Keberkesanan Penilaian Prestasi Kerja di Kalangan

han produktiviti manusia dalam organisasi. ... Keberkesanan Penilaian Prestasi Kerja di Kalangan Kakitangan Perkeranian ... kan program SPSS...

0 downloads 45 Views 3MB Size

Recommend Documents

Projek Gerbang SMS Kerajaan juga melepasi sehingga tapisan kedua dalam United Nations Public Service Award 2009 bagi kategori Improving The Delivery of Services. Projek "mySMS 15888: Malaysian Government SMS Gateway" telah menerima anugerah eIndia 20

penyelesaian tugas, (2) peran kerja (work role), yaitu pola perilaku yang diharapkan lingkungan kerja atasan, rekan kerja, maupun klien atau (dalam hal ini) pengguna, (3) kurangnya dukungan sosial, yaitu kondisi kurang terjalinnya kerja sama dan hubu

CONTOH PENILAIAN PRESTASI ... yang ekonomi dan mengikut anggaran kos. (Perkara yang perlu diteliti adalah persembahan rekabentuk yang berkesan, responsif dalam

Populasi kajian ini ialah guru-guru lelaki dan perempuan yang terlatih di kelima-lima sekolah ... Untuk menentukan tahap kepuasan kerja guru, nilai titik tengah akan diukur dan skor skala yang diperolehi. Skor yang melebihi nlai titik tengah iaitu 3.

memastikan fungsi dan objektif organisasi dipenuhi. ii. Penghasilan kerja yang baik dan ... serta menentukan rancangan kerja bahagian/ unit berasaskan program,

Mempunyai matlamat dan objektif diri 12. Memperbaiki tabiat kerja yang negatif / tidak produktif . 13 Berkeupayaan menggunakan skill delegasi yang baik

Syukur ke hadrat Allah S.W.T atas segala limpah dan kurnia-Nya melapangkan diri ini menimba ilmu hingga membolehkan penulis menyiapkan laporan penyelidikan ini untuk memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Master Sains. Pada kesempatan ini, penulis ing