KIMIA TINGKATAN 4

TINGKATAN 4 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia ... Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan ...

0 downloads 6 Views 337KB Size
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

KIMIA TINGKATAN 4

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2012

Buku Spesifikasi Kurikulum Kimia Tingkatan 4 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 4 Chemistry terbitan Curriculum Development Centre, Ministry of Education Malaysia, Putrajaya.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88889917 Laman Web: http//www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2012 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2006

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN

Rukun Negara

ii

Bidang Pembelajaran: 1. Pengenalan kepada Kimia

20

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

iii

TEMA: JIRIM DI SEKELILING KITA

23

Falsafah Pendidikan Sains Negara

iv

Bidang Pembelajaran: 2. Struktur Atom

23

Kata Pengantar

v

Bidang Pembelajaran: 3. Formula dan Persamaan Kimia

29

Pendahuluan

1

Bidang Pembelajaran: 4. Jadual Berkala Unsur

37

Matlamat dan Objektif

2

Bidang Pembelajaran: 5. Ikatan Kimia

47

Kemahiran Saintifik

3

Bidang Pembelajaran: 6. Elektrokimia

51

Kemahiran Berfikir

5

TEMA: INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA

59

Sikap Saintifik dan Nilai Murni

12

Bidang Pembelajaran: 7. Asid dan Bes

59

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

14

Bidang Pembelajaran: 8. Garam

66

Organisasi Kandungan

19

TEMA: PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA

72

TEMA: MEMPERKENALKAN KIMIA

20

Bidang Pembelajaran: 9. Bahan Buatan dalam Industri

72

iii

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu

pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab dan

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vii

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.

ix

PRAKATA Aspirasi bangsa untuk menjadi masyarakat perindustrian dapat direalisasikan melalui kemajuan dan pembangunan sains dan teknologi secara berterusan. Demi mencapai hasrat ini pendidikan sains yang berkualiti perlu disediakan agar negara dapat

melahirkan

modal

insan

yang

berpengetahuan,

berkemahiran serta berkeupayaan mempelopori pesaing lain di peringkat antarabangsa dalam kemajuan sains dan teknologi.

Bermula tahun 2012, Bahasa Malaysia boleh digunakan sebagai

bahasa

pengantar

dalam

pengajaran

dan

pembelajaran sains dan matematik bagi murid Tingkatan 4 sehingga kohort ini tamat Tingkatan 5 pada tahun berikutnya. Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015, iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan

untuk

dalam dwibahasa. Langkah ini bertujuan membantu guru dan

menyediakan peluang kepada murid memperolehi kemahiran

murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa

dan pengetahuan sains, membina kemahiran dan strategi

pengantar

berfikir, dan membina aplikasi pengetahuan dan kemahiran

pembelajaran sains dan matematik.

Kurikulum

Kimia

direka

bentuk

bukan

sahaja

yang

digunakan

dalam

pengajaran

dan

dalam kehidupan tetapi juga menyemai nilai murni dan semangat patriotisme. Adalah diharapkan proses pendidikan menjadi wahana untuk mencapai matlamat menghasilkan bangsa dan masyarakat yang seimbang, harmoni dan berjaya.

Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini, Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

Kurikulum Kimia bertujuan menghasilkan murid yang aktif melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran yang telah dicadangkan. Untuk mencapai hasrat ini, murid diberi peluang yang luas dalam

penyiasatan

saintifik

melalui

aktiviti

amali

dan

eksperimen. Justeru kurikulum Kimia menekankan pendekatan inkuiri,

strategi berfikir dan pembelajaran berfikrah dalam

proses pengajaran dan pembelajaran.

(DATO’ HAJI IBRAHIM BIN MOHAMAD) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

xi

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Mata pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan

PENDAHULUAN

menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah

sains, menyediakan murid celik sains dan murid mampu

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh

mengikuti sains di peringkat menengah atas. Mata pelajaran

dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang,

Sains Teras menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan

harmoni dan bermoral tinggi. Hasrat ini termaktub dalam

murid celik sains, inovatif dan berupaya mengaplikasikan

Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan sains sekolah

pengetahuan

rendah

menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian.

dan

menengah

dibangunkan

dengan

matlamat

sains

dalam

membuat

keputusan

dan

membentuk individu seperti yang dihasrat. Mata

pelajaran

sains

elektif

menyediakan

murid

yang

Malaysia yang menuju ke arah status negara maju, perlu

cenderung dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang

mewujudkan masyarakat yang berbudaya sains, progresif,

sains dan teknologi yang khusus dan profesional. Golongan

berilmu, berkemampuan membawa perubahan, berpandangan

murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam sains

jauh, inovatif serta menyumbang kepada pembangunan sains

dan teknologi yang akan menerajui pembangunan Negara.

dan teknologi dimasa hadapan. Selari dengan aspirasi ini, pembangunan

warganegara

yang

kritis,

kreatif

dan

Setiap kurikulum mata pelajaran sains dihuraikan dalam dua

berketerampilan, bersifat terbuka dan berdaya saing dalam

dokumen: sukatan

pelajaran

dan spesifikasi kurikulum.

sains dan teknologi adalah diperlukan.

Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan, objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun

Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran

bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata

sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Mata

pelajaran Sains Teras. Spesifikasi kurikulum mengandungi

pelajaran sains teras adalah

sains sekolah rendah, sains

maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum,

menengah rendah dan sains menengah atas. Mata pelajaran

penerangan kemahiran berfikir dan strategi berfkir, kemahiran

sains elektif ditawarkan di peringkat menengah atas dan terdiri

saintifik, sikap saintifik dan nilai murni, strategi pengajaran dan

daripada Fizik, Kimia, Biologi dan Sains Tambahan.

pembelajaran dan kandungan kurikulum. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran, cadangan aktiviti pengajaran, hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata.

1

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan

MATLAMAT

pengalaman harian. Matlamat kurikulum Kimia untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan dan

2. Memahami perkembangan dan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi .

kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka

3. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.

menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam

4. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara

kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni

kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan.

Pelajar

yang

telah

mengikuti

kurikulum

Kimia

sekolah

5. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi

menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan

serta

mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam Kimia dan

perkembangan sains dan teknologi.

teknologi secara rasmi dan tidak rasmi.

bersedia

memberi

sumbangan

kepada

6. Menilai maklumat berkaitan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan.

Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat

7. Mengamalkan dan menghayati sikap saintifik dan nilai

berbudaya sains dan teknologi yang prihatin, dinamik dan

murni.

progresif’, menghargai alam semula jadi dan berusaha

8. Menyedari

memelihara dan memulihara persekitaran.

kepentingan

saling

bergantung

antara

hidupan serta pengurusan alam semulajadi

demi

kesinambungan hidup manusia sejagat.

OBJEKTIF

9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia

Kurikulum Kimia untuk sekolah menengah membolehkan pelajar:

sejagat. 10. Menyedari merupakan

1. Memperoleh pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains

2

dan

teknologi

serta

menghubungkaitkan

bahawa hasil

penemuan usaha

sains

manusia

adalah

berasaskan

kemampuan intelek dan mental untuk memahami

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 fenomena alam kearah mencapai kesejahteraan hidup

Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi

manusia sejagat.

seperti berikut:

11. Mewujudkan kesedaran akan kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam

Memerhatikan

Menggunakan

pemuliharaan dan pemeliharaannya.

mengumpulkan

maklumat

tentang objek dan fenomena.

KEMAHIRAN SAINTIFIK mengutamakan

pendengaran,

sentuhan, bau, rasa dan penglihatan untuk

Sains

deria

kaedah

inkuiri

dan

penyelesaian

Mengkelaskan

Mengumpulkan objek atau fenomena

masalah. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah,

berdasarkan

kemahiran

saintifik

dan

perbezaan melalui pemerhatian.

Kemahiran

saintifik

adalah

kemahiran penting

berfikir untuk

digunakan.

persamaan

dan

menjalankan

sebarang penyiasatan saintifik seperti menjalankan eksperimen

Mengukur

dan projek.

dan

Membuat

pemerhatian

menggunakan

kuantitatif

dengan

nombor

nombor

dan

alat

secara

menggunakan berunit

piawai.

Kemahiran saintifik merangkumi kemahiran proses sains dan

Pengukuran menjadikan pemerhatian

kemahiran manipulatif.

lebih jitu.

Kemahiran Proses Sains

Membuat inferens

Membuat

kesimpulan

menerangkan

sesuatu

awal

dan

peristiwa

Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan

berasaskan pengalaman lalu atau data

murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara

terkumpul.

bersistem. Kemahiran proses ini terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada yang kompleks.

3

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Meramalkan

Membuat jangkaan tentang sesuatu

Mengawal

Mengenal

peristiwa

pembolehubah

dimanipulasikan,

berdasarkan

pemerhatian

pasti

pembolehubah

dan pengalaman yang lalu atau data

bergerak balas dan pembolehubah

yang boleh dipercayai.

yang

dimalarkan.

penyiasatan, Berkomunikasi

pembolehubah

Dalam

satu

sesuatu

pembolehubah

Menerima, memilih, menyusun dan

dimanipulasikan untuk memerhatikan

mempersembahkan

atau

hubungannya dengan pembolehubah

idea dalam pelbagai bentuk seperti

yang bergerak balas. Pada masa yang

tulisan, lisan, jadual, graf atau model.

sama

maklumat

pembolehubah

yang

lain

dimalarkan. Menggunakan

Memperihalkan perubahan parameter

perhubungan

seperti lokasi, arah, bentuk, saiz,

Membuat

Membuat pernyataan umum tentang

ruang dan masa

isipadu, berat dan jisim sesuatu objek

Hipotesis

hubungan antara pembolehubah yang

dengan masa.

difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu

Mentafsirkan data

perkara ini

atau boleh

peristiwa.

Memberikan tafsiran tentang sesuatu

Pernyataan

diuji

konsep dengan menyatakan perkara

membuktikan kesahihannya.

untuk

yang dilakukan dan diperhatikan. Mengeksperimen

Merancang dan menjalankan aktiviti

Mendefinisi

Memberi

secara operasi

konsep dengan menyatakan perkara

mengumpulkan

yang dilakukan dan diperhatikan.

data sehingga mendapat rumusan

tafsiran

tentang

sesuatu

untuk

menguji

sesuatu data,

daripada aktiviti itu.

4

hipotesis,

mentafsirkan

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 pembelajaran berfikrah. Pengajaran dan pembelajaran yang

Kemahiran Manipulatif

menekankan Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam

kemahiran

berfikir

adalah

asas

kepada

pembelajaran berfikrah.

penyiasatan sains yang membolehkan murid: Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan 

Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan

secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

bahan dengan betul.

Aktiviti perlu disusun untuk memberi peluang kepada muridMengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.

untukMelakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan

mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat

tepat.

keputusan.

menggunakan

kemahiran

berfikir

dalamMembersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul

Kemahiran berfikir boleh dikategorikan kepada pemikiran kritis

dan selamat

dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya.

KEMAHIRAN BERFIKIR

Seseorang

yang

berfikir

secara

kreatif

mempunyai daya imaginasi yang tinggi, berupaya menjana idea yang inovatif dan asli, serta boleh mengubah suai idea dan

Berfikir merupakan

satu proses mental yang memerlukan

produk yang sedia ada.

individu menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami

Strategi berfikir merupakan proses berfikir tahap tinggi yang

dan mencorak alam sekeliling.

melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa

kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.

Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk

Kebolehan untuk membentuk strategi berfikir merupakan

mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini

matlamat akhir kepada proses berfikir.

boleh

dicapai

melalui

kurikulum

yang

menekankan

5

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 atau kuantiti ciri atau sifatnya

Kemahiran Berfikir Kritis

seperti saiz, masa, bentuk atau Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah

bilangan.

seperti yang berikut : Mencirikan

Mengenal

pasti

kriteria

seperti

Menyusun mengikut

Menyusun objek atau maklumat

keutamaan

mengikut

ciri,sifat, kualiti dan unsur sesuatu

tertib

berdasarkan

kepentingan atau kesegeraan.

konsep atau objek. Menganalisis Membandingkan dan

Mencari

membezakan

perbezaan

Mengolah

maklumat

dengan

persamaan

dan

berdasarkan

kriteria

bahagian yang lebih kecil bagi

seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur

memahami sesuatu konsep atau

sesuatu objek atau peristiwa.

peristiwa serta mencari makna

menghuraikannya

kepada

yang tersirat. Mengumpulkan dan

Mengasingkan dan mengumpulkan

mengelaskan

objek

atau

kumpulan berdasarkan

fenomena

kepada

masing-masing kriteria

Mengesan

Mengesan

Kecondongan

pendapat yang berpihak kepada

tertentu

pandangan

atau

atau menentang sesuatu.

seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya.

Menilai

Membuat

pertimbangan

tentang

sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan bukti

Membuat urutan

Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti

6

atau dalil yang sah.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Membuat kesimpulan

Membuat pernyataan tentang hasil

Meramalkan

Membuat

jangkaan

sesuatu kajian yang berdasarkan

sesuatu

peristiwa

kepada sesuatu hipotesis.

pemerhatian

dan

tentang

berdasarkan pengalaman

yang lalu atau data yang boleh dipercayai.

Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif

Mengitlakkan

adalah seperti yang berikut :

Membuat

pernyataan

terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan

Menjanakan idea

umum

kumpulan

Menghasilkan idea yang berkaitan

berdasarkan pemerhatian ke atas

dengan sesuatu perkara.

sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu.

Menghubungkaitkan

Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan mencari

atau

peristiwa

sesuatu

struktur

untuk atau

Membuat gambaran

Membuat

mental

membayangkan

corak hubungan.

tanggapan sesuatu

atau idea,

konsep, keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran.

Membuat inferens

Membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin benar atau

tidak

menerangkan

benar

untuk

sesuatu peristiwa

atau pemerhatian.

Mensintesiskan

Menggabungkan

unsur

berasingan

menghasilkan

untuk

yang

satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan, lukisan dan artifak.

7

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Membuat hipotesis

Membuat suatu pernyataan umum tentang

hubungan

Strategi Berfikir

antara

pemboleh ubah yang difikirkan

Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang

benar bagi menerangkan sesuatu

berikut :

perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan

Mengkonsepsikan

Membuat pengitlakkan ke arah membina pengertian, konsep atau

kesahihannya.

model berdasarkan ciri spesifik Menganalogikan

Membentuk

kefahaman

sepunya yang saling berhubung

tentang

kait.

sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang

Membuat

Memilih

mudah

keputusan

penyelesaian

atau

maujud

yang

satu

daripada

mempunyai ciri yang serupa.

alternatif

yang

beberapa

terbaik alternatif

berdasarkan kriteria tertentu bagi Mereka cipta

Menghasilkan sesuatu yang baru

mencapai

matlamat

atau melakukan pengubahsuaian

ditetapkan.

yang

kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara

Menyelesaikan

Mencari penyelesaian yang tepat

terancang.

masalah

secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun

kesulitan

dijangkakan.

8

yang

tidak

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang

Kemahiran Berfikir

tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan

untuk

membuat

pertimbangan

seccara

logik,

rasional, adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir.

Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui

pengajaran

dan

pembelajaran

sains

2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.

 

3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. ke

 

 

1. KBSB diperkenalkan.

diaplikasikanboleh

dikembangkan melalui peringkat berikut :

4. KBSB

Kritis  

situasi

baru

dan

Kreatif   

Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan

Menaakul

    

 

Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta

diperkembangkan dengan bimbingan guru. 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir

dan

Strategi

Berfikir

dalam

Pengajaran

dan

Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum, 1999).

Strategi Berfikir   

Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah

Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains

9

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Proses Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses

Sains

sains

Mengelaskan

Kemahiran Berfikir

Mencirikan Membandingkan dan membezakan

Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk

Mengumpulkan dan mengelaskan

mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental

Mengukur dan

Menghubungkaitkan

yang menggalakkan pemikiran secara, kreatif, analitis dan

menggunakan nombor

Membandingkan dan membezakan

Membuat inferens

Menghubungkaitkan

sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.

Membandingkan dan membezakan Menganalisis

Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu

Membuat inferens

menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses

Meramalkan

sains adalah seperti berikut : Kemahiran Proses

Membuat gambaran mental

Kemahiran Berfikir

Sains

Memerhatikan

Menghubungkaitkan

Mencirikan

Menggunakan

Membuat urutan

perhubungan ruang

Menyusun mengikut keutamaan

dan masa

Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan

Mentafsir data

Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan

10

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Kemahiran Proses

Kemahiran Berfikir

Sains

Kemahiran Proses

Kemahiran Berfikir

Sains Membuat kesimpulan

Mengeksperimen

Semua kemahiran berfikir

Berkomunikasi

Semua kemahiran berfikir

Mengitlakkan Menilai

Mendefinisi secara

Menghubungkaitkan

operasi

Menganalogikan

Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran

Membuat gambaran mental

Berfikir dan Kemahiran Saintifik

Menganalisis Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang Mengawal pemboleh

Mencirikan

ubah

Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis

berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam kurikulum ini,hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan

pemerolehan

pengetahuan

dengan

penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu

Membuat hipotesis

Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan

menitikberatkan

penguasan

kemahiran

bersama

dengan

pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya.

Mensintesiskan

11

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

Contoh ; Tahun:

Tingkatan 4

Hasil Pembelajaran: Membanding

danMinat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.Rajindan tabah.Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar.

membeza

pembentukan ikatan ionik dan ikatanuntuk memahami alam.

kovalen  Kemahiran berfikir:

Untuk mencapai hasil pembelajaran tersebut, murid perlu ada kebolehan membuat gambaran mental tentang ikatan ionik dan Kemahiran

ini

boleh

dipelajari

melalui

aktiviti

melibatkan penggunaan model dan simulasi komputer, melukis gambarajah susunan elektron dan membina peta minda untuk membuat perbandingan.

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut :

12

Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat.

Membanding dan membeza

Penerangan:

kovalen.

Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada caraMenghargai keseimbangan alam semula jadi.Berhemah tinggi dan hormat –menghormati.Menghargai sumbangan sains dan teknologi.Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.Berfikiran kritikal dan analitis.Luwes dan berfikiran terbuka.Baik hati dan penyayang.Bersikap objektif.Sistematik.Bekerjasama.Adil dan saksama.Berani mencuba.Berfikir secara rasional.Yakin dan berdikari.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku

Berikut adalah contoh hasil pembelajaran yang berkaitan

mengikut peringkat berikut :

dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan sikap saintifik dan nilai murni.Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni.Memberi penekanan kepada sikap dan nilai murni.Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.

Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan

Contoh : Tahun: Bidang Pembelajaran: Objektif Pembelajaran:

Hasil Pembelajaran:

melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid

Murid

dapat

mengaplikasi

mempengaruhi kadar tindak balas

berhati-hati, bekerjasama dan jujur.

dalam

aktiviti

harian

mengambil

Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk

membuat

semasa pelajaran sains. Guru perlu meneliti semua hasil

dan

pendekatan

penyelesaian

mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni

untuk menyemai sikap tersebut.

1.4 Mempraktikkan pengetahuan

pengetahuan tentang faktor yang

dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara

pembelajaran dan cadangan aktiviti yang boleh memberi ruang

1. Kadar Tindak Balas

saintifik untuk kehidupan berkualiti

sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Sebagai contoh, semasa pengajaran yang

Tingkatan 5

masalah keputusan

serta yang

rasional. Aktiviti

Menjalankan aktiviti harian yang

Pembelajaran

berkaitan

yang dicadangkan:

mempengaruhi

dengan

faktor

kadar

yang tindak

balas.

13

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan Mengumpul dan mentafsir data

teknologi di negara kita, semangat cintai negara dapat

tentang sumbangan ahli sains

dikukuhkan.

dalam meningkatkan kualiti hidup. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan kadar tindak

Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains

balas dalam bidang sains dan

mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah

teknologi

adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran

melalui

kajian

dan

eksperimen.

dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Pembelajaran

Sikap saintifik dan

Mensyukuri

dan

menghargai

nilai murni:

sumbangan sains dan teknologi. Mempunyai pemikiran yang kritis dan kreatif. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.

berfikrah

dapat

mencetuskan

pelbagai

pendekatan

pembelajaran seperti inkuiri, konstruktivisme, pembelajaran kontekstual

dan

pembelajaran

masteri.Aktiviti

yang

dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin.Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir

dan

strategi

berfikir

yang

digunakan

dalam

pembelajaran. Soalan atau masalah yang beraras tinggi Penerapan Unsur Patriotisme

ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid

Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur

dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran

patriotisme dan nilai kewarganegaraan dikalangan murid bagi

yang

meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara.

penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap

Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi, kekayaan

saintifik.

14

mengintegrasikan

pemerolehan

pengetahuan,

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Konstruktivisme Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan Penemuan Inkuiri

murid belajar sesuatu cuma bila mereka membina pemahaman

Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran

melalui

pengalaman.

Inkuiri

secara

am

bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku

mereka sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah: 

Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada muridPembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea

apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri.

Murid

melalui

aktiviti

seperti

eksperimen

akan

menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan

mereka. 

pengalaman serta membuat refleksi.

sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Kemahiran berfikir

Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan

Sains, Teknologi dan Masyarakat.

dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri

Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat

tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan

menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan

pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai

harian

didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri

pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan

terbimbing.

Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM). Tema dan objektif

mereka.

Pembelajaran

bermakna

berlaku

dalam

pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Pengetahuan sains dan

15

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi, sains dan

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran

teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh Pembelajaran Kontekstual

dilaksanakan

melalui

pelbagai

kaedah

pengajaran

dan

pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan

projek dan lawatan. Dalam kurikulum ini, cadangan kaedah

dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar

pengajaran

secara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan

pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam

pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan

bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Walaubagaimanapun,

kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat

guru

seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan.

pembelajaran jika perlu.

boleh

dan

pembelajaran

mengubahsuaikan

untuk

mencapai

cadangan

objektif

pengalaman

Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.

meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains yang tidak menarik akan membosankan murid dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid dalam sains. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya, guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza.

16

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. EksperimenMengumpulkan dataMenganalisis dataMentafsirkan dataMembuat kesimpulanMembuat pelaporan

Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara

saintifik.

kemahiran

Menjalankan

berfikir,

kemahiran

eksperimen saintifik

menggunakan

dan

kemahiran

Dalam kurikulum ini, adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi peluang

manipulatif.

merekabentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka Secara kebiasaan, langkah yang diikuti secara eksperimen

cara eksperimen yang berkenaan, data yang boleh diukur dan

adalah seperti berikut:

bagaimana

menganalisis

data

serta

bagaimana

membentangkan hasil eksperimen mereka. 

Mengenal pasti masalahMembuat hipotesisMerancang eksperimen

Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. Perbincangan perlu dijalankan sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Guru

-

Mengawal pembolehubah

-

Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan

-

Menentukan

bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri.

langkah

menjalankan

eksperimen,

kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data 

Menjalankan eksperimen

17

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 Simulasi

zoo, muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan

Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh

kilang.

simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan

menjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan

penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan

bermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui

sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat

lawatan,

yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai peraturan

menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa

yang harus dipatuhi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu

lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan.

Lawatan

ia

ke

mesti

tempat-tempat

dirancang

secara

sedemikian

rapi.

boleh

Murid

perlu

prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau

Penggunaan Teknologi

keadaan sebenar. Murid dapat membayangkan situasi tersebut

Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai

dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari.

potensi

yang

tinggi

untuk

meningkatkan

minat

dalam

pembelajaran sains. Melalui penggunaan teknologi seperti Projek

televisyen, radio, video, komputer dan internet, pengajaran dan

Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid

pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan.

untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil

Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang

masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran

berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran

yang formal untuk dilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk

yang abstrak atau konsep sains yang sukar. Simulasi dan

laporan, artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru

animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk

dan murid lain. Kerja projek menggalakkan perkembangan

perisian atau melalui laman web. Perkakasan aplikasi seperti

kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran pengurusan

pemprosesan

masa dan pembelajaran kendiri.

persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan

perkataan

elektronik

(word

(electronic

processers)

,

spreadsheets)

perisian

adalah

Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar

merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan

Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja.

mempersembahkan data. Penggunaan teknologi lain

Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti

‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam eksperimen

18

seperti

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4 dan projek dapat membantu pengajaran dan pembelajaran

daripada

mudah

sains berkesan.

Walaubagaimanapun,

kepada dalam

yang

lebih

kompleks.

proses

pengajaran

dan

pembelajaran, aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam ORGANISASI KANDUNGAN

perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai HP di capai mengikut keperluan dan konteks. Guru perlu

Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema.

menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai HP

Setiap tema mengandungi beberapa Bidang Pembelajaran

secara bersepadu mengikut susunan dalam Huraian Sukatan

(BP). Setiap BP mempunyai beberapa Objektif Pembelajaran

Pelajaran.

(OP). OP mempunyai satu atau lebih Hasil Pembelajaran (HP). Cadangan

Aktiviti

Pembelajaran

memberi

cadangan

HP ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif.

pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan

Peringkat

mengetahui,

kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Cadangan Aktiviti

memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan

Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti

menilai. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari,

yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang berkaitan. Satu

menghargai,

menyayangi,

aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih

mensyukuri, mendalami dan mengamalkan. HP dalam domain

hasil pembelajaran. Pada masa yang sama, lebih daripada satu

afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang

aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran.

dicadangkan. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni perlu

Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan

dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Ini adalah

jenis kecerdasan, tahap kebolehan murid dan juga keadaan

untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan

sekeliling mereka. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti

dan semulajadi. HP dalam domain psikomotor adalah tersurat

tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan

dalam aktiviti pembelajaran.

mutu pengajaran dan pembelajaran sains.

dalam

domain

menghayati,

kognitif

adalah

mengagumi,

HP ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Secara am, HP dalam sesuatu OP disusun secara berurutan

19

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

TEMA

:

MEMPERKENALKAN KIMIA

BIDANG PEMBELAJARAN

:

1. PENGENALAN KEPADA KIMIA

Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

1.1

Mengumpul dan mentafsirkan data

Memahami kimia

tentang asal usul perkataan kimia dan

dan

maksud kimia.

Hasil Pembelajaran

Murid boleh: 

kata

bahan kimia chemicals

menyenaraikan beberapa

industri

Membincangkan pelbagai contoh bahan

bahan kimia yang lazim

berasaskan kimia

kimia yang lazim digunakan dalam

digunakan dalam

- chemical-based

kehidupan seharian seperti Natrium

kehidupan seharian,

industry

Klorida, Kalsium Karbonat, Asid Asetik.menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim

Membincangkan kegunaan bahan kimia

digunakan dalam

yang lazim digunakan dalam

kehidupan seharian,

kehidupan.menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan

Menonton video atau perisian komputer tentang:

pengetahuan kimia, 

(a) Kerjaya yang memerlukan ilmu

(b) Industri kimia di Malaysia dan sumbangannya terhadap

menyenaraikan industri berasaskan kimia di

kimia.

20

Perbendaharaan

kimia, 

kepentingannya

menerangkan maksud

Nota

Malaysia, 

menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

1. PENGENALAN KEPADA KIMIA

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan kata

pembangunan Negara.

pembangunan Negara.

Menghadiri ceramah tentang industri kimia di Malaysia dan sumbangan industri kimia terhadap pembangunan Negara.

Murid boleh:

Murid mempunyai

keterlarutan -

mengenalpasti pemboleh

pengetahuan

solubility

Cadangkan pernyataan masalah yang

ubah dalam situasi yang

tentang kaedah

bersesuaian untuk penyiasatan saintifik.

diberikan,

saintifik di

mengenalpasti

Tingkatan 1, 2 dan

perhubungan diantara dua

3.

1.2

Memerhatikan satu situasi dan

Mensintesiskan

mengenalpasti semua pemboleh ubah.

kaedah saintifik Menjalankan aktiviti untuk: (a) Memerhatikan satu situasi,

pembolehubah untuk

(b) Mengenalpasti semua

membentuk hipotesis,

Kemahiran saintifik

mereka dan menjalankan

sentiasa

eksperimen mudah untuk

diaplikasikan

pembolehubah,(c) Mencadangkan pernyataan masalah soalan, (d) Membentuk hipotesis,

menguji hipotesis, 

mencatat dan

(e) Memilih alat radas bersesuaian,

mempersembahkan data

(f) Menyenaraikan langkah kerja.

dalam bentuk yang

21

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

1. PENGENALAN KEPADA KIMIA

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

bersesuaian, Menjalankan eksperimen dan : 

mentafsir data untuk membuat kesimpulan,

Mengumpulkan dan menjadualkan data, 

menyediakan laporan penyiasatan.

Mempersembahkan data dalam bentuk yang sesuai,Mentafsirkan data dan membuat kesimpulan,Menyediakan laporan lengkap.

1.3

Menonton video atau membaca artikel

Menggabungkan

mengenai penyiasatan saintifik. Murid

sikap saintifik

Murid boleh: 

Sepanjang aktiviti,

mengenalpasti sikap

kebolehan untuk

membincangkan dan mengenalpasti

saintifik dan nilai murni

mengenalpasti dan

dan nilai murni

sikap saintifik dan nilai murni yang

yang diamalkan oleh ahli

mengamalkan

dalam

diamalkan oleh penyelidik dan ahli

sains dalam menjalankan

sikap saintifik dan

menjalankan

sains dalam video atau artikel.

penyiasatan,

nilai murni harus

mengamalkan sikap

ditekankan.penyiasatan saintifik

22

Murid membincangkan dan mewajarkan

saintifik dan nilai murni

sikap saintifik dan nilai murni yang patut

dalam menjalankan

diamalkan dalam penyiasatan saintifik.

penyiastan saintifik.

Perbendaharaan kata

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

TEMA

:

JIRIM DI SEKELILING KITA

BIDANG PEMBELAJARAN

:

2. STRUKTUR ATOM

Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2.1 Menganalisis

Membincangkan dan menerangkan sifat

jirim

khusus jirim.

Menggunakan model atau menonton

Hasil Pembelajaran

Murid boleh:  

simulasi berkomputer untuk membincangkan perkara berikut:(a) teori kinetik jirim (b) maksud atom, molekul dan ion.

dan gas.

kata

perlanggaran -

memerihalkan sifat zarah

pengetahuan sedia

collision.

bagi jirim,

ada berkenaan

menyatakan teori kinetik

unsur, sebatian dan

peresapan -

jirim,

campuran dari

diffusion

mendefinisikan atom,

tingkatan 2. takat lebur -

menghubungkaitkan

Ethanamida juga

perubahan keadaan jirim

dikenali sebagai

dengan perubahan haba,

asetamida.

menghubungkaitkan

melting point

simulasi simulation

perubahan haba dengan

Mengkaji proses perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim

Perbendaharaan

Murid mempunyai

molekul dan ion,

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji resapan zarah dalam pepejal, cecair

Notaperubahan tenaga kinetik

perubahan

zarah,

keadaan –

menerangkan perubahan

inter-conversion

melalui simulasi atau animasi

keadaan jirim

berkomputer.

berdasarkan teori kinetik jirim.

Menjalankan aktiviti untuk menentukan

23

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

2. STRUKTUR ATOM

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan kata

takat lebur dan takat beku ethanamida atau naftalena.

Memplot dan mentafsirkan graf pemanasan dan penyejukan naftalena atau ethanamida.

Tarikh dan

membuat

memerihalkan

bagaimana model

kesimpulan

iaitu Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr

perkembangan model

berkembang tidak

umum - make

dan Chadwick.

atom,

diperlukan.

generalisation

2.2

Membincangkan perkembangan model

Mensintesiskan

atom yang dikemukakan oleh ahli sains

struktur atomm

Murid boleh: utama subatom,

Nombor proton juga

membanding dan

dikenali sebagai

tentang proton dan neutron dalam

membezakan jisim relatif

nombor atom.

nukleus dan susunan elektron dalam

dan cas relatif bagi

petala.

proton, elektron dan

Nombor nukleon

neutron,

juga dikenali

mendefinisikan nombor

sebagai nombor

proton,

jisim

Guna model atau simulasi berkomputer untuk mengilustrasikan struktur atom

Menjalankan aktiviti untuk menentukan nombor proton, nombor nukleon dan

24

menyatakan zarah-zarah

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

2. STRUKTUR ATOM

Cadangan Aktiviti Pembelajaran bilangan proton, elektron dan neutron

Hasil Pembelajaran 

dalam sesuatu atom.

Gunakan jadual untuk membanding dan

kata

mendefinisikan nombor

menentukan nombor proton,bagi proton, elektron dan neutron.

menentukan nombor nukleon,menghubungkaitkan

Mengkaji nombor proton dan nombor

nombor proton dan

nukleon beberapa unsur yang

nombor nukleon,

berlainan.

Perbendaharaan

nukleon, 

membezakan jisim relatif dan cas relatif

Notamenghubungkaitkan nombor proton dengan

Bincang: (a) perhubungan antara nombor proton

jenis unsur, 

dan nombor nukleon. (b) mengitlak bahawa setiap unsur

menulis simbol unsurunsur,menentukan bilangan

mempunyai nombor proton yang

neutron, proton dan

berbeza.

elektron daripada nombor proton dan

Menjalankan aktiviti untuk menulis:

nombor nucleon, dan

(a) simbol unsur

sebaliknya,

(b) perwakilan bagi atom sebarangmembina struktur atom.

25

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

2. STRUKTUR ATOM

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

unsur, dimana;

A

X Z

X = unsur A = nombor nukleon Z = nombor proton

Membina model atau menggunakan simulasi berkomputer untuk mengambarkan struktur atom.

2.3

Mengumpulkan dan mentafsirkan

Memahami

maklumat tentang

isotop dan

(a) maksud isotop

menilai

(b) isotop-isotop hidrogen, oksigen,

kepentingannya

Murid boleh: 

menyatakan maksud isotop,karbon, klorin dan bromin.

menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop,

Menjalankan aktiviti untuk menentukanmenentukan bilangan

bilangan zarah subatom daripada

zarah subatom bagi

nombor proton dan nombor nukleon

isotop,

bagi beberapa isotop.mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan.

26

Nota

Perbendaharaan kata

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

2. STRUKTUR ATOM

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan kata

Mengumpulkan maklumat daripada internet atau media cetak dan membincangkan kegunaan-kegunaan isotop.

2.4

Mengkaji susunan elektron bagi

Memahami

pelbagai atom dan mengenalpasti

susunan elektron

elektron valensnya.

Murid boleh: 

menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi

bagi atom

unsur yang mempunyai Bincangkan maksud elektron valens

nombor proton 1 hingga

dengan menggunakan ilustrasi.

20, 

Menjalankan aktiviti untuk: (a) mengilustrasi susunan elektron

atom suatu unsur, 

bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. (b) menulis susunan elektron bagi

melukis susunan elektron

menyatakan maksud elektron valens,menentukan bilangan elektron valens daripada

unsur yang mempunyai nombor

susunan elektron suatu

proton 1 hingga 20.

atom.

27

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

2. STRUKTUR ATOM

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Murid boleh:

2.5

Membincangkan sumbangan ahli sains

Menghargai

terhadap sejarah perkembangan idea

ketertiban dan

struktur atom. Mengadakan

ahli sains terhadap

keunikan struktur

pertandingan bercerita tentang sejarah

pemahaman struktur atom,

atom.

perkembangan struktur atom dengan menekankan kreativiti ahli sains.

menghuraikan sumbangan

menghuraikan kreativiti dan ketelitian ahli sains dalam menghasilkan gambaran menyeluruh tentang jirim.

28

Nota

Perbendaharaan kata

kesyukurangratefulness

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

TEMA

:

JIRIM DI SEKELILING KITA

BIDANG PEMBELAJARAN

:

3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN

Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti

3.1

Mengumpul dan mentafsirkan data

Memahami dan

tentang jisim atom relatif dan jisim

mengaplikasikan

molekul relatif berdasarkan karbon-12.

Hasil Pembelajaran

Murid boleh: 

konsep jisim 

diperkenalkan

jisim atom relatif

sebagai jisim relatif

berdasarkan karbon -12,

bagi bahan ionik.

Membincangan kegunaan karbon -12

jisim molekul

sebagai piawai untuk menentukan jisim

jisim molekul relaif

relatif

atom relatif dan jisim molekul relatif.

berdasarkan karbon-12,

Perbendaharaan kata

Jisim formula relatif

menyatakan maksud

atom relatif danNota

menyatakan maksud

menyatakan sebab

Mengkaji konsep jisim atom relatif dan

karbon-12 digunakan

jisim molekul relatif secara anologi atau

sebagai piawai untuk

animasi berkomputer.

menentukan jisim atom relatif dan jisim molekul

Menjalankan kuiz untuk menghitung jisim molekul relatif bahan daripada formula kimia yang diberi, contohnya,

relatif, 

menghitung jisim molekul relatif bahan.

HCl, CO2, Na2CO3, Al(NO3)3, CuSO4.5H2O.

29

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN

Cadangan Aktiviti

3.2

Mengkaji konsep mol melalui analogi

Menganalisis

atau simulasi berkomputer.

Hasil Pembelajaran

Murid boleh : 

hubungan antara

Nota

12

C boleh

mendefinisikan satu mol

diwakilkan sebagai

sebagai kuantiti jirim yang

12 6

C

atau C-12

bilangan mol

Mengumpulkan dan mentafsirkan data

mengandungi jumlah

dengan bilangan

tentang pemalar Avogadro.

zarah sebanyak bilangan

zarah

Membincang hubungkait di antara

atom yang ada dalam 12g

bilangan zarah dalam satu mol bahan

12

Pemalar Avogadro

menyatakan maksud

juga dikenali

pemalar Avogadro,

sebagai nombor

menghubungkaitkan

Avogadro

dengan pemalar Avogadro.

Menjalankan aktiviti penyelesaian

C,

 

masalah untuk menukarkan bilangan

bilangan zarah yang

mol kepada bilangan zarah bagi bahan

terkandung dalam satu

yang diberi dan sebaliknya.

mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro, 

menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya.

30

Perbendaharaan kata

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

3.3

:

3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN

Cadangan Aktiviti

Membincangkan maksud jisim molar.

Hasil Pembelajaran

Murid boleh: 

Menganalisis

diberikan untuk

molar,

tujuan perhitungan.

Menggunakan anologi atau simulasi

antara bilangan

berkomputer, bincang untuk

mol bahan

menghubungkait:

molar dengan pemalar

dengan jisim

(a) jisim molar dengan pemalar

Avogadro,

Avogadro(b) jisim molar bahan dengan jisim atom

Perbendaharaan kata

Formula kimia

menyatakan maksud jisim

hubungan diNota

menghubungkaitkan jisim

menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom

relatif atau jisim molekul relatif

relatif atau jisim molekul relatif,

Menjalankan aktiviti penyelesaianmenyelesaikan masalah

masalah untuk menukarkan bilangan

perhitungan untuk

mol bahan yang diberi kepada jisim dan

menukarkan bilangan mol

sebaliknya.

bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya.

3.4

Mengumpulkan dan mentafsirkan data

Menganalisis

isipadu molar gas seperti gas oksigen,

perhubungan di

gas karbon dioksida dan gas helium.

antara bilangan

Murid boleh : 

menyatakan maksud isipadu molar gas,STP - Suhu dan

STP – Standard

Tekanan Piawai

Temperature and Pressure

menghubungkaitkan

31

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN

Cadangan Aktiviti

Hasil Pembelajaran

mol gas dengan

Menggunakan grafik atau simulasi

isipadu molar dengan

isipadu

computer, bincang:

pemalar Avogadro,

(a) Perhubungan di antara isipadumolar dengan pemalar Avogadro.

umum terhadap isipadu

(b) Membuat kesimpulan umum

molar gas pada suhu dan

terhadap isipadu molar gas pada STP dan atau keadaan bilik.

membuat kesimpulan

tekanan yang diberikan, 

menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan

Menjalankan aktiviti untuk menghitung

bilik daripada bilangan mol

isipadu gas pada STP atau keadaan

dan sebaliknya,

bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya.menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah,

Membina peta minda untuk

bilangan mol, jisim bahan

menunjukkan perhubungan di antara

dan isipadu gas pada STP

bilangan zarah, bilangan mol, jisim

dan atau keadaan bilik.

bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik.

Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan bilangan zarah,

32

Nota

Perbendaharaan kata

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN

Cadangan Aktiviti

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan kata

bilangan mol, jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik.

3.5

Mengumpulkan dan mentafsirkan data

Mensintesis

berkaitan formula kimia, formula

formula kimia

empirik, formula molekul.

Murid boleh :  

Menjalankan aktiviti untuk: (a) Menentukan formula empirik bagikuprum(II) oksida dengan menggunakan simulasiberkomputer,

Penggunaan

Formula ion –

menyatakan maksud

simbol dan formula

Ionic formula

formula kimia,

kimia harus

menyatakan maksud

digalakkan dan

formula empirik,

tidak hanya terhad

menyatakan maksud

kepada penulisan

formula molekul,

persamaan kimia

menentukan formula

sahaja.

empirik dan formula molekul sebatian,

IUPAC –

membanding dan

International Union

membezakan formula

of Pure and

formula empirik dan formula

empirik dan formula

Applied Chemistry

molekul.

molekul,

(b) Menentukan formula empirik bagi magnesium oksida,(c) membanding dan membezakan

 Menjalankan aktiviti penyelesaian

menyelesaikan masalah perhitungan yang

masalah berkaitan formula empirik dan

33

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif

:

3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN

Cadangan Aktiviti

Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan kata

melibatkan formula empirik

formula molekul.

dan formula molekul, Menjalankan aktiviti latihan dan kuizmenulis formula ion

dalam menulis formula ion.membina formula kimia bagi sebatian ion,

Menjalankan aktiviti untuk:(a) membina formula kimia bagi

menyatakan nama sebatian kimia

sebatian dari formula ion yang

menggunakan sistem

diberikan,

penamaan IUPAC.

(b) menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC.

Hamparan

pemendakan -

menyatakan maksud

komputer boleh

precipitation

persamaan kimia,

digunakan untuk

mengenalpasti bahan

latihan

dan hasil tindak balas

mengimbangkan

Membina persamaan kimia yang

daripada persamaan

persamaan kimia

seimbang bagi tindakbalas berikut:

kimia,

3.6

Bincang:

Mentafsirkan

(a) maksud persamaan kimia,

persamaan kimia

(b) bahan dan hasil tindak balas dalam persamaan kimia.

(a) pemanasan kuprum(II) karbonat,

34

Murid boleh:  menulis dan

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif

:

3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN

Cadangan Aktiviti

Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Perbendaharaan kata

mengimbangkan

CuCO3,

persamaan kimia,

(b) pembentukan ammonium klorida, NH4Cl,

Nota(c) pemendakan plumbum(II) iodida,

mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif

PbI2.

dan kualitatif, 

Menjalankan eksperimen berikut:

menyelesaikan masalah penghitungan dengan

(a) menulis dan mengimbangkan

persamaan kimia.

persamaan kimia, (b) mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif, (c) menyelesaikan masalah perhitungan dengan persamaan kimia(stoikiometri)

Murid boleh:

3.7

Membincangkan sumbangan ahli sains

Mengamalkan

dalam penyelidikan terhadap jisim atom

sikap saintifik

relatif, jisim molekul relatif, konsep mol,

saintifik dan nilai positif

dan nilai murni

formula dan persamaan kimia.

yang diamalkan oleh ahli

dalam penyiasatanmengenalpasti sikap

sains dalam Berbincang untuk mewajarkan

penyelidikan tentang

35

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif

3. FORMULA KIMIA DAN PERSAMAAN

Cadangan Aktiviti

Pembelajaran tentang jirim

:

Hasil Pembelajaran

keperluan ahli sains mengamalkan

konsep mol, formula

sikap saintifik dan nilai positif dalam

kimia dan persamaan

menjalankan penyelidikan tentang

kimia,

struktur atom, formula dan persamaankimia.

mewajarkan keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni

Membincangkan peranan simbol kimia,

dalam menjalankan

formula dan persamaan kimia sebagai

penyelidikan tentang

alat komunikasi dalam kimia.

struktur atom, formula kimia dan persamaan kimia, 

menggunakan simbol, formula dan persamaan kimia untuk komunikasi yang mudah dan sistematik dalam bidang kimia.

36

Nota

Perbendaharaan kata

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

TEMA

:

JIRIM DI SEKELILING KITA

BIDANG PEMBELAJARAN

:

4. JADUAL BERKALA UNSUR

Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

4.1

Mengumpul maklumat tentang

Menganalisis

sumbangan ahli sains dalam sejarah

Jadual Berkala

perkembangan Jadual Berkala

Hasil Pembelajaran

Murid boleh: 

Nota

terlibat seperti;

ahli sains dalam sejarah

Lavoisier,

perkembangan Jadual

Dobereiner,

Berkala,

Newlands, Meyer,

mengenal pasti kumpulan

Mendeleev dan

(a) Kumpulan dan Kala,

dan kala dalam Jadual

Moseley.

(b) Nombor proton,

Berkala,

Mengkaji susunan unsur dalam Jadual Berkala dari aspek berikut:

(c) Susunan elektron.

Kata

Ahli sains yang

menghuraikan sumbangan

Unsur

Perbendaharaan

menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam

Menjalankan aktiviti untuk membuat

Jadual Berkala

hubungkait antara susunan elektron

berdasarkan nombor

suatu unsur dengan kumpulan dan kala.

proton, 

menghubungkaitkan

Membincangkan kebaikan pengelasan

susunan elektron unsur

unsur dalam Jadual Berkala.

dengan kumpulan dan kala,

Menjalankan aktiviti untuk meramalkan kumpulan dan kala suatu unsurmenerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam

37

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

4. JADUAL BERKALA UNSUR

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

berdasarkan susunan elektronnya.

Nota

Perbendaharaan Kata

Jadual Berkala, 

meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron.

4.2

Menggunakan jadual untuk

Menganalisis

menyenaraikan semua unsur

Kumpulan 18

Kumpulan 18.

Murid boleh :  

menyenaraikan semua

boleh dikenali

unsur Kumpulan 18,

sebagai gas adi

menyatakan sifat fizik

atau gas lengai.

Menghuraikan sifat fizik unsur

unsur Kumpulan 18 secara

Kumpulan 18 seperti, keadaan fizik,

umum,

Murid digalakkan

menghuraikan perubahan

menggunakan

sifat fizik unsur Kumpulan

bahan multimedia.

ketumpatan dan takat didih.Bincang: (a) perubahan sifat fizik unsur

18, 

Kumpulan 18, (b) sifat lengai unsur Kumpulan 18.

menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18,menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18

Membincangkan hubungan diantara

dengan susunan

susunan elektron dan sifat lengai

elektronnya,

unsurk Kumpulan 18.

38

Unsur Kumpulan 18menghubungkaitkan

lengai - inert

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

4. JADUAL BERKALA UNSUR

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

susunan elektron duplet Guna gambarajah atau simulasi

dan oktet unsur Kumpulan

berkomputer untuk mengilustrasikan

18 dengan kestabilannya,

susunan elektron duplet dan oktet bagimenghuraikan kegunaan

unsur Kumpulan 18 untuk menerangkan

unsur Kumpulan 18 dalam

kestabilannya.

kehidupan seharian.

Mengumpulkan maklumat tentang asas kegunaan unsur Kumpulan18.

4.3

Mengumpulkan maklumat dan bincang:

Menganalisis

(a) unsur Kumpulan 1,

unsur

(b) sifat fizik umum unsur litium,

Kumpulan 1

natrium dan kalium,

Murid boleh:  menyenaraikan unsur Kumpulan 1  menyatakan sifat fizik

(c) perubahan sifat fizik litium ke kalium dari segi kekerasan, ketumpatan dan takat lebur,

litium, natrium dan kalium

kaedah demonstrasi dalam aktiviti yang

kalium,

melibatkan Natrium dan Kalium.

sifat fizik dari litium ke

kalium (e) persamaan dari segi sifat kimia

menggunakan

umum litium, natrium dan  menghuraikan perubahan

(d) sifat kimia litium, natrium dan

Guru digalakkan

kalium, 

menyenaraikan sifat kimia unsur litium, natrium dan

39

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

4. JADUAL BERKALA UNSUR

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran kalium,

(f) perhubungan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunanelektronnya.

menghuraikan persamaan sifat kimia litium, natrium dan kalium,

Menjalankan eksperimen untukmenghubungkaitkan sifat

mengkaji tindak balas unsur litium,

kimia unsur Kumpulan 1

natrium dan kalium dengan air dan

dengan susunan elektron,

oksigen.menghuraikan perubahan kereaktifan unsur

Mengkaji tindak balas litium, natrium

Kumpulan 1 apabila

dan kalium dengan klorin dan bromin

menuruni kumpulan,

melalui simulasi berkomputer.meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam

Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan.

Kumpulan 1, 

menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur

Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 1 selain litium, natrium dan kalium.

40

Kumpulan 1.

Nota

Perbendaharaan Kata

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

4. JADUAL BERKALA UNSUR

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam pengendalian unsur Kumpulan 1.

4.4

Mengumpulkan maklumat dan

Menganalisis

bincangkan:

unsur Kumpulan

(a) unsur Kumpulan 17,

17.

(b) sifat fizik klorin, bromin dan iodin

Murid boleh: 

menyenaraikan unsur Kumpulan 17,menyatakan sifat fizik

dari segi warna, ketumpatan dan

umum klorin, bromin dan

takat didih,

iodin,

(c) perubahan sifat fizik dari klorin keiodin,

sifat fizik dari klorin ke

(d) menghuraikan sifat kimia klorin, bromin dan iodin,

iodin, 

(e) persamaan sifat kimia klorin,

menyenaraikan sifat kimia unsur klorin, bromin dan

bromin dan iodin, (f) perhubungan di antara sifat kimia

menghuraikan perubahan

iodin, 

menghuraikan persamaan

unsur Kumpulan 17 dengan

sifat kimia klorin, bromin

susunan elektron.

dan iodin, 

menghubungkaitkan sifat

41

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

4. JADUAL BERKALA UNSUR

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Menjalankan eksperimen untuk

kimia unsur Kumpulan 17

mengkaji tindak balas klorin, bromin

dengan susunan elektron,

dan iodin dengan:menghuraikan perubahan

(a) air,

kereaktifan unsur

(b) logam, seperti ferum,

Kumpulan 17 apabila

(c) natrium hidroksida

menuruni kumpulan, 

meramalkan sifat fizik dan

Membincangkan perubahan

sifat kimia unsur lain dalam

kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila

Kumpulan 17,

menuruni kumpulan.Nota

menyatakan langkah keselamatan dalam

Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia

mengendalikan unsur

unsur Kumpulan 17 selain daripada

Kumpulan 17.

klorin, bromin dan iodin.

Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17.

4.5

Mengumpul dan mentafsir data tentang

Menganalisis

sifat unsur Kala 3 seperti:

42

Murid boleh: 

menyenaraikan unsur Kala

Semi logam juga dikenali sebagai

Perbendaharaan Kata

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

4. JADUAL BERKALA UNSUR

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

unsur dalam

(a) nombor proton,

Kala

(b) susunan elektron

Hasil Pembelajaran 3, 

(c) saiz atom (d) kelektronegatifan

Nota

Perbendaharaan Kata

metaloid.

menulis susunan elektron unsur Kala 3,(e) keadaan fizik

menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3,

Membincangkan perubahan sifat unsurmerentasi Kala 3.

menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila merentasi Kala

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji oksida unsur Kala 3 dan

3, 

meramalkan perubahan

menghubungkaitkannya dengan sifat

sifat unsur merentasi

logam.

Kala 2, 

Mengadakan perbincangan dalam

menghuraikan kegunaan semi logam.

kumpulan kecil dan bentangkan perubahan sifat oksida unsur merentasi Kala 3.

Membincangkan dan meramalkan perubahan sifat unsur dalam Kala 2.

43

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

4. JADUAL BERKALA UNSUR

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang penggunaan semi logam seperti, silikon dan germanium dalam industri mikroelektronik.

4.6

Menjalankan aktiviti untuk

Memahami

mengenalpasti kedudukan unsur

unsur peralihan.

peralihan dalam Jadual Berkala.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data

Murid boleh: tentang sifat unsur peralihan dari segi takat lebur, ketumpatan, nombor

mengenalpasti kedudukan

pengoksidaan’

unsur peralihan dalam

sama dengan

Jadual Berkala,

‘keadaan

memberi contoh unsur

pengoksidaan’.

peralihan, 

pengoksidaan dan keupayaan membentuk sebatian berwarna.menghuraikan sifat unsur

Persamaan kimia

peralihan,

tidak diperlukan.

menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam

Memerhatikan warna : (a) beberapa sebatian unsur peralihan, (b) hasil tindak balas di antara larutan akues sebatian unsur peralihan

44

‘Nombor

industri.

Perbendaharaan Kata

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

4. JADUAL BERKALA UNSUR

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

dengan larutan natrium hidroksida, NaOH dan larutan ammonia, NH3(ak). Memerhatikan warna batu permata dan mengenalpasti unsur peralihan di dalamnya.

Memberi beberapa contoh tentang kegunaan unsur peralihan sebagai mangkin dalam industri.

Murid boleh:

4.7

Mengumpulkan maklumat dan

Mensyukuri

membuat persembahan multimedia

kewujudan unsur

tentang usaha ahli sains dalam

sains dalam penemuan

dan sebatiannya.

menemui ketertiban sifat unsur.

ketertiban sifat unsur,

menghuraikan usaha ahli

menghuraikan bagaimana

Membincangkan dalam forum akan

kehidupan tanpa

keadaan kehidupan tanpa pelbagai

kepelbagaian unsur dan

unsur dan sebatian.

sebatian,

45

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

4. JADUAL BERKALA UNSUR

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran 

Menjalankan projek untuk mengumpul

warna sebatian logam

spesimen atau gambar pelbagai jenis

peralihan dalam alam

batu batan.

semulajadi, 

Membincangkan dan mengamalkan cara untuk mengendalikan bahan kimia dengan selamat dan mengelakkan pembaziran.

46

mengenalpasti pelbagai

mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana

Nota

Perbendaharaan Kata

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

TEMA

:

JIRIM DI SEKELILING KITA

BIDANG PEMBELAJARAN

:

5. IKATAN KIMIA

Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

5.1

Mengumpul dan mentafsirkan data

Memahami asas

tentang pelbagai sebatian yang wujud

pembentukan

secara semulajadi, contohnya, air, H2O,

sebatian

karbon dioksida, CO2 dan mineral untuk

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Murid boleh: 

menerangkan kestabilan gas adi,memperkenalkan konsep ikatan kimia.

menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia,

 Mengadakan perbincangan tentang

menyatakan jenis ikatan kimia,

berikut: (a) kestabilan gas adi dari segi susunan elektron. (b) syarat pembentukan ikatan kimia (c) jenis ikatan kimia

5.2

Menggunakan simulasi komputer untuk

Mensintesiskan

menerangkan pembentukan ion dan

idea tentang

susunan elektron dalam sesuatu ion.

 

pembentukan ikatan ion

Murid boleh:

Menjalankan aktiviti untuk menyediakan sebatian ion, contohnya, magnesium

Ikatan ion adalah

menerangkan

sinonim dengan

pembentukan ion,

ikatan elektrovalen

menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk,menerangkan

47

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

5. IKATAN KIMIA

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran pembentukan ikatan ion,

oksida, MgO, natrium klorida, NaCl, dan ferum (III) klorida, FeCl3.menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan

Menjalankan aktiviti untuk menggambarkan pembentukan ikatan

ion, 

ion melalui model, gambarajah atau

menggambarkan pembentukan ikatan ion.

simulasi komputer.

Menggunakan simulasi komputer untuk menggambarkan kewujudan daya tarikan elektrostatik di antara ion yang berlawanan cas.

5.3

Mengumpul dan mentafsir data tentang

Mensintesiskan

maksud ikatan kovalen.

Murid boleh: 

idea tentang

menyatakan maksud ikatan kovalen,pembentukan

Menggunakan model dan simulasi

ikatan kovalen

komputer untuk menggambarkan

pembentukan ikatan

pembentukan:

kovalen,

(a) ikatan tunggal dalam hydrogen, H2, klorin, Cl2, hidrogen klorida, HCl,

48menerangkan

melukis gambarajah susunan elektron untuk

Nota

Perbendaharaan Kata

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

5. IKATAN KIMIA

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

air, H2O, metana, CH4, ammonia,

menggambarkan

NH3, tetraklorometana, CCl4

pembentukan ikatan

Perbendaharaan Kata

kovalen,

(b) ikatan ganda dua dalam oksigen, O2, karbon dioksida, CO2

Nota(c) ikatan ganda tiga dalam nitrogen,

membuat gambaran mental bagi pembentukan

N2

ikatan kovalen, 

membanding dan

Melukis gambarajah susunan elektron

membezakan

bagi pembentukan ikatan kovalen

pembentukan ikatan ion

termasuk struktur Lewis.

dan ikatan kovalen.

Membincang dan membina peta minda untuk membandingkan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen.

5.4

Mengumpul dan mentafsir data tentang

Menganalisis

sifat sebatian ion dan sebatian kovalen.

Murid boleh: 

sifat sebatian ion

pelarut - solvent

menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion,

dan sebatian

Membincang dalam kumpulan untuk

kovalen

menjalankan satu aktiviti untukmenyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen,

49

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

5. IKATAN KIMIA

Cadangan Aktiviti Pembelajaran membandingkan sifat sebatian ion dan

Hasil Pembelajaran 

sebatian kovalen:

menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik

(a) takat lebur dan takat didih

sebatian ion dengan

(b) kekonduksian elektrik

sebatian kovalen ,

(c) keterlarutan dalam air dan pelarutorganik

menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan

Membincang tentang: (a) perbezaan kekonduksian elektrik di

sebatian kovalen, 

membanding dan

antara sebatian ion dan sebatian

membezakan keterlarutan

kovalen dari segi kehadiran ion,

sebatian ion dan sebatian

(b) perbezaan takat lebur dan takat didih di antara kedua-dua sebatian ion dan sebatian kovalen

kovalen, 

menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut.

Mengumpul maklumat tentang kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut dalam kehidupan harian.

50

Nota

Perbendaharaan Kata

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

TEMA

:

JIRIM DI SEKELILING KITA

BIDANG PEMBELAJARAN

:

6. ELEKTROKIMIA

Objektif Pembelajaran

Cadangan aktiviti pembelajaran

6.1

Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan

Memahami sifat-

bahan-bahan kimia kepada elektrolit

sifat elektrolit

dan bukan elektrolit

Hasil pembelajaran

Murid boleh: 

mempunyai

kepada elektrolit dan

pengetahuan

bukan elektrolit.

bahawa arus

menyatakan maksud

elektrik boleh

elektrolit,

dihasilkan

mengaitkan tentang

menggunakan

yang bergerak bebas dan

kewujudan ion-ion yang

larutan kimia dan

kekonduksian elektrik.

bergerak bebas dengan

dari proses

kekonduksian elektrik.

elektrolisis air.

Membincangkan:(a) maksud elektrolit (b) hubungkait antara kewujudan ion

6.2

Membincangkan:

Menganalisis

(a) Proses elektrolisis,

proses

(b) Binaan sel elektrolisisMurid boleh:  

elektrolisis sebatian lebur Menggunakan simulasi komputer untuk: (a) Mengenalpasti kation dan anion dalam sebatian lebur.Perbendaharaan kata

Murid telah

mengelaskan bahan

dan bukan elektrolit

Nota

Pelajar belum

leburan – molten

menyatakan maksud

pernah mendapat

elektrolisis,

pendedahan

setengah

menghuraikan binaan sel

tentang istilah dan

persamaan – half

elektrolisis,

kemahiran menulis

equation

mengenalpasti kation dan

persamaan

anion dalam suatu

setengah.

sebatian lebur,

51

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

6. ELEKTROKIMIA

Cadangan aktiviti pembelajaran (b) Memberi gambaran bahawa

Hasil pembelajaran 

menerangkan bukti

didalam keadaan pepejal, ion-ion

tentang kewujudan ion

diikat dengan ikatan ionik yang kuat

yang diikat dengan ikatan

tetapi dapat bergerak bebas bila

ion yang kuat bila berada

berada dalam keadaan leburan.

bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji

bebas dalam keadaan

elektrolisis plumbum (II) bromida lebur

leburan,

untuk:(a) mengenalpasti kation dan anion, (b) menghuraikan proses elektrolisis,

elektrolisis sebatian lebur, 

(c) menulis persamaan setengah bagi

menulis persamaan setengah bagi tindak balas

tindak balas nyahcas ion di katod

nyahcas ion di katod dan di

dan di anod.

anod, 

Mengumpul dan mentafsirkan data tentang proses elektrolisis sebatian ion yang mempunyai takat lebur yang sangat tinggi, contohnya natrium klorida, NaCl dan plumbum(II)oksida, PbO.

52

menghuraikan proses

meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur.

Nota

Perbendaharaan kata

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

6. ELEKTROKIMIA

Cadangan aktiviti pembelajaran

Hasil pembelajaran

Nota

Perbendaharaan kata

Meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur.

Murid boleh:

6.3

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji

Menganalisis

elektrolisis larutan akueus kuprum(II)

elektrolisis

sulfat dan asid sulfurik menggunakan

anion dalam larutan

larutan akueus

elektrod karbon dan dapat:

akueus,

(a) Mengenalpasti kation dan anion

yang wujud dalam larutan akues. (b) Menghuraikan proses elektrolisis

menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus,larutan akueus.

menulis persamaan setengah untuk nyahcas

(c) Menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod.

mengenalpasti kation dan

ion di katod dan anod, 

menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi

Menjalankan eksperimen untuk

elektrolisis larutan akueus

mengkaji faktor pemilihan ion untuk

dengan menyertakan

dinyahcas di katod dan anod

contoh yang sesuai,

berdasarkan perkara berikut: (a) kedudukan ion dalam sirimeramalkan hasil elektrolisis larutan akueus.

53

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

6. ELEKTROKIMIA

Cadangan aktiviti pembelajaran

Hasil pembelajaran

elektrokimia (b) kepekatan ion dalam larutan (c) jenis elektrod

Menggunakan simulasi berkomputer untuk menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus.

Meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus serta menulis setengah persamaan masing-masing.

6.4

Menjalankan eksperimen untuk

Menilai proses

mengkaji proses penulenan dan

Murid boleh : 

elektrolisis dalam penyaduran logam.

menerangkan proses

Dengan menggunakan simulasi

pengekstrakan, penulenan

komputer,kaji dan bincangkan perkara

serta penyaduran logam,

berikut:

54

elektrolisis dalam industri, 

industri

menyatakan kegunaanmenulis persamaan kimia

Nota

Perbendaharaan kata

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

6. ELEKTROKIMIA

Cadangan aktiviti pembelajaran

Hasil pembelajaran

(a)pengekstrakan aluminium dari

untuk proses elektrolisis

aluminium oksida.

dalam industri,

(b) penulenan kuprum(c) penyaduran logam.

Nota

Perbendaharaan kata

mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri,menerangkan masalah

Menjalankan aktiviti untuk menulis

pencemaran yang timbul

persamaan kimia bagi elektrolisis dalam

akibat dari penggunaan

industri.

proses elektrolisis dalam industri.

Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan penggunaan elektrolisis dalam industri.

6.5

Mengkaji struktur sel kimia contohnya

Menganalisis sel

sel ringkas dan sel Daniell.

Murid boleh : 

kimia Menjalankan eksperimen untukSel kimia juga

menghuraikan struktur sel

dikenali sebagai sel

ringkas dan sel Daniell,

galvani.

menerangkan penghasilan

menunjukkan penghasilan arus elektrik

arus elektrik dalam sel

Sel-sel terkini

daripada tindakbalas kimia dalam sel

ringkas,

seperti sel litium

55

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

6. ELEKTROKIMIA

Cadangan aktiviti pembelajaran ringkas.

Hasil pembelajaran 

Menjalankan aktiviti untuk menerangkan tindakbalas yang berlakudalam sel ringkas dan sel Daniell.

Nota

menerangkan tindakbalas

ion, sel nikel hidrida

kimia yang berlaku dalam

dan sel polimerik

sel ringkas dan sel Daniell,

hendaklah diajar

membanding dan

secara ringkas.

Perbendaharaan kata

membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai

Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kelebihan dan

jenis sel kimia, 

menghuraikan perbezaan

kekurangan pelbagai jenis sel kimia

antara sel elektrolisis dan

termasuk sel kering, akumulator asid

sel kimia.

plumbum, sel merkuri, sel alkali dan sel nikel-kadmium.

Membincang dan membandingkan sel elektrolisis dan sel kimia.

6.6

Menjalankan eksperimen untuk

Mensintesiskan

membina siri elektrokimia berdasarkan

siri elektrokimia

perkara berikut:

56

Murid boleh:

tindakbalas

 menerangkan prinsip untuk

penyesaran –

membina siri elektrokimia,

displacement

(a) perbezaan voltan antara dua logam

 membina siri elektrokimia,

(b) kebolehan logam menyesarkan

 menerangkan kepentingan

reaction

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

6. ELEKTROKIMIA

Cadangan aktiviti pembelajaran

Hasil pembelajaran

Perbendaharaan kata

siri elektrokimia,

logam lain daripada larutan garamnya.

Notameramalkan kebolehan sesuatu logam untuk

Membincangkan penggunaan siri

menyesarkan logam lain

elektrokimia dalam menentukan perkara

daripada larutan

berikut:

garamnya,

(a) Terminal selmenulis persamaan kimia

(b) Voltan sel

untuk tindakbalas

(c) Kebolehan suatu logam

penyesaran logam.

menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya.

Menjalankan eksperimen untuk mengesahkan ramalan tindakbalas penyesaran.

Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam.

57

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

6. ELEKTROKIMIA

Cadangan aktiviti pembelajaran

6.7

Membincangkan kepentingan industri

Menerapkan

elektrokimia dalam kehidupan harian.

Hasil pembelajaran

Murid boleh : 

kesedaran serta

mewajarkan kenyataan bahawa industri

mengamalkan

Mengumpulkan data serta

elektrokimia dapat

sikap

membincangkan pencemaran akibat

meningkatkan kualiti hidup,

bertanggung-

daripada proses-proses industri

jawab dalam

elektrokimia.memerihalkan masalah pencemaran yang

mengendalikan

disebabkan oleh proses-

bahan kimia

Mengadakan forum untuk

proses dalam industri

yang digunakan

membincangkan kepentingan

elektrokimia,

dalam siri

pelupusan sisa industri elektrokimia

elektrokimia

secara selamat dan teratur.mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia

Mengadakan tayangan video untuk

secara selamat dan

menunjukkan betapa pentingnya proses

teratur,

kitar semula serta pelupusan yang sistematik bateri-bateri terpakai.mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik.

Mengamalkan kitar semula bateri terpakai.

58

Nota

Perbendaharaan kata

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

TEMA

:

INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA

BIDANG PEMBELAJARAN

:

7. ASID DAN BES

Objektif Pembelajaran

7.1 Menganalisis sifat-sifat asid dan bes

Cadangan aktiviti pembelajaran

Membincangkan: (a) Konsep asid, bes dan alkali

Hasil pembelajaran

Murid boleh : 

berdasarkan tentang ion yang terdapat atau dihasilkan dalamlarutan akueus, (b) Kegunaan asid, bes dan alkali dalam kehidupan harian.Perbendaharaan

Nota

kata

Pembentukan ion

menyatakan maksud asid,

hidroksonium, H3O

bes dan alkali,

diperkenalkan.

asid monobes – +

monoprotic acid.

asid dwibes –

menyatakan kegunaan asid, bes dan alkali dalam

Asid monobes dan

kehidupan harian,

dwibes

menerangkan peranan air

diperkenalkan.

diprotic acid

dalam pembentukan ion hidrogen yang akan

Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan

menzahirkan sifat asid, 

menerangkan peranan air dalam pembentukan ion

menzahirkan sifat asid.

hidroksida yang akan Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan

menzahirkan sifat alkali, 

menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali.

menzahirkan sifat alkali.

59

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

7. ASID DAN BES

Cadangan aktiviti pembelajaran

Hasil pembelajaran

Nota

Perbendaharaan kata

Menyaksikan simulasi komputer berkaitan pembentukan ion hidroksonium dan ion hidroksida dengan kehadiran air.

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji sifat kimia asid dan alkali untuk tindakbalas berikut: (a) asid dengan bes (b) asid dengan logam (c) asid dengan karbonat logam.

Menulis persamaan kimia untuk setiap tindakbalas di atas.

7.2

Menjalankan aktiviti menggunakan skala pH untuk mengukur nilai pH

Murid boleh : 

Formula

penceraian -

menyatakan kegunaan

pH = -log [H+] tidak

dissociation

skala pH,

perlu

menghubungkaitkan nilai

diperkenalkan.

Mensintesiskan

larutan larutan yang biasa digunakan

konsep asid

dalam kehidupan harian seperti air

kuat, asid lemah,

sabun, air berkarbonat, air paip dan jus

pH dengan sifat keasidan

alkali kuat dan

buah-buahan.

atan kealkalian sesuatu

60pengionan – ionisation

Penceraian juga

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

7. ASID DAN BES

Cadangan aktiviti pembelajaran

Hasil pembelajaran

alkali lemah. Menjalankan aktiviti untuk mengukurbahan,

dikenali sebagai

menghubungkaitkan

pengionan

nilai pH beberapa larutan yang

kepekatan ion hidrogen

mempunyai kepekatan yang berbeza.

dengan nilai pH,

Contohnya, asid hidroklorik, asidkepekatan ion hidroksida

hidroksida dengan menggunakan

dengan nilai pH, 

Perbendaharaan kata

menghubungkaitkan

etanoik, larutan ammonia dan natrium

penunjuk, meter pH atau pun

Nota

menghubungkaitkan asid

antaramuka berkomputer (computer

kuat atau asid lemah

interface) .

dengan darjah penceraiannya,

Membincangkan perkaitan antaramenghubungkaitkan alkali

perkara-perkara berikut berdasarkan

kuat atau alkali lemah

data yang diperoleh dari aktiviti di atas:

dengan darjah

(a) nilai pH dan keasidan atau

penceraiannya,

kealkalian sesuatu bahan,(b) kepekatan ion hidrogen dan nilai

kuantitatif konsep asid

pH, (c) kepekatan ion hidroksida dan nilai pH, (d) asid kuat dan darjah

menerangkan secara

kuat dan asid lemah, 

menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat dan asid lemah.

61

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif

:

7. ASID DAN BES

Cadangan aktiviti pembelajaran

Pembelajaran

Hasil pembelajaran

Nota

penceraiannya, (e) asid lemah dan darjah penceraiannya, (f)

alkali kuat dan darjah penceraiannya,

(g) asid lemah dan darjah penceraiannya.

Menggunakan simulasi komputer untuk menunjukkan darjah penceraian asid kuat dan asid lemah serta alkali kuat dan alkali lemah.

Membina peta minda berkaitan asid kuat, asid lemah, alkali kuat dan alkali lemah.

7.3

Membincangkan: (a) Maksud kepekatan

Menganalisis

(b) Maksud kemolaran

kepekatan asid

(c) Hubungan antara bilangan mol

62

Murid boleh:  

Penggunaan meter

menyatakan maksud

pH adalah

kepekatan,

digalakkan

menyatakan maksud

Perbendaharaan kata

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran dan alkali

:

7. ASID DAN BES

Cadangan aktiviti pembelajaran

Hasil pembelajaran

dengan kemolaran dan isipadu 

sesuatu larutan (d) Kaedah untuk menyediakan larutan piawai.

Nota

kemolaran,

Larutan garam

menyatakan hubungan

boleh disertakan di

antara bilangan mol

dalam

dengan kemolaran dan

perbincangan.

Perbendaharaan kata

isipadu sesuatu larutan, 

menghuraikan kaedah

Kemolaran =

unit kepekatan dari g dm kepada

untuk menyediakan larutan

kepekatan molar

mol dm-3 dan sebaliknya.

piawai,

Membuat pengiraan untuk menukarkan -3

 Menyediakan larutan piawai natrium hidroksida, NaOH atau kalium hidroksida KOH.

menghuraikan kaedah

Natrium hidroksida

untuk menyediakan larutan

adalah tidak stabil

dengan kepekatan tertentu

dan akan menyerap

melalui kaedah pencairan

lembapan, oleh itu

ke atas larutan piawai yang kepekatannya Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah

telah disediakan, 

disediakan.

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungkait antara nilai pH dengan kemolaran beberapa larutanhanyalah anggaran.

menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid

Asid oksalik,

dan alkali,

H2C2O4.2H2O dan

menyelesaikan masalah

natrium karbonat

penghitungan yang

sesuai

melibatkan kemolaran asid

diperkenalkan

dan alkali.

sebagai larutan

63

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

7. ASID DAN BES

Cadangan aktiviti pembelajaran

Hasil pembelajaran

asid dan alkali yang telah dicairkan.

Nota piawai asas.

Menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali.

7.4 Menganalisis

Mengumpul dan mentafsir data tentang

Murid boleh: 

menerangkan maksud

dineutralkan

peneutralan,

menggunakan batu

menerangkan penggunaan

kapur. Penggunaan

Menjalankan aktiviti untuk menulis

peneutralan dalam

ammonia sebagai

persamaan bagi tindakbalas

kehidupan harian,

anti-asid.

peneutralan dan aplikasinya dalam kehidupan harian.peneutralan

peneutralan.

Menjalankan pentitratan asid-bes untuk

 

menentukan takat akhir menggunakan penunjuk atau antararmukaberkomputer.

Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan

64

Tanah pertanianmenulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan,

Guru hendaklah

menghuraikan proses

memberi

titratan asid-bes,

penekanan

menentukan takat akhir

terhadap

proses peneutralan melalui

penggunaan teknik

kaedah pentitratan,

pentitratan yang

menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga

betul.

Perbendaharaan kata

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

7. ASID DAN BES

Cadangan aktiviti pembelajaran termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan.

Hasil pembelajaran

Nota

Perbendaharaan kata

aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan.

65

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

TEMA

:

INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA

BIDANG PEMBELAJARAN

:

8. GARAM

Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Murid boleh:

Nota

Kata

tindak balas

menyatakan contoh-

ditulenkan melalui

pemendakan –

contoh garam dan

kaedah

precipitation

jadi,

kegunaannya dalam

penghabluran

reaction

(b)

maksud garam,

kehidupan harian,

semula

(c)

kegunaan garam dalam bidang

Mengumpul dan mentafsirkan data

Mensintesiskan

tentang:(a) kewujudan garam secara semulapertanian, perubatan, penyediaan dan pengawetanmakanan.

menerangkan maksud garam,

Gunakan hablur

mengenal pasti garam

garam yang telah

terlarut dan garam tak

disediakan

terlarut, Menjalankan eksperimen untukmenghuraikan proses

Gunakan lembaran

mengkaji keterlarutan garam-garam

penyediaan garam

kerja atau kuiz

nitrat, sulfat, karbonat dan klorida.

terlarut, 

menghuraikan proses

Menyediakan garam terlarut melalui

penulenan garam terlarut

tindakbalas:

melalui penghabluran

(a) asid dengan alkali

semula,

(b) asid dengan oksida logam (c) asid dengan logam

66

Perbendaharaan

Garam terlarut

8.1

garam

Hasil Pembelajaranmenyenaraikan ciri-ciri fizik hablur,

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

8. GARAM

Cadangan Aktiviti Pembelajaran (d) asid dengan karbonat logam

Hasil Pembelajaran 

Nota

Perbendaharaan Kata

menghuraikan proses penyediaan garam tak

Menjalankan satu aktiviti untuk menulenkan garam terlarut dengan

terlarut, 

menulis persamaan kimia

menggunakan kaedah penghabluran

dan persamaan ion bagi

semula. Bincangkan keperluan

tindak balas penyediaan

penulenan garam.

garam, 

mereka bentuk suatu

Membuat pemerhatian untuk

aktiviti untuk

mengenal pasti ciri-ciri fizik hablur

menyediakan garam

garam seperti kuprum (II) sulfat,

tertentu,

CuSO4, natrium klorida, NaCl, kaliumkromat (VI),

membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan,

K2CrO4 dan kalium dikromat, K2Cr2O7menyelesaikan masalah pengiraan kuantiti bahan

Menyediakan garam tak terlarut

tindak balas dan hasil

seperti plumbum(II) iodida, PbI2,

tindak balas bagi

plumbum(II) kromat(VI), PbCrO4 dan

tindak balas stoikiometri.

barium sulfat, BaSO4 melalui tindak balas pemendakan.

67

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

8. GARAM

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Menjalankan aktiviti-aktiviti untuk menulis persamaan kimia dan persamaan ion bagi penyediaan garam terlarut dan garam tak terlarut.

Merancang dan melaksanakan aktiviti bagi penyediaan suatu garam tertentu.

Manjalankan eksperimen untuk membina persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan.

Mengira kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas bagi tindak balas stoikiometri.

68

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

8. GARAM

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

8.2

Membincangkan maksud analisis

Mensintesiskan

kualitatif.

Hasil Pembelajaran

Murid boleh : 

O2, H2, CO2, NH3

analisis kualitatif,

dan HCl adalah

membuat inferens tentang

merupakan ujian

dalam air bagi beberapa garam dan

garam berdasarkan

pengesahan.

seterusnya membuat inferens tentang

warna dan keterlarutan

garam tersebut.

dalam air,

Tindakan haba ke

memerihalkan ujian untuk

atas garam sulfida

mengenal pasti gas,

dan klorida boleh

menghuraikan tindakan

juga dinyatakan.

Mengkaji warna dan keterlarutan Menonton persembahan multimedia untuk memerhati kaedah-kaedah yangdigunakan untuk mengenal pasti kehadiran gas.

Perbendaharaan Kata

Ujian kimia untuk

menyatakan maksud

analisis kualitatif garam

Nota

haba ke atas garam, 

menghuraikan ujian bagi anion,

Memerhati dan menjalankan ujianmenyatakan pemerhatian

kimia untuk mengenal pasti gas-gas

bagi tindak balas di

oksigen, O2, hidrogen, H2, karbon

antara kation dengan

dioksida, CO2, ammonia, NH3, klorin,

larutan natrium hidroksida

Cl2, hidrogen klorida, HCl, sulfur

dan larutan ammonia,

dioksida, SO2 dan nitrogen dioksida, NO2.menghuraikan ujian pengesahan bagi kation

69

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

8. GARAM

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran Fe2+, Fe3+, Pb2+ dan NH4+,

Menjalankan ujian untuk mengkaji

merancang analisis

tindakan haba ke atas garam karbonat

kualitatif untuk mengenal

dan garam nitrat. Perhatikan

pasti garam.

perubahan warna dan pembebasan gas apabila garam-garam tersebut dipanaskan.

Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran ion-ion karbonat, sulfat, klorida dan nitrat dalam larutan akueus

Menjalankan ujian untuk mengenal pasti kehadiran ion-ion Cu2+, Mg2+, Al3+, Fe2+, Fe3+, Pb2+, Zn2+, NH4+, dan Ca2+ dalam larutan akueus dengan menggunakan larutan natrium hidroksida, NaOH dan larutan ammonia, NH3 (ak).

70Nota

Perbendaharaan Kata

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

8. GARAM

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran Fe2+, Fe3+, Pb2+, dan NH4+ dalam larutan akueus. Membina carta alir bagi analisis kualitatif garam.

Merancang dan menjalankan ujian untuk mengenal pasti anion dan kation di dalam garam yang tidak diketahui.

8.3

Menjalankan aktiviti dengan

Mengamalkan

menggunakan teknik yang betul untuk

sikap sistematik

eksperimen seperti pentitratan,

dan teliti semasa penyediaan larutan piawai, menjalankan

penyediaan garam dan hablur.

aktiviti

Murid boleh: 

Aktiviti-aktiviti

menjalankan aktiviti-

dihubungkaitkan

aktiviti yang melibatkan

dengan topik-topik

penggunaan teknik-teknik

yang berkaitan.

yang betul semasa menyediakan garam dan

Merancang eksperimen, membuat

juga hablur.

pemerhatian, merekod dan menganalisis data secara sistematik dan teliti.

71

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

TEMA

:

PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA

BIDANG PEMBELAJARAN

:

9. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI

Objektif Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

9.1

Membincangkan penggunaan asid

Memahami

sulfurik dalam kehidupan harian,

pembuatan asid

contohnya, pembuatan cat, detergen,

sulfurik

baja dan akumulator.

Hasil Pembelajaran

Murid boleh: 

menyenaraikan kegunaan asid sulfurik,menerangkan proses pembuatan asid sulfurik

Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pembuatan asid sulfurik.

secara industri, 

menerangkan bahawa sulfur dioksida

Membina carta alir untuk menunjukkan

menyebabkan pencemaran

peringkat-peringkat dalam pembuatan

alam sekitar.

asid sulfurik dalam Proses Sentuh.

Mengumpulkan maklumat dan menulis suatu esei tentang bagaimana sulfur dioksida, SO2, menyebabkan pencemaran alam sekitar.

72

Nota

Perbendaharaan Kata

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

9. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

9.2

Membincangkan kegunaan ammonia

Mensintesiskan

dalam kehidupan harian, contohnya,

pembuatan

penghasilan baja dan asid nitrik.Perbendaharaan Kata

menyenaraikan kegunaan ammonia,

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifatsifat ammonia.

Nota

Murid boleh:ammonia dan garamnya

Hasil Pembelajaran

menyatakan sifat-sifat ammonia,menerangkan proses pembuatan ammonia

Mengumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber dan membina carta alir

secara industri, 

merekabentuk satu aktiviti

untuk menunjukkan peringkat-peringkat

untuk menyediakan baja

yang terlibat dalam pembuatan ammonia

ammonium.

dalam Proses Haber.

Merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan suatu baja ammonium, contohnya, ammonium sulfat, (NH4)2SO4.

9.3

Memerhati contoh-contoh logam tulen

Memahami aloi

dan bahan-bahan diperbuat daripada aloi

Murid boleh: 

menghubungkaitkan

Sifat-sifat

mulur – ductile

termasuk

73

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

9. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Perbendaharaan Kata

dalam kehidupan harian. Senaraikan

susunan atom dalam logam

kebolehaliran

boleh ditempa /

sifat-sifat dan bincangkannya.

dengan sifat kemuluran dan

haba, kemuluran

dibentuk –

kebolehtempaan logam,

dan kekilauan

malleable

Menjalankan aktiviti untukmenyatakan maksud aloi,

membandingkan kekuatan dan kekerasanmenyatakan tujuan

Bincangkan

kilau / relap -

pengaloian,

pembuatan aloi-

lustre

menyenaraikan contoh-

aloi seperti keluli

contoh aloi,

dan piuter

menyenaraikan komposisi

sebagai suatu

dan sifat aloi,

aktiviti

menghubungkaitkan

pengukuhan.

aloi dengan logam tulen  Mengkaji susunan atom dalam logam dan aloi melalui simulasi komputer.

Berbincang dalam kumpulan mengenai:

 

(a) maksud aloi,

susunan atom dalam aloi

(b) tujuan menghasilkan aloi, seperti

dengan sifat kekuatan dan

duralumin, loyang, keluli, keluli nirkarat, gangsa dan piuter, (c) komposisi, sifat dan kegunaan aloi.

Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kadar kakisan besi, keluli dan keluli nirkarat.

74

Nota

kekerasannya, 

menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya.

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

9. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan Kata

Mengkaji pelbagai barangan tempatan yang diperbuat daripada aloi.

9.4

Membincangkan maksud polimer.

Menilai kegunaan

Memerhati bahan-bahan yang diperbuat

polimer sintetik

daripada polimer dan mengelaskan bahan-bahan tersebut kepada polimer

Murid boleh :  

semulajadi dan polimer buatan.  Mengenal pasti monomer-monomer bagi

Polimer semulajadi yang

menyatakan maksud

harus

polimer,

dibincangkan

menyenaraikan polimer

ialah getah asli,

semulajadi,

selulosa dan

menyenaraikan polimer

kanji.

sintetik dan kegunaannya, mengenal pasti monomer

Polimer sintetik

dalam polimer sintetik,

yang harus

mewajarkan kegunaan

dibincangkan

Mengumpulkan maklumat mengenai

polimer sintetik dalam

ialah PVC,

kuantiti dan jenis polimer sintetik di rumah

kehidupan harian.

politena,

polimer sintetik dengan menggunakanmodel atau simulasi komputer. 

yang dibuang untuk satu tempoh masa

polipropena,

tertentu.

perspeks, nilon dan terilin.

Membincangkan tentang kesan pencemaran alam sekitar akibat daripada

Kitar semula

75

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

9. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Nota boleh

pembuangan bahan polimer sintetik.

dibincangkan Membahaskan tentang kegunaan polimer

sebagai satu

sintetik dan kesan kepada alam sekitar

kaedah

akibat daripada penggunaan polimer

pembuangan.

sintetik yang tidak terbiodegradasi dalam Kegunaan

kehidupan harian.

polimer yang boleh dibiodegradasi boleh dibincang

9.5

Mengumpul dan mentafsirkan data

Mengaplikasi-

tentang jenis, komposisi, sifat dan

kan kegunaan

kegunaan kaca dan seramik.

 

kaca dan seramik

Murid boleh:

Menyediakan folio berserta dengan gambar dan klip video tentang kegunaankaca dan seramik yang telah ditingkatkan mutunya untuk tujuan spesifik, contohnya, kaca fotokromik dan kaca konduksi.

76Jenis-jenis kaca

menyenaraikan kegunaan

termasuklah kaca

kaca,

soda kapur, kaca

menyenaraikan kegunaan

terlakur, kaca

seramik,

borosilikat, kaca

menyenaraikan jenis kaca

plumbum (kaca

dan sifatnya,

kristal)

menyatakan sifat seramik.

Perbendaharaan Kata

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

9. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Menonton persembahan multimedia dan

Menilai

menyediakan folio yang mengandungi

kegunaan

perkara berikut:

penghasilan bahan baru

bahan bahan

(a) maksud bahan komposit,

untuk tujuan tertentu,

komposit

(b) senarai bahan komposit termasuk

konkrit yang diperkukuhkan,

Kata

menghurai keperluan

menyatakan maksud bahan komposit,gentian kaca dan kaca fotokromik,

menyenaraikan contoh bahan komposit dan

(c) komponen-komponen bahan komposit,

Perbendaharaan

Murid boleh:

9.6

superkonduktor spesifik, gentian optik,

Nota

komponennya, 

(d) kegunaan bahan komposit.

membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan

Membandingkan sifat unggul bahan komposit dengan komponen asalnya

komponen asalnya, 

melalui simulasi komputer.

mewajarkan kegunaan bahan komposit,menjana idea tentang

Membincang dan mewajarkan kegunaan

penghasilan bahan termaju

bahan komposit.

untuk memenuhi keperluan tertentu.

Melihat cara penghasilan bahan komposit

77

SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN Objektif Pembelajaran

:

9. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

di kilang-kilang.

9.7

Membincangkan kepentingan bahan

Menghargai

sintetik dalam kehidupan harian.

Murid boleh: 

pelbagai bahan

mewajarkan kepentingan melakukan penyelidikan

buatan dalam

Mengadakan forum untuk

dan pembangunan secara

industri

membincangkan kepentingan

berterusan,

penyelidikan dan pembangunanmengamalkan sikap

berterusan untuk kesejahteraan hidup

bertanggungjawab semasa

sejagat

pengendalian bahan sintetik dan sisanya,

Menonton persembahan multimedia atau

memerihalkan kepentingan

simulasi komputer berkenaan dengan

bahan sintetik dalam

pencemaran yang disebabkan oleh

kehidupan harian.

pembuangan bahan sintetik.

78Nota

Perbendaharaan Kata