KEPUASAN KERJA DI KALANGAN GURU …

KEPUASAN KERJA DI KALANGAN GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI PERAK Tesis Diserahkan Kepada …...

0 downloads 93 Views 2MB Size

Recommend Documents

Populasi kajian ini ialah guru-guru lelaki dan perempuan yang terlatih di kelima-lima sekolah ... Untuk menentukan tahap kepuasan kerja guru, nilai titik tengah akan diukur dan skor skala yang diperolehi. Skor yang melebihi nlai titik tengah iaitu 3.

A Theory of Work Adjustment. A Revision Minnespolis. Universiti of Minnesota, ... Dunnette. Handbook of !ndustrial & Organizational Psychology : Rand

Rajah 1: Kerangka Teori Konsep Pengurusan Kualiti Menyeluruh Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM), merupakan satu kaedah pengurusan yang dipercayai oleh pakar-pakar pengurusan sebagai satu kaedah yang paling berkesan dalam sesebuah organisasi. Ishikaw

5.5 Kekangan 81 5.6 Kesimpulan 82 BAB 3: METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan 50 3.2 ... Rabayah Yahaya & Zainuddin Mohd Isa (2010). Stress Dalam

dari menghadapi konflik dan ini memberi kepada peningkatan tekanan kerja. Justeru, kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap kepuasan kerja guru dan

Namun hal tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kualiti peserta didik di bidang matematik. ... dan buku panduan,

han produktiviti manusia dalam organisasi. ... Keberkesanan Penilaian Prestasi Kerja di Kalangan Kakitangan Perkeranian ... kan program SPSS

documents such as notes, timetabling, exam registration and analyzing, subjects panel filing management, etc.Besides

1 The 5th ASEAN/ASIAN Symposium on Educational Management and Leadership 18-19 August 2007, The Regend Hotel, Kuala Lumpur STAIL KEPIMPINAN DAN KEPUASAN KERJA DI KALANGAN

pengaruh kepuasan kerja, stress kerja, variabel organisasi dan kepemimpinan terhadap turnover intention karyawan pada rumah sakit pertamina balikpapan