KESEDARAN TERHADAP AMALAN PEMAKANAN …

Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional ... versi 21.0 bagi mendapatkan nilai skor min, kekerapan, ... 1.2 Latar belakang masalah 5...

0 downloads 84 Views 771KB Size

Recommend Documents

1.2 Latar Belakang Masalah 4 1.3 ... membantu mengawal suhu badan, perkumuhan, pengaliran darah, dan lain-lain. Makanan juga mengandungi

dikategorikan dalam tahap pengetahuan pemakanan kurang memuaskan, diikuti dengan 31. 8 % sederhana dan 31. 1% ... fungsian kehidupan harian (iADL) yang rendah, tiada

khasnya sebelum mereka meninggalkan bangku sekolah. ... wujudnya kekurangan 'sebenar' peluang kerja dalam sektor awam atau swasta terhadap OKU

Artikel ini memfokuskan perbincangan mengenai kesedaran dan amalan kesopanan dalam kalangan remaja. Secara ... dan percubaan untuk mengelak konflik digunakan

/ 59 Jurnal Personalia Pelajar, Bil 14 : 59 - 68 @2011 ISSN 0128-273 Amalan Pemakanan dalam Kalangan Pelajar Universiti dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran

PELAJAR ALIRAN AGAMA: KAJIAN DI SEKOLAH MENENGAH AGAMA PARIT RAJA BATU PAHAT, JOHOR KHAIRIAH BINTI SULAIMAN April 2014 ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kefahaman pelajar terhadap amalan-amalan Islam dan kesannya terhadap sahsiah dan pencap

isu pengurusan sumber alam tanpa mengambil kira kesepaduan ekosistem, keupayaan menampung, kepelbagaian biologi dan isu-isu global …

pembuatan Kekurangan fokus menyebabkan penyelidikan dan pembangunan (R&D) teknologi agak ketinggalan Urbanisasi menyebabkan perpindahan masyarakat luar bandar ke bandar

besar tugas keluarga untuk mendidik generasi muda. Ini mungkin disebabkan perkembangan kemajuan ... Alpha yang tinggi untuk semua domain tersebut iaitu:

perkhidmatan Awam seperti nilai amanah, bertanggungjawab, ikhlas, didikasi, sederhana, tekun, bersih, berdisiplin, didikasiadalah pemengang amanah kepada keutuhan moral dan