GAYA KEPIMPINAN GURU BESARW ANITA DAN …

bcrasaskan Lt'odt'rship Be!,al'iollr Descri!Jti()// Quest/oil/Illire (LBDQ) dan the Workforce COlI/tnitllll'lIt fudex dan c1igunak,m scbagai alat pcng...

0 downloads 0 Views 3MB Size

Recommend Documents

yang dibuat telah menggunakan pendekatan tinjauan soal selidik sebagai alat kajian kuantitatif. Data-data dijana menggunakan statistik deskriptif dan inferens. Daripada ... 4 ANALISIS DATA 4.1 Pengenalan 58 4.2 Analisis Aspek Demografi Responden 59 4

Adalah diharapkan kajian ini akan menghasilkan penemuan yang bermenafaat kepada pelbagai pihak dan dapat menjelaskan lagi kemusykilan yang timbul. Secara khusus objektif kajian ini adalah seperti berikut : 1. Mengenalpasti jenis gaya kepimpinan yang

HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN GURU BESAR DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI TIGA BUAH SEKOLAH RENDAH DI ... guru perlu dikaji supaya mampu menghasilkan beberapa tindakan

Tahap stres guru dikategorikan kepada tiga tahap iaitu rendah, sederhana dan tinggi. Data-data dianalisis menggunakan perisian ... Gaya Kepimpinan Dua Dimensi Gaya Dimensi Berstruktur Gaya Dimensi Bertimbang rasa Model Stres ... (Soal selidik gaya ke

Sehubungan itu, penentuan gaya kepimpinan guru besar adalah penting untuk mengenal pasti gaya kepimpinan yang paling dominan. Ini disebabkan masalah di dalam sesebuah sekolah sering dikaitkan dengan kepimpinan guru besarnya. Oleh itu gaya kepimpinan

meneruskan pengajiannya di Universiti Pertanian Malaysia (kini Universiti Putra Malaysia) di Serdang, Selangor Darul Ehsan. Beliau pernali mengajar di Sekolah Menengah Kerajaan Engkilili, Lubok Antu; Sekolah Menengah Kerajaan Kalaka, Roban; Sekolah M

Gaya kepimpinan dan pengurusan kerja guru besar berkait rapat dengan kuasa yang dimiliki bagi mencapai misi dan visi sesebuah sekolah. Tujuan kajian ini adalah mengkaji gaya kepimpinan dan pengurusan kerja guru besar dengan kepuasan kerja guru. Kajia

Terdapat empat gaya kepimpinan iaitu kepimpinan mengarah, menyokong, penyertaan dan orientasi kejayaan. Gaya pengarahan adalah berstruktur tinggi dan bersesuaian dengan pengikut yang berkehendakan hak. Gaya ini juga sesuai dengan persekitaran tugas y

adalah untuk mengenal pasti hubungan antara gaya kepimpinan transformasi dan ganjaran kewangan dengan persepsi terhadap sokongan organisasi dalam kalangan pekerja mahir teknologi maklumat di Malaysia. Secara khususnya, kajian ini bertujuan untuk meng

oleh James Mac Gregor Burns pada tahun 1979 di dalam kajiannya ... Matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan ... menjawab soalan sekiranya soalan yang