KURIKULUM PENILAIAN PENILAIAN PUSAT …

di hadapan panel penilai dalam Bahasa Inggeris, ... berbeza di antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain, dan iv. Tempoh masa perbincangan kumpul...

0 downloads 11 Views 44KB Size

Recommend Documents

3 5.2 Kompetensi Fungsional 5.2.1 Pengetahuan Organisasi Visi dan Misi LGM Piagam Pelanggan LGM Kod Etika dan TatalakuLGM Manual Kualiti LGM MS ISO 9001:2008

6 calon akan dibahagikan kepada kumpulan terdiri daripada tidak lebih dari 5 - 10 orang bagi setiap kumpulan pada hari pendaftaran. 7.1.2.2 Temuduga Berkumpulan - 60 minit

Calon diminta membentangkan tugas/ aktiviti/ projek dari segi pencapaian dan ... TARIKH AKHIR Akan dimaklumkan oleh urusetia PTK Hari 8.30 – 10.00 10.30 – 1.00 2.30 – 5.00 ... Membangunkan modul latihan seperti penggubalan soalan dan sukatan, pengawa

individu dan kumpulan. ... persembahan dalam Bahasa Inggeris untuk tempoh 10 ... tempoh penilaian 25-30 minit termasuk sesi soal jawab. 8

20.1 Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005. 20.2 Perintah Am - Bab B, C, E, F dan G

melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran ... mengurus Modul Pengurusan Kaunseling (HRMIS) di kementerian / jabatan; viii. mempromosikan perkhidmatan psikologi dan kaunseling kepada ... TARIKH AKHIR PERMOHONAN Enam (6) minggu sebelum tarikh

Aktiviti Galakan dan Pertandingan 21 E10. ... (Catur, dam, congkak, Sahibba dll.) ... (Ada dokumentasi / kertas kerja) 7.1

untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik, …

dipertingkatkan lagi dalam kalangan pelajar bagi menguasai ilmu pendidikan Islam. Kata Kunci: Model CIPP, Penilaian Kurikulum Pendidikan Islam, Falsafah

(3) Pengembangan kurikulum setiap mata pelajaran di sekolah laboratorium mengacu pada kerangka dan orientasi pe- ngembangan sekolah unggul yang telah ditetapkan