Informasi Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan ... Band 2 Teori: Menjelas dan menerangkan mengenai konsep muzik Irama, Melodi, Harmoni, Warna ton, Tekstur,...

0 downloads 73 Views 6MB Size
Informasi Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

5/7/2014

1

Cetakan Pertama 2014 Hak Cipta Terpelihara © 2014 Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia Sebarang artikel, ilustrasi, isi kandungan dari mana-mana bahagian dalam buku Informasi Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) ini adalah tidak dibenarkan untuk diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi atau dipindahkan dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau lain-lain sebelum mendapat izin daripada: Pengarah Peperiksaan, Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 978 - 967 - 12360 - 4 - 8

Buku informasi ini merupakan panduan ringkas tentang pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) yang boleh dijadikan rujukan oleh guru, murid, ibu bapa dan pemegang taruh.

Untuk maklumat dan penerangan lanjut tentang PBS, sila hubungi Lembaga Peperiksaan (LP) melalui : URL:

www.moe.gov.my/lp

E-mel:

[email protected]

Telefon: 03 - 8889 3640/ 3520/ 3601/ 3551 03 - 8884 3022

5/7/2014

2

2

PENGENALAN Apa itu Pentaksiran Pendidikan? Apa itu Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)? Mengapa perlu PBS? Apakah Hubungkait Kurikulum, Pedagogi dan Pentaksiran?

KOMPONEN PBS Apa itu Pentaksiran Sekolah (PS)?     

Apakah Mata Pelajaran dalam PS? Apa itu Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid ? Apakah Jenis Instrumen Pentaksiran dalam PS? Apakah Peranan Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan PS? Bagaimanakah Bentuk Pelaporan PS?

Apa itu Pentaksiran Pusat (PP)?    

Apa itu Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)? Apakah Tanggungjawab LP dan Pihak Sekolah dalam Pelaksanaan PT3? Apakah Mata Pelajaran yang Ditaksir dalam PT3? Bagaimanakah Bentuk Pelaporan PT3?

Apa itu Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK)? 

Bagaimanakah Bentuk Pelaporan PAJSK?

Apa itu Pentaksiran Psikometrik (PPsi)? 

Bagaimanakah Bentuk Pelaporan PPsi?

PENJAMINAN KUALITI PBS Bagaimanakah Penjaminan Kualiti PBS?

PENAMBAHBAIKAN PBS

5/7/2014

3

3

Satu proses mendapatkan maklumat Tentang apa yang murid: • tahu • boleh buat • boleh amalkan

Guru membuat keputusan tentang prestasi murid

Guru membuat keputusan berdasarkan maklumat yang dikumpulkan melalui pelbagai teknik dan bentuk pentaksiran daripada yang formal sehinggalah kepada yang kurang formal.

Kurang formal Tidak berstruktur • Perjumpaan/ pertemuan tidak rasmi

• Perbualan

Lebih formal Kurang berstruktur

Berstruktur

Sangat berstruktur

• Ujian dalam kelas

• Soal selidik

• Senarai semak

• Pemerhatian

• Tugasan praktikal

• Peperiksaan • Ujian setara • Ujian aptitud

• Pentaksiran kendiri

• Projek • Kajian kes

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif, afektif dan psikomotor selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan kurikulum kebangsaan.

5/7/2014

4

4

Murid

• Mengenali diri dan potensi untuk diperkembangkan. • Tahu dengan jelas apa yang perlu dikuasai melalui maklum balas guru. • Terlibat dalam pelbagai aktiviti pentaksiran yang lebih bermakna. • Berupaya memperlengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan pada masa kini dan hadapan.

Guru • Mengenali diri dan potensi murid. • Memberi fokus terhadap pembelajaran murid. • Mendapat maklum balas tentang kaedah pengajaran-pembelajaran.

• Tahu apa yang telah dikuasai oleh anak.

Ibu Bapa

• Dapat mengenali diri dan potensi anak untuk digilap.

• Tahu matlamat kurikulum dan kualiti murid yang telah melalui sistem pendidikan negara. • Mendapat modal insan yang holistik merangkumi kemahiran kebolehkerjayaan.

5/7/2014

Pihak Berkepentingan

5

5

BPK

BILIK DARJAH/SEKOLAH

LP

KURIKULUM

PEDAGOGI

PEPERIKSAAN

Standard Kandungan

UPSR Pengajaran & Pembelajaran

Standard Pembelajaran

Pentaksiran ❶ PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS) Pentaksiran sebagai Pembelajaran (Assessment as Learning)

Pentaksiran untuk Pembelajaran (Assessment for Learning)

Band/Deskriptor (Formatif)

SPM

Pentaksiran tentang Pembelajaran (Assessment of Learning) Ujian bulanan & Peperiksaan Pertengahan/Akhir Tahun (Sumatif)

❷ PENTAKSIRAN AKTIVITI SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK) ❸ PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi) ❹ PENTAKSIRAN PUSAT (PP) ❶ PS dilaksanakan sepenuhnya oleh guru di sekolah. - Fokus utama pentaksiran ialah pembelajaran menarik dan bermakna kepada murid. - Perekodan prestasi murid dalam PS adalah untuk kegunaan guru merancang PdP dan pentaksiran yang lebih berkesan. ❷ Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) dilaksanakan oleh Guru Penasihat. ❸ Pentaksiran Psikometrik dilaksanakan oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling.

❹ Pentaksiran Pusat dilaksanakan oleh sekolah menggunakan instrumen dan panduan penskoran yang setara (standardised) oleh Lembaga Peperiksaan. 5/7/2014

6

6

PS Dilaksanakan oleh sekolah

• Perancangan • Pembinaan item dan instrumen • Pentadbiran • Pemeriksaan dan penskoran • Perekodan • Pelaporan

Fungsi PS

• Mengukuhkan pembelajaran murid • Meningkatkan keberkesanan pengajaran guru • Memberi maklumat tentang penguasaan murid

Pentaksiran Rujukan Standard

• Melihat perkembangan pembelajaran murid • Melaporkan penguasaan murid mengikut standard tanpa membandingkan pencapaian murid

Pentaksiran Formatif & Sumatif • Pentaksiran formatif dilaksanakan seiring dengan PdP sebagai sebahagian prosesnya dan juga untuk mentaksir perkembangan pembelajaran murid: - Pentaksiran sebagai pembelajaran (Assessment as learning) - Pentaksiran untuk pembelajaran (Assessment for learning) • Pentaksiran sumatif dijalankan pada akhir unit pembelajaran, penggal, bulan atau tahun untuk mentaksir pencapaian murid: - Pentaksiran tentang pembelajaran (Assessment of learning)

5/7/2014

7

7

Pentaksiran Sekolah terbahagi kepada dua peringkat;

 Peringkat Rendah;  Tahun 1 - 6  melihat perkembangan (Development)  melibatkan semua mata pelajaran

 Peringkat Menengah Rendah:  Tingkatan 1 – 3  melihat perkembangan (Development)  melibatkan semua mata pelajaran

Mata Pelajaran Peringkat Menengah Rendah                     

5/7/2014

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Arab Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun Mathematics Science Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sejarah Geografi Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga Kemahiran Hidup Bersepadu Pertanian Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan

8

8

Apa itu Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid (PPPM)? Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid (PPPM) ialah panduan untuk mentaksir dan melapor pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu dipamerkan oleh murid mengikut tahaptahap seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum. Panduan ini merangkumi tema/kemahiran/tajuk, band, pernyataan deskriptor seperti berikut: Tema/Kemahiran/ Tajuk Tema , kemahiran dan tajuk pembelajaran mengikut dokumen kurikulum.

Band

Pernyataan Deskriptor

Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu.

Pernyataan tentang sejauh mana murid perlu mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan nilai bagi setiap standard aras penguasaan. Deskriptor mengandungi cakupan kriteria atau aspek yang ditaksir, tingkah laku yang perlu dipamerkan dalam pentaksiran dan dimensi kualiti tingkah laku (Qualifier) yang perlu dipamerkan oleh murid.

Standard Prestasi Pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu dipamerkan oleh murid pada peringkat atau aras perkembangan pembelajaran murid.

5/7/2014

Band 6

• Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab misali

Band 5

• Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji

Band 4

• Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab

Band 3

• Tahu, faham dan boleh buat

Band 2

• Tahu dan faham

Band 1

• Tahu 9

9

Apakah Jenis Instrumen yang Digunakan dalam PS? Pelbagai instrumen pentaksiran yang bersesuaian dengan konstruk yang ditaksir dalam sesuatu mata pelajaran digunakan. Antara Instrumen pentaksiran yang digunakan ialah:

8. 9. 10. 11. 12. 5/7/2014

Lembaran kerja Soal jawab Kuiz Senarai semak Latihan / Tugasan rumah 10 10

Apakah Peranan Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan PS?

Pentadbir Sekolah 

   

5/7/2014

Mengadakan program pembangunan staf secara berterusan yang merangkumi aspek pengetahuan dan kaedah pelaksanaan PS. Menyediakan peralatan, bahan dan jadual. Menyediakan kemudahan untuk melaksanakan PS. Memberi sokongan moral kepada guru untuk melaksanakan PS. Menjalankan pementoran, pemantauan, penyelarasan dan pengesanan.

Guru Sekolah

• Memantau, mentaksir dan melapor perkembangan pembelajaran setiap murid. • Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid dalam pembelajaran untuk tindakan susulan yang berkesan. • Mendapatkan profil kelas atau gambaran tentang perkembangan pembelajaran murid untuk guru merancang pengajaran yang lebih berkesan. • Memberikan maklumat yang segera tentang perkembangan pembelajaran murid kepada guru, pentadbir sekolah, ibu bapa dan mana-mana pihak berkepentingan sebagai asas perbincangan untuk tindakan meningkatkan prestasi murid. • Memberi maklum balas tentang keberkesanan sesuatu intervensi pengajaran yang dilaksanakan. • Merancang dan menetapkan sasaran pencapaian murid di awal tahun secara individu dan kolaboratif.

11 11

Apakah Peranan Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan PS?

Murid

Ibu bapa

• Melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran. • Melaksanakan tugasan pentaksiran mengikut kemampuan masing-masing. • Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri berdasarkan maklum balas daripada guru dan memperbaiki prestasi. • Mendapatkan nasihat dan tunjukajar daripada guru atau rakan sebaya cara memperbaiki pembelajaran dan prestasi.

Pihak Berkepentingan • Mengetahui dan memahami transformasi pendidikan dalam aspek pentaksiran.

• Memahami dan mengiktiraf kewujudan perbezaan individu (individual differences). • Menggalakkan anak mengambil bahagian dalam aktiviti PBS. • Memastikan anak bertanggungjawab melaksanakan tugasan pentaksiran mengikut prosedur yang ditetapkan. • Mengambil tahu perkembangan pembelajaran anak melalui komunikasi dengan mereka. • Menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif di rumah. • Membimbing anak dan bukannya melaksanakan tugasan pentaksiran untuknya. • Mendapatkan pelaporan perkembangan dan pencapaian anak daripada pihak sekolah dari semasa ke semasa seperti melalui “Hari Terbuka”.

• Memahami dan menyedari peranan yang boleh dimainkan dalam menjayakan pentaksiran di sekolah. • Memberi pelbagai sokongan dalam 5/7/2014 pentaksiran.

bentuk aktiviti

12 12

Bagaimanakah Bentuk Pelaporan PS? Contoh Pelaporan Pentaksiran Sekolah SMK BINTANG TIMUR PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH TINGKATAN 1, 2013 Nama : SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI Tingkatan : 1 Nekad Gred Pencapaian Dalam Peperiksaan Pertengahan Tahun

A Cemerlang

B Kepujian

A Cemerlang

B Kepujian

5/7/2014

Mata Pelajaran

Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Geografi

Pendidikan Muzik

No. Kad Pengenalan/ No. Murid : 990722145118 Tarikh: 1 Julai 2013

Pernyataan Deskriptor Perkembangan Pembelajaran Murid Selepas Enam Bulan

Band 4

Lisan: Berbincang dan mengemukakan hujah yang relevan untuk menerima atau menolak pendapat secara sopan dalam pelbagai situasi.

Band 4

Baca: Membaca dan menjelaskan maksud yang tersurat dan tersirat dengan betul daripada pelbagai bahan.

Band 4

Tulis: Menulis kerangka penulisan, idea utama dan idea sokongan berdasarkan sesuatu tajuk dalam perenggan dengan betul.

Band 3

Oral: Talk about self, family and friends correctly and display understanding when others talk about themselves. Listen and respond to texts and recall main ideas.

Band 3

Reading: Read aloud a variety of text genres with good pronunciation and intonation, obtain information by filling in the blanks adequately, able to find meanings of unfamiliar words from a variety of sources and using contextual clues

Band 4

Writing: Write a text expressing one’s opinions with a fair amount of sentence patterns, writing conventions, vocabulary and creativity.

Band 6

Kemahiran Geografi: Mengemukakan dan mempersembahkan idea / pendapat / cadangan yang bernas tentang kesejahteraan persekitaran menggunakan kemahiran geografi yang sesuai.

Band 4

Bentuk Muka Bumi: Menghuraikan kepentingan bentuk muka bumi Malaysia dengan menggunakan fakta dan contoh yang jelas. Tanah tinggi Tanah pamah Pinggir laut Saliran

Band 2

Teori: Menjelas dan menerangkan mengenai konsep muzik Irama, Melodi, Harmoni, Warna ton, Tekstur, Bentuk, Ekspresi, Tanda isyarat dan Terminology dengan betul.

Band 4

Nyanyian: Mengaplikasikan teknik nyanyian dengan betul tanpa bimbingan.

Band 3

Alat Muzik: Mengaplikasikan teknik permainan alat muzik konvensional dan tradisional dengan bimbingan.

Band 3

Etika: Mengamalkan nilai-nilai murni semasa latihan dan persembahan.

13 13

Pentaksiran Pusat (PP) merupakan suatu pentaksiran yang dilaksanakan oleh sekolah menggunakan instrumen pentaksiran, tugasan, panduan penskoran dan jadual penggredan yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan (LP). Pelaporan PP dikeluarkan oleh pihak sekolah.

LP dan pentaksir luar yang dilantik oleh LP akan melaksanakan moderasi dan verifikasi sebelum pelaporan dikeluarkan.

Moderasi Moderasi ialah suatu proses menyelaras markah yang diberi oleh beberapa orang pemeriksa ke atas hasil kerja murid bagi mendapatkan satu markah yang dipersetujui bersama. Persetujuan ini adalah berdasarkan peraturan pemarkahan yang disediakan dan merupakan prosedur untuk memastikan ketekalan (konsistensi) pemberian markah antara pemeriksa.

Verifikasi Verifikasi pula ialah proses menentusahkan markah yang diperoleh murid adalah markah yang selayaknya diterima. 5/7/2014

14 14

Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) adalah komponen Pentaksiran Pusat yang terdapat dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). PT3 merupakan pentaksiran sumatif yang setara di Tingkatan 3 bagi menilai pencapaian akademik murid. Ini bermakna PT3 mentaksir aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai secara menyeluruh di peringkat menengah rendah.

Apakah Tanggungjawab LP dan Pihak Sekolah dalam Pelaksanaan PT3? Tanggungjawab Pihak Sekolah Pihak sekolah bertanggungjawab dalam melaksanakan perkara-perkara seperti berikut:

5/7/2014Memasang instrumen Ujian Bertulis berdasarkan Jadual Spesifikasi Ujian, Format Instrumen dan Panduan Pemasangan Instrumen serta membuat verifikasi instrumen.Menyediakan jadual dan mentadbir PT3 dalam tempoh ditetapkan oleh LP dengan mematuhi peraturan pentadbiran PT3.Melaksanakan moderasi skrip jawapan PT3 dengan Panduan Penskoran di antara Ketua Panitia mata pelajaran dengan guru mata pelajaran PT3.Memeriksa skrip jawapan murid berpandukan Panduan Penskoran yang telah melalui aktiviti moderasi.Melaksanakan moderasi dan verifikasi skor bersama Pentaksir Luar yang dilantik oleh LP.Menghantar Peperiksaan.Mengeluarkan pelaporan berdasarkan format Pelaporan PT3.

keputusan

ke

Lembaga

15 15

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

Sehingga 2013 - PMR

Pelbagai Instrumen • Sejarah • Geografi

Peperiksaan Pusat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Science Mathematics Sejarah Geografi Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) Pendidikan Islam Bahasa Tambahan • Bahasa Cina • Bahasa Tamil • Bahasa Iban • Bahasa Kadazandusun • Bahasa Arab • Bahasa Punjabi

Ujian Lisan & Ujian Bertulis • Bahasa Melayu • Bahasa Inggeris

Ujian Bertulis • • • • •

Science Mathematics Pendidikan Islam Kemahiran Hidup Bersepadu Bahasa Tambahan o Bahasa Cina o Bahasa Tamil o Bahasa Iban o Bahasa Kadazandusun o Bahasa Arab

Murid beragama Islam - 8 atau 8 + bahasa tambahan Murid bukan beragama Islam - 7 atau 7 + bahasa tambahan

5/7/2014

16 16

Bagaimanakah Bentuk Pelaporan PT3? Contoh Pernyataan Keputusan PT3 PERNYATAAN KEPUTUSAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 2014 NAMA

MUHAMMAD BIN ABDULLAH

ANGKA GILIRAN

V100 A 001

NAMA SEKOLAH

SMK PUTRAJAYA

NO KP

990907-10-5397

KOD

MATA PELAJARAN

GRED

02

BAHASA MELAYU

A

Cemerlang

03

BAHASA MELAYU LISAN

A

Cemerlang

12

BAHASA INGGERIS PENULISAN

B

Kepujian

13

BAHASA INGGERIS LISAN

C

Baik

21

SEJARAH

B

Kepujian

23

GEOGRAFI

B

Kepujian

31

BAHASA ARAB

C

Baik

45

PENDIDIKAN ISLAM

A

Cemerlang

50

MATHEMATICS

B

Kepujian

55

SCIENCE

A

Cemerlang

76

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (TEKNIKAL)

B

Kepujian

Tafsiran Gred PT3 Gred A B C D E F 5/7/2014

Tafsiran Gred Cemerlang Kepujian Baik Memuaskan Mencapai tahap minimum Belum mencapai tahap minimum 17 17

PAJSK adalah pentaksiran yang ditadbir, direkod dan dilaporkan melalui penyertaan, penglibatan dan pencapaian murid dalam aktiviti sukan, kokurikulum dan ekstrakurikulum. Murid perlu melibatkan diri dalam aktiviti bukan akademik sama ada di dalam atau di luar bilik darjah mengikut keupayaan murid. PAJSK dilaksanakan di Tahun 4, 5 dan 6 di sekolah rendah dan di Tingkatan 1 hingga 5 di sekolah menengah.

KOMPONEN PAJSK

SEGAK & BMI

Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) • Mengukur tahap

KOKURIKULUM

SUKAN & PERMAINAN

KELAB & PERSATUAN

EKSTRA KURIKULUM

BADAN BERUNIFORM

kecergasan.

Body Mass Index (BMI) • Merekodkan tentang ketinggian dan berat badan bagi menentukan tahap jisim badan.

5/7/2014

Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara & antarabangsa.

Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Kelab dan Persatuan di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara & antarabangsa.

Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Badan Beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara & antarabangsa.

Penyertaan, penglibatan dan pencapaian dalam kerja sukarela semasa atau luar waktu sekolah.

18 18

Bagaimanakah Bentuk Pelaporan PAJSK? SMK BINTANG TIMUR PELAPORAN PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 3, 2014

Nama : SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI No. Kad Pengenalan/ No. Murid : 990722145118 KELAB/ PERSATUAN Pengerusi Kelab Bahasa Melayu Sekolah

BADAN BERUNIFORM Tali Pinggang Hitam (Tae Kwon Do) Daerah

Menunjukkan kepimpinan, bertanggungjawab dan menepati waktu.

Menunjukkan Kepimpinan, Menepati waktu dan menunjukkan minat.

Menunjukkan Kepimpinan, Menepati waktu dan menunjukkan minat.

Khidmat Sumbangan

Teknikal-atlet

Pengurusan

PENYERTAAN

Kehadiran

40

40

PengurusanMentadbir Badan Beruniform (Tae Kwon Do) 40

PRESTASI

Tahap Prestasi

Johan Daerah

Penyertaan

Naib Johan Daerah

ELEMEN

ASPEK

Jawatan Peringkat Komitmen PENGLIBATAN

PELAPORAN Skor Elemen Jumlah Skor (%) 10% CGPA Pernyataan Pelaporan

SUKAN/ PERMAINAN Ketua Pasukan Bola Jaring Daerah

Tingkatan : 3 Nekad Tarikh: 13 November 2014

95 85

98 93

96 87

10

7.9 79.25 Syabas. Anda seorang yang sangat aktif, komited dan menunjukkan potensi diri yang tinggi dalam aktiviti yang disertai. Anda hendaklah mengekalkan prestasi dan usaha untuk berjaya dalam bidang yang diceburi dan diminati. Semoga kecemerlangan ini boleh diteladani oleh orang lain. Skor

RUMUSAN PENTAKSIRAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)

Naik Turun Bangku (kadar nadi seminit)

4

Tekan Tubi (ulangan)

3

Ringkuk Tubi Separa (ulangan)

1

Jangkauan Melunjur (jarak – cm)

4

Jumlah Skor

12

BMI

Gred

C

Tafsiran

5/7/2014

Ketua Murid Sekolah

MARKAH

Jenis Ujian

Pencapaian

EKSTRA KURIKULUM

Tinggi (cm)

154

Berat (kg)

40 16.87 Normal

Baik

19 19

Apa Itu PPsi?

Pentaksiran Psikometrik (PPsi) ialah suatu kaedah yang digunakan secara sistematik untuk mengumpul maklumat yang menggambarkan tret psikologi iaitu aptitud dan personaliti murid.

Apa Tujuan?

Mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability).

Bila?

Siapa laksana?

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

UJIAN APTITUD • Aptitud Umum (Tahun 3 & 6) • Aptitud Khusus (Tkt 3)

Mengenal pasti kecenderungan, kekuatan/kelemahan, minat, bakat dan kesediaan bagi menyediakan situasi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan.

5/7/2014

Komponen PPsi yang diuji di peringkat rendah dan menengah terdiri daripada Ujian Aptitud dan Ujian Personaliti.

Instrumen PPsi disediakan oleh LP manakala Guru Bimbingan dan Kaunseling atau Kaunselor sekolah mengurus pelaksanaan PPsi.

Tidak berasaskan kurikulum

INVENTORI PERSONALITI • Inventori Tret Personaliti (Tkt 1 & 4) • Inventori Minat Kerjaya (Tkt 1, 3 & 5)

 LP menyediakan instrumen  Pelaporan adalah secara deskriptif

Mendapatkan maklumat tentang ciri-ciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap individu untuk membimbing murid membentuk personaliti yang seimbang dan membantu guru menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai.

20 20

Bagaimanakah Bentuk Pelaporan PPsi? Petunjuk Inventori Minat Kerjaya

Keputusan Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus anda adalah seperti berikut:

INVENTORI MINAT KERJAYA Realistik Investigatif Artistik

UJIAN APTITUD KHUSUS Konstruk

Skor (10)

Verbal Linguistik Visual Ruang Logik Matematik Muzik Naturalis Kinestatik Interpersonal Intrapersonal Existential

9 8 8 7 5 4 4 4 3

Ulasan Guru: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………..

5/7/2014

REALISTIK INVESTIGATIF ARTISTIK

Pentaksiran Psikometrik mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperoleh daripada pengalaman dan persekitaran melalui Inventori Minat Kerjaya dan Ujian Aptitud Khusus. Inventori Minat Kerjaya bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecenderungan kerjaya murid. Ujian Aptitud Khusus bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid.

SOSIAL

Tingkatan : 3 Nekad

ENTERPRISING

Nama : NURUL HANI BINTI HASHIM No. Kad Pengenalan/ No. Murid : 990520085116

PENERANGAN

KONVENSIONAL

SMK BINTANG TIMUR PELAPORAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 3, 2014

Persekitaran pekerjaan yang memerlukan kemahiran praktikal dan mekanikal. Bekerja dengan objek, peralatan, mesin, haiwan dan tumbuhan. Mempunyai kemahiran yang baik apabila menggunakan peralatan, lukisan mekanikal, mesin atau haiwan. Menghargai objek praktik yang boleh dilihat dan disentuh. Lebih suka bekerja di luar bangunan. Persekitaran pekerjaan yang memerlukan kemahiran menyelidik, saintifik, intelektual, analitikal dan mementingkan ketepatan. Suka membuat pemerhatian, mempelajari sesuatu, membuat penyelidikan, menganalisis, menilai dan menyelesaikan masalah. Menghargai sains dan matematik. Melihat diri sendiri sebagai tepat, saintifik dan intelektual serta meminati kerjaya saintifik dan beberapa kerjaya bercorak teknikal. Persekitaran pekerjaan yang memerlukan daya intuisi yang tinggi, ekspresif, original, bebas,kreatif, inovatif dan artistik. Suka bekerja dalam situasi yang kurang berstruktur, tidak rutin dan tidak berulang-ulang. Mempunyai apresiasi yang tinggi dan menghargai hasil seni kreatif. Persekitaran pekerjaan yang memerlukan interaksi, kerjasama, kolaborasi, saling membantu, melatih dan membuat kebajikan kepada orang lain. Mempunyai kemahiran berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Suka kepada aktiviti membantu, memberi perkhidmatan dan menyelesaikan masalah sosial. Persekitaran pekerjaan yang melibatkan pentadbiran dan pengurusan, perniagaan dan keusahawanan.Wujudnya suasana pengaruhmempengaruhi, mengarah, memimpin dan mengurus individu lain serta menjual barangan atau idea. Matlamat akhir mereka adalah untuk mencapai keuntungan organisasi dan keuntungan ekonomi. Persekitaran pekerjaan berstruktur dan teratur yang melibatkan data, nombor, dan kerja-kerja perkeranian. Melakukan kerja secara terperinci, mengikut peraturan dan arahan.

Petunjuk Ujian Aptitud Khusus PENERANGAN

Visual ruang

Keupayaan seseorang individu menggunakan bahasa, memahami maklumat dan memberi respons dalam pelbagai bentuk set komunikasi. Bukan Verbal (pintar visual dan ruang): keupayaan seseorang individu mengguna, menganggar dan mengintepretasi ruang.

Logik Matematik

Keupayaan seseorang individu menggunakan nombor dalam kehidupan seharian untuk membuat penyelesaian secara logikal.

Verbal Linguistik

Naturalis

Keupayaan seseorang individu menghargai, menghayati dan menggubah muzik. Keupayaan seseorang individu mengenalpasti, menghargai alam semulajadi.

Kinestatik

Jasmani (pintar jasmani): keupayaan seseorang individu mengawal dan memahami pergerakan tubuh.

Inter personal

Keupayaan seseorang individu berkomunikasi, berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain.

Intra personal

Keupayaan seseorang individu memahami dan menilai kekuatan, kelemahan, bakat dan minat kendiri. Peka dan berkebolehan membincangkan hal-hal kewujudan 21 seperti mencari makna dalam kehidupan.

Muzik

Existential

21

Penjaminan kualiti dalam pelaksanaan PBS dilakukan melalui Pementoran, Penyelarasan, Pemantauan dan Pengesanan oleh personel di peringkat Bahagian, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan Sekolah. Penjaminan Kualiti PBS dijalankan secara formal mengikut jadual yang ditetapkan atau secara informal mengikut keperluan Bahagian/JPN/PPD/ Sekolah.

•Membantu, memudah cara, membimbing, meningkatkan pengetahuan dan kefahaman guru untuk melaksanakan PBS mengikut prosedur dan garis panduan yang ditetapkan.

•Memastikan pelaksanaan PBS mengikut prosedur dan garis panduan yang ditetapkan.

5/7/2014

•Memastikan keseragaman pelaksanaan tugasan dan penskoran demi keadilan kepada calon serta kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran

Pementoran

Penyelarasan

Pemantauan

Pengesanan • Memastikan instrumen pentaksiran yang digunakan mampu menghasilkan skor yang sah dan boleh dipercayai.

22 22

PENAMBAHBAIKAN PBS

5/7/2014

23 23

Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia 5/7/2014

ISBN 978 - 967 - 12360 - 4 - 8

24