bermotor B3234304 Alat Kenderaan-Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif B3234305 Kapal Terbang B3234306 Kapal Dan Bot B3234399 Kenderaan-Kenderaan Lain

B3234400

Pembaikan Jentera B3234401 Jentera Perkilangan B3234402 Jentera Pertanian B3234403 Jentera Pembinaan B3234404 Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lift Hoist) B3234499 Jentera-Jentera Lain

B3235000

Kelengkapan Dan Peralatan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai kelengkapan dan peralatan yang dipermodalkan di bawah pajakan kewangan. B3235100

Alat Kelengkapan Pejabat, Perabot Dan Lengkapan Dan Kumpulan Buku B3235101 Alat Kelengkapan Pejabat B3235102 Perabot Dan Lengkapan Dari Kayu B3235103 Perabot Dan Lengkapan Dari Besi B3235104 Buku Teks Dan Bahan-Bahan Penerbitan Lain Untuk Rujukan B3235199 Perabot Dan Lengkapan Lain

B3235200

Alat Kelengkapan Elektronik B3235201 Komputer Dan Alat Kelengkapan Prosesan Data Elektronik Yang Lain B3235202 Alat Kelengkapan Kawalan Trafik Lapangan Terbang B3235299 Alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain

B3235300

Alat Kelengkapan Elektrik B3235301 Alat Kelengkapan Pemanas

Hawa

Dingin,

Penyejuk

Dan

| 132

B3235302 B3235303 B3235304 B3235399

Motor Janakuasa Alat Litar Elektrik Alat Kelengkapan Memasak Elektrik Alat Kelengkapan Elektrik Yang Lain

B3235400

Alat Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan B3235401 Telefon, Telex Dan Telegraf B3235402 Radar Dan Satelit B3235403 Alat Kelengkapan Penyiaran B3235499 Alat Kelengkapan Perhubungan Yang Lain

B3235500

Alat Kelengkapan Fotografi, Perubatan Dan Muzik B3235501 Alat Kelengkapan Fotografi Dan Tayangan Gambar B3235502 Alat Kelengkapan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian B3235503 Alat Kelengkapan Muzik Alat Kelengkapan Pertahanan B3235601 Senjata (Seperti Senapang, Pistol, Mesingan Dan Senjata-Senjata Lain) B3235602 Peluru,Peluru Berpandu, Bahan Letupan Dan Bom B3235603 Meriam B3235604 Kereta Kebal Dan Kereta Perisai B3235699 Alat-Alat Kelengkapan Pertahanan Yang Lain

B3235600

B3235700

Alat Kelengkapan Bekalan Air Dan Elektrik B3235701 Alat Kelengkapan Bekalan Air B3235702 Alat Kelengkapan Bekalan Elektrik

B3235800

Alat Kelengkapan Keselamatan Kebersihan Dan Kesihatan B3235801 Alat-Alat Kelengkapan Penyukatan Air Dan Bentungan B3235802 Alat Pemadam Api B3235803 Alat-Alat Amaran B3235804 Alat Timbang B3235805 Alat Pengesanan Asap B3235899 Alat-Alat Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan Dan Kesihatan Yang Lain

B3235900

Alat Kelengkapan Yang Lain B3235901 Alat Kelengkapan Penyelidikan B3235902 Alat Kelengkapan Dan Perkakasan Dapur B3235903 Alat Kelengkapan Sukan B3235999 Alat-Alat Kelengkapan Yang Lain | 133

B3236000

Haiwan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai haiwan yang dipermodalkan di bawah pajakan kewangan yang digunakan bagi tujuan keselamatan oleh kerajaan. B3236100

Haiwan B3236102

Haiwan Keselamatan

B3300000 Susut Nilai Aset Pertahanan Tujuan – memperakaunkan susut nilai semua aset pertahanan kerajaan yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan negara. Perbelanjaan susut nilai adalah perbelanjaan yang tidak melibatkan aliran wang tunai keluar. Ia adalah ukuran bagi penyusutan, penggunaan atau kehilangan bagi sesuatu aset ketara, sama ada berpunca daripada penggunaan, perubahan masa atau keusangan teknologi. B3330000 Aset Pertahanan Tujuan – memperakaunkan susut nilai aset hartanah, loji dan peralatan pertahanan kerajaan yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan negara. B3331000

Tanah

Tujuan – memperakaunkan susut nilai tanah pertahanan yang digunakan untuk latihan bagi melindungi dan mempertahankan negara. B3331100

Tanah B3331191 Tanah Pertahanan

B3331200

Pembaikan Tanah B3331291 Tanah Pertahanan

B3332000

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai bangunan pertahanan yang dipunyai oleh kerajaan. B3332100

Bangunan B3332191

Bangunan Pertahanan

| 134

B3332200

Pembaikan Bangunan B3332291 Bangunan Pertahanan

B3333000

Kemudahan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai kemudahan pertahanan yang dipunyai oleh kerajaan. B3333100

Kemudahan B3333191 Kemudahan Pertahanan

B3333200

Pembaikan Kemudahan B3333291 Kemudahan Pertahanan

B3334000

Kenderaan Dan Jentera

Tujuan – memperakaunkan susut nilai kenderaan dan jentera pertahanan yang dipunyai oleh kerajaan. B3334100

B3334200

Kenderaan B3334191

Kenderaan Pertahanan

Jentera B3334291

Jentera Pertahanan

B3334300

Pembaikan Kenderaan B3334391 Kenderaan Pertahanan

B3334400

Pembaikan Jentera B3334491 Jentera Pertahanan

B3335000

Kelengkapan Dan Peralatan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai kelengkapan dan peralatan pertahanan yang dipunyai oleh kerajaan. B3335600

Alat Kelengkapan Dan Peralatan Pertahanan B3335691 Alat Kelengkapan Dan Peralatan Pertahanan

| 135

B3336000

Haiwan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai haiwan yang digunakan bagi maksud pertahanan yang dipunyai oleh kerajaan. B3336100

Haiwan B3336191

Haiwan Pertahanan

B3400000 Susut Nilai Aset Biologi Pertanian Tujuan – memperakaunkan susut nilai semua aset biologi pertanian yang dipermodalkan berdasarkan MPSAS 27 – Pertanian. Perbelanjaan susut nilai adalah perbelanjaan yang tidak melibatkan aliran wang tunai keluar. Ia adalah ukuran bagi penyusutan, penggunaan atau kehilangan bagi sesuatu aset ketara, sama ada berpunca daripada penggunaan atau perubahan masa. B3430000 Aset Biologi Pertanian Tujuan – memperakaunkan susut nilai aset biologi pertanian yang dipermodalkan. B3436000

Haiwan, Pokok Dan Benih

Tujuan – memperakaunkan dipermodalkan. B3436100

B3436200

Haiwan B3436101

susut

nilai haiwan, pokok dan benih

yang

Haiwan Ternakan

Pokok Dan Benih B3436201 Anak Pokok B3436202 Benih

B3500000 Susut Nilai Aset Konsesi Tujuan – memperakaunkan susut nilai semua aset konsesi yang digunakan untuk menyediakan perkhidmatan awam mengikut perjanjian konsesi perkhidmatan berdasarkan MPSAS 32 – Perjanjian Konsesi Perkhidmatan. B3530000 Aset Konsesi

| 136

Tujuan – memperakaunkan susut nilai aset konsesi yang digunakan untuk menyediakan perkhidmatan awam mengikut perjanjian konsesi perkhidmatan. B3532000

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai bangunan di bawah perjanjian konsesi perkhidmatan. B3532100

Bangunan B3532101 B3532102 B3532103 B3532104 B3532199

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institut Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

B3532200

Pembaikan Bangunan B3532201 Bangunan Kediaman (Termasuk Berek,Asrama Dan Rumah Rehat) B3532202 Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Penyelidikan) B3532203 Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) B3532204 Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) B3532299 Bangunan-Bangunan Lain

B3533000

Kemudahan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai kemudahan di bawah perjanjian konsesi perkhidmatan. B3533100

Kemudahan B3533101 Kemudahan Jalanraya B3533102 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) B3533103 Kemudahan Pelabuhan B3533104 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) | 137

B3533105 B3533106 B3533107 B3533108

B3533109 B3533110

B3533199 B3533200

Kemudahan Pengangkutan Air Kemudahan Bekalan Air Kemudahan Bekalan Elektrik Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Kabel Bawah Tanah Dan Laut) Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) Kemudahan-Kemudahan Lain

Pembaikan Kemudahan B3533201 Kemudahan Jalanraya B3533202 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) B3533203 Kemudahan Pelabuhan B3533204 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) B3533205 Kemudahan Pengangkutan Air B3533206 Kemudahan Bekalan Air B3533207 Kemudahan Bekalan Elektrik B3533208 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sumbangan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon, Kabel Bawah Tanah Dan Laut) B3533209 Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan B3533210 Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Taman Permainan, Kolam Renang, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) B3533299 Kemudahan-Kemudahan Lain

B3600000 Susut Nilai Aset Warisan Tujuan – memperakaunkan susut nilai semua aset kerajaan yang dikategorikan sebagai aset warisan kerana kepentingan budaya, alam sekitar atau sejarahnya. B3630000 Aset Warisan Tujuan – memperakaunkan susut nilai aset warisan.

| 138

B3632000

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai bangunan warisan yang dipunyai oleh kerajaan. B3632100

Bangunan B3632105

Bangunan Warisan

B3700000 Susut/Pelunasan Nilai Hartanah Pelaburan Tujuan – memperakaunkan susut/pelunasan nilai semua hartanah pelaburan dalam bentuk bangunan atau tanah atau sebahagian daripada bangunan atau kedua-duanya yang dimiliki bagi tujuan mendapatkan sewa atau peningkatan modal berdasarkan MPSAS 16 - Hartanah Pelaburan. B3730000 Hartanah Pelaburan Tujuan – memperakaunkan susut/pelunasan nilai aset yang dikategorikan sebagai hartanah pelaburan. B3731000

Tanah

Tujuan – memperakaunkan pelupusan nilai tanah yang dipegang bagi tujuan pelaburan. B3731100

Tanah B3731104 B3731105 B3731106

Tanah Kediaman Pegangan Pajakan Tanah Pejabat Pegangan Pajakan Tanah Lain Pegangan Pajakan

B3731200

Pembaikan Tanah B3731204 Tanah Kediaman Pegangan Pajakan B3731205 Tanah Pejabat Pegangan Pajakan B3731206 Tanah Lain Pegangan Pajakan

B3732000

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai bangunan yang dipegang bagi tujuan pelaburan.

| 139

B3732100

Bangunan B3732101 B3732102 B3732103 B3732104 B3732199

B3732200

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institut Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

Pembaikan Bangunan B3732201 Bangunan Kediaman (Termasuk Berek,Asrama Dan Rumah Rehat) B3732202 Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Penyelidikan) B3732203 Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) B3732204 Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang,Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) B3732299 Bangunan-Bangunan Lain

B4100000 Penjejasan Nilai Hartanah, Loji Dan Peralatan Tujuan - memperakaunkan semua perbelanjaan penjejasan nilai sesuatu aset yang dikategorikan sebagai hartanah, loji dan peralatan. Menurut MPSAS 21- Penjejasan Nilai Aset Tidak Menjana Tunai, penjejasan nilai adalah satu kehilangan dalam manfaat ekonomi masa hadapan atau potensi perkhidmatan aset, selain daripada pengiktirafan sistematik kehilangan manfaat ekonomi masa depan atau perkhidmatan berpotensi aset melalui susut nilai. B4130000 Hartanah, Loji Dan Peralatan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai aset hartanah, loji dan peralatan yang tidak menjana tunai yang dipermodalkan. B4131000

Tanah

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai tanah yang dipermodalkan. B4131100

Tanah B4131101

Tanah Kediaman Pegangan Bebas | 140

B4131102 B4131103 B4131104 B4131105 B4131106

Tanah Pejabat Pegangan Bebas Tanah Lain Pegangan Bebas Tanah Kediaman Pegangan Pajakan Tanah Pejabat Pegangan Pajakan Tanah Lain Pegangan Pajakan

B4131200

Pembaikan Tanah B4131201 Tanah Kediaman Pegangan Bebas B4131202 Tanah Pejabat Pegangan Bebas B4131203 Tanah Lain Pegangan Bebas B4131204 Tanah Kediaman Pegangan Pajakan B4131205 Tanah Pejabat Pegangan Pajakan B4131206 Tanah Lain Pegangan Pajakan

B4132000

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai bangunan yang dipermodalkan. B4132100

Bangunan B4132101 B4132102 B4132103 B4132104 B4132199

B4132200

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institut Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

Pembaikan Bangunan B4132201 Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) B4132202 Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Penyelidikan) B4132203 Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) B4132204 Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) B4132299 Bangunan-Bangunan Lain

| 141

B4133000

Kemudahan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai kemudahan yang dipermodalkan. B4133100

Kemudahan B4133101 B4133102 B4133103 B4133104 B4133105 B4133106 B4133107 B4133108

B4133109 B4133110

B4133199 B4133200

Kemudahan Jalanraya Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) Kemudahan Pelabuhan Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) Kemudahan Pengangkutan Air Kemudahan Bekalan Air Kemudahan Bekalan Elektrik Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Kabel Bawah Tanah Dan Laut) Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) Kemudahan-Kemudahan Lain

Pembaikan Kemudahan B4133201 Kemudahan Jalanraya B4133202 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) B4133203 Kemudahan Pelabuhan B4133204 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) B4133205 Kemudahan Pengangkutan Air B4133206 Kemudahan Bekalan Air B4133207 Kemudahan Bekalan Elektrik B4133208 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sumbangan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon, Kabel Bawah Tanah Dan Laut) B4133209 Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan B4133210 Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Taman Permainan, Kolam Renang, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) B4133299 Kemudahan-Kemudahan Lain | 142

B4134000

Kenderaan Dan Jentera

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai kenderaan dan jentera yang dipermodalkan. B4134100

Kenderaan B4134101

B4134103 B4134104 B4134105 B4134106 B4134107 B4134199

Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain Kenderaan Tidak Bermotor Kelengkapan Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif Kapal Terbang Kapal Dan Bot Kelengkapan Kapal Terbang Termasuk Enjin Kenderaan-Kenderaan Yang Lain

Jentera B4134201 B4134202 B4134203 B4134204 B4134299

Jentera Perkilangan Jentera Pertanian Jentera Pembinaan Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lif Hoist) Jentera-Jentera Lain

B4134102

B4134200

B4134300

Pembaikan Kenderaan B4134301 Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) B4134302 Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain B4134303 Kenderaan Yang Tidak Bermotor B4134304 Alat Kenderaan-Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif B4134305 Kapal Terbang B4134306 Kapal Dan Bot B4134399 Kenderaan-Kenderaan Lain

B4134400

Pembaikan Jentera B4134401 Jentera Perkilangan B4134402 Jentera Pertanian B4134403 Jentera Pembinaan B4134404 Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lift Hoist) B4134499 Jentera-Jentera Lain | 143

B4135000

Kelengkapan Dan Peralatan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai kelengkapan dan peralatan yang dipermodalkan. B4135100

Alat Kelengkapan Pejabat, Perabot Dan Lengkapan Dan Kumpulan Buku B4135101 Alat Kelengkapan Pejabat B4135102 Perabot Dan Lengkapan Dari Kayu B4135103 Perabot Dan Lengkapan Dari Besi B4135104 Buku Teks Dan Bahan-Bahan Penerbitan Lain Untuk Rujukan B4135199 Perabot Dan Lengkapan Lain

B4135200

Alat Kelengkapan Elektronik B4135201 Komputer Dan Alat Kelengkapan Prosesan Data Elektronik Yang Lain B4135202 Alat Kelengkapan Kawalan Trafik Lapangan Terbang B4135299 Alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain

B4135300

Alat Kelengkapan Elektrik B4135301 Alat Kelengkapan Hawa Dingin, Pemanas B4135302 Motor Janakuasa B4135303 Alat Litar Elektrik B4135304 Alat Kelengkapan Memasak Elektrik B4135399 Alat Kelengkapan Elektrik Yang Lain

Penyejuk

Dan

B4135400

Alat Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan B4135401 Telefon, Telex Dan Telegraf B4135402 Radar Dan Satelit B4135403 Alat Kelengkapan Penyiaran B4135499 Alat Kelengkapan Perhubungan Yang Lain

B4135500

Alat Kelengkapan Fotografi, Perubatan Dan Muzik B4135501 Alat Kelengkapan Fotografi Dan Tayangan Gambar B4135502 Alat Kelengkapan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian B4135503 Alat Kelengkapan Muzik

| 144

B4135600

Alat Kelengkapan Pertahanan B4135601 Senjata (Seperti Senapang, Pistol, Mesingan Dan Senjata-Senjata Lain) B4135602 Peluru, Peluru Berpandu, Bahan Letupan Dan Bom B4135603 Meriam B4135604 Kereta Kebal Dan Kereta Perisai B4135699 Alat-Alat Kelengkapan Pertahanan Yang Lain

B4135700

Alat Kelengkapan Bekalan Air Dan Elektrik B4135701 Alat Kelengkapan Bekalan Air B4135702 Alat Kelengkapan Bekalan Elektrik

B4135800

Alat Kelengkapan Keselamatan Kebersihan Dan Kesihatan B4135801 Alat-Alat Kelengkapan Penyukatan Air Dan Bentungan B4135802 Alat Pemadam Api B4135803 Alat-Alat Amaran B4135804 Alat Timbang B4135805 Alat Pengesanan Asap B4135899 Alat-Alat Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan Dan Kesihatan Yang Lain

B4135900

Alat Kelengkapan Yang Lain B4135901 Alat Kelengkapan Penyelidikan B4135902 Alat Kelengkapan Dan Perkakasan Dapur B4135903 Alat Kelengkapan Sukan B4135999 Alat-Alat Kelengkapan Yang Lain

B4136000

Haiwan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai haiwan yang dipermodalkan dan digunakan bagi tujuan keselamatan. B4136100

Haiwan B4136102

Haiwan Keselamatan

B4200000 Penjejasan Nilai Aset Pajakan Kewangan Tujuan - memperakaunkan semua perbelanjaan penjejasan nilai sesuatu aset yang dikategorikan sebagai pajakan kewangan. Menurut MPSAS 21-Penjejasan Nilai Aset Tidak Menjana Tunai, penjejasan nilai adalah satu kehilangan dalam manfaat ekonomi masa

| 145

hadapan atau potensi perkhidmatan aset, selain daripada pengiktirafan sistematik kehilangan manfaat ekonomi masa depan atau perkhidmatan berpotensi aset melalui susut nilai. B4230000 Aset Pajakan Kewangan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai aset hartanah, loji dan peralatan di bawah pajakan kewangan kerajaan. B4231000

Tanah

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai tanah pegangan pajakan yang dipunyai oleh kerajaan. B4231100

Tanah B4231104 B4231105 B4231106

Tanah Kediaman Pegangan Pajakan Tanah Pejabat Pegangan Pajakan Tanah Lain Pegangan Pajakan

B4231200

Pembaikan Tanah B4231204 Tanah Kediaman Pegangan Pajakan B4231205 Tanah Pejabat Pegangan Pajakan B4231206 Tanah Lain Pegangan Pajakan

B4232000

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai bangunan di bawah pajakan kewangan kerajaan. B4232100

Bangunan B4232101 B4232102 B4232103 B4232104 B4232199

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institut Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

| 146

B4232200

Pembaikan Bangunan B4232201 Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) B4232202 Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Penyelidikan) B4232203 Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) B4232204 Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) B4232299 Bangunan-Bangunan Lain

B4233000

Kemudahan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai kemudahan di bawah pajakan kewangan kerajaan. B4233100

Kemudahan B4233101 Kemudahan Jalanraya B4233102 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) B4233103 Kemudahan Pelabuhan B4233104 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) B4233105 Kemudahan Pengangkutan Air B4233106 Kemudahan Bekalan Air B4233107 Kemudahan Bekalan Elektrik B4233108 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Kabel Bawah Tanah Dan Laut) B4233109 Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan B4233110 Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) B4233199 Kemudahan-Kemudahan Lain

B4233200

Pembaikan Kemudahan B4233201 Kemudahan Jalanraya B4233202 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) B4233203 Kemudahan Pelabuhan B4233204 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) | 147

B4233205 B4233206 B4233207 B4233208

B4233209 B4233210

B4233299 B4234000

Kemudahan Pengangkutan Air Kemudahan Bekalan Air Kemudahan Bekalan Elektrik Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sumbangan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon, Kabel Bawah Tanah Dan Laut) Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Taman Permainan, Kolam Renang, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) Kemudahan-Kemudahan Lain

Kenderaan Dan Jentera

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai kenderaan dan jentera di bawah pajakan kewangan kerajaan. B4234100

Kenderaan B4234101

B4234103 B4234104 B4234105 B4234106 B4234107 B4234199

Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain Kenderaan Tidak Bermotor Kelengkapan Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif Kapal Terbang Kapal Dan Bot Kelengkapan Kapal Terbang Termasuk Enjin Kenderaan-Kenderaan Yang Lain

Jentera B4234201 B4234202 B4234203 B4234204 B4234299

Jentera Perkilangan Jentera Pertanian Jentera Pembinaan Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lif Hoist) Jentera-Jentera Lain

B4234102

B4234200

B4234300

Pembaikan Kenderaan B4234301 Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter)

| 148

B4234302 B4234303 B4234304 B4234305 B4234306 B4234399

Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain Kenderaan Yang Tidak Bermotor Alat Kenderaan-Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif Kapal Terbang Kapal Dan Bot Kenderaan-Kenderaan Lain

B4234400

Pembaikan Jentera B4234401 Jentera Perkilangan B4234402 Jentera Pertanian B4234403 Jentera Pembinaan B4234404 Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lift Hoist) B4234499 Jentera-Jentera Lain

B4235000

Kelengkapan Dan Peralatan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai kelengkapan dan peralatan di bawah pajakan kewangan kerajaan. B4235100

Alat Kelengkapan Pejabat, Perabot Dan Lengkapan Dan Kumpulan Buku B4235101 Alat Kelengkapan Pejabat B4235102 Perabot Dan Lengkapan Dari Kayu B4235103 Perabot Dan Lengkapan Dari Besi B4235104 Buku Teks Dan Bahan-Bahan Penerbitan Lain Untuk Rujukan B4235199 Perabot Dan Lengkapan Lain

B4235200

Alat Kelengkapan Elektronik B4235201 Komputer Dan Alat Kelengkapan Prosesan Data Elektronik Yang Lain B4235202 Alat Kelengkapan Kawalan Trafik Lapangan Terbang B4235299 Alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain

B4235300

Alat Kelengkapan Elektrik B4235301 Alat Kelengkapan Hawa Dingin, Pemanas B4235302 Motor Janakuasa B4235303 Alat Litar Elektrik B4235304 Alat Kelengkapan Memasak Elektrik

Penyejuk

Dan

| 149

B4235399

Alat Kelengkapan Elektrik Yang Lain

B4235400

Alat Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan B4235401 Telefon, Telex Dan Telegraf B4235402 Radar Dan Satelit B4235403 Alat Kelengkapan Penyiaran B4235499 Alat Kelengkapan Perhubungan Yang Lain

B4235500

Alat Kelengkapan Fotografi, Perubatan Dan Muzik B4235501 Alat Kelengkapan Fotografi Dan Tayangan Gambar B4235502 Alat Kelengkapan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian B4235503 Alat Kelengkapan Muzik

B4235600

Alat Kelengkapan Pertahanan B4235601 Senjata (Seperti Senapang, Pistol, Mesingan Dan Senjata-Senjata Lain) B4235602 Peluru, Peluru Berpandu, Bahan Letupan Dan Bom B4235603 Meriam B4235604 Kereta Kebal Dan Kereta Perisai B4235699 Alat-Alat Kelengkapan Pertahanan Yang Lain

B4235700

Alat Kelengkapan Bekalan Air Dan Elektrik B4235701 Alat Kelengkapan Bekalan Air B4235702 Alat Kelengkapan Bekalan Elektrik

B4235800

Alat Kelengkapan Keselamatan Kebersihan Dan Kesihatan B4235801 Alat-Alat Kelengkapan Penyukatan Air Dan Bentungan B4235802 Alat Pemadam Api B4235803 Alat-Alat Amaran B4235804 Alat Timbang B4235805 Alat Pengesanan Asap B4235899 Alat-Alat Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan Dan Kesihatan Yang Lain

B4235900

Alat Kelengkapan Yang Lain B4235901 Alat Kelengkapan Penyelidikan B4235902 Alat Kelengkapan Dan Perkakasan Dapur B4235903 Alat Kelengkapan Sukan B4235999 Alat-Alat Kelengkapan Yang Lain

| 150

B4236000

Haiwan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai haiwan pajakan kewangan yang digunakan bagi tujuan keselamatan oleh kerajaan. B4236100

Haiwan B4236102

Haiwan Keselamatan

B4300000 Penjejasan Nilai Aset Pertahanan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset pertahanan kerajaan yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan negara. Menurut MPSAS 21- Penjejasan Nilai Aset Tidak Menjana Tunai, penjejasan nilai adalah satu kehilangan dalam manfaat ekonomi masa hadapan atau potensi perkhidmatan aset, selain daripada pengiktirafan sistematik kehilangan manfaat ekonomi masa depan atau perkhidmatan berpotensi aset melalui susut nilai. B4330000 Aset Pertahanan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai aset hartanah, loji dan peralatan pertahanan kerajaan yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan negara. B4331000

Tanah

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai tanah pertahanan yang digunakan untuk latihan bagi melindungi dan mempertahankan negara. B4331100

Tanah B4331191

Tanah Pertahanan

B4331200

Pembaikan Tanah B4331291 Tanah Pertahanan

B4332000

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai bangunan yang dikategorikan sebagai bangunan pertahanan. B4332100

Bangunan B4332191

Bangunan Pertahanan

| 151

B4332200

Pembaikan Bangunan B4332291 Bangunan Pertahanan

B4333000

Kemudahan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai kemudahan yang dikategorikan sebagai kemudahan pertahanan. B4333100

Kemudahan B4333191 Kemudahan Pertahanan

B4333200

Pembaikan Kemudahan B4333291 Kemudahan Pertahanan

B4334000

Kenderaan Dan Jentera

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai kenderaan dan jentera yang dikategorikan sebagai kenderaan dan jentera pertahanan. B4334100

Kenderaan B4334191 Kenderaan Pertahanan

B4334200

Jentera B4334291 Jentera Pertahanan

B4334300

Pembaikan Kenderaan B4334391 Kenderaan Pertahanan Pembaikan Jentera B4334491 Jentera Pertahanan

B4334400

B4335000

Kelengkapan Dan Peralatan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai kelengkapan dan peralatan yang dikategorikan sebagai kelengkapan dan peralatan pertahanan. B4335600

Alat Kelengkapan Dan Peralatan Pertahanan B4335691 Alat Kelengkapan Dan Peralatan Pertahanan

| 152

B4336000

Haiwan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai haiwan yang digunakan bagi maksud pertahanan. B4336100

Haiwan B4336191

Haiwan Pertahanan

B4400000 Penjejasan Nilai Aset Biologi Pertanian Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset biologi pertanian yang dipermodalkan. Menurut MPSAS 21-Penjejasan Nilai Aset Tidak Menjana Tunai, penjejasan nilai adalah satu kehilangan dalam manfaat ekonomi masa hadapan atau potensi perkhidmatan aset, selain daripada pengiktirafan sistematik kehilangan manfaat ekonomi masa depan atau perkhidmatan berpotensi aset melalui susut nilai. B4430000 Aset Biologi Pertanian Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai aset yang dikategorikan sebagai aset biologi pertanian. B4436000

Haiwan, Pokok Dan Benih

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai aset haiwan, pokok dan benih yang dipermodalkan. B4436100

B4436200

Haiwan B4436101

Haiwan Ternakan

Pokok Dan Benih B4436201 Anak Pokok B4436202 Benih

B4500000 Penjejasan Nilai Aset Konsesi Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset konsesi yang digunakan untuk menyediakan perkhidmatan awam mengikut perjanjian konsesi perkhidmatan.

| 153

B4530000 Aset Konsesi Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset yang dipermodalkan di bawah perjanjian konsesi. B4532000

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan dipermodalkan. B4532100

Bangunan B4532101 B4532102 B4532103 B4532104 B4532199

penjejasan

nilai

bangunan

konsesi

yang

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institut Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

B4532200

Pembaikan Bangunan B4532201 Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) B4532202 Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Penyelidikan) B4532203 Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) B4532204 Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) B4532299 Bangunan-Bangunan Lain

B4533000

Kemudahan

Tujuan – memperakaunkan dipermodalkan. B4533100

penjejasan

nilai

kemudahan

konsesi

yang

Kemudahan B4533101 Kemudahan Jalanraya B4533102 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) | 154

B4533103 B4533104 B4533105 B4533106 B4533107 B4533108

B4533109 B4533110

B4533199 B4533200

Kemudahan Pelabuhan Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) Kemudahan Pengangkutan Air Kemudahan Bekalan Air Kemudahan Bekalan Elektrik Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Kabel Bawah Tanah Dan Laut) Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) Kemudahan-Kemudahan Lain

Pembaikan Kemudahan B4533201 Kemudahan Jalanraya B4533202 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) B4533203 Kemudahan Pelabuhan B4533204 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) B4533205 Kemudahan Pengangkutan Air B4533206 Kemudahan Bekalan Air B4533207 Kemudahan Bekalan Elektrik B4533208 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sumbangan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon, Kabel Bawah Tanah Dan Laut) B4533209 Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan B4533210 Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Taman Permainan, Kolam Renang, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) B4533299 Kemudahan-Kemudahan Lain

B4600000 Penjejasan Nilai Aset Warisan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset kerajaan yang dikategorikan sebagai aset warisan yang dipegang kerana kepentingan budaya, alam sekitar atau sejarahnya.

| 155

B4630000 Aset Warisan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset warisan yang dipermodalkan. B4632000

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan dipermodalkan. B4632100

Bangunan B4632105

penjejasan

nilai

bangunan

warisan

yang

Bangunan Warisan

B4700000 Penjejasan Nilai Hartanah Pelaburan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua hartanah pelaburan dalam bentuk bangunan atau tanah atau sebahagian daripada bangunan atau kedua-duanya yang dimiliki bagi tujuan mendapatkan sewa atau peningkatan modal. MPSAS 26 - Penjejasan Nilai Aset Yang Menjana Tunai menyatakan keperluan penjejasan nilai Pelaburan Hartanah. B4730000 Hartanah Pelaburan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai aset yang dikategorikan sebagai pelaburan hartanah. B4731000

Tanah

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai tanah yang dipegang bagi tujuan pelaburan. B4731100

B4731200

Tanah B4731101 B4731102 B4731103 B4731104 B4731105 B4731106

Tanah Kediaman Pegangan Bebas Tanah Pejabat Pegangan Bebas Tanah Lain Pegangan Bebas Tanah Kediaman Pegangan Pajakan Tanah Pejabat Pegangan Pajakan Tanah Lain Pegangan Pajakan

Pembaikan Tanah B4731201 Tanah Kediaman Pegangan Bebas B4731202 Tanah Pejabat Pegangan Bebas B4731203 Tanah Lain Pegangan Bebas | 156

B4731204 B4731205 B4731206 B4732000

Tanah Kediaman Pegangan Pajakan Tanah Pejabat Pegangan Pajakan Tanah Lain Pegangan Pajakan

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai bangunan yang dipegang bagi tujuan pelaburan. B4732100

Bangunan B4732101 B4732102 B4732103 B4732104 B4732199

B4732200

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institut Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

Pembaikan Bangunan B4732201 Bangunan Kediaman (Termasuk Berek,Asrama Dan Rumah Rehat) B4732202 Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Penyelidikan) B4732203 Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) B4732204 Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang,Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) B4732299 Bangunan-Bangunan Lain

B4800000 Penjejasan Nilai Aset Tak Ketara Usia Guna Dapat Ditentukan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset tak ketara yang mempunyai usia guna yang dapat ditentukan dan digunakan dalam menyediakan perkhidmatan kerajaan. Perkara berkaitan keperluan penjejasan nilai dinyatakan di dalam MPSAS 21-Penjejasan Nilai Aset Yang Tidak Menjana Tunai dan MPSAS 26-Penjejasan Nilai Aset Yang Menjana Tunai bergantung kepada kegunaan aset tak ketara tersebut.

| 157

B4830000 Aset Tak Ketara Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset tak ketara yang dipermodalkan. B4839000

Aset Tak Ketara Usia Guna Dapat Ditentukan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset tak ketara yang mempunyai usia guna yang dapat ditentukan yang dipermodalkan. B4839100

Perolehan Dengan Pertukaran B4839101 Pangkalan Data Dan Pengurusan Pangkalan Data B4839102 Perisian Komputer B4839103 Prototaip B4839104 Tajuk Berita Dan Penerbitan B4839105 Lesen B4839106 Jenama B4839107 Paten

B4839200

Perolehan Bukan Pertukaran B4839201 Hak Beroperasi B4839202 Paten B4839203 Resepi, Formula, Rekabentuk, Model, Prototaip

B4839300

Dijana Secara Dalaman B4839301 Pangkalan Data Dan Pengurusan Pangkalan Data

B4900000 Penjejasan Nilai Aset Tak Ketara Usia Guna Tidak Dapat Ditentukan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset tak ketara yang mempunyai usia guna yang tidak dapat ditentukan dan digunakan dalam menyediakan perkhidmatan kerajaan. Perkara berkaitan keperluan penjejasan nilai dinyatakan di dalam MPSAS 21-Penjejasan Nilai Aset Yang Tidak Menjana Tunai dan MPSAS 26-Penjejasan Nilai Aset Yang Menjana Tunai bergantung kepada kegunaan aset tak ketara tersebut. B4930000 Aset Tak Ketara Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset tak ketara yang dipermodalkan. B4939000

Aset Tak Ketara Usia Guna Tidak Dapat Ditentukan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset tak ketara yang mempunyai usia guna yang tidak dapat ditentukan yang dipermodalkan. | 158

B4939100

Perolehan Dengan Pertukaran B4939101 Pangkalan Data Dan Pengurusan Pangkalan Data B4939102 Perisian Komputer B4939103 Prototaip B4939104 Tajuk Berita Dan Penerbitan B4939105 Lesen B4939106 Jenama B4939107 Paten

B4939200

Perolehan Bukan Pertukaran B4939201 Hak Beroperasi B4939202 Paten B4939203 Resepi, Formula, Rekabentuk, Model, Prototaip

B4939300

Dijana Secara Dalaman B4939301 Pangkalan Data Dan Pengurusan Pangkalan Data

B5000000 Penjejasan Nilai Aset Kewangan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset kewangan yang dipegang oleh kerajaan. Perkara berkaitan keperluan penjejasan nilai dinyatakan di dalam MPSAS 26 Penjejasan Nilai Aset Yang Menjana Tunai. B5010000 Aset Kewangan Dipegang Hingga Matang Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset kewangan yang dipegang sehingga matang oleh kerajaan. B5011000

Aset Kewangan Dipegang Hingga Matang Daripada Sumber Akaun Amanah

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset kewangan yang dipegang daripada sumber akaun amanah. B5011100

Dalam Negeri B5011110 Sekuriti Kerajaan B5011111 Bil Perbendaharaan B5011112 Sekuriti Kerajaan Malaysia B5011113 Terbitan Pelaburan Kerajaan B5011114 Sukuk B5011115 Bon | 159

B5011120 B5011140 B5011180

B5011200

Luar Negeri B5011210 B5011211 B5011212 B5011213 B5011214 B5011215 B5011220 B5011240 B5011280

B5012000

Sekuriti Swasta Deposit Jangka Pendek Dalam Negeri Melebihi 3 Bulan Hingga 12 Bulan Deposit Jangka Panjang Dalam Negeri Melebihi 12 Bulan

Sekuriti Kerajaan Bil Perbendaharaan Sekuriti Kerajaan Asing Terbitan Pelaburan Kerajaan Sukuk Bon Sekuriti Swasta Deposit Jangka Pendek Luar Negeri Melebihi 3 Bulan Hingga 12 Bulan Deposit Jangka Panjang Luar Negeri Melebihi 12 Bulan

Aset Kewangan Dipegang Hingga Matang Daripada Sumber Lebihan Dana

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset kewangan yang dipegang sehingga matang daripada sumber lebihan dana. B5012100

Dalam Negeri B5012110 Sekuriti Kerajaan B5012111 Bil Perbendaharaan B5012112 Sekuriti Kerajaan Malaysia B5012113 Terbitan Pelaburan Kerajaan B5012114 Sukuk B5012115 Bon B5012120 Sekuriti Swasta B5012140 Deposit Jangka Pendek Dalam Negeri Melebihi 3 Bulan Hingga 12 Bulan B5012180 Deposit Jangka Panjang Dalam Negeri Melebihi 12 Bulan

B5012200

Luar Negeri B5012210 Sekuriti Kerajaan B5012211 Bil Perbendaharaan | 160

B5012212 B5012213 B5012214 B5012215 B5012220 B5012240 B5012280

Sekuriti Kerajaan Asing Terbitan Pelaburan Kerajaan Sukuk Bon Sekuriti Swasta Deposit Jangka Pendek Luar Negeri Melebihi 3 Bulan Hingga 12 Bulan Deposit Jangka Panjang Luar Negeri Melebihi 12 Bulan

B5020000 Aset Kewangan Tersedia Untuk Dijual Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset kewangan yang tersedia untuk dijual yang dipegang oleh kerajaan. B5021000

Aset Kewangan Tersedia Untuk Dijual Daripada Sumber Akaun Amanah

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset kewangan yang tersedia untuk dijual daripada sumber akaun amanah. B5021100

Dalam Negeri B5021110 Sekuriti Tersiar Harga Dalam Negeri B5021150 Sekuriti Tidak Tersiar Harga Dalam Negeri

B5021200

Luar Negeri B5021210 Sekuriti Tersiar Harga Luar Negeri B5021250 Sekuriti Tidak Tersiar Harga Luar Negeri

B5022000

Aset Kewangan Tersedia Untuk Dijual Daripada Sumber Lebihan Dana

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset kewangan yang tersedia untuk dijual daripada sumber lebihan sumber dana. B5022100

Dalam Negeri B5021110 Sekuriti Tersiar Harga Dalam Negeri B5021150 Sekuriti Tidak Tersiar Harga Dalam Negeri

B5022200

Luar Negeri B5021210 Sekuriti Tersiar Harga Luar Negeri | 161

B5021250

Sekuriti Tidak Tersiar Harga Luar Negeri

B5030000 Aset Kewangan Tersedia Untuk Dijual (Vot) Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset kewangan yang tersedia untuk dijual daripada sumber peruntukan tahunan (vot). B5038000

Aset Kewangan Tersedia Peruntukan Tahunan

Untuk

Dijual

Daripada

Sumber

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua pelaburan yang tersedia untuk dijual daripada sumber peruntukan tahunan (vot). . B5038100 Dalam Negeri B5038101 Pelaburan Dalam Perusahaan Kewangan B5038102 Pelaburan Dalam Perusahaan Bukan Kewangan B5038199 Pelaburan-Pelaburan Lain B5038200

Luar Negeri B5038201 Pelaburan Dalam Perusahaan Kewangan B5038202 Pelaburan Dalam Perusahaan Bukan Kewangan B5038299 Pelaburan-Pelaburan Lain

B5040000 Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset kewangan yang tersedia untuk diperdagangkan yang dipegang oleh kerajaan. B5041000

Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan Daripada Sumber Akaun Amanah

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset kewangan yang tersedia untuk diperdagangkan daripada sumber akaun amanah. B5041100

Dalam Negeri B5021110 Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan

B5041200

Luar Negeri B5041210 Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan

| 162

B5042000

Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan Daripada Sumber Lebihan Dana

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset kewangan yang tersedia untuk daripada sumber lebihan dana. B5042100

Dalam Negeri B5041110 Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan

B5042200

Luar Negeri B5042210 Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan

B5050000 Pelbagai Aset Kewangan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai lain-lain aset kewangan yang dipegang oleh kerajaan. B5051000

Pelbagai Aset Kewangan Daripada Sumber Akaun Amanah

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai lain-lain aset kewangan yang dipegang daripada sumber akaun amanah. B5051100

Dalam Negeri B5051110 Pelbagai Aset Kewangan Dalam Negeri

B5051200

Luar Negeri B5051210 Pelbagai Aset Kewangan Luar Negeri

B5052000

Pelbagai Aset Kewangan Daripada Sumber Lebihan Dana

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai lain-lain aset kewangan yang dipegang daripada sumber lebihan dana. B5052100

Dalam Negeri B5052110 Pelbagai Aset Kewangan Dalam Negeri

B5052200

Luar Negeri B5052210 Pelbagai Aset Kewangan Luar Negeri

| 163

B5100000 Penjejasan Nilai Akaun Belum Terima Akaun Amanah Kerajaan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua akaun belum terima kerajaan. Perkara berkaitan keperluan penjejasan nilai dinyatakan di dalam MPSAS 21- Penjejasan Nilai Aset Yang Tidak Menjana Tunai. B5110000 Akaun Belum Terima Pinjaman Persekutuan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset dalam bentuk akaun belum terima bagi Pinjaman Persekutuan sumber Kumpulan Wang Amanah dan Kumpulan Wang Pembangunan. B5111000

Pinjaman Persekutuan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset dalam bentuk akaun belum terima bagi Pinjaman Persekutuan sumber Kumpulan Wang Amanah dan Kumpulan Wang Pembangunan. B5111100 B5111200 B5111300 B5111400 B5111500 B5111600 B5111700 B5111800

Pinjaman Kepada Kerajaan Negeri Pinjaman Kepada Syarikat Berkaitan Kerajaan Pinjaman Kepada Syarikat Bukan Berkaitan Kerajaan Pinjaman Kepada Badan Berkanun Pinjaman Kepada Pihak Berkuasa Tempatan Pinjaman Kepada Yayasan, Pertubuhan, Persatuan dan Koperasi Pinjaman Kepada Kerajaan Asing / Pertubuhan Lain Di Negara Asing Pinjaman Kepada Agensi-Agensi Lain

B5120000 Akaun Belum Terima Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset dalam bentuk akaun belum terima bagi Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan. B5121000 Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset dalam bentuk akaun belum terima bagi Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan. B5150000 Akaun Belum Terima Pinjaman Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset dalam bentuk akaun belum terima bagi pinjaman yang diberikan oleh kerajaan.

| 164

B5151000

Pinjaman

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset dalam bentuk akaun belum terima bagi pinjaman yang diberikan oleh kerajaan melalui amanah kerajaan. B5151100

Kontraktor B5151101

Kontraktor

B5151200

Kredit Kerjasama B5151201 Kredit Kerjasama

B5151300

Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi B5151301 Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi (Syarak) B5151302 Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi (Perbelanjaan Operasi)

B5151400

Pembangunan Ekonomi Belia B5151401 Pembangunan Ekonomi Belia

B5151500

Pembiayaan Komputer B5151501 Pembiayaan Komputer

B5151600

Pinjaman Diraja B5151601 Pinjaman Diraja

B5151700

Pinjaman Kenderaan B5151701 Pinjaman Kenderaan Persekutuan B5151702 Pinjaman Kenderaan JANM Sabah B5151703 Pinjaman Kenderaan Perbendaharaan Sabah B5151704 Pinjaman Kenderaan JANM Sarawak

B5151800

Pinjaman Perumahan Kepada Golongan Pendapatan Rendah B5152801 Pinjaman Perumahan Kepada Golongan Pendapatan Rendah

B5151900

Rakyat Malaysia Di Luar Negeri B5151901 Rakyat Malaysia Di Luar Negeri

| 165

B5152100

Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan B5152101 Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan JPA B5152102 Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan KPM B5152103 Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan MINDEF

B5160000 Akaun Belum Terima Pendahuluan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset dalam bentuk akaun belum terima bagi pendahuluan yang diberikan oleh kerajaan. B5161000

Pendahuluan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset dalam bentuk akaun belum terima bagi pendahuluan yang diberikan oleh kerajaan melalui amanah kerajaan. B5161100

Pendahuluan Diri (Pegawai Awam) B5161101 Pengangkutan dan Perbelanjaan Sara Hidup Dalam Negeri B5161102 Tunggakan Caruman KWSP B5161103 Bayaran Bil Hospital Kakitangan Kerajaan B5161104 Perbelanjaan Dibawah AP 55 B5161105 Perbelanjaan Di bawah AP 59 B5161106 Kehilangan Wang Awam AP 322 B5161107 Bayaran Terlebih Emolumen AP 327b B5161108 Lain-Lain Maksud Pendahuluan Diri B5161109 Pendahuluan Gaji (UGAT) B5161110 Pengangkutan dan Perbelanjaan Sara Hidup bagi Penjawat Awam Di Luar Negeri (SPLN) B5161111 Deposit Sewa Luar Negeri (SPLN) B5161112 Pendahuluan Sewa Rumah Luar Negeri (SPLN) B5161113 Pendahuluan Yuran Sekolah Luar Negeri (SPLN) B5161114 Pendahuluan Diri Wang Cagaran Sekolah Luar Negeri (SPLN)

B5161200

Pendahuluan Pelbagai B5161201 Pendahuluan Pelbagai

| 166

B5161400

Pendahuluan Untuk Negeri B5161401 Pendahuluan Untuk Negeri

B5170000 Akaun Belum Terima Pinjaman/Pendahuluan Pelbagai Kumpulan Wang Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset dalam bentuk akaun belum terima bagi pendahuluan/pinjaman yang diberikan oleh kerajaan. B5171000

Pinjaman/Pendahuluan Pelbagai Kumpulan Wang

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset dalam bentuk akaun belum terima bagi pendahuluan/pinjaman yang diberikan oleh kerajaan melalui pelbagai kumpulan wang amanah kerajaan. B5171001 B5171002 B5171003 B5171004 B5171005 B5171006 B5171007 B5171008 B5171009 B5171010 B5171011 B5171012 B5171013 B5171014

B5171015

B5171017

Kumpulan Wang Amanah Negara Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin Kumpulan Wang Amanah Sukan Negara Kumpulan Wang Amanah Bantuan Bencana Negara Kumpulan Wang Amanah Bantuan Serangan Binatang Buas Kumpulan Wang Cadangan Untuk Negeri Kumpulan Wang Amanah Kebajikan Dan Kemudahan Penuntut Luar Negeri Kumpulan Wang Amanah Dana Automotif Bumiputera Kumpulan Wang Amanah Kebudayaan Dan Kebajikan Penggiat Seni Kumpulan Wang Amanah Lembaga Peperiksaan Malaysia Kumpulan Wang Amanah Bagi Projek ICT Sektor Awam Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Perundingan Dan Penyelidikan Institut Penilaian Negara Kumpulan Wang Amanah Pengangkutan Awam Kumpulan Wang Amanah Pengurusan Perolehan Setem Cukai (Benderol) Untuk Rokok Dan Minuman Keras Kumpulan Wang Amanah Projek Pengukuran Sempadan Bersama Di Antara Negeri-Negeri Semenanjung Malaysia Kumpulan Wang Amanah Sokongan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia | 167

B5171018 B5171019 B5171020 B5171021 B5171022 B5171023 B5171024 B5171025 B5171026 B5171027 B5171028 B5171029 B5171030 B5171031

Kumpulan Wang Amanah Taman Laut Dan Rizab Laut Kumpulan Wang Amanah Kursi Pengajian Melayu Leiden Universiti The Netherlands Kumpulan Wang Amanah Majlis Penyelidikan Dan Kemajuan Sains Negara Kumpulan Wang Amanah Penjelas Hutang Kumpulan Wang Amanah Perkhidmatan Kemasyarakatan Dan Kebajikan Kumpulan Wang Amanah Perpustakaan Negara Kumpulan Wang Amanah Program Perumahan Rakyat Dimiliki Kumpulan Wang Amanah Skim Biasiswa Sukan Persekutuan Kumpulan Wang Amanah Tabung Bantuan Perubatan Kumpulan Wang Amanah Tabung Inovasi Negara Berhad Kumpulan Wang Amanah Tabung Pustaka Peringatan P. Ramlee Akaun Stor Dan Workshop Belum Diuntukkan (Stor JPS) Akaun Stor Dan Workshop Belum Diuntukkan (Workshop JKR) Akaun Stor Dan Workshop Belum Diuntukkan (Workshop JPS)

B5200000 Penjejasan Nilai Inventori Untuk Digunakan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua inventori yang digunakan dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan. Perkara berkaitan keperluan penjejasan nilai dinyatakan di dalam MPSAS 21-Penjejasan Nilai Aset Yang Tidak Menjana Tunai. B5220000 Inventori Bahan Dan Bekalan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua inventori bahan dan bekalan yang dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan. B5225000

Bahan Makanan Dan Minuman

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua inventori bekalan dan bahanbahan makanan serta minuman yang digunakan dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan. | 168

B5225100

Beras, Gandum Dan Bijian B5225101 Beras B5225102 Gandum Dan Barli B5225103 Bijian-Bijian Lain

B5225200

Daging B5225201 B5225202

Daging (Termasuk Yang Diawetkan, Ditinkan Dan Haiwan Hidup Untuk Tujuan Disembelih) Ikan, Kerang, Ketam, Udang Dan Makanan Laut Yang Lain (Termasuk Yang Dimasinkan, Diawetkan, Dikeringkan Dan Ditinkan)

B5225300

Sayuran Dan Buah-Buahan B5225301 Buah Buahan (Termasuk Yang Ditinkan, Diawetkan Dan Dikeringkan) B5225302 Sayur-Sayuran (Termasuk Yang Ditinkan, Diawet Dan Dikeringkan)

B5225400

Makanan-Makanan Lain B5225401 Minyak Masak B5225402 Rempah-Ratus Termasuk Gula, Garam Dan Lada Sulah B5225403 Makanan Bermasak (Seperti Roti Dan Kuih) B5225499 Makanan-Makanan Yang Lain

B5225500

Bahan Keluaran Susu B5225501 Susu Tepung, Susu Pekat Dan Keluaran Susu Yang Lain B5225502 Mentega Dan Keju

B5225600

Minuman Yang Telah Diproses B5225601 Minuman Tidak Berkarbonat (Seperti Teh, Kopi Dan Koko) B5225602 Minuman Berkarbonat B5225603 Minuman-Minuman Lain

B5226000

Bahan Mentah Dan Bahan Penyelenggaraan Dan Pembaikan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua inventori bahan mentah, bahan penyelenggaraan dan pembaikan yang digunakan dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan. | 169

B5226100

Alat-Alat Ganti B5226101 Alat Ganti Kapal Terbang B5226102 Alat Ganti Kapal Dan Bot B5226103 Alat Ganti Kenderaan Darat B5226111 Alat Ganti Jentera Perkilangan B5226112 Alat Ganti Jentera Pertanian B5226113 Alat Ganti Jentera Pembinaan B5226114 Alat Ganti Jentera Mengendalikan Bahan-Bahan Konveyor, Lif, Hoist Dan Lain-Lain (Termasuk, Traktor) B5226119 Alat Ganti Jentera Yang Lain B5226121 Alat Ganti Kelengkapan Pejabat, Perabot Dan Lengkapan B5226126 Alat Ganti Kelengkapan Elektronik B5226131 Alat Ganti Kelengkapan Elektrik B5226136 Alat Ganti Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan B5226141 Alat Ganti Kelengkapan Fotografi Dan Tayangan Gambar B5226146 Alat Ganti Kelengkapan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian B5226151 Alat Ganti Kelengkapan Muzik B5226156 Alat Ganti Kelengkapan Pertahanan B5226161 Alat Ganti Kelengkapan Bekalan Air Dan Elektrik B5226166 Alat Ganti Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan Dan Kesihatan B5226171 Alat Ganti Kelengkapan Penyelidikan B5226199 Alat-Alat Ganti Yang Lain

B5226200

Petroleum, Bahan-Bahan Keluaran Petroleum Dan Bahan-Bahan Pembakar B5226201 Minyak Petrol B5226202 Minyak Disel B5226203 Minyak Tanah B5226204 Minyak Penerbangan B5226205 Minyak Pembakar B5226206 Minyak Pelincir Dan Gris B5226207 Gas B5226208 Bitumen B5226299 Keluaran Petroleum Dan Bahan Pembakar Yang Lain

| 170

B5226300

Getah Dan Barang-Barang Keluaran Getah B5226301 Getah Mentah (Termasuk Getah Cair Dan Getah Keping) B5226302 Tayar Dan Tiub B5226399 Barang-Barang Buatan Campuran Getah Yang Lain

B5226400

Kayu Dan Keluaran Kayu B5226401 Kayu Balak B5226402 Kayu Lapis B5226403 Veneer B5226404 Kayu Yang Digergaji B5226405 Pintu Dan Tingkap B5226499 Keluaran Kayu Yang Lain

B5226500

Logam B5226501 B5226502 B5226503

Logam Dan Bentuk Bijih Besi Waja Timah, Tembaga, Perak,Emas Dan Lain-Lain

B5226600

Galian Mentah Bukan Logam B5226601 Tanah Liat B5226602 Batu Kapur, Besi Dan Marmar B5226603 Kerikel Dan Pasir B5226604 Asbestos B5226605 Batu Bata Dan Genting B5226606 Bahan Gelas B5226607 Simen Konkrit B5226699 Galian Mentah Yang Lain

B5226700

Kimia Dan Bahan-Bahan Kimia B5226701 Bahan Pengecat Seperti Cat, Barnish Dan Laka B5226702 Adhesive Dan Bahan-Bahan Plastik B5226703 Getah Tiruan B5226704 Bahan Pencuci (Termasuk Sabun, Syampu, Ramuan Mencuci, Bahan Memutih Dan Bahan Mengilat) B5226705 Bahan Letupan B5226706 Gas B5226799 Bahan-Bahan Kimia Yang Lain

B5226800

Bekalan Pertanian B5226801 Baja | 171

B5226802 B5226803

Racun Serangga Dan Racun Tumbuhan Alat Kecil Pertanian (Seperti Cangkul, Penggali Dan Pengorek)

B5226900

Makanan Ternakan B5226901 Makanan Ternakan Ikan B5226999 Makanan Ternakan Haiwan Yang Lain

B5227000

Bekalan Dan Bahan-Bahan Lain

Tujuan - memperakaunkan penjejasan nilai inventori bekalan dan bahan-bahan lain yang sedia untuk digunakan dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan. B5227100

Bekalan Pejabat B5227101 Laporan-laporan Jabatan dan Bahan-bahan Bercetak Yang Lain B5227103 Alat Tulis Komputer B5227199 Bekalan-bekalan Pejabat yang Lain\

B5227300

Bekalan Riadah B5227301 Alat Permainan Kanak-kanak B5227302 Alat Sukan dan Olahraga B5227303 Alat Muzik B5227399 Alat-alat Lain

B5227400

Bekalan Perubatan Kesihatan dan Pergigian B5227401 Ubat dan Dadah B5227402 Gas Perubatan B5227403 Bekalan Reagen B5227404 Bekalan Vaksin B5227499 Bekalan Perubatan Kesihatan dan Pergigian

B5227500

Bekalan dan Bahan Fotografi B5227501 Bekalan dan Bahan untuk Filem Fotografi, Plates, XRay, Mikro dan Lain B5227502 Bekalan dan Bahan Fotografi yang Lain

B5227600

Bahan Tenunan dan Barang-barang Pakaian B5227601 Bahan-bahan Campuran Sutera B5227602 Bahan-Bahan Campuran Kapas | 172

B5227603 B5227604 B5227605 B5227699

B5227700

Bahan-Bahan Campuran Bulu Kambing Jenis Kain Tiruan Yang Lain Pakaian (seperti baju dan seluar termasuk pakaian seragam) Pakaian yang lain (seperti kasut, jam tangan, tali leher dan tali pinggang)

Bekalan dan Bahan Penyelidikan B5227701 Haiwan dan serangga B5227702 Tumbuh-tumbuhan B5227799 Bekalan dan bahan-bahan penyelidikan lain

B5230000 Inventori Keselamatan Dan Pertahanan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua inventori keselamatan dan pertahanan yang digunakan untuk mempertahankan dan melindungi negara. B5235000

Kelengkapan Dan Peralatan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua inventori kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk mempertahankan dan melindungi negara. B5235600

Kelengkapan Pertahanan B5235602 Peluru, Bahan Letupan Dan Bom B5235699 Kelengkapan Pertahanan Yang Lain

B5236000

Haiwan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua inventori haiwan yang digunakan untuk mempertahankan dan melindungi negara. B5236100

Haiwan B5236102

Haiwan Keselamatan

B5300000 Penjejasan Nilai Inventori Untuk Dijual Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua inventori bekalan, bahan dan aset untuk dijual atau digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan. Perkara berkaitan keperluan penjejasan nilai dinyatakan di dalam MPSAS 26 - Penjejasan Nilai Aset Yang Menjana Tunai.

| 173

B5320000 Inventori Bahan Dan Bekalan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua inventori bahan dan bekalan untuk dijual atau digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan. B5325000

Bahan Makanan Dan Minuman

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua inventori bekalan dan bahanbahan makanan serta minuman untuk dijual atau digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan. B5325100

Beras, Gandum Dan Bijian B5325101 Beras B5325102 Gandum Dan Barli B5325103 Bijian-Bijian Lain

B5325200

Daging B5325201 B5325202

Daging (Termasuk Yang Diawetkan, Ditinkan Dan Haiwan Hidup Untuk Tujuan Disembelih) Ikan, Kerang, Ketam, Udang Dan Makanan Laut Yang Lain (Termasuk Yang Dimasinkan, Diawetkan, Dikeringkan Dan Ditinkan)

B5325300

Sayuran Dan Buah-Buahan B5325301 Buah Buahan (Termasuk Yang Ditinkan, Diawetkan Dan Dikeringkan) B5325302 Sayur-Sayuran (Termasuk Yang Ditinkan, Diawet Dan Dikeringkan)

B5325400

Makanan-Makanan Lain B5325401 Minyak Masak B5325402 Rempah-Ratus Termasuk Gula, Garam Dan Lada Sulah B5325403 Makanan Bermasak (Seperti Roti Dan Kuih) B5325499 Makanan-Makanan Yang Lain

B5325500

Bahan Keluaran Susu B5325501 Susu Tepung, Susu Pekat Dan Keluaran Susu Yang Lain B5325502 Mentega Dan Keju

| 174

B5325600

Minuman Yang Telah Diproses B5325601 Minuman Tidak Berkarbonat (Seperti Teh, Kopi Dan Koko) B5325602 Minuman Berkarbonat B5325603 Minuman-Minuman Lain

B5326000

Bahan Mentah Dan Bahan Penyelenggaraan Dan Pembaikan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua inventori bahan mentah, bahan penyelenggaraan dan pembaikan untuk dijual atau digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan. B5326200

Petroleum, Bahan-Bahan Keluaran Petroleum Dan Bahan-Bahan Pembakar B5326201 Minyak Petrol B5326202 Minyak Disel B5326203 Minyak Tanah B5326204 Minyak Penerbangan B5326205 Minyak Pembakar B5326206 Minyak Pelincir Dan Gris B5326207 Gas B5326208 Bitumen B5326299 Keluaran Petroleum Dan Bahan Pembakar Yang Lain

B5326300

Getah Dan Barang-Barang Keluaran Getah B5326301 Getah Mentah (Termasuk Getah Cair Dan Getah Keping) B5326302 Tayar Dan Tiub B5326399 Barang-Barang Buatan Campuran Getah Yang Lain

B5326400

Kayu Dan Keluaran Kayu B5326401 Kayu Balak B5326402 Kayu Lapis B5326403 Veneer B5326404 Kayu Yang Digergaji B5326405 Pintu Dan Tingkap B5326499 Keluaran Kayu Yang Lain

B5326500

Logam B5326501 B5326502

Logam Dan Bentuk Bijih Besi Waja | 175

B5326503

Timah, Tembaga, Perak, Emas Dan Lain-Lain

B5326600

Galian Mentah Bukan Logam B5326601 Tanah Liat B5326602 Batu Kapur, Besi Dan Marmar B5326603 Kerikel Dan Pasir B5326604 Asbestos B5326605 Batu Bata Dan Genting B5326606 Bahan Gelas B5326607 Simen Konkrit B5326699 Galian Mentah Yang Lain

B5326700

Kimia Dan Bahan-Bahan Kimia B5326701 Bahan Pengecat Seperti Cat, Barnish Dan Laka B5326702 Adhesive Dan Bahan-Bahan Plastik B5326703 Getah Tiruan B5326704 Bahan Pencuci (Termasuk Sabun, Syampu, Ramuan Mencuci, Bahan Memutih Dan Bahan Mengilat) B5326705 Bahan Letupan B5326706 Gas B5326799 Bahan-Bahan Kimia Yang Lain

B5326800

Bekalan Pertanian B5326801 Baja B5326802 Racun Serangga Dan Racun Tumbuhan B5326803 Alat Kecil Pertanian (Seperti Cangkul, Penggali Dan Pengorek)

B5326900

Makanan Ternakan B5326901 Makanan Ternakan Ikan B5326999 Makanan Ternakan Haiwan Yang Lain

B5327000

Bekalan Dan Bahan-Bahan Lain

Tujuan - memperakaunkan penjejasan nilai inventori bekalan dan bahan-bahan lain untuk dijual atau digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan. B5327100

Bekalan Pejabat B5327101 Laporan-laporan Jabatan dan Bahan-bahan Bercetak Yang Lain | 176

B5327103 B5327199

Alat Tulis Komputer Bekalan-bekalan Pejabat yang Lain\

B5327300

Bekalan Riadah B5327301 Alat Permainan Kanak-kanak B5327302 Alat Sukan dan Olahraga B5327303 Alat Muzik B5327399 Alat-alat Lain

B5327400

Bekalan Perubatan Kesihatan dan Pergigian B5327401 Ubat dan Dadah B5327402 Gas Perubatan B5327403 Bekalan Reagen B5327404 Bekalan Vaksin B5327499 Bekalan Perubatan Kesihatan dan Pergigian

B5327500

Bekalan dan Bahan Fotografi B5327501 Bekalan dan Bahan untuk Filem Fotografi, Plates, XRay, Mikro dan Lain B5327502 Bekalan dan Bahan Fotografi yang Lain

B5327600

Bahan Tenunan dan Barang-barang Pakaian B5327601 Bahan-bahan Campuran Sutera B5327602 Bahan-Bahan Campuran Kapas B5327603 Bahan-Bahan Campuran Bulu Kambing B5327604 Jenis Kain Tiruan Yang Lain B5327605 Pakaian (seperti baju dan seluar termasuk pakaian seragam) B5327699 Pakaian yang lain (seperti kasut, jam tangan, tali leher dan tali pinggang)

B5327700

Bekalan dan Bahan Penyelidikan B5327701 Haiwan dan serangga B5327702 Tumbuh-tumbuhan B5327799 Bekalan dan bahan-bahan penyelidikan lain

B5330000 Inventori Biologi Pertanian Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua inventori biologi pertanian yang dipegang dan disimpan sebagai stok atau inventori dan digunakan untuk dijual atau digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan. | 177

B5336000

Haiwan, Pokok Dan Benih

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan bagi bagi penggunaan semua inventori biologi pertanian yang digunakan seperti tanaman dan haiwan yang dipegang dan disimpan sebagai stok atau inventori dan digunakan untuk dijual atau digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan. B5336100

B5336200

Haiwan B0736101

Haiwan Ternakan

Pokok Dan Benih B0736201 Anak Pokok B0736202 Benih

B5400000 Penjejasan Nilai Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua pelaburan dalam entiti yang dikawal oleh kerajaan. Perkara berkaitan keperluan penjejasan nilai dinyatakan di dalam MPSAS 26 Penjejasan Nilai Aset Yang Menjana Tunai. B5410000 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Daripada Sumber Akaun Amanah Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua pelaburan dalam entiti yang dikawal oleh kerajaan daripada sumber akaun amanah. B5411000

Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Dalam Negeri

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua pelaburan dalam entiti yang dikawal oleh kerajaan di dalam negeri. B5411100

Dalam Negeri B5411101 Dalam Negeri

B5412000

Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Luar Negeri

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua pelaburan dalam entiti yang dikawal oleh kerajaan di luar negeri. B5412100

Luar Negeri B5412101 Luar Negeri

| 178

B5420000 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Daripada Sumber Lebihan Dana Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua pelaburan dalam entiti yang dikawal oleh kerajaan menggunakan lebihan sumber am. B5421000

Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Dalam Negeri

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua pelaburan dalam entiti yang dikawal yang dipunyai oleh kerajaan di dalam negeri. B5421100

Dalam Negeri B5421101 Dalam Negeri

B5422000

Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Luar Negeri

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua pelaburan dalam entiti yang dikawal oleh kerajaan di luar negeri. B5422100

Luar Negeri B5422101 Luar Negeri

B5430000 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Daripada Sumber Peruntukan Tahunan (Vot) Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua pelaburan dalam entiti yang dikawal oleh kerajaan menggunakan peruntukan tahunan. B5438000

Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Dalam Dan Luar Negeri

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua pelaburan dalam entiti yang dikawal oleh kerajaan di dalam dan di luar negeri. B5438100

Dalam Negeri B5438101 Pelaburan Dalam Perusahaan Kewangan B5438102 Pelaburan Dalam Perusahaan Bukan Kewangan B5438199 Pelaburan-Pelaburan Lain

B5438200

Luar Negeri B5438299 Pelbagai Pelaburan Di Luar Negeri

| 179

B5500000 Penjejasan Nilai Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua pelaburan dalam entiti usahasama yang dikawal oleh kerajaan .Perkara berkaitan keperluan penjejasan nilai dinyatakan di dalam MPSAS 26-Penjejasan Nilai Aset Yang Menjana Tunai. B5510000 Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Daripada Sumber Akaun Amanah Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua pelaburan dalam entiti usahasama yang dikawal oleh kerajaan menggunakan sumber wang amanah. B5511000

Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Dalam Negeri

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua pelaburan dalam entiti yang dikawal oleh kerajaan di dalam negeri. B5511100

Dalam Negeri B5511101 Dalam Negeri

B5512000

Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Luar Negeri

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua pelaburan dalam entiti usahasama yang dikawal oleh kerajaan di luar negeri. B5512100

Luar Negeri B5512101 Luar Negeri

B5520000 Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Daripada Sumber Lebihan Dana Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua pelaburan dalam entiti usahasama yang dikawal oleh kerajaan menggunakan lebihan sumber am. B5521000

Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Dalam Negeri

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua pelaburan dalam entiti usahasama yang dikawal oleh kerajaan di dalam negeri. B5521100

Dalam Negeri B5521101 Dalam Negeri | 180

B5522000

Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal luar Negeri

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua pelaburan dalam entiti usahasama yang dikawal oleh kerajaan di luar negeri. B5522100

Luar Negeri B5522101 Luar Negeri

B5530000 Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Peruntukan Tahunan (Vot)

Yang

Dikawal

Daripada

Sumber

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua semua pelaburan dalam entiti usahasama yang dikawal oleh kerajaan menggunakan peruntukan tahunan. B5538000

Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Dalam Dan Luar Negeri

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua semua pelaburan dalam entiti usahasama yang dikawal oleh kerajaan di dalam dan di luar negeri. B5538100

Dalam Negeri B5538101 Pelaburan Dalam Perusahaan Kewangan B5538102 Pelaburan Dalam Perusahaan Bukan Kewangan B5538199 Pelaburan-Pelaburan Lain

B5538200

Luar Negeri B5538299 Pelbagai Pelaburan Di Luar Negeri

B5600000 Penjejasan Nilai Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua pelaburan dalam entiti bersekutu yang dipunyai oleh kerajaan .Perkara berkaitan keperluan penjejasan nilai dinyatakan di dalam MPSAS 26-Penjejasan Nilai Aset Yang Menjana Tunai. B5610000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Daripada Sumber Akaun Amanah Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua pelaburan dalam entiti bersekutu yang dipunyai oleh kerajaan menggunakan sumber wang amanah.

| 181

B5611000

Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Dalam Negeri

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua pelaburan dalam entiti bersekutu yang dipunyai oleh kerajaan di dalam negeri. B5611100

Dalam Negeri B5611101 Dalam Negeri

B5612000

Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Luar Negeri

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua pelaburan dalam entiti bersekutu yang dipunyai oleh kerajaan di luar negeri. B5612100

Luar Negeri B5612101 Luar Negeri

B5620000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Daripada Sumber Lebihan Dana Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua pelaburan dalam entiti bersekutu yang dipunyai oleh kerajaan menggunakan lebihan sumber am. B5621000

Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Dalam Negeri

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua semua pelaburan dalam entiti bersekutu yang dipunyai oleh kerajaan di dalam negeri. B5621100

Dalam Negeri B5621101 Dalam Negeri

B5622000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Luar Negeri Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua semua pelaburan dalam entiti bersekutu yang dipunyai oleh kerajaan di luar negeri. B5622100

Luar Negeri B5622101 Luar Negeri

| 182

B5630000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Daripada Sumber Peruntukan Tahunan (Vot) Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua pelaburan dalam entiti bersekutu yang dipunyai oleh kerajaan menggunakan peruntukan tahunan. B5638000

Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Dalam Dan Luar Negeri

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua semua pelaburan dalam entiti bersekutu yang dipunyai oleh kerajaan di dalam dan di luar negeri. B5638100

Dalam Negeri B5638101 Pelaburan Dalam Perusahaan Kewangan B5638102 Pelaburan Dalam Perusahaan Bukan Kewangan B5638199 Pelaburan-Pelaburan Lain

B5638200

Luar Negeri B5638299 Pelbagai Pelaburan Di Luar Negeri

B5700000 Penjejasan Nilai Aset Dalam Pembinaan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset dalam pembinaan. Perkara berkaitan keperluan penjejasan nilai dinyatakan di dalam MPSAS 21 - Penjejasan Nilai Aset Yang Tidak Menjana Tunai dan MPSAS 26 - Penjejasan Nilai Aset Yang Menjana Tunai. B5730000 Aset Dalam Pembinaan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset kategori hartanah, loji dan peralatan di dalam proses pembinaan. B5732000

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua bangunan dalam pembinaan. B5732100 Bangunan B5732101 Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) B5732102 Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institusi Penyelidikan) B5732103 Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari)

| 183

B5732104 B5732199 B5733000

Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

Kemudahan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua semua kemudahan dalam pembinaan. B5733100

Kemudahan B5733101 Kemudahan Jalanraya B5733102 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) B5733103 Kemudahan Pelabuhan B5733104 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) B5733105 Kemudahan Pengangkutan Air B5733106 Kemudahan Bekalan Air B5733107 Kemudahan Bekalan Elektrik B5733108 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Dan Kabel Bawah Tanah Dan Laut) B5733109 Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan B5733110 Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) B5733199 Kemudahan-Kemudahan Lain

B5734000

Kenderaan Dan Jentera

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua kenderaan dan jentera dalam pembinaan. B5734100

Kenderaan B5734101 B5734102 B5734103 B5734104

Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain Kenderaan Tidak Bermotor Kelengkapan Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif | 184

B5734200

B5735000

B5734105 B5734106 B5734107 B5734199

Kapal Terbang Kapal Dan Bot Kelengkapan Kapal Terbang Termasuk Enjin Kenderaan-Kenderaan Yang Lain

Jentera B5734201 B5734202 B5734203 B5734204 B5734299

Jentera Perkilangan Jentera Pertanian Jentera Pembinaan Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lif Hoist) Jentera-Jentera Lain

Kelengkapan Dan Peralatan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua kelengkapan dan peralatan dalam pembinaan. B5735200

Alat Kelengkapan Elektronik B5735201 Komputer Dan Alat Kelengkapan Prosesan Data Elektonik Yang Lain B5735202 Alat Kelengkapan Kawalan Trafik Lapangan Terbang B5735299 Alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain

B5735300

Alat Kelengkapan Elektrik B5735301 Alat Kelengkapan Hawa Dingin, Pemanas B5735302 Motor Janakuasa B5735303 Alat Litar Elektrik B5735399 Alat Kelengkapan Elektrik Yang Lain

Penyejuk

Dan

B5735400

Alat Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan B5735402 Radar Dan Satelit B5735403 Alat Kelengkapan Penyiaran B5735499 Alat Kelengkapan Perhubungan Yang Lain

B5735500

Alat Kelengkapan Fotografi,Perubatan Dan Muzik B5735501 Alat Kelengkapan Fotografi Dan Tayangan Gambar B5735502 Alat Kelengkapan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian

| 185

B5735700

Alat Kelengkapan Bekalan Air Dan Elektrik Kelengkapan Bekalan Air B5735701 Alat Kelengkapan Bekalan Air B5735702 Alat Kelengkapan Bekalan Elektrik

B5735800

Alat Kelengkapan Keselamatan Kebersihan Dan Kesihatan B5735801 Alat-Alat Kelengkapan Penyukatan Air Dan Bentungan B5735899 Alat-Alat Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan Dan Kesihatan Yang Lain

B5735900

Alat Kelengkapan Yang Lain B5735901 Alat Kelengkapan Penyelidikan B5735999 Alat-Alat Kelengkapan Yang Lain

B5800000 Penjejasan Nilai Aset Pertahanan Dalam Pembinaan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset pertahanan dalam pembinaan. Perkara berkaitan keperluan penjejasan nilai dinyatakan di dalam MPSAS 21-Penjejasan Nilai Aset Yang Tidak Menjana Tunai. B5830000 Aset Pertahanan Dalam Pembinaan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua aset pertahanan dalam pembinaan yang akan digunakan untuk melindungi dan mempertahankan negara. B5832000

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua bangunan dalam pembinaan yang dikategorikan sebagai bangunan pertahanan. B5832100

B5833000

Bangunan B5832191

Bangunan Pertahanan

Kemudahan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua kemudahan dalam pembinaan yang dikategorikan sebagai kemudahan pertahanan. B5833100 Kemudahan B5833191 Kemudahan Pertahanan

| 186

B5834000

Kenderaan Dan Jentera

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua kenderaan dan jentera dalam pembinaan yang dikategorikan sebagai kenderaan dan jentera pertahanan. B5834100

B5834200

B5835000

Kenderaan B5834191

Kenderaan Pertahanan

Jentera B5834291

Jentera Pertahanan

Kelengkapan Dan Peralatan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua kelengkapan dan peralatan dalam pembinaan yang dikategorikan sebagai kelengkapan dan peralatan pertahanan. B5835600

Alat Kelengkapan Dan Peralatan Pertahanan B5835691 Alat Kelengkapan Dan Peralatan Pertahanan

B5900000 Penjejasan Nilai Akaun Belum Terima Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai semua akaun belum terima kerajaan. Perkara berkaitan keperluan penjejasan nilai dinyatakan di dalam MPSAS 26- Penjejasan Nilai Aset Yang Menjana Tunai. B5970000 Hasil Bukan Cukai Belum Terima (Urusniaga Pertukaran) Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai akaun belum terima bagi semua hasil bukan cukai berdasarkan MPSAS 9 – Hasil daripada Urusniaga Pertukaran. B5972000

Perkhidmatan Dan Bayaran Perkhidmatan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai akaun belum terima perkhidmatan dan bayaran perkhidmatan. B5972100 B5972200 B5972300 B5972400

Bayaran Iktisas Bayaran Pelajaran Bayaran Iklan Bayaran Perkhidmatan

| 187

B5973000

Jualan Barang-Barang

Tujuan - memperakaunkan penjejasan nilai akaun belum terima jualan barangbarang. B5973100 B5973200 B5973300

B5973900

Jualan Barang-Barang Cetak Jualan Barang-Barang Stor Jualan Harta Benda Kecuali Yang Diperolehi Dari Peruntukan Pembangunan (Termasuk Tanah, Bangunan, Kemudahan Dan Alat Kelengkapan) Pelbagai Jualan

B5974000

Sewaan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai akaun belum terima sewaan. B5974100 B5974200 B5974300 B5974400 B5974500 B5974600 B5974700 B5974800 B5974900

Sewa Tanah Sewa Bangunan Sewa Kenderaan Sewa Jentera Sewa Alat Kelengkapan Pejabat, Perabot Dan Lengkapan Sewa Alat Kelengkapan Elektronik Sewa Alat Kelengkapan Elektrik Sewa Alat Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan Sewa Pelbagai

B5975000

Faedah Dan Perolehan Dari Pelaburan Dan Pinjaman

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai akaun belum terima bagi faedah terakru dan perolehan dari pelaburan dan pinjaman. B5975100 B5975200 B5975300 B5975400 B5975500 B5975700

Perolehan Dari Pelaburan Dalam Perusahaan Kewangan Perolehan Dari Pelaburan Dalam Perusahaan Bukan Kewangan Perolehan Dari Pelaburan Luar Negeri Perolehan Dari Pelaburan-Pelaburan Dalam Negeri Yang Lain Faedah Atas Pinjaman Persekutuan Faedah Atas Pinjaman Daripada Akaun Amanah Kerajaan

| 188

B5978000

Aktiviti Mencari Gali Minyak Dan Gas (MTJA)

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai akaun belum terima bagi semua bayaran aktiviti mencari gali minyak dan gas. B5978100 B5978200

B5979000

Pendapatan Daripada Operasi Petroleum – Pihak Berkuasa Bersama Malaysia – Thailand (MTJA) Pendapatan Bukan Petroleum – Pihak Berkuasa Bersama Malaysia – Thailand (MTJA) Royalti

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai akaun belum terima royalti. B5979100 B5979200

Royalti Televisyen Royalti Petroleum

B5990000 Hasil Wilayah Persekutuan Belum Terima Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai akaun belum terima hasil Wilayah Persekutuan. B5992000

Hasil Bukan Cukai Wilayah-Wilayah Persekutuan

Tujuan - memperakaunkan penjejasan nilai akaun belum terima hasil bukan cukai Wilayah-wilayah Persekutuan. B5992100 B5992200 B5992300 B5992400 B5992900

Lesen, Bayaran Pendaftaran Dan Permit Perkhidmatan Dan Bayaran Perkhidmatan Perolehan Dari Jualan Aset Sewaan Pelbagai Hasil Bukan Cukai

B6100000 Pelunasan Nilai Aset Tak Ketara Usia Guna Dapat Ditentukan Tujuan – memperakaunkan pelunasan nilai aset aset tak ketara yang dipunyai oleh kerajaan. Perbelanjaan pelunasan nilai adalah perbelanjaan yang tidak melibatkan aliran wang tunai keluar. Ia adalah ukuran bagi penyusutan, penggunaan atau kehilangan bagi sesuatu aset tak ketara, sama ada berpunca daripada penggunaan, perubahan masa atau keusangan teknologi. Keperluan tentang pelunasan nilai ini dinyatakan di dalam MPSAS 31-Aset Tak Ketara.

| 189

B6130000 Aset Tak Ketara Tujuan – memperakaunkan pelunasan nilai aset tak ketara yang mempunyai usia guna yang boleh ditentukan. B6139000

Aset Tak Ketara

Tujuan – memperakaunkan pelunasan nilai aset tak ketara yang mempunyai usia guna yang boleh ditentukan. . B6139100 Perolehan Dengan Pertukaran B6139101 Pangkalan Data Dan Pengurusan Pangkalan Data B6139102 Perisian Komputer B6139103 Prototaip B6139104 Tajuk Berita Dan Penerbitan B6139105 Lesen B6139106 Jenama B6139107 Paten B6139200

Perolehan Bukan Pertukaran B6139201 Hak Beroperasi B6139202 Paten B6139203 Resepi, Formula, Rekabentuk, Model, Prototaip

B6139300

Dijana Secara Dalaman B6139301 Pangkalan Data Dan Pengurusan Pangkalan Data

B7100000 Pindahan Tujuan – memperakaunkan pindahan peruntukan mengurus kepada akaun amanah pinjaman. B7130000 Pindahan Pinjaman Tujuan – memperakaunkan pindahan peruntukan mengurus kepada akaun amanah pinjaman. B7137000

Pinjaman

Tujuan – memperakaunkan pindahan peruntukan mengurus kepada akaun amanah pinjaman. B7137100

Pinjaman Persekutuan B7137101 Persekutuan | 190

B7137200

B9900000

Pinjaman Kepada Kumpulan Wang Amanah Kerajaan B7137201 Pinjaman Kepada Kumpulan Wang Amanah Kerajaan

Pindahan Dana Antara Perbendaharaan Utama (Treasury) Dan Kementerian

Tujuan – memperakaunkan pindahan dana antara Perbendaharaan Utama (Treasury) dan Kementerian bagi tujuan pembiayaan Dana Am, Kumpulan Wang Pembangunan, Private Finance Iniative I dan Private Finance Iniative II. B9910000

Pindahan Dana Antara Perbendaharaan Utama (Treasury) Dan Kementerian B9911001 Pindahan Dana Antara (Treasury) Dan Kementerian

Perbendaharaan

Utama

| 191

JENIS AKAUN Hasil Hasil adalah aliran masuk kasar manfaat ekonomi atau potensi perkhidmatan diterima dan belum terima oleh sesuatu entiti, yang menunjukkan peningkatan dalam aset bersih/ekuiti. Hasil dilaporkan di bawah dua kategori iaitu Hasil Daripada Urusniaga Bukan Pertukaran dan Hasil Daripada Urusniaga Pertukaran. H0100000 Hasil Daripada Urusniaga Bukan Pertukaran Tujuan – memperakaunkan hasil daripada urusniaga yang diiktiraf atau diterima oleh kerajaan tanpa nilai pulangan perkhidmatan atau sumber yang nominal seperti pungutan cukai, saman dan penalti berdasarkan MPSAS 23 - Hasil Daripada Urusniaga Bukan Pertukaran. H0160000 Hasil Cukai Tujuan - memperakaunkan semua hasil yang dikutip atas harta atau pendapatan individu, perbadanan, perkongsian dan syarikat berikutan daripada Akta-akta termasuk cukai pendapatan, duti kastam, duti eksais dan Akta-akta yang lain. H0161000 Cukai Langsung Tujuan - memperakaunkan cukai dan duti yang dikenakan secara terus ke atas pembayar cukai dan dibayar secara langsung kepada Kerajaan. H0161100

Cukai Pendapatan H0161101 Cukai Pendapatan dan Tambahan Cukai Pendapatan Individu H0161102 Cukai Pendapatan dan Tambahan Cukai Pendapatan Syarikat H0161103 Cukai Pendapatan Petroleum H0161104 Cukai Pendapatan Koperasi H0161105 Cukai Pendapatan – Cukai Pegangan Individu H0161106 Cukai Pendapatan – Cukai Pegangan Korporat H0161199 Cukai Pendapatan Yang Lain

| 192

H0161900

Cukai Langsung Yang Lain H0161901 Cukai Pemindahan Syer H0161902 Cukai Sewa Filem H0161903 Duti harta Pusaka H0161904 Duti Setem H0161905 Duti Atas Keuntungan Harta Individu H0161906 Duti Atas Keuntungan Harta Korporat H0161907 Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan H0161908 Duti Pertaruhan dan Ambiltangan H0161909 Levi Keluar H0161999 Cukai Langsung Yang Lain

H0162000

Cukai Tidak Langsung

Tujuan - memperakaunkan cukai dan duti berhubung dengan barang dan perkhidmatan yang biasanya dibayar oleh pihak selain daripada yang dikenakan cukai dan duti itu termasuk duti kastam, cukai jualan dan duti eksais. H0162100

Duti Kastam – Eksport H0162101 Getah H0162102 Timah dan Bijih Timah H0162103 Boksit H0162104 Besi H0162105 Ilmenite H0162106 Zircon H0162107 Galian-galian Lain H0162108 Lada Putih H0162109 Lada Hitam H0162110 Kayu Balak H0162111 Minyak Kelapa Sawit Mentah H0162112 Minyak Kelapa Sawit Yang Diproses H0162113 Barang-barang Binaan H0162114 Petroleum Mentah H0162115 Barang-barang Makanan H0162116 Isi Rong Kelapa Sawit H0162117 Rotan H0162118 Ikan H0162119 Makanan Ternakan H0162120 Pungutan Luar Balai H0162199 Duti-duti Eksport Yang Lain

| 193

H0162200

Duti Kastam – Import H0162201 Petrol H0162202 Minyak Pelincir dan Gris H0162203 Minyak Pembakar H0162204 Minyak Tanah H0162205 Minyak Penerbangan H0162206 Gas Cecair Petroleum H0162207 Disel H0162208 Keluaran Petroleum dan Bahan Pembakar Yang Lain H0162209 Motokar Completely Build Up (CBU) H0162210 Motokar Completely Knock Down (CKD) H0162211 Kenderaan Bermotor Dagangan H0162212 Alat-alat Ganti Kenderaan Bermotor H0162213 Minuman Keras H0162214 Bir Daripada Malt H0162215 Buah-buahan Segar, Kering dan Jeruk H0162216 Telefon Bimbit H0162217 Makanan Dalam Tin H0162218 Makanan Ternakan H0162219 Tembakau H0162220 Tekstil Berela H0162221 Televisyen H0162222 Alat Perakam Video H0162223 Peti Sejuk H0162224 Alat-alat Audio Elektronik H0162225 Perkakas Rumahtangga Elektrik Yang Lain H0162226 Alat Muzik H0162227 Mesin dan Alat-alat Ganti H0162228 Perabot (selain daripada kayu) H0162229 Kaca dan Barang-barang Kaca H0162230 Besi Keluli Dalam Bentuk Struktur H0162231 Jubin H0162232 Bahan Binaan Yang Lain H0162233 Kunci dan Mangga H0162234 Bahan Kimia untuk Mencuci H0162235 Baja H0162236 Resin dan Bahan Plastik H0162237 Ubat H0162238 Motosikal dan Skuter H0162239 Cerut H0162240 Rokok | 194

H0162241 H0162242 H0162243 H0162244 H0162245 H0162246 H0162247 H0162248 H0162249 H0162250 H0162251 H0162252 H0162253 H0162254 H0162255 H0162256 H0162257 H0162258 H0162259 H0162260 H0162261 H0162262 H0162263 H0162264 H0162265 H0162266 H0162268 H0162269 H0162270 H0162271 H0162272 H0162273 H0162274 H0162275 H0162276 H0162277 H0162278 H0162279 H0162280 H0162281

Barangan Buatan Tekstil Barangan Tekstil Yang Lain Benang Permaidani dan Kulit, Tikar, Penutup Lantai Tayar-tayar Kenderaan Bayaran Lebihan Pindahan Dana Elektronik Pungutan Hasil Pos Pungutan Balai Luar Kurang Bayar Pindahan Dana Elektronik Bahan Keluli untuk Binaan Makanan Tambahan Permainan Kanak-kanak Perabot Buatan Kayu Keluaran Kayu (Selain kayu separuh siap) Anti Lambakan Jamu atau Produk Lain Untuk Kecantikan Kertas dan Barangan Buatan Kertas Kenderaan Bermotor Yang Lain Rokok Kretek Makanan Laut Kering atau Basah Susu dan Keluaran Tenusu Haiwan Ternakan dan Keluaran Ternakan Sayur-sayuran Segar, Kering atau Jeruk Kopi dan Teh Bijirin dan Keluarannya Lemak Haiwan dan Keluarannya Gula dan Keluarannya Koko dan Keluarannya Makanan dari bijirin, tepung dan susu Makanan dari Buahan, sayuran dan bahagiannya Air Tulen dan Air Yang Diproses Keluaran Kimia untuk Kegunaan Industri Cat Pewarna dan Dakwat Sabun dan Bahan Pencuci Bahan Keluaran Petroleum Persediaan Pergigian Gam dan Bahan Pelekat Bahan Letupan Filem Fotograf dan Sinematografi Racun Serangga dan Haiwan Perosak

| 195

H0162282

H0162300

H0162400

H0162283 H0162284 H0162285 H0162286 H0162287 H0162288 H0162289 H0162290 H0162297 H0162298 H0162299

Getah dan Keluaran Getah (selain beg, kasut dan tayar) Kulit dan Barangan Kulit Kayu Balak atau Kayu Separuh Siap Kasut dan Bahagiannya Topi, Penutup Kepala dan Bahagiannya Seramik dan Keluaran Seramik Logam Berharga, Batu Permata dan Mutiara Barang Buatan Logam Alkohol Duti-duti Dari Penumpang Duti Import Yang Lain Duti-duti Import Yang Lain

Duti Eksais H0162301 H0162302 H0162303 H0162304 H0162305 H0162306 H0162307 H0162308 H0162309 H0162310 H0162311 H0162312 H0162313 H0162314 H0162315 H0162318 H0162319 H0162323 H0162324 H0162325 H0162326 H0162327 H0162399

Petrol Minyak Pelincir dan Gris Minyak Pembakar Minyak Tanah Minyak Penerbangan Gas Cecair Petroleum Disel Keluaran Petroleum dan Bahan Pembakar Yang Lain Minuman Keras Buatan Tempatan Bir Daripada Malt Alkohol Rokok Buatan Tempatan Tembakau Cerut Jubin Mahjung Kenderaan Penumpang Kenderaan-kenderaan Lain Daun-daun Terup Kenderaan Bermotor Dagangan Kenderaan Bermotor Bas Motosikal dan Skuter Pungutan Balai Luar Duti Eksais Yang Lain

Cukai Jualan Atas Barang-Barang Perkilangan H0162401 Jubin | 196

H0162402 H0162403 H0162404 H0162405 H0162406 H0162407 H0162408 H0162409 H0162410 H0162411 H0162412 H0162413 H0162414 H0162415 H0162416 H0162417 H0162418 H0162419 H0162420 H0162421 H0162422 H0162423 H0162424 H0162425 H0162426 H0162427 H0162428 H0162429 H0162430 H0162431 H0162432 H0162433 H0162499 H0162500

Tembakau Minyak Wangi, Bedak dan Alat Solek Barang-barang Kemas Minuman Keras Bir Daripada Malt Minuman Ringan Kenderaan Bermotor Penumpang Kenderaan Bermotor Dagangan Bas Mesin dan Alat-alat Ganti Makanan Ringan Barang-barang Buatan Getah Selain Dari Kasut Kasut Getah Barang Buatan Plastik Tekstil Pakaian Barang-barang Elektrik Perabot dan Barang-barang Buatan Kayu Barang Buatan Logam Selain Mesin Sabun dan Bahan Pencuci Kertas dan Keluarannya Cat dan Barnis Bateri untuk Lampu dan Radio Bateri-bateri Yang Lain Barang-barang Buatan Simen Petrol Diesel Keluaran Petroleum dan Bahan Pembakar Yang Lain Pungutan Balai Luar Cerut Rokok Telefon Bimbit Cukai Jualan Atas Barang-barang Perkilangan

Cukai Jualan Atas Barangan Import H0162501 Wine H0162502 Tembakau H0162503 Cerut H0162504 Rokok/Kretek H0162505 Minuman Keras H0162506 Bir Daripada Malt | 197

H0162507 H0162508 H0162509 H0162510 H0162511 H0162512 H0162513 H0162514 H0162515 H0162516 H0162517 H0162518 H0162519 H0162520 H0162521 H0162522 H0162523 H0162524 H0162525 H0162526 H0162527 H0162528 H0162529 H0162530 H0162531 H0162532 H0162533 H0162534 H0162535 H0162536 H0162537 H0162538 H0162539 H0162540 H0162541 H0162542 H0162543 H0162544 H0162545 H0162546

Motokar Completely Knock Down (CKD) Motokar Completely Build Up (CBU) Bas Motosikal dan Skuter Lain-lain Kenderaan Bermotor Produk Anyaman dari Tumbuhan Seramik dan Keluarannya Pakaian Minyak Pelincir dan Gris Minyak Pembakar Minyak Tanah Minyak Penerbangan Gas Cecair Petroleum Alat Ganti Kenderaan Bermotor Buah-buahan Segar, Kering dan Jeruk Makanan Dalam Tin dan Lain-lain Makanan Ternakan Tekstil Berela Barangan Buatan Tekstil Televisyen Petrol Diesel Keluaran Petroleum dan Bahan Pembakaran Yang Lain Alat Perakam Video (VCR) Peti Sejuk Alat-alat Audio Elektronik Perkakasan Rumah Tangga Elektrik Yang Lain Alat Muzik Mesin dan Alat Ganti Perabot (Selain daripada kayu) Kaca dan Barang-barang Kaca Besi Keluli Dalam Bentuk Struktur Jubin Bahan Binaan Lain Kunci dan Mangga Bahan Kimia untuk Mencuci Baja Resin dan Bahan Plastik Ubat Duti Import Penumpang | 198

H0162547 H0162548 H0162549 H0162550 H0162551 H0162552 H0162553 H0162554 H0162555 H0162556 H0162599 H0162600

Benang Permaidani dan Kulit, Tikar, Penutup Lantai Tayar-tayar Kenderaan Bahan Keluli untuk Binaan Makanan Tambahan Permainan Kanak-kanak Perabot Buatan Kayu Jamu/ Produk Lain Untuk Kecantikan Kertas dan Barangan Buatan Kertas Telefon Bimbit Cukai Jualan Atas Barangan Import Yang Lain

Cukai Perkhidmatan H0162601 Makanan/Minuman/Tembakau Dalam Hotel H0162602 Makanan/Minuman/Tembakau Luar Hotel H0162603 Bilik Menginap/Tempat Tidur H0162604 Corkage/ Towel/ Cover Charge H0162605 Bilik Mesyuarat/ Tunjuk Budaya/Fesyen H0162606 Perkhidmatan Kesihatan H0162607 Perkhidmatan Urut H0162608 Penyediaan Pasangan Menari dan Eskot Sosial H0162609 Perkhidmatan Sukan dan Rekreasi Oleh Kelab Persendirian H0162610 Penyediaan Polisi Insurans H0162611 Perkhidmatan Telekomunikasi H0162612 Perkhidmatan Kad Caj/ Kredit H0162613 Perkhidmatan Pelepasan Barang Dari Kawalan Kastam H0162614 Penyeliaan Ruang Letak Kereta H0162615 Perkhidmatan Kiriman Cepat H0162616 Perkhidmatan Servis Kenderaan H0162617 Perkhidmatan Kawalan Keselamatan H0162618 Perkhidmatan Pekerjaan H0162619 Perkhidmatan Akauntan H0162620 Perkhidmatan Perundingan /Guaman H0162621 Perkhidmatan Jurutera Profesional H0162622 Perkhidmatan Arkitek H0162623 Perkhidmatan Juruukur / Penilaian / Pentafsir / Agen Hartanah H0162624 Perkhidmatan Perunding H0162625 Perkhidmatan Veterinar | 199

H0162700

H0162626 H0162627 H0162628 H0162629 H0162630 H0162631 H0162632 H0162699

Perkhidmatan Kereta Sewa dan Pandu Kereta Sewa Perkhidmatan Pengurusan Perkhidmatan Pengiklanan Golf (Lapangan Sasar Golf) Bilik Menginap/ Tempat Tidur Hospital Persendirian Pungutan Luar Balai Perkhidmatan Penyiaran Televisyen Berbayar Cukai Perkhidmatan Yang Lain

Levi H0162701 H0162702 H0162703 H0162704 H0162705 H0162705

Levi Minyak Kelapa Sawit Levi Minyak Isirong Kelapa Sawit Levi Kenderaan Barang-barang Levi Elektrik Levi Buah Kelapa Sawit Lain-lain

H0162800

Duti Eksais Terhadap Barangan Import H0162801 Bir Daripada Malt H0162802 Rokok Yang Diimport H0162803 Minuman Keras Yang Diimport H0162804 Alkohol H0162805 Bas H0162806 Motokar Completely Build Up (CBU) H0162807 Kenderaan Bermotor Dagangan H0162808 Motosikal dan Skuter H0162809 Kenderaan Bermotor Yang Lain H0162810 Cerut H0162811 Tembakau H0162812 Tekstil Berela H0162813 Pakaian H0162814 Alat Perakam Video (VCR) H0162815 Perkakas Rumahtangga Elektrik Yang Lain H0162816 Alat Ganti Kenderaan Bermotor H0162817 Motokar Completely Knock Down (CKD) H0162818 Jubin Mahjong H0162819 Daun-daun Terup H0162899 Duti Eksais Terhadap Barangan Import Yang Lain

H0162900

Pelbagai Cukai Tidak Langsung H0162999 Pelbagai Cukai Tidak Langsung | 200

H0163000

Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST)

Tujuan – memperakaunkan cukai barangan dan perkhidmatan (GST) berhubung dengan penjualan barangan dan perkhidmatan. H0163100

Cukai Barangan dan Perkhidmatan Import H0163101 Barangan dan Perkhidmatan Import

H0163200

Cukai Barangan dan Perkhidmatan Tempatan H0163201 Barangan dan Perkhidmatan Tempatan

H0170000 Hasil Bukan Cukai Tujuan - memperakaunkan semua hasil Kerajaan selain daripada cukai dan pelbagai terimaan. H0171000

Lesen, Bayaran Pendaftaran dan Permit

Tujuan - memperakaunkan semua bayaran yang dikenakan berhubung dengan pemberian hak kepada individu, perbadanan, perniagaan dan perusahaanperusahaan lain atau untuk tujuan peraturan atau kawalan. H0171100

Bayaran Untuk Kenderaan H0171101 Lesen Memandu Kenderaan H0171102 Lesen Vokasional dan Kenderaan Perdagangan H0171103 Bayaran Pendaftaran Biasa Kenderaan Jalan Raya H0171104 Bayaran Pendaftaran Ad Valorem Kenderaan H0171105 Lesen Kenderaan Bermotor H0171106 Bayaran Perlesenan Kenderaan Perdagangan H0171107 Bayaran Fi Lesen Kenderaan Pelancongan H0171108 Bayaran Kenderaan Luar Negara Yang Memasuki Malaysia Melalui Jalan Darat H0171199 Bayaran –bayaran Lain

H0171200

Bayaran Untuk Radio, Televisyen dan Alat-alat Elektrik H0171201 Peti-peti Radio H0171202 Peti-peti Televisyen H0171203 Bayaran Pameran Radio H0171204 Bayaran Bagi Lesen Radio Komunikasi H0171205 Bayaran Bagi Lesen Telekom H0171206 Bayaran Bagi Lesen Syarikat Telekom Malaysia H0171207 Bayaran-bayaran Lain | 201

H0171300

Bayaran Untuk Pendaftaran Individu H0171301 Pendaftaran Beranak, Anak Angkat dan Pendaftaran Mati H0171302 Pendaftaran Penduduk H0171303 Pendaftaran Warganegara H0171304 Pendaftaran Perkahwinan dan Penceraian H0171305 Permit Kerja Untuk Pekerja Bukan Warganegara H0171306 Pasport-pasport dan Pembaharuannya H0171307 Visa H0171308 Dokumen-dokumen Imigresen Yang Lain H0171309 Levi Ke Atas Pekerja-pekerja Asing H0171310 Kad Pintar Pelbagai Guna Kerajaan (KPP) H0171311 Fi Pendaftaran Sijil Amanah Tahunan Profesional Jagaan Kesihatan H0171399 Bayaran-bayaran Lain

H0171400

Bayaran Untuk Berniaga H0171401 Pendaftaran Syarikat H0171402 Bayaran Pendaftaran Syarikat Insuran H0171403 Pendaftaran Perniagaan H0171406 Permit-permit Petroleum H0171407 Akta Perusahaan Sekuriti H0171408 Lesen Pencemaran Alam Sekitar H0171409 Pendaftaran Dagangan Komoditi H0171410 Akta Racun Makhluk Perosak H0171411 Lembaga Perlesenan Perkapalan Dalam Negeri H0171412 Lesen Pemaju Perumahan Dan Permit Iklan Jualan H0171413 Permit Dan Lesen Akta Mesin Cetak Dan Penerbitan 1984 H0171414 Lesen Mengilang H0171415 Cap Dagangan H0171416 Paten H0171417 Pendaftaran Syarikat Luar Pesisir H0171418 Akta Perkhidmatan Pembentungan H0171419 Akta Kawalan Padi Dan Beras H0171425 Pendaftaran Kontraktor H0171426 Pendaftaran Koperasi H0171427 Pendaftaran Reka Bentuk Perindustrian H0171428 Pendaftaran Perniagaan Francais H0171429 Pendaftaran Petunjuk Geografi H0171430 Lesen Dan Permit Iklan Pemberi Pinjam Wang | 202

H0171431 H0171432 H0171433 H0171434 H0171435 H0171436 H0171437 H0171438 H0171439 H0171440 H0171441 H0171442

H0171443 H0171444 H0171445 H0171446 H0171447 H0171499

Lesen Dan Permit Iklan Pemegang Pajak Gadai Fi Pemprosesan Perakuan Pendaftaran / Lesen Kemudahan Kesihatan Swasta Fi Pengeluaran Pendaftaran / Lesen Kemudahan Kesihatan Swasta Lesen Pengurup Wang Bayaran Lesen Bank Lesen Bio Bahan Api Fi Lesen Import Kenderaan Bermotor Lesen Perkhidmatan Pembersihan Awam Lesen Pengurusan Sisa Pepejal Lesen Perkhidmatan Kutipan Sisa Pepejal Lesen Perkhidmatan Pengangkutan Lesen, Bayaran Pendaftaran, Permit Termasuk Perakuan Import Dan Eksport Bagi Produk AgroIndustri Caj Bayaran Pemeriksaan Dan Kuarantin Produk AgroIndustri Caj Pemeriksaan Pematuhan Penggredan, Pembungkusan Dan Pelabelan Caj Pemeriksaan Ikan Dan Produk ikan Caj Permohonan Dan Pemprosesan Pendataran Agensi Pelaporan Kredit Caj Perakuan Pendaftaran Agensi Pelaporan Kredit Bayaran-bayaran Lain

H0171500

Bayaran Penerbangan H0171501 Bayaran-bayaran Lapangan Terbang (Termasuk Bayaran Naik Dan Turun Yang Dibuat Oleh Penumpang Dan Kenaan Bayaran Turun Dan Menyimpan Kapal Terbang) H0171502 Lesen Juruterbang H0171503 Pendaftaran Kapal Terbang H0171504 Lesen Dan Permit Perkhidmatan Udara H0171505 Lesen Jurutera Pesawat H0171506 Bayaran Sijil Air Operator (AOC) H0171599 Bayaran-bayaran Lain

H0171900

Pelbagai Bayaran H0171901 Bayaran-bayaran Memeriksa Jentera (Termasuk Bayaran Bagi Pemeriksaan Dan Pemberian Lesen | 203

H0171902 H0171903 H0171904 H0171905 H0171906 H0171907 H0171908 H0171909 H0171910 H0171911 H0171912 H0171999 H0176000

Jentera Firma Sendirian) (Lihat Kod H0182101 Untuk Bayaran Pemeriksaan Bagi Jentera Daripada Agensi) Pemeriksaan Dan Perkhidmatan Oleh Jabatan Kilang Dan Jentera Pendaftaran Pemasangan Elektrik Bayaran Kelulusan Bagi Mengeluar Dan Mengimport Alat-alat Elektrik Bayaran Pendaftaran Orang Cekap Sijil Pendaftaran Kontraktor Pendawaian Yuran Penentuan Timbang Sukat Lesen Dan Bayaran Lain Perkhidmatan Keretapi Fi Ketetapan Kastam Permit Mengimport / Mengeksport Mayat, Tisu Manusia, Organisma Dan Bahan Patogenik Fi Pendaftaran Rayuan (Tribunal Rayuan Kastam) Pengeluaran Sijil Kesihatan / Penjualan Bebas Bayaran-bayaran Lain

Denda dan Hukuman

Tujuan - memperakaunkan bayaran denda, surcaj, rampasan dan hukumanhukuman lain yang dikenakan melanggar undang-undang atau kerana kegagalan memenuhi tanggungan kontrak sama ada berkaitan dengan spesifikasi atau masa. H0176100

Denda dan Hukuman H0176101 Bayaran-bayaran Menyelesaikan Tanpa Perbicaraan H0176102 Denda-denda dan Rampasan H0176103 Hukuman Kerana Pecah Kontrak H0176104 Bayaran Ganti atau Ganti Rosak Bangunan Kerajaan dan Lain-lain H0176105 Hasil Guaman H0176106 Denda Pegawai Awam H0176107 Pelucutan Harta Di Bawah Akta Dadah Berbahaya H0176108 Surcaj Cukai Jualan H0176109 Surcaj Cukai Perkhidmatan H0176110 Denda Atas Kesalahan Pelesenan Kenderaan Perdagangan H0176111 Bayaran Denda Lewat Sijil Amalan Tahunan Program H0176112 Penalti Cukai Jualan H0176113 Penalti Cukai Perkhidmatan (CP) H0176114 Hasil Siasatan Pencegah | 204

H0176115 H0176116 H0176117 H0176120 H0176121 H0176122 H0176123 H0176199 H0177000

Penalti Cukai Jualan Tempatan Penalti Cukai Perkhidmatan (CP) Tambahan Penalti Levi Keuntungan Luar Biasa Penalti Cukai Barangan dan Perkhidmatan Pendaftaran Lewat Penalti Cukai Barangan dan Perkhidmatan Pembayaran Lewat Surcaj Cukai Barangan dan Perkhidmatan Kompaun Cukai Barangan dan Perkhidmatan Pelbagai Bayaran Hukuman

-

Sumbangan dan Bayaran Ganti daripada Luar Negeri dan Sumbangan Tempatan

Tujuan - memperakaunkan semua sumbangan kewangan, derma, pemberian dan bayaran ganti bagi perkhidmatan yang diterima daripada luar negeri dan sumbangan tempatan termasuk sumbangan daripada syarikat-syarikat, pertubuhan dan individu. H0177100

Bayaran Ganti Bagi Perkhidmatan dari Luar Negeri H0177101 Perkhidmatan Pos Kepada Kerajaan Luar Negeri H0177102 Rancangan Perkhidmatan Bantuan Seberang Laut (Termasuk Bayaran Ganti Pembayaran Pegawaipegawai Dagang Yang Ditempatkan Di Sabah dan Sarawak) H0177103 Pengambilan Alih Pembayaran Pencen Pesara British H0177199 Bayaran-bayaran Ganti Yang Lain

H0177200

Pampasan dari Luar Negeri H0177299 Pelbagai Pampasan

H0177300

Pemberian Kerajaan Asing H0177399 Pelbagai Pemberian Kerajaan Asing

H0177400

Sumbangan Tempatan H0177401 Sumbangan Tempatan H0177402 Pertubuhan-pertubuhan Sukarela H0177403 Individu-individu H0177404 Badan Berkanun – Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

| 205

H0177405 H0177406

Badan Berkanun – Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MYIPO) Syarikat – Metrology Corporation Malaysia Sendirian Berhad

H0180000 Pelbagai Terimaan dan Pindahan Tujuan - memperakaunkan semua pulangan balik perbelanjaan iaitu termasuk terimaan daripada kumpulan wang amanah yang berlebihan, kredit antara jabatan, pulangan balik bayaran yang lebih, bayaran tersilap dalam tahun-tahun kewangan yang lalu dan juga termasuk terimaan daripada agensi-agensi Kerajaan yang lain. H0181000

Pulangan Balik Perbelanjaan

Tujuan - memperakaunkan semua pulangan balik perbelanjaan bagi tahun-tahun yang lalu dan dapatan balik Kerajaan yang dibenarkan di bawah Arahan Perbendaharaan 86. H0181100

Pulangan Balik Perbelanjaan Am H0181101 Terimaan Balik Bayaran Tahun-tahun Lalu H0181102 Bayaran Balik Pinjaman Daripada Akaun Hasil Disatukan Dan Kumpulan Wang Pinjaman Dan LainLain H0181103 Bayaran Balik Gaji Kerana Letak Jawatan H0181104 Bayaran Balik Perbelanjaan Latihan H0181105 Bayaran Balik Harga Makanan Tentera H0181106 Lebihan Dari Kira-kira Barang-barang Perkilangan H0181107 Pulangan Balik Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) Bagi Penjawat Awam Yang Menduduki Rumah Kerajaan H0181108 Pulangan Balik Bantuan Sara Hidup (COLA) Bagi Penjawat Awam Yang Menduduki Rumah Kerajaan H0181109 Pulangan Balik Elaun Perumahan Wilayah (EPW) Bagi Penjawat Awam Yang Menduduki Rumah Kerajaan H0181199 Bayaran-bayaran Balik Yang Lain

H0181200

Dapatan Balik Wang Amanah H0181201 Penerimaan Peruntukan Lebihan Daripada Kumpulan Wang Amanah Kerajaan H0181299 Lebihan Dari Akaun Amanah Yang Lain

| 206

H0181300

Dapatan Balik Wang - Wang Tak Dituntut H0181301 Kemenangan-kemenangan Tak Tuntut Pertaruhan Pool H0181302 Wang Tak Dituntut H0181303 Cek Terbatal Tidak Dituntut H0181304 Pindahan Dana Elektronik Terbatal H0181399 Pelbagai Bayaran Balik

H0182000

Terimaan daripada Agensi-Agensi Kerajaan

Tujuan - memperakaunkan semua terimaan daripada Kerajaan Persekutuan dan Negeri, pihak berkuasa tempatan, badan-badan berkanun dan agensi kerajaan yang lain. H0182200

Bayaran Balik H0182201 Bayaran Balik Pencen Keretapi Tanah Melayu H0182202 Bayaran Balik Pencen dan Lain-lain Daripada Bank Simpanan H0182203 Bayaran Balik Pencen - Telekom H0182204 Bayaran Balik – Rumah Api (Termasuk Bayaran Ganti Kakitangan Yang Berkhidmat Dengan Kumpulanwang Cukai Rumah Api) H0182205 Terimaan Balik Bahagian Kerajaan KWSP (Termasuk Dapatan balik Sumbangan Kerajaan Kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Dari Pegawai Kerajaan Yang Bersara) H0182206 Bayaran Balik Kerajaan Negeri dan Badan Berkanun Kepada Bank Pembangunan Asia H0182207 Kumpulan Tabung Angkatan Tentera Bayaran Balik Caruman Kerajaan dan Faedah H0182299 Pelbagai Bayaran Balik

H0182300

Pemberian dan Caruman H0182301 Pemberian Pencen Pegawai-pegawai Pinjaman (Termasuk Sumbangan Badan Berkanun Daripada Pencen Pegawai Kerajaan Yang Dipinjamkan Kepada Mereka) H0182302 Pemberian Kepada Kumpulanwang Pencen Balu dan Anak yatim Pegawai-pegawai Pinjaman – Pihak Berkuasa Tempatan

| 207

H0182303 H0182304 H0182305 H0182306 H0182399

Pemberian Kakitangan Yang Dipinjam Menjaga Pelampong dan Rumah Api Sarawak Caruman Pencen Badan Berkanun Caruman Pencen Kerajaan Tempatan Pemberian Dari Kumpulan Wang Amanah Pencen (KWAP) Pelbagai Pemberian dan Caruman

H0182500

Pelbagai Terimaan H0182501 Faedah Atas Caruman Pencen Yang Lewat Bayar H0182502 Lembaga Kumpulanwang Persaraan Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan H0182503 Terimaan Hutang Lapuk Terpulih H0182599 Terimaan-terimaan Yang Lain

H0185000

Sumbangan

Tujuan – memperakaunkan pindahan dari sumber peruntukan tahunan ke akaun Kumpulan Wang Pembangunan atau akaun Amanah dan sumbangan antara kumpulan wang yang lain. H0185100

Sumbangan Daripada Akaun Pinjaman Ke Akaun Kumpulan Wang Pembangunan H0185101 Sumbangan Daripada Akaun Pinjaman Ke Akaun Kumpulan Wang Pembangunan

H0185200

Sumbangan Daripada Akaun Hasil Ke Akaun Kumpulan Wang Pembangunan H0185201 Sumbangan Daripada Akaun Hasil Ke Akaun Kumpulan Wang Pembangunan

H0185300

Sumbangan Daripada Akaun Hasil Ke Akaun Amanah H0185301 Sumbangan Daripada Akaun Hasil Ke Akaun Amanah

H0185400

Sumbangan Daripada Akaun Amanah Ke Akaun Hasil H0185401 Sumbangan Daripada Akaun Amanah Ke Akaun Hasil

H0186000

Lain-Lain Terimaan, Pindahan Atau Sumbangan

Tujuan – memperakaunkan lain-lain terimaan, pindahan atau sumbangan.

| 208

H0186100

Terimaan Sumbangan Aset H0186101 Tanah H0186102 Bangunan H0186103 Kemudahan H0186104 Kenderaan dan Jentera H0186105 Kelengkapan H0186106 Haiwan, Pokok dan Benih H0186107 Aset Tak Ketara H0186151 Inventori Bahan Makanan Dan Minuman H0186152 Inventori Bahan Mentah

H0186200

Terimaan Pindahan Aset H0186201 Tanah H0186202 Bangunan H0186203 Kemudahan H0186204 Kenderaan dan Jentera H0186205 Kelengkapan H0186206 Haiwan, Pokok dan Benih H0186207 Aset Tak Ketara H0186251 Inventori Bahan Makanan Dan Minuman H0186252 Inventori Bahan Mentah

H0186400

Terimaan Pelarasan Tuntutan dan Pampasan H0186401 Terimaan Pelarasan Tuntutan dan Pampasan

H0187000

Keuntungan Dari Perubahan Nilai Aset

Tujuan – memperakaunkan keuntungan daripada perubahan nilai aset kepada nilai saksama aset berkenaan. H0187100

Keuntungan Dari Perubahan Nilai Aset Biologi H0187101 Haiwan H0187102 Anak Pokok

H0187200

Keuntungan Dari Perubahan Nilai Hartanah Pelaburan H0187201 Tanah H0187202 Bangunan

H0187300

Keuntungan Dari Perubahan Nilai Aset Kewangan H0187301 Aset Kewangan Dipegang Hingga Matang H0187302 Aset Kewangan Tersedia Untuk Dijual | 209

H0187303 H0187400

Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan

Keuntungan Dari Perubahan Nilai Aset Bukan Semasa Lain H0187401 Kenderaan Dan Jentera H0187402 Kemudahan H0187403 Kelengkapan Dan Peralatan H0187499 Lain-Lain Aset Bukan Semasa

H0190000 Hasil Wilayah-Wilayah Persekutuan Tujuan - memperakaunkan hasil cukai dan hasil bukan cukai yang dipungut bagi pihak Wilayah-wilayah Persekutuan. H0191000

Hasil Cukai Wilayah-Wilayah Persekutuan

Tujuan - memperakaunkan semua hasil cukai yang dipungut bagi pihak Wilayah Persekutuan. H0191100

Cukai Langsung H0191101 Premium Cukai Tanah H0191199 Pelbagai Cukai Langsung

H0191200

Cukai Tidak Langsung H0191201 Duti Hiburan H0191202 Duti Import Petrol H0191299 Pelbagai Cukai Tidak Langsung

H0192000

Hasil Bukan Cukai Wilayah-wilayah Persekutuan

Tujuan – memperakaunkan semua hasil bukan cukai yang dipungut bagi pihak Wilayah Persekutuan. H0192100

Lesen, Bayaran Pendaftaran dan Permit H0192101 Perhutanan H0192102 Tanah dan Galian H0192103 Lesen-lesen Hasil Dalam Negeri H0192104 Kedai Tuak Kerajaan H0192199 Pelbagai Hasil Lesen dan Permit

H0192900

Pelbagai Hasil Bukan Cukai H0192999 Hasil-Hasil Bukan Cukai Yang Lain | 210

H0200000

Hasil Daripada Urusniaga Pertukaran

Tujuan – memperakaunkan hasil yang diiktiraf atau diterima oleh kerajaan pada anggaran nilai pulangan atas perkhidmatan atau sumber yang sama nilai seperti kadar faedah, jualan barangan/perkhidmatan, dividen, royalti dan sewa berdasarkan MPSAS 9 - Hasil Daripada Urusniaga Pertukaran. H0270000 Hasil Bukan Cukai Tujuan - memperakaunkan semua hasil Kerajaan selain daripada cukai dan terimaan bukan hasil termasuk bayaran untuk perkhidmatan yang diberi, jualan perkhidmatan, barang-barang dan harta, sewa harta benda Kerajaan, hasil dari pelaburan dan royalti. H0272000

Perkhidmatan dan Bayaran Perkhidmatan

Tujuan - memperakaunkan terimaan bagi perkhidmatan yang diberi oleh Kerajaan. H0272100

Bayaran Iktisas H0272101 Bayaran Mahkamah H0272102 Pengukuran Tanah dan Lombong (lihat Kod H0282103 Untuk Bayaran Ukuran Agensi Kerajaan) H0272103 Bayaran-bayaran Ujian Memandu H0272105 Bayaran Jabatan Hutan H0272106 Bayaran Ukur dan Memandu Jabatan Laut H0272107 Bayaran Jabatan Kimia H0272108 Bayaran Peperiksaan Juruterbang H0272109 Bayaran Peperiksaan Jurutera Pesawat H0272110 Bayaran Perkhidmatan Perubatan, Kesihatan dan Pergigian Untuk Pesakit Luar – Warganegara Malaysia H0272111 Bayaran Perkhidmatan Kesihatan Pesakit Luar – Warganegara Malaysia H0272112 Bayaran Perkhidmatan Pergigian Untuk Pesakit Luar – Warganegara Malaysia H0272113 Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Luar – Warganegara Asing H0272114 Bayaran Perkhidmatan Kesihatan Pesakit Luar – Warganegara Asing H0272115 Bayaran Perkhidmatan Pergigian Pesakit Luar – Warganegara Asing

| 211

H0272116 H0272117 H0272118 H0272119 H0272120

H0272121

H0272122

H0272123

H0272124

H0272125

H0272126

H0272127

H0272128 H0272129

Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas Eksekutif – Orang Awam Warga Malaysia Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1 – Orang Awam Warganegara Malaysia Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 2 – Orang Awam Warganegara Malaysia Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3 – Orang Awam Warganegara Malaysia Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas Eksekutif – Syarikat Swasta /Mempunyai Jaminan Bank Warganegara Malaysia Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1 – Syarikat Swasta /Mempunyai Jaminan Bank Warganegara Malaysia Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 2 – Syarikat Swasta /Mempunyai Jaminan Bank Warganegara Malaysia Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3 – Syarikat Swasta /Mempunyai Jaminan Bank Warganegara Malaysia Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas Eksekutif – Badan Berkanun/Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Warganegara Malaysia Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1 – Badan Berkanun/Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Warganegara Malaysia Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 2 – Badan Berkanun/Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Warganegara Malaysia Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3 – Badan Berkanun/Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Warganegara Malaysia Bayaran Iktisas – Bayaran Perkhidmatan Klinik Kesihatan Pesakit Dalam – Warganegara Malaysia Bayaran Iktisas – Bayaran Perkhidmatan Klinik Pergigian Pesakit Dalam – Warganegara Malaysia

| 212

H0272131

H0272132

H0272133

H0272135

H0272136

H0272137

H0272138 H0272139 H0272140 H0272141 H0272142

H0272143

Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1 – Warganegara Asing Yang Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA) Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 2 – Warganegara Asing Yang Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA) Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3 – Warganegara Asing Yang Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA) Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1 – Warganegara Asing Yang Tidak Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA) Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 2 – Warganegara Asing Yang Tidak Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA) Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3 – Warganegara Asing Yang Tidak Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA) Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Eksekutif - UNHCR Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1 - UNHCR Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 2 - UNHCR Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3- UNHCR Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Eksekutif – Badan Berkanun/Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Warganegara Asing Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 1 – Badan Berkanun/Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Warganegara Asing

| 213

H0272144

H0272145

H0272146 H0272147 H0272148 H0272149 H0272150 H0272151 H0272152

H0272153

H0272154

H0272155 H0272199 H0272200

Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 2 – Badan Berkanun/Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Warganegara Asing Bayaran Perkhidmatan Perubatan (Hospital) Pesakit Dalam Kelas 3 – Badan Berkanun/Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Warganegara Asing Bayaran Perkhidmatan Klinik Kesihatan Pesakit Dalam – Warganegara Asing Bayaran Perkhidmatan Klinik Pergigian Pesakit Dalam – Warganegara Asing Bayaran Perkhidmatan Pesakit Bayar Penuh – Warganegara Malaysia Bayaran Perkhidmatan Pesakit Bayar Penuh – Warganegara Asing Bayaran Caj Perkhidmatan Pembekalan Darah Bayaran Perkhidmatan Rawatan Harian –Orang Awam Warganegara Malaysia Bayaran Perkhidmatan Rawatan Harian –Syarikat Swasta Yang Mempunyai Jaminan Bank Warganegara Malaysia Bayaran Perkhidmatan Rawatan Harian – Warganegara Asing Yang Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA) Bayaran Perkhidmatan Rawatan Harian – Warganegara Asing Yang Tidak Dilindungi Di Bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA) Bayaran Perkhidmatan Rawatan Harian –UNHCR Bayaran-bayaran Iktisas Yang Lain

Bayaran Pelajaran H0272201 Bayaran Untuk Latihan Di Sekolah-sekolah Pertanian (Termasuk Bayaran Yang Dipungut Daripada Pelajar Yang Menghadiri Sekolah Pertanian) H0272202 Bayaran Ajaran Politeknik H0272203 Bayaran Sekolah H0272204 Yuran Kursus H0272299 Bayaran-bayaran Pelajaran Yang Lain | 214

H0272300

Bayaran Iklan H0272301 Siaran Perdagangan Radio H0272302 Siaran Perdagangan TV H0272399 Bayaran-bayaran Iklan Yang Lain

H0272400

Bayaran Perkhidmatan H0272401 Perkhidmatan Dan Jualan Elektrik H0272402 Perkhidmatan Dan Jualan Air H0272403 Perkhidmatan Dan Jualan Utiliti Yang Lain H0272404 Perkhidmatan Kenderaan Jalan (Termasuk Bayaran Bagi Mengeluarkan Lesen Pendua Dan Kenaan Bayaran Penyiasatan Bagi Lesen Yang Hilang) H0272405 Perkhidmatan Pertanian (Termasuk Bayaran Pemeriksaan Dan Bayaran Untuk Membenarkan Tanaman Diimport Ke Dalam Negeri Dan Dieksport Daripada Negeri) H0272406 Bayaran Bagi Jualan Makanan Di Sekolah –sekolah Pertanian H0272407 Bayaran Pengendalian Kastam H0272408 Bayaran Kastam Lebih Masa H0272409 Bayaran Prosesan H0272410 Pengiring-pengiring Dan Penjaga-penjaga Tetap Polis H0272411 Bayaran Penapis Filem dan Video H0272412 Bayaran Rumah Api (Termasuk Bayaran Oleh Firma Perkapalan Untuk Semua Bot Yang Disediakan Oleh Kerajaan) H0272413 Pendapatan Kapal Pendarat Dan Perahu Khas Yang Lain (Termasuk Pendapatan Yang Diperolehi Oleh Kapal-kapal Tentera Di Telok Intan, Perak Daripada Pendaratan Barang-barang Untuk Perusahaan Persendirian) H0272414 Pendapatan Kapal Pengangkut Batu (Termasuk Pendapatan Oleh Kapal-kapal Pengangkut Batu Di Sabah Dan Sarawak) H0272415 Bayaran Perkhidmatan Bomba H0272416 Kutipan Dari Abator H0272417 Kerja-kerja Percetakan Jabatan Ukur H0272418 Yuran Ujian Peringkat Asas Lembaga Latihan Perindustrian Dan Persijilan Ketukangan Kebangsaan H0272419 Bayaran Lawatan Pemeriksaan Pepasangan

| 215

H0272420

H0272421 H0272422 H0272423 H0272424 H0272425 H0272426 H0272427 H0272428 H0272429 H0272430 H0272431 H0272432 H0272433 H0272434 H0272435 H0272436 H0272437 H0272438 H0272439 H0272440 H0272441 H0272442 H0272443 H0272499 H0273000

Bayaran Perkhidmatan Atas Kos Penyediaan Makanan Jabatan-jabatan Penuntut-penuntut Malaysia Di Seberang Laut Bayaran Perkhidmatan Penginapan Bayaran Tender Nombor Pendaftaran Kenderaan Bayaran Pertukaran Hakmilik Kenderaan Bayaran Tuntutan Hakmilik Kenderaan Bayaran Timbang Kenderaan Bayaran Pemeriksaan Kenderaan Bayaran Penghasilan Dan Pembahagian Pemegang Harta Bayaran Pemegang Amanah Raya Bayaran Pentadbir Pusaka Bayaran Perkhidmatan Telekomunikasi Bayaran Pendapatan Perkhidmatan Di Pengkalan Kubur Takebai Kalibrasi Penerbangan Sijil Airworthiness Bayaran Kemudahan Pemaliman Udara Bayaran Pemeriksaan Koperasi Bayaran Perkhidmatan Dan Lawatan Pusat Sains Negara Bayaran Proses Pemegang Pas Lawatan (Kerja Sementara) Yuran Perkhidmatan Pengendali Operasi Pinjaman Perumahan Bayaran Proses Lesen Pemajuan Perumahan Dan Permit Iklan Dan Jualan Bayaran Perintah Pembahagian Pusaka Bayaran Caj Perkhidmatan Agensi Potongan Gaji Bayaran Perlabuhan Dan Dermaga Fi Jaminan Bayaran-bayaran Perkhidmatan Yang Lain

Perolehan dari Jualan Barang-Barang

Tujuan - memperakaunkan terimaan daripada jualan harta benda fizikal yang dimiliki oleh Kerajaan termasuk tanah, bangunan, kemudahan, alat kelengkapan, stor dan barang-barang pelbagai jenis kepada orang awam.

| 216

H0273100

Jualan Barang-Barang Cetak H0273101 Jabatan Ukur – Jualan Peta H0273102 Jualan Barang Jabatan Perhutanan (Termasuk Jualan Penerbitan Menegani Perhutanan) H0273103 Jabatan Cetak Jualan Percetakan H0273104 Jabatan Cetak Jualan Warta Kerajaan Sahaja H0273105 Hasil Jualan Borang Tender H0273106 Hasil Jualan Penerbitan – Maklumat Perangkaan H0273107 Hasil Jualan Hologram H0273199 Jualan Barang-barang Cetak Yang Lain

H0273200

Jualan Barang-barang Stor H0273201 Jualan Barang-barang Pertanian (Termasuk Jualan Tanaman, Buah-buahan, Bijian, Pokok Dan Keluaran Pertanian Yang Lain Oleh Stesyen Pertanian) H0273202 Jualan Woksyop Penjara – Perniagaan (Termasuk Jualan Barang-barang Pertukangan Tangan Kepada Orang Awam, Pasukan Keselamatan, Bekalan Dan barang-barang Lain Yang Dibuat Oleh Banduan) H0273203 Jualan Barang-barang Haiwan (Termasuk Jualan Benih Cacar, Serum Dan Jualan Daripada Stesyen Ternakan Haiwan) H0273204 Jualan Barang-barang Perubatan H0273205 Kebajikan – Rancangan Badan Pemasaran H0273206 Hasil Daripada Jualan Baja-baja H0273299 Jualan Barang-barang Stor Yang Lain

H0273300

Jualan Harta Benda Yang Tidak Dipermodalkan H0273301 Jualan Harta Benda Kerajaan

H0273900

Pelbagai Jualan H0273901 Jualan Ternakan Lembu Kerbau dan Lain-lain H0273902 Jualan Barang-barang Rampasan H0273999 Jualan-jualan Yang Lain

H0274000

Sewaan

Tujuan - memperakaunkan hasil yang diperolehi daripada pajakan atau sewa harta Kerajaan, termasuk sewa tanah, bangunan, gudang, ruang penyimpanan dan alat kelengkapan.

| 217

H0274100

Sewa Tanah H0274101 Sewa Pajakan Sabah Shipyard H0274199 Sewa Pelbagai Tanah

H0274200

Sewa Bangunan H0274201 Sewa Bangunan Kediaman H0274202 Sewa Banguna Pejabat (Termasuk Institusi Pelajaran Dan Institusi Penyelidikan) H0274203 Sewa Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel dan Kuari) H0274204 Sewa Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) H0274205 Sewa Asrama H0274206 Sewaan Bangunan Pusat Konvesyen Antarabangsa Putrajaya (PICC) H0274207 Sewaan Berganda Kuarters H0274299 Sewa Bangunan-bangunan Lain

H0274300

Sewa Kenderaan H0274301 Sewa Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) H0274302 Sewa Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain H0274303 Sewa Kapal Terbang H0274304 Sewa Kapal Dan Bot H0274399 Sewa Kenderaan Yang Lain

H0274400

Sewa Jentera H0274401 Sewa Jentera Perkilangan H0274402 Sewa Jentera Pertanian H0274403 Sewa Jentera Pembinaan H0274499 Sewa Jentera Yang Lain

H0274500

Sewa Alat Kelengkapan Pejabat, Perabot Dan Lengkapan H0274501 Sewa Alat Kelengkapan Pejabat H0274502 Sewa Perabot Dan Lengkapan

H0274600

Sewa Alat Kelengkapan Elektronik H0274601 Sewa Komputer Dan Alat Kelengkapan Prosesan Data Elektronik Yang Lain H0274699 Sewa Alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain | 218

H0274700

Sewa Alat Kelengkapan Elektrik H0274701 Sewa Alat Kelengkapan Hawa Dingin, Penyejuk Dan Pemanas H0274702 Sewa Motor Janakuasa H0274703 Sewa Alat Litar Elektrik H0274799 Sewa Alat Kelengkapan Elektrik Yang Lain

H0274800

Sewa Alat Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan H0274801 Sewa Telefon, Telex Dan Telegraf H0274802 Sewa Radar H0274803 Sewa Alat Kelengkapan Penyiaran H0274899 Sewa Alat Kelengkapan Perhubungan Yang Lain

H0274900

Sewa Pelbagai H0274999 Bayaran-bayaran Sewa Yang Lain

H0275000

Faedah dan Perolehan dari Pelaburan dan Pinjaman

Tujuan - memperakaunkan faedah atau dividen yang diperolehi atas pelaburan Kerajaan dalam bon atau saham atau atas pinjaman yang diberi oleh Kerajaan, faedah bank, keuntungan atas jualan keluaran bon Kerajaan dan keuntungan bersih daripada Bank Negara dan sebagainya. H0275100

Perolehan Dari Pelaburan Ekuiti Dalam Perusahaan Kewangan Dalam Negeri H0275101 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Bank Bumiputera Malaysia Berhad H0275102 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Bank Pertanian Malaysia H0275103 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Bank Pembangunan Malaysia Berhad H0275104 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Bank Kemajuan Perusahaan Malaysia Berhad H0275105 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Bank Negara Malaysia H0275106 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Bank Islam Malaysia Berhad H0275107 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Perbadanan Pelaburan Malaysia - Kuwait H0275199 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Perusahaanperusahaan Kewangan Yang Lain | 219

H0275200

Perolehan dari Pelaburan Ekuiti dalam Perusahaan Bukan Kewangan Dalam Negeri H0275201 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Keretapi Tanah Melayu H0275202 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Lembaga Pelabuhan Kelang H0275203 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Syarikat Janakuasa Hidro Elektrik Sungai Perak Berhad H0275204 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Syarikat Elektrik Chenderoh (Malaysia) Sendirian Berhad H0275205 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Syarikat Perkapalan Antarabangsa Malaysia Berhad H0275206 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Syarikat Malaysia Explosives Sendirian Berhad H0275207 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS) H0275208 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Syarikat Batik Dan Kraftangan Malaysia Berhad H0275209 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Syarikat Kemajuan Perumahan Pegawai-pegawai Kerajaan Berhad H0275210 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Perbadanan Kemajuan Getah Malaysia H0275211 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Sistem Penerbangan Malaysia Berhad H0275212 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Malaysia Shipyard Dan Engineering Sendirian Berhad H0275213 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Petroleum Nasioanal Berhad (PETRONAS) H0275214 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Lembaga Elektrik Negara H0275215 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Syarikat Industri Makanan Malaysia Sendirian Berhad H0275216 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Syarikat Insuran Kredit Eksport Malaysia Berhad H0275217 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Syarikat Gula Padang Terap Berhad H0275218 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Perbadanan Perusahaan-perusahaan Berat Malaysia Berhad (HICOM)

| 220

H0275219 H0275220 H0275221 H0275222 H0275223 H0275224 H0275225 H0275226 H0275227 H0275228 H0275229 H0275230 H0275231 H0275232 H0275233

H0275234 H0275299

H0275300

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Sports Toto Malaysia Berhad Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Syarikat Jengka Sendirian Berhad Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Aerospace Industries Malaysia Sendirian Berhad Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Johor Port Sendirian Berhad Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Malaysia Airports Berhad Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Penang Port Sendirian Berhad Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Syarikat Telekom Malaysia Berhad Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Institut Jantung Negara Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Percetakan Nasional Malaysia Berhad Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Pos Malaysia Berhad Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Bintulu Port Sendirian Berhad Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Amanah Raya Berhad Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Khazanah Nasional Berhad Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Rangkaian Hotel Seri Malaysia Sendirian Berhad Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Lembaga Penyatuan Dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA) Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam UDA Holdings Berhad Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Perusahaanperusahaan Bukan Kewangan Yang Lain

Perolehan dari Pelaburan Luar Negeri H0275301 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam International Finance Corporation

| 221

H0275302

H0275304 H0275305 H0275306 H0275307 H0275308 H0275399

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Commonwealth Development Finance Corporation Limited Keuntungan Dari Harta Kewangan Pesuruhjaya Matawang Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Asean Soda Ash Company Limited Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Asean Copper Products Incorporated Faedah Dari Baki Wang Dalam Bank Luar Negara Faedah Crown Agents Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Luar Negeri Yang lain

H0275400

Deposit Dalam Negeri H0275401 Faedah Dari Baki Wang Dalam Bank H0275405 Faedah Dari Pelaburan Dalam Sekuriti Kerajaan Malaysia H0275407 Faedah Wang Simpanan Atas Panggilan H0275408 Faedah Dan Hasil Dari Pendahuluan Kenderaan H0275409 Faedah Dan Hasil Dari Wang Simpanan Tetap Dengan Bank H0275410 Faedah Dari Operasi Pasaran Wang H0275412 Faedah Dari Akaun New Investment Fund H0275413 Faedah Dari Pelaburan Akaun Khas Pinjaman Bank Dunia H0275414 Faedah Dan Hasil Dari Deposit Di Mahkamah H0275416 Faedah Dan Hasil Atas Pelaburan Wang Tak Dituntut H0275417 Hasil Pulangan Atas Baki Akaun Bank Al-Wadiah H0275499 Faedah Dan Hasil Pelbagai Pelaburan Termasuk Keuntungan Jualan Pelaburan

H0275500

Faedah Atas Pinjaman Persekutuan H0275501 Kerajaan Negeri H0275502 Pinjaman Kepada Syarikat Berkaitan Kerajaan H0275503 Pinjaman Kepada Syarikat Bukan Berkaitan Kerajaan H0275504 Badan Berkanun H0275505 Pihak Berkuasa Tempatan H0275506 Yayasan, Pertubuhan, Persatuan dan Koperasi H0275507 Kerajaan Asing / Pertubuhan Lain di Negara Asing H0275508 Agensi-Agensi Lain | 222

H0275600

Faedah Atas Pinjaman Daripada Akaun Amanah Kerajaan H0275601 Pembiayaan Komputer H0275602 Pinjaman Kenderaan H0275603 Faedah Daripada Kumpulan Pinjaman Perumahan H0275604 Faedah Daripada Pinjaman Perumahan Golongan Berpendapatan Rendah

H0278000

Aktiviti Mencari Gali Minyak dan Gas (MTJA)

Tujuan - memperakaunkan semua hasil Kerajaan daripada aktiviti- aktiviti mencari gali minyak dan gas. H0278100

Pendapatan daripada Operasi Petroleum Bersama Malaysia – Thailand (MTJA) H0278101 Royalti Petroleum Pihak Berkuasa Bersama Malaysia –Thailand (MTJA) H0278102 Keuntungan Atas Petroleum Pihak Berkuasa Bersama Malaysia –Thailand (MTJA) H0278103 Bonus Penemuan dan Bonus Pengeluaran Petroleum Pihak Berkuasa Bersama Malaysia –Thailand (MTJA)

H0278200

Pendapatan Daripada Operasi Bukan Petroleum H0278201 Hasil dari Jualan Aset-aset PSC H0278202 Pampasan Atas Tuntutan H0278203 Faedah Atas Operasi Petroleum H0278209 Lain-lain Pendapatan

H0279000

Royalti

Tujuan - memperakaunkan royalti yang diterima kerajaan. H0279100

Royalti H0279101 H0279102

Royalti Televisyen Royalti Petroleum

H0280000 Pelbagai Terimaan Tujuan - memperakaunkan pelbagai terimaan termasuk terimaan untuk perkhidmatan dan jualan barangan kepada Agensi Kerajaan.

| 223

H0282000

Terimaan daripada Agensi-Agensi Kerajaan

Tujuan - memperakaunkan semua terimaan daripada Kerajaan Persekutuan dan Negeri, pihak berkuasa tempatan, badan-badan berkanun dan agensi kerajaan yang lain. H0282100

Terimaan Untuk Perkhidmatan H0282101 Bayaran Memeriksa Jentera Kerajaan Termasuk Bayaran Pemeriksaan Kenderaan Dan Jentera Yang Dibayar Oleh Agensi Kerajaan H0282102 Bayaran Audit H0282103 Bayaran Ukuran Agensi-agensi Kerajaan H0282104 Bayaran Yang Dibuat Oleh Keretapi Dan Pelabuhan Kepada Jabatan Polis (Termasuk Bayaran Yang Dibuat Kepada Jabatan Polis Untuk Menyediakan Polis Pengiring) H0282105 Pendapatan Oleh Jabatan Laut H0282106 Perkhidmatan Percetakan Keselamatan Jabatan Cetak H0282107 Perkhidmatan Kepada Bank Simpanan H0282108 Bayaran Jabatan Kimia – Agensi-agensi Kerajaan H0282199 Pelbagai Terimaan Untuk Perkhidmatan

H0282400

Jualan H0282401 H0282402

H0282403 H0282404 H0282405 H0282499 H0283000

Jualan Bengkel Penjara Kepada Agensi-agensi Kerajaan Jualan Percetakan Alatulis Jabatan Cetak (Termasuk Jualan Alatulis Kepada Agensi Kerajaan Dan Terimaan Hasil Daripada Percetakan Untuk Agensi Kerajaan) Jualan Penerbitan – Jabatan Cetak Perkhidmatan Percetakan Keselamatan Jabatan Cetak Jualan Warta Kerajaan Sahaja Jabatan Cetak Pelbagai Jualan

Keuntungan Dari Kadar Pertukaran Wang

Tujuan – memperakaunkan keuntungan dari kadar pertukaran mata wang asing bagi urusniaga terimaan dan bayaran termasuk pinjaman dan pelaburan. H0283100

Keuntungan Bersih Dari Kadar Pertukaran Wang (Terimaan dan Perbelanjaan) H0283101 Keuntungan Bersih Dari Kadar Pertukaran Wang | 224

H0283200

Keuntungan Bersih Dari Kadar Pertukaran Wang (Pinjaman) H0283201 Keuntungan Bersih Dari Kadar Pertukaran Wang (Pinjaman)

H0283300

Keuntungan Bersih Dari Kadar Pertukaran Wang (Pelaburan) H0283301 Keuntungan Bersih Dari Kadar Pertukaran Wang (Pelaburan)

H0284000

Keuntungan Atas Jualan / Pelupusan Aset

Tujuan – memperakaunkan keuntungan atas jualan atau pelupusan aset. H0284100

H0284200

Tanah H0284101

Tanah

Bangunan H0284201

Bangunan

H0284300

Kemudahan H0284301 Kemudahan

H0284400

Kenderaan Dan Jentera H0284401 Kenderaan Dan Jentera

H0284500

Kelengkapan Dan Peralatan H0284501 Kelengkapan Dan Peralatan

H0284600

Haiwan, Pokok Dan Benih H0284601 Haiwan, Pokok Dan Benih

H0284700

Aset Tak Ketara H0284701 Aset Tak Ketara

H0284800

Pertukaran Pinjaman Belum Diterima Dengan Aset Lain H0284801 Pertukaran Pinjaman Belum Diterima Dengan Aset Lain

H0284900

Pertukaran Aset Lain H0284901 Pertukaran Aset Lain

| 225

H0288000

Pendapatan Aset Konsesi

Tujuan – memperakaunkan terimaan pendapatan aset konsesi yang diterima. H0288300

Terimaan Pendapatan Aset Konsesi H0288301 Bangunan H0288302 Kemudahan

H0290000 Hasil Wilayah-Wilayah Persekutuan Tujuan - memperakaunkan hasil cukai dan hasil bukan cukai yang dipungut bagi pihak Wilayah-wilayah Persekutuan. H0292000

Hasil Bukan Cukai Wilayah-Wilayah Persekutuan

Tujuan - memperakaunkan semua hasil bukan cukai yang dipungut bagi pihak Wilayah Persekutuan. H0292200

Perkhidmatan dan Bayaran Perkhidmatan H0292201 Bayaran Ganti Bantuan H0292202 Bayaran Pendaratan Kapal H0292203 Bayaran Pelabuhan Dan Dermaga H0292204 Caj Salvage H0292205 Perkhidmatan Dan Jualan Air H0292299 Pelbagai Perkhidmatan Dan Bayaran Perkhidmatan

H0292400

Sewaan H0292401 H0292402 H0292403 H0292499

H0292900

H9900000

Sewa Bangunan Kediaman Sewa Bangunan Bukan Kediaman Kecuali Gudang Sewa Gudang Pelbagai Sewa

Pelbagai Hasil Bukan Cukai H0292999 Hasil-hasil Bukan Cukai Yang Lain

Pindahan Dana Antara Perbendaharaan Utama (Treasury) Dan Kementerian

Tujuan – memperakaunkan pindahan dana antara Perbendaharaan Utama (Treasury) dan Kementerian bagi tujuan pembiayaan Dana Am, Kumpulan Wang Pembangunan, Private Finance Iniative I dan Private Finance Iniative II.

| 226

H9910000

Pindahan Dana Antara Perbendaharaan Utama (Treasury) Dan Kementerian H9911001 Pindahan Dana Antara Perbendaharaan Utama (Treasury) Dan Kementerian

| 227

JENIS AKAUN Aset Aset merupakan sumber yang dimiliki oleh entiti yang mempunyai kemungkinan manfaat ekonomi masa hadapan atau potensi perkhidmatan yang berkaitan dengan sumber tersebut akan mengalir masuk ke dalam entiti. Aset dikelaskan mengikut jenis aset seperti berikut : A0100000 Tunai Dan Kesetaraan Tunai Tujuan – memperakaunkan wang tunai dan kesetaraan tunai yang terdiri daripada Wang Tunai Di Bank, Wang Tunai Di Tangan dan Wang Tunai Dalam Perjalanan. Berdasarkan MPSAS 2 – Penyata Aliran Tunai, wang tunai terdiri daripada wang tunai di tangan dan wang tunai di bank (deposit permintaan). Kesetaraan Tunai pula adalah deposit jangka pendek yang berkecairan tinggi dan sedia ditukar kepada amaun tunai serta tertakluk kepada risiko perubahan nilai yang tidak ketara. A0110000 Wang Tunai Di Bank Tujuan – memperakaunkan wang tunai di dalam bank yang terdiri daripada akaun semasa dan akaun lain. Akaun semasa adalah baki akaun bank dalam dan luar negeri yang dipegang oleh Pejabat Perakaunan dan Kementerian/Jabatan. Pembukaan akaun ini diluluskan oleh Akauntan Negara Malaysia. Baki ini juga termasuk baki panjar tiga perduabelas, panjar seperduabelas, panjar unit dan panjar khas. Akaun lain terdiri daripada baki simpanan tetap, simpanan pelaburan dan deposit lain dalam dan luar negeri yang dikhaskan untuk tujuan tertentu. A0111000

Bank Pusat

Tujuan – memperakaunkan wang tunai di Bank Negara Malaysia. Akaun ini hanya digunakan oleh Ibu Pejabat, Jabatan Akauntan Negara Malaysia sahaja. A0111100

Ibu Pejabat - Bank Negara Malaysia Utama - Main A0111101 Ibu Pejabat - Bank Negara Malaysia Utama - Outgoing A0111102 Ibu Pejabat - Bank Negara Malaysia Utama - Incoming A0111110 Ibu Pejabat - Bank Negara Malaysia Akaun Bayaran Main A0111111 Ibu Pejabat - Bank Negara Malaysia Akaun Bayaran Outgoing A0111112 Ibu Pejabat - Bank Negara Malaysia Akaun Bayaran Incoming | 228

A0111120 A0111121 A0111122

Ibu Pejabat - Bank Negara Malaysia Akaun Terimaan Main Ibu Pejabat - Bank Negara Malaysia Akaun Terimaan Outgoing Ibu Pejabat - Bank Negara Malaysia Akaun Terimaan – Incoming

A0111200

Ibu Pejabat - Bank Negara Malaysia Operasi Pasaran Wang – Main A0111201 Ibu Pejabat - Bank Negara Malaysia Operasi Pasaran Wang – Outgoing A0111202 Ibu Pejabat - Bank Negara Malaysia Operasi Pasaran Wang – Incoming

A0111300

Ibu Pejabat - Bank Negara Malaysia - ANM Islamic - Main A0111301 Ibu Pejabat - Bank Negara Malaysia - ANM Islamic Outgoing A0111302 Ibu Pejabat - Bank Negara Malaysia - ANM Islamic – Incoming

A0111400

Ibu Pejabat - Bank Negara Malaysia - ANM Khas - Main A0111401 Ibu Pejabat - Bank Negara Malaysia - ANM Khas Outgoing A0111402 Ibu Pejabat - Bank Negara Malaysia - ANM Khas Incoming

A0112000 Bank Bayaran Tujuan – memperakaunkan semua urusniaga Pejabat Perakaunan yang melibatkan Akaun Bank Bayaran. A0112010 A0112011 A0112012 A0112020 A0112021 A0112022 A0112030 A0112031 A0112032 A0112040

Johor – Maybank – Bayaran - Main Johor - Maybank - Bayaran - Outgoing Johor – Maybank – Bayaran - Incoming Kedah - Affin Bank - Bayaran - Main Kedah – Affin Bank – Bayaran - Outgoing Kedah - Affin Bank - Bayaran - Incoming Kelantan - Bank Islam – Bayaran - Main Kelantan - Bank Islam - Bayaran - Outgoing Kelantan - Bank Islam – Bayaran - Incoming Melaka - Hong Leong - Bayaran - Main | 229

A0112041 A0112042 A0112050 A0112051 A0112052 A0112060 A0112061 A0112062 A0112070 A0112071 A0112072 A0112080 A0112081 A0112082 A0112090 A0112091 A0112092 A0112100 A0112101 A0112102 A0112110 A0112111 A0112112 A0112120 A0112121 A0112122 A0112130 A0112131 A0112132 A0112140 A0112141 A0112142 A0112150 A0112151 A0112152 A0112160 A0112161 A0112162 A0112170

Melaka - Hong Leong – Bayaran - Outgoing Melaka - Hong Leong - Bayaran - Incoming Negeri Sembilan - Hong Leong – Bayaran - Main Negeri Sembilan - Hong Leong - Bayaran - Outgoing Negeri Sembilan - Hong Leong – Bayaran - Incoming Pahang - Bank Islam - Bayaran - Main Pahang - Bank Islam – Bayaran - Outgoing Pahang - Bank Islam - Bayaran - Incoming Pulau Pinang – CIMB – Bayaran - Main Pulau Pinang - CIMB - Bayaran - Outgoing Pulau Pinang – CIMB – Bayaran - Incoming Perak - Affin Bank – Bayaran - Main Perak - Affin Bank - Bayaran - Outgoing Perak - Affin Bank – Bayaran - Incoming Perlis - CIMB - Bayaran - Main Perlis – CIMB – Bayaran - Outgoing Perlis - CIMB - Bayaran - Incoming Selangor - Affin Bank – Bayaran - Main Selangor - Affin Bank - Bayaran - Outgoing Selangor - Affin Bank – Bayaran - Incoming Terengganu - Affin Bank - Bayaran - Main Terengganu - Affin Bank – Bayaran - Outgoing Terengganu - Affin Bank - Bayaran - Incoming BPOPA – Panjar - Affin Bank – Bayaran - Main BPOPA – Panjar - Affin Bank – Bayaran - Outgoing BPOPA - Panjar - Affin Bank - Bayaran - Incoming BPOPA – Panjar - Bank Muamalat – Bayaran – Main BPOPA - Panjar - Bank Muamalat - Bayaran Outgoing BPOPA – Panjar - Bank Muamalat – Bayaran – Incoming BPOPA – Panjar - RHB Bank – Bayaran - Main BPOPA – Panjar – RHB Bank – Bayaran - Outgoing BPOPA - Panjar - RHB Bank - Bayaran - Incoming Kota Kinabalu - Alliance Bank – Bayaran - Main Kota Kinabalu - Alliance Bank - Bayaran - Outgoing Kota Kinabalu - Alliance Bank – Bayaran - Incoming Keningau – CIMB – Bayaran - Main Keningau - CIMB - Bayaran - Outgoing Keningau – CIMB – Bayaran - Incoming Sandakan – CIMB - Bayaran - Main | 230

A0112171 A0112172 A0112180 A0112181 A0112182 A0112190 A0112191 A0112192 A0112200 A0112201 A0112202 A0112210 A0112211 A0112212 A0112220 A0112221 A0112222 A0112230 A0112231 A0112232 A0112240 A0112241 A0112242 A0112250 A0112251 A0112252 A0112260 A0112261 A0112262 A0112270 A0112271 A0112272 A0112280 A0112281 A0112282 A0112290 A0112291

Sandakan – CIMB – Bayaran - Outgoing Sandakan – CIMB – Bayaran - Incoming Tawau - Maybank - Bayaran - Main Tawau – Maybank – Bayaran - Outgoing Tawau - Maybank - Bayaran - Incoming Labuan – CIMB – Bayaran - Main Labuan - CIMB - Bayaran - Outgoing Labuan - CIMB – Bayaran - Incoming Kuching - RHB Bank – Bayaran - Main Kuching - RHB Bank - Bayaran - Outgoing Kuching - RHB Bank – Bayaran - Incoming Sri Aman - CIMB - Bayaran - Main Sri Aman – CIMB – Bayaran - Outgoing Sri Aman - CIMB - Bayaran - Incoming Sibu – CIMB – Bayaran - Main Sibu - CIMB - Bayaran - Outgoing Sibu – CIMB – Bayaran - Incoming Miri - CIMB - Bayaran - Main Miri – CIMB – Bayaran - Outgoing Miri - CIMB - Bayaran - Incoming Limbang – Maybank – Bayaran - Main Limbang - Maybank - Bayaran - Outgoing Limbang – Maybank – Bayaran - Incoming Sarikei - Public Bank - Bayaran - Main Sarikei - Public Bank – Bayaran - Outgoing Sarikei - Public Bank – Bayaran - Incoming Kapit – Maybank – Bayaran - Main Kapit – Maybank – Bayaran - Outgoing Kapit – Maybank – Bayaran - Incoming Bintulu – CIMB – Bayaran - Main Bintulu – CIMB – Bayaran - Outgoing Bintulu - CIMB - Bayaran - Incoming Jabatan Perdana Menteri - Bank Muamalat – Bayaran - Main Jabatan Perdana Menteri - Bank Muamalat –Bayaran Outgoing Jabatan Perdana Menteri - Bank Muamalat –Bayaran Incoming Kementerian Kewangan – Maybank – Bayaran - Main Kementerian Kewangan – Maybank – Bayaran Outgoing | 231

A0112292 A0112300 A0112301 A0112302 A0112310 A0112311 A0112312 A0112320 A0112321 A0112322 A0112330 A0112331 A0112332 A0112340 A0112341 A0112342 A0112350 A0112351 A0112352 A0112360 A0112361 A0112362 A0112370

Kementerian Incoming Kementerian Main Kementerian Outgoing Kementerian Incoming Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Main Kementerian Outgoing Kementerian Incoming Kementerian Main Kementerian Outgoing Kementerian Incoming Kementerian Kementerian Outgoing Kementerian Incoming Kementerian Kementerian Outgoing Kementerian Incoming Kementerian Main Kementerian Outgoing Kementerian Incoming Kementerian Main

Kewangan – Maybank – Bayaran Pengangkutan - Hong Leong – Bayaran Pengangkutan - Hong Leong – Bayaran Pengangkutan - Hong Leong –Bayaran Kerja Raya - RHB – Bayaran - Main Kerja Raya – RHB – Bayaran - Outgoing Kerja Raya – RHB – Bayaran - Incoming Komunikasi - Bank Islam – Bayaran Komunikasi - Bank Islam – Bayaran Komunikasi - Bank Islam – Bayaran Pertahanan - Affin Bank – Bayaran Pertahanan - Affin Bank – Bayaran Pertahanan - Affin Bank – Bayaran Kesihatan - RHB Bank – Bayaran - Main Kesihatan - RHB Bank – Bayaran Kesihatan - RHB Bank – Bayaran Pertanian - Bank Islam – Bayaran - Main Pertanian - Bank Islam – Bayaran Pertanian - Bank Islam – Bayaran Pendidikan - Affin Bank – Bayaran Pendidikan – Affin Bank – Bayaran Pendidikan - Affin Bank – Bayaran Dalam Negeri - Public Bank – Bayaran -

| 232

A0112371 A0112372 A0112380 A0112381 A0112382 A0112390 A0112391 A0112392 A0112400 A0112401 A0112402 A0112410 A0112411 A0112412 A0112420 A0112421 A0112422 A0112430 A0112431 A0112432 A0112440 A0112441

Kementerian Dalam Negeri - Public Bank – Bayaran Outgoing Kementerian Dalam Negeri - Public Bank – Bayaran Incoming Kementerian Luar Negeri - Bayaran - Main Kementerian Luar Negeri - Bayaran - Outgoing Kementerian Luar Negeri - Bayaran - Incoming Kementerian Perusahaan Perladangan Dan Komoditi - Bayaran - Main Kementerian Perusahaan Perladangan Dan Komoditi - Bayaran - Outgoing Kementerian Perusahaan Perladangan Dan Komoditi - Bayaran - Incoming Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah Bayaran - Main Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah Bayaran - Outgoing Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah Bayaran – Incoming Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar - Bayaran – Main Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar - BayaranOutgoing Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar - Bayaran - Incoming Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri - Bayaran - Main Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri - Bayaran - Outgoing Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri - Bayaran - Incoming Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan - Bayaran - Main Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan - Bayaran - Outgoing Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan - Bayaran – Incoming Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air Bayaran – Main Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air Bayaran – Outgoing | 233

A0112442 A0112450 A0112451 A0112452 A0112460 A0112461 A0112462 A0112470 A0112471 A0112472 A0112480 A0112481 A0112482 A0112490 A0112491 A0112492 A0112500 A0112501 A0112502 A0112510 A0112511 A0112512 A0112520

Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air Bayaran-Incoming Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi - Bayaran – Main Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi - Bayaran Outgoing Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi - Bayaran – Incoming Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan - Bayaran - Main Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan - Bayaran – Outgoing Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan - Bayaran –Incoming Kementerian Wilayah Persekutuan Dan Keselamatan Bandar - Bayaran - Main Kementerian Wilayah Persekutuan Dan Keselamatan Bandar - Bayaran - Outgoing Kementerian Wilayah Persekutuan Dan Keselamatan Bandar - Bayaran – Incoming Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan - Bayaran - Main Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan - Bayaran - Outgoing Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan - Bayaran - Incoming Kementerian Sumber Manusia - Bayaran - Main Kementerian Sumber Manusia - Bayaran - Outgoing Kementerian Sumber Manusia - Bayaran – Incoming Kementerian Belia Dan Sukan - Bayaran - Main Kementerian Belia Dan Sukan - Bayaran - Outgoing Kementerian Belia Dan Sukan - Bayaran - Incoming Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat - Bayaran - Main Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat - Bayaran - Outgoing Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat - Bayaran – Icoming Jabatan Kastam DiRaja Malaysia - RHB Bank – Bayaran - Main

| 234

A0112521 A0112522

A0113000

Jabatan Kastam DiRaja Malaysia - RHB Bank Bayaran - Outgoing Jabatan Kastam DiRaja Malaysia - RHB Bank – Bayaran - Incoming

Bank Terimaan

Tujuan – memperakaunkan semua terimaan Pejabat Perakaunan yang dimasukkan ke dalam Akaun Bank Terimaan. A0113010 A0113011 A0113012 A0113020 A0113021 A0113022 A0113030 A0113031 A0113032 A0113040 A0113041 A0113042 A0113050 A0113051 A0113052 A0113060 A0113061 A0113062 A0113070 A0113071 A0113072 A0113080 A0113081 A0113082 A0113090 A0113091 A0113092 A0113100 A0113101 A0113102 A0113110

Johor – Maybank – Terimaan - Main Johor - Maybank - Terimaan - Outgoing Johor – Maybank – Terimaan - Incoming Kedah - Affin Bank - Terimaan - Main Kedah - Affin Bank – Terimaan - Outgoing Kedah - Affin Bank - Terimaan - Incoming Kelantan - Bank Islam – Terimaan - Main Kelantan - Bank Islam - Terimaan - Outgoing Kelantan - Bank Islam – Terimaan - Incoming Melaka - Hong Leong - Terimaan - Main Melaka - Hong Leong – Terimaan - Outgoing Melaka - Hong Leong - Terimaan - Incoming Negeri Sembilan - Hong Leong – Terimaan - Main Negeri Sembilan-Hong Leong-Terimaan-Outgoing Negeri Sembilan-Hong Leong-Terimaan-Incoming Pahang-Bank Islam-Terimaan-Main Pahang-Bank Islam-Terimaan-Outgoing Pahang-Bank Islam-Terimaan-Incoming Pulau Pinang-CIMB-Terimaan-Main Pulau Pinang-CIMB-Terimaan-Outgoing Pulau Pinang-CIMB-Terimaan-Incoming Perak-Affin Bank-Terimaan-Main Perak-Affin Bank-Terimaan-Outgoing Perak-Affin Bank-Terimaan-Incoming Perlis-CIMB-Terimaan-Main Perlis-CIMB-Terimaan-Outgoing Perlis-CIMB-Terimaan-Incoming Selangor-Affin Bank-Terimaan-Main Selangor-Affin Bank-Terimaan-Outgoing Selangor-Affin Bank-Terimaan-Incoming Terengganu-Affin Bank-Terimaan-Main | 235

A0113111 A0113112 A0113120 A0113121 A0113122 A0113130 A0113131 A0113132 A0113140 A0113141 A0113142 A0113150 A0113151 A0113152 A0113160 A0113161 A0113162 A0113170 A0113171 A0113172 A0113180 A0113181 A0113182 A0113190 A0113191 A0113192 A0113200 A0113201 A0113202 A0113210 A0113211 A0113212 A0113220 A0113221 A0113222 A0113230 A0113231 A0113232 A0113240 A0113241 A0113242

Terengganu-Affin Bank-Terimaan-Outgoing Terengganu-Affin Bank-Terimaan-Incoming Kota Kinabalu-Alliance Bank-Terimaan-Main Kota Kinabalu-Alliance Bank-Terimaan-Outgoing Kota Kinabalu-Alliance Bank-Terimaan-Incoming Keningau-CIMB-Terimaan-Main Keningau-CIMB-Terimaan-Outgoing Keningau-CIMB-Terimaan-Incoming Sandakan-CIMB-Terimaan-Main Sandakan-CIMB-Terimaan-Outgoing Sandakan-CIMB-Terimaan-Incoming Tawau-Maybank-Terimaan-Main Tawau-Maybank-Terimaan-Outgoing Tawau-Maybank-Terimaan-Incoming Labuan-CIMB-Terimaan-Main Labuan-CIMB-Terimaan-Outgoing Labuan-CIMB-Terimaan-Incoming Kuching-RHB Bank-Terimaan-Main Kuching-RHB Bank-Terimaan-Outgoing Kuching-RHB Bank-Terimaan-Incoming Sri Aman-CIMB-Terimaan-Main Sri Aman-CIMB-Terimaan-Outgoing Sri Aman-CIMB-Terimaan-Incoming Sibu-CIMB-Terimaan-Main Sibu-CIMB-Terimaan-Outgoing Sibu-CIMB-Terimaan-Incoming Miri-CIMB-Terimaan-Main Miri-CIMB-Terimaan-Outgoing Miri-CIMB-Terimaan-Incoming Limbang-Maybank-Terimaan-Main Limbang-Maybank-Terimaan-Outgoing Limbang-Maybank-Terimaan-Incoming Sarikei-Public Bank-Terimaan-Main Sarikei-Public Bank-Terimaan-Outgoing Sarikei-Public Bank-Terimaan-Incoming Kapit-Maybank-Terimaan-Main Kapit-Maybank-Terimaan-Outgoing Kapit-Maybank-Terimaan-Incoming Bintulu-CIMB-Terimaan-Main Bintulu-CIMB-Terimaan-Outgoing Bintulu-CIMB-Terimaan-Incoming | 236

A0113250 A0113251 A0113252 A0113260 A0113261 A0113262 A0113270 A0113271 A0113272 A0113280 A0113281 A0113282 A0113290 A0113291 A0113292 A0113300 A0113301 A0113302 A0113310 A0113311 A0113312 A0113320 A0113321 A0113322 A0113330 A0113331

Jabatan Perdana Menteri-Bank Muamalat-TerimaanMain Jabatan Perdana Menteri-Bank Muamalat-TerimaanOutgoing Jabatan Perdana Menteri-Bank Muamalat-TerimaanIncoming Kementerian Kewangan-Maybank-Terimaan-Main Kementerian Kewangan-Maybank-Terimaan-Outgoing Kementerian Kewangan-Maybank-Terimaan-Incoming Kementerian Pengangkutan-Hong Leong-TerimaanMain Kementerian Pengangkutan-Hong Leong-TerimaanOutgoing Kementerian Pengangkutan-Hong Leong-TerimaanIncoming Kementerian Kerja Raya-RHB-Terimaan-Main Kementerian Kerja Raya-RHB-Terimaan-Outgoing Kementerian Kerja Raya-RHB-Terimaan-Incoming Kementerian Komunikasi-Bank Islam-Terimaan-Main Kementerian Komunikasi-Bank Islam-TerimaanOutgoing Kementerian Komunikasi-Bank Islam-TerimaanIncoming Kementerian Pertahanan-Affin Bank-Terimaan-Main Kementerian Pertahanan-Affin Bank-TerimaanOutgoing Kementerian Pertahanan-Affin Bank-TerimaanIncoming Kementerian Kesihatan-RHB Bank-Terimaan-Main Kementerian Kesihatan-RHB Bank-TerimaanOutgoing Kementerian Kesihatan-RHB Bank-TerimaanIncoming Kementerian Pertanian-Bank Islam-Terimaan-Main Kementerian Pertanian-Bank Islam-TerimaanOutgoing Kementerian Pertanian-Bank Islam-TerimaanIncoming Kementerian Pendidikan-Affin Bank-Terimaan-Main Kementerian Pendidikan-Affin Bank-TerimaanOutgoing | 237

A0113332 A0113340 A0113341 A0113342 A0113350 A0113351 A0113352 A0113360 A0113361 A0113362 A0113370 A0113371 A0113372 A0113380 A0113381 A0113382 A0113390 A0113391 A0113392 A0113400 A0113401 A0113402

Kementerian Pendidikan-Affin Bank-TerimaanIncoming Kementerian Dalam Negeri-Public Bank-TerimaanMain Kementerian Dalam Negeri-Public Bank-TerimaanOutgoing Kementerian Dalam Negeri-Public Bank-TerimaanIncoming Kementerian Luar NegeriTerimaan-Main Kementerian Luar Negeri -Terimaan-Outgoing Kementerian Luar Negeri -Terimaan-Incoming Kementerian Perusahaan Perladangan Dan Komoditi Terimaan-Main Kementerian Perusahaan Perladangan Dan Komoditi Terimaan-Outgoing Kementerian Perusahaan Perladangan Dan Komoditi Terimaan-Incoming Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah Terimaan-Main Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah Terimaan-Outgoing Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah Terimaan-Incoming Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar Terimaan-Main Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar Terimaan-Outgoing Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar Terimaan-Incoming Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri -Terimaan-Main Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri -Terimaan-Outgoing Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri -Terimaan-Incoming Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan -Terimaan-Main Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan -Terimaan-Outgoing Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan -Terimaan-Incoming | 238

A0113410 A0113411 A0113412 A0113420 A0113421 A0113422 A0113430 A0113431 A0113432 A0113440 A0113441 A0113442 A0113450 A0113451 A0113452 A0113460 A0113461 A0113462 A0113470 A0113471 A0113472 A0113480 A0113481

Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air Terimaan-Main Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air Terimaan-Outgoing Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air Terimaan-Incoming Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi-TerimaanMain Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi-TerimaanOutgoing Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi-TerimaanIncoming Kementerian Pelancongan Dan KebudayaanTerimaan-Main Kementerian Pelancongan Dan KebudayaanTerimaan-Outgoing Kementerian Pelancongan Dan KebudayaanTerimaan-Incoming Kementerian Wilayah Persekutuan Dan Keselamatan Bandar -Terimaan-Main Kementerian Wilayah Persekutuan Dan Keselamatan Bandar -Terimaan-Outgoing Kementerian Wilayah Persekutuan Dan Keselamatan Bandar -Terimaan-Incoming Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan -Terimaan-Main Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan -Terimaan-Outgoing Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan -Terimaan-Incoming Kementerian Sumber Manusia -Terimaan-Main Kementerian Sumber Manusia -Terimaan-Outgoing Kementerian Sumber Manusia -Terimaan-Incoming Kementerian Belia Dan Sukan -Terimaan-Main Kementerian Belia Dan Sukan -Terimaan-Outgoing Kementerian Belia Dan Sukan -Terimaan-Incoming Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat -Terimaan-Main Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat -Terimaan-Outgoing

| 239

A0113482 A0113490 A0113491 A0113492

A0114000

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat -Terimaan-Incoming Jabatan Kastam Diraja Malaysia-RHB Bank-TerimaanMain Jabatan Kastam Diraja Malaysia-RHB Bank-TerimaanOutgoing Jabatan Kastam Diraja Malaysia-RHB Bank-TerimaanIncoming

Bank Electronic Funds Transfer (EFT)

Tujuan – memperakaunkan pembayaran yang dibuat secara elektronik oleh Pejabat Perakaunan. A0114010 A0114011 A0114012 A0114020 A0114021 A0114022 A0114030 A0114031 A0114032 A0114040 A0114041 A0114042 A0114050 A0114051 A0114052 A0114060 A0114061 A0114062 A0114070 A0114071 A0114072 A0114080 A0114081 A0114082 A0114090 A0114091 A0114092

Johor-Maybank-EFT-Main Johor-Maybank-EFT-Outgoing Johor-Maybank-EFT-Incoming Kedah-Affin Bank-EFT-Main Kedah-Affin Bank-EFT-Outgoing Kedah-Affin Bank-EFT-Incoming Kelantan-Bank Islam-EFT-Main Kelantan-Bank Islam-EFT-Outgoing Kelantan-Bank Islam-EFT-Incoming Melaka-Hong Leong-EFT-Main Melaka-Hong Leong-EFT-Outgoing Melaka-Hong Leong-EFT-Incoming Negeri Sembilan-Hong Leong-EFT-Main Negeri Sembilan-Hong Leong-EFT-Outgoing Negeri Sembilan-Hong Leong-EFT-Incoming Pahang-Bank Islam-EFT-Main Pahang-Bank Islam-EFT-Outgoing Pahang-Bank Islam-EFT-Incoming Pulau Pinang-CIMB-EFT-Main Pulau Pinang-CIMB-EFT-Outgoing Pulau Pinang-CIMB-EFT-Incoming Perak-Affin Bank-EFT-Main Perak-Affin Bank-EFT-Outgoing Perak-Affin Bank-EFT-Incoming Perlis-CIMB-EFT-Main Perlis-CIMB-EFT-Outgoing Perlis-CIMB-EFT-Incoming | 240

A0114100 A0114101 A0114102 A0114110 A0114111 A0114112 A0114120 A0114121 A0114122 A0114130 A0114131 A0114132 A0114140 A0114141 A0114142 A0114150 A0114151 A0114152 A0114160 A0114161 A0114162 A0114170 A0114171 A0114172 A0114180 A0114181 A0114182 A0114190 A0114191 A0114192 A0114200 A0114201 A0114202 A0114210 A0114211 A0114212 A0114220 A0114221 A0114222 A0114230 A0114231

Selangor-Affin Bank-EFT-Main Selangor-Affin Bank-EFT-Outgoing Selangor-Affin Bank-EFT-Incoming Terengganu-Affin Bank-EFT-Main Terengganu-Affin Bank-EFT-Outgoing Terengganu-Affin Bank-EFT-Incoming Kota Kinabalu-Alliance Bank-EFT-Main Kota Kinabalu-Alliance Bank-EFT-Outgoing Kota Kinabalu-Alliance Bank-EFT-Incoming Keningau-CIMB-EFT-Main Keningau-CIMB-EFT-Outgoing Keningau-CIMB-EFT-Incoming Sandakan-CIMB-EFT-Main Sandakan-CIMB-EFT-Outgoing Sandakan-CIMB-EFT-Incoming Tawau-Maybank-EFT-Main Tawau-Maybank-EFT-Outgoing Tawau-Maybank-EFT-Incoming Labuan-CIMB-EFT-Main Labuan-CIMB-EFT-Outgoing Labuan-CIMB-EFT-Incoming Kuching-RHB Bank-EFT-Main Kuching-RHB Bank-EFT-Outgoing Kuching-RHB Bank-EFT-Incoming Sri Aman-CIMB-EFT-Main Sri Aman-CIMB-EFT-Outgoing Sri Aman-CIMB-EFT-Incoming Sibu-CIMB-EFT-Main Sibu-CIMB-EFT-Outgoing Sibu-CIMB-EFT-Incoming Miri-CIMB-EFT-Main Miri-CIMB-EFT-Outgoing Miri-CIMB-EFT-Incoming Limbang-Maybank-EFT-Main Limbang-Maybank-EFT-Outgoing Limbang-Maybank-EFT-Incoming Sarikei-Public Bank-EFT-Main Sarikei-Public Bank-EFT-Outgoing Sarikei-Public Bank-EFT-Incoming Kapit-Maybank-EFT-Main Kapit-Maybank-EFT-Outgoing | 241

A0114232 A0114240 A0114241 A0114242 A0114250 A0114251 A0114252 A0114260 A0114261 A0114262 A0114270 A0114271 A0114272 A0114280 A0114281 A0114282 A0114290 A0114291 A0114292 A0114300 A0114301 A0114302 A0114310 A0114311 A0114312 A0114320 A0114321 A0114322 A0114330 A0114331 A0114332 A0114340 A0114341 A0114342 A0114350

Kapit-Maybank-EFT-Incoming Bintulu-CIMB-EFT-Main Bintulu-CIMB-EFT-Outgoing Bintulu-CIMB-EFT-Incoming Jabatan Perdana Menteri-Bank Muamalat-EFT-Main Jabatan Perdana Menteri-Bank Muamalat-EFTOutgoing Jabatan Perdana Menteri-Bank Muamalat-EFTIncoming Kementerian Kewangan-Maybank-EFT-Main Kementerian Kewangan-Maybank-EFT-Outgoing Kementerian Kewangan-Maybank-EFT-Incoming Kementerian Pengangkutan-Hong Leong-EFT-Main Kementerian Pengangkutan-Hong Leong-EFTOutgoing Kementerian Pengangkutan-Hong Leong-EFTIncoming Kementerian Kerja Raya-RHB-EFT-Main Kementerian Kerja Raya-RHB-EFT-Outgoing Kementerian Kerja Raya-RHB-EFT-Incoming Kementerian Komunikasi-Bank Islam-EFT-Main Kementerian Komunikasi-Bank Islam-EFT-Outgoing Kementerian Komunikasi-Bank Islam-EFT-Incoming Kementerian Pertahanan-Affin Bank-EFT-Main Kementerian Pertahanan-Affin Bank-EFT-Outgoing Kementerian Pertahanan-Affin Bank-EFT-Incoming Kementerian Kesihatan-RHB Bank-EFT-Main Kementerian Kesihatan-RHB Bank-EFT-Outgoing Kementerian Kesihatan-RHB Bank-EFT-Incoming Kementerian Pertanian-Bank Islam-EFT-Main Kementerian Pertanian-Bank Islam-EFT-Outgoing Kementerian Pertanian-Bank Islam-EFT-Incoming Kementerian Pendidikan-Affin Bank-EFT-Main Kementerian Pendidikan-Affin Bank-EFT-Outgoing Kementerian Pendidikan-Affin Bank-EFT-Incoming Kementerian Dalam Negeri-Public Bank-EFT-Main Kementerian Dalam Negeri-Public Bank-EFTOutgoing Kementerian Dalam Negeri-Public Bank-EFTIncoming Kementerian Luar Negeri -EFT-Main | 242

A0114351 A0114352 A0114360 A0114361 A0114362 A0114370 A0114371 A0114372 A0114380 A0114381 A0114382 A0114390 A0114391 A0114392 A0114400 A0114401 A0114402 A0114410 A0114411 A0114412 A0114420 A0114421

Kementerian Luar Negeri -EFT-Outgoing Kementerian Luar Negeri -EFT-Incoming Kementerian Perusahaan Perladangan Dan Komoditi EFT-Main Kementerian Perusahaan Perladangan Dan Komoditi EFT-Outgoing Kementerian Perusahaan Perladangan Dan Komoditi EFT-Incoming Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah EFT-Main Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah EFT-Outgoing Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah EFT-Incoming Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar -EFT-Main Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar -EFTOutgoing Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar -EFTIncoming Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri -EFT-Main Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri -EFT-Outgoing Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri -EFT-Incoming Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan -EFT-Main Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan -EFT-Outgoing Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan -EFT-Incoming Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air -EFTMain Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air -EFTOutgoing Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air -EFTIncoming Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi -EFT-Main Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi -EFTOutgoing

| 243

A0114422 A0114430 A0114431 A0114432 A0114440 A0114441 A0114442 A0114450 A0114451 A0114452 A0114460 A0114461 A0114462 A0114470 A0114471 A0114472 A0114480 A0114481 A0114482 A0114490 A0114491 A0114492

Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi -EFTIncoming Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan -EFTMain Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan -EFTOutgoing Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan -EFTIncoming Kementerian Wilayah Persekutuan Dan Keselamatan Bandar -EFT-Main Kementerian Wilayah Persekutuan Dan Keselamatan Bandar -EFT-Outgoing Kementerian Wilayah Persekutuan Dan Keselamatan Bandar -EFT-Incoming Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan -EFT-Main Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan -EFT-Outgoing Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan -EFT-Incoming Kementerian Sumber Manusia -EFT-Main Kementerian Sumber Manusia -EFT-Outgoing Kementerian Sumber Manusia -EFT-Incoming Kementerian Belia Dan Sukan -EFT-Main Kementerian Belia Dan Sukan -EFT-Outgoing Kementerian Belia Dan Sukan -EFT-Incoming Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat -EFT-Main Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat -EFT-Outgoing Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat -EFT-Incoming Jabatan Kastam Diraja Malaysia-RHB Bank-EFT-Main Jabatan Kastam Diraja Malaysia-RHB Bank-EFTOutgoing Jabatan Kastam Diraja Malaysia-RHB Bank-EFTIncoming

| 244

A0115000

Bank Agen 1

Tujuan – memperakaunkan semua urusniaga terimaan Pejabat Perakaunan yang dimasukkan ke dalam Akaun Bank Agen. Bank Agen adalah bank yang dilantik bagi memudahkan Pejabat Pemungut untuk mengakaunkan terimaan selain daripada Bank Terimaan Pejabat Perakaunan. A0115010 A0115011 A0115012 A0115020 A0115021 A0115022 A0115030 A0115031 A0115032 A0115040 A0115041 A0115042 A0115050 A0115051 A0115052 A0115060 A0115061 A0115062 A0115070 A0115071 A0115072 A0115080 A0115081 A0115082 A0115090 A0115091 A0115092 A0115100 A0115101 A0115102 A0115110 A0115111 A0115112 A0115120

Johor-CIMB-Agen-Main Johor-CIMB-Agen-Outgoing Johor-CIMB-Agen-Incoming Kedah-Maybank-Agen-Main Kedah-Maybank-Agen-Outgoing Kedah-Maybank-Agen-Incoming Kedah-CIMB-Agen-Main Kedah-CIMB-Agen-Outgoing Kedah-CIMB-Agen-Incoming Kelantan-Maybank-Agen-Main Kelantan-Maybank-Agen-Outgoing Kelantan-Maybank-Agen-Incoming Kelantan-Affin Bank-Agen-Main Kelantan-Affin Bank-Agen-Outgoing Kelantan-Affin Bank-Agen-Incoming Melaka-Maybank-Agen-Main Melaka-Maybank-Agen-Outgoing Melaka-Maybank-Agen-Incoming Negeri Sembilan-Maybank-Agen-Main Negeri Sembilan-Maybank-Agen-Outgoing Negeri Sembilan-Maybank-Agen-Incoming Negeri Sembilan-CIMB-Agen-Main Negeri Sembilan-CIMB-Agen-Outgoing Negeri Sembilan-CIMB-Agen-Incoming Pahang-BSN-Agen-Main Pahang-BSN-Agen-Outgoing Pahang-BSN-Agen-Incomong Pahang-Maybank-Agen-Main Pahang-Maybank-Agen-Outgoing Pahang-Maybank-Agen-Incoming Pahang-CIMB-Agen-Main Pahang-CIMB-Agen-Outgoing Pahang-CIMB-Agen-Incoming Pulau Pinang-Maybank-Agen-Main | 245

A0115121 A0115122 A0115130 A0115131 A0115132 A0115140 A0115141 A0115142 A0115150 A0115151 A0115152 A0115160 A0115161 A0115162 A0115170 A0115171 A0115172 A0115180 A0115181 A0115182 A0115190 A0115191 A0115192 A0115200 A0115201 A0115202 A0115210 A0115211 A0115212 A0115220 A0115221 A0115222 A0115230 A0115231 A0115232 A0115240 A0115241 A0115242 A0115250 A0115251 A0115252

Pulau Pinang-Maybank-Agen-Outgoing Pulau Pinang-Maybank-Agen-Incoming Perak-Maybank-Agen-Main Perak-Maybank-Agen-Outgoing Perak-Maybank-Agen-Incoming Perak-CIMB-Agen-Main Perak-CIMB-Agen-Outgoing Perak-CIMB-Agen-Incoming Perlis-Maybank-Agen-Main Perlis-Maybank-Agen-Outgoing Perlis-Maybank-Agen-Incoming Selangor-RHB-Agen-Main Selangor-RHB-Agen-Outgoing Selangor-RHB-Agen-Incoming Selangor-Maybank-Agen-Main Selangor-Maybank-Agen-Outgoing Selangor-Maybank-Agen-Incoming Selangor-CIMB-Agen-Main Selangor-CIMB-Agen-Outgoing Selangor-CIMB-Agen-Incoming Terengganu-Maybank- Agen-Main Terengganu-Maybank- Agen-Outgoing Terengganu-Maybank- Agen-Incoming Terengganu-CIMB-Agen-Main Terengganu-CIMB-Agen-Outgoing Terengganu-CIMB-Agen-Incoming BPOPA-Dana-Affin Bank-Agen-Main BPOPA-Dana-Affin Bank-Agen-Outgoing BPOPA-Dana-Affin Bank-Agen-Incoming Kota Kinabalu-Maybank-Agen-Main Kota Kinabalu-Maybank-Agen-Outgoing Kota Kinabalu-Maybank-Agen-Incoming Kota Kinabalu-Public Bank-Agen-Main Kota Kinabalu-Public Bank-Agen-Outgoing Kota Kinabalu-Public Bank-Agen-Incoming Kota Kinabalu-CIMB-Agen-Main Kota Kinabalu-CIMB-Agen-Outgoing Kota Kinabalu-CIMB-Agen-Incoming Keningau-Alliance Bank-Agen-Main Keningau-Alliance Bank-Agen-Outgoing Keningau-Alliance Bank-Agen-Incoming | 246

A0115270 A0115271 A0115272 A0115280 A0115281 A0115282 A0115290 A0115291 A0115292 A0115300 A0115301 A0115302 A0115310 A0115311 A0115312 A0115320 A0115321 A0115322 A0115330 A0115331 A0115332 A0115340 A0115341 A0115342 A0115360 A0115361 A0115362 A0115370 A0115371 A0115372 A0115380 A0115381 A0115382 A0116000

Sandakan-BSN-Agen-Main Sandakan-BSN-Agen-Outgoing Sandakan-BSN-Agen-Incoming Kuching-Maybank-Agen-Main Kuching-Maybank-Agen-Outgoing Kuching-Maybank-Agen-Incoming Kuching-CIMB-Agen-Main Kuching-CIMB-Agen-Outgoing Kuching-CIMB-Agen-Incoming Sri Aman-Hong Leong-Agen-Main Sri Aman-Hong Leong-Agen-Outgoing Sri Aman-Hong Leong-Agen-Incoming Sibu-RHB-Agen-Main Sibu-RHB-Agen-Outgoing Sibu-RHB-Agen-Incoming Sibu-Maybank-Agen-Main Sibu-Maybank-Agen-Outgoing Sibu-Maybank-Agen-Incoming Miri-Public Bank-Agen-Main Miri-Public Bank-Agen-Outgoing Miri-Public Bank-Agen-Incoming Kapit-BSN-Agen-Main Kapit-BSN-Agen-Outgoing Kapit-BSN-Agen-Incoming Bintulu-BSN-Agen-Main Bintulu-BSN-Agen-Outgoing Bintulu-BSN-Agen-Incoming Kementerian Kewangan-Affin Bank-Agen-Main Kementerian Kewangan-Affin Bank-Agen-Outgoing Kementerian Kewangan-Affin Bank-Agen-Incoming Kementerian Kewangan-CIMB-Agen-Main Kementerian Kewangan-CIMB-Agen-Outgoing Kementerian Kewangan-CIMB-Agen-Incoming

Bank Agen 2

Nota: untuk keperluan pada masa hadapan.

| 247

A0117000

Panjar

Tujuan – memperakaunkan urusniaga akaun panjar. Akaun panjar terdiri daripada Panjar Seperduabelas, Panjar Tiga Perduabelas, Panjar Unit dan Panjar Khas. A0117100

Panjar Kementerian Luar Negeri (1) A0117101 Afrika Selatan - Pretoria A0117102 Algeria - Algiers A0117103 Amerika Syarikat - Los Angeles A0117104 Amerika Syarikat – New York (KJM) A0117105 Amerika Syarikat – New York (PTM) A0117106 Amerika Syarikat - Washington A0117107 Arab Saudi - Jeddah A0117108 Arab Saudi - Riyadh A0117109 Argentina - Buenos Aires A0117110 Australia - Canberra A0117111 Australia - Melbourne A0117112 Australia - Perth A0117113 Austria - Vienna A0117114 Bahrain - Manama A0117115 Bangladesh - Dhaka A0117116 Belanda - Hague A0117117 Belgium - Brussels A0117118 Bosnia Herzegovina - Sarajevo A0117119 Brazil - Brasilia A0117120 Brunei – Bandar Seri Begawan A0117121 Chile - Santiago A0117122 China - Beijing A0117123 China - Guangzhou A0117124 China - Kunming A0117125 China - Shanghai A0117126 Croatia - Zagreb A0117127 Cuba - Havana A0117128 Emiriah Arab Bersatu - Abu Dhabi A0117129 Emiriah Arab Bersatu - Dubai A0117130 Fiji - Suva A0117131 Filipina - Davao City A0117132 Filipina - Manila A0117133 Finland - Helsinki A0117134 Ghana - Accra A0117135 Guinea - Conakry | 248

A0117136 A0117137 A0117138 A0117139 A0117140 A0117141 A0117142 A0117143 A0117144 A0117145 A0117146 A0117147 A0117148 A0117149 A0117150 A0117151 A0117152 A0117153 A0117154 A0117155 A0117156 A0117157 A0117158 A0117159 A0117160 A0117161 A0117162 A0117163 A0117164 A0117165 A0117166 A0117167 A0117168 A0117169 A0117170 A0117171 A0117172 A0117173 A0117174 A0117175 A0117176

Hong Kong (KJM) Hong Kong (Bangunan Malaysia) Hungary - Budapest India - Chennai India - Mumbai India - New Dehli Indonesia - Asean Di Jakarta Indonesia - Jakarta Indonesia - Medan Indonesia - Pekan Baru Indonesia - Pontianak Iran - Tehran Ireland - Dublin Itali - Rome Jepun - Tokyo Jerman - Berlin Jerman - Frankfurt Jordan - Amman Kanada - Ottawa Kanada - Vancouver Kazakhstan - Astana Kemboja - Phnom Penh Kenya - Nairobi Korea Selatan - Seoul Korea Utara - Pyongyang Kuwait Laos - Vientiane Libya - Tripoli Lubnan - Beirut Maghribi - Rabat Mesir - Kaherah Mexico - Mexico City Myanmar - Yangoon Namibia - Windhoek Nepal - Kathmandu New Zealand - Wellington Nigeria - Abuja Oman - Muscat Pakistan - Islamabad Pakistan - Karachi Papua New Guinea – Port Moresby | 249

A0117177 A0117178 A0117179 A0117180 A0117181 A0117182 A0117183 A0117184 A0117185 A0117186 A0117187 A0117188 A0117189 A0117190 A0117191 A0117192 A0117193 A0117194 A0117195 A0117196 A0117197 A0117198 A0117199

Perancis - Paris Peru - Lima Poland - Warsaw Qatar - Doha Republik Czech - Prague Romania - Bucharest Rusia - Moscow Senegal - Dakar Sepanyol - Madrid Serbia Montenegro - Belgrade Singapura Sri Lanka - Colombo Sudan - Khartoum Sweden - Stockholm Switzerland - Berne Switzerland - Geneva Syria - Damascus Taiwan - Taipei Thailand - Bangkok Thailand - Songkhla Timor Leste - Dili Turki - Ankara Turkmenistan – Ashgabat

A0117200

Panjar Kementerian Luar Negeri (2) A0117201 Ukraine - Kiev A0117202 United Kingdom - London A0117203 Uzbekistan - Tashkent A0117204 Venezuela - Caracas A0117205 Vietnam - Hanoi A0117206 Vietnam - Ho Chi Minh A0117207 Yemen - Sana'a A0117208 Zimbabwe - Harare A0117209 Iraq - Baghdad A0117210 Azerbaijan - Baku

A0117300

Panjar Kementerian Pertahanan A0117301 Afrika Selatan - Pretoria A0117302 Amerika Syarikat - New York A0117303 Amerika Syarikat - Washington A0117304 Australia - Canberra | 250

A0117305 A0117306 A0117307 A0117308 A0117309 A0117310 A0117311 A0117312 A0117313 A0117314 A0117315 A0117316 A0117317 A0117318 A0117319 A0117320 A0117321 A0117322 A0117323 A0117324 A0117325 A0117326

Brunei - Bandar Seri Begawan China - Beijing Filipina - Manila India - New Delhi Indonesia - Jakarta Indonesia - Medan Indonesia - Pontianak Itali - Rome Jepun - Tokyo Jordan - Amman Kemboja - Pnom Penh Korea Selatan - Seoul Myammar - Yangoon New Zealand - Wellington Pakistan - Islamabad Perancis - Paris Rusia - Moscow Singapura Thailand - Bangkok Turki - Ankara United Kingdom - London Vietnam – Hanoi

A0117400

Panjar Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani A0117401 Amerika Syarikat - Washington A0117402 Australia - Sydney A0117403 Belanda - The Hague A0117404 China - Beijing A0117405 Emiriah Arab Bersatu - Dubai A0117406 Jepun - Tokyo A0117407 Thailand – Bangkok

A0117500

Panjar Pelbagai Kementerian A0117510 Panjar Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri A0117511 Belgium - Brussels A0117512 Indonesia - Jakarta A0117513 Switzerland - WTO Geneva A0117520 A0117521

Panjar Jabatan Perkhidmatan Awam Amerika Syarikat - Washington | 251

A0117600

A0117522

Jepun – Tokyo

A0117530 A0117531

Panjar Jabatan Imigresen Malaysia United Kingdom – London

A0117540 A0117541 A0117542 A0117543 A0117544 A0117545 A0117546

Panjar Kementerian Pendidikan Malaysia Perancis – Paris Amerika Syarikat - Washington Australia - Sydney Jordan - Amman United Kingdom - London Mesir – Kaherah

A0117550 A0117551

Panjar Kastam Diraja Malaysia Singapura

Panjar Khas A0117601 A0117602 A0117603 A0117604 A0117605 A0117606 A0117607 A0117608 A0117609

A0117610 A0117611 A0117612 A0117613 A0117614 A0117615

Hospital (Kementerian Kesihatan Malaysia) Mengiring Penjara (Jabatan Penjara Malaysia) Deposit Hospital (Kementerian Pertahanan) Deposit Dan Pendapatan Penghuni Jabatan Penjara Malaysia Operasi Berita Hal Ehwal Semasa (Jabatan Penyiaran Malaysia) Kapal (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia) Penumpang (Jabatan Kastam Diraja Malaysia) Polis Mahkamah Kuala Lumpur (Polis Diraja Malaysia) Tugas Operasi Pemeriksaan Artikel Larangan Banduan Dan Bayaran Hadiah S.61 Akta Penjara Bagi Institusi Penjara (Jabatan Penjara Malaysia) Insolvensi (Jabatan Insolvensi Malaysia) Program TV, Radio Dan Berita Ehwal Semasa (Jabatan Penyiaran Malaysia) Jabatan Mineral dan Geosains Selangor Parlimen-Mesyuarat Mingguan Dan Elaun Harian Infra (Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah) Bantuan Serta Merta Kepada Kumpulan Sasar Dan Mangsa Malapetaka (Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat)

| 252

A0117616

Tabung Bantuan Masyarakat

Segera

Jabatan

A0117700

Panjar Seperduabelas A0117701 Jabatan Perkhidmatan Awam A0117702 Kementerian Pendidikan Malaysia

A0117800

Panjar Unit A0117801

A0118000

Kebajikan

Kementerian Pertahanan

Akaun Bank Lain

Tujuan – memperakaunkan urus niaga bagi akaun bank lain yang terdiri daripada akaun bank amanah dan akaun bank agensi. A0118100

Akaun Bank Amanah A0118105 A0118106 A0118107 A0118108 A0118109 A0118110

A0118200

Perpustakaan Negara/ Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan/Affinbank Amanah Negara/ Perbendaharaan, Kementerian Kewangan/BNM Tabung Bayaran Balik Cukai/LHDN/CIMB Tabung Bencana/ KLN/Affin Bank Kemanusiaan Rakyat Palestin /KLN/ Affin Bank Crown Agent London

Akaun Bank Agensi A0118201 Bank Jabatan Hal Ehwal Veteran - Affin Bank A0118202 Bank Kementerian Luar Negeri (SPLN) – BIMB A0118203 Operasi Pasaran Wang A0118204 Tabung Pelaburan Baru - CGC A0118206 Pinjaman Daripada OECF Jepun - CIMB A0118207 Bank JPA Pencen - CIMB A0118208 Bank JPA Pencen – Maybank A0118209 Bank Bahagian Pinjaman Perumahan – CIMB A0118210 Bank JPA Pencen – Affin Bank A0118211 Bank JPA Pencen – Affin Bank (Waran) A0118212 Bank JPA Pencen – Affin Bank (EFT)

| 253

A0120000 Wang Tunai Di Tangan Tujuan - memperakaunkan wang tunai di tangan yang terdiri daripada panjar wang runcit dan wang tunai belum dibankkan. A0121000

Panjar Wang Runcit

Tujuan – memperakaunkan urusniaga panjar wang runcit bagi sejumlah wang kecil yang diberikan kepada pegawai perakaunan untuk membolehkannya membuat pembayaran kecil yang segera dan perbelanjaan runcit tanpa mempertanggungkannya terlebih dahulu kepada sesuatu maksud perbelanjaan. A0121001

Panjar Wang Runcit

A0122000 Wang Tunai Belum Dibankkan Tujuan – memperakaunkan wang tunai yang diterima tetapi masih belum dimasukkan ke dalam bank. A0122001

Wang Tunai Belum Dibankkan

A0130000 Deposit Jangka Pendek Tujuan – memperakaunkan pegangan dalam deposit atau simpanan tetap bagi tempoh jangka pendek iaitu 3 bulan atau kurang sama ada di dalam negeri atau di luar negeri. A0131000

Dalam Negeri

Tujuan – memperakaunkan pegangan dalam deposit atau simpanan tetap di institusi kewangan dalam negeri bagi tempoh tiga (3) bulan atau kurang. A0131100

Deposit Jangka Pendek Dalam Negeri – 3 Bulan Dan Ke Bawah A0131101 Deposit Jangka Pendek Dalam Negeri – 3 Bulan Dan Ke Bawah

A0132000

Luar Negeri

Tujuan – memperakaunkan pegangan dalam deposit atau simpanan tetap dalam pelbagai mata wang asing di institusi kewangan luar negeri bagi tempoh tiga (3) bulan atau kurang.

| 254

A0132100

Deposit Jangka Pendek Luar Negeri – 3 Bulan Dan Ke Bawah A0132101 Deposit Jangka Pendek Luar Negeri – 3 Bulan Dan Ke Bawah

A0200000 Cukai Dan Pindahan Boleh Diperoleh Tujuan – memperakaunkan kutipan hasil cukai dan pindahan yang telah diiktiraf tetapi belum diterima berdasarkan MPSAS 23 - Hasil Daripada Urusniaga Bukan Pertukaran (Cukai dan Pindahan). A0210000 Terimaan Tak Ditunai Boleh Diperoleh Tujuan – memperakaunkan cek tak laku bagi hasil cukai dan pindahan. A0211000

Terimaan Tak Ditunai

Tujuan – memperakaunkan cek/wang pos/bank deraf yang diterima bagi maksud sesuatu terimaan hasil, amanah atau pulangan balik perbelanjaan tetapi telah dikembalikan oleh bank melalui Pejabat Perakaunan. A0211100

Terimaan Tak Ditunai A0211101 Terimaan Tak Ditunai

A0260000 Hasil Cukai Boleh Diperoleh Tujuan – memperakaunkan semua hasil cukai yang belum diterima. A0261000

Cukai Langsung

Tujuan – memperakaunkan semua hasil cukai langsung yang belum diterima. A0261100

Cukai Pendapatan A0261101 Cukai Pendapatan Dan Tambahan Cukai Pendapatan Individu A0261102 Cukai Pendapatan Dan Tambahan Cukai Pendapatan Syarikat A0261103 Cukai Pendapatan Petroleum A0261104 Cukai Pendapatan Koperasi A0261105 Cukai Pendapatan - Cukai Pegangan Individu A0261106 Cukai Pendapatan - Cukai Pegangan Korporat | 255

A0261199

Cukai Pendapatan Yang Lain

A0261900

Cukai Langsung Yang Lain

A0262000

Cukai Tidak Langsung

Tujuan – memperakaunkan semua hasil cukai tidak langsung yang belum diterima. A0262100 A0262200 A0262300 A0262400 A0262500 A0262600 A0262700 A0262800 A0262900

Duti Kastam - Eksport Duti Kastam – Import Duti Eksais Cukai Jualan Atas Barang-Barang Perkilangan Dalam Negeri Cukai Jualan Atas Import Cukai Perkhidmatan Levi Duti Eksais Terhadap Barangan Import Pelbagai Cukai Tidak Langsung

A0263000

Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (GST)

Tujuan – memperakaunkan semua hasil cukai barangan dan perkhidmatan (GST) yang belum diterima. A0263100 A0263200

Cukai Barangan Dan Perkhidmatan Import Cukai Barangan Dan Perkhidmatan Tempatan

A0270000 Hasil Bukan Cukai Belum Terima Tujuan – memperakaunkan semua hasil bukan cukai yang belum diterima. A0271000

Lesen, Bayaran Pendaftaran & Permit

Tujuan – memperakaunkan semua bayaran lesen, bayaran pendaftaran Dan permit yang belum diterima. A0271100 A0271200 A0271300 A0271400 A0271500 A0271900

Bayaran Untuk Kenderaan Bayaran Untuk Radio, Televisyen Dan Alat-Alat Elektrik Bayaran Untuk Pendaftaran Individu Bayaran Untuk Berniaga Bayaran Penerbangan Pelbagai Bayaran | 256

A0276000

Denda Dan Hukuman

Tujuan – memperakaunkan semua bayaran denda dan hukuman yang belum diterima. A0276100

Denda Dan Hukuman

A0277000

Sumbangan Dan Bayaran Ganti Daripada Luar Negeri Dan Sumbangan Tempatan

Tujuan – memperakaunkan semua sumbangan dan bayaran ganti daripada luar negeri dan sumbangan tempatan yang belum diterima. A0277100 A0277200 A0277300 A0277400

Bayaran Ganti Bagi Perkhidmatan Dari Luar Negeri Pampasan Dari Luar Negeri Pemberian Kerajaan Asing Sumbangan Tempatan

A0280000 Pelbagai Terimaan Dan Pindahan Belum Terima Tujuan – memperakaunkan semua pulangan balik perbelanjaan dan terimaan daripada Agensi-agensi Kerajaan yang lain yang belum diterima. A0281000

Pulangan Balik Perbelanjaan

Tujuan – memperakaunkan semua pulangan balik perbelanjaan bagi tahun-tahun lalu dan dapatan balik Kerajaan yang dibenarkan tetapi belum diterima. A0281100 A0281200 A0281300

Pulangan Balik Perbelanjaan Am Dapatan Balik Wang Amanah Dapatan Balik Wang Tak Dituntut

A0282000

Terimaan Daripada Agensi-Agensi Kerajaan

Tujuan – memperakaunkan semua terimaan yang belum diterima. A0282100 A0282200 A0282300 A0282400 A0282500

Terimaan Untuk Perkhidmatan Bayaran Balik Pemberian Dan Caruman Jualan Pelbagai Terimaan | 257

A0290000 Hasil Wilayah Persekutuan Belum Terima Tujuan – memperakaunkan semua hasil cukai dan hasil bukan cukai yang dipungut bagi pihak Wilayah-wilayah Persekutuan yang belum diterima. A0291000

Hasil Cukai Wilayah Persekutuan

Tujuan – memperakaunkan semua hasil cukai yang dipungut bagi pihak Wilayah Persekutuan yang belum diterima. A0291100

Cukai Langsung A0291101 Premium Cukai Tanah

A0291200

Cukai Tidak Langsung A0291201 Duti Hiburan

A0292000

Hasil Bukan Cukai Wilayah Persekutuan

Tujuan – memperakaunkan semua hasil bukan cukai yang dipungut bagi pihak Wilayah Persekutuan yang belum diterima. A0292100 A0292200 A0292300 A0292400 A0292900

Lesen, Bayaran Pendaftaran Dan Permit Perkhidmatan Dan Bayaran Perkhidmatan Perolehan Dari Jualan Aset Sewaan Pelbagai Hasil Bukan Cukai

A0300000 Akaun Belum Terima Tujuan – memperakaunkan hasil yang telah diiktiraf dan pinjaman yang masih belum diterima sama ada dalam bentuk tunai, barangan atau pelarasan. A0310000 Terimaan Tak Ditunai Belum Terima Tujuan – memperakaunkan cek tak laku bagi terimaan hasil, amanah atau pulangan balik perbelanjaan.

| 258

A0311000

Terimaan Tak Ditunai

Tujuan – memperakaunkan cek/wang pos/bank deraf yang diterima bagi maksud sesuatu terimaan hasil, amanah atau pulangan balik perbelanjaan tetapi telah dikembalikan oleh bank melalui Pejabat Perakaunan. A0311100

Terimaan Tak Ditunai A0311101 Terimaan Tak Ditunai

A0370000 Hasil Bukan Cukai Belum Terima (Urusniaga Pertukaran) Tujuan – memperakaunkan semua hasil bukan cukai yang belum diterima berdasarkan MPSAS 9 – Hasil daripada Urusniaga Pertukaran. A0372000

Perkhidmatan Dan Bayaran Perkhidmatan

Tujuan – memperakaunkan perkhidmatan dan bayaran perkhidmatan yang belum diterima. A0372100 A0372200 A0372300 A0372400

Bayaran Iktisas Bayaran Pelajaran Bayaran Iklan Bayaran Perkhidmatan

A0373000

Jualan Barang-Barang

Tujuan - memperakaunkan jualan barang-barang yang belum diterima. A0373100 A0373200 A0373300

A0373900

Jualan Barang-Barang Cetak Jualan Barang-Barang Stor Jualan Harta Benda Kecuali Yang Diperolehi Dari Peruntukan Pembangunan (Termasuk Tanah, Bangunan, Kemudahan Dan Alat Kelengkapan) Pelbagai Jualan

A0374000

Sewaan

Tujuan – memperakaunkan sewaan yang belum diterima. A0374100 A0374200

Sewa Tanah Sewa Bangunan | 259

A0374300 A0374400 A0374500 A0374600 A0374700 A0374800 A0374900

Sewa Kenderaan Sewa Jentera Sewa Alat Kelengkapan Pejabat, Perabot Dan Lengkapan Sewa Alat Kelengkapan Elektronik Sewa Alat Kelengkapan Elektrik Sewa Alat Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan Sewa Pelbagai

A0375000

Faedah Dan Perolehan Dari Pelaburan Dan Pinjaman

Tujuan – memperakaunkan faedah terakru dan perolehan dari pelaburan dan pinjaman yang belum diterima. A0375100 A0375200 A0375300 A0375400 A0375500 A0375700

Perolehan Dari Pelaburan Dalam Perusahaan Kewangan Perolehan Dari Pelaburan Dalam Perusahaan Bukan Kewangan Perolehan Dari Pelaburan Luar Negeri Perolehan Dari Pelaburan-Pelaburan Dalam Negeri Yang Lain Faedah Atas Pinjaman Persekutuan Faedah Atas Pinjaman Daripada Akaun Amanah Kerajaan

A0376000

Faedah Tergantung Akaun Belum Terima

Tujuan – memperakaunkan penjejasan bagi faedah Akaun Belum Terima. A0376100 A0376200 A0376300 A0376400 A0376500

Pendahuluan Pinjaman Kenderaan Pinjaman Komputer Pinjaman Persekutuan Pinjaman-Pinjaman Lain

A0378000

Aktiviti Mencari Gali Minyak Dan Gas (MTJA)

Tujuan – memperakaunkan semua bayaran bagi aktiviti mencari gali minyak dan gas yang belum diterima. A0378100 A0378200

Pendapatan Daripada Operasi Petroleum – Pihak Berkuasa Bersama Malaysia – Thailand (MTJA) Pendapatan Bukan Petroleum – Pihak Berkuasa Bersama Malaysia – Thailand (MTJA)

| 260

A0379000

Royalti

Tujuan – memperakaunkan royalti yang yang belum diterima. A0379100 A0379200

Royalti Televisyen Royalti Petroleum

A0390000 Hasil Wilayah Persekutuan Belum Terima Tujuan - memperakaunkan hasil Wilayah Persekutuan yang belum diterima. A0392000

Hasil Bukan Cukai Wilayah-Wilayah Persekutuan

Tujuan - memperakaunkan hasil bukan cukai wilayah-wilayah persekutuan yang belum diterima. A0392100 A0392200 A0392300 A0392400 A0392900

Lesen, Bayaran Pendaftaran Dan Permit Perkhidmatan Dan Bayaran Perkhidmatan Perolehan Dari Jualan Aset Sewaan Pelbagai Hasil Bukan Cukai

A0400000 Akaun Belum Terima Akaun Amanah Kerajaan Tujuan – memperakaunkan terimaan yang belum diterima di bawah Akaun Amanah Kerajaan. A0410000 Akaun Belum Terima Pinjaman Persekutuan Tujuan – memperakaunkan urus niaga Pinjaman Persekutuan yang belum diterima daripada sumber Kumpulan Wang Amanah dan Kumpulan Wang Pembangunan. A0411000

Pinjaman Persekutuan

Tujuan – memperakaunkan urus niaga Pinjaman Persekutuan yang belum diterima daripada sumber Kumpulan Wang Amanah dan Kumpulan Wang Pembangunan. A0411100 A0411200 A0411300 A0411400 A0411500

Kerajaan Negeri Syarikat Berkaitan Kerajaan Syarikat Bukan Berkaitan Kerajaan Badan Berkanun Pihak Berkuasa Tempatan | 261

A0411600 A0411700 A0411800

Yayasan, Pertubuhan, Persatuan dan Koperasi Kerajaan Asing / Pertubuhan Lain Di Negara Asing Agensi-Agensi Lain

A0420000 Akaun Belum Terima Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan Tujuan – memperakaunkan urus niaga Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan yang belum diterima. A0421000

Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan

Tujuan – memperakaunkan urus niaga Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan yang belum diterima. A0430000 Akaun Belum Terima Akaun Penyelesaian Tujuan – memperakaunkan urus niaga Akaun Penyelesaian yang belum diterima. A0431000

Akaun Semasa Antara Pentadbiran

Tujuan – memperakaunkan urus niaga Akaun Semasa Antara Pentadbiran yang belum diterima. A0432000

Akaun Penyelesaian Utama Perbendaharaan

Tujuan – memperakaunkan urus Perbendaharaan yang belum diterima. A0433000

niaga

Akaun

Penyelesaian

Utama

Akaun Penyelesaian Jabatan Mengakaun Sendiri

Tujuan – memperakaunkan urus niaga Akaun Penyelesaian Jabatan Mengakaun Sendiri yang belum diterima. A0440000 Akaun Belum Terima Kumpulan Wang Luar Jangka Tujuan – memperakaunkan urus niaga Kumpulan Wang Luar Jangka yang belum diterima. A0441000

Kumpulan Wang Luar Jangka

Tujuan – memperakaunkan urus niaga Kumpulan Wang Luar Jangka yang belum diterima. | 262

A0450000 Pinjaman Tujuan – memperakaunkan urus niaga pinjaman di bawah Akaun Amanah Kerajaan yang belum diterima. A0451000

Pinjaman

Tujuan – memperakaunkan urus niaga pinjaman di bawah Akaun Amanah Kerajaan yang belum diterima. A0451100 A0451200 A0451300

A0451400 A0451500 A0451600 A0451700

A0451800 A0451900 A0452100

Kontraktor Kredit Kerjasama Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi A0451301 Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi (Syarak) A0451302 Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi (Perbelanjaan Operasi) Pembangunan Ekonomi Belia Pembiayaan Komputer Pinjaman Diraja Pinjaman Kenderaan A0451701 Pinjaman Kenderaan Urusniaga A0451702 Pinjaman Kenderaan JANM Sabah A0451703 Pinjaman Kenderaan Perbendaharaan Negeri Sabah A0451704 Pinjaman Kenderaan JANM Sarawak Pinjaman Perumahan Kepada Golongan Pendapatan Rendah Rakyat Malaysia Di Luar Negeri Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan A0452101 Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan – JPA Malaysia A0452102 Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan – Kementerian Pendidikan (Sektor Pelajaran) A0452103 Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan – Kementerian Pendidikan (Sektor Pengajian Tinggi) A0452104 Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan – Kementerian Pertahanan

A0460000 Pendahuluan Tujuan – memperakaunkan bayaran pendahuluan di bawah Akaun Amanah Kerajaan yang belum diterima. | 263

A0461000

Pendahuluan Diri (Pegawai Awam)

Tujuan – memperakaunkan bayaran pendahuluan diri pegawai awam di bawah Akaun Amanah Kerajaan yang belum diterima. A0461100

Pendahuluan Diri (Pegawai Awam) A0461101 Pengangkutan dan Perbelanjaan Sara Hidup Dalam Negeri A0461102 Tunggakan Caruman KWSP A0461103 Bayaran Bil Hospital Kakitangan Kerajaan A0461104 Perbelanjaan Dibawah AP 55 A0461105 Perbelanjaan Di bawah AP 59 A0461106 Kehilangan Wang Awam AP 322 A0461107 Bayaran Terlebih Emolumen AP 327b A0461108 Lain-Lain Maksud Pendahuluan Diri A0461109 Pendahuluan Gaji (UGAT) A0461110 Pengangkutan dan Perbelanjaan Sara Hidup bagi Penjawat Awam Di Luar Negeri (SPLN) A0461111 Deposit Sewa Luar Negeri (SPLN) A0461112 Pendahuluan Sewa Rumah Luar Negeri (SPLN) A0461113 Pendahuluan Yuran Sekolah Luar Negeri (SPLN) A0461114 Pendahuluan Diri Wang Cagaran Sekolah Luar Negeri (SPLN)

A0461200

Pendahuluan Pelbagai A0461201 Pendahuluan Pelbagai

A0461400

Pendahuluan Untuk Negeri A0461401 Pendahuluan Untuk Negeri

A0470000 Pelbagai Kumpulan Wang Tujuan – memperakaunkan urus niaga Pelbagai Kumpulan Wang di bawah Akaun Amanah Kerajaan yang belum diterima. A0471000

Pelbagai Kumpulan Wang

Tujuan – memperakaunkan urus niaga Pelbagai Kumpulan Wang yang belum diterima. A0471001

Kumpulan Wang Amanah Negara | 264

A0471002 A0471003 A0471004 A0471005 A0471006 A0471007 A0471008 A0471009 A0471010 A0471011 A0471012 A0471013 A0471014

A0471015

A0471017 A0471018 A0471019 A0471020 A0471021 A0471022 A0471023 A0471024 A0471025 A0471026

Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin Kumpulan Wang Amanah Sukan Negara Kumpulan Wang Amanah Bantuan Bencana Negara Kumpulan Wang Amanah Bantuan Serangan Binatang Buas Kumpulan Wang Cadangan Untuk Negeri Kumpulan Wang Amanah Kebajikan Dan Kemudahan Penuntut Luar Negeri Kumpulan Wang Amanah Dana Automotif Bumiputera Kumpulan Wang Amanah Kebudayaan Dan Kebajikan Penggiat Seni Kumpulan Wang Amanah Lembaga Peperiksaan Malaysia Kumpulan Wang Amanah Bagi Projek ICT Sektor Awam Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Perundingan Dan Penyelidikan Institut Penilaian Negara Kumpulan Wang Amanah Pengangkutan Awam Kumpulan Wang Amanah Pengurusan Perolehan Setem Cukai (Benderol) Untuk Rokok Dan Minuman Keras Kumpulan Wang Amanah Projek Pengukuran Sempadan Bersama Di Antara Negeri-Negeri Semenanjung Malaysia Kumpulan Wang Amanah Sokongan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Kumpulan Wang Amanah Taman Laut Dan Rizab Laut Kumpulan Wang Amanah Kursi Pengajian Melayu Leiden Universiti The Netherlands Kumpulan Wang Amanah Majlis Penyelidikan Dan Kemajuan Sains Negara Kumpulan Wang Amanah Penjelas Hutang Kumpulan Wang Amanah Perkhidmatan Kemasyarakatan Dan Kebajikan Kumpulan Wang Amanah Perpustakaan Negara Kumpulan Wang Amanah Program Perumahan Rakyat Dimiliki Kumpulan Wang Amanah Skim Biasiswa Sukan Persekutuan Kumpulan Wang Amanah Tabung Bantuan Perubatan

| 265

A0471027 A0471028 A0471029 A0471030 A0471031

Kumpulan Wang Amanah Tabung Inovasi Negara Berhad Kumpulan Wang Amanah Tabung Pustaka Peringatan P. Ramlee Akaun Stor Dan Workshop Belum Diuntukkan (Stor JPS) Akaun Stor Dan Workshop Belum Diuntukkan (Workshop JKR) Akaun Stor Dan Workshop Belum Diuntukkan (Workshop JPS)

A0480000 ABT (Ongoing Receivables) Tujuan - memperakaunkan terimaan hasil secara sementara untuk keperluan sistem. A0500000 Perbelanjaan Terdahulu Tujuan – memperakaunkan perbelanjaan yang dibayar terdahulu sebelum bekalan dan perkhidmatan diterima. Ia juga termasuk kenaan dan bayaran tetap yang dibayar terdahulu dan pendahuluan kepada kontraktor. Ia dilaporkan sebagai aset di Penyata Kedudukan Kewangan, nilai belanja akan dilaporkan sebagai perbelanjaan di Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan sebaik sahaja bekalan dan perkhidmatan diterima. A0520000 Bekalan dan Perkhidmatan Tujuan – memperakaunkan perbelanjaan bagi bekalan dan perkhidmatan yang dibayar terdahulu sebelum bekalan dan perkhidmatan tersebut diterima. A0521000 A0522000 A0523000 A0524000 A0525000 A0526000 A0527000 A0528000 A0529000

Perbelanjaan Perjalanan Dan Sara Hidup Pengangkutan Barang-Barang Perhubungan Dan Utiliti Sewaan Dan Pajakan Operasi Bahan-Bahan Makanan Dan Minuman Bekalan Bahan Mentah Bekalan Dan Bahan-Bahan Lain Penyelenggaraan Dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli Perkhidmatan Ikhtisas Dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli Dan Hospitaliti

| 266

A0540000 Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap Tujuan – memperakaunkan perbelanjaan bagi pemberian dan kenaan bayaran tetap yang dibayar terdahulu sebelum tempoh perbelanjaan tersebut berlaku. A0541000 A0542000 A0543000 A0544000 A0545000 A0546000 A0547000 A0548000

Biasiswa, Dermasiswa Dan Bantuan Pelajaran Pemberian Dalam Negeri Pemberian Luar Negeri Tuntutan Insurans Dan Pampasan Kos Kewangan Pencen Ganjaran Gantian Cuti Rehat

A0590000 Pendahuluan Kepada Kontraktor Tujuan – memperakaunkan bayaran terdahulu kepada kontraktor sebelum bekalan dan perkhidmatan tersebut diterima atau dilaksanakan. A0591000 Kementerian/Jabatan A0600000 Inventori Untuk Digunakan Tujuan – memperakaunkan semua inventori dalam bentuk barangan atau bekalan yang digunakan dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan berdasarkan MPSAS 12 – Inventori. A0620000 Inventori Bahan dan Bekalan Tujuan - memperakaunkan semua bahan dan bekalan yang digunakan dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan. A0625000

Bahan Makanan Dan Minuman

Tujuan - memperakaunkan bahan dan bekalan makanan dan minuman yang sedia untuk digunakan dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan. A0625100

Beras, Gandum dan Bijian A0625101 Beras A0625102 Gandum dan Barli | 267

A0625103 A0625200

Daging A0625201 A0625202

Bijian-bijian Lain

Daging (termasuk diawet, ditinkan dan hidupan hidup untuk tujuan disembelih) Ikan, Kerang, Ketam, Udang dan Makanan Laut yang Lain (termasuk yang dimasinkan, diawetkan, dikeringkan dan ditinkan)

A0625300

Sayuran dan Buah-buahan A0625301 Buah-buahan (termasuk ditinkan, diawetkan dan dikeringkan) A0625302 Sayur-sayuran (termasuk ditinkan, diawetkan dan dikeringkan)

A0625400

Makanan-makanan Lain A0625401 Minyak Masak A0625402 Rempah-ratus termasuk gula, garam dan lada sulah A0625403 Makanan Bermasak (seperti roti dan kuih) A0625499 Makanan-makanan yang Lain

A0625500

Bahan Keluaran Susu A0625501 Susu Tepung, Susu Pekat dan keluaran susu yang lain A0625502 Mentega dan Keju

A0625600

Minuman Yang Telah Diproses A0625601 Minuman Tidak Berkarbonat (seperti teh, kopi dan koko) A0625602 Minuman Berkarbonat A0625603 Minuman-minuman Lain

A0626000 Bahan Mentah dan Bahan Penyelenggaraan dan Pembaikan Tujuan memperakaunkan bahan atau bekalan bahan mentah dan penyelenggaraan/pembaikan yang sedia untuk digunakan dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan. A0626100

Alat-alat Ganti A0626101 Alat Ganti Kapal Terbang A0626102 Alat Ganti Kapal dan Bot A0626103 Alat Ganti Kenderaan Berat | 268

A0626111 A0626112 A0626113 A0626114 A0626119 A0626121 A0626126 A0626131 A0626136 A0626141 A0626146 A0626151 A0626156 A0626161 A0626166 A0626171 A0626199 A0626200

Alat Ganti Jentera Perkilangan Alat Ganti Jentera Pertanian Alat Ganti Jentera Pembinaan Alat Ganti Jentera Mengendalikan Bahan-bahan Konveyor, Lif, Hoist dan Lain-lain (Termasuk Traktor) Alat Ganti Jentera yang Lain Alat Ganti Kelengkapan Pejabat, Perabot dan Lengkapan Alat Ganti Kelengkapan Elektronik Alat Ganti Kelengkapan Elektrik Alat Ganti Kelengkapan Penyiaran dan Perhubungan Alat Ganti Kelengkapan Fotografi dan Tayangan Gambar Alat Ganti Kelengkapan Perubatan Kesihatan dan Pergigian Alat Ganti Kelengkapan Muzik Alat Ganti Kelengkapan Pertahanan Alat Ganti Kelengkapan Bekalan Air dan Elektrik Alat Ganti Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan dan Kesihatan Alat Ganti Kelengkapan Penyelidikan Alat-alat Ganti yang Lain

Petroleum, Bahan-bahan Keluaran Petroleum dan Bahan-bahan Pembakar A0626201 Minyak Petrol A0626202 Minyak Disel A0626203 Minyak Tanah A0626204 Minyak Penerbangan A0626205 Minyak Pembakar A0626206 Minyak Pelincir, dan Gris A0626207 Gas A0626208 Bitumen A0626299 Keluaran Petroleum dan Bahan Pembakar yang Lain A0626300 Getah dan Barang-barang Keluaran Getah A0626301 Getah Mentah (Termasuk Getah Cair dan Getah Keping) A0626302 Tayar dan Tiub A0626399 Barang-barang Buatan Campuran Getah yang Lain

| 269

A0626400

Kayu dan Keluaran Kayu A0626401 Kayu Balak A0626402 Kayu Lapis A0626403 Veneer A0626404 Kayu yang Digergaji A0626405 Pintu dan Tingkap A0626499 Keluaran Kayu yang Lain

A0626500

Logam A0626501 A0626502 A0626503

Logam dan Bentuk Buih Besi Waja Timah, Tembaga, Perak, Emas dan Lain-lain

A0626600

Galian Mentah Bukan Logam A0626601 Tanah Liat A0626602 Batu Kapur, Besi dan Marmar A0626603 Kerikil dan Pasir A0626604 Asbestos A0626605 Batu Bata dan Genting A0626606 Bahan Gelas A0626607 Simen Konkrit A0626699 Galian Mentah yang Lain

A0626700

Kimia dan Bahan-bahan Kimia A0626701 Bahan Pengecat sepert cat, Barnish dan Laka A0626702 Adhesive dan Bahan-bahan Plastik A0626703 Getah Tiruan A0626704 Bahan Pencuci (Termasuk sabun, Syampu, Ramuan Mencuci, Bahan memutih dan Bahan Mengilat) A0626705 Bahan Letupan A0626706 Gas A0626799 Bahan-bahan Kimia yang Lain

A0626800

Bekalan Pertanian A0626801 Baja A0626802 Racun Serangga dan Racun Tumbuhan A0626803 Alat Kecil Pertanian (seperti cangkul, penggali dan pengorek)

A0626900

Makanan Ternakan A0626901 Makanan Ternakan Ikan | 270

A0626999 A0627000

Makanan Ternakan Haiwan Yang Lain

Bekalan Dan Bahan-Bahan Lain

Tujuan - memperakaunkan bekalan dan bahan-bahan lain yang sedia untuk digunakan dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan. A0627100

Bekalan Pejabat A0627101 Laporan-laporan Jabatan dan Bahan-bahan Bercetak Yang Lain A0627103 Alat Tulis Komputer A0627199 Bekalan-bekalan Pejabat yang Lain\

A0627300

Bekalan Riadah A0627301 Alat Permainan Kanak-kanak A0627302 Alat Sukan dan Olahraga A0627303 Alat Muzik A0627399 Alat-alat Lain

A0627400

Bekalan Perubatan Kesihatan dan Pergigian A0627401 Ubat dan Dadah A0627402 Gas Perubatan A0627403 Bekalan Reagen A0627404 Bekalan Vaksin A0627499 Bekalan Perubatan Kesihatan dan Pergigian

A0627500

Bekalan dan bahan Fotografi A0627501 Bekalan dan Bahan untuk Filem Fotografi, Plates, XRay, Mikro dan Lain A0627502 Bekalan dan Bahan Fotografi yang Lain

A0627600

Bahan Tenunan dan Barang-barang Pakaian A0627601 Bahan-bahan Campuran Sutera A0627602 Bahan-Bahan Campuran Kapas A0627603 Bahan-Bahan Campuran Bulu Kambing A0627604 Jenis Kain Tiruan Yang Lain A0627605 Pakaian (seperti baju dan seluar termasuk pakaian seragam) A0627699 Pakaian yang lain (seperti kasut, jam tangan, tali leher dan tali pinggang) | 271

A0627700

Bekalan dan Bahan Penyelidikan A0627701 Haiwan dan serangga A0627702 Tumbuh-tumbuhan A0627799 Bekalan dan bahan-bahan penyelidikan lain

A0630000 Inventori Keselamatan dan Pertahanan Tujuan - memperakaunkan barangan keselamatan dan pertahanan yang digunakan untuk menjaga keselamatan dan mempertahankan negara. A0635000

Kelengkapan dan Peralatan

Tujuan - memperakaunkan inventori kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk menjaga keselamatan dan mempertahankan negara. A0635600

Kelengkapan Pertahanan dan Keselamatan A0635602 Peluru, Bahan Letupan dan Bom A0635699 Kelengkapan Pertahanan yang Lain

A0636000

Haiwan

Tujuan - memperakaunkan inventori haiwan yang digunakan untuk menjaga keselamatan dan mempertahankan negara. A0636100

Haiwan A0636102

Haiwan Keselamatan

A0700000 Inventori Untuk Dijual Tujuan – memperakaunkan semua inventori dalam bentuk barangan atau bekalan yang digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan. Ini termasuk pengagihan pada harga nominal atau percuma untuk kepentingan awam seperti bekalan ubat di Hospital Kerajaan. A0720000 Inventori Bahan dan Bekalan Tujuan – memperakaunkan inventori bahan dan bekalan yang dibeli dan dipegang untuk digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan.

| 272

A0725000

Bahan Makanan dan Minuman

Tujuan - memperakaunkan inventori bahan makanan dan minuman yang dibeli dan dipegang untuk digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan. A0725100

Beras, Gandum dan Bijan A0725101 Beras A0725102 Gandum dan Barli A0725103 Bijian-bijian Lain

A0725200

Daging A0725201 A0725202

Daging (termasuk diawet, ditinkan dan haiwan hidup untuk tujuan disembelih) Ikan, Kerang, Ketam, Udang dan Makanan laut yang Lain (termasuk yang dimasinkan, diawetkan, dikeringkan dan ditinkan)

A0725300

Sayuran dan Buah-buahan A0725301 Buah-buahan (termasuk ditinkan, diawetkan dan dikeringkan) A0725302 Sayur-sayuran (termasuk yang ditinkan, diawet dan dikeringkan)

A0725400

Makanan-makanan Lain A0725401 Minyak Masak A0725402 Rempah-ratus termasuk gula, garam dan lada sulah A0725403 Makanan Bermasak (seperti roti dan kuih) A0725499 Makanan-makanan yang Lain

A0725500

Bahan Keluaran Susu A0725501 Susu Tepung, Susu Pekat dan Keluaran Susu yang Lain A0725502 Mentega dan Keju

A0725600

Minuman yang telah Diproses A0725601 Minuman Tidak Berkarbonat (seperti teh, kopi dan koko) A0725602 Minuman Berkarbonat A0725603 Minuman-minuman lain

| 273

A0726000

Bahan Mentah dan Bahan Penyelenggaraan dan Pembaikan

Tujuan - memperakaunkan inventori bahan mentah dan bahan penyelenggaraan dan pembaikan yang dibeli dan dipegang untuk digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan. A0726200

Petroleum, Bahan-bahan Keluaran Petroleum dan Bahan-bahan Pembakar A0726201 Minyak Petrol A0726202 Minyak Disel A0726203 Minyak Tanah A0726204 Minyak Penerbangan A0726205 Minyak Pembakar A0726206 Minyak Pelincir dan Gris A0726207 Gas A0726208 Bitumen A0726299 Keluaran Petroleum dan Bahan Pembakar yang Lain

A0726300

Getah dan Barang-barang Keluaran Getah A0726301 Getah Mentah (termasuk getah cair dan getah keping) A0726302 Tayar dan Tiub A0726399 Barang-barang Buatan Campuran Getah yang Lain

A0726400

Kayu dan Keluaran Kayu A0726401 Kayu Balak A0726402 Kayu Lapis A0726403 Veneer A0726404 Kayu yang Digergaji A0726405 Pintu dan Tingkap A0726499 Keluaran Kayu yang Lain

A0726500

Logam A0726501 A0726502 A0726503

A0726600

Logam dan Bentuk Bijih Besi Waja Timah, Tembaga, Perak, Emas dan Lain-lain

Galian Mentah Bukan Logam A0726601 Tanah Liat A0726602 Batu Kapur, Besi dan Marmar A0726603 Kerikil dan Pasir A0726604 Asbestos | 274

A0726605 A0726606 A0726607 A0726699

Batu Bata dan Genting Bahan Gelas Simen Konkrit Galian Mentah yang Lain

A0726700

Kimia dan Bahan-bahan Kimia A0726701 Bahan Pengecat seperti cat, barnish dan Laka A0726702 Adhesive dan Bahan-bahan Plastik A0726703 Getah Tiruan A0726704 Bahan Pencuci (termasuk sabun, syampu, ramuan mencuci, bahan memutih dan bahan mengilat) A0726705 Bahan Letupan A0726706 Gas A0726707 Bahan-bahan kimia yang lain

A0726800

Bekalan Pertanian A0726801 Baja A0726802 Racun Serangga dan Racun Tumbuhan A0726803 Alat Kecil Pertanian (seperti cangkul, penggali dan pengorek)

A0726900

Makanan Ternakan A0726901 Makanan Ternakan Ikan A0726902 Makanan Ternakan Ikan yang Lain

A0727000 Bekalan dan Bahan-bahan Lain Tujuan - memperakaunkan inventori bekalan dan bahan-bahan lain yang dibeli dan dipegang untuk digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan. A0727100

Bekalan Pejabat A0727101 Laporan-laporan Jabatan dan Bahan-bahan Bercetak Yang Lain A0727103 Alat Tulis Komputer A0727199 Bekalan-bekalan Pejabat yang Lain

A0727300

Bekalan Riadah A0727301 Alat Permainan Kanak-kanak A0727302 Alat Sukan dan Olahraga A0727303 Alat Muzik | 275

A0727399

Alat-alat Lain

A0727400

Bekalan Perubatan Kesihatan dan Pergigian A0727401 Ubat dan Dadah A0727402 Gas Perubatan A0727403 Bekalan Reagen A0727404 Bekalan Vaksin A0727499 Bekalan Perubatan Kesihatan dan Pergigian

A0727500

Bekalan dan bahan Fotografi A0627501 Bekalan dan Bahan untuk Filem Fotografi, Plates, XRay, Mikro dan Lain A0627502 Bekalan dan Bahan Fotografi yang Lain

A0727600

Bahan Tenunan dan Barang-barang Pakaian A0627601 Bahan-bahan Campuran Sutera A0627602 Bahan-Bahan Campuran Kapas A0627603 Bahan-Bahan Campuran Bulu Kambing A0627604 Jenis Kain Tiruan Yang Lain A0627605 Pakaian (seperti baju dan seluar termasuk pakaian seragam) A0627699 Pakaian yang lain (seperti kasut, jam tangan, tali leher dan tali pinggang)

A0627700

Bekalan dan Bahan Penyelidikan A0627701 Haiwan dan serangga A0627702 Tumbuh-tumbuhan A0627799 Bekalan dan bahan-bahan penyelidikan lain

A0730000 Inventori Biologi Pertanian Tujuan - memperakaunkan inventori biologi pertanian yang dibeli dan dipegang untuk digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan. A0736000

Haiwan, Pokok dan Benih

Tujuan - memperakaunkan inventori haiwan, pokok dan benih yang dibeli dan dipegang untuk digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan.

| 276

A0736100

A0736200

Haiwan A0736101

Haiwan Ternakan

Pokok dan Benih A0736201 Anak Pokok A0736202 Benih

A0800000 Inventori Untuk Digunakan (Sistem Inventori Luar) Tujuan – memperakaunkan semua inventori dalam bentuk barangan atau bekalan yang digunakan dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan (MPSAS 12 – Inventori). Kod inventori A0800000 hanya digunakan oleh Kementerian/Jabatan yang mempunyai sistem inventori sendiri dan pengemaskinian baki inventori akan dibuat di peringkat kawalan atau kod akaun inventori berkenaan. A0820000 Inventori Bahan dan Bekalan Tujuan - memperakaunkan inventori bahan dan bekalan yang sedia untuk digunakan dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan. A0825000

Bahan Makanan Dan Minuman

Tujuan - memperakaunkan bahan dan bekalan makanan dan minuman yang sedia untuk digunakan dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan. A0825100

Beras, Gandum dan Bijian A0825101 Beras A0825102 Gandum dan Barli A0825103 Bijian-bijian Lain

A0825200

Daging A0825201 A0825202

Daging (termasuk diawet, ditinkan dan hidupan hidup untuk tujuan disembelih) Ikan, Kerang, Ketam, Udang dan Makanan Laut yang Lain (termasuk yang dimasinkan, diawetkan, dikeringkan dan ditinkan)

| 277

A0825300

Sayuran dan Buah-buahan A0825301 Buah-buahan (termasuk ditinkan, diawetkan dan dikeringkan) A0825302 Sayur-sayuran (termasuk ditinkan, diawetkan dan dikeringkan)

A0825400

Makanan-makanan Lain A0825401 Minyak Masak A0825402 Rempah-ratus termasuk gula, garam dan lada sulah A0825403 Makanan Bermasak (seperti roti dan kuih) A0825499 Makanan-makanan yang Lain

A0825500

Bahan Keluaran Susu A0825501 Susu Tepung, Susu Pekat dan keluaran susu yang lain A0825502 Mentega dan Keju

A0825600

Minuman Yang Telah Diproses A0825601 Minuman Tidak Berkarbonat (seperti teh, kopi dan koko) A0825602 Minuman Berkarbonat A0825603 Minuman-minuman Lain

A0826000 Bahan Mentah dan Bahan Penyelenggaraan dan Pembaikan Tujuan memperakaunkan bahan atau bekalan bahan mentah dan penyelenggaraan/pembaikan yang sedia untuk digunakan dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan. A0826100

Alat-alat Ganti A0826101 Alat Ganti Kapal Terbang A0826102 Alat Ganti Kapal dan Bot A0826103 Alat Ganti Kenderaan Berat A0826111 Alat Ganti Jentera Perkilangan A0826112 Alat Ganti Jentera Pertanian A0826113 Alat Ganti Jentera Pembinaan A0826114 Alat Ganti Jentera Mengendalikan Bahan-bahan Konveyor, Lif, Hoist dan Lain-lain (Termasuk Traktor) A0826119 Alat Ganti Jentera yang Lain A0826121 Alat Ganti Kelengkapan Pejabat, Perabot dan Lengkapan A0826126 Alat Ganti Kelengkapan Elektronik | 278

A0826131 A0826136 A0826141 A0826146 A0826151 A0826156 A0826161 A0826166 A0826171 A0826199

Alat Ganti Kelengkapan Elektrik Alat Ganti Kelengkapan Penyiaran dan Perhubungan Alat Ganti Kelengkapan Fotografi dan Tayangan Gambar Alat Ganti Kelengkapan Perubatan Kesihatan dan Pergigian Alat Ganti Kelengkapan Muzik Alat Ganti Kelengkapan Pertahanan Alat Ganti Kelengkapan Bekalan Air dan Elektrik Alat Ganti Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan dan Kesihatan Alat Ganti Kelengkapan Penyelidikan Alat-alat Ganti yang Lain

A0826200

Petroleum, Bahan-bahan Keluaran Petroleum dan Bahan-bahan Pembakar A0826201 Minyak Petrol A0826202 Minyak Disel A0826203 Minyak Tanah A0826204 Minyak Penerbangan A0826205 Minyak Pembakar A0826206 Minyak Pelincir, dan Gris A0826207 Gas A0826208 Bitumen A0826299 Keluaran Petroleum dan Bahan Pembakar yang Lain A0826300 Getah dan Barang-barang Keluaran Getah A0826301 Getah Mentah (Termasuk Getah Cair dan Getah Keping) A0826302 Tayar dan Tiub A0826399 Barang-barang Buatan Campuran Getah yang Lain

A0826400

Kayu dan Keluaran Kayu A0826401 Kayu Balak A0826402 Kayu Lapis A0826403 Veneer A0826404 Kayu yang Digergaji A0826405 Pintu dan Tingkap A0826499 Keluaran Kayu yang Lain

A0826500

Logam A0826501

Logam dan Bentuk Buih | 279

A0826502 A0826503

Besi Waja Timah, Tembaga, Perak, Emas dan Lain-lain

A0826600

Galian Mentah Bukan Logam A0826601 Tanah Liat A0826602 Batu Kapur, Besi dan Marmar A0826603 Kerikil dan Pasir A0826604 Asbestos A0826605 Batu Bata dan Genting A0826606 Bahan Gelas A0826607 Simen Konkrit A0826699 Galian Mentah yang Lain

A0826700

Kimia dan Bahan-bahan Kimia A0826701 Bahan Pengecat sepert cat, Barnish dan Laka A0826702 Adhesive dan Bahan-bahan Plastik A0826703 Getah Tiruan A0826704 Bahan Pencuci (Termasuk sabun, Syampu, Ramuan Mencuci, Bahan memutih dan Bahan Mengilat) A0826705 Bahan Letupan A0826706 Gas A0826799 Bahan-bahan Kimia yang Lain

A0826800

Bekalan Pertanian A0826801 Baja A0826802 Racun Serangga dan Racun Tumbuhan A0826803 Alat Kecil Pertanian (seperti cangkul, penggali dan pengorek)

A0826900

Makanan Ternakan A0826901 Makanan Ternakan Ikan A0826999 Makanan Ternakan Haiwan Yang Lain

A0827000

Bekalan Dan Bahan-Bahan Lain

Tujuan - memperakaunkan bekalan dan bahan-bahan lain yang sedia untuk digunakan dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan.

| 280

A0827100

Bekalan Pejabat A0827101 Laporan-laporan Jabatan dan Bahan-bahan Bercetak Yang Lain A0827103 Alat Tulis Komputer A0827199 Bekalan-bekalan Pejabat yang Lain\

A0827300

Bekalan Riadah A0827301 Alat Permainan Kanak-kanak A0827302 Alat Sukan dan Olahraga A0827303 Alat Muzik A0827399 Alat-alat Lain

A0827400

Bekalan Perubatan Kesihatan dan Pergigian A0827401 Ubat dan Dadah A0827402 Gas Perubatan A0827403 Bekalan Reagen A0827404 Bekalan Vaksin A0827499 Bekalan Perubatan Kesihatan dan Pergigian

A0827500

Bekalan dan bahan Fotografi A0827501 Bekalan dan Bahan untuk Filem Fotografi, Plates, XRay, Mikro dan Lain A0827502 Bekalan dan Bahan Fotografi yang Lain

A0827600

Bahan Tenunan dan Barang-barang Pakaian A0827601 Bahan-bahan Campuran Sutera A0827602 Bahan-Bahan Campuran Kapas A0827603 Bahan-Bahan Campuran Bulu Kambing A0827604 Jenis Kain Tiruan Yang Lain A0827605 Pakaian (seperti baju dan seluar termasuk pakaian seragam) A0827699 Pakaian yang lain (seperti kasut, jam tangan, tali leher dan tali pinggang)

A0827700

Bekalan dan Bahan Penyelidikan A0827701 Haiwan dan serangga A0827702 Tumbuh-tumbuhan A0827799 Bekalan dan bahan-bahan penyelidikan lain

| 281

A0830000 Inventori Keselamatan dan Pertahanan Tujuan - memperakaunkan barangan keselamatan dan pertahanan yang digunakan untuk menjaga keselamatan dan mempertahankan negara. A0835000

Kelengkapan dan Peralatan

Tujuan - memperakaunkan inventori kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk menjaga keselamatan dan mempertahankan negara. A0835600

Kelengkapan Pertahanan dan Keselamatan A0835602 Peluru, Bahan Letupan dan Bom A0835699 Kelengkapan Pertahanan yang Lain

A0836000

Haiwan

Tujuan - memperakaunkan inventori haiwan yang digunakan untuk menjaga keselamatan dan mempertahankan negara. A0836100

Haiwan A0836102

Haiwan Keselamatan

A0900000 Inventori Untuk Dijual (Sistem Inventori Luar) Tujuan – memperakaunkan semua inventori dalam bentuk barangan atau bekalan yang digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan. Ini termasuk pengagihan pada harga nominal atau percuma untuk kepentingan awam seperti bekalan ubat di Hospital Kerajaan. Kod Inventori A0900000 hanya digunakan oleh Kementerian/Jabatan yang mempunyai sistem inventori sendiri dan pengemaskinian baki inventori akan dibuat di peringkat kawalan atau kod akaun secara bulanan. A0920000 Inventori Bahan dan Bekalan Tujuan – memperakaunkan inventori bahan dan bekalan yang dibeli dan dipegang untuk digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan.

| 282

A0925000

Bahan Makanan dan Minuman

Tujuan - memperakaunkan inventori bahan makanan dan minuman yang dibeli dan dipegang untuk digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan. A0925100

Beras, Gandum dan Bijan A0925101 Beras A0925102 Gandum dan Barli A0925103 Bijian-bijian Lain

A0925200

Daging A0925201 A0925202

Daging (termasuk diawet, ditinkan dan haiwan hidup untuk tujuan disembelih) Ikan, Kerang, Ketam, Udang dan Makanan Laut yang Lain (termasuk yang dimasinkan, diawetkan, dikeringkan dan ditinkan)

A0925300

Sayuran dan Buah-buahan A0925301 Buah-buahan (termasuk ditinkan, diawetkan dan dikeringkan) A0925302 Sayur-sayuran (termasuk yang ditinkan, diawet dan dikeringkan)

A0925400

Makanan-makanan Lain A0925401 Minyak Masak A0925402 Rempah-ratus termasuk gula, garam dan lada sulah A0925403 Makanan Bermasak (seperti roti dan kuih) A0925499 Makanan-makanan yang Lain

A0925500

Bahan Keluaran Susu A0925501 Susu Tepung, Susu Pekat dan Keluaran Susu yang Lain A0925502 Mentega dan Keju

A0925600

Minuman Yang Telah Diproses A0925601 Minuman Tidak Berkarbonat (seperti teh, kopi dan koko) A0925602 Minuman Berkarbonat A0925603 Minuman-minuman lain

| 283

A0926000

Bahan Mentah dan Bahan Penyelenggaraan dan Pembaikan

Tujuan - memperakaunkan inventori bahan mentah dan bahan penyelenggaraan dan pembaikan yang dibeli dan dipegang untuk digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan. A0926200

Petroleum, Bahan-Bahan Keluaran Petroleum Dan Bahan-Bahan Pembakar A0926201 Minyak Petrol A0926202 Minyak Disel A0926203 Minyak Tanah A0926204 Minyak Penerbangan A0926205 Minyak Pembakar A0926206 Minyak Pelincir Dan Gris A0926207 Gas A0926208 Bitumen A0926299 Keluaran Petroleum Dan Bahan Pembakar Yang Lain

A0926300

Getah Dan Barang-Barang Keluaran Getah A0926301 Getah Mentah (Termasuk Getah Cair Dan Getah Keping) A0926302 Tayar Dan Tiub A0926399 Barang-Barang Buatan Campuran Getah Yang Lain

A0926400

Kayu Dan Keluaran Kayu A0926401 Kayu Balak A0926402 Kayu Lapis A0926403 Veneer A0926404 Kayu Yang Digergaji A0926405 Pintu Dan Tingkap A0926499 Keluaran Kayu Yang Lain

A0926500

Logam A0926501 A0926502 A0926503

A0926600

Logam Dan Bentuk Bijih Besi Waja Timah,Tembaga,Perak,Emas Dan Lain-Lain

Galian Mentah Bukan Logam A0926601 Tanah Liat A0926602 Batu Kapur,Besi Dan Marmar A0926603 Kerikel Dan Pasir | 284

A0926604 A0926605 A0926606 A0926607 A0926699

Asbestos Batu Bata Dan Genting Bahan Gelas Simen Konkrit Galian Mentah Yang Lain

A0926700

Kimia Dan Bahan-Bahan Kimia A0926701 Bahan Pengecat Seperti Cat,Barnish Dan Laka A0926702 Adhesive Dan Bahan-Bahan Plastik A0926703 Getah Tiruan A0926704 Bahan Pencuci (Termasuk Sabun, Syampu ,Ramuan Mencuci, Bahan Memutih Dan Bahan Mengilat) A0926705 Bahan Letupan A0926706 Gas A0926799 Bahan-Bahan Kimia Yang Lain

A0926800

Bekalan Pertanian A0926801 Baja A0926802 Racun Serangga Dan Racun Tumbuhan A0926803 Alat Kecil Pertanian (Seperti Cangkul, Penggali Dan Pengorek)

A0926900

Makanan Ternakan A0926901 Makanan Ternakan Ikan A0926999 Makanan Ternakan Haiwan Yg Lain

A0927000

Bekalan Dan Bahan-Bahan Lain

Tujuan - memperakaunkan inventori bekalan dan bahan-bahan lain yang dibeli dan dipegang untuk digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan. A0927100

Bekalan Pejabat A0927101 Laporan-Laporan Jabatan Dan Bahan-Bahan Bercetak Yang Lain A0927103 Alat Tulis Komputer A0927199 Bekalan-Bekalan Pejabat Yang Lain

A0927300

Bekalan Riadah A0927301 Alat Permainan Kanak-Kanak A0927302 Alat Sukan Dan Olahraga | 285

A0927303 A0927399

Alat Muzik Alat Lain

A0927400

Bekalan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian A0927401 Ubat Dan Dadah A0927402 Gas Perubatan A0927403 Bekalan Reagen A0927404 Bekalan Vaksin A0927499 Bekalan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian

A0927500

Bekalan Dan Bahan Fotografi A0927501 Bekalan Dan Bahan Untuk Filem Fotografi, Plates, XRay, Mikro Dan Lain A0927599 Bekalan Dan Bahan Fotografi Yang Lain

A0927600

Bahan Tenunan Dan Barang-Barang Pakaian A0927601 Bahan-Bahan Campuran Sutera A0927602 Bahan-Bahan Campuran Kapas A0927603 Bahan Campuran Bulu Kambing A0927604 Jenis Kain Tiruan Yang Lain A0927605 Pakaian (Seperti Baju Dan Seluar Termasuk Pakaian Seragam) A0927699 Pakaian Yang Lain (Seperti Kasut, Jam Tangan, Tali Leher Dan Tali Pinggang)

A0927700

Bekalan Dan Bahan-Bahan Penyelidikan A0927701 Haiwan Dan Serangga A0927702 Tumbuh-Tumbuhan A0927799 Bekalan Dan Bahan-Bahan Penyelidikan Lain

A0930000

Inventori Biologi Pertanian

Tujuan - memperakaunkan inventori biologi pertanian yang dibeli dan dipegang untuk digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan. A0936000

Haiwan, Pokok dan Benih

Tujuan - memperakaunkan inventori haiwan, pokok dan benih yang dibeli dan dipegang untuk digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan.

| 286

A0936100

A0936200

Haiwan A0936101

Haiwan Ternakan

Pokok dan Benih A0936201 Anak Pokok A0936202 Benih

A1000000 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Tujuan - memperakaunkan pelaburan Kerajaan dalam entiti yang dikawal sekiranya pegangan kepentingan melebihi 50% atau Kerajaan mempunyai kuasa penuh terhadap entiti yang dikawal dalam tadbir urus polisi kewangan dan operasi sesebuah entiti lain serta mendapat manfaat daripada aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Ia boleh dikategorikan kepada pelaburan daripada sumber Akaun Amanah, Lebihan Dana dan Peruntukan Tahunan (Vot). A1010000 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Daripada Sumber Akaun Amanah Tujuan - memperakaunkan pelaburan yang dibuat dalam entiti yang dikawal di dalam dan luar negeri daripada sumber akaun amanah. A1011000

Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Dalam Negeri

A1011100

Dalam Negeri A1011101 Dalam Negeri

A1012000

Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Luar Negeri

A1012100

Luar Negeri A1012101 Luar Negeri

A1020000 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Daripada Sumber Lebihan Dana Tujuan - memperakaunkan pelaburan yang dibuat dalam entiti yang dikawal di dalam dan luar negeri daripada sumber lebihan dana. A1021000

Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Dalam Negeri

A1021100

Dalam Negeri A1021101 Dalam Negeri

| 287

A1022000

Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Luar Negeri

A1022100

Luar Negeri A1022101 Luar Negeri

A1030000 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Daripada Sumber Peruntukan Tahunan (Vot) Tujuan - memperakaunkan pelaburan yang dibuat dalam entiti yang dikawal di dalam dan luar negeri daripada peruntukan tahunan. A1038000

Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal

A1038100

Dalam Negeri A1038101 Pelaburan Dalam Perusahaan Kewangan A1038102 Pelaburan Dalam Perusahaan Bukan Kewangan A1038199 Pelaburan-Pelaburan Lain

A1038200

Luar Negeri A1038299 Pelbagai Pelaburan Di Luar Negeri

A1100000 Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Tujuan - memperakaunkan pelaburan Kerajaan dalam entiti yang dikawal secara usaha sama dengan pegangan kepentingan 50%. Entiti usaha sama merupakan entiti yang dikawal secara perkongsian berdasarkan perjanjian yang telah dipersetujui bersama. Ia boleh dikategorikan kepada pelaburan daripada sumber Akaun Amanah, Lebihan Dana dan Peruntukan Tahunan (Vot). A1110000 Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Daripada Sumber Akaun Amanah Tujuan - memperakaunkan pelaburan yang dibuat dalam entiti yang dikawal secara usaha sama di dalam dan luar negeri daripada sumber amanah. A1111000

Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Dalam Negeri

A1111100

Dalam Negeri A1111101 Dalam Negeri

| 288

A1112000

Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Luar Negeri

A1112100

Luar Negeri A1112101 Luar Negeri

A1120000 Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Daripada Sumber Lebihan Dana Tujuan - memperakaunkan pelaburan yang dibuat dalam entiti yang dikawal secara usaha sama di dalam dan luar negeri daripada sumber lebihan dana. A1121000

Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Dalam Negeri

A1121100

Dalam Negeri A1121101 Dalam Negeri

A1122000

Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Luar Negeri

A1122100

Luar Negeri A1122101 Luar Negeri

A1130000 Pelaburan Dalam Entiti Peruntukan Tahunan

Usahasama

Yang

Dikawal

Daripada

Sumber

Tujuan - memperakaunkan pelaburan dalam entiti usahasama yang dikawal di dalam dan luar negeri daripada peruntukan tahunan. A1138000

Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal

A1138100

Dalam Negeri A1138101 Pelaburan Dalam Perusahaan Kewangan A1138102 Pelaburan Dalam Perusahaan Bukan Kewangan A1138199 Pelaburan-Pelaburan Lain

A1138200

Luar Negeri A1138299 Pelbagai Pelaburan Di Luar Negeri

A1200000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Tujuan - memperakaunkan pelaburan Kerajaan dalam entiti bersekutu. Entiti bersekutu merupakan entiti yang dikawal secara langsung atau tidak langsung melalui kuasa mengundi | 289

atau kepentingan pegangan melebihi 20% dan kurang daripada 50% serta mempunyai pengaruh utama (significant influence) di dalam entiti yang dilaburkan. Ia boleh dikategorikan kepada pelaburan daripada sumber Akaun Amanah, Lebihan Dana dan Peruntukan Tahunan. A1210000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Daripada Sumber Akaun Amanah Tujuan - memperakaunkan pelaburan yang dibuat dalam entiti bersekutu di dalam dan luar negeri daripada sumber akaun amanah. . A1211000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Dalam Negeri A1211100

Dalam Negeri A1211101 Dalam Negeri

A1212000

Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Luar Negeri

A1212100

Luar Negeri A1212101 Luar Negeri

A1220000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Daripada Sumber Lebihan Dana Tujuan: Memperakaunkan pelaburan yang dibuat dalam entiti bersekutu di dalam dan luar negeri daripada sumber lebihan dana. . A1221000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Dalam Negeri A1221100

Dalam Negeri A1221101 Dalam Negeri

A1222000

Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Luar Negeri

A1222100

Luar Negeri A1222101 Luar Negeri

A1230000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Daripada Sumber Peruntukan Tahunan Tujuan - memperakaunkan pelaburan yang dibuat dalam entiti bersekutu di dalam dan luar negeri daripada peruntukan tahunan. A1238000

Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu

| 290

A1300000

A1238100

Dalam Negeri A1238101 Pelaburan Dalam Perusahaan Kewangan A1238102 Pelaburan Dalam Perusahaan Bukan Kewangan A1238199 Pelaburan-Pelaburan Lain

A1238200

Luar Negeri A1238299 Pelbagai Pelaburan Di Luar Negeri

Aset Kewangan

Tujuan - memperakaunkan aset kewangan selain daripada tunai, yang terdiri daripada instrumen kewangan, pegangan ekuiti sesuatu entiti atau hak yang dimeterai untuk mendapatkan aset kewangan daripada sesuatu entiti berdasarkan MPSAS 28 – Instrumen Kewangan:Persembahan, MPSAS 29 – Instrumen Kewangan: Pengiktirafan dan Pengukuran dan MPSAS 30 – Instrumen Kewangan: Pendedahan. Ia boleh dikategorikan kepada aset yang dipegang hingga matang, aset yang tersedia untuk dijual, aset yang tersedia untuk diperdagangkan dan pelbagai aset kewangan yang lain. A1310000 Aset Kewangan Dipegang Hingga Matang Tujuan - memperakaunkan aset kewangan bukan derivatif yang dipegang hingga matang yang mempunyai bayaran dan tempoh matang yang tetap. Ia terdiri daripada sekuriti kerajaan dan deposit jangka panjang melebihi 12 bulan daripada sumber akaun amanah atau lebihan dana yang dilaburkan di dalam atau di luar negeri. A1311000

Aset Kewangan Dipegang Hingga Matang Daripada Sumber Akaun Amanah

A1311100

Dalam Negeri A1311110 Sekuriti Kerajaan A1311111 Bil Perbendaharaan A1311112 Sekuriti Kerajaan Malaysia A1311113 Terbitan Pelaburan Kerajaan A1311114 Sukuk A1311115 Bon A1311120 Sekuriti Swasta A1311140 Deposit Jangka Pendek Dalam Negeri Melebihi 3 Bulan Hingga 12 Bulan A1311180 Deposit Jangka Panjang Dalam Negeri Melebihi 12 Bulan

| 291

A1311200

Luar Negeri A1311210 A1311211 A1311212 A1311213 A1311214 A1311215 A1311220 A1311240 A1311280

Sekuriti Kerajaan Bil Perbendaharaan Sekuriti Kerajaan Asing Terbitan Pelaburan Kerajaan Sukuk Bon Sekuriti Swasta Deposit Jangka Pendek Luar Negeri Melebihi 3 Bulan Hingga 12 Bulan Deposit Jangka Panjang Luar Negeri Melebihi 12 Bulan

A1312000

Aset Kewangan Dipegang Hingga Matang Daripada Sumber Lebihan Dana

A1312100

Dalam Negeri A1312110 Sekuriti Kerajaan A1312111 Bil Perbendaharaan A1312112 Sekuriti Kerajaan Malaysia A1312113 Terbitan Pelaburan Kerajaan A1312114 Sukuk A1312115 Bon A1312120 Sekuriti Swasta A1312140 Deposit Jangka Pendek Luar Negeri Melebihi 3 Bulan Hingga 12 Bulan A1312180 Deposit Jangka Panjang Dalam Negeri Melebihi 12 Bulan

A1312200

Luar Negeri A1312210 A1312211 A1312212 A1312213 A1312214 A1312215 A1312220 A1312240 A1312280

Sekuriti Kerajaan Bil Perbendaharaan Sekuriti Kerajaan Asing Terbitan Pelaburan Kerajaan Sukuk Bon Sekuriti Swasta Deposit Jangka Pendek Luar Negeri Melebihi 3 Bulan Hingga 12 Bulan Deposit Jangka Panjang Luar Negeri Melebihi 12 Bulan

| 292

A1320000 Aset Kewangan Tersedia Untuk Dijual Tujuan - memperakaunkan aset kewangan bukan derivatif yang tersedia untuk dijual. Ia terdiri daripada sekuriti tersiar harga dan tidak tersiar harga daripada sumber akaun amanah atau lebihan dana yang dilaburkan di dalam atau di luar negeri. A1321000

Aset Kewangan Tersedia Untuk Dijual Daripada Sumber Akaun Amanah

A1321100

Dalam Negeri A1321110 Sekuriti Tersiar Harga Dalam Negeri A1321150 Sekuriti Tidak Tersiar Harga Dalam Negeri

A1321200 Luar Negeri A1321210 A1321250

Sekuriti Tersiar Harga Luar Negeri Sekuriti Tidak Tersiar Harga Luar Negeri

A1322000

Aset Kewangan Tersedia Untuk Dijual Daripada Sumber Lebihan Dana

A1322100

Dalam Negeri A1322110 Sekuriti Tersiar Harga Dalam Negeri A1322150 Sekuriti Tidak Tersiar Harga Dalam Negeri

A1322200 Luar Negeri A1322210 A1322250

Sekuriti Tersiar Harga Luar Negeri Sekuriti Tidak Tersiar Harga Luar Negeri

A1330000 Aset Kewangan Tersedia Untuk Dijual Daripada Sumber Peruntukan Tahunan (Vot) Tujuan - memperakaunkan aset kewangan bukan derivatif yang tersedia untuk dijual. Ia terdiri daripada pelaburan dalam perusahaan kewangan, perusahaan bukan kewangan dan pelaburan-pelaburan lain yang dilaburkan di dalam atau luar negeri daripada sumber peruntukan tahunan. A1338000

Aset Kewangan Tersedia Peruntukan Tahunan

Untuk

Dijual

Daripada

A1338100

Dalam Negeri A1338101 Pelaburan Dalam Perusahaan Kewangan

Sumber

| 293

A1338102 A1338199 A1338200

Pelaburan Dalam Perusahaan Bukan Kewangan Pelaburan-Pelaburan Lain

Luar Negeri A1338201 Pelaburan Dalam Perusahaan Kewangan A1338202 Pelaburan Dalam Perusahaan Bukan Kewangan A1338299 Pelaburan-Pelaburan Lain

A1340000 Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan Tujuan - memperakaunkan aset kewangan berbentuk derivatif atau aset yang diperolehi untuk dijual/dibeli semula dalam tempoh terdekat. Ia dilaburkan di dalam atau luar negeri. A1341000

Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan Daripada Sumber Akaun Amanah

A1341100

Dalam Negeri A1321110 Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan Dalam Negeri

A1341200

Luar Negeri A1341210 Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan Luar Negeri

A1342000

Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan Daripada Sumber Lebihan Dana

A1342100

Dalam Negeri A1342110 Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan Dalam Negeri

A1342200

Luar Negeri A1342210 Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan Luar Negeri

A1350000 Pelbagai Aset Kewangan Tujuan - memperakaunkan aset kewangan yang lain daripada sumber akaun amanah atau lebihan dana yang dilaburkan di dalam atau di luar negeri. .

| 294

A1351000

Pelbagai Aset Kewangan Daripada Sumber Akaun Amanah

A1351100

Dalam Negeri A1351110 Pelbagai Aset Kewangan Dalam Negeri

A1351200

Luar Negeri A1351210 Pelbagai Aset Kewangan Luar Negeri

A1352000

Pelbagai Aset Kewangan Daripada Sumber Lebihan Dana

A1352100

Dalam Negeri A1352110 Pelbagai Aset Kewangan Dalam Negeri

A1352200

Luar Negeri A1352210

Pelbagai Aset Kewangan Luar Negeri

A1360000 Diskaun/ Premium Terkumpul Aset Kewangan Tujuan – memperakaunkan diskaun dan premium terkumpul yang belum dilunaskan bagi aset kewangan yang dipegang hingga matang. A1361000

Dalam Negeri

A1361100

Sekuriti Kerajaan A1361101 Bil Perbendaharaan A1361102 Sekuriti Kerajaan Malaysia A1361103 Terbitan Pelaburan Kerajaan A1361104 Sukuk A1361105 Bon

A1362000

Luar Negeri

A1362100

Sekuriti Kerajaan A1362101 Bil Perbendaharaan A1362102 Sekuriti Kerajaan Asing A1362103 Terbitan Pelaburan Kerajaan A1362104 Sukuk A1362105 Bon

| 295

A1400000 Hartanah, Loji Dan Peralatan Tujuan – memperakaunkan nilai bagi aset ketara yang dipermodalkan di bawah kelas hartanah, loji dan peralatan berdasarkan MPSAS 17 - Hartanah, Loji dan Peralatan. Aset ini dipegang untuk kegunaan dalam pengeluaran atau pembekalan barangan atau perkhidmatan, untuk sewaan kepada pihak lain atau untuk tujuan pentadbiran dan dijangka digunakan bagi jangkamasa yang melebihi daripada melebihi satu tempoh pelaporan. A1430000 Hartanah, Loji Dan Peralatan Tujuan – memperakaunkan nilai bagi aset ketara yang dipermodalkan di bawah kelas aset Hartanah, Loji dan Peralatan. A1431000

Tanah

Tujuan - memperakaunkan nilai yang dipermodalkan bagi mendapatkan tanah, kepentingan atas tanah dan kebebasan lalu lintas dan semua kos yang bersangkutan berhubung dengan mendapat dan memperbaiki tanah. A1431100

Tanah A1431101 A1431102 A1431103 A1431104 A1431105 A1431106

Tanah Kediaman Pegangan Bebas Tanah Pejabat Pegangan Bebas Tanah Lain Pegangan Bebas Tanah Kediaman Pegangan Pajakan Tanah Pejabat Pegangan Pajakan Tanah Lain Pegangan Pajakan

A1431200

Pembaikan Tanah A1431201 Tanah Kediaman Pegangan Bebas A1431202 Tanah Pejabat Pegangan Bebas A1431203 Tanah Lain Pegangan Bebas A1431204 Tanah Kediaman Pegangan Pajakan A1431205 Tanah Pejabat Pegangan Pajakan A1431206 Tanah Lain Pegangan Pajakan

A1432000

Bangunan

Tujuan - memperakaunkan nilai yang dipermodalkan bagi mendapatkan bangunan, pembaikan besar bangunan dan bayaran semua kos yang bersangkutan berhubung dengan mendapatkan bangunan.

| 296

A1432100

Bangunan A1432101 A1432102 A1432103 A1432104 A1432199

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institusi Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang,Rumah Stor Dan Bangunan Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

A1432200

Pembaikan Bangunan A1432201 Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) A1432202 Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institusi Penyelidikan) A1432203 Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) A1432204 Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang,Rumah Stor Dan Bangunan Penyejuk) A1432299 Bangunan-Bangunan Lain

A1433000

Kemudahan

Tujuan - memperakaunkan nilai yang dipermodalkan untuk menyediakan kemudahan (sama ada dibina di bawah kontrak atau dibeli) dan pembaikan besar ke atasnya. A1433100

Kemudahan A1433101 Kemudahan Jalanraya A1433102 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) A1433103 Kemudahan Pelabuhan A1433104 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) A1433105 Kemudahan Pengangkutan Air A1433106 Kemudahan Bekalan Air A1433107 Kemudahan Bekalan Elektrik A1433108 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Dan Kabel Bawah Tanah Dan Laut) | 297

A1433109 A1433110

A1433199

Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) Kemudahan-Kemudahan Lain

A1433200

Pembaikan Kemudahan A1433201 Kemudahan Jalanraya A1433202 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) A1433203 Kemudahan Pelabuhan A1433204 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) A1433205 Kemudahan Pengangkutan Air A1433206 Kemudahan Bekalan Air A1433207 Kemudahan Bekalan Elektrik A1433208 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Dan Kabel Bawah Tanah Dan Laut) A1433209 Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan A1433210 Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) A1433299 Kemudahan-Kemudahan Lain

A1434000

Kenderaan Dan Jentera

Tujuan - memperakaunkan nilai dipermodalkan untuk mendapatkan kenderaan dan jentera termasuk harga belian, perbelanjaan pengangkutan, pemasangan, alat tambahan dan pembaikan besar. A1434100

Kenderaan A1434101 A1434102 A1434103 A1434104 A1434105

Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain Kenderaan Tidak Bermotor Kelengkapan Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif Kapal Terbang | 298

A1434200

A1434106 A1434107 A1434199

Kapal Dan Bot Kelengkapan Kapal Terbang Termasuk Enjin Kenderaan-Kenderaan Yang Lain

Jentera A1434201 A1434202 A1434203 A1434204 A1434299

Jentera Perkilangan Jentera Pertanian Jentera Pembinaan Kelengkapan Mengendali Bahan(Conveyor, Lif Hoist) Jentera-Jentera Lain

A1434300

Pembaikan Kenderaan A1434301 Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) A1434302 Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain A1434303 Kenderaan Yg Tidak Bermotor A1434304 Alat Kelengkapan Lokomotif,Gerabak,Enjin Lokomotif A1434305 Kapal Terbang A1434306 Kapal Dan Bot A1434399 Kenderaan-Kenderaan Lain

A1434400

Pembaikan Jentera A1434401 Jentera Perkilangan A1434402 Jentera Pertanian A1434403 Jentera Pembinaan A1434404 Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lift Hoist) A1434499 Jentera-Jentera Lain

A1435000

Kelengkapan Dan Peralatan

Tujuan - memperakaunkan nilai dipermodalkan bagi mendapatkan semua kelengkapan dan peralatan termasuk pembaikan besar ke atasnya, selain daripada sub-kelas tanah, bangunan, kemudahan, kenderaan dan jentera. Alat kelengkapan pertahanan adalah untuk kegunaan kementerian/jabatan selain daripada Kementerian Pertahanan. A1435100

Alat Kelengkapan Pejabat, Perabot Dan Kelengkapan Dan Kumpulan Buku A1435101 Alat Kelengkapan Pejabat A1435102 Perabot Dan Lengkapan Dari Kayu | 299

A1435103 A1435104 A1435199

Perabot Dan Lengkapan Dari Besi Buku Teks Dan Bahan-Bahan Penerbitan Lain Untuk Rujukan Perabot Dan Lengkapan Lain

A1435200

Alat Kelengkapan Elektronik A1435201 Komputer Dan Alat Kelengkapan Prosesan Data Elektonik Yang Lain A1435202 Alat Kelengkapan Kawalan Trafik Lapangan Terbang A1435299 Alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain

A1435300

Alat Kelengkapan Elektrik A1435301 Alat Kelengkapan Hawa Dingin, Pemanas A1435302 Motor Janakuasa A1435303 Alat Litar Elektrik A1435304 Kelengkapan Memasak Elektrik A1435399 Alat Kelengkapan Elektrik Yang Lain

Penyejuk

Dan

A1435400

Alat Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan A1435401 Telefon, Telex Dan Telegraf A1435402 Radar Dan Satelit A1435403 Alat Kelengkapan Penyiaran A1435499 Alat Kelengkapan Perhubungan Yang Lain

A1435500

Alat Kelengkapan Fotografi, Perubatan Dan Muzik A1435501 Alat Kelengkapan Fotografi Dan Tayangan Gambar A1435502 Alat Kelengkapan Perubatan, Kesihatan Dan Pergigian A1435503 Alat Kelengkapan Muzik

A1435600

Alat Kelengkapan Pertahanan A1435601 Senjata (Seperti Senapang, Pistol, Mesingan Dan Senjata-Senjata Lain) A1435602 Peluru, Peluru Berpandu, Bahan Letupan Dan Bom A1435603 Meriam A1435604 Kereta Kebal Dan Kereta Perisai A1435699 Alat-Alat Kelengkapan Pertahanan Yang Lain

A1435700

Kelengkapan Bekalan Air Dan Elektrik A1435701 Kelengkapan Bekalan Air A1435702 Alat Kelengkapan Bekalan Elektrik | 300

A1435800

Alat Kelengkapan Keselamatan Kebersihan Dan Kesihatan A1435801 Alat-Alat Kelengkapan Penyukatan Air Dan Bentungan A1435802 Alat Pemadam Api A1435803 Alat-Alat Amaran A1435804 Alat Timbang A1435805 Alat Pengesanan Asap A1435899 Alat-Alat Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan Dan Kesihatan Yang Lain

A1435900

Alat Kelengkapan Yang Lain A1435901 Alat Kelengkapan Penyelidikan A1435902 Alat Kelengkapan Dan Perkakasan Dapur A1435903 Alat Kelengkapan Sukan A1435999 Alat-Alat Kelengkapan Yang Lain

A1436000

Haiwan

Tujuan - memperakaunkan nilai untuk mendapatkan haiwan bagi tujuan kegunaan keselamatan termasuk harga belian dan kos yang bersangkutan berhubung dengan mendapatkan haiwan. A1436100

Haiwan A1436102

Haiwan Keselamatan

A1500000 Aset Pajakan Kewangan Tujuan – memperakaunkan perbelanjaan dipermodalkan bagi aset pajakan kewangan. Berdasarkan MPSAS 13 – Pajakan, aset pajakan kewangan adalah aset yang dipajak dan sebahagian besar risiko dan manfaat pemilikannya dipindahkan kepada Kerajaan. Penukaran hakmilik aset mungkin berlaku di akhir tempoh pajakan. A1530000 Aset Pajakan Kewangan Tujuan – memperakaunkan nilai aset yang diperoleh secara pajakan kewangan yang dipermodalkan bagi hartanah, loji dan peralatan. A1531000

Tanah

Tujuan - memperakaunkan nilai aset tanah, kepentingan atas tanah dan kebebasan lalulintas dan pembaikan tanah yang diperoleh secara pajakan kewangan.

| 301

A1531100

Tanah A1531104 A1531105 A1531106

Tanah Kediaman Pegangan Pajakan Tanah Pejabat Pegangan Pajakan Tanah Lain Pegangan Pajakan

A1531200

Pembaikan Tanah A1531204 Tanah Kediaman Pegangan Pajakan A1531205 Tanah Pejabat Pegangan Pajakan A1531206 Tanah Lain Pegangan Pajakan

A1532000

Bangunan

Tujuan - memperakaunkan nilai aset bangunan bangunan.yang diperoleh secara pajakan kewangan. A1532100

Bangunan A1532101 A1532102 A1532103 A1532104 A1532199

dan

pembaikan

besar

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institusi Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang,Rumah Stor Dan Bangunan Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

A1532200

Pembaikan Bangunan A1532201 Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) A1532202 Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institusi Penyelidikan) A1532203 Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) A1532204 Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang,Rumah Stor Dan Bangunan Penyejuk) A1532299 Bangunan-Bangunan Lain

A1533000

Kemudahan

Tujuan - memperakaunkan nilai aset kemudahan dan pembaikan besar ke atasnya yang diperoleh secara pajakan kewangan. | 302

A1533100

Kemudahan A1533101 Kemudahan Jalanraya A1533102 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) A1533103 Kemudahan Pelabuhan A1533104 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) A1533105 Kemudahan Pengangkutan Air A1533106 Kemudahan Bekalan Air A1533107 Kemudahan Bekalan Elektrik A1533108 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Dan Kabel Bawah Tanah Dan Laut) A1533109 Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan A1533110 Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) A1533199 Kemudahan-Kemudahan Lain

A1533200

Pembaikan Kemudahan A1533201 Kemudahan Jalanraya A1533202 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) A1533203 Kemudahan Pelabuhan A1533204 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) A1533205 Kemudahan Pengangkutan Air A1533206 Kemudahan Bekalan Air A1533207 Kemudahan Bekalan Elektrik A1533208 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Dan Kabel Bawah Tanah Dan Laut) A1533209 Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan A1533210 Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) A1533299 Kemudahan-Kemudahan Lain

| 303

A1534000

Kenderaan Dan Jentera

Tujuan - memperakaunkan nilai aset kenderaan dan jentera jentera termasuk harga pajakan, perbelanjaan pengangkutan, pemasangan, alat tambahan dan pembaikan besar yang diperoleh secara pajakan kewangan. A1534100

Kenderaan A1534101

A1534103 A1534104 A1534105 A1534106 A1534107 A1534199

Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain Kenderaan Tidak Bermotor Kelengkapan Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif Kapal Terbang Kapal Dan Bot Kelengkapan Kapal Terbang Termasuk Enjin Kenderaan-Kenderaan Yang Lain

Jentera A1534201 A1534202 A1534203 A1534204 A1534299

Jentera Perkilangan Jentera Pertanian Jentera Pembinaan Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lif Hoist) Jentera-Jentera Lain

A1534102

A1534200

A1534300

Pembaikan Kenderaan A1534301 Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) A1534302 Lori Dan Kenderaan Pengangktuan Barang Bermotor Yang Lain A1534303 Kenderaan Yang Tidak Bermotor A1534304 Alat Kelengkapan Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif A1534305 Kapal Terbang A1534306 Kapal Dan Bot A1534399 Kenderaan-Kenderaan Lain

A1534400

Pembaikan Jentera A1534401 Jentera Perkilangan A1534402 Jentera Pertanian A1534403 Jentera Pembinaan A1534404 Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lift Hoist) | 304

A1534499 A1535000

Jentera-Jentera Lain

Kelengkapan Dan Peralatan

Tujuan - memperakaunkan nilai aset kelengkapan dan peralatan termasuk pembaikan besar ke atasnya yang diperoleh secara pajakan kewangan. A1535100

Alat Kelengkapan Pejabat, Perabot Dan Lengkap Dan Kumpulan Buku A1535101 Alat Kelengkapan Pejabat A1535102 Perabot Dan Lengkapan Dari Kayu A1535103 Perabot Dan Lengkapan Dari Besi A1535104 Buku Teks Dan Bahan-Bahan Penerbitan Lain Untuk Rujukan A1535199 Perabot Dan Lengkapan Lain

A1535200

Alat Kelengkapan Elektronik A1535201 Komputer Dan Alat Kelengkapan Prosesan Data Elektonik Yang Lain A1535202 Alat Kelengkapan Kawalan Trafik Lapangan Terbang A1535299 Alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain

A1535300

Alat Kelengkapan Elektrik A1535301 Alat Kelengkapan Hawa Dingin, Pemanas A1535302 Motor Janakuasa A1535303 Alat Litar Elektrik A1535304 Alat Kelengkapan Memasak Elektrik A1535399 Alat Kelengkapan Elektrik Yang Lain

Penyejuk

Dan

A1535400

Alat Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan A1535401 Telefon, Telex Dan Telegraf A1535402 Radar Dan Satelit A1535403 Alat Kelengkapan Penyiaran A1535499 Alat Kelengkapan Perhubungan Yang Lain

A1535500

Alat Kelengkapan Fotografi, Perubatan Dan Muzik A1535501 Alat Kelengkapan Fotografi Dan Tayangan Gambar A1535502 Alat Kelengkapan Perubatan, Kesihatan Dan Pergigian A1535503 Alat Kelengkapan Muzik

| 305

A1535600

Kelengkapan Pertahanan A1535601 Senjata (Seperti Senapang, Pistol, Mesingan Dan Senjata-Senjata Lain) A1535602 Peluru, Peluru Berpandu, Bahan Letupan Dan Bom A1535603 Meriam A1535604 Kereta Kebal Dan Kereta Perisai A1535699 Alat-Alat Kelengkapan Pertahanan Yang Lain

A1535700

Kelengkapan Bekalan Air Dan Elektrik Kelengkapan Bekalan Air A1535701 Alat Kelengkapan Bekalan Air A1535702 Alat Kelengkapan Bekalan Elektrik

A1535800

Alat Kelengkapan Keselamatan Kebersihan Dan Kesihatan A1535801 Alat-Alat Kelengkapan Penyukatan Air Dan Bentungan A1535802 Alat Pemadam Api A1535803 Alat-Alat Amaran A1535804 Alat Timbang A1535805 Alat Pengesanan Asap A1535899 Alat-Alat Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan Dan Kesihatan Yang Lain

A1535900

Alat Kelengkapan Yang Lain A1535901 Alat Kelengkapan Penyelidikan A1535902 Alat Kelengkapan Dan Perkakasan Dapur A1535903 Alat Kelengkapan Sukan A1535999 Alat-Alat Kelengkapan Yang Lain

A1536000

Haiwan

Tujuan - memperakaunkan nilai aset yang diperoleh secara pajakan kewangan bagi mendapatkan haiwan untuk tujuan kegunaan keselamatan. A1536100

Haiwan A1536102

Haiwan Keselamatan

A1600000 Aset Pertahanan Tujuan – memperakaunkan perbelanjaan yang dipermodalkan di bawah kategori Aset Pertahanan iaitu di bawah Kementerian Pertahanan sahaja. Aset pertahanan merujuk kepada kelengkapan ketenteraan khusus seperti senjata atau peralatan pengeluaran senjata atau lainlain peranti atau peralatan yang digunakan bagi tujuan pertahanan negara termasuk, kapal | 306

perang/pertahanan, tanah dan bangunan. Pengkelasan aset ketenteraan khusus adalah mengikut piawaian perakaunan di bawah MPSAS 17 – Hartanah, Loji dan Peralatan. A1630000 Aset Pertahanan Tujuan – memperakaunkan perbelanjaan yang dipermodalkan berkaitan aset hartanah, loji dan peralatan bagi tujuan pertahanan negara. A1631000

Tanah

Tujuan – memperakaunkan perbelanjaan yang dipermodalkan bagi mendapatkan tanah dan semua kos yang bersangkutan dengan mendapat dan memperbaiki tanah bagi tujuan pertahanan negara. A1631100

Tanah A1631191

Tanah Pertahanan

A1631200

Pembaikan Tanah A1631291 Tanah Pertahanan

A1632000

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan perbelanjaan yang dipermodalkan bagi mendapatkan bangunan, pembaikan besar bangunan dan bayaran semua kos yang bersangkutan bagi tujuan pertahanan negara. A1632100

Bangunan A1632191

Bangunan Pertahanan

A1632200

Pembaikan Bangunan A1632291 Bangunan Pertahanan

A1633000

Kemudahan

Tujuan – memperakaunkan perbelanjaan yang dipermodalkan untuk mengadakan kemudahan dan pembaikan besar ke atasnya bagi tujuan pertahanan negara. A1633100

Kemudahan A1633191 Kemudahan Pertahanan

| 307

A1633200

Pembaikan Kemudahan A1633291 Kemudahan Pertahanan

A1634000

Kenderaan Dan Jentera

Tujuan – memperakaunkan perbelanjaan yang dipermodalkan untuk mendapatkan kenderaan dan jentera termasuk harga belian, perbelanjaan pengangkutan, pemasangan, alat tambahan dan pembaikan besar bagi tujuan pertahanan negara. A1634100

A1634200

Kenderaan A1634191

Kenderaan Pertahanan

Jentera A1634291

Jentera Pertahanan

A1634300

Pembaikan Kenderaan A1634391 Kenderaan Pertahanan

A1634400

Pembaikan Jentera A1634491 Jentera Pertahanan

A1635000

Kelengkapan Dan Peralatan

Tujuan – memperakaunkan perbelanjaan yang dipermodalkan bagi mendapatkan semua kelengkapan dan peralatan termasuk pembaikan besar ke atasnya bagi tujuan pertahanan negara. Harga belian adalah termasuk kos pengangkutan, pemasangan dan alat tambahan. A1635600

Alat Kelengkapan Dan Peralatan Pertahanan A1635691 Alat Kelengkapan Dan Peralatan Pertahanan

A1636000

Haiwan

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan dipermodalkan untuk mendapatkan haiwan bagi tujuan pertahanan negara. A1636100

Haiwan Pertahanan A1636191 Haiwan Pertahanan

| 308

A1700000 Aset Biologi Pertanian Tujuan – memperakaunkan perbelanjaan dipermodalkan bagi mendapatkan aset biologi pertanian. Menurut MPSAS 27 - Aset Biologi Pertanian terdiri daripada aset biologi (haiwan dan tumbuhan) dan hasil pertanian. Manakala keluaran pertanian yang telah dituai daripada aset biologinya diperakaunkan sebagai inventori mengikut MPSAS 12 - Inventori. A1730000 Aset Biologi Pertanian Tujuan – memperakaunkan perbelanjaan dipermodalkan berkaitan aset biologi pertanian. A1736000

Haiwan, Pokok Dan Benih

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan dipermodalkan untuk mendapatkan aset biologi bagi tujuan pertanian. A1736100

A1736200

Haiwan A1736101

Haiwan Ternakan

Pokok Dan Benih A1736201 Anak Pokok A1736202 Benih

A1800000 Aset Konsesi Tujuan - memperakaunkan nilai dipermodalkan bagi aset konsesi berdasarkan MPSAS 32 Perjanjian Konsesi Perkhidmatan iaitu aset yang digunakan untuk menyediakan perkhidmatan awam mengikut perjanjian konsesi perkhidmatan. A1830000 Bangunan Dan Kemudahan Tujuan – memperakaunkan nilai dipermodalkan bagi bangunan dan kemudahan yang dikategorikan sebagai aset konsesi. A1832000

Bangunan

Tujuan - memperakaunkan nilai dipermodalkan bagi bangunan yang dikategorikan sebagai aset konsesi.

| 309

A1832100

Bangunan A1832101 A1832102 A1832103 A1832104 A1832199

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek,Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institut Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari ) Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

A1832200

Pembaikan Bangunan A1832201 Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) A1832202 Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institusi Penyelidikan) A1832203 Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) A1832204 Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang,Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) A1832299 Bangunan-Bangunan Lain

A1833000

Kemudahan

Tujuan - memperakaunkan nilai dikategorikan sebagai aset konsesi. A1833100

dipermodalkan

bagi

kemudahan

yang

Kemudahan A1833101 Kemudahan Jalanraya A1833102 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) A1833103 Kemudahan Pelabuhan A1833104 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) A1833105 Kemudahan Pengangkutan Air A1833106 Kemudahan Bekalan Air A1833107 Kemudahan Bekalan Elektrik A1833108 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Dan Kabel Bawah Tanah Dan Laut)

| 310

A1833109 A1833110

A1833199 A1833200

Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) Kemudahan-Kemudahan Lain

Pembaikan Kemudahan A1833201 Kemudahan Jalanraya A1833202 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) A1833203 Kemudahan Pelabuhan A1833204 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) A1833205 Kemudahan Pengangkutan Air A1833206 Kemudahan Bekalan Air A1833207 Kemudahan Bekalan Elektrik A1833208 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon,Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon, Kabel Bawah Tanah Dan Laut) A1833209 Kemudahan Talian,Pengairan,Kawasan Banjir Dan Pembentungan A1833210 Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan,Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) A1833299 Kemudahan-Kemudahan Lain

A1900000 Aset Warisan Tujuan – memperakaunkan nilai dipermodalkan bagi mendapatkan aset warisan menurut MPSAS 17 - Hartanah,Loji dan Peralatan. Aset warisan dinyatakan sebagai aset yang mempunyai kepentingan kebudayaan, persekitaran mahupun kepentingan sejarah. Aset warisan termasuklah bangunan dan monumen bersejarah, tapak arkeologi, kawasan pemuliharaan dan simpanan alam semula jadi dan karya seni. A1930000 Aset Warisan Tujuan – memperakaunkan nilai dipermodalkan bagi mendapatkan aset-aset warisan.

| 311

A1932000

Bangunan

Tujuan – Memperakaunkan nilai dipermodalkan bagi mendapatkan bangunan warisan. A1932100

Bangunan A1932105 Bangunan Warisan

A2000000 Aset Dalam Pembinaan Tujuan- memperakaunkan perbelanjaan dipermodalkan bagi aset yang masih dalam pembinaan dan belum siap sepenuhnya. Aset ini akan digunakan sebagai pejabat atau alat dalam menyediakan perkhidmatan. A2030000 Aset Tujuan - memperakaunkan aset dalam pembinaan yang masih belum siap sepenuhnya. Aset ini akan digunakan sebagai pejabat atau alat dalam menyediakan perkhidmatan. A2032000

Bangunan

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan dipermodalkan bagi bangunan dalam pembinaan. A2032100

Bangunan A2032101 A2032102 A2032103 A2032104 A2032199

A2033000

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institusi Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang,Rumah Stor Dan Bangunan Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

Kemudahan

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan dipermodalkan bagi kemudahan dalam pembinaan.

| 312

A2033100

Kemudahan A2033101 Kemudahan Jalanraya A2033102 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) A2033103 Kemudahan Pelabuhan A2033104 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) A2033105 Kemudahan Pengangkutan Air A2033106 Kemudahan Bekalan Air A2033107 Kemudahan Bekalan Elektrik A2033108 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Dan Kabel Bawah Tanah Dan Laut) A2033109 Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan A2033110 Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) A2033199 Kemudahan-Kemudahan Lain

A2034000 Kenderaan Dan Jentera Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan dipermodalkan bagi kenderaan dan jentera dalam pembinaan. A2034100

Kenderaan A2034101

A2034103 A2034104 A2034105 A2034106 A2034107 A2034199

Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain Kenderaan Tidak Bermotor Kelengkapan Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif Kapal Terbang Kapal Dan Bot Kelengkapan Kapal Terbang Termasuk Enjin Kenderaan-Kenderaan Yang Lain

Jentera A2034201 A2034202 A2034203

Jentera Perkilangan Jentera Pertanian Jentera Pembinaan

A2034102

A2034200

| 313

A2034204 A2034299

Kelengkapan Mengendali Bahan(Conveyor, Lif Hoist) Jentera-Jentera Lain

A2035000 Kelengkapan Dan Peralatan Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan dipermodalkan bagi kelengkapan dan peralatan dalam pembinaan. A2035200

Alat Kelengkapan Elektronik A2035201 Komputer Dan Alat Kelengkapan Prosesan Data Elektonik Yang Lain A2035202 Alat Kelengkapan Kawalan Trafik Lapangan Terbang A2035299 Alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain

A2035300

Alat Kelengkapan Elektrik A2035301 Alat Kelengkapan Hawa Dingin, Pemanas A2035302 Motor Janakuasa A2035303 Alat Litar Elektrik A2035399 Alat Kelengkapan Elektrik Yang Lain

Penyejuk

Dan

A2035400

Alat Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan A2035402 Radar Dan Satelit A2035403 Alat Kelengkapan Penyiaran A2035499 Alat Kelengkapan Perhubungan Yang Lain

A2035500

Alat Kelengkapan Fotografi,Perubatan Dan Muzik A2035501 Alat Kelengkapan Fotografi Dan Tayangan Gambar A2035502 Alat Kelengkapan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian

A2035700

Alat Kelengkapan Bekalan Air Dan Elektrik A2035701 Alat Kelengkapan Bekalan Air A2035702 Alat Kelengkapan Bekalan Elektrik

A2035800

Alat Kelengkapan Keselamatan Kebersihan Dan Kesihatan A2035801 Alat-Alat Kelengkapan Penyukatan Air Dan Bentungan A2035899 Alat-Alat Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan Dan Kesihatan Yang Lain

A2035900

Alat Kelengkapan Yang Lain A2035901 Alat Kelengkapan Penyelidikan | 314

A2035999

Alat-Alat Kelengkapan Yang Lain

A2100000 Aset Pertahanan Dalam Pembinaan Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan dipermodalkan bagi aset pertahanan dalam pembinaan bagi tujuan pertahanan negara. A2130000 Aset Pertahanan Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan dipermodalkan bagi aset pertahanan dalam pembinaan bagi tujuan pertahanan negara. A2132000

Bangunan

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan dipermodalkan bagi bangunan dalam pembinaan bagi tujuan pertahanan negara. A2132100

A2133000

Bangunan A2132191

Bangunan Pertahanan

Kemudahan

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan dipermodalkan bagi kemudahan dalam pembinaan bagi tujuan pertahanan negara. A2133100

Kemudahan A2133191 Kemudahan Pertahanan

A2134000

Kenderaan Dan Jentera

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan dipermodalkan bagi kenderaan dan jentera dalam pembinaan bagi tujuan pertahanan negara. A2134100

A2134200

Kenderaan A2134191

Kenderaan Pertahanan

Jentera A2134291

Jentera Pertahanan

| 315

A2135000

Kelengkapan Dan Peralatan

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan dipermodalkan bagi kelengkapan dan peralatan dalam pembinaan bagi tujuan pertahanan negara. A2135600

Alat Kelengkapan Dan Peralatan Pertahanan A2135691 Alat Kelengkapan Dan Peralatan Pertahanan

A2200000 Hartanah Pelaburan Tujuan – memperakaunkan perbelanjaan dipermodalkan bagi hartanah pelaburan di bawah MPSAS 16 – Hartanah Pelaburan iaitu harta dalam bentuk bangunan atau tanah atau sebahagian daripada bangunan atau kedua-duanya yang dimiliki bagi tujuan mendapatkan sewa atau peningkatan modal. A2230000 Tanah Dan Bangunan Tujuan – memperakaunkan perbelanjaan dipermodalkan bagi tanah dan bangunan yang diperolehi untuk tujuan pelaburan hartanah. A2231000

Tanah

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan dipermodalkan bagi tanah yang diperolehi untuk tujuan pelaburan hartanah. A2231100

A2231200

Tanah A2231101 A2231102 A2231103 A2231104 A2231105 A2231106

Tanah Kediaman Pegangan Bebas Tanah Pejabat Pegangan Bebas Tanah Lain Pegangan Bebas Tanah Kediaman Pegangan Pajakan Tanah Pejabat Pegangan Pajakan Tanah Lain Pegangan Pajakan

Pembaikan Tanah A2231201 Tanah Kediaman Pegangan Bebas A2231202 Tanah Pejabat Pegangan Bebas A2231203 Tanah Lain Pegangan Bebas A2231204 Tanah Kediaman Pegangan Pajakan A2231205 Tanah Pejabat Pegangan Pajakan A2231206 Tanah Lain Pegangan Pajakan

| 316

A2232000

Bangunan

Tujuan - memperakaunkan perbelanjaan dipermodalkan bagi bangunan yang diperolehi untuk tujuan pelaburan hartanah. A2232100

Bangunan A2232101 A2232102 A2232103 A2232104 A2232199

A2232200

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institut Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

Pembaikan Bangunan A2232201 Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) A2232202 Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Penyelidikan) A2232203 Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) A2232204 Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) A2232299 Bangunan-Bangunan Lain

A2300000 Aset Tak Ketara Usia Guna Dapat Ditentukan Tujuan – memperakaunkan nilai yang dipermodalkan bagi aset tak ketara yang usia gunanya dapat ditentukan. Menurut MPSAS 31 - Aset Tak Ketara ialah aset bukan kewangan yang dapat dikenalpasti tanpa kewujudan secara fizikal. Contoh Aset Tak ketara dalam sektor awam ialah seperti perisian komputer dan kuota import diperolehi. A2330000 Aset Tak Ketara Tujuan – memperakaunkan nilai yang dipermodalkan bagi aset tak ketara yang usia gunanya dapat ditentukan.

| 317

A2339000

Aset Tak Ketara

Tujuan - memperakaunkan nilai yang dipermodalkan bagi aset tak ketara yang usia gunanya dapat ditentukan. Ia melibatkan perolehan secara pertukaran dan bukan pertukaran (diperoleh secara percuma atau dengan nilai nominal). A2339100

Perolehan Dengan Pertukaran A2339101 Pangkalan Data Dan Pengurusan Pangkalan Data A2339102 Perisian Komputer A2339103 Prototaip A2339104 Tajuk Berita Dan Penerbitan A2339105 Lesen A2339106 Jenama A2339107 Paten

A2339200

Perolehan Bukan Pertukaran A2339201 Hak Beroperasi A2339202 Paten A2339203 Resepi, Formula, Rekabentuk, Model, Prototaip

A2339300

Dijana Secara Dalaman A2339301 Pangkalan Data Dan Pengurusan Pangkalan Data

A2400000 Aset Tak Ketara Usia Guna Tidak Dapat Ditentukan Tujuan – memperakaunkan nilai yang dipermodalkan bagi aset tak ketara yang usia gunanya tidak dapat ditentukan. Menurut MPSAS 31- Aset Tak Ketara ialah aset bukan kewangan yang dapat dikenalpasti tanpa kewujudan secara fizikal. Contoh Aset Tak Ketara dalam sektor awam ialah seperti paten dan hak cipta. A2430000 Aset Tak Ketara Tujuan – memperakaunkan nilai yang dipermodalkan bagi aset tak ketara yang usia gunanya tidak dapat ditentukan. A2439000

Aset Tak Ketara

Tujuan - memperakaunkan nilai yang dipermodalkan bagi aset tak ketara yang usia gunanya tidak dapat ditentukan. Ia melibatkan perolehan secara pertukaran dan bukan pertukaran (diperoleh secara percuma atau dengan nilai nominal).

| 318

A2439100

Perolehan Dengan Pertukaran A2439101 Pangkalan Data Dan Pengurusan Pangkalan Data A2439102 Perisian Komputer A2439103 Prototaip A2439104 Tajuk Berita Dan Penerbitan A2439105 Lesen A2439106 Jenama A2439107 Paten

A2439200

Perolehan Bukan Pertukaran A2439201 Hak Beroperasi A2439202 Paten A2439203 Resepi, Formula, Rekabentuk, Model, Prototaip

A2439300

Dijana Secara Dalaman A2439301 Pangkalan Data Dan Pengurusan Pangkalan Data

A2500000 Aset-Aset Lain Tujuan – memperakaunkan perbelanjaan dipermodalkan bagi aset-aset lain yang tidak dikelaskan sebelum ini. A2510000 Aset-Aset Lain A2511000

Akaun Penyelesaian A2511101 Akaun Bantuan Kebajikan Persekutuan A2511102 Bantuan Khas Awal Persekolahan A2511103 Terimaan Balik Gaji Tahun Semasa

A3100000 Susut/Pelunasan Nilai Terkumpul Hartanah, Loji Dan Peralatan Tujuan – memperakaunkan susut/pelunasan nilai terkumpul aset hartanah, loji dan peralatan yang dipermodalkan. Susut nilai tidak melibatkan aliran wang tunai keluar. Ia adalah ukuran bagi penyusutan, penggunaan atau kehilangan bagi sesuatu aset ketara, sama ada berpunca daripada penggunaan, perubahan masa atau keusangan teknologi berdasarkan MPSAS 17Hartanah, Loji dan Peralatan. A3130000 Hartanah, Loji Dan Peralatan Tujuan – memperakaunkan susut/pelunasan nilai terkumpul aset hartanah, loji dan peralatan yang dipermodalkan. | 319

A3131000

Tanah

Tujuan – memperakaunkan pelunasan nilai terkumpul untuk tanah yang dipermodalkan. A3131100

Tanah A3131104 A3131105 A3131106

Tanah Kediaman Pegangan Pajakan Tanah Pejabat Pegangan Pajakan Tanah Lain Pegangan Pajakan

A3131200

Pembaikan Tanah A3131204 Tanah Kediaman Pegangan Pajakan A3131205 Tanah Pejabat Pegangan Pajakan A3131206 Tanah Lain Pegangan Pajakan

A3132000

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai terkumpul untuk bangunan yang dipermodalkan. A3132100

Bangunan A3132101 A3132102 A3132103 A3132104 A3132199

A3132200

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institut Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang,Rumah Stor Dan Bangunan Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

Pembaikan Bangunan A3132201 Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) A3132202 Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institusi Penyelidikan) A3132203 Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) A3132204 Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang,Rumah Stor Dan Bangunan Penyejuk) A3132299 Bangunan-Bangunan Lain | 320

A3133000

Kemudahan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai terkumpul untuk kemudahan yang dipermodalkan. A3133100

Kemudahan A3133101 Kemudahan Jalanraya A3133102 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) A3133103 Kemudahan Pelabuhan A3133104 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) A3133105 Kemudahan Pengangkutan Air A3133106 Kemudahan Bekalan Air A3133107 Kemudahan Bekalan Elektrik A3133108 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Dan Kabel Bawah Tanah Dan Laut) A3133109 Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan A3133110 Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) A3133199 Kemudahan-Kemudahan Lain

A3133200

Pembaikan Kemudahan A3133201 Kemudahan Jalanraya A3133202 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) A3133203 Kemudahan Pelabuhan A3133204 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) A3133205 Kemudahan Pengangkutan Air A3133206 Kemudahan Bekalan Air A3133207 Kemudahan Bekalan Elektrik A3133208 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Dan Kabel Bawah Tanah Dan Laut) A3133209 Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan

| 321

A3133210

A3133299 A3134000

Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) Kemudahan-Kemudahan Lain

Kenderaan Dan Jentera

Tujuan – memperakaunkan susut nilai terkumpul untuk kenderaan dan jentera yang dipermodalkan. A3134100

Kenderaan A3134101

A3134103 A3134104 A3134105 A3134106 A3134107 A3134199

Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter)) Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain Kenderaan Tidak Bermotor Kelengkapan Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif Kapal Terbang Kapal Dan Bot Kelengkapan Kapal Terbang Termasuk Enjin Kenderaan-Kenderaan Yang Lain

Jentera A3134201 A3134202 A3134203 A3134204 A3134299

Jentera Perkilangan Jentera Pertanian Jentera Pembinaan Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lif Hoist) Jentera-Jentera Lain

A3134102

A3134200

A3134300

Pembaikan Kenderaan A3134301 Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) A3134302 Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain A3134303 Kenderaan Yg Tidak Bermotor A3134304 Alat Kelengkapan Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif A3134305 Kapal Terbang A3134306 Kapal Dan Bot A3134399 Kenderaan-Kenderaan Lain

| 322

A3134400

Pembaikan Jentera A3134401 Jentera Perkilangan A3134402 Jentera Pertanian A3134403 Jentera Pembinaan A3134404 Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lift Hoist) A3134499 Jentera-Jentera Lain

A3135000

Kelengkapan Dan Peralatan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai kelengkapan dan peralatan yang dipermodalkan. A3135100

Alat Kelengkapan Pejabat, Perabot Dan Kelengkapan Dan Kumpulan Buku A3135101 Alat Kelengkapan Pejabat A3135102 Perabot Dan Lengkapan Dari Kayu A3135103 Perabot Dan Lengkapan Dari Besi A3135104 Buku Teks Dan Bahan-Bahan Penerbitan Lain Untuk Rujukan A3135199 Perabot Dan Lengkapan Lain

A3135200

Alat Kelengkapan Elektronik A3135201 Komputer Dan Alat Kelengkapan Prosesan Data Elektonik Yang Lain A3135202 Alat Kelengkapan Kawalan Trafik Lapangan Terbang A3135299 Alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain

A3135300

Alat Kelengkapan Elektrik A3135301 Alat Kelengkapan Hawa Dingin, Pemanas A3135302 Motor Janakuasa A3135303 Alat Litar Elektrik A3135304 Alat Kelengkapan Memasak Elektrik A3135399 Alat Kelengkapan Elektrik Yang Lain

A3135400

Penyejuk

Dan

Alat Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan A3135401 Telefon, Telex Dan Telegraf A3135402 Radar Dan Satelit A3135403 Alat Kelengkapan Penyiaran A3135499 Alat Kelengkapan Perhubungan Yang Lain

| 323

A3135500

Alat Kelengkapan Fotografi, Perubatan Dan Muzik A3135501 Alat Kelengkapan Fotografi Dan Tayangan Gambar A3135502 Alat Kelengkapan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian A3135503 Alat Kelengkapan Muzik

A3135600

Alat Kelengkapan Pertahanan A3135601 Senjata (Seperti Senapang, Pistol, Mesingan Dan Senjata-Senjata Lain) A3135602 Peluru, Peluru Berpandu, Bahan Letupan Dan Bom A3135603 Meriam A3135604 Kereta Kebal Dan Kereta Perisai A3135699 Alat-Alat Kelengkapan Pertahanan Yang Lain

A3135700

Alat Kelengkapan Bekalan Air Dan Elektrik A3135701 Alat Kelengkapan Bekalan Air A3135702 Alat Kelengkapan Bekalan Elektrik

A3135800

Alat Kelengkapan Keselamatan Kebersihan Dan Kesihatan A3135801 Alat-Alat Kelengkapan Penyukatan Air Dan Bentungan A3135802 Alat Pemadam Api A3135803 Alat-Alat Amaran A3135804 Alat Timbang A3135805 Alat Pengesanan Asap A3135899 Alat-Alat Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan Dan Kesihatan Yang Lain

A3135900

Alat Kelengkapan Yang Lain A3135901 Alat Kelengkapan Penyelidikan A3135902 Alat Kelengkapan Dan Perkakasan Dapur A3135903 Alat Kelengkapan Sukan A3135999 Alat-Alat Kelengkapan Yang Lain

A3136000

Haiwan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai terkumpul haiwan dipermodalkan yang digunakan bagi tujuan keselamatan. A3136100

Haiwan A3136102

Haiwan Keselamatan

| 324

A3200000 Susut/Pelunasan Nilai Terkumpul Aset Pajakan Kewangan Tujuan – memperakaunkan susut/pelunasan nilai terkumpul semua aset pajakan kewangan kerajaan. Berdasarkan MPSAS 13 – Pajakan. Susut/pelunasan nilai tidak melibatkan aliran wang tunai keluar. Ia adalah ukuran bagi penyusutan, penggunaan atau kehilangan bagi sesuatu aset ketara, sama ada berpunca daripada penggunaan, perubahan masa atau keusangan teknologi. A3230000 Aset Pajakan Kewangan Tujuan – memperakaunkan susut/pelunasan nilai terkumpul aset hartanah, loji dan peralatan pajakan kewangan kerajaan. A3231000 Tanah Tujuan – memperakaunkan pelunasan nilai terkumpul tanah dipermodalkan di bawah pajakan kewangan. A3231100

Tanah A3231104 A3231105 A3231106

Tanah Kediaman Pegangan Pajakan Tanah Pejabat Pegangan Pajakan Tanah Lain Pegangan Pajakan

A3231200

Pembaikan Tanah A3231204 Tanah Kediaman Pegangan Pajakan A3231205 Tanah Pejabat Pegangan Pajakan A3231206 Tanah Lain Pegangan Pajakan

A3232000

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai terkumpul bangunan dipermodalkan di bawah pajakan kewangan. A3232100

Bangunan A3232101 A3232102 A3232103 A3232104

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institut Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang,Rumah Stor Dan Bangunan Penyejuk) | 325

A3232200

A3232199 Bangunan-Bangunan Lain Pembaikan Bangunan A3232201 Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) A3232202 Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institusi Penyelidikan) A3232203 Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) A3232204 Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang,Rumah Stor Dan Bangunan Penyejuk) A3232299 Bangunan-Bangunan Lain

A3233000 Kemudahan Tujuan – memperakaunkan susut nilai terkumpul kemudahan dipermodalkan di bawah pajakan kewangan. . A3233100 Kemudahan A3233101 Kemudahan Jalanraya A3233102 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) A3233103 Kemudahan Pelabuhan A3233104 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) A3233105 Kemudahan Pengangkutan Air A3233106 Kemudahan Bekalan Air A3233107 Kemudahan Bekalan Elektrik A3233108 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Dan Kabel Bawah Tanah Dan Laut) A3233109 Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan A3233110 Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) A3233199 Kemudahan-Kemudahan Lain A3233200

Pembaikan Kemudahan A3233201 Kemudahan Jalanraya A3233202 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) | 326

A3233203 A3233204 A3233205 A3233206 A3233207 A3233208

A3233209 A3233210 A3233299 A3234000

Kemudahan Pelabuhan Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) Kemudahan Pengangkutan Air Kemudahan Bekalan Air Kemudahan Bekalan Elektrik Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Dan Kabel Bawah Tanah Dan Laut) Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan Kemudahan Riadah Dan Taman-Padang Permainan, Kolam, Golf Dan Tenis Kemudahan-Kemudahan Lain

Kenderaan Dan Jentera

Tujuan – memperakaunkan susut nilai terkumpul kenderaan dan jentera dipermodalkan di bawah pajakan kewangan. A3234100

Kenderaan A3234101 A3234102 A3234103

Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain Kenderaan Tidak Bermotor

A3234104

Kelengkapan Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif A3234105 Kapal Terbang A3234106 Kapal Dan Bot A3234107 Kelengkapan Kapal Terbang Termasuk Enjin A3234199 Kenderaan-Kenderaan Yang Lain

A3234200

Jentera A3234201 A3234202 A3234203 A3234204 A3234299

Jentera Perkilangan Jentera Pertanian Jentera Pembinaan Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lif Hoist) Jentera-Jentera Lain

| 327

A3234300

Pembaikan Kenderaan A3234301 Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) A3234302 Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain A3234303 Kenderaan Yang Tidak Bermotor A3234304 Alat Kelengkapan Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif A3234305 Kapal Terbang A3234306 Kapal Dan Bot A3234399 Kenderaan-Kenderaan Lain

A3234400

Pembaikan Jentera A3234401 Jentera Perkilangan A3234402 Jentera Pertanian A3234403 Jentera Pembinaan A3234404 Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lift Hoist) A3234499 Jentera-Jentera Lain

A3235000

Kelengkapan Dan Peralatan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai terkumpul kelengkapan dan peralatan dipermodalkan di bawah pajakan kewangan. A3235100

Alat Kelengkapan Pejabat, Perabot Dan Lengkap Dan Kumpulan Buku A3235101 Alat Kelengkapan Pejabat A3235102 Perabot Dan Lengkapan Dari Kayu A3235103 Perabot Dan Lengkapan Dari Besi A3235104 Buku Teks Dan Bahan-Bahan Penerbitan Lain Untuk Rujukan A3235199 Perabot Dan Lengkapan Lain

A3235200

Alat Kelengkapan Elektronik A3235201 Komputer Dan Alat Kelengkapan Prosesan Data Elektonik Yang Lain A3235202 Alat Kelengkapan Kawalan Trafik Lapangan Terbang A3235299 Alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain

A3235300

Alat Kelengkapan Elektrik

| 328

A3235301 A3235302 A3235303 A3235304 A3235399

Alat Kelengkapan Hawa Dingin, Pemanas Motor Janakuasa Alat Litar Elektrik Alat Kelengkapan Memasak Elektrik Alat Kelengkapan Elektrik Yang Lain

Penyejuk

Dan

A3235400

Alat Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan A3235401 Telefon, Telex Dan Telegraf A3235402 Radar Dan Satelit A3235403 Alat Kelengkapan Penyiaran A3235499 Alat Kelengkapan Perhubungan Yang Lain

A3235500

Alat Kelengkapan Fotografi,Perubatan Dan Muzik A3235501 Alat Kelengkapan Fotografi Dan Tayangan Gambar A3235502 Alat Kelengkapan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian A3235503 Alat Kelengkapan Muzik

A3235600

Alat Kelengkapan Pertahanan A3235601 Senjata (Seperti Senapang, Pistol, Mesingan Dan Senjata-Senjata Lain) A3235602 Peluru, Peluru Berpandu, Bahan Letupan Dan Bom A3235603 Meriam A3235604 Kereta Kebal Dan Kereta Perisai A3235699 Alat-Alat Kelengkapan Pertahanan Yang Lain

A3235700

Alat Kelengkapan Bekalan Air Dan Elektrik Kelengkapan Bekalan Air A3235701 Alat Kelengkapan Bekalan Air A3235702 Alat Kelengkapan Bekalan Elektrik

A3235800

Alat Kelengkapan Keselamatan Kebersihan Dan Kesihatan A3235801 Alat-Alat Kelengkapan Penyukatan Air Dan Bentungan A3235802 Alat Pemadam Api A3235803 Alat-Alat Amaran A3235804 Alat Timbang A3235805 Alat Pengesanan Asap A3235899 Alat-Alat Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan Dan Kesihatan Yang Lain

A3235900

Alat Kelengkapan Yang Lain | 329

A3235901 A3235902 A3235903 A3235999 A3236000

Alat Kelengkapan Penyelidikan Alat Kelengkapan Dan Perkakasan Dapur Alat Kelengkapan Sukan Alat-Alat Kelengkapan Yang Lain

Haiwan, Pokok Dan Benih

Tujuan – memperakaunkan susut nilai terkumpul haiwan dipermodalkan di bawah pajakan kewangan yang digunakan bagi tujuan keselamatan oleh kerajaan. A3236100

Haiwan A3236102

Haiwan Keselamatan

A3300000 Susut Nilai Terkumpul Aset Pertahanan Tujuan – memperakaunkan susut nilai terkumpul semua aset pertahanan kerajaan yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan negara. Susut nilai tidak melibatkan aliran wang tunai keluar. Ia adalah ukuran bagi penyusutan, penggunaan atau kehilangan bagi sesuatu aset ketara, sama ada berpunca daripada penggunaan, perubahan masa atau keusangan teknologi. A3330000 Aset Pertahanan Tujuan – memperakaunkan susut nilai terkumpul aset hartanah, loji dan peralatan pertahanan kerajaan yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan negara. A3331000

Tanah

Tujuan – memperakaunkan susut nilai terkumpul tanah pertahanan yang digunakan untuk latihan bagi melindungi dan mempertahankan negara. A3331100

Tanah A3331191

Tanah Pertahanan

A3331200

Pembaikan Tanah A3331291 Tanah Pertahanan

A3332000

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai terkumpul bangunan yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan negara. | 330

A3332100

Bangunan A3332191

Bangunan Pertahanan

A3332200

Pembaikan Bangunan A3332291 Bangunan Pertahanan

A3333000

Kemudahan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai terkumpul kemudahan untuk melindungi dan mempertahankan negara. A3333100

Kemudahan A3333191 Kemudahan Pertahanan

A3333200

Pembaikan Kemudahan A3333291 Kemudahan Pertahanan

yang digunakan

A3334000 Kenderaan Dan Jentera Tujuan – memperakaunkan susut nilai terkumpul kenderaan dan jentera yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan negara. A3334100

A3334200

Kenderaan A3334191

Kenderaan Pertahanan

Jentera A3334291

Jentera Pertahanan

A3334300

Pembaikan Kenderaan A3334391 Kenderaan Pertahanan

A3334400

Pembaikan Jentera A3334491 Jentera Pertahanan

A3335000

Kelengkapan Dan Peralatan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai terkumpul kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan negara.

| 331

A3335600 A3336000

Alat Kelengkapan Dan Peralatan Pertahanan A3335691 Alat Kelengkapan Dan Peralatan Pertahanan Haiwan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai terkumpul haiwan yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan negara. A3336100

Haiwan Pertahanan A3336191 Haiwan Pertahanan

A3400000 Susut Nilai Terkumpul Aset Biologi Pertanian Tujuan – memperakaunkan susut nilai terkumpul semua aset biologi pertanian yang dipermodalkan berdasarkan MPSAS 27- Pertanian. Susut nilai tidak melibatkan aliran wang tunai keluar. Ia adalah ukuran bagi penyusutan, penggunaan atau kehilangan bagi sesuatu aset ketara, sama ada berpunca daripada penggunaan atau perubahan masa. A3436000

Aset Biologi Pertanian

Tujuan – memperakaunkan susut nilai terkumpul haiwan, pokok dan benih yang dipermodalkan di bawah aset biologi pertanian. . A3436100 Haiwan A3436101 Haiwan Ternakan A3436200

Pokok Dan Benih A3436201 Anak Pokok A3436202 Benih

A3500000 Susut Nilai Terkumpul Aset Konsesi Tujuan – memperakaunkan susut nilai terkumpul semua aset konsesi yang digunakan untuk menyediakan perkhidmatan awam mengikut perjanjian konsesi perkhidmatan berdasarkan MPSAS 32 – Perjanjian Konsesi Perkhidmatan. A3530000 Bangunan Dan Kemudahan Tujuan – memperakaunkan susut nilai terkumpul bangunan dan kemudahan konsesi yang digunakan untuk menyediakan perkhidmatan awam mengikut perjanjian konsesi perkhidmatan. A3532000

Bangunan | 332

Tujuan – memperakaunkan susut nilai terkumpul bangunan dipermodalkan di bawah perjanjian konsesi perkhidmatan. A3532100

Bangunan A3532101 A3532102 A3532103 A3532104 A3532199

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek,Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institut Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari ) Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

A3532200

Pembaikan Bangunan A3532201 Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) A3532202 Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institusi Penyelidikan) A3532203 Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) A3532204 Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang,Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) A3532299 Bangunan-Bangunan Lain

A3533000

Kemudahan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai terkumpul kemudahan dipermodalkan di bawah perjanjian konsesi perkhidmatan. A3533100

Kemudahan A3533101 Kemudahan Jalanraya A3533102 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) A3533103 Kemudahan Pelabuhan A3533104 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) A3533105 Kemudahan Pengangkutan Air A3533106 Kemudahan Bekalan Air A3533107 Kemudahan Bekalan Elektrik

| 333

A3533108

A3533109 A3533110

A3533199 A3533200

Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Dan Kabel Bawah Tanah Dan Laut) Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) Kemudahan-Kemudahan Lain

Pembaikan Kemudahan A3533201 Kemudahan Jalanraya A3533202 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) A3533203 Kemudahan Pelabuhan A3533204 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) A3533205 Kemudahan Pengangkutan Air A3533206 Kemudahan Bekalan Air A3533207 Kemudahan Bekalan Elektrik A3533208 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon,Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon, Kabel Bawah Tanah Dan Laut) A3533209 Kemudahan Talian,Pengairan,Kawasan Banjir Dan Pembentungan A3533210 Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan,Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) A3533299 Kemudahan-Kemudahan Lain

A3600000 Susut Nilai Terkumpul Aset Warisan Tujuan – Kelas aset ini memperakaunkan susut nilai terkumpul semua aset kerajaan yang dikategorikan sebagai aset warisan kerana kepentingan budaya, alam sekitar atau sejarahnya. . A3630000 Aset Warisan Tujuan – memperakaunkan susut nilai terkumpul semua aset yang dikategorikan sebagai aset warisan kerana kepentingan budaya, alam sekitar atau sejarahnya.

| 334

A3632000 Bangunan Tujuan – memperakaunkan susut nilai terkumpul bangunan warisan. A3632100

Bangunan A3632105 Bangunan Warisan

A3700000 Susut/Pelupusan Nilai Terkumpul Hartanah Pelaburan Tujuan – memperakaunkan susut/pelupusan nilai terkumpul semua hartanah pelaburan dalam bentuk bangunan atau tanah atau sebahagian daripada bangunan atau kedua-duanya yang dimiliki bagi tujuan mendapatkan sewa atau peningkatan modal berdasarkan MPSAS 16 – Hartanah Pelaburan. A3730000 Tanah Dan Bangunan Tujuan – memperakaunkan susut/pelupusan nilai terkumpul aset yang dikategorikan pelaburan hartanah. A3731000

sebagai

Tanah

Tujuan – memperakaunkan pelupusan nilai tanah yang dipegang bagi tujuan pelaburan. A3731100

A3731200

Tanah A3731101 A3731102 A3731103 A3731104 A3731105 A3731106

Tanah Kediaman Pegangan Bebas Tanah Pejabat Pegangan Bebas Tanah Lain Pegangan Bebas Tanah Kediaman Pegangan Pajakan Tanah Pejabat Pegangan Pajakan Tanah Lain Pegangan Pajakan

Pembaikan Tanah A3731201 Tanah Kediaman Pegangan Bebas A3731202 Tanah Pejabat Pegangan Bebas A3731203 Tanah Lain Pegangan Bebas A3731204 Tanah Kediaman Pegangan Pajakan A3731205 Tanah Pejabat Pegangan Pajakan A3731206 Tanah Lain Pegangan Pajakan

| 335

A3732000

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan susut nilai terkumpul bangunan yang dipegang bagi tujuan pelaburan.

A3732100

Bangunan A3732101 A3732102 A3732103 A3732104 A3732199

A3732200

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institut Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari Bangunan Penyetoran ( Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

Pembaikan Bangunan A3732201 Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) A3732202 Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Penyelidikan) A3732203 Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) A3732204 Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) A3732299 Bangunan-Bangunan Lain

A4100000 Penjejasan Nilai Terkumpul Hartanah, Loji Dan Peralatan Tujuan - memperakaunkan semua penjejasan nilai terkumpul sesuatu aset yang dikategorikan sebagai hartanah, loji dan peralatan. Menurut MPSAS 21 - Penjejasan Nilai Aset Tidak Menjana Tunai, penjejasan nilai adalah satu kehilangan dalam manfaat ekonomi masa hadapan atau potensi perkhidmatan aset, selain daripada pengiktirafan sistematik kehilangan manfaat ekonomi masa depan atau perkhidmatan berpotensi aset melalui susut nilai. A4130000 Hartanah, Loji Dan Peralatan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul aset hartanah, loji dan peralatan yang dipermodalkan.

| 336

A4131000

Tanah

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul tanah yang dipermodalkan. A4131100

Tanah A4131101 A4131102 A4131103 A4131104 A4131105 A4131106

Tanah Kediaman Pegangan Bebas Tanah Pejabat Pegangan Bebas Tanah Lain Pegangan Bebas Tanah Kediaman Pegangan Pajakan Tanah Pejabat Pegangan Pajakan Tanah Lain Pegangan Pajakan

A4131200

Pembaikan Tanah A4131201 Tanah Kediaman Pegangan Bebas A4131202 Tanah Pejabat Pegangan Bebas A4131203 Tanah Lain Pegangan Bebas A4131204 Tanah Kediaman Pegangan Pajakan A4131205 Tanah Pejabat Pegangan Pajakan A4131206 Tanah Lain Pegangan Pajakan

A4132000

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan dipermodalkan. A4132100

Bangunan A4132101 A4132102 A4132103 A4132104 A4132199

A4132200

penjejasan

nilai

terkumpul

bangunan

yang

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institusi Penyelidikan) Bangunan Perusahaan gunan Kilang, Loji, BengkelDan Kuari) Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang,Rumah Stor Dan Bangunan Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

Pembaikan Bangunan A4132201 Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) A4132202 Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institusi Penyelidikan) | 337

A4132203 A4132204 A4132299 A4133000

Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

Kemudahan

Tujuan – memperakaunkan dipermodalkan.

penjejasan

nilai

terkumpul

kemudahan

yang

A4133100

Kemudahan A4133101 Kemudahan Jalanraya A4133102 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) A4133103 Kemudahan Pelabuhan A4133104 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) A4133105 Kemudahan Pengangkutan Air A4133106 Kemudahan Bekalan Air A4133107 Kemudahan Bekalan Elektrik A4133108 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Dan Kabel Bawah Tanah Dan Laut) A4133109 Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan A4133110 Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) A4133199 Kemudahan-Kemudahan Lain

A4133200

Pembaikan Kemudahan A4133201 Kemudahan Jalanraya A4133202 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) A4133203 Kemudahan Pelabuhan A4133204 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) A4133205 Kemudahan Pengangkutan Air A4133206 Kemudahan Bekalan Air A4133207 Kemudahan Bekalan Elektrik

| 338

A4133208

A4133209 A4133210

A4133299 A4134000

Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Dan Kabel Bawah Tanah Dan Laut) Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) Kemudahan-Kemudahan Lain

Kenderaan Dan Jentera

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul kenderaan dan jentera yang dipermodalkan. A4134100

Kenderaan A4134101

A4134103 A4134104 A4134105 A4134106 A4134107 A4134199

Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain Kenderaan Tidak Bermotor Kelengkapan Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif Kapal Terbang Kapal Dan Bot Kelengkapan Kapal Terbang Termasuk Enjin Kenderaan-Kenderaan Yang Lain

Jentera A4134201 A4134202 A4134203 A4134204 A4134299

Jentera Perkilangan Jentera Pertanian Jentera Pembinaan Kelengkapan Mengendali Bahan(Conveyor, Lif Hoist) Jentera-Jentera Lain

A4134102

A4134200

A4134300

Pembaikan Kenderaan A4134301 Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) A4134302 Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain A4134303 Kenderaan Yang Tidak Bermotor | 339

A4134304 A4134305 A4134306 A4134399

Alat Kelengkapan Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif Kapal Terbang Kapal Dan Bot Kenderaan-Kenderaan Lain

A4134400

Pembaikan Jentera A4134401 Jentera Perkilangan A4134402 Jentera Pertanian A4134403 Jentera Pembinaan A4134404 Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lift Hoist) A4134499 Jentera-Jentera Lain

A4135000

Kelengkapan Dan Peralatan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul kelengkapan dan peralatan yang dipermodalkan. A4135100 Alat Kelengkapan Pejabat, Perabot Dan Kelengkapan Dan Kumpulan Buku A4135101 Alat Kelengkapan Pejabat A4135102 Perabot Dan Lengkapan Dari Kayu A4135103 Perabot Dan Lengkapan Dari Besi A4135104 Buku Teks Dan Bahan-Bahan Penerbitan Lain Untuk Rujukan A4135199 Perabot Dan Lengkapan Lain A4135200

Alat Kelengkapan Elektronik A4135201 Komputer Dan Alat Kelengkapan Prosesan Data Elektonik Yang Lain A4135202 Alat Kelengkapan Kawalan Trafik Lapangan Terbang A4135299 Alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain

A4135300

Alat Kelengkapan Elektrik A4135301 Alat Kelengkapan Hawa Dingin, Pemanas A4135302 Motor Janakuasa A4135303 Alat Litar Elektrik A4135304 Alat Kelengkapan Memasak Elektrik A4135399 Alat Kelengkapan Elektrik Yang Lain

A4135400

Penyejuk

Dan

Alat Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan | 340

A4135401 A4135402 A4135403 A4135499 A4135500 A4135501 A4135502 A4135503

Telefon, Telex Dan Telegraf Radar Dan Satelit Alat Kelengkapan Penyiaran Alat Kelengkapan Perhubungan Yang Lain Alat Kelengkapan Fotografi, Perubatan Dan Muzik Alat Kelengkapan Fotografi Dan Tayangan Gambar Alat Kelengkapan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian Alat Kelengkapan Muzik

A4135600

Alat Kelengkapan Pertahanan A4135601 Senjata (Seperti Senapang, Pistol, Mesingan Dan Senjata-Senjata Lain) A4135602 Peluru, Peluru Berpandu, Bahan Letupan Dan Bom A4135603 Meriam A4135604 Kereta Kebal Dan Kereta Perisai A4135699 Alat-Alat Kelengkapan Pertahanan Yang Lain

A4135700

Alat Kelengkapan Bekalan Air Dan Elektrik A4135701 Alat Kelengkapan Bekalan Air A4135702 Alat Kelengkapan Bekalan Elektrik

A4135800

Alat Kelengkapan Keselamatan Kebersihan Dan Kesihatan A4135801 Alat-Alat Kelengkapan Penyukatan Air Dan Bentungan A4135802 Alat Pemadam Api A4135803 Alat-Alat Amaran A4135804 Alat Timbang A4135805 Alat Pengesanan Asap A4135899 Alat-Alat Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan Dan Kesihatan Yang Lain

A4135900

Alat Kelengkapan Yang Lain A4135901 Alat Kelengkapan Penyelidikan A4135902 Alat Kelengkapan Dan Perkakasan Dapur A4135903 Alat Kelengkapan Sukan A4135999 Alat-Alat Kelengkapan Yang Lain

A4136000

Haiwan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul haiwan dipermodalkan yang digunakan bagi tujuan keselamatan.

| 341

A4136100

Haiwan A4136102

Haiwan Keselamatan

A4200000 Penjejasan Nilai Terkumpul Aset Pajakan Kewangan Tujuan - memperakaunkan semua penjejasan nilai terkumpul sesuatu aset yang dikategorikan sebagai pajakan kewangan. Menurut MPSAS 21- Penjejasan Nilai Aset Tidak Menjana Tunai, penjejasan nilai adalah satu kehilangan dalam manfaat ekonomi masa hadapan atau potensi perkhidmatan aset, selain daripada pengiktirafan sistematik kehilangan manfaat ekonomi masa depan atau perkhidmatan berpotensi aset melalui susut nilai. A4230000 Aset Pajakan Kewangan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul aset hartanah, loji dan peralatan yang dipermodalkan di bawah pajakan kewangan. A4231000

Tanah

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul tanah yang dipermodalkan di bawah pajakan kewangan. A4231100

Tanah A4231104 A4231105 A4231106

Tanah Kediaman Pegangan Pajakan Tanah Pejabat Pegangan Pajakan Tanah Lain Pegangan Pajakan

A4231200

Pembaikan Tanah A4231204 Tanah Kediaman Pegangan Pajakan A4231205 Tanah Pejabat Pegangan Pajakan A4231206 Tanah Lain Pegangan Pajakan

A4232000

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan dipermodalkan di bawah pajakan kewangan. A4232100

nilai

terkumpul

bangunan

yang

Bangunan

| 342

A4232101 A4232102 A4232103 A4232104 A4232199

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institut Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

A4232200

Pembaikan Bangunan A4232201 Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) A4232202 Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institusi Penyelidikan) A4232203 Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) A4232204 Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Penyejuk) A4232299 Bangunan-Bangunan Lain

A4233000

Kemudahan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan dipermodalkan di bawah pajakan kewangan. A4233100

nilai

terkumpul

kemudahan

yang

Kemudahan A4233101 Kemudahan Jalanraya A4233102 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) A4233103 Kemudahan Pelabuhan A4233104 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) A4233105 Kemudahan Pengangkutan Air A4233106 Kemudahan Bekalan Air A4233107 Kemudahan Bekalan Elektrik A4233108 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Dan Kabel Bawah Tanah Dan Laut) A4233109 Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan | 343

A4233110

A4233199

Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) Kemudahan-Kemudahan Lain

A4233200

Pembaikan Kemudahan A4233201 Kemudahan Jalanraya A4233202 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) A4233203 Kemudahan Pelabuhan A4233204 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) A4233205 Kemudahan Pengangkutan Air A4233206 Kemudahan Bekalan Air A4233207 Kemudahan Bekalan Elektrik A4233208 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Dan Kabel Bawah Tanah Dan Laut) A4233209 Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan A4233210 Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) A4233299 Kemudahan-Kemudahan Lain

A4234000

Kenderaan Dan Jentera

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul kenderaan dan jentera yang dipermodalkan di bawah pajakan kewangan. A4234100

Kenderaan A4234101 A4234102 A4234103 A4234104 A4234105 A4234106 A4234107

Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter)) Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain Kenderaan Tidak Bermotor Kelengkapan Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif Kapal Terbang Kapal Dan Bot Kelengkapan Kapal Terbang Termasuk Enjin | 344

A4234200

A4234199

Kenderaan-Kenderaan Yang Lain

Jentera A4234201 A4234202 A4234203 A4234204 A4234299

Jentera Perkilangan Jentera Pertanian Jentera Pembinaan Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lif Hoist) Jentera-Jentera Lain

A4234300

Pembaikan Kenderaan A4234301 Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) A4234302 Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain A4234303 Kenderaan Yang Tidak Bermotor A4234304 Alat Kelengkapan Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif A4234305 Kapal Terbang A4234306 Kapal Dan Bot A4234399 Kenderaan-Kenderaan Lain

A4234400

Pembaikan Jentera A4234401 Jentera Perkilangan A4234402 Jentera Pertanian A4234403 Jentera Pembinaan A4234404 Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lift Hoist) A4234499 Jentera-Jentera Lain

A4235000

Kelengkapan Dan Peralatan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul kelengkapan dan peralatan yang dipermodalkan di bawah pajakan kewangan. . A4235100 Alat Kelengkapan Pejabat, Perabot Dan Lengkap Dan Kumpulan Buku A4235101 Alat Kelengkapan Pejabat A4235102 Perabot Dan Lengkapan Dari Kayu A4235103 Perabot Dan Lengkapan Dari Besi A4235104 Buku Teks Dan Bahan-Bahan Penerbitan Lain Untuk Rujukan A4235199 Perabot Dan Lengkapan Lain

| 345

A4235200

Alat Kelengkapan Elektronik A4235201 Komputer Dan Alat Kelengkapan Prosesan Data Elektonik Yang Lain A4235202 Alat Kelengkapan Kawalan Trafik Lapangan Terbang A4235299 Alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain

A4235300

Alat Kelengkapan Elektrik A4235301 Alat Kelengkapan Hawa Dingin, Pemanas A4235302 Motor Janakuasa A4235303 Alat Litar Elektrik A4235304 Alat Kelengkapan Memasak Elektrik A4235399 Alat Kelengkapan Elektrik Yang Lain

Penyejuk

Dan

A4235400

Alat Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan A4235401 Telefon, Telex Dan Telegraf A4235402 Radar Dan Satelit A4235403 Alat Kelengkapan Penyiaran A4235499 Alat Kelengkapan Perhubungan Yang Lain

A4235500

Alat Kelengkapan Fotografi,Perubatan Dan Muzik A4235501 Alat Kelengkapan Fotografi Dan Tayangan Gambar A4235502 Alat Kelengkapan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian A4235503 Alat Kelengkapan Muzik

A4235600

Alat Kelengkapan Pertahanan A4235601 Senjata (Seperti Senapang, Pistol, Mesingan Dan Senjata-Senjata Lain) A4235602 Peluru, Peluru Berpandu, Bahan Letupan Dan Bom A4235603 Meriam A4235604 Kereta Kebal Dan Kereta Perisai A4235699 Alat-Alat Kelengkapan Pertahanan Yang Lain

A4235700

Alat Kelengkapan Bekalan Air Dan Elektrik Kelengkapan Bekalan Air A4235701 Alat Kelengkapan Bekalan Air A4235702 Alat Kelengkapan Bekalan Elektrik

A4235800

Alat Kelengkapan Keselamatan Kebersihan Dan Kesihatan A4235801 Alat-Alat Kelengkapan Penyukatan Air Dan Bentungan A4235802 Alat Pemadam Api | 346

A4235803 A4235804 A4235805 A4235899

Alat-Alat Amaran Alat Timbang Alat Pengesanan Asap Alat-Alat Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan Dan Kesihatan Yang Lain

A4235900

Alat Kelengkapan Yang Lain A4235901 Alat Kelengkapan Penyelidikan A4235902 Alat Kelengkapan Dan Perkakasan Dapur A4235903 Alat Kelengkapan Sukan A4235999 Alat-Alat Kelengkapan Yang Lain

A4236000

Haiwan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul haiwan yang dipermodalkan di bawah pajakan kewangan bagi tujuan keselamatan. A4236100

Haiwan A4236102

Haiwan Keselamatan

A4300000 Penjejasan Nilai Terkumpul Aset Pertahanan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset pertahanan kerajaan yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan negara. Menurut MPSAS 21-Penjejasan Nilai Aset Tidak Menjana Tunai, penjejasan nilai adalah satu kehilangan dalam manfaat ekonomi masa hadapan atau potensi perkhidmatan aset, selain daripada pengiktirafan sistematik kehilangan manfaat ekonomi masa depan atau perkhidmatan berpotensi aset melalui susut nilai. A4330000 Aset Pertahanan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul aset hartanah, loji dan peralatan yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan negara. A4331000

Tanah

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul tanah pertahanan yang digunakan untuk latihan bagi melindungi dan mempertahankan negara. A4331100

Tanah A4331191

Tanah Pertahanan | 347

A4331200

Pembaikan Tanah A4331291 Tanah Pertahanan

A4332000

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul bangunan yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan negara. A4332100

Bangunan A4332191

Bangunan Pertahanan

A4332200

Pembaikan Bangunan A4332291 Bangunan Pertahanan

A4333000

Kemudahan Dan Pembaikan Kemudahan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul kemudahan yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan negara. A4333100

Kemudahan A4333191 Kemudahan Pertahanan

A4333200

Pembaikan Kemudahan A4333291 Kemudahan Pertahanan

A4334000

Kenderaan Dan Jentera

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul kenderaan dan jentera yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan negara. A4334100

A4334200

A4334300

Kenderaan A4334191

Kenderaan Pertahanan

Jentera A4334291

Jentera Pertahanan

Pembaikan Kenderaan A4334391 Kenderaan Pertahanan | 348

A4334400

Pembaikan Jentera A4334491 Jentera Pertahanan

A4335000

Kelengkapan Dan Peralatan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan negara. A4335600

Alat Kelengkapan Dan Peralatan Pertahanan A4335691 Alat Kelengkapan Dan Peralatan Pertahanan

A4336000

Haiwan

Tujuan – penjejasan nilai terkumpul haiwan yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan negara. A4336100

Haiwan Pertahanan A4336191 Haiwan Pertahanan

A4400000 Penjejasan Nilai Terkumpul Aset Biologi Pertanian Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset biologi pertanian yang dipunyai oleh kerajaan. Menurut MPSAS 21-Penjejasan Nilai Aset Tidak Menjana Tunai, penjejasan nilai adalah satu kehilangan dalam manfaat ekonomi masa hadapan atau potensi perkhidmatan aset, selain daripada pengiktirafan sistematik kehilangan manfaat ekonomi masa depan atau perkhidmatan berpotensi aset melalui susut nilai. A4430000 Aset Biologi Pertanian Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai aset terkumpul aset yang dikategorikan sebagai aset biologi pertanian. A4436000 Haiwan, Pokok Dan Benih Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul haiwan, pokok dan benih yang dipermodalkan. A4436100

Haiwan | 349

A4436101 A4436200

Haiwan Ternakan

Pokok Dan Benih A4436201 Anak Pokok A4436202 Benih

A4500000 Penjejasan Nilai Terkumpul Aset Konsesi Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset yang dipermodalkan di bawah perjanjian konsesi. Menurut MPSAS 21-Penjejasan Nilai Aset Tidak Menjana Tunai, penjejasan nilai adalah satu kehilangan dalam manfaat ekonomi masa hadapan atau potensi perkhidmatan aset, selain daripada pengiktirafan sistematik kehilangan manfaat ekonomi masa depan atau perkhidmatan berpotensi aset melalui susut nilai. A4530000 Bangunan Dan Kemudahan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul bangunan dan kemudahan yang dipermodalkan di bawah perjanjian konsesi. A4532000

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan dipermodalkan di bawah perjanjian konsesi. A4532100

Bangunan A4532101 A4532102 A4532103 A4532104 A4532199

A4532200

nilai

terkumpul

bangunan

yang

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institusi Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang,Rumah Stor Dan Bangunan Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

Pembaikan Bangunan A4532201 Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) A4532202 Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institusi Penyelidikan)

| 350

A4532203 A4532204 A4532299

A4533000

Bangunan Perusahaan (Termasuk Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang,Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

Kemudahan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan dipermodalkan di bawah perjanjian konsesi.

nilai

terkumpul

kemudahan

yang

A4533100

Kemudahan A4533101 Kemudahan Jalanraya A4533102 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) A4533103 Kemudahan Pelabuhan A4533104 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) A4533105 Kemudahan Pengangkutan Air A4533106 Kemudahan Bekalan Air A4533107 Kemudahan Bekalan Elektrik A4533108 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Dan Kabel Bawah Tanah Dan Laut) A4533109 Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan A4533110 Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) A4533199 Kemudahan-Kemudahan Lain

A4533200

Pembaikan Kemudahan A4533201 Kemudahan Jalanraya A4533202 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) A4533203 Kemudahan Pelabuhan A4533204 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) A4533205 Kemudahan Pengangkutan Air A4533206 Kemudahan Bekalan Air A4533207 Kemudahan Bekalan Elektrik | 351

A4533208

A4533209 A4533210

A4533299

Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon,Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon, Kabel Bawah Tanah Dan Laut) Kemudahan Talian,Pengairan,Kawasan Banjir Dan Pembentungan Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan,Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) Kemudahan-Kemudahan Lain

A4600000 Penjejasan Nilai Terkumpul Aset Warisan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset yang dikategorikan sebagai aset warisan yang dipegang kerana kepentingan budaya, alam sekitar atau sejarahnya. Menurut MPSAS 21-Penjejasan Nilai Aset Tidak Menjana Tunai, penjejasan nilai adalah satu kehilangan dalam manfaat ekonomi masa hadapan atau potensi perkhidmatan aset, selain daripada pengiktirafan sistematik kehilangan manfaat ekonomi masa depan atau perkhidmatan berpotensi aset melalui susut nilai. A4630000 Aset Warisan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset yang dikategorikan sebagai aset warisan. A4632000

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua bangunan yang dikategorikan sebagai aset warisan. A4632100

Bangunan A4632105

Bangunan Warisan

A4700000 Penjejasan Nilai Terkumpul Hartanah Pelaburan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua hartanah pelaburan dalam bentuk bangunan atau tanah atau sebahagian daripada bangunan atau kedua-duanya yang dimiliki bagi tujuan mendapatkan sewa atau peningkatan modal berdasarkan MPSAS 26- Penjejasan Nilai Aset Yang Menjana Tunai. A4730000 Tanah Dan Bangunan

| 352

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul tanah dan bangunan yang dikategorikan sebagai hartanah pelaburan.

A4731000

Tanah

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul tanah yang dipegang bagi tujuan pelaburan. A4731100

Tanah A4731101 A4731102 A4731103 A4731104 A4731105 A4731106

Tanah Kediaman Pegangan Bebas Tanah Pejabat Pegangan Bebas Tanah Lain Pegangan Bebas Tanah Kediaman Pegangan Pajakan Tanah Pejabat Pegangan Pajakan Tanah Lain Pegangan Pajakan

A4731200

Pembaikan Tanah A4731201 Tanah Kediaman Pegangan Bebas A4731202 Tanah Pejabat Pegangan Bebas A4731203 Tanah Lain Pegangan Bebas A4731204 Tanah Kediaman Pegangan Pajakan A4731205 Tanah Pejabat Pegangan Pajakan A4731206 Tanah Lain Pegangan Pajakan

A4732000

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul bangunan yang dipegang bagi tujuan pelaburan. A4732100

Bangunan A4732101 A4732102 A4732103 A4732104 A4732199

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institut Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain | 353

A4732200

Pembaikan Bangunan A4732201 Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) A4732202 Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Penyelidikan) A4732203 Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) A4732204 Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Stor Penyejuk) A4732299 Bangunan-Bangunan Lain

A4800000 Penjejasan Nilai Terkumpul Aset Tak Ketara Usia Guna Dapat Ditentukan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset tak ketara yang mempunyai usia guna yang dapat ditentukan yang digunakan dan dipunyai oleh kerajaan berdasarkan MPSAS 21 - Penjejasan Nilai Aset Yang Tidak Menjana Tunai dan MPSAS 26 - Penjejasan Nilai Aset Yang Menjana Tunai bergantung kepada kegunaan aset tak ketara tersebut. A4830000 Aset Tak Ketara Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset tak ketara yang mempunyai usia guna yang dapat ditentukan yang digunakan. A4839000

Aset Tak Ketara

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset tak ketara yang mempunyai usia guna yang dapat ditentukan yang digunakan. A4839100

Perolehan Dengan Pertukaran A4839101 Pangkalan Data Dan Pengurusan Pangkalan Data A4839102 Perisian Komputer A4839103 Prototaip A4839104 Tajuk Berita Dan Penerbitan A4839105 Lesen A4839106 Jenama A4839107 Paten

A4839200

Perolehan Bukan Pertukaran A4839201 Hak Beroperasi A4839202 Paten | 354

A4839203

Resepi, Formula, Rekabentuk, Model, Prototaip

A4839300

Dijana Secara Dalaman A4839301 Pangkalan Data Dan Pengurusan Pangkalan Data A4900000 Penjejasan Nilai Terkumpul Aset Tak Ketara Usia Guna Tidak Dapat Ditentukan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset tak ketara yang mempunyai usia guna yang tidak dapat ditentukan berdasarkan MPSAS 21 - Penjejasan Nilai Aset Yang Tidak Menjana Tunai dan MPSAS 26 - Penjejasan Nilai Aset Yang Menjana Tunai bergantung kepada kegunaan aset tak ketara tersebut. A4930000 Aset Tak Ketara Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul aset tak ketara yang mempunyai usia guna yang tidak dapat ditentukan. A4939000

Aset Tak Ketara

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul aset tak ketara yang mempunyai usia guna yang tidak dapat ditentukan.

A4939100

Perolehan Dengan Pertukaran A4939101 Pangkalan Data Dan Pengurusan Pangkalan Data A4939102 Perisian Komputer A4939103 Prototaip A4939104 Tajuk Berita Dan Penerbitan A4939105 Lesen A4939106 Jenama A4939107 Paten

A4939200

Perolehan Bukan Pertukaran A4939201 Hak Beroperasi A4939202 Paten A4939203 Resepi, Formula, Rekabentuk, Model, Prototaip A4939300 Dijana Secara Dalaman A4939301 Pangkalan Data Dan Pengurusan Pangkalan Data

A5000000 Penjejasan Nilai Terkumpul Aset Kewangan

| 355

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset kewangan berdasarkan MPSAS 26-Penjejasan Nilai Aset Yang Menjana Tunai.

A5010000 Aset Kewangan Dipegang Hingga Matang Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset kewangan yang dipegang sehingga matang. A5011000

Aset Kewangan Dipegang Hingga Matang Daripada Sumber Akaun Amanah

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset yang dipegang sehingga matang daripada sumber akaun amanah. A5011100

Dalam Negeri A5011110 A5011111 A5011112 A5011113 A5011114 A5011115 A5011120 A5011140 A5011180

A5011200

Luar Negeri A5011210 A5011211 A5011212 A5011213 A5011214 A5011215 A5011220 A5011240 A5011280

Sekuriti Kerajaan Bil Perbendaharaan Sekuriti Kerajaan Malaysia Terbitan Pelaburan Kerajaan Sukuk Bon Sekuriti Swasta Deposit Jangka Pendek Dalam Negeri Melebihi 3 Bulan Hingga 12 Bulan Deposit Jangka Panjang Dalam Negeri Melebihi 12 Bulan

Sekuriti Kerajaan Bil Perbendaharaan Sekuriti Kerajaan Asing Terbitan Pelaburan Kerajaan Sukuk Bon Sekuriti Swasta Deposit Jangka Pendek Luar Negeri Melebihi 3 Bulan Hingga 12 Bulan Deposit Jangka Panjang Luar Negeri Melebihi 12 Bulan

| 356

A5012000

Aset Kewangan Dipegang Hingga Matang Daripada Sumber Lebihan Dana

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset kewangan yang dipegang sehingga matang daripada sumber lebihan dana. A5012100

Dalam Negeri A5012110 Sekuriti Kerajaan A5012111 Bil Perbendaharaan A5012112 Sekuriti Kerajaan Malaysia A5012113 Terbitan Pelaburan Kerajaan A5012114 Sukuk A5012115 Bon A5012120 Sekuriti Swasta A5012140 Deposit Jangka Pendek Dalam Negeri Melebihi 3 Bulan Hingga 12 Bulan A5012180 Deposit Jangka Panjang Dalam Negeri Melebihi 12 Bulan

A5012200

Luar Negeri A5012210 A5012211 A5012212 A5012213 A5012214 A5012215 A5012220 A5012240 A5012280

A5020000

Sekuriti Kerajaan Bil Perbendaharaan Sekuriti Kerajaan Asing Terbitan Pelaburan Kerajaan Sukuk Bon Sekuriti Swasta Deposit Jangka Pendek Luar Negeri Melebihi 3 Bulan Hingga 12 Bulan Deposit Jangka Panjang Luar Negeri Melebihi 12 Bulan

Aset Kewangan Tersedia Untuk Dijual

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset yang tersedia untuk dijual. A5021000

Aset Kewangan Tersedia Untuk Dijual Daripada Sumber Akaun Amanah | 357

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset kewangan yang tersedia untuk dijual daripada sumber akaun amanah. A5021100 Dalam Negeri A5021110 Sekuriti Tersiar Harga Dalam Negeri A5021150 Sekuriti Tidak Tersiar Harga Dalam Negeri A5021200

Luar Negeri A5021210 Sekuriti Tersiar Harga Luar Negeri A5021250 Sekuriti Tidak Tersiar Harga Luar Negeri

A5022000

Aset Kewangan Tersedia Untuk Dijual Daripada Sumber Lebihan Dana

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset kewangan yang tersedia untuk dijual daripada sumber lebihan dana. A5022100

Dalam Negeri A5021110 Sekuriti Tersiar Harga Dalam Negeri A5021150 Sekuriti Tidak Tersiar Harga Dalam Negeri

A5022200

Luar Negeri A5022210 Sekuriti Tersiar Harga Luar Negeri A5022250 Sekuriti Tidak Tersiar Harga Luar Negeri

A5030000 Aset Kewangan Tersedia Untuk Dijual Daripada Sumber Peruntukan Tahunan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset kewangan yang tersedia untuk dijual daripada sumber peruntukan tahunan. A5038000

Aset Kewangan Tersedia Peruntukan Tahunan

Untuk

Dijual

Daripada

Sumber

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset kewangan yang tersedia untuk dijual daripada sumber peruntukan tahunan. A5038100

Dalam Negeri A5038101 Pelaburan Dalam Perusahaan Kewangan A5038102 Pelaburan Dalam Perusahaan Bukan Kewangan A5038103 Pelaburan-Pelaburan Lain

| 358

A5038200

Luar Negeri A5038201 Pelaburan Dalam Perusahaan Kewangan A5038202 Pelaburan Dalam Perusahaan Bukan Kewangan A5038203 Pelaburan-Pelaburan Lain

A5040000 Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset kewangan yang dipegang bagi maksud untuk diperdagangkan. A5041000

Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan Daripada Sumber Akaun Amanah

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset kewangan tersedia untuk diperdagangkan daripada sumber akaun amanah. A5041100

Dalam Negeri A5021110 Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan Dalam Negeri

A5041200

Luar Negeri A5041210 Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan Luar Negeri

A5042000

Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan Daripada Sumber Lebihan Dana

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset kewangan yang tersedia untuk diperdagangkan daripada sumber lebihan dana. . A5042100 Dalam Negeri A5041110 Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan Dalam Negeri A5042200

Luar Negeri A5042210 Aset Kewangan Tersedia Untuk Diperdagangkan Luar Negeri

A5050000 Pelbagai Aset Kewangan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul lain-lain aset kewangan. | 359

A5051000

Pelbagai Aset Kewangan Daripada Sumber Akaun Amanah

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul lain-lain aset kewangan daripada sumber wang amanah. A5051100

Dalam Negeri A5021110 Pelbagai Aset Kewangan Dalam Negeri

A5051200

Luar Negeri A5021210 Pelbagai Aset Kewangan Luar Negeri

A5052000

Pelbagai Aset Kewangan Daripada Sumber Lebihan Dana

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul lain-lain aset kewangan daripada sumber lebihan dana. A5052100

Dalam Negeri A5052110 Pelbagai Aset Kewangan Dalam Negeri

A5055200

Luar Negeri A5052210 Pelbagai Aset Kewangan Luar Negeri

A5100000 Penjejasan Nilai Terkumpul Akaun Belum Terima Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua akaun belum terima berdasarkan MPSAS 21-Penjejasan Nilai Aset Yang Tidak Menjana Tunai. A5110000 Pinjaman Persekutuan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset dalam bentuk akaun belum terima bagi Kumpulan Wang Amanah dan Kumpulan Wang Pembangunan. A5111000

Pinjaman Persekutuan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset dalam bentuk akaun belum terima bagi Kumpulan Wang Amanah dan Kumpulan Wang Pembangunan.

| 360

A5111100 A5111200 A5111300 A5111400 A5111500 A5111600 A5111700 A5111800

Kerajaan Negeri Syarikat Berkaitan Kerajaan Syarikat Bukan Berkaitan Kerajaan Badan Berkanun Pihak Berkuasa Tempatan Yayasan, Pertubuhan, Persatuan dan Koperasi Kerajaan Asing / Pertubuhan Lain Di Negara Asing Agensi-Agensi Lain

A5120000 Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset dalam bentuk akaun belum terima bagi Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan. A5121000

Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset dalam bentuk akaun belum terima bagi Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan. A5121100

Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan A5121101 Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan

A5150000 Pinjaman Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul akaun belum terima bagi pinjaman di bawah Akaun Amanah Kerajaan. A5151000 Pinjaman Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul akaun belum terima bagi pinjaman di bawah Akaun Amanah Kerajaan. A5151100

Kontraktor A5151101

Kontraktor

A5151200

Kredit Kerjasama A5151200 Kredit Kerjasama

A5151300

Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi A5151301 Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi (Syarak) | 361

A5151302

Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi (Perbelanjaan Operasi)

A5151400

Pembangunan Ekonomi Belia A5151401 Pembangunan Ekonomi Belia

A5151500

Pembiayaan Komputer A5151501 Pembiayaan Komputer

A5151600

Pinjaman Diraja A5151601 Pinjaman Diraja

A5151700

Pinjaman Kenderaan A5151701 Pinjaman Kenderaan Persekutuan A5151702 Pinjaman Kenderaan Janm Sabah A5151703 Pinjaman Kenderaan Perbendaharaan Sabah A5151704 Pinjaman Kenderaan Janm Sarawak

A5151800

Pinjaman Perumahan Kepada Golongan Pendapatan Rendah A5151801 Pinjaman Perumahan Kepada Golongan Pendapatan Rendah

A5151900

Rakyat Malaysia Di Luar Negeri A5151901 Rakyat Malaysia Di Luar Negeri

A5152100

Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan A5152101 Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan JPA A5152102 Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan KPM A5152103 Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan MINDEF

A5160000 Pendahuluan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul akaun belum terima bagi pendahuluan yang diberikan oleh kerajaan di bawah Akaun Amanah Kerajaan. A5161100

Pendahuluan Diri (Pegawai Awam) A5161101 Pengangkutan dan Perbelanjaan Sara Hidup Dalam Negeri | 362

A5161102 A5161103 A5161104 A5161105 A5161106 A5161107 A5161108 A5161109 A5161110 A5161111 A5161112 A5161113 A5161114

Tunggakan Caruman KWSP Bayaran Bil Hospital Kakitangan Kerajaan Perbelanjaan Dibawah AP 55 Perbelanjaan Di bawah AP 59 Kehilangan Wang Awam AP 322 Bayaran Terlebih Emolumen AP 327b Lain-Lain Maksud Pendahuluan Diri Pendahuluan Gaji (UGAT) Pengangkutan dan Perbelanjaan Sara Hidup bagi Penjawat Awam Di Luar Negeri (SPLN) Deposit Sewa Luar Negeri (SPLN) Pendahuluan Sewa Rumah Luar Negeri (SPLN) Pendahuluan Yuran Sekolah Luar Negeri (SPLN) Pendahuluan Diri Wang Cagaran Sekolah Luar Negeri (SPLN)

A5161200

Pendahuluan Pelbagai A5161201 Pendahuluan Pelbagai

A5161400

Pendahuluan Untuk Negeri A5161401 Pendahuluan Untuk Negeri

A5170000 Pelbagai Kumpulan Wang Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul pendahuluan/pinjaman yang diberikan oleh kerajaan. A5171000

akaun

belum

terima

bagi

Pinjaman/Pendahuluan Pelbagai Kumpulan Wang

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset dalam bentuk akaun belum terima bagi pendahuluan/pinjaman yang diberikan oleh kerajaan melalui pelbagai kumpulan wang amanah kerajaan. A5171001 A5171002 A5171003 A5171004 A5171005 A5171006

Kumpulan Wang Amanah Negara Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin Kumpulan Wang Amanah Sukan Negara Kumpulan Wang Amanah Bantuan Bencana Negara Kumpulan Wang Amanah Bantuan Serangan Binatang Buas Kumpulan Wang Cadangan Untuk Negeri

| 363

A5171007 A5171008 A5171009 A5171010 A5171011 A5171012 A5171013 A5171014

A5171015

A5171017 A5171018 A5171019 A5171020 A5171021 A5171022 A5171023 A5171024 A5171025 A5171026 A5171027 A5171028 A5171029

Kumpulan Wang Amanah Kebajikan Dan Kemudahan Penuntut Luar Negeri Kumpulan Wang Amanah Dana Automotif Bumiputera Kumpulan Wang Amanah Kebudayaan Dan Kebajikan Penggiat Seni Kumpulan Wang Amanah Lembaga Peperiksaan Malaysia Kumpulan Wang Amanah Bagi Projek ICT Sektor Awam Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Perundingan Dan Penyelidikan Institut Penilaian Negara Kumpulan Wang Amanah Pengangkutan Awam Kumpulan Wang Amanah Pengurusan Perolehan Setem Cukai (Benderol) Untuk Rokok Dan Minuman Keras Kumpulan Wang Amanah Projek Pengukuran Sempadan Bersama Di Antara Negeri-Negeri Semenanjung Malaysia Kumpulan Wang Amanah Sokongan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Kumpulan Wang Amanah Taman Laut Dan Rizab Laut Kumpulan Wang Amanah Kursi Pengajian Melayu Leiden Universiti The Netherlands Kumpulan Wang Amanah Majlis Penyelidikan Dan Kemajuan Sains Negara Kumpulan Wang Amanah Penjelas Hutang Kumpulan Wang Amanah Perkhidmatan Kemasyarakatan Dan Kebajikan Kumpulan Wang Amanah Perpustakaan Negara Kumpulan Wang Amanah Program Perumahan Rakyat Dimiliki Kumpulan Wang Amanah Skim Biasiswa Sukan Persekutuan Kumpulan Wang Amanah Tabung Bantuan Perubatan Kumpulan Wang Amanah Tabung Inovasi Negara Berhad Kumpulan Wang Amanah Tabung Pustaka Peringatan P. Ramlee Akaun Stor Dan Workshop Belum Diuntukkan (Stor JPS)

| 364

A5171030 A5171031

Akaun Stor Dan (Workshop JKR) Akaun Stor Dan (Workshop JPS)

Workshop

Belum

Diuntukkan

Workshop

Belum

Diuntukkan

A5200000 Penjejasan Nilai Terkumpul Inventori Untuk Digunakan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua inventori yang digunakan dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan berdasarkan MPSAS 21- Penjejasan Nilai Aset Yang Tidak Menjana Tunai. A5220000

Inventori Bahan Dan Bekalan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua inventori bahan dan bekalan yang digunakan dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan. A5225000

Bahan Makanan Dan Minuman

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua inventori bekalan dan bahan-bahan makanan serta minuman yang digunakan dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan. A5225100

Beras, Gandum Dan Bijian A5225101 Beras A5225102 Gandum Dan Barli A5225103 Bijian-Bijian Lain

A5225200

Daging A5225201 A5225202

A5225300

Daging (Termasuk Yang Diawetkan, Ditinkan Dan Haiwan Hidup Untuk Tujuan Disembelih) Ikan, Kerang, Ketam, Udang Dan Makanan Laut Yang Lain (Termasuk Yang Dimasinkan, Diawetkan, Dikeringkan Dan Ditinkan)

Sayuran Dan Buah-Buahan A5225301 Buah Buahan (Termasuk Yang Ditinkan, Diawetkan Dan Dikeringkan) A5225302 Sayur-Sayuran (Termasuk Yang Ditinkan, Diawet Dan Dikeringkan)

| 365

A5225400

Makanan-Makanan Lain A5225401 Minyak Masak A5225402 Rempah-Ratus Termasuk Gula, Garam Dan Lada Sulah A5225403 Makanan Bermasak (Seperti Roti Dan Kuih) A5225499 Makanan-Makanan Yang Lain

A5225500

A5225600

Bahan Keluaran Susu A5225501 Susu Tepung, Susu Pekat Dan Keluaran Susu Yang Lain A5225502 Mentega Dan Keju Minuman Yang Telah Diproses A5225601 Minuman Tidak Berkarbonat (Seperti Teh, Kopi Dan Koko) A5225602 Minuman Berkarbonat A5225603 Minuman-Minuman Lain

A5226000

Bahan Mentah Dan Bahan Penyelenggaraan Dan Pembaikan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua inventori bahan mentah, bahan penyelenggaraan dan pembaikan yang digunakan dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan. A5226100

Alat-Alat Ganti A5226101 Alat Ganti Kapal Terbang A5226102 Alat Ganti Kapal Dan Bot A5226103 Alat Ganti Kenderaan Darat A5226111 Alat Ganti Jentera Perkilangan A5226112 Alat Ganti Jentera Pertanian A5226113 Alat Ganti Jentera Pembinaan A5226114 Alat Ganti Jentera Mengendalikan Bahan-Bahan Konveyor,Lif, Hoist Dan Lain-Lain (Termasuk, Traktor) A5226119 Alat Ganti Jentera Yang Lain A5226121 Alat Ganti Kelengkapan Pejabat,Perabot Dan Lengkapan A5226126 Alat Ganti Kelengkapan Elektronik A5226131 Alat Ganti Kelengkapan Elektrik A5226136 Alat Ganti Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan A5226141 Alat Ganti Kelengkapan Fotografi Dan Tayangan Gambar

| 366

A5226146 A5226151 A5226156 A5226161 A5226166 A5226171 A5226199

Alat Ganti Kelengkapan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian Alat Ganti Kelengkapan Muzik Alat Ganti Kelengkapan Pertahanan Alat Ganti Kelengkapan Bekalan Air Dan Elektrik Alat Ganti Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan Dan Kesihatan Alat Ganti Kelengkapan Penyelidikan Alat-Alat Ganti Yang Lain

A5226200

Petroleum, Bahan-Bahan Keluaran Petroleum Dan Bahan-Bahan Pembakar A5226201 Minyak Petrol A5226202 Minyak Disel A5226203 Minyak Tanah A5226204 Minyak Penerbangan A5226205 Minyak Pembakar A5226206 Minyak Pelincir Dan Gris A5226207 Gas A5226208 Bitumen A5226299 Keluaran Petroleum Dan Bahan Pembakar Yang Lain

A5226300

Getah Dan Barang-Barang Keluaran Getah A5226301 Getah Mentah (Termasuk Getah Cair Dan Getah Keping A5226302 Tayar Dan Tiub A5226399 Barang-Barang Buatan Campuran Getah Yang Lain

A5226400

Kayu Dan Keluaran Kayu A5226401 Kayu Balak A5226402 Kayu Lapis A5226403 Veneer A5226404 Kayu Yang Digergaji A5226405 Pintu Dan Tingkap A5226499 Keluaran Kayu Yang Lain

A5226500

Logam A5226501 A5226502 A5226503

Logam Dan Bentuk Bijih Besi Waja Timah,Tembaga,Perak,Emas Dan Lain-Lain

| 367

A5226600

Galian Mentah Bukan Logam A5226601 Tanah Liat A5226602 Batu Kapur,Besi Dan Marmar A5226603 Kerikel Dan Pasir A5226604 Asbestos A5226605 Batu Bata Dan Genting A5226606 Bahan Gelas A5226607 Simen Konkrit A5226699 Galian Mentah Yang Lain

A5226700

Kimia Dan Bahan-Bahan Kimia A5226701 Bahan Pengecat Seperti Cat, Barnish Dan Laka A5226702 Adhesive Dan Bahan-Bahan Plastik A5226703 Getah Tiruan A5226704 Bahan Pencuci (Termasuk Sabun, Syampu, Ramuan Mencuci, Bahan Memutih Dan Bahan Mengilat) A5226705 Bahan Letupan A5226706 Gas A5226799 Bahan-Bahan Kimia Yang Lain

A5226800

Bekalan Pertanian A5226801 Baja A5226802 Racun Serangga Dan Racun Tumbuhan A5226803 Alat Kecil Pertanian (Seperti Cangkul, Penggali Dan Pengorek)

A5226900

Makan Ternakan A5226901 Makanan Ternakan Ikan A5226999 Makanan Ternakan Haiwan Yang Lain

A5227000

Bekalan Dan Bahan-Bahan Lain

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua inventori bekalan dan bahan-bahan lain yang digunakan dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan. A5227100

Bekalan Pejabat A5227101 Laporan-Laporan Jabatan Dan Bahan-Bahan Bercetak Yang Lain A5227103 Alat Tulis Komputer A5227199 Bekalan-Bekalan Pejabat Yang Lain | 368

A5227300

Bekalan Riadah A5227301 Alat Permainan Kanak-Kanak A5227302 Alat Sukan Dan Olahraga A5227303 Alat Muzik A5227399 Alat-Alat Lain

A5227400

Bekalan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian A5227401 Ubat Dan Dadah A5227402 Gas Perubatan A5227403 Bekalan Reagen A5227404 Bekalan Vaksin A5227499 Bekalan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian Yang Lain

A5227500

Bekalan Dan Bahan Fotografi A5227501 Bekalan Dan Bahan Untuk Filem Fotografi, Plates, XRay, Filem Mikro Dan Alat-Alat Tanyangan Gambar Yang Lain A5227599 Bekalan Dan Bahan Fotografi Yang Lain

A5227600

Bahan Tenunan Dan Barang-Barang Pakaian A5227601 Bahan-Bahan Campuran Sutera A5227602 Bahan-Bahan Campuran Kapas A5227603 Bahan-Bahan Campuran Bulu Kambing A5227604 Jenis Kain Tiruan Yang Lain A5227605 Pakaian (Seperti Baju Dan Seluar Termasuk Pakaian Seragam) A5227699 Pakaian Yang Lain (Seperti Kasut, Jam Tangan, Tali Leher Dan Tali Pinggang)

A5227700

Bekalan Dan Bahan-Bahan Penyelidikan A5227701 Haiwan Dan Serangga A5227702 Tumbuh-Tumbuhan A5227799 Bekalan Dan Bahan-Bahan Penyelidikan Lain

A5230000 Inventori Keselamatan Dan Pertahanan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua inventori keselamatan dan pertahanan yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan Negara.

| 369

A5235000

Kelengkapan Dan Peralatan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul keselamatan dan pertahanan yang digunakan untuk mempertahankan negara. A5235600

Kelengkapan Pertahanan A5235602 Peluru, Bahan Letupan Dan Bom A5235699 Kelengkapan Pertahanan Yang Lain

A5236000

Haiwan

semua inventori melindungi dan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua inventori haiwan yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan Negara A5236100

Haiwan A5236102

Haiwan Keselamatan

A5300000 Penjejasan Nilai Inventori Untuk Dijual Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua inventori bekalan, bahan dan aset untuk dijual atau digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan berdasarkan MPSAS 21- Penjejasan Nilai Aset Yang Tidak Menjana Tunai. A5320000 Inventori Bahan Dan Bekalan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua inventori bahan dan bekalan untuk dijual atau digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan. A5325000

Bahan Makanan Dan Minuman

Tujuan - memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul untuk semua bekalan dan bahan-bahan makanan serta minuman yang dikeluarkan dari stok untuk digunakan dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan. A5325100

Beras, Gandum Dan Bijian A5325101 Beras A5325102 Gandum Dan Barli A5325103 Bijian-Bijian Lain

| 370

A5325200

Daging A5325201 A5325202

A5325300

Daging (Termasuk Yang Diawetkan, Ditinkan Dan Haiwan Hidup Untuk Tujuan Disembelih) Ikan, Kerang, Ketam, Udang Dan Makanan Laut Yang Lain (Termasuk Yang Dimasinkan, Diawetkan, Dikeringkan Dan Ditinkan)

Sayuran Dan Buah-Buahan A5325301 A5325302

Buah Buahan (Termasuk Yang Ditinkan, Diawetkan Dan Dikeringkan) Sayur-Sayuran (Termasuk Yang Ditinkan, Diawet Dan Dikeringkan)

A5325400

Makanan-Makanan Lain A5325401 Minyak Masak A5325402 Rempah-Ratus Termasuk Gula, Garam Dan Lada Sulah A5325403 Makanan Bermasak (Seperti Roti Dan Kuih) A5325499 Makanan-Makanan Yang Lain

A5325500

Bahan Keluaran Susu A5325501 Susu Tepung, Susu Pekat Dan Keluaran Susu Yang Lain A5325502 Mentega Dan Keju

A5325600

Minuman Yang Telah Diproses A5325601 Minuman Tidak Berkarbonat (Seperti Teh, Kopi Dan Koko) A5325602 Minuman Berkarbonat A5325603 Minuman-Minuman Lain

A5326000

Bekalan Bahan Mentah dan Penyelenggaraan dan Pembaikan

Bahan-bahan

Untuk

Tujuan - memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul untuk semua inventori bekalan bahan mentah dan bahan-bahan untuk penyelenggaraan dan pembaikan yang sedia untuk digunakan dalam proses pengeluaran ataupun diagihkan semasa menyediakan perkhidmatan.

| 371

A5326100

Alat-Alat Ganti A5326101 Alat Ganti Kapal Terbang A5326102 Alat Ganti Kapal Dan Bot A5326103 Alat Ganti Kenderaan Darat A5326111 Alat Ganti Jentera Perkilangan A5326112 Alat Ganti Jentera Pertanian A5326113 Alat Ganti Jentera Pembinaan A5326114 Alat Ganti Jentera Mengendalikan Bahan-Bahan Konveyor,Lif, Hoist Dan Lain-Lain (Termasuk, Traktor) A5326119 Alat Ganti Jentera Yang Lain A5326121 Alat Ganti Kelengkapan Pejabat,Perabot Dan Lengkapan A5326126 Alat Ganti Kelengkapan Elektronik A5326131 Alat Ganti Kelengkapan Elektrik A5326136 Alat Ganti Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan A5326141 Alat Ganti Kelengkapan Fotografi Dan Tayangan Gambar A5326146 Alat Ganti Kelengkapan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian A5326151 Alat Ganti Kelengkapan Muzik A5326156 Alat Ganti Kelengkapan Pertahanan A5326161 Alat Ganti Kelengkapan Bekalan Air Dan Elektrik A5326166 Alat Ganti Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan Dan Kesihatan A5326171 Alat Ganti Kelengkapan Penyelidikan A5326199 Alat-Alat Ganti Yang Lain

A5326200

Petroleum, Bahan-Bahan Keluaran Petroleum Dan Bahan-Bahan Pembakar A5326201 Minyak Petrol A5326202 Minyak Disel A5326203 Minyak Tanah A5326204 Minyak Penerbangan A5326205 Minyak Pembakar A5326206 Minyak Pelincir Dan Gris A5326207 Gas A5326208 Bitumen A5326299 Keluaran Petroleum Dan Bahan Pembakar Yang Lain

| 372

A5326300

Getah Dan Barang-Barang Keluaran Getah A5326301 Getah Mentah (Termasuk Getah Cair Dan Getah Keping) A5326302 Tayar Dan Tiub A5326399 Barang-Barang Buatan Campuran Getah Yang Lain

A5326400

Kayu Dan Keluaran Kayu A5326401 Kayu Balak A5326402 Kayu Lapis A5326403 Veneer A5326404 Kayu Yang Digergaji A5326405 Pintu Dan Tingkap A5326499 Keluaran Kayu Yang Lain

A5326500

Logam A5326501 A5326502 A5326503

Logam Dan Bentuk Bijih Besi Waja Timah,Tembaga,Perak,Emas Dan Lain-Lain

A5326600

Galian Mentah Bukan Logam A5326601 Tanah Liat A5326602 Batu Kapur,Besi Dan Marmar A5326603 Kerikel Dan Pasir A5326604 Asbestos A5326605 Batu Bata Dan Genting A5326606 Bahan Gelas A5326607 Simen Konkrit A5326699 Galian Mentah Yang Lain

A5326700

Kimia Dan Bahan-Bahan Kimia A5326701 Bahan Pengecat Seperti Cat, Barnish Dan Laka A5326702 Adhesive Dan Bahan-Bahan Plastik A5326703 Getah Tiruan A5326704 Bahan Pencuci (Termasuk Sabun, Syampu, Ramuan Mencuci, Bahan Memutih Dan Bahan Mengilat) A5326705 Bahan Letupan A5326706 Gas A5326799 Bahan-Bahan Kimia Yang Lain

A5326800

Bekalan Pertanian A5326801 Baja | 373

A5326802 A5326803

Racun Serangga Dan Racun Tumbuhan Alat Kecil Pertanian (Seperti Cangkul, Penggali Dan Pengorek)

A5326900

Makan Ternakan A5326901 Makanan Ternakan Ikan A5326999 Makanan Ternakan Haiwan Yang Lain

A5327000

Bekalan Dan Bahan-Bahan Lain

Tujuan - memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul untuk semua inventori bekalan dan bahan-bahan untuk dijual atau digunakan dalam proses pengeluaran untuk jualan atau pengagihan. A5327100

A5327300

Bekalan Pejabat A5327101 Laporan-Laporan Jabatan Dan Bahan-Bahan Bercetak Yang Lain A5327103 Alat Tulis Komputer A5327199 Bekalan-Bekalan Pejabat Yang Lain Bekalan Riadah A5327301 Alat Permainan Kanak-Kanak A5327302 Alat Sukan Dan Olahraga A5327303 Alat Muzik A5327399 Alat-Alat Lain

A5327400

Bekalan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian A5327401 Ubat Dan Dadah A5327402 Gas Perubatan A5327403 Bekalan Reagen A5327404 Bekalan Vaksin A5327499 Bekalan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian Yang Lain

A5327500

Bekalan Dan Bahan Fotografi A5327501 Bekalan Dan Bahan Untuk Filem Fotografi, Plates, XRay, Filem Mikro Dan Alat-Alat Tanyangan Gambar Yang Lain A5327599 Bekalan Dan Bahan Fotografi Yang Lain

A5327600

Bahan Tenunan Dan Barang-Barang Pakaian A5327601 Bahan-Bahan Campuran Sutera | 374

A5327602 A5327603 A5327604 A5327605 A5327699

A5327700

Bahan-Bahan Campuran Kapas Bahan-Bahan Campuran Bulu Kambing Jenis Kain Tiruan Yang Lain Pakaian (Seperti Baju Dan Seluar Termasuk Pakaian Seragam) Pakaian Yang Lain (Seperti Kasut, Jam Tangan, Tali Leher Dan Tali Pinggang)

Bekalan Dan Bahan-Bahan Penyelidikan A5327701 Haiwan Dan Serangga A5327702 Tumbuh-Tumbuhan A5327799 Bekalan Dan Bahan-Bahan Penyelidikan Lain

A5330000 Inventori Biologi Pertanian Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua inventori biologi pertanian yang yang dipegang dan disimpan sebagai stok atau inventori dan digunakan untuk jualan. A5336000

Haiwan, Pokok Dan Benih

Tujuan - memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul untuk aset biologi bagi tujuan pertanian. A5336100

A5336200

Haiwan A5336101

Haiwan Ternakan

Pokok Dan Benih A5336201 Anak Pokok A5336202 Benih

A5400000 Penjejasan Nilai Terkumpul Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua pelaburan dalam entiti yang dikawal yang dipunyai oleh kerajaan berdasarkan MPSAS 26 - Penjejasan Nilai Aset Yang Menjana Tunai. A5410000 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Daripada Sumber Akaun Amanah Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua pelaburan dalam entiti yang dikawal daripada sumber akaun amanah.

| 375

A5411000

Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Dalam Negeri

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua pelaburan dalam entiti yang dikawal di dalam negeri daripada sumber akaun amanah. A5411100

Dalam Negeri A5411101 Dalam Negeri

A5412000

Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Luar Negeri

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua pelaburan dalam entiti yang dikawal di luar negeri daripada sumber akaun amanah. A5412100

Luar Negeri A5412101 Luar Negeri

A5420000 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Daripada Sumber Lebihan Dana Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua pelaburan dalam entiti yang dikawal daripada sumber lebihan sumber dana. A5421000

Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Dalam Negeri

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua pelaburan dalam entiti yang dikawal di dalam negeri daripada sumber lebihan sumber dana. A5421100

Dalam Negeri A5421101 Dalam Negeri

A5422000

Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Luar Negeri

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua pelaburan dalam entiti yang dikawal di luar negeri daripada sumber lebihan sumber dana. A5422100

Luar Negeri A5422101 Luar Negeri

| 376

A5430000 Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal Daripada Sumber Peruntukan Tahunan (Vot) Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua pelaburan dalam entiti yang dikawal daripada sumber peruntukan tahunan (vot). A5438000

Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua pelaburan dalam entiti yang dikawal di dalam dan di luar negeri daripada sumber peruntukan tahunan (vot). A5438100

Dalam Negeri A5438101 Pelaburan Dalam Perusahaan Kewangan A5438102 Pelaburan Dalam Perusahaan Bukan Kewangan A5438199 Pelaburan-Pelaburan Lain

A5438200

Luar Negeri A5438299 Pelbagai Pelaburan Di Luar Negeri

A5500000 Penjejasan Nilai Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua pelaburan dalam entiti usahasama yang dikawal yang dipunyai oleh kerajaan berdasarkan MPSAS 26 - Penjejasan Nilai Aset Yang Menjana Tunai. A5510000 Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Daripada Sumber Akaun Amanah Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua pelaburan dalam entiti usahama yang dikawal daripada sumber akaun amanah. A5511000

Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Dalam Negeri

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua pelaburan dalam entiti usahama yang dikawal di dalam negeri daripada sumber akaun amanah. A5511100

Dalam Negeri A5511101 Dalam Negeri

| 377

A5512000

Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Luar Negeri

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua pelaburan dalam entiti usahasama yang dikawal di luar negeri daripada sumber akaun amanah. A5512100

Luar Negeri A5512101 Luar Negeri

A5520000 Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Daripada Sumber Lebihan Dana Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua pelaburan dalam entiti usahasama yang dikawal daripada sumber lebihan dana. A5521000

Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Dalam Negeri

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua pelaburan dalam entiti usahasama yang dikawal di dalam negeri daripada sumber lebihan dana. A5521100

Dalam Negeri A5521101 Dalam Negeri

A5522000

Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal Luar Negeri

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua pelaburan dalam entiti usahasama yang dikawal di luar negeri daripada sumber lebihan dana. A5522100

Luar Negeri A5522101 Luar Negeri

A5530000 Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Daripada Sumber Peruntukan Tahunan (Vot) Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua semua pelaburan dalam entiti usahasama yang dikawal daripada sumber peruntukan tahunan (vot). A5538000

Pelaburan Dalam Entiti Usahasama Yang Dikawal

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua semua pelaburan dalam entiti usahasama yang dikawal di luar negeri daripada sumber peruntukan tahunan (vot).

| 378

A5538100

Dalam Negeri A5538101 Pelaburan Dalam Perusahaan Kewangan A5538102 Pelaburan Dalam Perusahaan Bukan Kewangan A5538199 Pelaburan-Pelaburan Lain

A5538200

Luar Negeri A5538299 Pelbagai Pelaburan Di Luar Negeri

A5600000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua pelaburan dalam entiti bersekutu yang dipunyai oleh berdasarkan MPSAS 26 - Penjejasan Nilai Aset Yang Menjana Tunai. A5610000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Daripada Sumber Akaun Amanah Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua pelaburan dalam entiti bersekutu daripada sumber akaun amanah. A5611000

Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Dalam Negeri

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua pelaburan dalam entiti bersekutu di dalam negeri daripada sumber akaun amanah. A5611100

Dalam Negeri A5611101 Dalam Negeri

A5612000

Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Luar Negeri

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua pelaburan dalam entiti bersekutu di luar negeri daripada sumber akaun amanah. A5612100

Luar Negeri A5612101 Luar Negeri

A5620000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Daripada Sumber Lebihan Dana Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua pelaburan dalam entiti bersekutu daripada sumber lebihan dana.

| 379

A5621000

Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua semua pelaburan dalam entiti bersekutu di dalam negeri daripada sumber lebihan dana. A5621100

Dalam Negeri A5621101 Dalam Negeri

A5622000

Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua semua pelaburan dalam entiti bersekutu di luar negeri daripada sumber lebihan dana. A5622100

Luar Negeri A5622101 Luar Negeri

A5630000 Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu Daripada Sumber Peruntukan Tahunan (Vot) Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua pelaburan dalam entiti bersekutu daripada sumber peruntukan tahunan. A5638000

Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua pelaburan dalam entiti bersekutu di dalam dan di luar negeri daripada sumber peruntukan tahunan. A5638100

Dalam Negeri A5638101 Pelaburan Dalam Perusahaan Kewangan A5638102 Pelaburan Dalam Perusahaan Bukan Kewangan A5638199 Pelaburan-Pelaburan Lain

A5638200

Luar Negeri A5638299 Pelbagai Pelaburan Di Luar Negeri

A5700000 Penjejasan Nilai Terkumpul Aset Dalam Pembinaan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset dalam pembinaan yang dipunyai oleh kerajaan berdasarkan MPSAS - 21 Penjejasan Nilai Aset Yang Tidak Menjana Tunai dan MPSAS 26 - Penjejasan Nilai Aset Yang Menjana Tunai.

| 380

A5730000 Aset Dalam Pembinaan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset kategori hartanah, loji dan peralatan dalam pembinaan. A5732000

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua bangunan dalam pembinaan. A5732100

Bangunan A5732101 A5732102 A5732103 A5732104 A5732199

A5733000

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institusi Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

Kemudahan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua semua kemudahan dalam pembinaan. A5733100

Kemudahan A5733101 Kemudahan Jalanraya A5733102 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) A5733103 Kemudahan Pelabuhan A5733104 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) A5733105 Kemudahan Pengangkutan Air A5733106 Kemudahan Bekalan Air A5733107 Kemudahan Bekalan Elektrik A5733108 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Dan Kabel Bawah Tanah Dan Laut) A5733109 Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan | 381

A5733110

A5733199 A5734000

Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) Kemudahan-Kemudahan Lain

Kenderaan Dan Jentera

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua kenderaan dan jentera dalam pembinaan. A5734100

Kenderaan A5734101

A5734103 A5734104 A5734105 A5734106 A5734107 A5734199

Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain Kenderaan Tidak Bermotor Kelengkapan Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif Kapal Terbang Kapal Dan Bot Kelengkapan Kapal Terbang Termasuk Enjin Kenderaan-Kenderaan Yang Lain

Jentera A5734201 A5734202 A5734203 A5734204 A5734299

Jentera Perkilangan Jentera Pertanian Jentera Pembinaan Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lif Hoist) Jentera-Jentera Lain

A5734102

A5734200

A5735000

Kelengkapan Dan Peralatan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua kelengkapan dan peralatan dalam pembinaan. A5735200

Alat Kelengkapan Elektronik A5735201 Komputer Dan Alat Kelengkapan Prosesan Data Elektonik Yang Lain A5735202 Alat Kelengkapan Kawalan Trafik Lapangan Terbang A5735299 Alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain

| 382

A5735300

Alat Kelengkapan Elektrik A5735301 Alat Kelengkapan Hawa Dingin, Pemanas A5735302 Motor Janakuasa A5735303 Alat Litar Elektrik A5735399 Alat Kelengkapan Elektrik Yang Lain

Penyejuk

Dan

A5735400

Alat Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan A5735402 Radar Dan Satelit A5735403 Alat Kelengkapan Penyiaran A5735499 Alat Kelengkapan Perhubungan Yang Lain

A5735500

Alat Kelengkapan Fotografi,Perubatan Dan Muzik A5735501 Alat Kelengkapan Fotografi Dan Tayangan Gambar A5735502 Alat Kelengkapan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian

A5735700

Alat Kelengkapan Bekalan Air Dan Elektrik Kelengkapan Bekalan Air A5735701 Alat Kelengkapan Bekalan Air A5735702 Alat Kelengkapan Bekalan Elektrik

A5735800

Alat Kelengkapan Keselamatan Kebersihan Dan Kesihatan A5735801 Alat-Alat Kelengkapan Penyukatan Air Dan Bentungan A5735899 Alat-Alat Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan Dan Kesihatan Yang Lain

A5735900

Alat Kelengkapan Yang Lain A5735901 Alat Kelengkapan Penyelidikan A5735999 Alat-Alat Kelengkapan Yang Lain

A5800000 Penjejasan Nilai Terkumpul Aset Pertahanan Dalam Pembinaan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset pertahanan dalam pembinaan berdasarkan MPSAS 21 - Penjejasan Nilai Aset Yang Tidak Menjana Tunai. A5830000 Aset Pertahanan Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua aset pertahanan yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan negara.

| 383

A5832000

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua bangunan dalam pembinaan yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan negara. A5832100

A5833000

Bangunan A5832191

Bangunan Pertahanan

Kemudahan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua kemudahan dalam pembinaan yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan negara. A5833100

Kemudahan A5833191 Kemudahan Pertahanan

A5834000

Kenderaan Dan Jentera

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua kenderaan dan jentera dalam pembinaan yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan negara. A5834100

A5834200

A5835000

Kenderaan A5834191

Kenderaan Pertahanan

Jentera A5834291

Jentera Pertahanan

Kelengkapan Dan Peralatan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua kelengkapan dan peralatan dalam pembinaan yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan negara. A5835600

Alat Kelengkapan Dan Peralatan Pertahanan A5835691 Alat Kelengkapan Dan Peralatan Pertahanan

| 384

A5900000 Penjejasan Nilai Terkumpul Akaun Belum Terima Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul semua akaun belum terima kerajaan. Perkara berkaitan keperluan penjejasan nilai dinyatakan di dalam MPSAS 26- Penjejasan Nilai Aset Yang Menjana Tunai. A5970000 Hasil Bukan Cukai Belum Terima (Urusniaga Pertukaran) Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul akaun belum terima bagi semua hasil bukan cukai berdasarkan MPSAS 9 – Hasil daripada Urusniaga Pertukaran. A5972000

Perkhidmatan Dan Bayaran Perkhidmatan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul akaun belum terima perkhidmatan dan bayaran perkhidmatan. A5972100 A5972200 A5972300 A5972400 A5973000

Bayaran Iktisas Bayaran Pelajaran Bayaran Iklan Bayaran Perkhidmatan Jualan Barang-Barang

Tujuan - memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul akaun belum terima jualan barang-barang. A5973100 A5973200 A5973300

A5973900

Jualan Barang-Barang Cetak Jualan Barang-Barang Stor Jualan Harta Benda Kecuali Yang Diperolehi Dari Peruntukan Pembangunan (Termasuk Tanah, Bangunan, Kemudahan Dan Alat Kelengkapan) Pelbagai Jualan

A5974000

Sewaan

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul akaun belum terima sewaan. A5974100 A5974200 A5974300 A5974400 A5974500

Sewa Tanah Sewa Bangunan Sewa Kenderaan Sewa Jentera Sewa Alat Kelengkapan Pejabat, Perabot Dan Lengkapan | 385

A5974600 A5974700 A5974800 A5974900

Sewa Alat Kelengkapan Elektronik Sewa Alat Kelengkapan Elektrik Sewa Alat Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan Sewa Pelbagai

A5975000

Faedah Dan Perolehan Dari Pelaburan Dan Pinjaman

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul akaun belum terima bagi faedah terakru dan perolehan dari pelaburan dan pinjaman. A5975100 A5975200 A5975300 A5975400 A5975500 A5975700

Perolehan Dari Pelaburan Dalam Perusahaan Kewangan Perolehan Dari Pelaburan Dalam Perusahaan Bukan Kewangan Perolehan Dari Pelaburan Luar Negeri Perolehan Dari Pelaburan-Pelaburan Dalam Negeri Yang Lain Faedah Atas Pinjaman Persekutuan Faedah Atas Pinjaman Daripada Akaun Amanah Kerajaan

A5978000

Aktiviti Mencari Gali Minyak Dan Gas (MTJA)

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul akaun belum terima bagi semua bayaran aktiviti mencari gali minyak dan gas. A0278100 A0278200

A5979000

Pendapatan Daripada Operasi Petroleum – Pihak Berkuasa Bersama Malaysia – Thailand (MTJA) Pendapatan Bukan Petroleum – Pihak Berkuasa Bersama Malaysia – Thailand (MTJA) Royalti

Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul akaun belum terima royalti. A5979100 A5979200

Royalti Televisyen Royalti Petroleum

A5990000 Hasil Wilayah Persekutuan Belum Terima Tujuan – memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul akaun belum terima hasil Wilayah Persekutuan.

| 386

A5992000

Hasil Bukan Cukai Wilayah-Wilayah Persekutuan

Tujuan - memperakaunkan penjejasan nilai terkumpul akaun belum terima hasil bukan cukai Wilayah-wilayah Persekutuan. A5992100 A5992200 A5992300 A5992400 A5992900

Lesen, Bayaran Pendaftaran Dan Permit Perkhidmatan Dan Bayaran Perkhidmatan Perolehan Dari Jualan Aset Sewaan Pelbagai Hasil Bukan Cukai

A6100000 Pelunasan Nilai Terkumpul Aset Tak Ketara Usia Guna Dapat Ditentukan Tujuan – memperakaunkan pelunasan terkumpul nilai aset aset tak ketara yang dipunyai oleh kerajaan berdasarkan MPSAS 31- Aset Tak ketara. Aset pelunasan nilai adalah aset yang tidak melibatkan aliran wang tunai keluar. Ia adalah ukuran bagi penyusutan, penggunaan ataukehilangan bagi sesuatu aset tak ketara, sama ada berpunca daripada penggunaan, perubahan masa atau keusangan teknologi. A6130000 Aset Tak Ketara Tujuan – memperakaunkan pelunasan nilai aset terkumpul tak ketara yang mempunyai usia guna yang boleh ditentukan. A6139000

Aset Tak Ketara

Tujuan – memperakaunkan pelunasan nilai terkumpul aset tak ketara yang mempunyai usia guna yang boleh ditentukan. A6139100

Perolehan Dengan Pertukaran A6139101 Pangkalan Data Dan Pengurusan Pangkalan Data A6139102 Perisian Komputer A6139103 Prototaip A6139104 Tajuk Berita Dan Penerbitan A6139105 Lesen A6139106 Jenama A6139107 Paten

A6139200

Perolehan Bukan Pertukaran A6139201 Hak Beroperasi A6139202 Paten | 387

A6139203 A6139300

Resepi, Formula, Rekabentuk, Model, Prototaip

Dijana Secara Dalaman A6139301 Pangkalan Data Dan Pengurusan Pangkalan Data

A7100000 Faedah Aset Pajakan Kewangan Diakrukan Tujuan – memperakaunkan faedah aset pajakan kewangan diakrukan berdasarkan MPSAS 13 - Pajakan. A7130000 Aset Pajakan Kewangan Tujuan – memperakaunkan faedah diakrukan bagi aset pajakan kewangan. A7131000

Tanah

Tujuan – memperakaunkan faedah diakrukan bagi tanah yang dipermodalkan di bawah pajakan kewangan. A7131100

Tanah A7131104 A7131105 A7131106

Tanah Kediaman Pegangan Pajakan Tanah Pejabat Pegangan Pajakan Tanah Lain Pegangan Pajakan

A7131200

Pembaikan Tanah A7131204 Tanah Kediaman Pegangan Pajakan A7131205 Tanah Pejabat Pegangan Pajakan A7131206 Tanah Lain Pegangan Pajakan

A7132000

Bangunan

Tujuan – memperakaunkan faedah diakrukan bagi bangunan yang dipermodalkan di bawah pajakan kewangan. A7132100

Bangunan A7132101 A7132102 A7132103

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institusi Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, BengkelDan Kuari) | 388

A7132104 A7132199

Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

A7132200

Pembaikan Bangunan A7132201 Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) A7132202 Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institusi Penyelidikan) A7132203 Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) A7132204 Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Penyejuk) A7132299 Bangunan-Bangunan Lain

A7133000

Kemudahan

Tujuan – memperakaunkan faedah diakrukan bagi kemudahan yang dipermodalkan di bawah pajakan kewangan. A7133100 Kemudahan A7133101 Kemudahan Jalanraya A7133102 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) A7133103 Kemudahan Pelabuhan A7133104 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) A7133105 Kemudahan Pengangkutan Air A7133106 Kemudahan Bekalan Air A7133107 Kemudahan Bekalan Elektrik A7133108 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Dan Kabel Bawah Tanah Dan Laut) A7133109 Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan A7133110 Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) A7133199 Kemudahan-Kemudahan Lain A7133200

Pembaikan Kemudahan A7133201 Kemudahan Jalanraya | 389

A7133202 A7133203 A7133204 A7133205 A7133206 A7133207 A7133208

A7133209 A7133210

A7133299 A7134000

Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) Kemudahan Pelabuhan Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) Kemudahan Pengangkutan Air Kemudahan Bekalan Air Kemudahan Bekalan Elektrik Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Dan Kabel Bawah Tanah Dan Laut) Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) Kemudahan-Kemudahan Lain

Kenderaan Dan Jentera

Tujuan – memperakaunkan faedah diakrukan bagi kenderaan dan jentera yang dipermodalkan di bawah pajakan kewangan. A7134100

Kenderaan A7134101

A7134103 A7134104 A7134105 A7134106 A7134107 A7134199

Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain Kenderaan Tidak Bermotor Kelengkapan Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif Kapal Terbang Kapal Dan Bot Kelengkapan Kapal Terbang Termasuk Enjin Kenderaan-Kenderaan Yang Lain

Jentera A7134201 A7134202 A7134203 A7134204 A7134299

Jentera Perkilangan Jentera Pertanian Jentera Pembinaan Kelengkapan Mengendali Bahan(Conveyor, Lif Hoist) Jentera-Jentera Lain

A7134102

A7134200

| 390

A7134300

Pembaikan Kenderaan A7134301 Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) A7134302 Lori Dan Kenderaan Pengangktuan Barang Bermotor Yang Lain A7134303 Kenderaan Yang Tidak Bermotor A7134304 Alat Kelengkapan Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif A7134305 Kapal Terbang A7134306 Kapal Dan Bot A7134399 Kenderaan-Kenderaan Lain

A7134400

Pembaikan Jentera A7134401 Jentera Perkilangan A7134402 Jentera Pertanian A7134403 Jentera Pembinaan A7134404 Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lift Hoist) A7134499 Jentera-Jentera Lain

A7135000

Kelengkapan Dan Peralatan

Tujuan – memperakaunkan faedah diakrukan bagi kelengkapan dan peralatan yang dipermodalkan di bawah pajakan kewangan. A7135100

Alat Kelengkapan Pejabat, Perabot Dan Lengkap Dan Kumpulan Buku A7135101 Alat Kelengkapan Pejabat A7135102 Perabot Dan Lengkapan Dari Kayu A7135103 Perabot Dan Lengkapan Dari Besi A7135104 Buku Teks Dan Bahan-Bahan Penerbitan Lain Untuk Rujukan A7135199 Perabot Dan Lengkapan Lain

A7135200

Alat Kelengkapan Elektronik A7135201 Komputer Dan Alat Kelengkapan Prosesan Data Elektonik Yang Lain A7135202 Alat Kelengkapan Kawalan Trafik Lapangan Terbang A7135299 Alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain

A7135300

Alat Kelengkapan Elektrik A7135301 Alat Kelengkapan Pemanas

Hawa

Dingin,

Penyejuk

Dan

| 391

A7135302 A7135303 A7135304 A7135399

Motor Janakuasa Alat Litar Elektrik Alat Kelengkapan Memasak Elektrik Alat Kelengkapan Elektrik Yang Lain

A7135400

Alat Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan A7135401 Telefon, Telex Dan Telegraf A7135402 Radar Dan Satelit A7135403 Alat Kelengkapan Penyiaran A7135499 Alat Kelengkapan Perhubungan Yang Lain

A7135500

Alat Kelengkapan Fotografi, Perubatan Dan Muzik A7135501 Alat Kelengkapan Fotografi Dan Tayangan Gambar A7135502 Alat Kelengkapan Perubatan, Kesihatan Dan Pergigian A7135503 Alat Kelengkapan Muzik

A7135600

Kelengkapan Pertahanan A7135601 Senjata (Seperti Senapang, Pistol, Mesingan Dan Senjata-Senjata Lain) A7135602 Peluru, Peluru Berpandu, Bahan Letupan Dan Bom A7135603 Meriam A7135604 Kereta Kebal Dan Kereta Perisai A7135699 Alat-Alat Kelengkapan Pertahanan Yang Lain

A7135700

Kelengkapan Bekalan Air Dan Elektrik Kelengkapan Bekalan Air A7135701 Alat Kelengkapan Bekalan Air A7135702 Alat Kelengkapan Bekalan Elektrik

A7135800

Alat Kelengkapan Keselamatan Kebersihan Dan Kesihatan A7135801 Alat-Alat Kelengkapan Penyukatan Air Dan Bentungan A7135802 Alat Pemadam Api A7135803 Alat-Alat Amaran A7135804 Alat Timbang A7135805 Alat Pengesanan Asap A7135899 Alat-Alat Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan Dan Kesihatan Yang Lain

A7135900

Alat Kelengkapan Yang Lain A7135901 Alat Kelengkapan Penyelidikan A7135902 Alat Kelengkapan Dan Perkakasan Dapur A7135903 Alat Kelengkapan Sukan | 392

A7135999 A7136000

Alat-Alat Kelengkapan Yang Lain

Haiwan

Tujuan – memperakaunkan faedah diakrukan bagi haiwan yang dipermodalkan di bawah pajakan kewangan. A7136100

Haiwan A7136102

Haiwan Keselamatan

A9900000 Terhutang Daripada/ (Kepada) Tujuan – memperakaunkan pindahan dana antara sumber dana am dan dana berkaitan akaun amanah. A9910000 Terhutang Daripada/ (Kepada) A9911001 Terhutang Daripada/ (Kepada)

| 393

JENIS AKAUN Liabiliti Liabiliti merupakan tanggungan yang timbul disebabkan oleh transaksi terdahulu yang mana penyelesaian tanggungan tersebut dijangka menyebabkan aliran keluar dari sumber kewangan yang mengandungi manfaat ekonomi pada masa akan datang. Transaksi perolehan secara kredit bagi bekalan, perkhidmatan dan aset, komitmen kewangan terhadap kakitangan, pegangan amanah dan deposit serta keterlibatan Kerajaan dalam sesuatu prosiding undangundang adalah di antara punca sesuatu liabiliti perlu diiktiraf di dalam Penyata Kewangan. Perekodan liabiliti merangkumi liabiliti semasa dan bukan semasa dan pecahan akan ditentukan berdasarkan usia (aging) dan tempoh matang sesuatu liabiliti. Penjenisan liabiliti adalah seperti berikut: L0100000 Akaun Belum Bayar Tujuan - memperakaunkan tanggungan jangka pendek (kurang daripada 12 bulan) yang terhasil daripada pembelian barangan atau perkhidmatan secara kredit. Tanggungan yang belum dijelaskan ini perlu diiktiraf dan diperakaunkan. Ia dilaporkan di Penyata Kedudukan Kewangan di bawah liabiliti semasa. L0110000 Emolumen – Belum Bayar Tujuan - memperakaunkan tanggungan perbelanjaan emolumen yang belum dijelaskan dan dilaporkan berdasarkan MPSAS 25 – Manfaat Pekerja. L0111000

Gaji Dan Upahan

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bagi Gaji dan Upahan yang belum dijelaskan. L0111100 L0111200 L0111300 L0111400 L0111600 L0111700 L0111800 L0111900

Gaji Kakitangan Awam Gaji Pasukan Keselamatan Gaji Anggota Pentadbiran Dan Parlimen Gaji Kumpulan Premier Tunggakan Gaji Kakitangan Awam Tunggakan Gaji Pasukan Keselamatan Tunggakan Gaji Anggota Pentadbiran Dan Parlimen Tunggakan Gaji Kumpulan Premier

| 394

L0112000

Elaun / Imbuhan Tetap

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bagi Elaun dan Imbuhan Tetap dijelaskan.

belum

L0112100 L0112200 L0112300 L0112400 L0112500 L0112600 L0112700 L0112800 L0112900

Elaun / Imbuhan Tetap Kakitangan Awam Elaun / Imbuhan Tetap Pasukan Keselamatan Elaun Tetap Anggota Pentadbiran Dan Parlimen Elaun Tetap Kakitangan Lain - Untuk Badan Berkanun Elaun Tetap Dan Tunggakan Elaun Tetap Kumpulan Premier Tunggakan Elaun Atau Imbuhan Tetap Kakitangan Awam Tunggakan Elaun Atau Imbuhan Tetap Pasukan Keselamatan Tunggakan Elaun Tetap Anggota Pentadbiran Dan Parlimen Tunggakan Elaun Tetap Kakitangan Lain - Untuk Badan Berkanun

L0113000

Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bagi sumbangan berkanun untuk kakitangan belum dijelaskan. L0113100 L0113200 L0113300 L0113400 L0113600 L0113700 L0113800 L0113900

Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan Awam Sumbangan Berkanun Untuk Pasukan Keselamatan Sumbangan Berkanun Untuk Anggota Pentadbiran Dan Parlimen Sumbangan Berkanun Untuk Kumpulan Premier Tunggakan Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan Awam Tunggakan Sumbangan Pasukan Keselamatan-KWSP Tunggakan Sumbangan Berkanun Anggota Pentadbiran Parlimen Tunggakan Sumbangan Berkanun Untuk Kumpulan Premier

L0114000

Bayaran Elaun Lebih Masa

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bagi bayaran elaun lebih masa belum dijelaskan. L0114100 L0114600

Bayaran Lebih Masa Kakitangan Awam Tunggakan Bayaran Lebih Masa Kakitangan Awam

L0115000

Faedah-faedah Kewangan Lain

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bagi faedah-faedah kewangan lain belum dijelaskan. | 395

L0115100 L0115200 L0115300 L0115400

Faedah Kewangan Kakitangan Awam Faedah Kewangan Pasukan Keselamatan Faedah Kewangan Anggota Pentadbiran Dan Parlimen Faedah Kewangan Kumpulan Premier

L0116000

Bayaran Elaun-Elaun Khas

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bagi bayaran elaun-elaun khas belum dijelaskan. L0116100 L0116200

Elaun Kepada DYMM Yang Dipertuan Agong Elaun-Elaun Diraja

L0117000

Bayaran Imbuhan Tahunan Dan Bantuan Khas Kewangan

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bagi bayaran imbuhan tahunan dan bantuan khas kewangan belum dijelaskan. L0117100 L0117200 L0117300 L0117400

Bayaran Imbuhan Tahunan Dan Bantuan Kewangan Kakitangan Awam Bayaran Imbuhan Tahunan Dan Bantuan Kewangan Pasukan Keselamatan Bayaran Khas Prestasi Anggota Pentadbiran Dan Parlimen Bayaran Khas Prestasi Kumpulan Premier

L0120000 Bekalan Dan Perkhidmatan - Belum Bayar Tujuan - memperakaunkan tanggungan perbelanjaan bekalan dan perkhidmatan yang telah diterima tetapi belum dijelaskan. L0121000

Perjalanan Dan Sara Hidup

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bagi perjalanan dan sara hidup belum dijelaskan. L0121100 L0121200 L0121300

Perbelanjaan Perjalanan Dan Sara Hidup Kakitangan Awam Di Dalam Negeri Perbelanjaan Perjalanan Dan Sara Hidup Kakitangan Awam Di Luar Negeri Perbelanjaan Perjalanan Dan Sara Hidup Pasukan Keselamatan Di Dalam Negeri | 396

L0121400 L0121500 L0121600

L0122000

Perbelanjaan Perjalanan Dan Sara Hidup Pasukan Keselamatan Di Luar Negeri Perbelanjaan Perjalanan Dan Sara Hidup Anggota Pentadbiran Dan Parlimen Di Dalam Negeri Perbelanjaan Perjalanan Dan Sara Hidup Anggota Pentadbiran Dan Parlimen Di Luar Negeri Pengangkutan Barang-Barang

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bagi pengangkutan barang-barang belum dijelaskan. L0122100

L0122700 L0122800

Pengangkutan Barang-Barang Untuk Kakitangan Awam Di Dalam Negeri Pengangkutan Barang-Barang Untuk Kakitangan Awam Di Luar Negeri Pengangkutan Barang-Barang Untuk Pasukan Keselamatan Di Dalam Negeri Pengangkutan Barang-Barang Untuk Pasukan Keselamatan Di Luar Negeri Pengangkutan Barang-Barang Untuk Anggota Pentadbiran Dan Parlimen Di Dalam Negeri Pengangkutan Barang-Barang Untuk Anggota Pentadbiran Dan Parlimen Di Luar Negeri Pengangkutan Barang-Barang Jabatan Kerajaan Dalam Negeri Pengangkutan Barang-Barang Jabatan Kerajaan Luar Negeri

L0123000

Perhubungan Dan Utiliti

L0122200 L0122300 L0122400 L0122500 L0122600

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bagi perhubungan dan utiliti belum dijelaskan. L0123100 L0123200

Perhubungan Utiliti

L0124000

Sewaan

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bagi sewaan belum dijelaskan. L0124100 L0124200

Sewa Tanah Sewa Bangunan | 397

L0124300 L0124400 L0124500 L0124600 L0124700 L0124800 L0124900

Sewa Kenderaan Sewa Jentera Sewa Alat Kelengkapan Pejabat,Perabot Dan Lengkapan Sewa Alat Kelengkapan Elektronik Sewa Alat Kelengkapan Elektrik Sewa Alat Kelengkapan Penyiaran Sewa Pelbagai

L0125000

Bahan-Bahan Makanan Dan Minuman

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bagi bahan-bahan makanan dan minuman belum dijelaskan. L0125100 L0125200 L0125300 L0125400 L0125500 L0125600

Beras, Gandum Dan Bijian Daging Sayuran Dan Buah-Buahan Makanan-Makanan Lain Bahan Keluaran Susu Minuman Yang Telah Diproses

L0126000

Bekalan Bahan Mentah

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bagi bekalan bahan mentah belum dijelaskan. L0126100 L0126200 L0126300 L0126400 L0126500 L0126600 L0126700 L0126800 L0126900

Penyelenggaraan Bangunan (Termasuk Kawasan Sekitar, Lif Dan Alat Keselamatan ) Penyelenggaraan Kemudahan Penyelenggaraan Kenderaan Penyelenggaraan Jentera Penyelenggaraan Kelengkapan Pejabat, Perabot Dan Lengkapan Penyelenggaraan Alat Kelengkapan Elektronik Penyelenggaraan Alat Kelengkapan Elektrik Penyelenggaraan Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan Penyelenggaraan Aset-Aset Lain

L0127000

Bekalan Dan Bahan-Bahan Lain

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bagi bekalan dan bahan-bahan lain belum dijelaskan.

| 398

L0127100 L0127200 L0127300 L0127400 L0127500 L0127600 L0127700

Bekalan Pejabat Bekalan Am Bekalan Riadah Bekalan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian Bekalan Dan Bahan Fotografi Bahan Tenunan Dan Barang-Barang Pakaian Bekalan Dan Bahan-Bahan Penyelidikan

L0128000

Pembaikan Dan Penyelenggaraan

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bagi pembaikan dan penyelenggaraan belum dijelaskan. L0128100 L0128200 L0128300 L0128400 L0128500 L0128600 L0128700 L0128800 L0128900

Penyelenggaraan Bangunan Penyelenggaraan Kemudahan Penyelenggaraan Kenderaan Penyelenggaraan Jentera Penyelenggaraan Alat Kelengkapan Pejabat, Perabot Dan Lengkapan Penyelenggaraan Alat Kelengkapan Elektronik Penyelenggaraan Alat Kelengkapan Elektrik Penyelenggaraan Alat Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan Penyelenggaraan Aset-Aset Lain

L0129000

Perbelanjaan Perkhidmatan Dan Hospitaliti

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bagi perbelanjaan perkhidmatan dan hospitaliti belum dijelaskan. L0129100 L0129200 L0129400

Perkhidmatan Dibeli-Perkhidmatan Perubatan Perkhidmatan Pencetak Dan Menjilid Dibeli Keraian, Hospitaliti Dan Honorarium

L0130000 Aset - Belum Bayar Tujuan - memperakaunkan tanggungan perbelanjaan untuk aset yang diperolehi tetapi belum dijelaskan. Ia merangkumi aset Hartanah, Loji dan Peralatan, Aset Biologi Pertanian, Instrumen Kewangan, Aset Tak Ketara, dan Aset Tidak Dipermodalkan.

| 399

L0131000

Tanah

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bagi mendapatkan tanah belum dijelaskan. L0131100 L0131200

Tanah Pembaikan Tanah

L0132000

Bangunan

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bagi mendapatkan bangunan belum dijelaskan. L0132100 L0132200

Bangunan Pembaikan Bangunan

L0133000

Kemudahan

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bagi mengadakan kemudahan belum dijelaskan. L0133100 L0133200

Kemudahan Pembaikan Kemudahan

L0134000

Kenderaan Dan Jentera

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bagi mengadakan kenderaan dan jentera belum dijelaskan. L0134100 L0134200 L0134300 L0134400

Kenderaan Jentera Pembaikan Kenderaan Pembaikan Jentera

L0135000

Kelengkapan Dan Peralatan

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bagi mendapatkan kelengkapan dan peralatan belum dijelaskan. L0135100 L0135200

Alat Kelengkapan Pejabat, Perabot Dan Lengkapan Dan Kumpulan Buku Alat Kelengkapan Elektronik | 400

L0135300 L0135400 L0135500 L0135600 L0135700 L0135800 L0135900

Alat Kelengkapan Elektrik Alat Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan Alat Kelengkapan Fotografi, Perubatan Dan Muzik Alatkelengkapan Pertahanan Alat Kelengkapan Bekalan Air Dan Elektrik Alat Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan Dan Kesihatan Alat Kelengkapan Yang Lain

L0136000

Haiwan, Pokok Dan Benih

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bagi mendapatkan haiwan, pokok dan benih belum dijelaskan. L0136100 L0136200

Haiwan Pokok Dan Benih

L0138000

Pelaburan

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bagi membuat pelaburan belum dijelaskan. L0138100 L0138200

Pelaburan Dalam Negeri Pelaburan Luar Negeri

L0139000

Aset Tak Ketara

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bagi mendapatkan aset tak ketara belum dijelaskan. L0139100 L0139200 L0139300

Perolehan Dengan Pertukaran Perolehan Bukan Pertukaran Penyelidikan Dan Pembangunan

L0140000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap - Belum Bayar Tujuan - memperakaunkan tanggungan untuk perbelanjaan pemberian, faedah dan dividen yang dikenakan tetapi belum dijelaskan. L0142000

Pemberian Dalam Negeri

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bagi pemberian dan serahan kepada kerajaan negeri yang belum dijelaskan. | 401

L0142100

Pemberian Dan Serahan Kepada Kerajaan Negeri

L0145000

Faedah Atas Pinjaman Terakru

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bagi faedah dividen dan kos atas pinjaman yang belum dijelaskan. L0145100 L0145200 L0145300 L0145400 L0145500 L0145600

Faedah Atas Pinjaman Dalam Negeri Faedah Atas Pinjaman Luar Negeri Dividen Atas Pinjaman Dalam Negeri Dividen Atas Pinjaman Luar Negeri Kos Pinjaman Dalam Negeri Kos Pinjaman Luar Negeri

L0150000 Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain - Belum Bayar Tujuan - memperakaunkan tanggungan untuk semua perbelanjaan-perbelanjaan lain yang belum dibayar dan juga tanggungan yang tidak dijeniskan di bawah mana-mana Sub Kelas Perbelanjaan. L0152000

Bayaran-bayaran Lain

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bagi lain-lain bayaran belum dijelaskan. L0152100 L0152900

Yuran Cukai dan Pelbagai

L0160000 Bayaran Balik Cukai Belum Dibayar (Tabung Bayaran Balik Cukai) Tujuan - memperakaunkan tanggungan bayaran balik cukai yang perlu dibayar kepada pembayar cukai. L0161000

Cukai Langsung

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bayaran balik cukai pendapatan yang perlu dibayar kepada pembayar cukai. L0161100

Cukai Pendapatan

| 402

L0163000

Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST)

Tujuan - memperakaunkan tanggungan bayaran balik cukai pendapatan barangan dan perkhidmatan yang perlu dibayar kepada pembayar cukai L0163100 L0163200

Cukai Barangan dan Perkhidmatan Import Cukai Barangan dan Perkhidmatan Tempatan

L0190000 AKB (Ongoing Payables) Tujuan - memperakaunkan tanggungan perbelanjaan sementara untuk keperluan sistem. L0200000 Cukai Dan Pindahan Terdahulu Tujuan – memperakaunkan terimaan Cukai dan Pindahan yang telah diterima tetapi belum boleh diiktiraf sebagai hasil termasuk terimaan yang perlu dibayar balik. L0260000 Terimaan Cukai Terdahulu Tujuan – memperakaunkan terimaan cukai yang diterima tetapi belum boleh diiktiraf sebagai hasil termasuk terimaan cukai yang perlu dibayar balik L0261000

Cukai Langsung

Tujuan – memperakaunkan tanggungan bagi cukai langsung. L0261100 L0261900

Cukai Pendapatan Cukai Langsung Yang Lain

L0262000

Cukai Tidak Langsung

Tujuan – memperakaunkan tanggungan bagi cukai tidak langsung. L0262100 L0262200 L0262300 L0262400 L0262500 L0262600 L0262700 L0262800

Duti Kastam - Eksport Duti Kastam - Import Duti Eksais Cukai Jualan Atas Barang-Barang Perkilangan Dalam Negeri Cukai Jualan Atas Import Cukai Perkhidmatan Levi Duti Eksais Terhadap Barangan Import | 403

L0262900

Pelbagai Cukai Tidak Langsung

L0263000

Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (GST)

Tujuan – memperakaunkan tanggungan bagi cukai barangan dan perkhidmatan (GST). L0263100 L0263200

Cukai Barangan Dan Perkhidmatan Import Cukai Barangan Dan Perkhidmatan Tempatan

L0300000 Pendapatan Terdahulu Tujuan - memperakaunkan pendapatan yang telah diterima sebelum perkhidmatan atau barangan diberikan dan termasuk hasil minyak dan gas. L0370000 Hasil Bukan Cukai Tujuan – memperakaunkan hasil bukan cukai yang telah diterima sebelum perkhidmatan atau barangan diberikan. L0372000 Perkhidmatan Dan Bayaran Perkhidmatan Tujuan - memperakaunkan terimaan bagi bayaran perkhidmatan yang telah diterima oleh Kerajaan tetapi belum boleh diiktiraf sebagai hasil. L0372100 L0372200 L0372300 L0372400

Bayaran Iktisas Bayaran Pelajaran Bayaran Iklan Bayaran Perkhidmatan

L0374000

Sewaan

Tujuan - memperakaunkan hasil yang telah diterima daripada pajakan atau sewa harta Kerajaan, termasuk sewa tanah, bangunan, gudang, ruang penyimpanan dan alat kelengkapan tetapi masih belum boleh diiktiraf sebagai hasil. L0374100 L0374200 L0374300 L0374400 L0374500

Sewa Tanah Sewa Bangunan Sewa Kenderaan Sewa Jentera Sewa Alat Kelengkapan Pejabat, Perabot Dan Lengkapan | 404

L0374600 L0374700 L0374800 L0374900

Sewa Alat Kelengkapan Elektronik Sewa Alat Kelengkapan Elektrik Sewa Alat Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan Sewa Pelbagai

L0378000

Hasil Minyak Dan Gas

Tujuan - memperakaunkan terimaan bagi hasil minyak dan gas terdahulu. L0378100 L0378200

Pendapatan Daripada Operasi Petroleum – Pihak Berkuasa Bersama Malaysia – Thailand (MTJA) Pendapatan Bukan Petroleum – Pihak Berkuasa Bersama Malaysia – Thailand (MTJA)

L0400000 Peruntukan (Provisions) Tujuan - memperakaunkan amaun yang diperuntukkan bagi perbelanjaan yang akan berlaku pada masa akan datang. Kelas ini memperakaunkan amaun liabiliti terkumpul yang dikenakan sebagai perbelanjaan sehingga aliran keluar manfaat ekonomi sebenar berlaku. Peruntukan diiktiraf dan dilaporkan berdasarkan MPSAS 19 - Peruntukan, Liabiliti Kontingen dan Aset Kontingen. L0440000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap Tujuan - memperakaunkan amaun yang diperuntukkan bagi pemberian dan kenaan bayaran tetap. L0442000

Pemberian Dalam Negeri

Tujuan – memperakaunkan amaun yang diperuntukkan bagi pemberian yang perlu dibayar kepada Kerajaan Negeri. L0442100

Pemberian dan Serahan kepada Kerajaan Negeri

L0444000

Tuntutan, Insurans Dan Pampasan

Tujuan – memperakaunkan sejumlah amaun yang mungkin perlu dibayar oleh Kerajaan yang melibatkan prosiding undang-undang atau tanggungan untuk membayar pampasan.

| 405

L0444100 L0444200 L0444300 L0444400 L0444500

Tuntutan Dan Pampasan Dalam Negeri -Kerosakan Dan Kehilangan Harta Tuntutan Dan Pampasan Luar Negeri –Kerosakan Dan Kehilangan Harta Benda Tuntutan Dan Pampasan Dalam Negeri –Kecederaan Dan Kematian Orang Tuntutan Dan Pampasan Luar Negeri –Kecederaan Dan Kematian Orang Tuntutan Dan Pampasan Dalam Negeri –Pemberian Dan Kenaan Tetap

L0490000 Jaminan Kewangan Tujuan - memperakaunkan amaun yang diperuntukkan bagi tanggungan atas jaminan Kerajaan Persekutuan. L0491000 Jaminan Kewangan Tujuan - memperakaunkan amaun yang diperuntukkan bagi tanggungan atas jaminan Kerajaan Persekutuan. L0500000 Pelan Persaraan Dan Gratuiti Tujuan - memperakaunkan amaun tanggungan yang terkumpul bagi tujuan pembayaran manfaat persaraan kepada Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan, Anggota Pentadbiran dan Parlimen atau waris mereka sama ada di dalam dan luar negara yang merangkumi pembayaran pencen serta lain-lain manfaat persaraan seperti ganjaran dan Gantian Cuti Rehat yang layak diperolehi selepas tempoh perkhidmatan. Liabiliti Pelan Persaraan Dan Gratuiti diperakaunkan selaras dengan MPSAS 25 – Manfaat Pekerja dari aspek pengiktirafan dan pelaporan. L0540000 Pencen Dan Ganjaran Tujuan – memperakaunkan tanggungan terkumpul bagi pembayaran pencen serta lain-lain manfaat persaraan seperti ganjaran dan gantian cuti rehat. L0546000

Pencen

Tujuan – memperakaunkan tanggungan terkumpul bagi pembayaran pencen.

| 406

L0546100

Pencen Kakitangan Awam L0546101 Pencen Kakitangan Awam-Dalam Negeri L0546102 Pencen Kakitangan Awam-Luar Negeri

L0546200

Pencen Pasukan Keselamatan L0546201 Pencen Pasukan Keselamatan-Dalam Negeri L0546202 Pencen Pasukan Keselamatan-Luar Negeri

L0546300

Pencen Anggota Pentadbiran Dan Parlimen L0546301 Pencen Anggota Pentadbiran Dan Parlimen-Dalam Negeri L0546302 Pencen Anggota Pentadbiran Dan Parlimen-Luar Negeri

L0547000

Ganjaran

Tujuan – memperakaunkan tanggungan terkumpul bagi pembayaran ganjaran. L0547100

Ganjaran Kakitangan Awam L0547101 Ganjaran Kakitangan Awam -Dalam Negeri L0547102 Ganjaran Kakitangan Awam -Luar Negeri

L0547200

Ganjaran Pasukan Keselamatan L0547201 Ganjaran Pasukan Keselamatan-Dalam Negeri L0547202 Ganjaran Pasukan Keselamatan-Luar Negeri

L0547300

Ganjaran Anggota Pentadbiran Dan Parlimen L0547301 Ganjaran Anggota Pentadbiran Dan Parlimen-Dalam Negeri L0547302 Ganjaran Anggota Pentadbiran Dan Parlimen-Luar Negeri

L0547400

Ganjaran Pekerja Kontrak Dan Orang Lain L0547401 Ganjaran Pekerja Kontrak Dan Orang Lain-Pekerja Kontrak – Dalam Negeri L0547402 Ganjaran Pekerja Kontrak Dan Orang Lain-Pekerja Kontrak – Luar Negeri

L0547500

Pemberian Kepada Penerima Pencen L0547501 Pemberian Bayaran Istimewa Penerima Pencen

| 407

L0548000

Gantian Cuti Rehat

Tujuan – memperakaunkan tanggungan terkumpul bagi pembayaran gantian cuti rehat. L0548100

Gantian Cuti Rehat-Kakitangan Awam L0548101 Gantian Cuti Rehat-Kakitangan Awam Dalam Negeri L0548102 Gantian Cuti Rehat-Kakitangan Awam Luar Negeri

L0548200

Gantian Cuti Rehat-Pasukan Keselamatan L0548201 Gantian Cuti Rehat-Pasukan Keselamatan Dalam Negeri L0548202 Gantian Cuti Rehat-Pasukan Keselamatan Luar Negeri

L0548300

Gantian Cuti Rehat Anggota Pentadbiran Dan Parlimen L0548301 Gantian Cuti Rehat-Anggota Pentadbiran Parlimen Dalam Negeri L0548302 Gantian Cuti Rehat-Anggota Pentadbiran Parlimen Luar Negeri

L0548400

Dan Dan

Gantian Cuti Rehat-Pekerja Kontrak Dan Orang Lain L0548401 Gantian Cuti Rehat-Pekerja Kontrak Dan Orang LainDalam Negeri L0548402 Gantian Cuti Rehat-Pekerja Kontrak Dan Orang LainLuar Negeri

L0600000 Pinjaman Tujuan - memperakaunkan terimaan, bayaran balik dan pindahan pinjaman Persekutuan yang merangkumi hutang awam yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan dalam bentuk sekuriti hutang dan pinjaman berjangka di dalam dan luar negeri yang diperoleh bagi membiayai perbelanjaan pembangunan, pinjaman perumahan penjawat awam serta pinjaman semula kepada Kerajaan Negeri, Badan Berkanun, Pihak Berkuasa Tempatan, Syarikat Berkaitan Kerajaan dan lain-lain. Pindahan yang dimaksudkan adalah sejumlah amaun yang dimasukkan ke dalam Kumpulan Wang Pembangunan. Pinjaman dilaporkan sebagai liabiliti kewangan berdasarkan MPSAS 28 – Instrumen Kewangan (Persembahan).

| 408

L0610000 Dalam Negeri Tujuan - memperakaunkan semua terimaan, bayaran balik pokok dan pindahan bagi sekuriti hutang yang diterbitkan di pasaran dalam negeri dan pinjaman berjangka yang diperolehi daripada institusi kewangan yang diperbadankan di Malaysia. L0611000

Sekuriti Hutang

Tujuan – memperakaunkan terbitan, penebusan, diskaun atau premium terkumpul serta pindahan bagi sekuriti hutang dalam negeri. Nilai nominal dan diskaun atau premium bagi sesuatu instrumen direkodkan secara berasingan di bawah kod masing-masing pada masa penerbitan. L0611100

Bil Perbendaharaan L0611110 Bil Perbendaharaan Konvensional L0611111 Diskaun/ Premium Terkumpul Bil Perbendaharaan Konvensional L0611120 Bil Perbendaharaan Islamik L0611121 Diskaun/ Premium Terkumpul Bil Perbendaharaan Islamik

L0611200

Terbitan Pelaburan Kerajaan L0611210 Terbitan Pelaburan Kerajaan L0611211 Diskaun/ Premium Terkumpul Terbitan Pelaburan Kerajaan

L0611300

Sekuriti Kerajaan Malaysia L0611310 Sekuriti Kerajaan Malaysia L0611311 Diskaun/ Premium Terkumpul Malaysia

L0611400

L0612000

Sukuk L0611410 L0611420

Sekuriti

Kerajaan

Sukuk Pembangunan Sukuk Pinjaman Perumahan

Pinjaman Berjangka

Tujuan – memperakaunkan terimaan, bayaran balik pokok dan pindahan bagi pinjaman daripada institusi kewangan dalam negeri. Ia meliputi semua jenis pinjaman yang dibayar balik dalam sesuatu tempoh yang dikenakan kadar faedah

| 409

atau kos pinjaman tertentu. Ini termasuk terimaan daripada pensekuritian pinjaman perumahan. L0612100

Pinjaman Pembangunan L0612110 Pinjaman Pembangunan

L0612200

Pinjaman Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan L0612210 Pinjaman Institusi Kewangan L0612220 Pensekuritian Pinjaman

L0620000 Luar Negeri Tujuan - memperakaunkan terimaan, bayaran balik pokok dan pindahan bagi sekuriti hutang yang diterbitkan di pasaran luar negeri dan pinjaman projek yang diperolehi daripada kerajaan asing dan agensi asing serta institusi kewangan antarabangsa. Pinjaman Luar Negeri diselenggara dalam mata wang asing dan dilaporkan dalam Ringgit Malaysia berdasarkan kadar tukaran pada tarikh pelaporan. L0621000

Sekuriti Hutang

Tujuan – memperakaunkan terbitan, penebusan, diskaun atau premium terkumpul serta pindahan bagi sekuriti hutang yang diterbitkan di pasaran luar negeri dalam bentuk Sukuk, Bon serta lain-lain sekuriti hutang. Nilai nominal dan diskaun/premium bagi sesuatu instrumen direkodkan secara berasingan dibawah kod masing-masing pada masa penerbitan. L0621100

Sukuk Luar Negeri L0621110 Sukuk Global

L0621200

Bon Luar Negeri L0621210 Bon Luar Negeri L0621211 Diskaun/ Premium Terkumpul Bon Luar Negeri

L0622000

Pinjaman Projek

Tujuan – memperakaunkan terimaan, bayaran balik pokok dan pindahan bagi pinjaman dari institusi kewangan luar negeri yang diperolehi bagi membiayai projek pembangunan dan perolehan aset yang dilaksanakan di peringkat Kerajaan | 410

Persekutuan, Kerajaan Negeri, Badan Berkanun, Agensi Kerajaan dan lain-lain. Pinjaman Projek dipecahkan kepada Pinjaman Bilateral dan Pinjaman Multilateral. Pinjaman Bilateral merupakan pinjaman yang diperolehi daripada kerajaan asing bagi membiayai sesuatu projek mengikut syarat pinjaman yang dipersetujui. Pinjaman Multilateral merupakan pinjaman yang diperolehi daripada institusi kewangan luar negara secara pinjaman bersindiket yang dikhususkan untuk membiayai sesuatu projek mengikut syarat perjanjian yang ditetapkan. L0622100

Pinjaman Bilateral L0622110 Pinjaman Bilateral

L0622200

Pinjaman Multilateral L0622210 Pinjaman Multilateral

L0640000 Bayaran Balik Pinjaman Melalui Peruntukan Tujuan – memperakaunkan bayaran balik amaun pokok pinjaman yang dibuat melalui peruntukan tahunan yang diluluskan. L0645000

Bayaran Balik Pinjaman

Tujuan – memperakaunkan bayaran balik amaun pokok pinjaman di dalam dan di luar negeri yang dibuat melalui peruntukan tahunan yang diluluskan. L0645400

Bayaran Balik Pinjaman L0645401 Bayaran Balik Pinjaman Luar Negeri L0645402 Bayaran Balik Pinjaman Dalam Negeri

L0700000 Liabiliti Pajakan Kewangan Dalam Negeri Tujuan - memperakaunkan tanggungan dan bayaran balik sewa pajakan di bawah sesuatu perjanjian pajakan kewangan berhubung sesuatu aset di dalam negeri yang dikategorikan sebagai aset pajakan berdasarkan MPSAS 13 – Pajakan. L0720000 Pajakan Kewangan Dalam Negeri Tujuan - memperakaunkan tanggungan dan bayaran balik sewa pajakan kewangan di dalam negeri.

| 411

L0724000

Pajakan Kewangan Dalam Negeri

Tujuan - memperakaunkan tanggungan dan bayaran balik sewa pajakan kewangan di dalam negeri. L0724100

L0724200

Tanah L0724104 L0724105 L0724106 Bangunan L0724201 L0724202 L0724203 L0724204 L0724299

L0724900

Tanah Kediaman Pegangan Pajakan Tanah Pejabat Pegangan Pajakan Tanah Lain Pegangan Pajakan

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institusi Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

Lain-Lain Termasuk Kemudahan L0724999 Lain-Lain Termasuk Kemudahan

L0800000 Liabiliti Pajakan Kewangan Luar Negeri Tujuan - memperakaunkan tanggungan dan bayaran balik sewa pajakan di bawah sesuatu perjanjian pajakan kewangan berhubung sesuatu aset di luar negeri yang dikategorikan sebagai aset pajakan berdasarkan MPSAS 13 – Pajakan. L0820000 Pajakan Kewangan Luar Negeri Tujuan - memperakaunkan tanggungan dan bayaran balik sewa pajakan negeri.

L0824000

kewangan luar

Pajakan Kewangan Luar Negeri

Tujuan – memperakaunkan tanggungan dan bayaran balik sewa pajakan kewangan luar negeri.

| 412

L0824100

L0824200

Tanah L0824104 L0824105 L0824106 Bangunan L0824201 L0824202 L0824203 L0824204 L0824299

L0824900

Tanah Kediaman Pegangan Pajakan Tanah Pejabat Pegangan Pajakan Tanah Lain Pegangan Pajakan

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institusi Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

Lain-Lain Termasuk Kemudahan L0824999 Lain-Lain Termasuk Kemudahan

L0900000 Liabiliti Perjanjian Konsesi Dalam Negeri Tujuan - memperakaunkan tanggungan Kerajaan berhubung perjanjian konsesi perkhidmatan yang merangkumi komitmen untuk membayar pampasan atau menyerahkan hak mendapatkan hasil kepada pihak swasta dalam negeri berhubung aset yang dikategorikan sebagai aset konsesi. Ia juga termasuk pemberian hak kepada pihak-pihak berkenaan untuk menjana pendapatan daripada pengendalian aset-aset berkenaan. Liabiliti aset konsesi ini diperakaun berdasarkan MPSAS 32 – Perjanjian Konsesi Perkhidmatan. L0920000 Liabiliti Perjanjian Konsesi Dalam Negeri Tujuan - memperakaunkan tanggungan dan bayaran balik di bawah sesuatu perjanjian konsesi perkhidmatan di dalam negeri berhubung sesuatu aset yang dikategorikan sebagai aset konsesi.

L0924000

Perjanjian Konsesi Dalam Negeri

Tujuan - memperakaunkan tanggungan dan bayaran balik di bawah sesuatu perjanjian konsesi perkhidmatan di dalam negeri.

| 413

L0924200

Bangunan L0924201 L0924202 L0924203 L0924204 L0924299

L0924900

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institusi Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

Lain-Lain Termasuk Kemudahan L0924999 Lain-Lain Termasuk Kemudahan

L1000000 Liabiliti Perjanjian Konsesi Luar Negeri Tujuan – memperakaunkan tanggungan dan bayaran balik berhubung perjanjian konsesi perkhidmatan yang merangkumi komitmen untuk membayar pampasan atau menyerahkan hak mendapatkan hasil kepada pihak swasta luar negeri berhubung aset yang dikategorikan sebagai aset konsesi. Ia juga termasuk pemberian hak kepada pihak-pihak berkenaan untuk menjana pendapatan daripada pengendalian aset-aset berkenaan. Liabiliti aset konsesi ini diperakaun berdasarkan MPSAS 32 – Perjanjian Konsesi Perkhidmatan. L1020000 Liabiliti Perjanjian Konsesi Luar Negeri Tujuan - memperakaunkan tanggungan dan bayaran balik di bawah sesuatu perjanjian konsesi perkhidmatan di luar negeri berhubung sesuatu aset yang dikategorikan sebagai aset konsesi. L1024000

Perjanjian Konsesi Luar Negeri

Tujuan - memperakaunkan tanggungan dan bayaran balik di bawah sesuatu perjanjian konsesi perkhidmatan di luar negeri. L1024200

Bangunan L01024201 L01024202 L01024203

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institusi Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari)

| 414

L01024204 L01024299 L1024900

Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Stor Dan Bangunan Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

Rumah

Lain-Lain Termasuk Kemudahan L1024999 Lain-Lain Termasuk Kemudahan

L1100000 Deposit Tujuan – memperakaunkan terimaan, bayaran dan pelarasan akaun deposit yang diterima oleh Kerajaan bagi sesuatu maksud di bawah undang-undang atau mengikut perjanjian dan perlu dibayar balik apabila maksudnya telah tercapai. L1110000 Deposit Am Tujuan – memperakaunkan terimaan, bayaran dan pelarasan akaun deposit gunasama dan deposit khusus. L1111000 Deposit Am Gunasama Tujuan – memperakaunkan deposit umum yang digunakan oleh pelbagai Kementerian/Jabatan. L1111101 L1111102 L1111103 L1111104 L1111105 L1111106

L1112000

Deposit Am Deposit Tender Deposit Cagaran Deposit Cagaran Kantin Deposit Cagaran Sewa Bangunan Deposit Kursus, Latihan Dan Persidangan L1111107 Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan L1111108 Deposit Wang Tuntutan Bon Pelaksanaan L1111109 Deposit Lelong Harta Kerajaan L1111110 Deposit Ganti Rugi Tertentu Dan Ditetapkan L1111111 Deposit Kuarters Kerajaan L1111112 Deposit Wang Rampasan Menunggu Perbicaraan L1111113 Deposit Wang Tahanan Kontrak Kerja Antarabangsa Deposit Am Khusus

Tujuan – memperakaunkan Kementerian/Jabatan tertentu.

deposit

khusus

yang

digunakan

oleh

| 415

L1112101 L1112102 L1112103 L1112104 L1112105 L1112106 L1112107 L1112108 L1112109 L1112110 L1112111 L1112112 L1112113 L1112114 L1112115 L1112116 L1112117 L1112118 L1112119 L1112120 L1112121 L1112122 L1112123 L1112124 L1112125 L1112126 L1112127 L1112128 L1112129 L1112130 L1112131 L1112132

Deposit Pilihanraya Deposit Bahan Kempen Pilihanraya Deposit Rayuan Perancangan Wilayah Persekutuan Deposit Jabatan Tanah Wilayah Persekutuan Deposit Terimaan Dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Deposit Terimaan Dari Kumpulan Wang Amanah Pencen Deposit Jaminan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Deposit Mahkamah Tinggi Deposit Mahkamah Rendah Deposit Mahkamah Syariah Khas Wilayah Persekutuan Deposit Lebihan Jualan Barang Gadaian Yang Tidak Dituntut Deposit Pemajuan Perumahan Deposit Pendaftaran Taska Dan Pusat Jagaan Deposit Biasiswa Jabatan Pertanian Deposit Permohonan Lesen Bot Pukat Tunda Deposit Rampasan Jualan Padi Atau Beras Deposit E-Permit Import Dan Eksport Jabatan Pertanian Deposit Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna Deposit Pelarasan Kementerian Pengajian Tinggi Deposit Cagaran Sewa Rumah Malaysia-Hong Kong Deposit Lynas Dan Cost Regulatory Recovery Fee Deposit Pesuruhjaya Insuran Deposit Wang Tak Dituntut Deposit Jualan Harta Kerajaan Deposit Pinjaman Boleh Dituntut Deposit Dividen, Faedah, Nilai Tebus Dan Hasil Jualan Saham Deposit Kawalan Wang Tak Dituntut Deposit Cagaran Mesin Slot Deposit Urusan Tanah Kerajaan Deposit Tribunal Rayuan Kastam Deposit Pesakit Psikiatri Deposit Peralatan Yang Dipinjamkan Kepada Pesakit

| 416

L1112133 L1112134 L1112135 L1112136 L1112137 L1112138 L1112139 L1112140 L1112141 L1112142 L1112143 L1112144 L1112145 L1112146 L1112147 L1112148 L1112149 L1112150 L1112151 L1112152 L1112153 L1112154 L1112155 L1112156 L1112157 L1112158 L1112159 L1112160 L1112161 L1112162 L1112163 L1112164

Deposit Bayaran Cagaran Hospital - Warganegara Malaysia Deposit Bayaran Cagaran Hospital - Warganegara Asing Deposit Pesakit Bayar Penuh - Warganegara Malaysia Deposit Pesakit Bayar Penuh - Warganegara Asing Deposit Pesakit Hospital Kementah Warganegara Malaysia Deposit Pesakit Hospital Kementah Warganegara Asing Deposit Terimaan Balik Potongan Pinjaman Perumahan Jabatan Hal Ehwal Veteran Deposit Akta Dadah Berbahaya Deposit Sitaan Atau Rampasan Deposit Imigresen Deposit Orang Tahanan Penjara Dan Menunggu Perbicaraan Deposit Harta Wang Awam Dalam Penjara Deposit Perkhidmatan Siaran Cable News Network Deposit Pelajar Akademi Seni Kebangsaan Deposit Institut Teknikal Jepun Malaysia Deposit Latihan Perindustrian Pusat Latihan Teknologi Tinggi Deposit Jaminan Bank Majikan Dikeluarkan Lesen Mengrekrut Deposit Pelatih Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia Deposit Akta Agensi Pekerja Swasta - Semenanjung Deposit Akta Agensi Pekerja Swasta - Sabah Deposit Akta Agensi Pekerja Swasta - Sarawak Deposit Upahan Deposit Upahan - Sabah Deposit Upahan - Sarawak Deposit Pampasan Deposit Pampasan - Sabah Deposit Pampasan - Sarawak Deposit Rayuan Deposit Rayuan - Sabah Deposit Rayuan - Sarawak Deposit Dius Api Deposit Jualan Dan Pelupusan Kenderaan Rampasan | 417

L1112165 L1112166 L1112167 L1112168 L1112169 L1112170 L1112171 L1112172 L1112173 L1112174 L1112175 L1112176 L1112177 L1112178 L1112179 L1112180 L1112181 L1112182

L1120000

Deposit Pajakan Tanah Atau Bangunan Jpj Kepada Puspakom Deposit Yuran Lesen Perkapalan Dalam Negeri Deposit Kerja Kementerian Kerja Raya Deposit Modul Prepaid Deposit Cagaran Pajakan Tanah Orang Asli Projek Perguruan Kelas Berbagai,Sabah Deposit Wang Hemat Diri - Matrikulasi Deposit Simpanan Tetap Stlr Sdn Bhd Deposit Mahkamah Tinggi Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Deposit Mahkamah Seksyen Deposit Mahkamah Majistret Deposit Pungutan Levi Deposit Pelaburan Tabung Kebajikan Penjara Deposit Penggulungan Syarikat Deposit Harta Penggulungan Syarikat Deposit Kebankrapan Deposit Harta Kebankrapan Deposit Penggulungan Pertubuhan Dan Kesatuan Sekerja

Deposit Pelarasan

Tujuan – memperakaunkan deposit yang diterima untuk dibayar balik kepada penerima bayaran dan memperakaunkan deposit yang belum dikenalpasti. L1121000

Deposit Pelarasan - Gunasama L1121101 L1121102 L1121103 L1121104 L1121105 L1121106 L1121107

Deposit Pelarasan Cek Terbatal Deposit Pindahan Dana Elektronik Terbatal Deposit Pindahan Telegraf Terbatal Deposit Bayaran Kepada Commerce Dot Com (CDC) Deposit Pembatalan Pencen Skim B Deposit Sistem Pemindahan Elektronik Dana Dan Sekuriti Deposit Terimaan Tidak Diperuntukkan

| 418

L1200000 Akaun Amanah Tujuan – memperakaunkan terimaan, bayaran dan pelarasan bagi caruman wang daripada organisasi dan/atau orang perseorangan yang diamanahkan kepada Kerajaan untuk tujuan tertentu yang ditubuhkan di bawah Seksyen 9, Akta Tatacara Kewangan 1957. Akaun Amanah ini termasuk Amanah Khas yang ditubuh berpandukan Akta yang tersendiri. L1210000 Akaun Amanah Awam Tujuan – memperakaunkan terimaan, bayaran dan pelarasan yang dibenarkan di bawah Akta berkenaan dan Arahan Amanah selaras dengan peraturan kewangan yang berkuat kuasa. L1211000

Amanah Khas

Tujuan – memperakaunkan terimaan, bayaran dan pelarasan yang dibenarkan di bawah aktanya sendiri selaras dengan peraturan kewangan yang berkuat kuasa. L1211401 L1211402 L1211403 L1211404 L1211405 L1211406 L1211407 L1211408 L1211409 L1211410 L1211411 L1211412 L1211413 L1211414 L1211415 L1211416 L1211417 L1211418

Akaun Amanah Faedah Atas Pelaburan Akaun Amanah Estet Kebankrapan Akaun Amanah Penggulungan Syarikat Kumpulan Wang Polis Semenanjung Malaysia Kumpulan Wang Polis Sabah Kumpulan Wang Polis Sarawak Akaun Amanah Pendapatan Penghuni Kumpulan Wang Hadiah Pegawai Penjara Kumpulan Wang Warisan Kumpulan Wang Dius Api Kumpulan Wang Pusat Perdagangan Laut Kumpulan Wang (Terimaan Semula) Perusahaan Getah Kumpulan Wang Getah Tanah Melayu (Penyelidikan Dan Kemajuan) Kumpulan Wang Perusahaan Bijih Timah (Penyelidikan Dan Kemajuan) Kumpulan Wang SES Pengeluaran Getah Kumpulan Wang Kebajikan Jabatan Perkhidmatan Bomba Kumpulan Wang Pencen Balu Dan Anak Yatim Sabah Kumpulan Wang Pencen Balu Dan Anak Yatim Sarawak | 419

L1211419 L1211420 L1211421 L1211422 L1211423 L1211424 L1211425 L1211426 L1212000

Kumpulan Wang Kumpulan Wang Kumpulan Wang Sarawak Kumpulan Wang Sarawak Kumpulan Wang Kumpulan Wang Kumpulan Wang Kumpulan Wang

Pesakit Hospital Besar Sarawak Pesakit Hospital Sakit Otak Sarawak Peringatan Raja Charles Brooke Audit Dan Penyelidikan Koperasi Perlindungan Data Peribadi Am Pelikuidasi Estet Pertubuhan Estet Kesatuan Sekerja

Amanah Awam

Tujuan – memperakaunkan terimaan, bayaran dan pelarasan yang dibenarkan di bawah Arahan Amanah selaras dengan peraturan kewangan yang berkuat kuasa. L1212501 L1212502 L1212503 L1212504 L1212505 L1212506 L1212507 L1212508 L1212509 L1212510 L1212511 L1212512 L1212513 L1212514

Akaun Amanah Bagi Latihan Kepakaran Dan Penyelidikan Di Jabatan Audit Negara Akaun Amanah Tabung Wakaf Masjid Negara Akaun Amanah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Akaun Amanah Institut Diplomasi Dan Hubungan Luar Negeri (IDFR) Akaun Amanah Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan Akaun Amanah Masjid Putra, Putrajaya Akaun Amanah Perumahan Bumiputra Pulau Pinang Akaun Amanah Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC) Akaun Amanah Darul Quran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim Akaun Amanah Bahagian Sokongan Keluaraga Jabatan Kehakiman Syariah Akaun Amanah Bagi Pelbagai Aktiviti Latihan Dan Penyelidikan Di Jabatan Peguam Negara Akaun Amanah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) Akaun Amanah Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dan Labuan Akaun Amanah Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, Putrajaya | 420

L1212515 L1212516 L1212517 L1212518 L1212519 L1212520 L1212521 L1212522 L1212523 L1212524 L1212525 L1212526 L1212527 L1212528 L1212529 L1212530 L1212531 L1212532 L1212533

L1212534 L1212535 L1212536

Akaun Amanah Pusat-Pusat Latihan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Akaun Amanah Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah (AMSAS) Akaun Amanah Tabung Kesejahteraan Kanak-Kanak Akaun Amanah Tabung Biasiswa Kerajaan Jepun Akaun Amanah Institut Tadbiran Awam Negara Malaysia (INTAN) Kampus Utama Kuala Lumpur Akaun Amanah Institut Tadbiran Awam Negara Malaysia (INTAN) Kampus Wilayah Utara Akaun Amanah Institut Tadbiran Awam Negara Malaysia (INTAN) Kampus Wilayah Selatan Akaun Amanah Institut Tadbiran Awam Negara Malaysia (INTAN) Kampus Wilayah Timur Akaun Amanah Institut Tadbiran Awam Negara Malaysia (INTAN) Kampus Sabah Akaun Amanah Institut Tadbiran Awam Negara Malaysia (INTAN) Kampus Sarawak Akaun Amanah Institut Tadbiran Awam Negara Malaysia (INTAN) Kampus Wilayah Tengah (Intengah) Akaun Amanah Tabung Akademi Pencegah Rasuah Malaysia (APRM) Akaun Amanah Membangunkan atau Menaiktaraf Sistem Pembentungan Untuk Pembangunan Baru Akaun Amanah Skim Pinjaman Rakyat Negeri Terengganu Akaun Amanah Bagi Projek House Build Akaun Amanah Pusat Latihan Bomba Dan Penyelamat Malaysia Akaun Amanah Pelupusan Bank Halon Jabatan Bomba Dan Penyelamat Akaun Amanah The Malaysian Forester Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Akaun Amanah Projek Pengurusan Hutan Secara Berkekalan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Akaun Amanah International Fund For Agriculture Development, Pengurusan Hutan Tanah Gambut Akaun Amanah International Commodity Conference And Showcase (MICCOS) Akaun Amanah Pembangunan Ternakan | 421

L1212537 L1212538

L1212539 L1212540 L1212541 L1212542 L1212543 L1212544 L1212545 L1212546 L1212547 L1212548 L1212549 L1212550 L1212551 L1212552 L1212553 L1212554 L1212555 L1212556 L1212557 L1212558 L1212559 L1212560 L1212561

Akaun Amanah Program Latihan Pusat Ternakan Akaun Amanah Jawatankuasa Kebangsaan Malaysia Bagi Program Hidrologi Antarabangsa Jabatan Pengairan Dan Saliran Malaysia Akaun Amanah Projek-Projek Penyelidikan Institut Penyelidikan Veterinar Ipoh Akaun Amanah Taman Botani Negara Shah Alam Akaun Amanah Biji Benih Padi Akaun Amanah Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia Akaun Amanah Wabak Penyakit Japanese Encephalitis (JE) Akaun Amanah Pusat Serantau Bagi Hidrologi Dan Sumber Air Akaun Amanah Penyelidikan Bersama Institut Penyelidikan Perikanan Akaun Amanah Taman Burung Labuan Akaun Amanah Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC) Akaun Amanah Aktiviti Penggalakan Perdagangan Dan Perindustrian Akaun Amanah Rakan Muda Akaun Amanah Latihan Khas Kementerian Belia Dan Negara/ IKBTN Akaun Amanah Jabatan Muzium Malaysia Akaun Amanah Galeria Perdana Akaun Amanah Penyelidikan Arkib Negara Akaun Amanah Perpustakaan Negara Malaysia Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Darul Aman Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Kepala Batas Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Jempol Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Bukit Beruang Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Segamat Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Kuala Terengganu Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Sabak Bernam

| 422

L1212562 L1212563 L1212564 L1212565 L1212566 L1212567 L1212568 L1212569 L1212570 L1212571 L1212572 L1212573 L1212574 L1212575 L1212576 L1212577 L1212578 L1212579 L1212580 L1212581 L1212582 L1212583 L1212584 L1212585

Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Sungai Petani Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Ledang Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Mas Gading Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Masjid Tanah Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Selayang Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Bandar Penawar Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Kuala Langat Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Hulu Selangor Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Segamat 2 Akaun Amanah Atau Latihan Khas Kolej Komuniti Sungai Siput Akaun Amanah Latihan Khas Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin Perlis Akaun Amanah Latihan Khas Politeknik Mukah, Sarawak Akaun Amanah Latihan Khas Politeknik Muadzam Shah, Pahang Akaun Amanah Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT) Akaun Amanah Kursi-Kursi Akademik Luar Negara Akaun Amanah Latihan Khas Politeknik Banting, Selangor Akaun Amanah Latihan Khas Politeknik Balik Pulau, Pulau Pinang Akaun Amanah Latihan Khas Politeknik Nilai, Negeri Sembilan Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Kuantan Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Tawau Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Kuching Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Arau Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Teluk INTAN Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Chenderoh | 423

L1212586 L1212587 L1212588 L1212589 L1212590 L1212591 L1212592 L1212593 L1212594 L1212595 L1212596 L1212597 L1212598 L1212599 L1212600 L1212601 L1212602 L1212603 L1212604 L1212605 L1212606 L1212607 L1212608 L1212609 L1212610 L1212611 L1212612 L1212613

Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Bayan Baru Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Jelebu Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Jasin Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Hulu Langat Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Bentong Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Temerloh Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Rompin Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Gerik Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Pasir Salak Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Selandar Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Paya Besar Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Pasir Gudang Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Langkawi Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Kulim Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Baling Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Kok Lanas Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Rembau Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Tampin Akaun Amanah Latihan Khas Kolej Komuniti Miri Akaun Amanah Skim Latihan Belia Kld Tunas Samudera Akaun Amanah Penyelidikan Dan Pembangunan (RDAND) Pusat Sains Dan Teknoloji Pertahanan Akaun Amanah Program Latihan Khidmat Negara Akaun Amanah Sumbangan Misi Pengaman Markas Angkatan Bersama Akaun Amanah Projek Perpindahan Pangkalan Udara Kuala Lumpur Tentera Udara Diraja Malaysia Akaun Amanah Pusat Latihan Pengaman Malaysia (PLPM) Akaun Amanah Penyelidikan Malaysian Institute Of Defence And Security Akaun Amanah Bahagian Penyelidikan Dan Penilaian Tentera Darat Akaun Amanah Penghasilan Buku Teks | 424

L1212614 L1212615 L1212616 L1212617 L1212618 L1212619 L1212620 L1212621 L1212622 L1212623 L1212624 L1212625 L1212626 L1212627 L1212628 L1212629 L1212630 L1212631 L1212632 L1212633 L1212634 L1212635 L1212636 L1212637 L1212638 L1212639 L1212640 L1212641

Akaun Amanah Unit Pusat Universiti Akaun Amanah Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia Akaun Amanah Unit Pendidikan Bahasa Akaun Amanah Pembangunan Kurikulum Akaun Amanah Teknologi Pendidikan Akaun Amanah Kemudahan Riadah Sekolah-Sekolah Kerajaan Di Negeri Sarawak Akaun Amanah Kolej Matrikulasi Kedah Akaun Amanah Kolej Matrikulasi Pahang Akaun Amanah Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi Swasta Akaun Amanah Program Matrikulasi Akaun Amanah Kolej Matrikulasi Labuan Akaun Amanah Kolej Matrikulasi Melaka Akaun Amanah Jabatan Pelajaran Negeri Perlis Akaun Amanah Jabatan Pelajaran Negeri Melaka Akaun Amanah Jabatan Pelajaran Negeri Pahang Akaun Amanah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu Akaun Amanah Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan Akaun Amanah Kolej Matrikulasi Pulau Pinang Akaun Amanah Kolej Matrikulasi Perlis Akaun Amanah Latihan Khas Politeknik Ungku Omar, Ipoh Akaun Amanah Latihan Khas Politeknik Sultan Ahmad Shah Kuantan, Pahang Akaun Amanah Latihan Khas Politeknik Kota Kuala Terengganu Akaun Amanah Latihan Khas Politeknik Kota Melaka Akaun Amanah Latihan Khas Politeknik Kota Kinabalu Sabah Akaun Amanah Latihan Khas Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang Akaun Amanah Latihan Khas Politeknik Kuching, Sarawak Akaun Amanah Latihan Khas Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Selangor Akaun Amanah Latihan Khas Politeknik Johor Bahru, Johor

| 425

L1212642 L1212643 L1212644 L1212645 L1212646 L1212647 L1212648 L1212649 L1212650 L1212651 L1212652 L1212653 L1212654 L1212655 L1212656 L1212657 L1212658 L1212659 L1212660 L1212661 L1212662 L1212663 L1212664 L1212665 L1212666 L1212667

Akaun Amanah Latihan Khas Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan Akaun Amanah Latihan Khas Politeknik Kota Baharu, Kelantan Akaun Amanah Latihan Khas Politeknik Sultan Abdul Halim Mua'zam Shah, Alor Star, Kedah Akaun Amanah Kolej Matrikulasi Perak Akaun Amanah Kolej Matrikulasi Johor Akaun Amanah Latihan Khas Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, Terengganu Akaun Amanah Pendidikan Islam Akaun Amanah Latihan Khas Politeknik Merlimau, Melaka Akaun Amanah Latihan Khas Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah, Kulim Akaun Amanah Latihan Khas Politeknik Sultan Idris Shah, Selangor Akaun Amanah Latihan Khas Politeknik Sultan Azlan Shah, Perak Akaun Amanah Kebudayaan Asean Akaun Amanah Tabung Bencana Kementerian Luar Negeri Akaun Amanah Kemaknusiaan Pembelaan Rakyat Pelestin Akaun Amanah Kemaknusiaan Pembelaan Rakyat Iraq Akaun Amanah Tabung Strategik Hubungan Malaysia Indonesia Akaun Amanah Kumpulan Wang Insuran BarangBarang Kerajaan Akaun Amanah Institut Penilaian Negara (INSPEN) Akaun Amanah Pelajaran Dan Latihan Perakaunan Sektor Awam Jabatan Akauntan Negara Malaysia Akaun Amanah Dana Khas Negara Akaun Amanah Dana Khas Akaun Amanah Sumber Khas Akaun Amanah Wang Ehsan Negeri Kelantan Akaun Amanah National Blue Ocean Strategy Akaun Amanah Institut Pendidikan Guru Perlis, Kangar Akaun Amanah Institut Pendidikan Guru Sultan Abdul Halim, Kedah

| 426

L1212668 L1212669 L1212670 L1212671 L1212672 L1212673 L1212674 L1212675 L1212676 L1212677 L1212678 L1212679 L1212680 L1212681 L1212682 L1212683 L1212684 L1212685 L1212686 L1212687 L1212688

Akaun Amanah Institut Pendidikan Guru Tuanku Bainun, Pulau Pinang Akaun Amanah Institut Pendidikan Guru Ipoh, Perak Akaun Amanah Institut Pendidikan Guru Raja Melewar, Negeri Sembilan Akaun Amanah Institut Pendidikan Guru Perempuan Melayu, Melaka Akaun Amanah Institut Pendidikan Guru Islam Bandar Baru Bangi, Selangor Akaun Amanah Institut Pendidikan Guru Batu Pahat, Johor Akaun Amanah Institut Pendidikan Guru Temenggong Ibrahim, Johor Bharu Akaun Amanah Institut Pendidikan Guru Tengku Ampuan Afzan, Pahang Akaun Amanah Institut Pendidikan Guru Kuala Terengganu, Terengganu Akaun Amanah Institut Pendidikan Guru Sultan Mizan, Terengganu Akaun Amanah Institut Pendidikan Guru Kota Bharu, Kelantan Akaun Amanah Institut Pendidikan Guru Gaya, Kota Kinabalu, Sabah Akaun Amanah Institut Pendidikan Guru Kent, Tuaran, Sabah Akaun Amanah Institut Pendidikan Guru Tawau, Sabah Akaun Amanah Institut Pendidikan Guru Keningau, Sabah Akaun Amanah Institut Pendidikan Guru Batu Lintang, Sarawak Akaun Amanah Institut Pendidikan Guru Sarawak, Miri, Sarawak Akaun Amanah Institut Pendidikan Guru Rajang, Bintangor, Sarawak Akaun Amanah Institut Pendidikan Guru Bahasa Melayu Malaysia, Kuala Lumpur Akaun Amanah Institut Pendidikan Guru BahasaBahasa Antarabangsa, Kuala Lumpur Akaun Amanah Institut Pendidikan Guru Ilmu Khas, Kuala Lumpur | 427

L1212689 L1212690 L1212691 L1212692 L1212693 L1212694 L1212695 L1212696 L1212697 L1212698 L1212699 L1212700 L1212701 L1212702 L1212703 L1212704 L1212705 L1212706 L1212707 L1212708 L1212709 L1212710 L1212711 L1212712

Akaun Amanah Institut Pendidikan Guru Teknik, Kuala Lumpur Akaun Amanah Institut Pendidikan Guru Darul Aman, Kedah Akaun Amanah Institut Pendidikan Guru Persekutuan, Pulau Pinang Akaun Amanah Institut Pendidikan Guru Tun Abdul Razak, Sarawak Akaun Amanah Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Akaun Amanah Institut Aminuddin Baki Akaun Amanah Kemajuan Buku Akaun Amanah Kolej Matrikulasi Selangor Akaun Amanah Kolej Matrikulasi Teknikal Kedah Akaun Amanah Kolej Matrikulasi Teknikal Pahang Akaun Amanah Kolej Matrikulasi Teknikal Johor Akaun Amanah Jabatan Pelajaran Negeri Johor Akaun Amanah Pendidikan Kecemerlangan Akademik Sekolah-Sekolah Felda Akaun Amanah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Perlis Akaun Amanah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Kedah Akaun Amanah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Pulau Pinang Akaun Amanah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Perak Akaun Amanah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Selangor Akaun Amanah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri W. P Kuala Lumpur Akaun Amanah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Sembilan Akaun Amanah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Melaka Akaun Amanah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Johor Akaun Amanah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Pahang Akaun Amanah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Terengganu | 428

L1212713 L1212714 L1212715 L1212716 L1212717 L1212718 L1212719 L1212720

L1212721 L1212722 L1212723 L1212724

L1212725

L1212726 L1212727 L1212728 L1212729 L1212730 L1212731 L1212732 L1212733

Akaun Amanah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Kelantan Akaun Amanah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Sarawak Akaun Amanah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Sabah Akaun Amanah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri W. P Labuan Akaun Amanah Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Akaun Amanah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia (MSSM) Akaun Amanah Akademi Kastam Diraja Malaysia (AKMAL) Akaun Amanah Penyelenggaraan Seminar Dan Kursus Latihan Tempatan Dan Antarabangsa Anjuran Bersama WHO Akaun Amanah Institut Penyelidikan Perubatan-Hadiah Projek Penyelidikan (WHO) Akaun Amanah Institut Penyelidikan PerubatanPenyelidikan Latihan Dan Pembangunan (SEAMES) Akaun Amanah Sumbangan Wang Untuk Rawatan Dan Kelengkapan Perubatan Di Hospital Akaun Amanah Rangkaian Negara Islam Bagi Perubatan Tropika Untuk Penyelidikan, Latihan Dan Mesyuarat Institut Penyelidikan Perubatan (IMR) Akaun Amanah Anugerah Tempatan Bagi Projek Penyelidikan Dan Kajian Di Institut Penyelidikan Perubatan (IPP) Akaun Amanah Institut Pediatrik Hospital Kuala Lumpur Akaun Amanah Projek-Projek Jangka Pendek Akaun Amanah Institut Kesihatan Negara (NIH) Akaun Amanah Perkhidmatan Transplan Hepar Akaun Amanah Program Latihan Pengendalian Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia Akaun Amanah Projek Effectiveness, In Eagle Closure Glaucoma Of Lens Extraction Akaun Amanah Pembiayaan Rawatan, Ubat-Ubatan Dan Peralatan Bagi Rawatan Pesakit Kanser Akaun Amanah Penyelidikan Klinikal Malaysia Pusat Penyelidikan Klinikal | 429

L1212734

L1212735 L1212736 L1212737 L1212738 L1212739 L1212740 L1212741 L1212742 L1212743 L1212744 L1212745 L1212746 L1212747 L1212748 L1212749 L1212750 L1212751 L1212752 L1212753 L1212754 L1212755 L1212756

Akaun Amanah Perkhidmatan Penyelidikan Laporan Perubatan Dan Perkhidmatan Rawatan Di Bawah Skim Perkhidmatan Pesakit Bayar Penuh Di Hospital Kerajaan Akaun Amanah Penilaian, Pengiktirafan Akreditasi Dan Pemeriksaan Amalan Perkilangan Baik Akaun Amanah Pusat Darah Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia Akaun Amanah Projek Pembangunan Insfrastruktur Di Fasiliti-Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia Akaun Amanah Pusat Latihan Rela Malaysia Akaun Amanah Agensi Antidadah Kebangsaan Akaun Amanah Institusi-Institusi Latihan Polis Diraja Malaysia Akaun Amanah Unit Udara Polis Diraja Malaysia Akaun Amanah Misi Pengaman Polis Diraja Malaysia Akaun Amanah Akademi Imigresen Malaysia Akaun Amanah Pemulihan Dan Kebajikan Penghuni Akaun Amanah Akademi Koreksional Malaysia Akaun Amanah Kebajikan Dan Kemajuan Orang Asli Di Negeri Sembilan Atau Melaka Akaun Amanah Kebajikan Dan Kemajuan Orang Asli Di Negeri Johor Akaun Amanah Kebajikan Dan Kemajuan Orang Asli Di Negeri Selangor Atau Wilayah Persekutuan Akaun Amanah Kebajikan Dan Kemajuan Orang Asli Di Negeri Kelantan Atau Terengganu Akaun Amanah Kebajikan Dan Kemajuan Orang Asli Di Negeri Pahang Akaun Amanah Kebajikan Dan Kemajuan Orang Asli Di Negeri Perak Atau Kedah Akaun Amanah Ladang Orang Asli Semenanjung Malaysia Akaun Amanah Jabatan Kemajuan Masyarakat Negeri Terengganu Akaun Amanah Institusi-Institusi Latihan Pertahanan Awam Jabatan Pertahanan Awam Malaysia Akaun Amanah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) Akaun Amanah Hari Pekerja

| 430

L1212757 L1212758 L1212759 L1212760 L1212761 L1212762 L1212763 L1212764 L1212765 L1212766 L1212767 L1212768 L1212769 L1212770 L1212771 L1212772 L1212773 L1212774 L1212775 L1212776 L1212777 L1212778 L1212779 L1212780 L1212781 L1212782 L1212783

Akaun Amanah Institut Teknikal Jepun-Malaysia (JMTI) Akaun Amanah Antarabangsa Akaun Amanah Pusat Latihan Teknologi Tinggi Selangor Akaun Amanah Pusat Latihan Teknologi Tinggi Johor Akaun Amanah Pusat Latihan Teknologi Tinggi Melaka Akaun Amanah Pusat Latihan Teknologi Tinggi Kedah Akaun Amanah Institut Latihan Perindustrian Kangar Akaun Amanah Institut Latihan Perindustrian Pedas Akaun Amanah Institut Latihan Perindustrian Muar Johor Akaun Amanah Institut Latihan Perindustrian Kota Kinabalu Akaun Amanah Institut Latihan Perindustrian Kota Samarahan Akaun Amanah Untuk Majlis Negara Bagi Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja Akaun Amanah Institut Latihan Perindustrian Kuala Lumpur Akaun Amanah Institut Latihan Perindustrian Kota Bharu Akaun Amanah Institut Latihan Perindustrian Kuala Terengganu Akaun Amanah Institut Latihan Perindustrian Kuantan Akaun Amanah Institut Latihan Perindustrian Jitra Akaun Amanah Institut Latihan Perindustrian Ipoh Akaun Amanah Institut Latihan Perindustrian Melaka Akaun Amanah Institut Latihan Perindustrian Pasir Gudang Akaun Amanah Institut Latihan Perindustrian Labuan Akaun Amanah Institut Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan (CIAST) Shah Alam Akaun Amanah Institut Latihan Perindustrian Urumugam Pillai Akaun Amanah Institut Latihan Perindustrian Kepala Batas Akaun Amanah Institut Latihan Perindustrian Selandar Akaun Amanah Institut Latihan Perindustrian Mersing Akaun Amanah Institut Latihan Perindustrian Kuala Langat | 431

L1212784 L1212785 L1212786 L1212787 L1212788 L1212789 L1212790 L1212791 L1212792 L1212793 L1212794 L1212795 L1212796 L1212797 L1212798

L1212799

L1212800 L1212801 L1212802 L1212803

L1212804 L1212805 L1212806

Akaun Amanah Institut Latihan Perindustrian Sandakan Akaun Amanah Institut Latihan Perindustrian Miri Akaun Amanah Institut Latihan Perindustrian Perai Akaun Amanah Institut Sumber Manusia Kebangsaan Akaun Amanah Pusat Latihan Teknologi Tinggi Taiping Akaun Amanah Institut Latihan Perindustrian Marang Akaun Amanah Pusat Latihan Teknologi Tinggi Kemaman Akaun Amanah Pusat Latihan Teknologi Tinggi Bintulu Akaun Amanah Pusat Latihan Teknologi Tinggi Jerantut Akaun Amanah Akaun Wokshop Belum Diuntukkan Jabatan Pengairan Dan Saliran Akaun Amanah Kesedaran Dan Pendidikan Alam Sekitar,Jabatan Alam Sekitar Akaun Amanah Pemuliharaan Dan Pengurusan Alam Sekitar Akaun Amanah Tabung Penyelidikan Perubatan Dr. Ranjeet Bhagwan Singh Akaun Amanah Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM) Akaun Amanah Bagi Program Kawalan Dan Kawalseliaan Nuklear Dan Sinaran (3S-Safety, Security And Safeguards) Dalam Usaha Mengawal Aktiviti Tenaga Atom Secara Berkesan Di Malaysia Akaun Amanah Penyelidikan, Latihan Dan Perkhidmatan Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) Akaun Amanah Pelaksanaan Projek-Projek Protokol Montreal,Jabatan Alam Sekitar Akaun Amanah Pusat Sains Negara Akaun Amanah Institut Kemahiran Dan Latihan Alam Sekitar Akaun Amanah Bagi Menggalakkan Penglibatan Aktif Sektor Awam Dan Swasta Dalam Usaha Standardisasi Dan Akreditasi Negara Akaun Amanah Program Angkasawan Negara Akaun Amanah Sekretariat Merdeka Akaun Amanah Akademi Pengangkutan Jalan Malaysia | 432

L1212807 L1212808 L1212809 L1212810 L1212811 L1212812 L1212813 L1212814 L1212815 L1212816 L1212817 L1212818 L1212819 L1212820 L1212821 L1212822 L1212823 L1212824 L1212825 L1212826 L1212827 L1212828 L1212829 L1212830 L1212831 L1212832

Akaun Amanah Tabung Kumpulan Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Akaun Amanah Akademi Penerbangan Malaysia (MAVA) Akaun Amanah Institut Latihan Dan Pengurusan Pengangkutan Laut Akaun Amanah Advokasi Automated Enforcement System (AES) Akaun Amanah Industri Bekalan Elektrik Akaun Amanah Industri Bekalan Elektrik Sabah Akaun Amanah Projek Rangkaian Schoolnet Akaun Amanah Projek Infrastruktur Jalur Lebar Akaun Amanah Kebajikan Akaun Amanah Institut Sosial Malaysia Akaun Amanah Pusat Latihan Dan Perindustrian Bangi Akaun Amanah Nam Institute for The Empowerment of Women Akaun Amanah Pertandingan Kemahiran Akaun Amanah Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Program Bantuan Modal Akaun Amanah Bagi Auditan Dan Siasatan Kerja-Kerja Projek PKFZ Akaun Amanah Peningkatan Perkhidmatan Jalan Raya Di Kementerian Akaun Amanah Institut Tanah Dan Ukur Negara Akaun Amanah Konservasi Kepelbagaian Biologi Jabatan Perhilitan Akaun Amanah Baktidesa Akaun Amanah Lembaga Kemajuan Wilayah Akaun Amanah Institut Kemajuan Desa (INFRA) Akaun Amanah Bagi Institut Latihan Statistik Malaysia (ILSM) Akaun Amanah Majlis Industri Pertahanan Penguatkuasaan dan Keselamatan Malaysia (MIDES) Akaun Amanah Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Akaun Amanah Briged Kesenian Akaun Amanah Tabung Kumpulan Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat

| 433

L1212833

L1212834

Akaun Amanah Pelaksanaan Projek Di Bawah Rancangan Malaysia Ke-9 Menerusi Inisiatif Pembiayaan Swasta (Private Finance Initiative - PFI) Akaun Amanah Pelaksanaan Projek Atau Program Atau Aktiviti Pembangunan Khas Menerusi Inisiatif Pembiayaan Swasta II

L1300000 Tanggungan-Tanggungan Lain Tujuan - memperakaunkan tanggungan-tanggungan lain yang merangkumi akaun potongan gaji serta akaun yang bersifat sementara sebelum dibayar kepada pihak ketiga atau dilaraskan semula kepada kod akaun yang sebenar. L1310000 Tanggungan Lain L1311000

Akaun Penyelesaian Gaji

Tujuan – memperakaunkan jenis-jenis potongan gaji melalui sistem potongan gaji berkomputer. L1311901 L1311902 L1311903 L1311904 L1311905 L1311906 L1311907 L1311908 L1311909 L1311910 L1311911 L1311912 L1311913 L1311914 L1311915 L1311916 L1311917 L1311918 L1311919 L1311920

Sewa Rumah Dan Perabot Kerajaan Negeri Bank Simpanan Nasional Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Lembaga Tabung Angkatan Tentera Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu Lembaga Urusan Dan Tabung Haji Insurans Kebangsaan Malaysia Sdn. Bhd. Amanah Saham Mara Nominees Sdn. Bhd. Potongan Keluarga ATM Cukai Pendapatan Potongan Pinjaman Perumahan Pelarasan Gaji Pungutan Balik Melalui LTAT atau Ganjaran Amanah Saham Nasional Bayaran Hospital Koperasi Angkatan Tentera Syarikat Kerjasama Biro Perkhidmatan Angkasa Amanah Saham Bumiputra Tunggakan Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja | 434

L1311921 L1311922 L1311923 L1311924 L1311925 L1311926 L1311927 L1311928 L1311929 L1311930 L1311931 L1311932 L1311933 L1311934 L1311935 L1311936 L1311937 L1311938 L1311939 L1311940 L1311941 L1311942 L1312000

Potongan Cukai Pendapatan – Pencen Potongan Pinjaman Dapatan Perumahan - Pencen Potongan Pelbagai (Pusat) – Pencen Potongan Pelbagai (Negeri) – Pencen Potongan Pelbagai- Bendahari Negeri Potongan Pelbagai Daripada Pencen ATM Bayaran Balik Tabung Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia Bayaran Balik Pinjaman Komputer Coshare Holdings Berhad Bayaran Balik Tabung Pendidikan Nasional (PTPTN) Potongan Pinjaman Kenderaan Bank Simpanan Nasional (BSN) (Guru) Potongan Pinjaman Kenderaan CIMB Potongan Pinjaman Kenderaan Bank Simpanan Nasional (BSN) Potongan Utiliti Akaun Amanah Potongan Kelab Polis (KKDN) Akaun Amanah Potongan Surau (KKDN) Akaun Amanah Potongan Selenggara (KKDN) Potongan Pelbagai Cek Potongan Pelbagai Akaun Penjelasan Gaji 1GFMAS Akaun Penjelasan Gaji UGAT Akaun Penjelasan Gaji PDRM Akaun Penjelasan Gaji LMS

Akaun Penyelesaian

Tujuan – memperakaunkan transaksi penyelesaian akaun selain daripada potongan gaji. L1312950

L1312951 L1312952 L1312954 L1312955

Akaun Semasa Antara Pentadbiran (ASAP) Kementerian Luar Negeri (Akaun Biasiswa Di Luar Negeri) Akaun Semasa Antara Pentadbiran (ASAP)-JANM Cawangan Wilayah Persekutuan Akaun Semasa Antara Pentadbiran (ASAP) Kementerian Keselamatan Dalam Negeri Pertukaran Wang Asing Jualan Pelaburan | 435

L1312956 L1312957 L1312958 L1312959 L1312960 L1312961 L1312962

Bayaran Gaji Bersih Angkatan Tentera Akaun Penyelesaian Bank Akaun Sementara Menanti Kelulusan Hapuskira Penerimaan Barang/Penerimaan Inbois (GRIR) Akaun Penyelesaian Jualan Aset Akaun Penyelesaian Pindahan Hasil LHDN Akaun Penyelesaian Pindahan Hasil Kastam

| 436

JENIS AKAUN Ekuiti Ekuiti adalah semua pegangan Kerajaan daripada lebihan atau kurangan hasil atau sumber kewangan yang dipunyai oleh Kerajaan termasuklah Kumpulan Wang Amanah Kerajaan. E0100000 Rizab Tujuan – memperakaunkan peningkatan atau pengurangan nilai aset yang dipunyai oleh pihak Kerajaan dalam penilaian semula aset. Rizab merupakan lebihan terkumpul disebabkan oleh penilaian semula ke atas aset bagi menunjukkan nilai saksama sesuatu aset tetapi tidak termasuk lebihan hasil Kerajaan. E0110000 Penilaian Semula Aset Kewangan Untuk Dijual Tujuan - memperakaunkan perubahan nilai ke atas aset kewangan yang dimiliki oleh Kerajaan. Penilaian semula dilaporkan berdasarkan MPSAS 29 – Instrumen Kewangan: Pengiktirafan dan Pengukuran. E0111000

Saham Tersiar Harga

Tujuan - memperakaunkan peningkatan dan pengurangan nilai pasaran ke atas saham tersiar harga berbanding harga asal semasa ianya diperoleh. E0112000

Saham Tidak Tersiar Harga

Tujuan - memperakaunkan peningkatan dan pengurangan nilai pasaran ke atas saham tidak tersiar harga berbanding harga asal semasa ianya diperoleh. E0120000 Kesan Perubahan Pertukaran Mata Wang Asing Tujuan - memperakaunkan keuntungan atau kerugian instrumen kewangan dalam nilai mata wang asing yang telah dinilai semula kepada Ringgit Malaysia disebabkan oleh perubahan kadar pertukaran semasa pada tarikh pelaporan. Ia dilaporkan berdasarkan MPSAS 4 – Kesan ke atas Perubahan Kadar Pertukaran Mata Wang Asing.

| 437

E0121000 Aset Kewangan Tujuan – memperakaunkan keuntungan atau kerugian aset kewangan yang dipegang dalam nilai mata wang asing yang dinilai semula kepada Ringgit Malaysia disebabkan oleh perubahan kadar pertukaran semasa pada tarikh pelaporan. E0130000

Penilaian Semula Aset

Tujuan - memperakaunkan peningkatan atau pengurangan nilai pasaran aset fizikal berbanding harga asal atau nilai dibawa. Penilaian semula dilaporkan berdasarkan MPSAS 13 – Aset Pajakan, MPSAS 16 – Hartanah Pelaburan, MPSAS 17 – Hartanah, Loji dan Peralatan , MPSAS 27 – Aset Pertanian dan MPSAS 32 – Aset Konsesi. E0131000 Tanah Tujuan - memperakaunkan peningkatan atau pengurangan nilai pasaran tanah dan pembaikan tanah berbanding harga asal atau nilai dibawa. E0131100

Tanah E0131101 E0131102 E0131103 E0131104 E0131105 E0131106

Tanah Kediaman Pegangan Bebas Tanah Pejabat Pegangan Bebas Tanah Lain Pegangan Bebas Tanah Kediaman Pegangan Pajakan Tanah Pejabat Pegangan Pajakan Tanah Lain Pegangan Pajakan

E0131200

Pembaikan Tanah E0131201 Tanah Kediaman Pegangan Bebas E0131202 Tanah Pejabat Pegangan Bebas E0131203 Tanah Lain Pegangan Bebas E0131204 Tanah Kediaman Pegangan Pajakan E0131205 Tanah Pejabat Pegangan Pajakan E0131206 Tanah Lain Pegangan Pajakan

E0132000

Bangunan

Tujuan - memperakaunkan peningkatan atau pengurangan nilai pasaran bangunan dan pembaikan bangunan berbanding harga asal atau nilai dibawa.

| 438

E0132100

Bangunan E0132101 E0132102 E0132103 E0132104 E0132199

Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institusi Penyelidikan) Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Penyejuk) Bangunan-Bangunan Lain

E0132200

Pembaikan Bangunan E0132201 Bangunan Kediaman (Termasuk Berek, Asrama Dan Rumah Rehat) E0132202 Bangunan Pejabat (Termasuk Institut Pelajaran Dan Institusi Penyelidikan) E0132203 Bangunan Perusahaan (Termasuk Bangunan Kilang, Loji, Bengkel Dan Kuari) E0132204 Bangunan Penyetoran (Termasuk Gudang, Rumah Stor Dan Bangunan Penyejuk) E0132299 Bangunan-Bangunan Lain

E0133000

Kemudahan

Tujuan - memperakaunkan peningkatan atau pengurangan nilai pasaran kemudahan dan pembaikan kemudahan berbanding harga asal atau nilai dibawa. E0133100

Kemudahan E0133101 Kemudahan Jalanraya E0133102 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) E0133103 Kemudahan Pelabuhan E0133104 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) E0133105 Kemudahan Pengangkutan Air E0133106 Kemudahan Bekalan Air E0133107 Kemudahan Bekalan Elektrik E0133108 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Dan Kabel Bawah Tanah Dan Laut)

| 439

E0133109 E0133110

E0133199

Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) Kemudahan-Kemudahan Lain

E0133200

Pembaikan Kemudahan E0133201 Kemudahan Jalanraya E0133202 Kemudahan Lapangan Terbang (Tidak Termasuk Bangunan) E0133203 Kemudahan Pelabuhan E0133204 Kemudahan Keretapi (Tidak Termasuk Bangunan) E0133205 Kemudahan Pengangkutan Air E0133206 Kemudahan Bekalan Air E0133207 Kemudahan Bekalan Elektrik E0133208 Kemudahan Perhubungan (Termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon Dan Kabel Bawah Tanah Dan Laut) E0133209 Kemudahan Talian, Pengairan, Kawasan Banjir Dan Pembentungan E0133210 Kemudahan Riadah Dan Taman (Termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis) E0133299 Kemudahan-Kemudahan Lain

E0134000

Kenderaan Dan Jentera

Tujuan - memperakaunkan peningkatan atau pengurangan nilai pasaran kenderaan dan jentera berbanding harga asal atau nilai dibawa. . E0134100 Kenderaan E0134101 Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) E0134102 Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain E0134103 Kenderaan Tidak Bermotor E0134104 Kelengkapan Lokomotif, Gerabak,Enjin Lokomotif E0134105 Kapal Terbang E0134106 Kapal Dan Bot | 440

E0134200

E0134107 E0134199

Kelengkapan Kapal Terbang Termasuk Enjin Kenderaan-Kenderaan Yang Lain

Jentera E0134201 E0134202 E0134203 E0134204 E0134299

Jentera Perkilangan Jentera Pertanian Jentera Pembinaan Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lif Hoist) Jentera-Jentera Lain

E0134300

Pembaikan Kenderaan E0134301 Kenderaan Penumpang (Termasuk Van, Bas, Kereta, Motosikal Dan Skuter) E0134302 Lori Dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain E0134303 Kenderaan Yg Tidak Bermotor E0134304 Alat Kelengkapan Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif E0134305 Kapal Terbang E0134306 Kapal Dan Bot E0134399 Kenderaan-Kenderaan Lain

E0134400

Pembaikan Jentera E0134401 Jentera Perkilangan E0134402 Jentera Pertanian E0134403 Jentera Pembinaan E0134404 Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lift Hoist) E0134499 Jentera-Jentera Lain

E0135000

Kelengkapan Dan Peralatan

Tujuan - memperakaunkan peningkatan atau pengurangan nilai pasaran kelengkapan dan peralatan berbanding harga asal atau nilai dibawa. E0135100

Alat Kelengkapan Pejabat, Perabot Dan Kelengkapan Dan Kumpulan Buku E0135101 Alat Kelengkapan Pejabat E0135102 Perabot Dan Lengkapan Dari Kayu E0135103 Perabot Dan Lengkapan Dari Besi E0135104 Buku Teks Dan Bahan-Bahan Penerbitan Lain Untuk Rujukan E0135199 Perabot Dan Lengkapan Lain | 441

E0135200

Alat Kelengkapan Elektronik E0135201 Komputer Dan Alat Kelengkapan Prosesan Data Elektonik Yang Lain E0135202 Alat Kelengkapan Kawalan Trafik Lapangan Terbang E0135299 Alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain

E0135300

Alat Kelengkapan Elektrik E0135301 Alat Kelengkapan Hawa Dingin, Pemanas E0135302 Motor Janakuasa E0135303 Alat Litar Elektrik E0135304 Alat Kelengkapan Memasak Elektrik E0135399 Alat Kelengkapan Elektrik Yang Lain

Penyejuk

Dan

E0135400

Alat Kelengkapan Penyiaran Dan Perhubungan E0135401 Telefon, Telex Dan Telegraf E0135402 Radar Dan Satelit E0135403 Alat Kelengkapan Penyiaran E0135499 Alat Kelengkapan Perhubungan Yang Lain

E0135500

Alat Kelengkapan Fotografi, Perubatan Dan Muzik E0135501 Alat Kelengkapan Fotografi Dan Tayangan Gambar E0135502 Alat Kelengkapan Perubatan Kesihatan Dan Pergigian E0135503 Alat Kelengkapan Muzik

E0135700

Alat Kelengkapan Bekalan Air Dan Elektrik E0135701 Alat Kelengkapan Bekalan Air E0135702 Alat Kelengkapan Bekalan Elektrik

E0135800

Alat Kelengkapan Keselamatan Kebersihan Dan Kesihatan E0135801 Alat-Alat Kelengkapan Penyukatan Air Dan Bentungan E0135802 Alat Pemadam Api E0135803 Alat-Alat Amaran E0135804 Alat Timbang E0135805 Alat Pengesanan Asap E0135899 Alat-Alat Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan Dan Kesihatan Yang Lain

E0135900

Alat Kelengkapan Yang Lain E0135901 Alat Kelengkapan Penyelidikan E0135902 Alat Kelengkapan Dan Perkakasan Dapur | 442

E0135903 E0135999 E0136000

Alat Kelengkapan Sukan Alat-Alat Kelengkapan Yang Lain

Haiwan, Pokok Dan Benih

Tujuan - memperakaunkan peningkatan atau pengurangan nilai pasaran haiwan, pokok dan benih berbanding harga asal atau nilai dibawa. E0136100

E0136200

Haiwan E0136101 E0136102

Haiwan Ternakan Haiwan Keselamatan

Pokok Dan Benih E0136201 Anak Pokok E0136202 Benih

E0200000 Lebihan Atau Kurangan Amanah Kerajaan Tujuan - memperakaunkan lebihan atau kurangan bagi setiap akaun Kumpulan Wang Amanah Kerajaan yang ditubuhkan di bawah Seksyen 10, Akta Tatacara Kewangan 1957. E0210000 Lebihan Atau Kurangan Amanah Kerajaan E0211000

Kumpulan Wang

Tujuan – memperakaunkan lebihan atau kurangan bagi Kumpulan Wang Pembangunan, Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan, Akaun Penyelesaian, Kumpulan Wang Luar Jangka, Akaun Pinjaman, Akaun Pendahuluan dan Pelbagai Kumpulan Wang. E0211100

E0211200

Kumpulan Wang Pembangunan E0211101 Lebihan Atau Kurangan Kumpulan Wang Pembangunan Terkumpul E0211102 Lebihan Atau Kurangan Kumpulan Pembangunan Semasa

Wang

Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan E0211201 Lebihan Atau Kurangan Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan Terkumpul E0211202 Lebihan Atau Kurangan Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan Semasa | 443

E0211300

Akaun Penyelesaian E0211301 Akaun Semasa Antara Pentadbiran E0211302 Akaun Penyelesaian Utama Perbendaharaan E0211303 Akaun Penyelesaian Jabatan Mengakaun Sendiri

E0211400

Kumpulan Wang Luar Jangka E0211401 Kumpulan Wang Luar Jangka

E0211500

Akaun Pinjaman E0211501 Kontraktor E0211502 Kredit Kerjasama E0211503 Modal Pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi E0211504 Pembangunan Ekonomi Belia E0211505 Pembiayaan Komputer E0211506 Pinjaman Diraja E0211507 Pinjaman Kenderaan E0211508 Pinjaman Persekutuan E0211509 Pinjaman Perumahan Kepada Golongan Pendapatan Rendah E0211510 Rakyat Malaysia Di Luar Negeri E0211511 Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan – JPA ( Jabatan Perkhidmatan Awam) E0211512 Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan – KPM (Sektor Pelajaran) E0211513 Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan – KPM (Sektor Pengajian Tinggi) E0211514 Tabung Pusingan Pinjaman Pelajaran Persekutuan MINDEF E0211515 Pinjaman Kepada Agensi-Agensi Lain

E0211600

Akaun Pendahuluan E0211601 Pendahuluan Diri (Pegawai Awam) E0211602 Pendahuluan Pelbagai E0211604 Pendahuluan Untuk Negeri

E0211700

Pelbagai Kumpulan Wang E0211701 Kumpulan Wang Amanah Negara E0211702 Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin

| 444

E0211703 E0211704 E0211705 E0211706 E0211707 E0211708 E0211709 E0211710 E0211711 E0211712 E0211713 E0211714

E0211715

E0211716 E0211717 E0211718 E0211719 E0211720 E0211721 E0211722 E0211723 E0211724 E0211725

Kumpulan Wang Amanah Sukan Negara Kumpulan Wang Amanah Bantuan Bencana Negara Kumpulan Wang Amanah Bantuan Serangan Binatang Buas Kumpulan Wang Cadangan Untuk Negeri Kumpulan Wang Amanah Kebajikan Dan Kemudahan Penuntut Luar Negeri Kumpulan Wang Amanah Dana Automotif Bumiputera Kumpulan Wang Amanah Kebudayaan Dan Kebajikan Penggiat Seni Kumpulan Wang Amanah Lembaga Peperiksaan Malaysia Kumpulan Wang Amanah Bagi Projek ICT Sektor Awam Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Perundingan Dan Penyelidikan Institut Penilaian Negara Kumpulan Wang Amanah Pengangkutan Awam Kumpulan Wang Amanah Pengurusan Perolehan Setem Cukai (Benderol) Untuk Rokok Dan Minuman Keras Kumpulan Wang Amanah Projek Pengukuran Sempadan Bersama Di Antara Negeri-Negeri Semenanjung Malaysia Kumpulan Wang Amanah Projek Pelantar Benua Malaysia Kumpulan Wang Amanah Sokongan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Kumpulan Wang Amanah Taman Laut Dan Rizab Laut Kumpulan Wang Amanah Kursi Pengajian Melayu Leiden Universiti The Netherlands Kumpulan Wang Amanah Majlis Penyelidikan Dan Kemajuan Sains Negara Kumpulan Wang Amanah Penjelas Hutang Kumpulan Wang Amanah Perkhidmatan Kemasyarakatan Dan Kebajikan Kumpulan Wang Amanah Perpustakaan Negara Kumpulan Wang Amanah Program Perumahan Rakyat Dimiliki Kumpulan Wang Amanah Skim Biasiswa Sukan Persekutuan | 445

E0211726 E0211727 E0211728 E0211729 E0211730 E0211731

Kumpulan Wang Amanah Tabung Bantuan Perubatan Kumpulan Wang Amanah Tabung Inovasi Negara Berhad Kumpulan Wang Amanah Tabung Pustaka Peringatan P. Ramlee Akaun Stor Dan Workshop Belum Diuntukkan (Stor JPS) Akaun Stor Dan Workshop Belum Diuntukkan (Workshop JKR) Akaun Stor Dan Workshop Belum Diuntukkan (Workshop JPS)

E0300000 Lebihan Atau Kurangan Dana Am Tujuan – memperakaunkan lebihan atau kurangan hasil terkumpul dan semasa berbanding perbelanjaan Kerajaan melibatkan dana am selain daripada Kumpulan Wang Amanah Kerajaan dan Akaun Amanah Awam. E0310000 Lebihan Atau Kurangan Dana Am E0311000

Lebihan Atau Kurangan Dana Am

E0311900

Lebihan Atau Kurangan Dana Am E0311901 Lebihan Atau Kurangan Terkumpul E0311902 Lebihan Atau Kurangan Semasa

| 446