Kumpulan Penyelidik

2) Mengamalkan sikap dan amalan jimat cermat 3) Mengamalkan cara hidup bermasyarakat secara demokratik 4) Mengamalkan prinsip berdikari 5) Memberi pen...

0 downloads 54 Views 3MB Size
Kumpulan Penyelidik: DR. HJH JAMILAH DIN NORANITA MOHD NOR ROSIDAH RASHID MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM

© Maktab Koperasi Malaysia Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa juga cara sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Maktab Koperasi Malaysia.

Perpustakaan Negara Analisis Kompetensi Anggota Lembaga Koperasi Sekolah dalam 100 Buah Sekolah-sekolah Gred A ISSN 1823-4844

Diterbitkan oleh:

Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi Maktab Koperasi Malaysia 103, Jalan Templer 46700 Petaling Jaya Selangor Tel: 03-79649000 Faks:03-79567882 www.mkm.edu.my

ii

ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk memberi fokus kepada koperasi sekolah dan tujuannya adalah untuk mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kejayaan koperasi sebagai elemen pengukur kompetensi, mengukur tahap penguasaan kompetensi Ahli Lembaga Koperasi (ALK) dan mengukur jurang kompetensi ALK.

Data kajian dikumpulkan melalui borang soal selidik secara ‘online’ dan pos. Borang soal selidik telah dihantar kepada semua 100 buah koperasi sekolah gred A yang telah dipilih secara rawak. Setiap koperasi diperuntukkan sebanyak enam salinan borang soal selidik untuk diisi oleh enam orang ALK. Bilangan ini adalah jumlah guru yang dilantik dalam mesyuarat agung seperti mana yang diperuntukkan dalam undangundang koperasi sekolah. Sebanyak 586 ALK telah menjawab soal selidik ini. Kajian ini adalah berdasarkan data statistik daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) sehingga 30 Jun 2011.

Kajian ini juga telah menerima pakai Model Mckinsey 7S sebagai faktor kejayaan koperasi sekolah. Faktor tersebut adalah strategi, gaya kepimpinan, nilai bersama, sistem, struktur, anggota/kakitangan koperasi dan kemahiran. Di dalam konteks kejayaan McKinsey, Skill (Kemahiran) merupakan faktor utama yang menyumbang kepada kejayaan koperasi sekolah dengan nilai min 3.47 iaitu elemen faktor kefahaman anggota terhadap koperasi serta penekanan terhadap aspek pembangunan dan pendidikan pengurusan dan pentadbiran. Faktor kedua ialah Share Value (Nilai Bersama) iaitu elemen anggota mengutamakan kepentingan koperasi, anggota bersedia mengambil tanggungjawab dalam koperasi dan ALK koperasi yang dipilih mestilah berjiwa koperasi dan berdedikasi. Faktor kedua seterusnya ialah Staff (Anggota/Kakitangan Koperasi) iaitu elemen sokongan anggota koperasi terhadap aktiviti koperasi dan majoriti daripada jumlah anggota adalah anggota yang aktif dengan nilai min masing-masing 3.38. Manakala kesemua faktor kejayaan ini ada dilaksanakan di koperasi sekolah dengan nilai peratusan melebihi 80 peratus. Nilai min juga telah diambil untuk mengukur tahap pencapaian yang diperlukan oleh ALK dan tahap pencapaian ALK sekarang. Faktor kompetensi yang amat diperlukan oleh ALK koperasi sekolah adalah pengurusan kewangan dengan nilai min sebanyak 3.62. Faktor kedua ialah disiplin diri dengan min 3.60. Faktor ketiga

iii

ialah pengurusan kerja dan masa serta kesediaan menerima tanggungjawab dengan min masing-masing 3.59. Manakala faktor kelima yang diperlukan ialah pengurusan perniagaan dengan nilai min 3.56. Manakala tahap kompetensi dalam kalangan ALK Koperasi menunjukkan mereka tidak mahir dengan peratusan melebihi 70 peratus iaitu responden yang menjawab skala tidak mahir dan amat tidak mahir. Faktor yang berada di kedudukan teratas adalah faktor disiplin dengan nilai min 1.87. Diikuti dengan faktor kedua ialah pengurusan kerja dan masa serta kesediaan menerima tanggungjawab dengan nilai min masing-masing ialah 1.84. Faktor keempat ialah bersedia untuk berubah dengan nilai min 1.78 dan faktor kelima ialah kestabilan emosi dengan min 1.76.

Jurang kompetensi telah diukur berdasarkan perbezaan nilai min di antara tahap pencapaian yang diperlukan oleh ALK dan tahap pencapaian ALK sekarang. Dapatan kajian menunjukkan faktor kompetensi yang memperolehi nilai jurang terbesar adalah kefahaman undang-undang kecil koperasi dan kefahaman peraturan tadbir urus koperasi dengan nilai jurang masing-masing -2.01. Diikuti pula dengan faktor kefahaman akta koperasi dan kefahaman dalam perundangan koperasi dengan jurang -1.98 serta faktor pengurusan perniagaan yang menunjukkan nilai jurang -1.94. Kajian juga menunjukkan Ahli Lembaga Koperasi Sekolah adalah tidak kompeten dalam menjalankan tugas sebagai seorang Ahli Lembaga Koperasi.

Kumpulan Penyelidik: Dr. Hjh Jamilah Din Noranita Mohd Nor Rosidah Rashid Muhammad Yusuf Ibrahim

Penyelidikan ini disiapkan pada tahun 2012.

iv

ISI KANDUNGAN

ABSTRAK KANDUNGAN KAJIAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN PERKATAAN

Halaman iii v vii viii viii

BAB 1

PENGENALAN

BAB 2

1.0 1.1 1.2 1.3

Latar Belakang Kajian Penyataan Masalah Objektif Kajian Kepentingan Kajian

SOROTAN KAJIAN

1 2 2 2

2.0

Koperasi: Konsep dan Tujuan Penubuhannya di Malaysia

5

Kemahiran Pengurusan Faktor Kejayaan Dan Kegagalan Sebuah Koperasi

10 10

Pengenalan Skop Kajian Batasan Kajian Pensampelan

15 15 15 15

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

2.6 2.7 BAB 3

Koperasi Sekolah

Matlamat dan Objektif Koperasi Sekolah Perniagaan dan Aktiviti Koperasi Sekolah Pengurusan Koperasi Sekolah Definisi Kompetensi 2.5.1 Jenis-Jenis Kompetensi 2.5.2 Model Kompetensi dan Tujuannya 2.5.3 Keperluan Kompetensi Anggota Lembaga

5 6 6 7 8 9 9 9

METODOLOGI KAJIAN 3.0 3.1 3.2 3.3

v

3.4

BAB 4

3.5

Kaedah Analisis

HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

BAB 5

Kaedah Pengumpulan Data 3.4.1 Pengumpulan Data Primer 3.4.2 Pengumpulan Data Sekunder

16 16 17 17

Pengenalan Latar Belakang Responden Keseluruhan Faktor Kejayaan Koperasi (Kepentingan) Pelaksanaan Unsur Kejayaan Mckinsey Kompetensi Ahli Lembaga Koperasi (Kepentingan) Pencapaian Kompetensi Ahli Lembaga Koperasi Jurang Kompetensi Ahli Lembaga Koperasi Cadangan Mempertingkatkan Kompetensi Ahli Lembaga Koperasi

19 19 23 28 32

Pengenalan Kesimpulan Kajian Cadangan Kajian

47 47 48

37 41 44

KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 5.1 5.2

BIBLIOGRAFI

vi

51

SENARAI JADUAL Jadual Jadual 2.1 Jadual 3.1 Jadual 4.1 Jadual 4.2 Jadual 4.3 Jadual 4.4 Jadual 4.5 Jadual 4.6 Jadual 4.7

Perkara Jadual Perbandingan antara Unsur Kejayaan McKinsey dengan Faktor-Faktor Kejayaan Koperasi untuk Mengukur Kompetensi Komponen Soal Selidik Kajian Latar Belakang Demografi Sampel Keseluruhan Kepentingan Unsur Kejayaan Mckinsey Pelaksanaan Unsur Kejayaan Mckinsey Tahap Kepentingan Kompetensi Ahli Lembaga Koperasi Tahap Pencapaian Kompetensi Ahli Lembaga Koperasi Jurang Kompetensi Ahli Lembaga Koperasi Cadangan bagi Meningkatkan Kompetensi ALK

Halaman 12 17 20 24 29 32 37 41 45

SENARAI RAJAH Rajah Rajah 2.1 Rajah 2.2

Perkara Carta Pengurusan Koperasi Sekolah Model McKinsey 7S

vii

Halaman 8 11

SENARAI SINGKATAN Singkatan SKM MKM KPDNKK JPK ALK KPM ANGKASA

Maksud Suruhanjaya Koperasi Malaysia Maktab Koperasi Malaysia Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Jabatan Pembangunan Koperasi Anggota Lembaga Koperasi Kementerian Pelajaran Malaysia Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia

viii

Bab 1 Pengenalan

BAB 1

PENGENALAN 1.0

Latar Belakang Kajian

Koperasi Sekolah telah diperkenalkan sejak tahun 1965 oleh Y.M. Prof. Diraja Ungku A.Aziz melalui hasil penubuhan Koperasi Kedai Buku Universiti Malaya. Penubuhan koperasi sekolah ini merupakan dimensi baru bagi pengurusan dalam persekitaran sekolah (Rohayati, 1996). Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mengiktirafkan kepentingan gerakan koperasi sekolah sebagai satu gandingan berkesan di antara kegiatan kurikulum akademik dan bukan akademik selari dengan dasar pelajaran 1979.

Pencapaian koperasi sekolah boleh dibanggakan walaupun kewujudannya lebih dilihat daripada sudut sosial berbanding ekonomi, namun kepentingan koperasi ini daripada struktur koperasi tanah air tidak dapat dinafikan. Koperasi sekolah menguasai 26.20 peratus bilangan gerakan koperasi di Malaysia iaitu sebanyak 31.62 peratus dalam keanggotaan tahun 2010 dan sebanyak 2.49 peratus perolehan berbanding dengan perolehan gerakan koperasi. Kini, koperasi sekolah tidak lagi dipandang sebagai kedai koperasi yang hanya menjual alat tulis untuk keperluan pelajar, malah setanding dengan koperasi dewasa kerana koperasi sekolah juga termasuk sebagai penyumbang kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK). Bukan itu sahaja, koperasi sekolah mampu menjadi model terbaik dalam pengurusan koperasi sekolah di peringkat antarabangsa apabila semakin banyak negara di Asia berhasrat mencontohi Malaysia dalam bidang tersebut termasuk Jepun, India dan Fiji yang datang ke Malaysia bagi menjalankan kajian untuk mempelajari selok-belok pengurusan koperasi sekolah.

1

Monograf Penyelidikan

1.1

Penyataan Masalah

Walau apapun peranan yang harus dimainkan oleh guru, koperasi sekolah masih terikat dengan undang-undangnya. Guru diberi mandat untuk memegang jawatan sebagai Ahli Lembaga Koperasi (ALK) masih tertakluk dengan peruntukan liabilitinya dengan Kementerian Pelajaran. Dalam persekitaran sebegini, hanya ALK yang kompeten sahaja boleh membuat sesuatu perubahan atau penambahbaikan dalam koperasi sekolah bagi mencapai objektif penubuhannya. Oleh yang demikian, kajian ini cuba mencungkil tahap kompetensi dalam kalangan guru-guru yang menjadi ALK koperasi sekolah dan mengenal pasti jurang kompetensi dalam kalangan mereka.

Koperasi sekolah mampu memberi saingan kepada koperasi dewasa jika mempunyai perancangan tersusun dan konsisten selain semangat yang gigih daripada pelajar dan guru. Paling penting adalah sokongan dan ruang perniagaan yang diberikan pengetua sekolah terhadap koperasi masing-masing. 1.2

Objektif Kajian

Secara amnya objektif kajian ini adalah seperti berikut: i.

ii.

iii. 1.3

Mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kejayaan koperasi sebagai elemen pengukur kompetensi Mengukur tahap penguasaan kompetensi ALK Mengukur jurang kompetensi ALK Kepentingan Kajian

Bidang kompetensi dan jurang kompetensi ALK yang dikaji merangkumi aspek kepimpinan, komunikasi, pengurusan dan pentadbiran, pengurusan sumber manusia, pengurusan kewangan dan audit, pemasaran dan jualan, kerja berpasukan, pembangunan diri, tadbir urus koperasi serta kelakuan. Oleh yang demikian, dapatan kajian ini dapat membantu pembuat dasar dan polisi seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK), Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan SKM untuk menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pembangunan koperasi sekolah di Malaysia.

2

Bab 1 Pengenalan

Bagi Maktab Koperasi Malaysia (MKM) sebagai peneraju dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan modal insan koperasi, dapatan ini boleh dijadikan asas pertimbangan untuk merangka program-program yang bersesuaian dengan ransangan kemajuan modal insan koperasi. Di peringkat koperasi, ANGKASA sebagai badan induk gerakan koperasi boleh memanfaatkan dapatan ini untuk menggerakkan koperasi sekolah sebagai organisasi ekonomi dan sosial yang boleh berganding rapat dengan masyarakat terutama dalam meningkatkan kualiti generasi pelapis negara Malaysia. Bagi koperasi sekolah khususnya, kajian ini juga boleh dijadikan panduan kepada seluruh koperasi sekolah di Malaysia dalam membuat perubahan dan penambahbaikan pengurusan koperasi agar mencapai objektif penubuhan koperasi sekolah.

3

Monograf Penyelidikan

Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong.

4

Bab 2 Sorotan Kajian

BAB 2

SOROTAN KAJIAN 2.0

Koperasi: Konsep dan Tujuan Penubuhannya di Malaysia

Menurut Hayati (2008), koperasi adalah antara entiti perniagaan atau organisasi yang berasaskan kepada konsep tolong-menolong dan keprihatinan terhadap masyarakat di sekelilingya. Keseluruhan strukturnya adalah berasaskan konsep berdikari dan kerjasama di mana ahli-ahlinya mempunyai hak, kewajipan dan tanggungjawab yang sama serta bersepakat untuk mengurus atau mentadbirnya secara bersama-sama. 2.1

Koperasi Sekolah

Idea penubuhan awal koperasi sekolah adalah daripada cetusan minda Profesor Diraja Ungku A. Aziz, semasa beliau bertugas sebagai Naib Canselor Universiti Malaya. Hasrat beliau tercatat dalam buku biografinya yang telah menggalakkan penubuhan sebuah badan koperatif pelajar pada 20 Oktober 1966 di Kampus Universiti Malaya dan seterusnya badan-badan koperatif pelajar yang lain (Salbiah, 1994). Lanjutan daripada buah fikiran Ungku ini, Gerakan Koperasi Sekolah dirasmikan penubuhannya pada 29 Mei 1968 dengan mengujinya (pilot project) pada sembilan buah sekolah menengah (ANGKASA, 1992). Memandangkan kejayaan yang dicapai oleh koperasi sekolah ini meningkat dengan baiknya dari tahun ke tahun, maka satu rancangan pembangunan telah diatur. Mengikut maklumat yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM), sehingga 30 Jun 2011 terdapat 2161 buah penubuhan koperasi sekolah yang berdaftar dengan keahlian berjumlah 2, 072, 979 orang dan saham bernilai RM 18, 383, 765.

5

Monograf Penyelidikan

2.2

Matlamat dan Objektif Koperasi Sekolah

Menurut Rohayati (1996) daripada (Jabatan Pembangunan Koperasi Malaysia, Kementerian Pendidikan 1994), antara matlamat dan objektif koperasi sekolah ialah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

8) 9) 2.3

Memajukan kepentingan sosioekonomi ahli-ahli menurut prinsip koperasi Mengamalkan sikap dan amalan jimat cermat Mengamalkan cara hidup bermasyarakat secara demokratik Mengamalkan prinsip berdikari Memberi pengalaman mentadbir, mengurus, membuat keputusan dan memimpin khususnya pemimpin koperasi dalam kalangan pelajar Menyertai kaedah dan masalah urusan perniagaan Memberi sokongan kepada sekolah dalam usaha-usaha yang memberi faedah kepada pelajar-pelajar. Membendung inflasi dalam kalangan penuntut-penuntut Mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian yang lebih berkualiti dan berkuantiti pada masa akan datang. Perniagaan dan Aktiviti Koperasi Sekolah

Kebanyakan koperasi sekolah adalah jenis pengguna. Koperasi jenis pengguna pada peringkat sekolah adalah bertujuan untuk menanam sifat berjimat-cermat dan membangunkan kemahiran keusahawanan dalam kalangan pelajar. Antara kegiatankegiatan koperasi sekolah yang lazimnya terdapat di Malaysia ialah: 1.

2. 3.

4. 5. 6.

Menjual barang-barang keperluan sekolah seperti buku-buku latihan, alat tulis, buku-buku teks, beg sekolah dan sebagainya. Menjual barang-barang keperluan penuntut seperti sabun, ubat gigi, kasut, pakaian seragam sekolah, kelengkapan sukan, keperluan dapur dan sebagainya. Menjalankan perniagaan kantin, kedai dobi dan kedai gunting rambut. Membantu sekolah dalam tugas pembekalan makanan kepada pelajar. Menjalankan kerja-kerja kontrak kecil. Menjalankan lain-lain khidmat untuk faedah dan kemudahan ahli khasnya dan pelajar amnya.

6

Bab 2 Sorotan Kajian

2.4

Pengurusan Koperasi Sekolah

Semua organisasi perniagaan memerlukan pengurusan yang sempurna, cekap dan efektif bagi melaksanakan objektif atau perniagaannya. Demikian juga dengan koperasi sekolah, pengurusan yang sempurna, cekap serta kompetensi yang ada dalam kalangan ALK amat penting bagi memastikan objektifnya tercapai dengan berkesan. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Kecil Koperasi Sekolah (1993), Ahli Lembaga Koperasi sekolah hendaklah mengandungi enam orang dan tidak lebih daripada lima belas orang yang terdiri daripada anggota yang dipilih oleh mesyuarat agung. Menurut seksyen 42, Akta Koperasi (1993) dan perenggan(d) fasal (1) undang-undang kecil 32 adalah seperti berikut: a)

Pengetua atau seorang Guru Penolong Kanan yang dinamakan oleh Pengetua boleh menjadi Pengerusi Koperasi b) Guru atau kakitangan; dan c) Penuntut

Secara ringkasnya, sistem pengurusan koperasi sekolah adalah seperti di Rajah 2.1. Mesyuarat Agung melantik Lembaga Koperasi dan Lembaga tersebut bertanggungjawab melantik seorang pengerusi, setiausaha dan bendahari dalam kalangan anggotanya dalam mesyuarat Lembaga yang diadakan menurut perenggan (b) fasal (1) undang-undang kecil 39.

7

Monograf Penyelidikan

Rajah 2.1 Carta Pengurusan Koperasi Sekolah

LEMBAGA

JAWATANKUASA KERJA Pengerusi Setiausaha Bendahari * Ahli Tambahan JAWATANKUASA KECIL / PEKERJA

BELIAN PENDIDIKAN 2.5

JUALAN

KANTIN

KELAS BIMBINGAN

AKAUN

KEBAJIKAN

DOBI KEAHLIAN

Definisi Kompetensi

Dubois (2004) mengatakan kompetensi adalah ciri-ciri yang terdapat oleh individu mengikut kesesuaian serta konsisten demi mencapai prestasi yang diperlukan. Ciri-ciri ini termasuklah ilmu, kemahiran, aspek dalam imej sendiri, motif sosial, personaliti, corak pemikiran, penetapan minda dan cara berfikir, perasaan dan tindakan. Manakala Hellriegel (2005) mendefinisikan kompetensi sebagai kombinasi pengetahuan, kemahiran, kelakuan dan sikap yang menyumbang kepada pekerja yang efektif.

8

Bab 2 Sorotan Kajian

2.5.1 Jenis-Jenis Kompetensi Menurut Dubois (2004), terdapat empat jenis kompetensi iaitu: i)

ii)

iii) iv)

Kompetensi fungsi (functional competency) atau teknikal yang berkait rapat dengan kerja khusus yang dilakukan. Kompetensi bukan teknikal juga yang berkait rapat dengan kerja tetapi ia juga boleh berbentuk umum (generic competency). Kompetensi asas (basic competency) atau kemahiran asas seperti membaca dan mengira. Kompetensi abstrak yang digunakan oleh pekerja dalam melakukan kerja seperti kebolehan untuk bersabar atau kebolehan untuk menerima sesuatu yang tidak jelas (ambiguity).

2.5.2 Model Kompetensi dan Tujuannya Menurut Dubois (2004), model kompetensi adalah penerangan yang ditulis mengenai kompetensi yang diperlukan untuk mencapai prestasi yang berjaya atau menjadi contoh dalam kategori tugas, kerja kumpulan, jabatan, bahagian atau organisasi.

Dr. Paul Squires menyatakan bahawa model kompetensi boleh digunakan untuk mengenal pasti jurang kemahiran dalam syarikat. Menurut Dubois (2004) lagi, model kompetensi jika digunakan dengan sebaiknya, akan memberi keupayaan untuk memenuhi keperluan perniagaan. 2.5.3 Keperluan Kompetensi Anggota Lembaga Anggota lembaga adalah satu kumpulan pengurusan yang amat penting dalam menjayakan koperasi. The National Council for Voluntary Organizations (2005), dalam penyelidikan mereka terhadap anggota lembaga kepada organisasi bukan berasaskan keuntungan (non-profit organization) mengatakan terdapat enam bidang kompetensi anggota lembaga yang dapat memberi perbezaan kepada prestasi antara satu organisasi dengan organisasi yang lain iaitu: i) ii)

Dimensi Konteks Organisasi Dimensi Pendidikan

9

Monograf Penyelidikan

iii) iv) v) vi)

Dimensi Interpersonal Dimensi Analitikal Dimensi Politikal Dimensi Strategik

Menurut kajian ini, Lembaga yang membangunkan kompetensi dalam enam bidang ini, mempunyai keupayaan untuk mencorak organisasi dengan kepimpinan berkualiti. Anggota lembaga yang sentiasa memperbaiki kemahiran kepimpinan mereka boleh membawa organisasi lebih berjaya dalam pendapatan operasi, pendapatan bersih, harta institusi, rizab kewangan dan pelaburan berkadar dalam bidang perkhidmatan. 2.6

Kemahiran Pengurusan

Terdapat tiga jenis keperluan asas kemahiran pengurusan bagi seseorang pengurus untuk berjaya dalam matlamatnya, iaitu: i)

ii) iii) 2.7

Kemahiran Teknikal - Keupayaan untuk memahami dan menggunakan teknik, kaedah-kaedah, peralatan dan prosedur-prosedur pengetahuan serta kecekapan tertentu. Kemahiran Kemanusiaan - Keupayaan untuk bekerja, memahami dan memotivasikan orang lain sama ada kepada seseorang individu atau kumpulan dengan cara yang sihat. Kemahiran Konseptual - Keupayaan mental untuk menganalisis dan mengenal pasti situasi organisasi yang kompleks secara menyeluruh. Faktor Kejayaan dan Kegagalan Sebuah Koperasi

Faktor-faktor kejayaan koperasi mempunyai kaitan dengan sebuah kajian oleh McKinsey yang menyatakan bahawa terdapat tujuh unsur utama bagi kejayaan sesebuah organisasi yang telah dirumuskan sebagai Model McKinsey 7S seperti di Rajah 2.2. Tujuh unsur utama tersebut ialah: i) ii) iii) iv) v)

Strategy (Strategi) Style (Gaya Kepimpinan Organisasi) Share value (Nilai-nilai bersama yang dihayati oleh anggota organisasi) System (Sistem, dasar dan prosedur yang diamalkan) Structure ( Struktur bagaimana organisasi itu disusun)

10

Bab 2 Sorotan Kajian

vi) vii)

Staff (Anggota atau kakitangan organisasi) Skill (Kemahiran dan kompetensi pengurusan dan kakitangan) Rajah 2.2 Model McKinsey 7S

Structure

Strategy

Systems

Shared Systems

Skills

Style

Staff

Setelah dibuat perbandingan dengan Model McKinsey 7s didapati terdapat beberapa faktor kejayaan dalam sesebuah koperasi boleh di terima pakai oleh koperasi sekolah dalam kajian ini. Berdasarkan faktor-faktor kejayaan di atas, penyelidik telah mengambil faktor-faktor tersebut menjadi elemen pengukur kepada faktor kompetensi kajian ini seperti Jadual 2.1.

11

Monograf Penyelidikan

Jadual 2.1: Jadual Perbandingan antara Unsur Kejayaan McKinsey dengan Faktor-Faktor Kejayaan Koperasi untuk Mengukur Kompetensi

BIL 1.

2.

UNSUR KEJAYAAN MCKINSEY Strategy (Strategi)

Style (Gaya Kepimpinan)

FAKTOR-FAKTOR KEJAYAAN KOPERASI

ELEMEN KOMPETENSI

1. Perancangan strategi perniagaan (termasuk visi dan misi yang jelas)

Pembangunan Visi

5. Kedudukan premis perniagaan yang strategik

Pengurusan Perniagaan

2. Produk atau perkhidmatan yang bersifat peribadi. 3. Produk atau perkhidmatan yang memenuhi keperluan ahli 4. Koperasi mempunyai peluang perniagaan yang sihat 6. Kesediaan pengurusan untuk membuat perubahan selaras dengan keperluan semasa 7. Anggota lembaga yang berorientasikan perniagaan

8. Sokongan Anggota Lembaga Koperasi terhadap aktiviti koperasi 9. Integriti yang tinggi dalam kalangan ALK

10. Semangat keupayaan bersama dalam kalangan ALK 11. ALK menjiwai nilai-nilai koperasi

12

Pengurusan Perniagaan Pengurusan Perniagaan Pengurusan Perniagaan

Bersedia untuk berubah Bercirikan Usahawan

Dorongan dan Ketahanan

Kefahaman Peraturan Tadbir Urus Koperasi Dorongan dan ketahanan Kesediaan menerima tanggungjawab

Bab 2 Sorotan Kajian

3.

4.

Share value (Nilai bersama)

System (Sistem)

12. Anggota mengutamakan kepentingan koperasi

Proaktif/Inisiatif

14. ALK koperasi yang dipilih mestilah berjiwa koperasi dan berdedikasi

Bercirikan Usahawan

13. Anggota bersedia mengambil tanggungjawab dalam koperasi

15. Sistem pengurusan dan kawalan kewangan yang baik

Pengurusan Kewangan

17. Penekanan kepada inovasi dalam perniagaan koperasi

Bercirikan Usahawan

16. Proses pembuatan keputusan yang telus 18. Sistem operasi yang mudah dan mempercepatkan urus niaga

5.

Structure ( Struktur)

Kesediaan menerima tanggungjawab

19. Penglibatan ALK dalam koperasi perlu diambil kira dalam penilaian prestasi tahunan

Kefahaman Peraturan Tadbir Urus Koperasi Pengurusan Perniagaan Dorongan dan Ketahanan

20. Sokongan daripada pihak sekolah

Dorongan dan Ketahanan

22. Sokongan daripada ANGKASA

Dorongan dan Ketahanan

21. Sokongan daripada SKM

23. Sokongan daripada Jabatan/ Kementerian Pendidikan

13

Dorongan dan Ketahanan Dorongan dan Ketahanan

Monograf Penyelidikan

6.

7.

Staff (Anggota/ kakitangan koperasi) Skill (Kemahiran)

24. ALK yang terlibat secara aktif dalam aktiviti koperasi perlu dianggap sama seperti aktiviti ko-kurikulum yang ada

Dorongan dan Ketahanan

26. Sokongan anggota koperasi terhadap aktiviti koperasi

Dorongan dan Ketahanan

25. ALK perlu diberi pengurangan jam mengajar

27. Majoriti daripada jumlah anggota adalah anggota yang aktif

28. Kefahaman anggota terhadap koperasi

29. Penekanan terhadap aspek pembangunan dan pendidikan pengurusan dan pentadbiran

14

Dorongan dan Ketahanan

Pengurusan Perniagaan

Kefahaman Undang-Undang Kecil Koperasi Pengurusan Perniagaan

Bab 3 Metodologi Kajian

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN 3.0 Pengenalan Bab ini menerangkan metodologi yang digunakan dalam kajian ini yang meliputi skop kajian, batasan kajian, persampelan, kaedah pengumpulan data dan kaedah analisis. 3.1

Skop Kajian

Skop kajian terdiri daripada koperasi sekolah yang ditubuhkan di sekolah-sekolah harian Gred A yakni sekolah-sekolah yang mempunyai pelajar-pelajar yang melebihi 1500 orang. Anggota Lembaga Koperasi Sekolah dalam 100 Buah Sekolah Gred A di Malaysia yang dijadikan responden terhad kepada guru-guru sekolah sahaja. Selain itu, koperasi sekolah yang dipilih ditentukan mempunyai aktiviti melebihi lima tahun beroperasi. 3.2

Batasan Kajian

Pihak penyelidik sukar untuk menemubual ALK koperasi sekolah secara bersemuka memandangkan mereka terdiri daripada guru-guru yang sentiasa sibuk dengan tugasan mengajar dan kokurikulum sepanjang hari. Sekolah juga mempunyai kalendar takwim yang padat yang perlu dipenuhi dan diikuti terutama musim peperiksaan. Oleh yang demikian, kajian ini hanya mempunyai tempoh masa yang amat terhad. 3.3 Pensampelan Sampel diperoleh daripada data statistik koperasi sekolah sehingga Jun 2011 yang dikeluarkan oleh SKM. Kaedah pensampelan strata secara rawak mengikut kawasan geografi atau lokasi mengikut negeri sebagai asas strata telah diguna pakai. Kajian

15

Monograf Penyelidikan

menetapkan kriteria koperasi sekolah yang dipilih hendaklah telah beroperasi selama lima tahun dan ke atas serta mempunyai aktiviti ekonomi yang menjana pendapatan koperasi. Bagi responden iaitu ALK, kajian memberi fokus kepada guru-guru sahaja yang memegang jawatan ALK dalam koperasi sama ada secara dipilih sewaktu mesyuarat agung atau dilantik oleh pengetua sekolah. 3.4

Kaedah Pengumpulan Data

Kaedah pengumpulan data bagi kajian ini melalui data primer dan data sekunder. 3.4.1 Pengumpulan Data Primer

Pasukan penyelidik telah mengumpul data primer melalui borang soal selidik secara “online” dan pos. Borang soal selidik telah dihantar kepada semua 100 buah koperasi sekolah gred A yang telah dipilih secara “stratified random sampling”. Setiap koperasi diperuntukkan sebanyak enam salinan borang soal selidik untuk diisi oleh enam orang ALK. Bilangan ini adalah jumlah guru yang dilantik dalam mesyuarat agung seperti mana yang diperuntukkan dalam undang-undang koperasi sekolah. Para penyelidik telah melantik salah seorang daripada ALK tersebut sebagai pembanci untuk mengumpul data yang diperlukan.

Daripada 600 borang soal selidik telah dihantar dan sebanyak 586 telah diterima dan digunakan untuk keseluruhan analisis kajian ini setelah proses “data cleaning”. Pembangunan soal selidik mengandungi empat bahagian seperti di Jadual 3.1.

16

Bab 3 Metodologi Kajian

Jadual 3.1: Komponen Soal Selidik Kajian Bahagian

Kandungan

Tujuan

Latar belakang responden

Mengenal pasti latar belakang responden

C

Kompetensi (Ilmu dan kemahiran yang diperlukan)

D

Cadangan

Mengenal pasti kepentingan kompetensi (Ilmu dan kemahiran yang diperlukan) sebagai ALK serta tahap pencapaiaannya di koperasi

A B

Faktor-faktor kejayaan sesebuah koperasi

Mengenal pasti kepentingan faktorfaktor kejayaan sesebuah koperasi serta pelaksanaannya di koperasi yang menjadi pengukur faktor kompetensi

Mendapatkan pandangan terhadap cara bagaimana untuk meningkatkan kompetensi ALK Koperasi Sekolah

3.4.2 Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui sorotan kajian berdasarkan kepada pangkalan data “online” dan kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan tajuk kajian ini. Maklumat sekunder juga diperoleh daripada laporan SKM dan agensi-agensi lain yang berkaitan, laporan tahunan koperasi daripada tahun 2008 hingga 2011 serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penyelidikan ini. 3.5

Kaedah Analisis

Kajian ini dianalisis menggunakan perisian SPSS. Profil demografi responden dibentang menggunakan deskripsi statistik ringkas yang sesuai seperti jantina, umur, kelulusan tertinggi, mata pelajaran yang di ajar, sesi persekolahan, penglibatan dalam ko-kurikulum, tempoh memegang jawatan di koperasi dan lain-lain faktor.

17

Monograf Penyelidikan

Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong.

18

Bab 4 Hasil Kajian dan Perbincangan

BAB 4

HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN 4.0 Pengenalan

Bab ini membincangkan tentang hasil kajian seperti latar belakang responden keseluruhan, faktor-faktor kejayaan koperasi sekolah berdasarkan unsur kejayaan Model McKinsey 7s, kompetensi ALK berdasarkan 18 faktor kompetensi dan cadangan untuk meningkatkan kompetensi sebagai Ahli Lembaga Koperasi Sekolah. 4.1

Latar Belakang Responden Keseluruhan

Analisis kajian ini dapat diringkaskan seperti Jadual 4.1 iaitu latar belakang demografi bagi sampel secara keseluruhan. Berdasarkan dapatan kajian didapati majoriti responden adalah Ahli Lembaga Biasa di koperasi sekolah (53.2%) dan guru wanita yang paling ramai memegang jawatan sebagai ALK (74.4%). Daripada segi umur, lebih separuh reponden yang berusia 21 hingga 40 tahun (58.4%) serta berpendidikan Ijazah Sarjana Muda dan ke atas (96.1%). Manakala bagi mata pelajaran yang diajar majoritinya responden mengajar subjek Matematik (18.8%) dan subjek Sastera merupakan peratusan yang terendah (3.2%) dan mengajar pada sesi pagi (84.5%). Bagi penglibatan dalam aktiviti Ko-kurikulum (67.7%) terlibat dengan persatuan/kelab. Lebih separuh (54.6%) telah memegang jawatan sebagai ALK selama tiga tahun dan ke bawah dan majoritinya adalah dilantik atau dinamakan oleh sekolah (68.9%). Majoriti menyatakan mereka tidak pernah mengikuti kursus dan latihan yang berkaitan dengan koperasi di MKM, SKM dan di tempat-tempat lain yang menunjukkan peratusan sebanyak (80.2%, 70.8% dan 93.5%). Kebanyakan mereka hanya mengikuti kursus dan latihan di ANGKASA iaitu sebanyak satu hingga lima kursus (56.5%).

19

Monograf Penyelidikan

Kebanyakan ALK yang datang berkursus telah mengikuti kursus yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran koperasi (53.4%) dan peratusan yang terendah adalah kursus mengikut fungsi tugas (8.2%). ALK ini juga ingin mengikuti kursuskursus lain di masa akan datang seperti pengurusan dan pentadbiran koperasi, teknologi maklumat, pembangunan diri dan motivasi serta fungsi tugas (contoh: pengurusan projek, pemasaran produk) di mana peratusan yang ditunjukkan adalah hampir antara satu sama lain (35.5%, 35.3%, 33.8%. 30.4%). Jadual 4.1: Latar Belakang Demografi Sampel Keseluruhan

Pemboleh ubah Jawatan dalam Lembaga

Jantina Umur : Minima=24 Maksima=58 Median=38 Min=38.6 Mod=29

Kelulusan tertinggi

Mata pelajaran yang di ajar

Kategori

Bilangan

Peratus (%)

Pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Lembaga Koperasi (Biasa)

78 99 97 312

13.3 16.9 16.6 53.2

Lelaki Perempuan

21 - 30 Tahun 31 - 40 Tahun 41 - 50 Tahun 51 - 58 Tahun

150 436 161 181 165 79

25.6 74.4

HSC/STPM Diploma Ijazah Sarjana Muda Sarjana (Masters) Lain -lain

9 14 517 39 7

1.5 2.4 88.2 6.7 1.2

62 68

10.6 11.6

Bahasa Melayu Matematik Sains Sejarah Pengetahuan Agama Islam/Moral Prinsip Akaun Kemahiran Hidup

20

90 110 41 60 48

27.5 30.9 28.2 13.5

15.4 18.8 7.0 10.2 8.2

Bab 4 Hasil Kajian dan Perbincangan

Pemboleh ubah

Sesi persekolahan Penglibatan dalam Ko-kurikulum Pengalaman memegang jawatan sebagai ALK

Bidang Tugas/ Tanggungjawab sebagai ALK

Kategori Ekonomi Asas Bahasa Inggeris Matematik Tambahan Biologi/Kimia/Fizik Geografi Pendidikan Seni dan Visual Sastera Perdagangan Lain-Lain

Bilangan

Peratus (%)

36 36 24 37 39 38

6.1 6.1 4.1 6.3 6.7 6.5

19 52 95

3.2 8.9 16.2

333 397 295 79

56.8 67.7 50.3 13.5

Pagi Petang Pagi dan petang

495 70 21

Kurang dari 1 tahun 1-3 tahun 4-6 tahun 7-9 tahun 10 tahun dan ke atas Lain-Lain Tiada Kaitan

94 226 135 58 73 106 343

Pasukan beruniform Persatuan/Kelab Sukan Lain-Lain

Pemasaran dan Jualan Pentadbiran/ Kesetiausahaan Pengurusan Kakitangan Pelaburan Pengurusan Hal Ehwal Anggota Kewangan/Akaun Pengurusan Projek Lain-lain

21

197 163 95 62 96

147 104 58

84.5 11.9 3.6

16.0 38.6 23.0 9.9 12.5 18.1 58.5 33.6 27.8 16.2 10.6 16.4 25.1 17.7 9.9

Monograf Penyelidikan

Pemboleh ubah Kursus dan latihan yang berkaitan dengan koperasi di MKM Kursus dan latihan yang berkaitan dengan koperasi di ANGKASA Kursus dan latihan yang berkaitan dengan koperasi di SKM Kursus dan latihan yang berkaitan dengan koperasi di tempat lain Latihan yang pernah diikuti

Kategori Tiada Kursus 1-5 Kursus 6-10 Kursus 11 ke atas Tiada Kursus 1-5 Kursus 6-10 Kursus 11 ke atas Tiada Kursus 1-5 Kursus 6-10 Kursus 11 ke atas Tiada Kursus 1-5 Kursus

Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi Teknologi Maklumat Kewangan Perundangan Koperasi Pembangunan diri dan motivasi Fungsi tugas (contoh:Pengurusan Projek, Pemasaran Produk) Lain-Lain

22

Bilangan

Peratus (%)

470 112 3 1

80.2 19.1 0.5 0.2

228 331 18 9

38.9 56.5 3.1 1.5

415 166 3 2

70.8 28.3 0.5 0.3

548 38

93.5 6.5

313

53.4

48

8.2

46 148 146 65

153

7.8 25.3 24.9 11.1

26.1

Bab 4 Hasil Kajian dan Perbincangan

Pemboleh ubah Latihan yang ingin diikuti

4.2

Kategori

Bilangan

Peratus (%)

Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi Teknologi Maklumat Kewangan Perundangan Koperasi Pembangunan diri dan motivasi Fungsi tugas (contoh:Pengurusan Projek, Pemasaran Produk) Lain-Lain

208

35.5

178 40

30.4 6.8

207 175 113 198

35.3 29.9 19.3 33.8

Faktor Kejayaan Koperasi (Kepentingan)

Jadual 4.2 menunjukkan ringkasan daripada hasil soal selidik dalam kalangan ALK Koperasi Sekolah. Ia memaparkan jumlah peratus penting dan amat penting iaitu mengambarkan faktor-faktor kejayaan yang dianggap penting oleh responden. Faktorfaktor ini telah digunakan semasa analisis jurang kompetensi. Terdapat 29 faktor kejayaan yang diterima sebagai penting dalam kejayaan koperasi oleh ALK Koperasi Sekolah. Kesemua faktor-faktor kejayaan ini menunjukkan nilai peratusan melebihi 90 peratus. Di dalam konteks kejayaan McKinsey, Skill (Kemahiran) merupakan faktor utama yang menyumbang kepada kejayaan koperasi sekolah dengan nilai min 3.47 iaitu elemen faktor kefahaman anggota terhadap koperasi serta penekanan terhadap aspek pembangunan dan pendidikan pengurusan dan pentadbiran. Faktor kedua ialah Share Value (Nilai Bersama) iaitu elemen anggota mengutamakan kepentingan koperasi, anggota bersedia mengambil tanggungjawab dalam koperasi dan ALK koperasi yang dipilih mestilah berjiwa koperasi dan berdedikasi. Faktor kedua seterusnya ialah Staff (Anggota/Kakitangan Koperasi) iaitu elemen sokongan anggota koperasi terhadap aktiviti koperasi dan majoriti daripada jumlah anggota adalah anggota yang aktif dengan nilai min masing-masing 3.38.

23

Monograf Penyelidikan

Jadual 4.2: Kepentingan Unsur Kejayaan Mckinsey

Unsur Kejayaan McKinsey (Kepentingan)

Skill (Kemahiran) 1. Kefahaman anggota terhadap koperasi. 2. Penekanan terhadap aspek pembangunan dan pendidikan pengurusan dan pentadbiran. Share Value (Nilai Bersama) 1. Anggota mengutamakan kepentingan koperasi. 2. Anggota bersedia mengambil tanggungjawab dalam koperasi. 3. ALK koperasi yang dipilih mestilah berjiwa koperasi dan berdedikasi. Staff (Anggota/ kakitangan koperasi) 1. Sokongan anggota koperasi terhadap aktiviti koperasi. 2. Majoriti daripada jumlah anggota adalah anggota yang aktif.

Bilangan

Peratus (%)

Amat Tidak Penting

5

0.9

Penting

280

47.8

Amat Tidak Penting

4

0.7

Tidak Penting Amat Penting Tidak Penting

9

292

11

1.5

49.8

1.9

Penting

328

56.0

Amat Penting

243

41.5

Amat Tidak Penting

4

0.7

Tidak Penting Penting Amat Penting

26

302 254

24

4.4

51.5 43.3

Peratus Penting& Amat Penting (%)

96.9

Min

3.47

97.5

3.38

94.8

3.38

Bab 4 Hasil Kajian dan Perbincangan

Faktor keempat ialah Structure (Struktur) iaitu sokongan daripada pihak sekolah, SKM, ANGKASA dan jabatan/kementerian pendidikan, ALK yang terlibat secara aktif dalam aktiviti koperasi perlu dianggap sama seperti aktiviti ko-kurikulum yang ada dan ALK perlu diberi pengurangan jam mengajar dengan nilai min sebanyak 3.37. Manakala, faktor kelima ialah System (Sistem) iaitu elemen sistem pengurusan dan kawalan kewangan yang baik, proses pembuatan keputusan yang telus, penekanan kepada inovasi dalam perniagaan koperasi, sistem operasi yang mudah dan mempercepatkan urusniaga dan penglibatan ALK dalam koperasi perlu diambil kira dalam penilaian prestasi tahunan dengan nilai min 3.30. Jadual 4.2: Kepentingan Unsur Kejayaan Mckinsey (samb.)

Unsur Kejayaan McKinsey (Kepentingan)

Structure (Struktur)

1. Sokongan daripada pihak sekolah 2. Sokongan daripada SKM 3. Sokongan daripada ANGKASA

4. Sokongan daripada Jabatan/Kementerian Pendidikan

5. ALK yang terlibat secara aktif dalam aktiviti koperasi perlu dianggap sama seperti aktiviti ko-kurikulum yang ada

Amat Tidak Penting Tidak Penting Penting

Amat Penting

Bilangan

Peratus (%)

4

0.7

339

57.8

10

233

6. ALK perlu diberi pengurangan jam mengajar

25

Peratus Penting& Amat Penting (%)

Min

97.6

3.37

1.7

39.8

Monograf Penyelidikan

Unsur Kejayaan McKinsey (Kepentingan)

System (Sistem) 1. Sistem pengurusan dan kawalan kewangan yang baik. 2. Proses pembuatan keputusan yang telus. 3. Penekanan kepada inovasi dalam perniagaan koperasi

4. Sistem operasi yang mudah dan mempercepatkan urus niaga

5. Penglibatan ALK dalam koperasi perlu diambil kira dalam penilaian prestasi tahunan

Bilangan

Peratus (%)

Amat Tidak Penting

3

0.5

Penting

9

381

1.5

Tidak Penting

Peratus Penting& Amat Penting (%)

Min

65.0 3.30

Amat Penting

193

32.9

97.9

Faktor keenam ialah Style (Gaya Kepimpinan) iaitu kesediaan pengurusan untuk membuat perubahan selaras dengan keperluan semasa, anggota lembaga yang berorientasikan perniagaan, sokongan ALK terhadap aktiviti koperasi, integriti yang tinggi dalam kalangan ALK, semangat keupayaan bersama dalam kalangan ALK dan ALK menjiwai nilai-nilai koperasi dengan nilai min 3.17. Faktor ketujuh ialah Strategy (Strategi) iaitu perancangan strategi perniagaan, produk atau perkhidmatan yang bersifat peribadi dan yang memenuhi keperluan ahli, koperasi mempunyai peluang perniagaan yang sihat dan kedudukan premis perniagaan yang strategik dengan nilai min 3.15.

26

Bab 4 Hasil Kajian dan Perbincangan

Jadual 4.2: Kepentingan Unsur Kejayaan Mckinsey (samb.)

Unsur Kejayaan McKinsey (Kepentingan)

Style (Gaya Kepimpinan) 1. Kesediaan pengurusan untuk membuat perubahan selaras dengan keperluan semasa

2. Anggota lembaga yang berorientasikan perniagaan. 3. Sokongan Anggota Lembaga Koperasi terhadap aktiviti koperasi.

4. Integriti yang tinggi dalam kalangan ALK

5. Semangat keupayaan bersama di kalangan ALK.

Amat Tidak Penting Tidak Penting

Bilangan

Peratus (%)

5

0.9

19

3.2

Penting

432

73.7

Amat Penting

130

22.2

6. ALK menjiwai nilainilai koperasi

27

Peratus Penting& Amat Penting (%)

Min

95.9

3.17

Monograf Penyelidikan

Unsur Kejayaan McKinsey (Kepentingan)

Strategy (Strategi) 1. 2. 3. 4. 5.

4.3

Perancangan strategi perniagaan (termasuk visi dan misi yang jelas).

Produk atau perkhidmatan yang bersifat peribadi. Produk atau perkhidmatan yang memenuhi keperluan ahli.

Koperasi mempunyai peluang perniagaan yang sihat Kedudukan premis perniagaan yang strategik

Bilangan

Peratus (%)

4

0.7

Tidak Penting

20

3.4

Penting

446

76.1

Amat Tidak Penting

Amat Penting

116

19.8

Peratus Penting& Amat Penting (%)

Min

3.15 95.9

Pelaksanaan Unsur Kejayaan Mckinsey

Jadual 4.3 menunjukkan ringkasan daripada hasil soal selidik dalam kalangan ALK Koperasi Sekolah. Ia memaparkan faktor-faktor kejayaan yang dinyatakan sebelum ini telah dilaksanakan oleh koperasi sekolah. Peratus yang ditunjukkan dalam jadual menunjukkan majoriti responden yang mengatakan ‘Ya’ terhadap pelaksanaan faktorfaktor kejayaan tersebut dengan nilai peratusan melebihi 80 peratus. Dalam konteks kejayaan McKinsey, pelaksanaan faktor-faktor kejayaan yang mendapat nilai peratusan tertinggi ialah elemen Style (Gaya Kepimpinan) iaitu kesediaan pengurusan untuk membuat perubahan selaras dengan keperluan semasa, anggota lembaga yang berorientasikan perniagaan, sokongan ALK terhadap aktiviti koperasi, integriti yang tinggi dalam kalangan ALK, semangat keupayaan bersama dalam kalangan ALK dan ALK menjiwai nilai-nilai koperasi dengan peratusan sebanyak 97.8

28

Bab 4 Hasil Kajian dan Perbincangan

peratus diikuti faktor kedua Strategy (Strategi) iaitu perancangan strategi perniagaan, produk atau perkhidmatan yang bersifat peribadi dan yang memenuhi keperluan ahli, koperasi mempunyai peluang perniagaan yang sihat dan kedudukan premis perniagaan yang strategik dengan peratusan sebanyak 97.4 peratus. Faktor ketiga ialah System (Sistem) iaitu sistem pengurusan dan kawalan kewangan yang baik, proses pembuatan keputusan yang telus, penekanan kepada inovasi dalam perniagaan koperasi, sistem operasi yang mudah dan mempercepatkan urusniaga dan penglibatan ALK dalam koperasi perlu diambil kira dalam penilaian prestasi tahunan dengan nilai 96.6 peratus. Jadual 4.3: Pelaksanaan Unsur Kejayaan Mckinsey Bilangan

Peratus (%)

Ya

573

97.8

Tidak

13

2.2

Ya

571

97.4

Tidak

15

2.6

Unsur Kejayaan McKinsey (Pelaksanaan) Style (Gaya Kepimpinan) 1. Kesediaan pengurusan untuk membuat perubahan selaras dengan keperluan semasa. 2. Anggota lembaga yang berorientasikan perniagaan. 3. Sokongan Anggota Lembaga Koperasi terhadap aktiviti koperasi. 4. Integriti yang tinggi dalam kalangan ALK. 5. Semangat keupayaan bersama dalam kalangan ALK. 6. ALK menjiwai nilai-nilai koperasi. Strategy (Strategi) 1. Perancangan strategi perniagaan (termasuk visi dan misi yang jelas). 2. Produk atau perkhidmatan yang bersifat peribadi. 3. Produk atau perkhidmatan yang memenuhi keperluan ahli. 4. Koperasi mempunyai peluang perniagaan yang sihat. 5. Kedudukan premis perniagaan yang strategik.

29

Monograf Penyelidikan

Bilangan

Peratus (%)

Ya

566

96.6

Tidak

20

23.4

Unsur Kejayaan McKinsey (Pelaksanaan) System (Sistem) 1. Sistem pengurusan dan kawalan kewangan yang baik. 2. Proses pembuatan keputusan yang telus. 3. Penekanan kepada inovasi dalam perniagaan koperasi. 4. Sistem operasi yang mudah dan mempercepatkan urusniaga. 5. Penglibatan ALK dalam koperasi perlu diambil kira dalam penilaian prestasi tahunan.

Faktor yang berada di kedudukan keempat adalah Structure (Struktur) iaitu sokongan daripada pihak sekolah, SKM, ANGKASA dan jabatan/kementerian pendidikan, ALK yang terlibat secara aktif dalam aktiviti koperasi perlu dianggap sama seperti aktiviti ko-kurikulum yang ada dan ALK perlu diberi pengurangan jam mengajar dengan nilai 95.9 peratus, kelima adalah Share Value (Nilai Bersama) iaitu elemen anggota mengutamakan kepentingan koperasi, anggota bersedia mengambil tanggungjawab dalam koperasi dan ALK koperasi yang dipilih mestilah berjiwa koperasi dan berdedikasi dengan nilai 94.9 peratus. Kedudukan faktor yang keenam adalah Staff (Anggota/Kakitangan Koperasi) iaitu sokongan anggota koperasi terhadap aktiviti koperasi dan majoriti daripada jumlah anggota adalah anggota yang aktif dengan dengan peratusan sebanyak 92.0 peratus dan kedudukan ketujuh ialah Skill (Kemahiran) iaitu faktor kefahaman anggota terhadap koperasi serta penekanan terhadap aspek pembangunan dan pendidikan pengurusan dan pentadbiran dengan peratusan sebanyak 83.6 peratus.

Secara keseluruhannya, kesemua elemen-elemen dalam unsur kejayaan Mckinsey ada dilaksana dan dipraktikkan oleh koperasi sekolah. Daripada sudut kepentingan serta pelaksanaan unsur-unsur kejayaan Mckinsey, terdapat hubung kait dengan kompetensi ALK koperasi sekolah. Berdasarkan dapatan kajian ini menunjukkan bahawa majoriti ALK mengatakan elemen 7 Mckinsey merupakan faktor penting dalam menyumbang kepada kejayaan sesebuah koperasi sekolah. ALK koperasi sekolah ini juga majoritinya telah melaksanakan kesemua unsur-unsur kejayaan tersebut. Walau bagaimana pun, berdasarkan faktor kejayaan ini secara tidak langsung kita dapat

30

Bab 4 Hasil Kajian dan Perbincangan

mengukur kompetensi yang ada dalam kalangan ALK koperasi sekolah sama ada mereka yang telah melaksanakan faktor ini kompeten ataupun tidak. Jadual 4.3: Pelaksanaan Unsur Kejayaan Mckinsey (samb.)

Bilangan

Peratus (%)

Ya

562

95.9

Tidak

24

4.1

Ya

556

94.9

Ya

539

92.0

Ya

490

83.6

Unsur Kejayaan McKinsey (Pelaksanaan)

Structure (Struktur) 1. Sokongan daripada pihak sekolah 2. Sokongan daripada SKM 3. Sokongan daripada ANGKASA 4. Sokongan daripada Jabatan/Kementerian Pendidikan 5. ALK yang terlibat secara aktif dalam aktiviti koperasi perlu dianggap sama seperti aktiviti kokurikulum yang ada 6. ALK perlu diberi pengurangan jam mengajar Share Value (Nilai Bersama) 1. Anggota mengutamakan kepentingan koperasi. 2. Anggota bersedia mengambil tanggungjawab dalam koperasi. 3. ALK koperasi yang dipilih mestilah berjiwa koperasi dan berdedikasi Staff (Anggota/ kakitangan koperasi) 1. Sokongan anggota koperasi terhadap aktiviti koperasi. 2. Majoriti daripada jumlah anggota adalah anggota yang aktif. Skill (Kemahiran) 1. Kefahaman anggota terhadap koperasi. 2. Penekanan terhadap aspek pembangunan dan pendidikan pengurusan dan pentadbiran

31

Tidak

Tidak

Tidak

30

47

96

5.1

8.0

16.4

Monograf Penyelidikan

4.4

Kompetensi Ahli Lembaga Koperasi (Kepentingan)

Jadual 4.4 menunjukkan ringkasan daripada hasil soal selidik dalam kalangan ALK Koperasi Sekolah. Ia memaparkan jumlah peratus penting dan amat penting iaitu mengambarkan faktor-faktor kompetensi yang dianggap penting dan diperlukan oleh para responden. Faktor-faktor ini telah digunakan semasa analisis jurang kompetensi. Terdapat 18 faktor kompetensi yang penting dan diperlukan oleh ALK Koperasi Sekolah. Kesemua faktor kompetensi ini menunjukkan nilai peratusan melebihi 98 peratus. Faktor kompetensi amat diperlukan oleh ALK koperasi sekolah adalah pengurusan kewangan dengan nilai min sebanyak 3.62. Faktor kedua ialah disiplin diri dengan min 3.60. Faktor ketiga ialah pengurusan kerja dan masa serta kesediaan menerima tanggungjawab dengan min masing-masing 3.59. Manakala faktor kelima yang diperlukan ialah pengurusan perniagaan dengan nilai min 3.56. Faktor kompetensi terpenting dan diperlukan secara keseluruhannya dari kedudukan keenam hingga kelapan belas boleh dilihat dalam Jadual 4.4 dengan nilai min pada julat 3.43 hingga 3.51. Jadual 4.4: Tahap Kepentingan Kompetensi Ahli Lembaga Koperasi

Ilmu, Kemahiran, Kompetensi

Pengurusan Kewangan

Disiplin diri

Amat Tidak Penting Tidak Penting Penting

Amat Penting Amat Tidak Penting Tidak Penting Penting Amat Penting

Bilangan

Peratus (%)

1

0.2

215

36.7

-

-

1

369 -

236 350

32

0.2

63.0 -

40.3 59.7

Peratus Penting& Amat Penting (%)

99.7

100.0

Min

3.62

3.60

Bab 4 Hasil Kajian dan Perbincangan

Ilmu, Kemahiran, Kompetensi

Pengurusan kerja dan masa

Kesediaan menerima tanggungjawab

Pengurusan Perniagaan

Kefahaman Undang Undang kecil Koperasi

Amat Tidak Penting Tidak Penting Penting

Amat Penting Amat Tidak Penting Tidak Penting Penting Amat Penting Amat Tidak Penting Tidak Penting Penting

Bilangan

Peratus (%)

-

-

1

0.2

237

40.4

-

59.4 -

-

-

243

41.5

343

58.5

1

0.2

1

0.2

348

252

43.0

332

56.7

-

-

4

0.7

Penting

281

48.0

Amat Penting

301

51.4

Amat Penting Amat Tidak Penting Tidak Penting

33

Peratus Penting& Amat Penting (%)

99.8

100.0

99.7

99.4

Min

3.59

3.59

3.56

3.51

Monograf Penyelidikan

Jadual 4.4: Tahap Kepentingan Kompetensi Ahli Lembaga Koperasi (samb.)

Ilmu, Kemahiran, Kompetensi

Kefahaman Peraturan Tadbir Urus Koperasi

Bersedia untuk berubah

Bercirikan usahawan

Kestabilan emosi

Amat Tidak Penting Tidak Penting Penting

Bilangan

Peratus (%)

-

-

2

0.3

283

48.3

301

51.4

-

-

5

0.9

275

46.9

306

52.2

1

0.2

3

0.5

277

47.3

305

52.0

-

-

6

1.0

Penting

285

48.6

Amat Penting

295

50.3

Amat Penting Amat Tidak Penting Tidak Penting Penting Amat Penting Amat Tidak Penting Tidak Penting Penting Amat Penting Amat Tidak Penting Tidak Penting

34

Peratus Penting& Amat Penting (%)

99.7

99.1

99.3

98.9

Min

3.51

3.51

3.51

3.49

Bab 4 Hasil Kajian dan Perbincangan

Jadual 4.4: Tahap Kepentingan Kompetensi Ahli Lembaga Koperasi (samb.)

Ilmu, Kemahiran, Kompetensi

Kefahaman dalam perundangan koperasi

Pengurusan Mesyuarat

Kefahaman Akta Koperasi

Kreatif

Amat Tidak Penting Tidak Penting Penting

Bilangan

Peratus (%)

1

0.2

6

1.0

286

48.8

293

50.0

1

0.2

6

1.0

288

49.1

291

49.7

-

-

6

1.0

291

49.7

289

49.3

1

0.2

10

1.7

Penting

282

48.1

Amat Penting

293

50.0

Amat Penting Amat Tidak Penting Tidak Penting Penting Amat Penting Amat Tidak Penting Tidak Penting Penting Amat Penting Amat Tidak Penting Tidak Penting

35

Peratus Penting & Amat Penting (%)

98.8

98.8

Min

3.49

3.48

3.48 99.0

3.48 98.1

Monograf Penyelidikan

Jadual 4.4: Tahap Kepentingan Kompetensi Ahli Lembaga Koperasi (samb.)

Ilmu, Kemahiran, Kompetensi

Komunikasi dan jaringan hubungan

Proaktif/Inisiatif

Dorongan dan ketahanan

Pembangunan visi

Amat Tidak Penting Tidak Penting Penting Amat Penting Amat Tidak Penting Tidak Penting Penting

Amat Penting Amat Tidak Penting Tidak Penting Penting

Amat Penting Amat Tidak Penting Tidak Penting Penting Amat Penting

Bilangan

Peratus (%)

-

-

4

0.7

300

51.2

282

48.1

2

0.3

300

51.2

-

-

2

282 5

0.3

0.9

53.6

-

-

8

317 261

36

Min

3.47 99.3

99.3

3.47

48.1

314 267

Peratus Penting & Amat Penting (%)

99.2

3.45

45.6 1.4

54.1 44.5

98.6

3.43

Bab 4 Hasil Kajian dan Perbincangan

4.5

Pencapaian Kompetensi Ahli Lembaga Koperasi

Majoriti pencapaian tahap kompetensi dalam kalangan ALK menunjukkan mereka tidak mahir terhadap 18 faktor kompetensi dengan peratusan melebihi 70 peratus iaitu responden yang menjawab skala tidak mahir dan amat tidak mahir. Jika dilihat daripada setiap faktor kompetensi, faktor yang berada pada kedudukan teratas tahap pencapaian kompetensi adalah faktor disiplin dengan nilai min 1.87. Diikuti dengan faktor kedua adalah pengurusan kerja dan masa serta kesediaan menerima tanggungjawab dengan nilai min masing-masing ialah 1.84. Faktor keempat ialah bersedia untuk berubah dengan nilai min 1.78 dan faktor kelima ialah kestabilan emosi dengan min 1.76. Faktor kompetensi dalam kalangan ALK Koperasi Sekolah secara keseluruhannya dari kedudukan keenam hingga kelapan belas boleh dilihat di dalam Jadual 4.4 dengan nilai min pada julat 1.50 hingga 1.71. Walau bagaimana pun, secara keseluruhannya menunjukkan ALK koperasi sekolah adalah tidak kompeten dalam menjalankan tugas sebagai ALK. Jadual 4.5: Tahap Pencapaian Kompetensi Ahli Lembaga Koperasi Bilangan

Peratus (%)

Amat Tidak Mahir

246

42.0

Mahir

99

16.9

Tidak Mahir

206

Amat Mahir

35

35.2 6.0

Amat Tidak Mahir

258

44.0

Mahir

96

16.4

Tidak Mahir

199

Amat Mahir

33

34.0 5.6

Amat Tidak Mahir

255

43.5

Mahir

93

15.9

Kesediaan menerima tanggungjawab

Pengurusan kerja dan masa

Disiplin diri

Ilmu, Kemahiran, Kompetensi

Tidak Mahir

205

Amat Mahir

33

37

35.0 5.6

Min

1.87

1.84

1.84

Monograf Penyelidikan

Bersedia untuk berubah

Ilmu, Kemahiran, Kompetensi

Bilangan

Peratus (%)

Amat Tidak Mahir

275

46.9

Mahir

88

15.0

Tidak Mahir

193

Amat Mahir

30

32.9 5.1

Min

1.78

Jadual 4.5: Tahap Pencapaian Kompetensi Ahli Lembaga Koperasi (samb.)

Kestabilan emosi

Ilmu, Kemahiran, Kompetensi

Bilangan

Peratus (%)

Amat Tidak Mahir

271

46.2

Mahir

75

12.8

Tidak Mahir

213

Amat Mahir

27

36.3 4.6

295

50.3

Mahir

75

12.8

Proaktif/ Inisiatif

Amat Tidak Mahir Tidak Mahir

192

Amat Mahir

24

32.8 4.1

316

53.9

Mahir

81

13.8

Pengurusan Kewangan

Amat Tidak Mahir Tidak Mahir

158

Amat Mahir

31

38

27.0 5.3

Min

1.76

1.71

1.70

Bab 4 Hasil Kajian dan Perbincangan

Bilangan

Peratus (%)

Amat Tidak Mahir

301

51.4

Mahir

180

30.7

Komunikasi dan jaringan hubungan

Ilmu, Kemahiran, Kompetensi

Tidak Mahir

180

Amat Mahir

21

30.7 3.6

Min

1.70

Jadual 4.5: Tahap Pencapaian Kompetensi Ahli Lembaga Koperasi (samb.) Bilangan

Peratus (%)

Amat Tidak Mahir

307

52.4

Mahir

81

13.8

Pengurusan Mesyuarat

Ilmu, Kemahiran, Kompetensi

Tidak Mahir

372

Amat Mahir

26

303

51.7

Mahir

73

12.5

Bercirikan usahawan Dorongan dan ketahanan

4.4

Amat Tidak Mahir Tidak Mahir

Kreatif

29.4

185

Amat Mahir

25

31.6 4.3

Amat Tidak Mahir

316

53.9

Mahir

72

12.3

Tidak Mahir

184

Amat Mahir

14

31.4 2.4

Amat Tidak Mahir

322

54.9

Mahir

71

12.1

Tidak Mahir

176

Amat Mahir

17

39

30.0 2.9

Min

1.70

1.69

1.63

1.63

Monograf Penyelidikan

Bilangan

Peratus (%)

Amat Tidak Mahir

336

57.3

Mahir

74

12.6

Pengurusan Perniagaan

Ilmu, Kemahiran, Kompetensi

Tidak Mahir

157

Amat Mahir

19

26.8 3.2

347

59.2

Mahir

53

9.0

Pembangunan visi

Amat Tidak Mahir Tidak Mahir

174

Amat Mahir

12

29.7 2.0

358

61.1

Mahir

52

8.9

Kefahaman dalam perundangan koperasi

Amat Tidak Mahir Tidak Mahir

167

Amat Mahir

9

28.5 1.5

Min

1.62

1.54

1.51

Jadual 4.5: Tahap Pencapaian Kompetensi Ahli Lembaga Koperasi (samb.) Bilangan

Peratus (%)

Amat Tidak Mahir

364

62.1

Mahir

58

9.9

Tidak Mahir

158

Amat Mahir

6

27.0 1.0

Amat Tidak Mahir

363

61.9

Mahir

58

9.9

Kefahaman Undang Undang kecil Koperasi

Kefahaman Akta Koperasi

Ilmu, Kemahiran, Kompetensi

Tidak Mahir

158

Amat Mahir

7

40

27.0 1.2

Min

1.50

1.50

Bab 4 Hasil Kajian dan Perbincangan

Bilangan

Peratus (%)

Amat Tidak Mahir

375

64.0

Mahir

59

10.1

Kefahaman Peraturan Tadbir Urus Koperasi

Ilmu, Kemahiran, Kompetensi

Tidak Mahir

141

Amat Mahir

4.6

24.1

11

1.9

Min

1.50

Jurang Kompetensi Ahli Lembaga Koperasi

Jadual 4.6 menunjukkan jurang kompetensi Ahli Lembaga Koperasi Sekolah. Tahap Pencapaian Sekarang (TPS) yang dipaparkan adalah nilai min kepada tahap pencapaian yang diberikan oleh Ahli Lembaga Koperasi Sekolah. Tahap Pencapaian Diperlukan (TPP) adalah angka yang didapati daripada nilai min tahap kepentingan kompetensi. Manakala, jurang adalah hasil daripada formula: Jurang= TPS-TPP. Jadual 4.6: Jurang Kompetensi Ahli Lembaga Koperasi

Kompetensi

Jurang Kompetensi

Min

TPS

1.50

Jurang

-2.01

TPP

3.51

Kefahaman Undang Undang Kecil Koperasi

TPP TPS

Kefahaman Peraturan Tadbir Urus Koperasi

-2.01

TPP

3.48

-1.98

TPP

3.49

Jurang

41

1.50

Jurang TPS

Kefahaman dalam perundangan koperasi

1.50

Jurang TPS

Kefahaman Akta Koperasi

3.51

1.51

-1.98

Monograf Penyelidikan

Kompetensi

Jurang Kompetensi

Min

TPS

1.62

Jurang

-1.94

TPP

3.62

Pengurusan Perniagaan

TPP TPS

Pengurusan Kewangan

Jurang

3.56 1.70

-1.92

Berdasarkan formula Tahap Pencapaian Sekarang (TPS) tolak (−) Tahap Pencapaian Diperlukan (TPP), sesuatu kompetensi itu dikira mempunyai jurang jika hasil daripada formula itu adalah negatif. Secara keseluruhannya tahap kompetensi dalam kalangan ALK Koperasi Sekolah mempunyai nilai jurang yang negatif iaitu tahap kompetensi sekarang adalah kurang daripada tahap kompetensi yang diperlukan. Hal ini menunjukkan ALK koperasi sekolah tidak kompeten dalam setiap faktor kompetensi. Faktor kompetensi yang menunjukkan nilai jurang terbesar adalah kefahaman undang undang kecil koperasi dan kefahaman peraturan tadbir urus koperasi dengan nilai jurang masing-masing -2.01. Diikuti pula dengan faktor kefahaman akta koperasi dan kefahaman dalam perundangan koperasi dengan jurang -1.98 serta faktor pengurusan perniagaan yang menunjukkan nilai jurang -1.94. Faktor kompetensi yang lain pula menunjukkan nilai jurang di antara -1.92 hingga -1.73 seperti di Jadual 4.6.

42

Bab 4 Hasil Kajian dan Perbincangan

Jadual 4.6: Jurang Kompetensi Ahli Lembaga Koperasi (samb.) Kompetensi

Pembangunan visi Kreatif Bercirikan usahawan Dorongan dan ketahanan

Pengurusan mesyuarat Komunikasi dan jaringan hubungan

Proaktif/Inisiatif Pengurusan kerja dan masa

Jurang Kompetensi

Min

TPS

1.54

Jurang

-1.89

TPP

3.58

TPP TPS

3.43 1.63

Jurang

-1.85

TPP

3.51

TPS

1.69

Jurang

-1.82

TPP

3.45

TPS

1.63

Jurang

-1.82

TPP

3.48

TPS

1.70

Jurang

-1.78

TPP

3.47

TPS

1.70

Jurang

-1.77

TPP

3.47

TPS

1.71

Jurang

-1.76

TPP

3.59

TPS

Jurang

43

1.84

-1.75

Monograf Penyelidikan

Kompetensi

Kesediaan menerima tanggungjawab Kestabilan emosi

Bersedia untuk berubah

Disiplin diri

4.7

Jurang Kompetensi

Min

TPS

1.84

Jurang

-1.75

TPP

3.49

TPP TPS

3.59 1.76

Jurang

-1.73

TPP

3.51

TPS

1.78

Jurang

-1.73

TPP

3.60

TPS

Jurang

1.87

-1.73

Cadangan Mempertingkatkan Kompetensi Ahli Lembaga Koperasi

Jadual 4.7 menunjukkan cadangan untuk mempertingkatkan kompetensi ALK koperasi sekolah. Majoriti responden iaitu 88.1 peratus mengatakan ALK perlu menghadiri kursus yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi bagi meningkatkan tahap kompetensi dalam kalangan mereka. Faktor kedua adalah penggunaan alat-alat ICT di koperasi dengan peratusan sebanyak 53.4 peratus. Manakala ALK perlu kekal dalam jawatan dalam tempoh tiga tahun mendapat peratusan tidak sampai separuh iaitu hanya 47.1 peratus sahaja. Hal ini menunjukkan responden tidak bersetuju bahawa tahap kompetensi boleh dicapai hanya dengan kekal dalam jawatan sahaja. Malah, faktor utama yang menyumbang kepada kompetensi ALK ialah menghadiri kursus yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi.

44

Bab 4 Hasil Kajian dan Perbincangan

Jadual 4.7: Cadangan bagi Meningkatkan Kompetensi ALK Bilangan

Peratus (%)

Kekal dalam jawatan dalam tempoh 3 tahun

276

47.1

Penggunaan alat-alat ICT di koperasi

313

53.4

Cadangan

Menghadiri kursus yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi

45

516

88.1

Monograf Penyelidikan

Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong.

46

Bab 5 Kesimpulan dan Cadangan

BAB 5

KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 Pengenalan Bab ini membincangkan tentang rumusan hasil penyelidikan yang diperoleh mengikut objektif yang ditetapkan. Seterusnya penyelidik membincangkan beberapa cadangan kajian kepada pihak yang berkepentingan. 5.1

Kesimpulan Kajian

Hasil kajian menunjukkan majoriti responden iaitu ALK adalah perempuan dengan peratusan melebihi 70 peratus. Daripada segi umur pula, majoriti ALK berumur antara 31 hingga 40 tahun. Memandangkan responden adalah terdiri daripada guru-guru yang majoritinya berkelulusan Ijazah Sarjana Muda dan mengajar subjek Matematik serta mengajar pada sesi pagi. ALK ini turut terlibat dalam ko-kurikulum iaitu persatuan/kelab. Daripada segi pengalaman sebagai ALK kebanyakan mereka memegang jawatan sebagai ALK selama satu hingga tiga tahun sahaja. ALK ini majoritinya dipertanggungjawabkan dalam bidang pemasaran dan jualan. Akan tetapi boleh dikatakan lebih 70 peratus tidak pernah mengikuti kursus di MKM dan SKM serta di tempat lain. Bagi yang pernah mengikuti kursus, kebanyakan ALK lebih tertumpu kepada kursus pengurusan dan pentadbiran koperasi. Kursus ini merupakan salah satu kursus wajib yang perlu diikuti oleh ALK. Manakala latihan yang ingin diikuti oleh ALK, majoritinya ialah kursus pengurusan dan pentadbiran koperasi serta kursus yang berkaitan dengan teknologi maklumat. Analisis soal selidik di bahagian B iaitu faktor-faktor kejayaan koperasi sekolah telah dianalisis berdasarkan unsur kejayaan Mckinsey. Faktor-faktor ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu tahap kepentingan dan pelaksanaannya di koperasi sekolah. Terdapat 29 faktor kejayaan dalam koperasi sekolah. Hasil kajian menunjukkan

47

Monograf Penyelidikan

kesemua faktor tersebut menunjukkan nilai melebihi 95 peratus iaitu ALK bersetuju bahawa 29 faktor tersebut adalah penyumbang kepada kejayaan koperasi sekolah. Manakala 80 peratus ALK pula mengatakan kesemua faktor tersebut ada dilaksanakan di koperasi sekolah.

Analisis soal selidik di bahagian C iaitu kompetensi ALK telah dianalisis berdasarkan 18 faktor kompetensi. Faktor-faktor ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu tahap kepentingan (tahap yang diperlukan oleh ALK) dan tahap pencapaiannya di koperasi sekolah. Hasil kajian menunjukkan kesemua faktor tersebut menunjukkan nilai melebihi 98 peratus iaitu ALK bersetuju bahawa 18 faktor tersebut merupakan faktor kompetensi yang diperlukan oleh ALK. Manakala dapatan kajian mendapati lebih 70 peratus ALK adalah tidak mahir dengan faktor-faktor kompetensi yang mana faktor tersebut merupakan faktor yang perlu ada pada seseorang ALK koperasi sekolah. Kajian ini juga telah menganalisis jurang kompetensi dalam kalangan ALK Koperasi Sekolah iaitu perbezaan antara tahap pencapaian sekarang dan tahap pencapaian yang diperlukan. Dapatan kajian menunjukkan terdapat jurang kompetensi dalam kalangan ALK. Mereka amat tidak mahir terhadap semua faktor kompetensi. Oleh itu, hasil daripada kajian ini beberapa pihak yang terlibat perlu berbuat sesuatu agar ALK koperasi sekolah yang dilantik adalah seorang yang kompeten dalam menjalankan tugas sebagai ALK. Analisis soal selidik di bahagian D merupakan cadangan untuk meningkatkan kompetensi sebagai Ahli Lembaga Koperasi Sekolah. Majoriti ALK bersetuju bahawa menghadiri kursus yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi serta penggunaan alatalat ICT di koperasi merupakan antara faktor yang menyumbang kepada peningkatan kompetensi dalam kalangan ALK. 5.2

Cadangan Kajian

Hasil kajian mempunyai implikasi penting kepada pihak yang berkepentingan seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK), Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM), Maktab Koperasi Malaysia (MKM), Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia (ANGKASA) dan Gerakan Koperasi Sekolah. Cadangan berikut dikemukakan bagi meningkatkan tahap kompetensi dalam kalangan ALK dan seterusnya menjadikan pengurusan koperasi lebih kompeten.

48

Bab 5 Kesimpulan dan Cadangan

i)

ii)

iii)

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK), Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)  Pengetua sekolah didedahkan dengan prinsip dan faedah koperasi sekolah dan kepentingan koperasi dalam menjana ekonomi negara.  KPM dan SKM bekerjasama dalam mengeluarkan surat arahan untuk setiap ALK Koperasi sekolah diwajibkan berkursus sekurang kurangnya tujuh hari setahun dalam bidang koperasi.  SKM perlu mewujudkan satu platform untuk Koperasi Sekolah mengadakan perjumpaan dan perbincangan antara koperasi.  KPM mengeluarkan surat pekeliling agar ALK yang terdiri daripada guru-guru dapat diberi pengurangan jam mengajar agar tugasan sebagai ALK dapat berjalan dengan teratur Maktab Koperasi Malaysia (MKM), Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia (ANGKASA)  MKM dan ANGKASA perlu menyediakan kursus-kursus yang sesuai dengan gerakan koperasi sekolah berdasarkan model kompetensi.  MKM dan ANGKASA membuat penilaian tahap kompetensi ALK sebelum dan selepas berkursus.

Gerakan Koperasi Sekolah  Pengetua perlu melepaskan guru-guru yang menjadi ALK untuk hadir berkursus dan tidak menunggu waktu cuti sekolah.  Menghantar ALK mengikuti kursus-kursus yang bersesuaian dengan fungsi tugas masing-masing.  Lantikan ALK semasa mesyuarat agung mestilah seseorang yang kompeten dengan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan.  Memilih dan melantik ALK untuk berkhidmat sepenuh masa.  Meningkatkan pengetahuan dan juga mengaplikasi penggunaan ICT dalam perniagaan koperasi.  Memberi elaun bulanan kepada semua ALK koperasi sekolah.

49

Monograf Penyelidikan

Muka surat ini sengaja dibiarkan kosong.

50

BIBLIOGRAFI Akta Koperasi 1993 (Akta 502) & Peraturan-Peraturan. (2011). International Law Book Services. Alex Yong. (2005). Strategic HR: Invent and Innovate. Kuala Lumpur.

Angkasa. (1992). Pentadbiran dan Pengurusan Koperasi Sekolah. Bahagian Pelajaran, Penerangan, Penerbitan dan Perkhidmatan. ANGKASA.

Arkib Pendidikan. (18 November 2011). 2115 koperasi sekolah dijenama semula. Utusan Malaysia. Dicapai pada 20 November 2011, daripada http://www.utusan. com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=1118&pub=Utusan_Malaysia&sec=Pendid ikan&pg=pe_01.htm. David D Dubois. (2004). Competency Based Human Resource Management. California.

Hayati Md. Salleh,Asha’ari Arshad,Ahmad Faizal Sharani,Norbiha Kasmuri. (2008). Gerakan Koperasi di Malaysia:Maktab Kerjasama Malaysia. Hellriegel. (2005). Management: A Competency Based Approach. Singapore.

Jabatan Pembangunan Koperasi. (1994). Seminar Koperasi: Peranan dan Penglibatan Kerajaan dalam Pembangunan Koperasi Sekolah. ANGKASA.

Kajian Keperluan Pembangunan Modal Insan Dalam Gerakan Koperasi Malaysia. (2009). (Laporan). Irshad HR Consulting. Mukhtar. (1993). Peranan Kementerian Pendidikan dan Guru Dalam memajukan Koperasi Sekolah. Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia.

National Cooperative Business Association of USA-NCBA. Coop, Lessons For Success. Dicapai pada 30 Januari 2011, daripada http://ncba/abcoop_ab_success.cfm.

Ranjit Kumar. (1999). Research methodology : a step-by-step guide for beginner. London: Sage Publications.rs

51

Rohayati Ismail. (1996). Kejayaan Penguruan Koperasi Sekolah-Sekolah Menengah Di Kubang Pasu, Kedah Darul Aman:Satu Analisis. Thesis. UUM.

Robbins, SP. (1993). Organizational Behavioural Science, New Jersey: Prentice Hall Inc.

Salbiah. (1994). Kertas Kerja. Kepimpinan Koperasi Sekolah Yang Berkesan. ANGKASA.

Suruhanjaya Koperasi Malaysia.(2011). Data Koperasi Sekolah sehingga 30 Jun 2011. (Melalui email). SKM.

The National Council for Voluntary Organisation. (2005). Six Key Competencies Which Lead to Board Excellence. Dicapai pada 30 Januari 2011, daripada http://www. ncvo-vol.org.uk/. Uma Sekaran. (2005). Research Methods for Business: A Skill Building Approach. 4th Edition. India: Wiley Student Edition. Utusan Malaysia. Koperasi Sekolah Disaran Jual Produk Coop 1M. Dicapai pada 20 November 2011, daripada http://www.kedairakyat1malaysia.com.my/ms/ koperasi-sekolah-disaran-jual-produk-coop-1m.

Utusan Malaysia. Kaji Tubuh Koperasi Sekolah Rendah. Dicapai pada 4 Jun 2011, daripada http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=0525&pub=Utusan_ Malaysia&sec=Dalam_Negeri&pg=dn_28.htm. Wan Mustapha Wan Muhammad. (1994). Dasar Kementerian Pendidikan Berhubung Pelaksanaan Koperasi Sekolah. Kertas Kerja II. Jabatan Pembangunan Koperasi. Zaleha. (1992). Kertas Kerja . Ke Arah Penyelesaian Masalah Koperasi Sekolah. Jabatan Pembangunan Koperasi.

52

53