IEC 17025 :Internal Audit

ได้ทราบถึงมาตรฐานของห้องปฏิบัติการตาม iso/iec 17025 3...

0 downloads 162 Views 106KB Size
ั ั กรุณาชําระค่าสมนาล่ วงหน้าก่อนการอบรมสมนา 3 ว ัน

I-18NO053P (2160306011401-237-2410-0246007)

ISO/IEC 17025 : 2017 Internal Audit วันที่จัด รุนที่ 68 : วันเสารที่ 8 –วันอาทิตยที่ 9 กันยายน 2561 09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)รับจํานวน 25 ทาน เวลา สถานที่ ณ หองสัมมนา สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ซอยพัฒนาการ 18

สมาชิก

5,500 + VAT 7% 385 = 5,885 บาท

(สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี,หนวยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

บุคคลทั่วไป 6,000 + VAT 7% 420 = 6,420 บาท

หองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบมีความจําเปนที่จะตองมีมาตรฐานเพื่อสรางความมั่นใจใน หัวขอการอบรมและสัมมนา 1. แนะนําหลักสูตรและอธิบายขอกําหนด ISO/IEC 17025 ความถูกตองแมนยําของผลการตรวจสอบซึ่งปจจุบันมีหลายหนวยงานที่ไดรับการรับรองหองปฏิบัติการ 2. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน และมี อี ก หลายหน ว ยงานกํ า ลั ง ดํ า เนิ น การขอการรั บ รองหรื อ กํ า ลั ง สนใจที่ จ ะสร า งมาตรฐานให กั บ - วัตถุประสงค หองปฏิบัติการของตนเอง - แนวคิด, ประเภทของการตรวจประเมิน การตรวจติดตามคุณภาพภายในของหองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบเปนสิ่งจําเปนในการรักษา - การวางแผนและการเตรียมการ ระบบคุณภาพใหดํารงอยูตลอดไปดังนั้นผูที่จะทําหนาที่เปนผูตรวจติดตามคุณภาพภายในจึงตองเปนผูที่มี 3. แบบฝกหัดที่ 1 การวางแผน ความรูมีประสบการณและความชํานาญในเรื่องขอกําหนดของ ISO/IEC 17025 เพื่อใหการตรวจติดตาม 4. สิ่งที่พบจากการตรวจติดตาม เปนไปอยางถูกตองไดมาตรฐาน 5. ขั้นตอนการตรวจติดตาม สมาคมฯตระหนักถึงความสําคัญในการทําการตรวจติดตามคุณภาพภายในหองปฏิบัติการทดสอบ - การเปดประชุม และสอบเทียบจึงเรียนเชิญผูมีความรูความชํานาญมาถายทอดประสบการณ เพื่อดําเนินการตรวจติดตาม - การดําเนินการตรวจติดตาม, การจดบันทึกสิ่งที่ตรวจพบ คุณภาพภายใน - การเขียนรายงานขอบกพรองและการรายงานผล สิ่งที่คุณจะไดรับ 6. แบบฝกหัดที่ 2 การจัดเตรียมรายการตรวจประเมิน Checklist 1. ไดทราบหลักการเทคนิคและวิธีการในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 7. ลักษณะมนุษย (Human Aspect) 2. ไดทราบถึงมาตรฐานของหองปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 8. แบบฝกหัดที่ 3 การเฝาดูการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 3. ไดมีความรูและทักษะในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 9. การเสนอแนวทางการแกไขขอบกพรอง 4. ไดฝกปฏิบัติการตรวจติดตามคุณภาพภายใน คุณสมบัติผูเขาอบรมและสัมมนา 1. ตองเปนผูที่ผานหลักสูตร ISO/IEC 17025 ขั้นพืน้ ฐานหรือมีความรูทางดาน ISO/IEC 17025 วิทยากร 2. ผูจัดการคุณภาพ (Quality Manager) หองปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบ คุณญาณพัฒน อูทองทรัพย อดีตผูอํานวยการ 3. หัวหนาหองปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ สํานักงานคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการรับรองระบบงาน 4. ผูจะยื่นขอรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ 5. ผูตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในหองปฏิบตั ิการของหนวยงาน คุณอุทุมพร แกวน้าํ ดี นักวิชาการมาตรฐาน เปาหมายหลังการอบรม คุณนัทธหทัย สงบพันธ นักวิชาการมาตรฐาน 1. ทราบขั้นตอนวิธีการในการตรวจติดตามคุณภาพ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 2. สามารถตรวจติดตามคุณภาพภายในหองปฏิบัติการขององคกรและหนวยงานไดถูกตอง 3. กําหนดแผนการแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการทํา Internal Audit 4. เตรียมรับกับสถานการณการตรวจติดตามคุณภาพภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%

จัดโดย สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) โทร.0-2717-3000 ตอ 81