IEC 15504

เรื่อง “Software Process Improvement with TQS by ISO/IEC 15504” วันอังคารท ี่ 29 มกราคม 2551 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห องประช ุมมงคลส ุข คณะวิศวกรรมศา...

2 downloads 87 Views 730KB Size
Software Process Improvement with TQS by ISO/IEC 15504 เครือขายโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program: ITAP)

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

มกราคม 2551

โครงการสัมมนา เรื่อง “Software Process Improvement with TQS by ISO/IEC 15504” วันอังคารที่ 29 มกราคม 2551 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หองประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร -------------------------------หลักการและเหตุผล เครือขายโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program: ITAP) ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.) โดยคณะ วิศวกรรมศาสตร รวมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปนหนวยงานที่ จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใหมีขีด ความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการเชิงลึกแบบครบวงจรให สามารถผลิตสินคาที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพสูงขึ้น โดยเนนพื้นที่การใหบริการจังหวัดภาคใตตอนลาง และ ใหความรูทางวิชาการแกหนวยงานที่สนใจ ซึ่งเนื่องจากดาน ISO/IEC 15504 เปนหัวขอที่ขาดแคลนบุคลากร ที่จะใหความรูในภาคใต ทั้งๆ ที่เปนสวนสําคัญในการผลักดันคุณภาพดาน Software โครงการจึงเล็งเห็น ความสําคัญของเรื่องดังกลาว โดยจัดสัมมนาในหัวขอเรื่อง “Software Process Improvement with TQS by ISO/IEC 15504” วัตถุประสงคของโครงการ 1. กระตุนใหบริษทั , องคกร หรือหนวยงานดานพัฒนาซอฟแวรในสวนภูมิภาคตระหนักหรือให ความสําคัญกับการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟแวร (Software Process Improvement) มากขึ้น เพราะผลลัพธที่ไดนอกจากในระดับองคกรในแงของคุณภาพผลิตภัณฑ ความเชื่อถือ และความเปนมืออาชีพในธุรกิจแลว จะสงผลดีในระดับประเทศในแงของความสามารถในการ แขงขันและการผลิตที่จะทําใหเกิดการลงทุนในธุรกิจซอฟแวรทั้งจากในประเทศและตางประเทศ มีมากยิ่งขึน้ 2. การรวบรวมบุคลากรดานพัฒนาซอฟแวรในภูมิภาค เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งกลุม Songkhla SPIN (Songkhla Software Process Improvement Network) คุณสมบัตขิ องผูเขารับการอบรม 1. บุคลากรในสถานประกอบการตางๆ 2. อาจารย นักศึกษา และบุคลากรในสถาบันการศึกษา Y:\101-ITAP\24-Training\ISO_15504\ผลการดําเนินงานโครงการอบรม ISO15504.doc

หนาที่ 2

ระยะเวลา / สถานที่ฝก อบรม วันอังคารที่ 29 มกราคม 2551 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หองประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร งบประมาณ รายรับ ไมมีการเก็บคาลงทะเบียน รายจาย รายการ คาตอบแทนวิทยากรในประเทศ 2 ชั่วโมง x 2,000 บาท/ชั่วโมง คาสถานที่อบรมและอุปกรณโสตฯ Coffee break (95 คน x คาใชจายตอหัว) คาเดินทางวิทยากรและเจาหนาที่สว นกลาง - คารถรับสงไป-กลับสนามบิน คาวัสดุในงานจัดอบรมสัมมนา คาเลี้ยงรับรองวิทยากร (1 มื้อ x 8 คน) คาถายเอกสารและเขาเลม (95 คน x คาใชจายตอหัว)

จํานวนเงิน (บาท) 4,000.00 -* 2,375.00 -* 500.00 1,385.00 1,062.00 9,322.00

หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ โดยจะชําระคาใชจายจากงบประมาณของโครงการ ยกเวนคาสถานที่ อบรมและอุปกรณโสตฯ และคารถรับสงไป-กลับสนามบิน จะขอสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร โดย ไมตองชําระเงินใหคณะฯ วิทยากร คุณธานินท อุทยานะกะ ผูรับผิดชอบโครงการ เครือขายโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistance Program: ITAP) คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

Y:\101-ITAP\24-Training\ISO_15504\ผลการดําเนินงานโครงการอบรม ISO15504.doc

หนาที่ 3

กําหนดการสัมมนา 13.00 – 13.15 น. 13.15 – 13.30 น.

ลงทะเบียน กลาวเปด โดย รองศาสตราจารย ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 13.30 – 14.00 น. บทบาทของ ITAP ในการชวยเหลือและใหคําปรึกษาผูประกอบการ โดย ผูชวยศาสตราจารยคํารณ พิทักษ ผูจัดการเครือขาย ITAP วศ.มอ. 14.00 – 16.00 น. การจัดทํามาตรฐานซอฟแวร TQS by ISO/IEC 15504 พรอมตอบขอซักถามขอสงสัย โดย คุณธานินท อุทยานะกะ พักรับประทานอาหารวาง เวลา 15.30 น. (15 นาที) รายละเอียดการสัมมนา การสัมมนาเรือ่ ง “Software Process Improvement with TQS by ISO/IEC 15504” ในวันอังคาร ที่ 29 มกราคม 2551 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หองประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร โดยวิทยากร คือ คุณธานินท อุทยานะกะ มีผูเขารวมการสัมมนา ทั้งสิน้ จํานวน 99 คน ซึ่ง แบงเปนกลุมตางๆ ดังนี้ 1. บริษัทผูผลิตซอฟแวร จํานวน 24 คน จํานวน 18 คน 2. บริษทั ผูใชซอฟแวร 3. อาจารยและบุคลากรในสถาบันการศึกษา จํานวน 29 คน 4. นักศึกษาในสถาบันการศึกษา จํานวน 25 คน 5. อื่นๆ จํานวน 3 คน การสัมมนาดังกลาว เปนที่สนใจของผูเ ขาสัมมนาเปนอยางมาก และมีการเลือกตัวแทนกลุม Songkhla SPIN (Songkhla Software Process Improvement Network) ซึ่งผูไดรับเลือก คือ บริษทั พรีเมียรซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

………………………

Y:\101-ITAP\24-Training\ISO_15504\ผลการดําเนินงานโครงการอบรม ISO15504.doc

หนาที่ 4

เอกสารแนบ 1 ภาพประกอบการสัมมนา

Y:\101-ITAP\24-Training\ISO_15504\ผลการดําเนินงานโครงการอบรม ISO15504.doc

หนาที่ 5

การลงทะเบียนหนาหองสัมมนา (หองประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)

Y:\101-ITAP\24-Training\ISO_15504\ผลการดําเนินงานโครงการอบรม ISO15504.doc

หนาที่ 6

กลาวเปด โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล)

Y:\101-ITAP\24-Training\ISO_15504\ผลการดําเนินงานโครงการอบรม ISO15504.doc

หนาที่ 7

บรรยายเรื่องบทบาทของ ITAP ในการชวยเหลือและใหคําปรึกษาผูป ระกอบการ โดย ผูจัดการเครือขาย ITAP วศ.มอ. (ผูชว ยศาสตราจารยคํารณ พิทกั ษ )

Y:\101-ITAP\24-Training\ISO_15504\ผลการดําเนินงานโครงการอบรม ISO15504.doc

หนาที่ 8

บรรยายเรื่องการจัดทํามาตรฐานซอฟแวร TQS by ISO/IEC 15504 โดย วิทยากร คุณธานินท อุทยานะกะ

Y:\101-ITAP\24-Training\ISO_15504\ผลการดําเนินงานโครงการอบรม ISO15504.doc

หนาที่ 9

Y:\101-ITAP\24-Training\ISO_15504\ผลการดําเนินงานโครงการอบรม ISO15504.doc

หนาที่ 10