GEOGRAFI TINGKATAN 3

4 Soalan 8 berdasarkan graf di bawah. 8. Berdasarkan graf di atas, pilih pernyataan yang benar. A. Pengeluaran kedua-dua hasil pertanian adalah tinggi...

0 downloads 20 Views 1MB Size
SULIT 23/1

23/1

Geografi Kertas 1 Mei 2009 1 ¼ Jam

UNIT PENGURUSAN AKADEMIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH JOHOR BAHRU

PEPERIKSAAN PERTENGAH TAHUN MEI 2009

GEOGRAFI TINGKATAN 3 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan satu jawapan sahaja. 4. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan yang disediakan. 5. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 21 halaman bercetak [Lihat sebelah

Soalan 1 hingga soalan 6 berdasarkan peta di bawah.

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY

2

1. Apakah simbol ketinggian yang terdapat didalam peta topo di atas ? A. Batu aras B. Tanda aras C. Keratan rentas D. Stesen trigonometri 2. Berapakah selang kontur bagi kawasan bukit di sebelah barat laut peta? A. 15 m B. 30 m C. 45 m D. 55 m 3. Berapakah bearing sudutan simpang Kg. Ciku (RG457743) dari masjid (RG468766)? A. 1800 B. 2070 C. 2300 D. 2520 4. Berapakah jarak Kg. Segar (RG470730) dengan jambatan di Pekan Laksamana (RG464764)? A. 9.0 km B. 4.5 km C. 18.0 km D. 12.0 km 5. Tanaman komersial utama yang ditaman dalam kawasan peta ialah A. Getah B. Padi C. Kelapa D. Kelapa sawit 6. Berikut merupakan pandang darat budaya dalam peta kecuali A. Jambatan B. Jalan raya C. Hutan D. Balai polis

7. Apakah waktu tempatan di bandar W sekiranya waktu tempatan di bandar S ialah 7.00 malam? A. 3.00 pagi B. 4.00 pagi C. 10.00 pagi D. 9.00 malam

3

Soalan 8 berdasarkan graf di bawah.

8. Berdasarkan graf di atas, pilih pernyataan yang benar. A. Pengeluaran kedua-dua hasil pertanian adalah tinggi sekali pada tahun 2002. B. Pengeluaran gandum adalah lebih tinggi daripada pengeluaran jagung setiap tahun. C. Pengeluaran gandum adalah tiga kali ganda pengeluaran jagung pada tahun 2000. D. Jumlah pengeluaran hasil pertanian pada tahun 2000 dan 2002 adalah sama. Soalan 9 berdasarkan peta di bawah.

9. Gunung tertinggi di Malaysia terletak di banjaran yang bertanda A. I B. II C. III D. IV WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY 4

Terdiri daripada lembangan sungai, delta dan dataran pantai 10. Pernyataan di atas menerangkan ciri kawasan A. Tanah tinggi B. Pinggir laut C. Saliran D. Tanah pamah 11. Antara berikut, manakah ciri fizikal yang terdapat di kawasan pinggir laut? I. Pantai II. Pentas benua III. Likuan sungai IV. Gerbang laut A. B. C. D.

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

12. Rajah di atas merupakan pola saliran A. Jejari B. selari C. reranting D. gegelang

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY 5

13. Berdasarkan rajah, kepentingan sungai di atas dikaitkan dengan A. Sungai Sittang B. Sungai Salween C. Sungai Irrawaddy D. Sungai Chao Phraya 14. Apakah teknik yang digunakan dalam kegiatan pertanian untuk menghalang hakisan tanah? I. Menanam secara kontur II. Menanam tanaman tutup bumi III. Mengurangkan penggunaan jentera IV. Mengurangkan penggunaan racun serangga A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV 15. Bentuk muka bumi yang terbentuk kesan tindakan manusia ialah A. Gua Niah B. Gulu Mulu C. Tasik Chini D. Tasik Chenderoh

 

Lebuh Raya Utara-Selatan Lebuh Raya Timur-Barat

16. Kesan alam sekitar yang dapat dikaitkan dengan pembinaan di atas ialah A. hujan asid B. tanah runtuh C. pencemaran udara D. kepupusan haiwan liar WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY 6

17. Kejadian siang dan malam yang tidak sama panjang dan kejadian empat musim disebabkan A. kecondongan paksi bumi B. peredaran matahari mengelilingi bumi C. peredaran bumi mengelilingi matahari D. kedududukan yang sentiasa berubah

 

Ekuinoks musim bunga Ekuinoks musim luruh

18. Apakah ciri persamaan kedua-dua musim ini? A. waktu siang lebih panjang B. waktu malam lebih panjang C. siang dan malam sama panjang D. siang dan malam tidak sama panjang

 

Jelebu Kuala Pilah

19. Kedua-dua kawasan menerima hujan paling sedikit di Malaysia kerana A. kawasan hutan tebal B. jauh dari pinggir laut C. kedudukan di kawasan tanah tinggi D. terletak di kawasan lindungan hujan 20. Antara berikut, yang manakah benar tentang ciri iklim di Malaysia? A. Panas dan lembab sepanjang tahun B. Mengalami bezantara suhu yang nyata C. Hujan lebat diterima pada musim panas D. Terdapat satu musim kemarau yang nyata

Musim sejuk Musim panas

tinggal di dalam iglu tinggal di dalam Q

21. Q ialah A. umiak B. tupik C. kayak D. harpoon WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY 7

LOKASI Kundasang Dataran Kelantan

TANAMAN Sayur-sayuran hawa sederhana Padi dan tembakau

22. Antara faktor berikut, yang manakah dikaitkan dengan jadual di atas? A. modal B. tenaga buruh C. suhu yang berbeza D. pengaruh angin monsun

23. Kejadian fenomena di atas menyebabkan berlakunya A. peningkatan suhu B. pencemaran air C. kesukaran bernafas D. pencemaran udara 24. Antara berikut, manakah kawasan yang sering terjadi pulau haba bandar? I. Pusat bandar raya Kuala Lumpur II. Lokasi industri di Pasir Gudang III. Taman Negara Endau -Rompin IV. Pedalaman Sarawak A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY 8

Soalan 25 berdasarkan peta di bawah.

25.

Antara berikut kombinasi manakah benar? Kawasan I II III IV

A B C D

Jenis Tumbuhan Hutan paya bakau Hutan paya air tawar Hutan Khatulistiwa Hutan gunung

Soalan 26 berdasarkan maklumat di bawah

   26.

Hutan Khatulistiwa Hutan Paya Air Tawar Hutan Pantai

Perbezaan jenis hutan di atas disebabkan oleh A. suhu B. ketinggian C. tanih D. kuantiti hujan

27. Antara berikut kombinasi manakah benar?

I II III IV

Tumbuhan semula jadi Gurun Monsun Tropika Khatulistiwa Tundra

Ciri Daun lebar Tumbuhan lantai padat Akar banir Batang lendalir

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY 9

A. B. C. D.

I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 28 berdasarkan peta di bawah

28.

Hidupan liar yang terdapat di kawasan X ialah

Soalan 29 berdasarkan gambar di bawah.

29.

Antara berikut yang manakah boleh dikaitkan dengan tumbuhan semula jadi di atas? WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY 10

I. Menyamak kulit binatang II. Membuat perabot III. Sebagai bahan bakar IV. Tumbuh di tanih berlumpur A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 30.

Antara berikut kesan manakah berpunca daripada aktiviti pembalakan yang tidak terkawal? I. Kepupusan flora II. Kemusnahan kawasan tadahan III. Perubahan iklim IV. Gangguan ekosistem A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

Soalan 31 berdasarkan rajah di bawah

31. Kegiatan manusia manakah yang menyebabkan kejadian di atas? I. Perlombongan petroleum II. Pemotongan cerun III. Pembangunan di tanah tinggi IV. Penebangan hutan bakau A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY 11

32.

Antara usaha yang berjaya memelihara kepelbagaian biologi di negara ialah I. pendidikan alam sekitar II. rawatan silvikultur III. mewartakan taman negara IV. menguatkuasakan undang-undang A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

Soalan 33 berdasarkan peta di bawah

33.

Berdasarkan peta di atas, faktor-faktor yang menyebabkan kawasan P dan Q berpenduduk padat ialah I. jenis tanih II. kegiatan ekonomi III. sejarah IV. bentuk muka bumi A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY 12

kita

34.

Bahagian tengah Semenanjung Malaysia, pedalaman Sabah dan Sarawak berpenduduk jarang kerana kawasan tersebut I. darjah ketersampaian tersebut II. berhutan tebal III. berpaya bakau IV. bergunung-ganang A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

» Kadar kematian » Kadar kelahiran » Migrasi 35. Berdasarkan pernyataan di atas berkaitan dengan A. Perubahan penduduk B. Taraf hidup C. Jangka Hayat D. Pendapatan negara Soalan 36 berdasarkan peta di bawah

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY 13

36.

Apakah kesan penghijrahan terhadap bandaraya X? A. Kadar celik huruf meningkat B. Peluang pekerjaan bertambah C. Kawasan setinggan bertambah D. Kadar upah pekerja meningkat

Soalan 37 berdasarkan maklumat di bawah.

 Kerteh  Bintulu

37. Apakah faktor utama yang mendorong migrasi penduduk ke kawasan di atas? A. B. C. D.

Perikanan Pertanian Pelancongan Perlombongan

38. Antara yang berikut, manakah aktiviti pembangunan yang menyebabkan penerokaan sumber hutan? I. pembalakan II. pembinaan empangan III. pengangkutan IV. eko-pelancongan A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV 39. Antara yang berikut, manakah usaha yang dilakukan untuk menjamin bekalan kayu balak berterusan? I. II. III. IV. A. B. C. D.

penebangan terpilih meningkatkan eksport rawatan silvikultur penubuhan ladang hutan

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY 14

40. Kombinasi manakah benar tentang jadual di bawah? Ciri Kependudukan A B C D

Pengangguran Kenal huruf Kadar kematian Kadar kelahiran

Penduduk berlebihan Tinggi Rendah Tinggi Rendah

Kurang Penduduk Rendah Tinggi Rendah Tinggi

41. Mengapakah petempatan awal bermula di lembah sungai? A. B. C. D.

Keselamatan terjamin Kekurangan teknologi Tanah yang subur Iklim yang sesuai

Soalan 42 berdasarkan maklumat di bawah.  

FELDA Jengka, Pahang FELDA Gugusan Sahabat, Sabah

42. Apakah faktor utama wujudnya petempatan di atas? A. B. C. D.

Bentuk muka bumi Kegiatan ekonomi Pengangkutan Governan

Soalan 43 berdasarkan peta di bawah.

43. Perkembangan petempatan di P dan Q dalam peta di atas dapat dikaitkan dengan aktiviti A. pertanian B. pelancongan C. perindustrian D. perdagangan WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY 15

Soalan 44 berdasarkan rajah di bawah.

44. Apakah jenis pola petempatan yang ditunjukkan dalam gambar rajah di atas? A. Berjajar B. Berpusat C. Berselerak D. Berkelompok 45. Antara berikut, yang manakah fungsi petempatan luar bandar? I. Pusat kewangan II. Pusat perikanan III. Pusat pengumpulan hasil pertanian IV. Pusat industri desa A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV Soalan 46 berdasarkan rajah di bawah.

 LKTP atau FELDA  Felda Air Tawar  Felda Gugusan Sahabat

46. Apakah faktor utama yang menentukan lokasi petempatan luar bandar di atas? A. Sumber air B. Rancangan Kerajaan C. Kegiatan ekonomi D. Darjah ketersampaian

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY 16

Soalan 47 berdasarkan peta di bawah.

47. Perkembangan bandar yang manakah disebabkan oleh kemajuan sektor perlombongan? A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV Soalan 48 berdasarkan rajah di bawah.  

Pusat pentadbiran kerajaan persekutuan paling moden Menempatkan banyak kompleks kerajaan

Bandar Y 48. Berdasarkan rajah di atas, Y ialah A. Kuala Lumpur B. Shah Alam C. Putrajaya D. Cyberjaya 49. Perkembangan awal sistem pengangkutan darat di pantai barat Semenanjung Malaysia adalah disebabkan oleh kegiatan A. perindustrian dan pembandaran B. perlombongan petroleum C. penanaman kelapa sawit D. perlombongan bijih timah WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY 17

Soalan 50 berdasarkan peta di bawah ini.

50. Berdasarkan peta di atas ,pelabuhan manakah yang mengendalikan kemudahan kontena? A. B. C. D.

I dan II I dan III II dan IV III dan IV

Soalan 51 berdasarkan maklumat dibawah. STAR - LRT PUTRA - LRT

51. Mengapakah jenis pengangkutan diatas diperkenalkan di Bandaraya Kuala Lumpur? A. B. C. D. 52

penggunaan teknologi moden. mengurangkan kesesakan lalu lintas kaedah pengangkutan murah kos pembinaan rendah

Antara berikut, manakah sumbangan Jalan Air St Lawrence - Tasik tasik besar kepada pertumbuhan perindustrian diTanah Pamah St Lawrence? A. B. C. D.

Kawalan pencemaran air bekalan air menyejukkan jentera kemudahan pengangkutan yang murah mencepatkan penghantaran bahan mentah

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY 18

Soalan 53 berdasarkan rajah dibawah

53. Senarai diatas adalah merujuk kepada A. jenis komputer B. jenis telefon C. perkhidmatan internet D. sistem pembelajaran 54. Antara berikut, manakah sumber sumber utama yang boleh diperbaharui? I. II. III. IV. A. B. C. D.

Hutan Suria Kaolin Petroleum I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Soalan 55 berdasarkan

peta dibawah.

Digunakan dalam industri piuter, mengetin, dan memateri.

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY 19

55. Pernyataan di atas berkaitan dengan mineral yang dilombong di kawasan A. B. C. D.

I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Chenderoh Bersia Temenggor

56 Kegiatan yang berkaitan dengan senarai diatas ialah A. kawasan hutan simpan B. penjanaan kuasa hidroletrik C. kawasan penternakan ikan air tawar D. kawasan pelancongan

Soalan 57 berdasarkan pernyataan dibawah

Kayu Cerucuk Rumbia 57 Sumber diatas dapat dikaitkan dengan kawasan A. Hutan Hujan Tropika B. Hutan Paya C. Hutan Pantai D. Hutan Gunung 58 Antara berikut, manakah kegunaan tenaga suria? I. memanaskan rumah II. mengepam air III. menggerakkan kenderaan kecil IV. menggerakkan turbin empangan A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY 20

Soalan 59 berdasarkan rajah dibawah

59 Apakah kesan daripada penerokaan sumber diatas? I. Habitat fauna terjejas II. Hakisan pantai semakin giat III. Aras laut meningkat IV. Pasang surut terjejas A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV 60. Kombinasi manakah yang benar? Usaha

A. B. C. D.

I II III

Pemeliharaan Pemuliharaan Pendidikan

IV

Penguatkuasaan undangundang

Contoh Estet hutan Rawatan silvikultur World Wild Life Fund for Nature (WWF) Akta Hutan Negara 1985

I dan II I dan III I dan IV III dan IV

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY 21

Jawapan 1.D 2.A 3.C 4.B 5.D 6.C 7.B 8.B 9.C 10.D 11.B 12.A

13.D 14.A 15.D 16.B 17.C 18.C 19.D 20.A 21.B 22.C 23.A 24.A

25.D 26.C 27.B 28.A 29.C 30.B 31.B 32.D 33.B 34.D 35.A 36.B

37.D 38.A 39.C 40.A 41.C 42.D 43.C 44.B 45.D 46.B 47.B 48.C

49.D 50.B 51.B 52.D 53.C 54.A 55.A 56.B 57.B 58.A 59.A 60.C

WWW.ANDREWCHOO.EDU.MY 22