KEPUASAN KERJA DI KALANGAN GURU …

KEPUASAN KERJA DI KALANGAN GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI PERAK Tesis Diserahkan Kepada …...

0 downloads 117 Views 2MB Size

Recommend Documents

Populasi kajian ini ialah guru-guru lelaki dan perempuan yang terlatih di kelima-lima sekolah ... Untuk menentukan tahap kepuasan kerja guru, nilai titik tengah akan diukur dan skor skala yang diperolehi. Skor yang melebihi nlai titik tengah iaitu 3.

Syukur ke hadrat Allah S.W.T atas segala limpah dan kurnia-Nya melapangkan diri ini menimba ilmu hingga membolehkan penulis menyiapkan laporan penyelidikan ini untuk memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Master Sains. Pada kesempatan ini, penulis ing

dari menghadapi konflik dan ini memberi kepada peningkatan tekanan kerja. Justeru, kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap kepuasan kerja guru dan

han produktiviti manusia dalam organisasi. ... Keberkesanan Penilaian Prestasi Kerja di Kalangan Kakitangan Perkeranian ... kan program SPSS

penyelesaian tugas, (2) peran kerja (work role), yaitu pola perilaku yang diharapkan lingkungan kerja atasan, rekan kerja, maupun klien atau (dalam hal ini) pengguna, (3) kurangnya dukungan sosial, yaitu kondisi kurang terjalinnya kerja sama dan hubu

Yaakob et Ismail (2006), Pembangunan Kerjaya dan Tahap Kepuasan Bekerja Di Kalangan Anggota Wanita Tentera Darat Malaysia Nor et Bahari (2006), Kepuasan Bekerja Di Kalangan Jurulatih Pegawai Di Pusat-pusat Latihan Tentera Darat : Satu Analisa Harun (

Pemadam kebakaran Perawat terdaftar Pengawal