Kajian Komitmen Pensyarah terhadap Tatacara

Sebaik mana pun akademik tanpa akhlak terpuji ia sebenarnya tiada nilai ... menyesuaikan diri terutama dalam mematuhi peraturan dan tata tertib telah ...

0 downloads 30 Views 433KB Size
96 | Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS) 2016

Kajian Komitmen Pensyarah terhadap Tatacara Berpakaian, Sahsiah dan Rupa Diri Pelajar IPT Malaysia MOHAMAD HILMI MAT SAID1,1 HASAN AHMAD1 & MANSOR SULAIMAN1

Abstrak “Tamaddun” daripada perkataan Arab “Maddana” Arab bermaksud adab, akhlaq, moral dan mempunyai agama yang baik. Manakala hidup bertamaddun membawa maksud kehidupan yang penuh dengan adab sopan, moral dan berakhlaq. Dalam konteks dunia pendidikan hari ini isu tatacara berpakaian, rupa diri, sahsiah dan akhlak pelajar yang pernah dibincangkan dan diketengahkan diperingkat institusi pengajian tinggi amnya masih tidak menampakkan hasil positif. Ia seolah-olah kelihatan tiada keseriusan dari pelbagai pihak untuk mengendalikan dan menjayakan isu ini sebaik mungkin sehingga ke akar umbinya dan secara tidak langsung untuk cuba mencari jalan keluar atau berusaha menyelesaikannya. Justeru itu satu kajian berfokus telah dijalankan kepada pelajar di salah satu IPTA dari pelbagai fakulti. Kajian ini bertujuan ingin melihat sejauhmana komitmen pensyarah selaku antara aset penting yang berintegriti tinggi, bernilai dan berakhlak mulia. Kajian ini dilakukan secara tinjauan melalui internet (monkey survey) kepada lebih dari 100 orang pelajar. Melalui kajian ini terdapat 6 perkara yang diperhatikan dan dikaji secara terperinci. Kajian ini berkisar komitmen pelajar dan pensyarah di kampus antaranya ialah komitmen pelajar terhadap pemakaian kad matrik universiti, komitmen pensyarah memperuntukkan masa bagi menyatakan kepentingan tatacara berpakaian dan rupa diri di kampus dalam kelas, komitmen mengambil tindakan terhadap pelajar yang gagal mematuhi peraturan tatacara berpakaian dan rupa diri, komitmen mengambil tindakan terhadap pelajar yang kerap hadir lewat atau gagal hadir dalam kelas, akhir sekali, amanah dalam mengisi ruang di slip kehadiran rakan pelajar dalam kelas. Hasil dari kajian terhadap 6 isu di atas didapati statistik pada graf menunjukkan bahawa komitmen di kalangan pelajar dan pensyarah tidak memberansangkan. Ini sangat membimbangkan kerana penekanan terhadap isu-isu tersebut sangat penting dalam melahirkan pelajar bertamadun iaitu berpengetahuan luas, berkemahiran tinggi dan bersikap, berakhlaq serta bersahsiah terpuji. Kata kunci: Tatacara berpakaian, rupa diri dan komitmen

_________________________ 1

Pusat Bahasa Moden dan Sains Kemanusiaan Universiti Malaysia Pahang. [email protected], [email protected], [email protected]

Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS) 2016 | 97

Pengenalan Tujuan peraturan adalah untuk menjadi panduan dan mengawal kelakuan serta tindakan individu supaya sesuatu komuniti wujud dalam keadaan yang sejahtera,aman,dan teratur. Secara umumnya, kita telah mengetahui kejayaan seseorang bermula daripada sikap peribadi sahsiah diri yang dimilikinya. Justeru,untuk memiliki sikap yang baik dan disiplin diri yang mantap merupakan tonggak utama kejayaan pelajar (J.Safar, 2010). Perlaksanaan peraturan di sesebuah institusi kepada para pelajar adalah salah satu cara melahirkan pelajar yang berjaya. Peraturan juga bermaksud segala yang ditetapkan dan harus diturut atau dipatuhi, (Kamus Dewan edisi keempat, 2010).

Latar Belakang Kajian Kajian ini berhasrat untuk melihat sejauhmana komitmen staf akademik dalam memastikan sahsiah diri pelajar di IPT berada di tahap terbaik. Ini penting agar kecemerlangan akademik sentiasa perlu diiiringi dengan kecemerlangan akhlak terpuji sebagaimana antara tujuan Rasulullah saw dibangkitkan adalah untuk menyempurnakan akhlak terpuji. Ini sebagaimana hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Mukhtasar Maqasid bermaksud: “ Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak terpuji”. Sebaik mana pun akademik tanpa akhlak terpuji ia sebenarnya tiada nilai disisi agama berdasarkan kisah dalam hadis melalui kitab al-Targhib wa alTarhib berhubung seorang perempuan yang menyakiti jirannya dengan katakata kesat walaupun beliau seorang yang baik amalannya. Maka kajian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana pensyarah di IPT memainkan peranan mereka sebagai murabbi atau pendidik atau hanya sebagai tenaga pengajar semata-mata tiada berkaitan untuk menegur pelajar disebabkan untuk menyelesaikan silibus yang diamanahkan (C.Masuriyati Yahya, 2015).

Objektif Kajian Secara umumnya, tujuan kajian ini dijalankan ialah untuk mengkaji kepekaan pensyarah terhadap pelajar tentang etika pemakaian, sahsiah diri dan tatatertib yang merangkumi peraturan di Universiti Malaysia Pahang secara keseluruhannya. Kita boleh melihat tahap kepekaan pensyarah terhadap pelajar-pelajarnya dan tanggungjawab seorang pelajar untuk mematuhi peraturan sesebuah institusi. Objektif bagi kajian ini dilakukan ialah: 1. Meneliti tentang kepekaan pensyarah terhadap pelajar dalam aspek etika pemakaian, sahsiah diri dan tatatertib sewaktu ke kelas.

98 | Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS) 2016

2. 3.

Mengkaji akan tindakan yang akan dikenakan sekiranya pelajar tidak menghadiri kelas atau lewat menghadiri kelas. Menganalisis tingkahlaku pelajar ketika sesi pembelajaran bermula

Soalan Kajian Soalan-soalan kajian yang disediakan bagi tujuan kaji selidik adalah seperti di bawah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Adakah pensyarah menegur jika pelajar tidak memakai kad matrik? Adakah pensyarah memberi penerangan tentang etika berpakaian untuk menghadiri kelas? Adakah pensyarah mengenakan tindakan jika pelajar tidak mematuhi etika berpakaian? Adakah pensyarah bertanya sekiranya pelajar tidak menghadiri kelas tanpa alasan? Adakah pelajar dikenakan tindakan sekiranya lewat hadir ke kelas? Adakah pelajar pernah menanda kehadiran untuk rakannya yang tidak hadir ke kelas? Adakah pensyarah menegur sekiranya pelajar berbual ketika sesi pembelajaran? Adakah pensyarah melarang pergaulan bebas antara berlainan jantina?

Sampel Kajian Dalam kajian ini, kami memilih pelajar-pelajar dari Universiti Malaysia Pahang (Gambang dan Pekan) sebagai sampel kajian. Kajian ini telah dijalankan pada bulan April 2016 dimana kami menggunakan aplikasi internet iaitu “Monkey Survey”. Seramai 100 orang pelajar yang terdiri daripada 42 orang pelajar lelaki dan 58 orang pelajar perempuan yang dipilih sebagai responden. Responden kebanyakannya dari tahun Satu.Semua responden terdiri daripada pelbagai fakulti ,iaitu FKKSA, FKASA, FIM, FKM, FSKKP, FTeK, FIST, FKP, dan FKEE. Dengan 100 orang responden yang telah menjawab kaji selidik kami,kami berharap mereka mewakili keseluruhan populasidi Universiti Malaysia Pahang untuk kajian kami.

Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS) 2016 | 99

Alatan Kajian Untuk mengumpulkan data,dua kaedah boleh digunakan,iaitu kaedah kaji selidik dakaedah pemerhatian. Kami telah memilih kaedah kaji selidik melalui aplikasi “Monkey Survey”. untuk menjimatkan masa. Kami mendapat maklumbalas daripada 100 orang responden dalam tempoh lebih kurang seminggu sahaja. Kami menyediakan 8 soalan untuk melakukan kaji selidik. Responden hanya boleh menanda SATU jawapan bagi setiap soalan.

Analisis Data Etika Pemakaian

S1: Adakah pensyarah menegur Jika anda tidak memakai kad matrik ? Graf 7.1 menunjukkan kekerapan pensyarah menegur pelajarnya sekiranya mereka tidak memakai kad matrik ketika menghadiri kuliah. 58.95%,iaitu 56 orang pelajar menyatakan bahawa pensyarah tidak pernah menegur mereka yang tidak memakai kad matrik. Hanya 1.05%(seorang) pelajar menyatakan sangat kerap menegur mereka yang tidak memakai kad matrik. Kesimpulannya, pelajar tidak mempraktikkan untuk memakai kad matrik sewaktu ke kelas kerana tidak ditegur oleh pensyarah dan seolah-olah tiada keperluan untuk mereka membawa kad tersebut.

100 | Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS) 2016

S2: Adakah pensyarah memberi penerangan tentang Etika berpakaian untuk menghadiri kelas ? Graf 7.2 menunjukkan peratusan sekiranya pensyarah memberi penerangan cara berpakaian untuk menghadiri kelas di dalam waktu kuliah. Majoriti sebanyak 44.21%(42 orang) menyatakan bahawa pensyarah jarang-jarang memberi penerangan tentang cara berpakaian ke kelas. 3.16% (3orang)daripada pelajar menyatakan bahawa pensyarah mereka sangat kerap dalam memberi penerangan tentang cara berpakaian ke kelas. Kesimpulannya,kebanyakan pelajar berpakaian bebas kerana kurang diberi pendedahan tentang etika berpakaian.

Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS) 2016 | 101

S3

Adakah pensyarah mengenakan tindakan Jika pelajar tidak mematuhi etika berpakaian?

Graf 7.3 menunjukkan kekerapan pensyarah mengenakan tindakan jika pelajar tidak mematuhi etika berpakaian. Pensyarah sangat jarang-jarang mengenakan tindakan kepada pelajar yang ingkar dengan etika pemakaian. Bilangan pelajar menyatakan jarang-jarang ialah 31 orang pelajar ( 31.31%). Tiga orang pelajar (3.03%) sahaja menyatakan pensyarah sangat kerap mengenakan tindakan kepada pelajar yang sewenang-wenangnya memakai pakaian yang tidak mengikut etika pemakaian. Kesimpulannya,pensyarah perlu mengambil tindakan sekiranya pelajar mereka tidak mengikuti cara berpakaian yang telah ditetapkan oleh pihak universiti.

S4: Adakah pensyarah bertanya pelajar Tidak menghadiri kelas tanpa alasan? Graf 7.4 menunjukkan kekerapan pensyarah bertanya pelajar sekiranya mereka tidak menghadiri kelas tanpa sebarang alasan yang dikemukakan. Seramai 36.08%(35 orang) pelajar menyatakan bahawa pensyarah mereka jarang-jarang bertanya tentang ketidakhadiran mereka ke kelas biarpun tanpa alasan. Manakala 7.22% (7 orang) pelajar pula menyatakan bahawa pensyarah mereka tidak pernah bertanya tentang ketidakhadiran mereka. Kesimpulannya, kebanyakkan pensyarah telah memberi penekanan terhadap isu ini namun hal ini terjadi kerana cara pembelajaran atau kelas waktu pagi.

102 | Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS) 2016

S5: Adakah pelajar dikenakan tindakan sekiranya Lewat hadir ke kelas? Graf 3.1.5 menunjukkan peratusan kekerapan pelajar sekiranya mereka dikenakan tindakan jika hadir lewat ke kelas. Seramai 34 orang pelajar (35.42%) menyatakan jarang-jarang sebagai pilihan majoriti mereka sekiranya mereka dikenakan tindakan jika hadir lewat ke kelas. Hanya sebilangan pelajar sahaja iaitu seramai 5 orang (5.21%) yang mengatakan bahawa pensyarah mereka sangat kerap mengenakan tindakan. Kesimpulannya, pensyarah perlu lebih kerap mengenakan tindakan kepada pelajar yang sering hadir lewat ke kelas supaya mereka tidak mengulanginya.

S6: Adakah pelajar pernah menanda kehadiran untuk rakannya yang tidak hadir ke kelas?

Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS) 2016 | 103

Graf 3.1.6 memaparkan peratusan kekerapan pelajar menanda kehadiran bagi rakan mereka yang tidak hadir ke kelas. Seramai 57 orang pelajar (57.14%) mengatakan bahawa mereka tidak pernah menanda kehadiran bagi rakan mereka yang tidak hadir ke kelas. Manakala terdapat 2 orang pelajar (2.04%) yang kerap menanda kehadiran bagi rakan mereka yang tidak menghadiri kelas. Kesimpulannya, pelajar perlu bersikap jujur kerana hal ini bukan sahaja merugikan rakan mereka malah diri mereka sendiri.

S7: Adakah pensyarah menegur sekiranya pelajar berbual ketika sesi pembelajaran? Graf 7.7 memaparkan kekerapan pensyarah menegur sekiranya pelajar berbual ketika sesi pembelajaran berlangsung. Majoriti 38.38% iaitu 38 orang pelajar menyatakan pensyarah mereka jarang-jarang menegur jika mereka berbual semasa sesi pembelajaran.Walaubagaimanapun, terdapat 4.04%(4orang) pelajar mengatakan bahawa pensyarah mereka tidak pernah menegur perbuatan mereka. Kesimpulannya, pensyarah perlu menegur pelajar mereka yang sering berbual semasa sesi pembelajaran kerana hal ini akan mengganggu pelajar lain untuk menumpukan perhatian di dalam kelas.

104 | Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS) 2016

S8: Adakah pensyarah melarang pergaulan bebas antara berlainan jantina? Graf 7.8 menunjukkan kekerapan pensyarah melarang pergaulan antara berlainan jantina di dalam kelas. Majoriti seramai 46 orang,iaitu 46.94% mengatakan bahawa pensyarah mereka tidak pernah melarang pergaulan antara berlainan jantina di dalam kelas. Minoriti seramai 3 orang,iaitu 3.06% mengatakan pensyarah mereka sangat kerap melarang pergaulan bebas seperti ini. Kesimpulannya, pensyarah perlu melarang pergaulan bebas sekirannya timbul syak wasangka terutama bagi pelajar muslim.

Kesimpulan Hasil kajian ini telah mendedahkan sebab-sebab pelajar endah tak endah akan peraturan di sesebuah institusi dan segelintir pelajar sahaja yang mematuhi peraturan yang ditetapkan. Kami mengetahui bahawa segelinitir pensyarah sahaja mengambil berat terhadap pelajarnya dari segi pemakaian,sahsiah diri dan tatatertib. Selain itu,kebanyakkan pelajar hanya mengambil mudah atau dengan kata lainnya,memandang remeh tentang peraturan yang ditetapkan kerana mereka tidak dikenakan tindakan yang sewajarnya dan tiada yang menegur kesalahan mereka. Hal ini dapat disimpulkan bahawa pelajar itu kurang berdisiplin. Dalam hal ini kedisiplinan dapat mengarahkan seseorang untuk menyesuaikan diri terutama dalam mematuhi peraturan dan tata tertib telah ditetapkan. Sikap disiplin wajib dimiliki bagi setiap orang, terutama untuk seorang pelajar yang bergelar mahasiswa atau mahasiswi. Disiplin yang dimiliki oleh siswa akan membantu siswa itu sendiri dalam tingkah laku sehari-hari, baik di sekolah mahupun di rumah seterusnya menjaga imej institusi tersebut.

Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS) 2016 | 105

Pensyarah juga mesti mengambil berat akan etika pemakaian, sahsiah diri dan tingkahlaku pelajar sewaktu ke kelas. Mereka harus diberikan tindakan yang sewajarnya supaya mendapat pengajaran dari kesalahan yang telah dilakukan dari aspek-aspek tersebut. Hal ini haruslah dibendung supaya tidak menjadi ikutan terhadap generasi yang bakal bergelar siswazah. Melalui keputusan ini,kami dapat menyimpulkan bahawa tindakan kurang dikenakan ke atas pelajar yang melanggar peraturan. Jadi,pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung perlu mencari cara-cara berkesan untuk mengubah keadaan ini sebelum menjadi lebih kronik,begitu juga dengan pelajar itu sendiri. Mereka sepatutnya dijadikan contoh yang baik. Setelah selesai tugasan ini,kami berasa gembira kerana mendapat respon dari pelajar-pelajar tentang kaji selidik ini. Kajian ini telah memberikan kami maklumat mengapa majoriti pelajar tidak mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Ini akan membantu pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah ini dengan kadar yang segera. Cadangan Kami menghadapi beberapa masalah sepanjang kajian ini dijalankan. Antaranya aplikasi “Monkey Survey”. Selepas kami mengedarkan kaji selidik ini di media sosial dan ecommunity UMP, kami telah mendapat lebih daripada 100 orang responden melalui “monkey Survey”, tetapi aplikasi ini mengehadkan 100 orang sahaja kerana kami perlu menaiktaraf aplikasi tersebut untuk mendapatkan responden lebih daripada 100 orang. Kami mencadangkan agar suatu aplikasi dicipta khusus untuk pelajar yang akan membuat kaji selidik dalam populasi yang besar seperti di sesebuah institusi. Walaubagaimanapun, kami akhirnya telah selesai melakukan kajian ini dan berpuas hati dengan keputusan dan maklumbalas yang kami dapat dari pelajarpelajar lain tentang kepekaan pensyarah terhadap pelajar dari aspek pemakaian,sahsiah diri dan tatatertib di Universiti Malaysia Pahang . Oleh itu,kami amat mengesyorkan kepada pelajar untuk melakukan penyelidikan yang sama kerana topik yang diberikan kepada kami adalah berkaitan dengan pensyarah dan pelajar-pelajar universiti terutama pelajar UMP. Kami berharap masalah ini dapat dikurangkan agar gelaran UMP sebagai “Universiti Terbaik di Asia Tenggara “ dapat dikekalkan.

Rujukan Boulanouar, A. W. (2006). The Notion of Modesty in Muslim Women’s Clothing: An Islamic Point Of View. New Zealand Journal of Asian Studies, 8(2), 134–156. Greeley, J.-A. (1999). Clothing. In S. Young (Ed.), Encyclopedia of Women and World Religion (pp. 181-184). Macmillan Reference USA. Kamus Dewan. (2010). Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

106 | Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS) 2016

Masuriyati Yahya, C. Z. S. (2015). Sistem Pendidikan Negara Ad ke 21 Brunei Darussalam dalam Melestari Ketamadunan Islam Negara Zikr: Cabaran dan Harapan. Afkar, 16, 61–92. Safar, J. H. & S. a. (2010). Pembinaan Kecemerlangan Diri Pimpinan Pelajar Menerusi Penglibatan Dalam Aktiviti Kokurikulum Di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johari. Unpublish, 1–8. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Zakaria, I. (2012). Islam Dan Falsafahnya Dalam Kebudayaan. J. Hadhari, 91-108.