Kmm mm mmm,i mM li#li mi &m

Untuk abah Jaafa, r Bi n Hj. Yaacob, emak Gira Bth e Hj. Ahmad, isteri tersayan Sapiag Bth e M.Noh, da n anak-anakku Johan Arif Rabiatu, Aswiril dan n...

0 downloads 9 Views 2MB Size
Kmm mm mmm,i mM li#li mi &m u^^j'Hf

* 7f *t>fs:'« 5 81.?

s

h U L U

m m

- f r * rvr*?^

s r»-5iv? M

v

?> J'tsv

r

a

m

-uiv-it

pv^&i

is

g r * ? "-»t -Si"

L-S S? 1

Aft'

i-wt-iMw w -

v ;

j Vvv-?)s

v*»/.t

PERPUSTAKAAN KUiTTHO 3

OOOO 0018073V

3

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL:

KAJIAN SIFAT MEKANIKAL PAP AN SERPAI BERLAPIS MENGANDUNGI HABUK KAYU GERGAJI

SESI PENGAJIAN: 2003 / 2004

Sava

AZMAN BINJAAFAR (HURUF BESAR)

mengaku membenarkan tesis (PSM / Sarjana / Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1.Tesis adalah hakmilik Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. 2.Perpustakaan dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja 3.Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4.**Sila tandakan ( v " * )

SULIT

(Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub didalam AKTA RAHSIA RASMI 1972)

TERHAD

(Mengandungi maklumat T E R H A D yang telah ditentukan oleh organisasi / badan dimana penyelidikan dijalankan).

TIDAKTERHAD Disahkan oleh

( T A N D A T A N G A N PENYELIA)

PROF. M A D Y A DR. LEE Y E E L O O N Nama Penyelia

6063, Jin Nuri 12, Bandar Putra, 81000, Kulai Johor.

.h Tarikh

CATATAN:

.12- ' J u W

* **^.OOlj-

11. ( "1 | O t , Tarikh:.

Potong yang tidak berkenaan Jika tesis ini SULIT atau T E R H A D , sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT dan T E R H A D . Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertai bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek sarjana Muda (PSM).

" Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Saijana Kejuruteraan (Awarn)."

Tandatangan Nama Penyelia

: Prof. Madya Dr. Lee Yee Loon

Tarikh

:

^ S ? . } * *

KAJIAN SIFAT MEKANIKAL PAP AN SERPAI BERLAPIS MENGANDUNGI HABUK KAYU GERGAJ1

AZMAN BIN JAAFAR

Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Saijana Kejuruteraan (Awarn)

Fakulti Kejuruteraan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

JULAI 2004

ii

"Saya akui karya ini adalah hasil keija saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya"

Tandatangan Nama Penulis

: AZMA3TBINJAAFAR

Tarikh

: 9 JULAI 2004

Untuk abah, Jaafar Bin Hj. Yaacob, emak Girah Bte Hj. Ahmad, isteri tersayang Sapiah Bte M.Noh, dan anak-anakku Johan Arif, Rabiatul Aswirin dan Nurul Umairah.

Untuk adik-adik Faridah dan Siti Aishah.

viii

PENGHARGAAN

Alhamdulillah....

Syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izin, limpah dan kurnia Nya, saya lelah dapat menyempurnakan penyelidikan ini bagi memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Saijana Kejuruteraan di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

Ucapan setinggi terima kasih kepada Professor Madya Dr. Lee Yee Loon, selaku penyelia, Tuan Hj. Dr. Rahim Sudin (Ketua Unit Penyelidikan Komposit), Dr Ahmad Shakri Bin Mat Seman dan En. Saimin Basir Pembantu Penyelidik di Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, yang telah menyumbangkan segala kepakaran, tunjukajar, komen, nasihat dan cadangan dalam menyempurnakan penyelidikan ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kepada Professor Dr. Hj. Ismail Bin Hj. Bakar, selaku Rektor Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Professor Ir. Dr. Ahmad Faizal Bin Mohd. Zain, Dekan Pusat Pengajian Siswazah, Professor Madya Hj. Abd. Aziz Bin Abdul Latif (Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam) dan Dr. Wahid Razzaly (Ketua Jabatan Teknologi Pembinaan dan Alam Sekitar) yang telah memberi galakan dan semangat kepada saya dalam menyempurnakan penyelidikan ini.

Tidak lupa juga, ucapan terima kasih untuk kedua ibu bapa, isteri dan anak-anak tersayang di atas doa dan pengorbanan yang telah diberikan selama saya menjalankan penyelidikan ini.

Kepada semua yang terlibat, saya ucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan kalian, hanya Allah yang dapat membalasnya.

V

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sifat mekanikal papan serpai berlapis yang mengandungi habuk kayu gergaji. Di samping itu, perbandingan dengan papan serpai homogen turut dijalankan. Dalam kajian ini, habuk kayu gergaji dari pelbagai spesis kayu tropika digunakan sebagai bahan mentah utama dalam pengeluaran kedua- dua papan serpai dengan sasaran ketumpatan 750 kg/m 3 . Struktur papan serpai homogen dibuat dengan satu saiz partikel habuk kayu iaitu 0.6mm — 1.18mm, manakala papan serpai berlapis diperbuat dengan 2 saiz partikel yang berlainan iaitu 0.6 mm - 1.18mm di bahagian permukaan atas dan bawah manakala 1.18mm — 2.36mm pada bahagian tengah. Ianya membentuk 3 lapisan dengan nisbah ketebalan 25 : 50 : 25 (ketumpatan sisi). Urea formaldehyde digunakan sebagai bahan perekat dalam pembuatan kedua-dua papan serpai tersebut iaitu 12% pada partikel bersaiz 0.6mm - 1.18mm dan 9 % pada saiz partikel 1.18 —2.36mm , pengeras 3 % dan lilin 1 %. Polietilena digunakan pada kadar yang sama antara papan serpai homogen dan berlapis mengikut peratusannya ( 0%, 10%, 20%, 30%,40% ). Modulus kekenyalan, modulus kehancuran, pengembangan ketebalan, ikatan dalaman dan serapan air bagi papan lapis tersebut telah ditentukan mengikut BS EN (British Standard). Hasil kajian mendapati, 70% habuk kayu gergaji dan 30% polietilena adalah kadar optimum bagi menghasilkan papan serpai berlapis yang memenuhi piawaian kecuali modulus kekenyalan dan kehancuran yang mana ianya mempunyai kekuatan 40% -50% daripada keperluan sebenar. Walau bagaimanapun papan serpai ini sesuai untuk kegunaan produk dalaman yang bebas dari tekanan seperti siling, lantai dan lain-lain.

ABSTRACT

The study was conducted to determine the mechanical properties of a threelayered and homogeneous particleboard produced from tropical hardwoods sawdust with the targeted density of 750 kg/m 3 . Homogeneous particleboards are made from wood particles size ranges retained at 0.6 mm sieve size and passed through 1.18mm sieve size. Three layer panel were made using fine particles (0.6mm —1.18mm) and coarse particles (1.18mm - 2.36mm) for top and bottom surfaces and core material respectively. Three layers particleboard was produced at ratio of 25 : 50 : 25 for top : core : bottom properties. Urea formaldehyde used was 12% for homogeneous particleboards, while for the 3 layer particleboards 12% urea formaldehyde was used for the surface and bottom material (0.6mm - 1.18mm) and 9 % was used for core material (1.18mm 2.36mm). For both types of particleboards 1 % wax, 3% hardener and 0 - 40% polyethylene was used. The modulus of elasticity, modulus of rapture, internal bond, thickness swelling and water absorption of particleboards were determined according to British Standards Institution (BS EN Standard). Results of the study indicate that, 70% and 30% of sawdust and polyethylene respectively can produce three layer particleboard that conform to the BS EN Standard with the exception of modulus of elasticity and modulus of rapture whereby only 40%-50% of the requirements are met. Therefore, this particleboard has a great potential for non critical industrial and utility applications where strength, smoothness, and edge quality are not the significant requirements such as flooring, ceiling and partitions.

Vll

KANDUNGAN

BAB

I

PERKARA

MUKA SURAT

JUDUL

i

PENGAKUAN

ii

DEDIKASI

iii

PENGHARGAAN

iv

ABSTRAK

vi

ABSTRACT

vii

KANDUNGAN

viii

SENARAIJADUAL

xiii

SENARAI RAJAH

xiv

SENARAI LAMPIRAN

xvi

PENGENALAN

1.1

Pendahuluan

1

1.2

Latarbelakang Kajian

4

1.3

Penyataan Masalah

7

1.4

Objektif Kajian

7

1.5

Skop Kajian

8

1.6

Kepentingan Kajian

9

viii

II

KAJIAN LITERATUR

2.1

Pendahuluan

10

2.2

Ketumpatan Sisi dan Kandungan Lembapan

10

2.3

Papan Serpai

11

2.3.1

Pengkelasan Papan Serpai

14

2.3.2

Sistem Lapisan

15

2.4

Habuk Kayu Gergaji

17

2.4.1

Komposisi Kimia

20

2.4.2

Kesan Dimensi Partikel Terhadap Papan Serpai

2.5

III

22

Polimer

24

2.5.1

Polietilena

25

2.5.1.1 Polietilena Berketumpatan Tinggi

26

2.5.1.2 Polietilena berketumpatan Rendah

26

METODOLOGI KAJIAN

Pendahuluan

27

Papan Serpai Berlapis

28

3.2.1

Bahan

28

3.2.1.1 Habuk Kayu Gergaji

28

3.2.1.2 Polietilena

28

3.2.1.3 Urea Formaldehid

28

3.2.1.4 Wax (lilin)

30

3.2.1.5 Bahan-Bahan Lain

31

3.2.2

Peralatan

32

3.2.3

Parameter Berubah

32

3.2.4

Parameter Tetap

33

IX

3.2.5

3.3

33

3.2.5.1 Habuk Kayu Gergaji

34

3.2.5.2 Proses Pengeringan

34

3.2.5.3 Proses Mengaul

34

3.2.5.4 Proses Pembentukkan

35

3.2.5.5 Proses Pra-Tekanan

35

3.2.5.6 Tekanan Panas

36

3.2.5.7 Conditioning

38

Papan Serpai Homogen

39

3.3.1

Bahan

39

3.3.1.1 Habuk Kayu

39

Proses Penyediaan

39

3.3.2.1 Proses Pembentukkan

39

3.3.2

3.4

Proses Penyediaan

Peringkat Ujian

40

3.4.1

Ujian Lenturan Statik

41

3.4.1.1 Kaedah

46

Ujian Ikatan Dalaman

46

3.4.2.1 Kaedah

47

3.4.2

3.4.3

3.4.4

Ujian Pengembangan Ketebalan dan Serapan Air

48

3.4.3.1 Kaedah

49

Ujian Kandungan Lembapan

50

3.4.4.1 Kaedah

51

3.5

Ketumpatan

51

3.6

Analisis

52

X

IV

KEPUTUSAN DAN ANALISIS DATA

4.1

Pengenalan

53

4.2

Keputusan

53

4.2.1

Ujian Modulus kekenyalan (MOE)

55

4.2.1.1 Papan Serpai Homogen

55

4.2.1.2 Papan Serpai Berlapis

57

Ujian Modulus Kehancuran (MOR)

59

4.2.2.1 Papan Serpai Homogen

59

4.2.2.2 Papan Serpai Berlapis

60

Ujian Ikatan Dalaman

62

4.2.3.1 Papan Serpai Homogen

62

4.2.3.2 Papan Serpai Berlapis

64

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.3

Ujian Pengembangan Ketebalan dan Serapan Air

66

4.2.4.1 Papan Serpai Homogen

66

4.2.4.2 Papan Serpai Berlapis

69

Kesan Ketumpatan Terhadap Modulus Kekenyalan

71

4.2.5.1 Papan Serpai Homogen

71

4.2.5.2 Papan Serpai Berlapis

72

Perbandingan Kekuatan Papan Serpai Berdasarkan Kepada Kegunaaan Akhir

4.4

73

Kekuatan Papan Serpai Berbanding Papan Komposit Dari Sisa Pertanian

75

viii

V

PERBINCANGAN

5.1

Pengenalan

76

5.2

Anggaran Kos

76

5.3

Modulus Kekenyalan dan Modulus Kehancuran

77

5.4

Pengembangan Ketebalan dan Serapan Air

83

5.5

Ikatan Dalaman

85

5.6

Kesan Antara ketumpatan dan Modulus Kekenyalan (MOE)

IV

86

KESIMPULAN DAN CADANGAN

6.1

Pengenalan

88

6.2

Kesimpulan

88

6.3

Cadangan

91

RUJUKAN

93

LAMPIRAN A

100

LAMPIRAN B

111

LAMPIRAN C

138

viii

SENARAI JADUAL

NO JADUAL

TAJUK

MUKA SURAT

2.1

Peratus habuk kayu gergaji mengikut saiz

19

3.1

Sifat umum urea formaldehid

30

3.2

Ciri-ciri perbezaan wax

31

3.3

Peratus bahan yang digunakan berdasarkan berat kering habuk kayu

33

3.4

Peringkat tekanan panas

37

4.1

Purata kekuatan papan serpai homogen dan papan serpai berlapis berbanding polietilena

4.2

54

Analisa varian antara % polietilena dan sifat mekanikal papan serpai homogen dan berlapis

54

4.3

Keputusan ujian modulus kekenyalan (MOE)

55

4.4

Keputusan ujian modulus kehancuran (MOR)

59

4.5

Keputusan ujian ikatan dalaman

62

4.6

Keputusan ujian pengembangan ketebalan dan serapan air

66

4.7

Kekuatan papan serpai berlapis berbanding piawaian

74

4.8

Kekuatan papan serpai berbanding papan komposit dari sisa pertanian

75

5.1

Perbandingan kos papan serpai bersaiz 8 ' x 4'

77

5.2

Perbandingan berat polimer dan habuk kayu gergaji bagi papan serpai homogen dan berlapis

78

Perbandingan secara kiraan kandungan polietilena dan habuk kayu gergaji Perbandingan sifat mekanikal papan serpai

XIV

SENARAI RAJAH

NO. RAJAH

TAJUK

MUKA SURAT

2.1

Ketumpatan sisi

11

2.2

Jenis lapisan papan serpai

13

2.3

Ikatan molekul selulosa

21

2.4

Ikatan kimia polietilena

25

3.1

Mesin mengaul

35

3.2

Acuan yang dikeluarkan selepas proses pra tekanan

36

3.3

Papan serpai selepas proses pra tekanan

36

3.4

Hamparan papan serpai berlapis yang diletakkan pada mesin tekanan panas

37

3.5

Tekanan panas dikenakan

38

3.6

Komposisi sisi papan serpai berlapis setelah dikenakan tekanan panas

3.7

38

Saiz sampel yang digunakan untuk pengujian.

41

3.8

Ujian lenturan statik

42

3.9

Hubungkait antara penambahan beban dan pesongan dalam julat elastik

43

3.10

Hubungkait antara lenturan statik dan ketumpatan

45

3.11

Universal testing machine

46

3.12

Ujian ikatan dalaman

47

3.13

Proses rendaman sampel bagi ujian pengembangan Ketebalan dan serapan air

4.1

Kesan kandungan polietilena terhadap modulus kekenyalan (MOE)

4.2

49

57

Kesan kandungan polietilena terhadap modulus kehancuran (MOR)

60

4.3

Kesan peratus polietilena terhadap ikatan dalaman

64

4.4

Pertalian antara serapan air dan pengembangan ketebalan

4.5

Kesan peratus polietilena terhadap pengembangan ketebalan

4.6

69

Kesan ketumpatan terhadap modulus kekenyalan (MOE) papan serpai homogen

4.7

68

71

Kesan ketumpatan terhadap modulus kekenyalan (MOE) papan serpai berlapis

72

5.1

Habuk kayu gergaji bersaiz 0.6mm-1.18mm

80

5.2

Habuk kayu bergaji bersaiz 1.18mm-2.36mm

80

5.3

Papan serpai homogen

80

5.4

Papan serpai berlapis

81

6.1

Sistem pembuatan papan komposit yang sedang di bangunkan di KUiTTHO

90

\\ ]

SENARAI LAMPIRAN

NO. LAMPIRAN

TAJUK

MUKASU

A

Analisa Varian

100

B

Pcngiraan Kuantiti Bahan

111

C

Data Ujian

138

BAB 1

PENGENALAN

1.1

Pcndahuluan

Dengan berkurangnya sumber hutan serta peralihan dari tanaman getah kepada kelapa sawit, sumber bahan yang berasaskan dari kayu getah untuk pembuatan papan gentian berketumpatan sederhana dan papan serpai juga mula terancam. Ianya bertambah serius lagi apabila kurangnya usaha oleh pihak-pihak tertentu untuk penanaman semula pokok getah. Faktor inilah yang mendorong untuk mencari sumber lain sebagai alternatif bagi mengatasi masalah tersebut. Antara alternatif lain adalah menggunakan sepenuhnya bahan buangan dari kilang papan terutamanya habuk kayu gergaji.

Banyak produk hasil kayu telah dihasilkan semenjak empat dekad yang lalu yang bermula semasa peperangan dunia kedua. Pada waktu ini lebih banyak bahan-bahan khusus yang mempunyai sifat dielektrik yang baik dan sifat tidak magnet diperlukan bagi menggantikan bahan-bahan tertentu yang kekurangan bekalannya. Diantaranya, papan serpai yang merupakan produk panel komposit yang dihasilkan daripada proses penekanan serpai kayu dan bahan perekat yang bertindak sebagai agen perekatan antara serpaian. Pada awalnya, papan serpai hanya dihasilkan daripada bahan sisa atau bahan buangan kayu seperti hujung kayu dan reja kayu. Kini, permintaan yang tinggi

2

mengakibatkan pengusaha papan serpai terpaksa menggunakan kayu balak yang kurang berkualiti untuk dihancurkan bagi pembuatan papan serpai.

Negara Malaysia merupakan sebuah negara yang bergantung kepada hasil pengeluaran kayu balak sebagai salah satu sumber ekonominya. Dengan pembangunan dan perkembangan teknologi, Malaysia telah mula menghadkan eksport kayu balak ke luar negara dan sebaliknya memproses kayu balak untuk dijadikan kayu gergaji, papan lapis, perabot disamping penggunaan sepenuhnya sisa hasil tersebut.

Pada Persidangan Kejuruteraan Kayu Sedunia 2002, di Shah Alam, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Rafidah Aziz (2002), berkata, bahan binaan berasaskan kayu dianggap lebih mesra alam sekitar berbanding plastik, logam dan konkrit. Produk ini mudah digunakan, kuat serta mesra alam dan sudah menetapkan piawaian peneapaian baru dengan meminimumkan penggunaan sumber dan kecacatan pengeluaran, selain mempertingkatkan sifat penstrukturan. Selain itu, syarikat-syarikat tempatan juga digalakan untuk mengeluarkan kayu pertukangan dan kayu cantuman untuk kegunaan lantai yang dijangka akan mendapat sambutan yang luas. Menurut beliau lagi, industri perkayuan merupakan penyumbang kedua terbesar perolehan eksport bagi sektor berasaskan komoditi selepas produk berasaskan petroleum.

Dalam mesyuarat ke 16, Majlis Perhutanan Negara di Putrajaya, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi (2001) menyatakan bahawa di bawah Rancangan Malaysia Ke Lapan (2001-2005), Majlis Perhutanan Negara (2001) telah mencadangkan agar penebangan pokok ditetapkan kepada 1.36 juta hektar atau 272,870 hektar setahun. Daripada keluasan tersebut, 42,870 hektar dijangkakan akan menghasilkan 2.75 juta meter padu kayu di Semenanjung Malaysia, 60,000 hektar (2.89 juta meter padu) di Sabah danl 70,000 hektar (9.5 juta meter padu) di Sarawak. Mengikut beliau lagi, jumlah eksport balak, kayu bergergaji, papan lapis, venir, dan produk lain berasaskan kayu telah meningkat kepada RM17.7 ribu juta pada tahun 2000 berbanding RM17.1 ribu juta pada tahun 1999 (Sumber: Lembaga Perkayuan Malaysia, 2001)

3

Daripada statistik yang dikeluarkan oleh Lembaga Perindustrian Perkayuan Malaysia-MTIB (2000), terdapat 1,127 buah kilang kayu bergergaji dan 1 lbuah kilang menghasilkan papan serpai beroperasi di Malaysia. Dengan jumlah tersebut adalah diharapkan ianya dapat menampung pengeluaran hasil balak seperti yang dirancang dalam Rancangan Malaysia Ke Lapan disamping 15 lagi jenis industri yang menghasilkan pelbagai bahan berasaskan kayu di Malaysia.

Diantara jenis-jenis bahan yang berasaskan kayu, papan lapis dikatakan mempunyai daya atau kadar penggunaan yang tinggi (Lionel, 1994). Walau bagaimanapun, sejak beberapa tahun yang lalu, telah ujud persaingan dengan bahan komposit lain. Industri komposit ini telah berkembang dengan cepat disebabkan sumber bahan mentah yang banyak. Ini termasuk balak yang berkualiti rendah, bahan buangan dari sektor pertanian, sisa hutan dan bahan buangan dari kilang yang mana ianya tidak dapat lagi digunakan. Tambahan lagi, dengan struktur bahan yang seragam, serta tekstur dan ciri-ciri papan yang sekata, tidak dapat dinafikan lagi, papan komposit akan mengambilalih tempat kayu padu dan bahan berasaskan kayu.

Menurut kajian oleh Lionel (1994), terdapat lapan kilang yang mengeluarkan papan komposit (contoh MDF) di Malaysia yang menggunakan sepenuhnya kayu getah (Hevea brasilliensis ) sebagai bahan utama yang mana teknologi yang digunakan hanya berdasarkan satu jenis spesis bekalan kayu. Manakala terdapat 2 buah kilang sahaja yang membuat papan komposit (MDF) menggunakan sisa kayu (Mohd. Nor, 1998).

Menurut Nor Rahmat (1998), bekalan kayu getah untuk masa akan datang dijangka menurun disamping persaingan serta kos bahan yang semakin tinggi (RM700 - RM800/tan). Selain kayu getah, dahan kelapa sawit juga digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan papan komposit. Walaupun mempunyai bahan mentah yang banyak, tetapi kos teknologi yang diperlukan amat tinggi. Sudah tiba masanya untuk mencari alternatif lain bagi menggantikan komoditi yang amat diperlukan ini. Kini, habuk kayu gergaji dari kilang papan dijangka mempunyai masa depan yang cerah untuk menggantikan kayu getah dan kelapa sawit dalam pembuatan papan komposit.

4

Disamping harga yang murah ( RM60-80/tan) penambahan teknologi tinggi juga kurang diperlukan.

Habuk kayu gergaji adalah sisa dari kilang papan dan ianya meliputi 90% dari sisa kilang dan bakinya meliputi kulit kayu, tanah dan sisa lain. Dengan penggunaannya, penambahan kos serta pencemaran persekitaran dapat dikurangkan. Untuk itu. segala maklumat dan alternatif yang sesuai harus dikenalpasti untuk memulakan penggunaan semula sepenuhnya sisa kilang ini. Salah satu alternatifnya ialah untuk menukar habuk kayu gergaji dari sisa kilang papan kepada produk yang mempunyai nilai tambah seperti papan serpai.

1.2

Latarbelakang Kajian

Habuk kayu adalah sisa kilang yang terhasil dari pemprosesan kayu gergaji. Oleh kerana penggunaannya agak terhad, limpahan habuk kayu ini akan mendatangkan masalah dalam penyelengaraannya. Keperluan untuk menempatkannya bertambah dari masa ke semasa dan bagi mengatasi masalah ini, habuk-habuk kayu ini akan digunakan sebagai bahan bakar bagi membekalkan haba, kepada tanur pengeringan atau dibuang atau ditanam begitu sahaja. Bagi tujuan pembekalan haba kepada tanur pengeringan ianya tidak dianggap sesuai kerana jumlah yang banyak diperlukan disebabkan habuk ini mudah terbakar. Untuk tujuan jualan, harganya terlalu rendah iaitu RM60 - RM 80 /tan dan kekurangan pasaran. Sisa industri ini akhirnya menjadi masalah kepada pihak kilang terutamanya dari segi pencemaran alam sekitar dan pengumpulannya. Bagi setiap satu meter padu balak tropika yang diproses, 30 - 3 5 % daripadanya akan menjadi sisa buangan seperti habuk kayu (Kollman, 1975).