KURIKULUM PENILAIAN PENILAIAN PUSAT …

di hadapan panel penilai dalam Bahasa Inggeris, ... berbeza di antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain, dan iv. Tempoh masa perbincangan kumpul...

0 downloads 34 Views 44KB Size
KURIKULUM PENILAIAN PENILAIAN PUSAT KOMPETENSI

SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED 51/52

TAHAP KECEKAPAN LIMA (TK5)

1

PROFAIL AM TUGAS DAN KOMPETENSI PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL GRED 51/52

GRED

FUNGSI

DESKRIPSI TUGAS

51/52

Guiding and leading (sintesis)

- Mengembeling (memimpin, mengurus dan membimbing) beberapa pasukan kerja atau unit kecil dan mensintesis beberapa bidang tugas untuk mencapai fungsi bahagian. - Melapor aktiviti/projek kepada pihak pengurusan supaya selaras dengan KPI organisasi. - Bekerjasama dengan pihak pengurusan.

2

KURIKULUM PENILAIAN PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI TAHAP KECEKAPAN 5 (GRED 51/52) (KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL) 1.

MATLAMAT Untuk menilai kebolehan pegawai: 1.1 1.2

membimbing, memimpin dan mengurus projek dan kumpulan; dan melapor aktiviti/projek kepada pihak pengurusan supaya selaras dengan KPI organisasi

dalam memenuhi misi, visi dan objektif organisasi serta memainkan peranan mengemudi pembaharuan dan usaha-usaha pembaharuan perkhidmatan. 2.

TUJUAN 2.1

2.2

3.

Untuk menilai daya kepimpinan dan kemahiran pegawai serta nilainilai peribadinya supaya dapat memimpin pasukan/kumpulan kerja secara berkesan; dan Untuk menilai kompetensi pegawai bagi memenuhi salah satu syarat anjakan gaji di tahap kecekapan 5 dan/atau kenaikan pangkat.

PEGAWAI-PEGAWAI YANG LAYAK MENGIKUTI KURSUS 3.1 3.1 3.2 3.3

Pegawai gred 53 di peringkat gaji P1, Pegawai Gred 52 yang memegang jawatan secara hakiki dan pemangkuan digred 52 Pegawai Gred 51 di peringkat gaji P2 Pegawai gred 52 yang memangku/ dipinjamkan/ ditukar sementara di gred 52 dan lulus PTK di TK4 dengan syarat: 3.3.1 3.3.2 3.3.3

4.

Pegawai telah lulus PTK digred hakiki Pegawai hanya dibenarkan menduduki PTK satu gred lebih tinggi sahaja daripada gred hakiki. Pegawai yang memilih untuk menggunakan kelonggaran syarat ini, keputusan yang boleh dipertimbangkan adalah tidak lebih dari aras III.

KOMPETENSI PERKHIDMATAN Kompetensi perkhidmatan ialah keperluan kemahiran untuk melaksanakan tugas bagi sesuatu gred jawatan. Kompetensi perkhidmatan bagi pegawai gred 51/52 adalah seperti berikut: 4.1 4.2

4.3 4.4 4.5 4.6

Kebolehan merancang strategi organisasi secara berkesan Kemahiran membimbing, membuat keputusan dan memimpin pasukan kerja/kumpulan ke arah mencapai visi, misi dan objektif organisasi Kebolehan merancang pengkomersialan hasil dapatan penyelidikan/perkhidmatan Mempunyai sikap yang positif, inovatif dan kreatif Meningkatkan kebolehan menjadi pemimpin yang beretika, berkaliber dan berwibawa. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran di dalam pengurusan kewangan. 3

5.

JENIS-JENIS KOMPETENSI 5.1

Kompetensi Generik 5.1.1

Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi Pengurusan program ke arah penambahbaikan dan pemantapan pembangunan sesebuah organisasi • Peningkatan produktiviti dalam Perkhidmatan Awam • Perancangan dan penyediaan projek pembangunan • Petunjuk Prestasi Utama (KPI) • Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN)

5.1.2

Keutuhan Peribadi • •

5.1.3

Pengurusan Kewangan • • • •

5.2

Nilai-nilai Murni Dalam Perkhidmatan Awam Pelan Integriti Nasional (PIN)

Pengurusan Perolehan Pengurusan Belanjawan Anggaran hasil dan perbelanjaan Pengurusan Aset

Kompetensi Fungsional Kemahiran fungsional adalah berkaitan dengan bidang tugas yang dilaksanakan oleh setiap pegawai dalam gred/skim berkenaan untuk merancang, membimbing, membuat keputusan, inovatif, kreatif, bersikap positif, beretika dan berupaya mengawal pengurusan kewangan bagi tujuan mencapai objektif organisasi.

6.

AKTIVITI PENILAIAN Dalam tempoh Penilaian Tahap Kecekapan di Pusat Penilaian Kompetensi (PPK) calon-calon akan di nilai berdasarkan kompetensi dan wajaran (%) seperti berikut: 6.1

6.2

Kompetensi Generik

:

100%

6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4

– – – –

15% 25% 50% 10%

Kompetensi Fungsional

:

100%

6.2.1 6.2.2 6.2.3

-

40% 40% 20%

Public Speaking Perbincangan Kumpulan Penilaian Bertulis Penilaian Personaliti

Kertas Tugasan Individu Penilaian Pengurusan Kerja Kertas Renungan

4

6.3

Penilaian terhadap Kompetensi Generik (G) adalah meliputi komponen, kaedah dan wajaran seperti berikut: 6.3.1

Public Speaking (G) i.

iii.

Perbincangan Kumpulan (G) – i. ii. iii.

iv.

6.3.3

15%

Pegawai dikehendaki membuat pengucapan awam di hadapan panel penilai dalam Bahasa Inggeris, Tempoh masa bagi aktiviti Public Speaking adalah selama 10 minit berdasarkan tajuk-tajuk yang disediakan oleh pihak penganjur, dan Tajuk akan diberikan kepada calon-calon yang terlibat sebulan sebelum penilaian di PPK bermula.

ii.

6.3.2

-

25%

Calon akan dibahagikan mengikut kumpulan. Setiap kumpulan tidak melebihi 10 orang ahlinya, Calon akan dinilai penyertaan semasa sesi perbincangan dalam kumpulan dijalankan, Tajuk perbincangan akan diberi oleh penganjur atau moderator sebelum sesi perbincangan kumpulan bermula (pada hari perbincangan), dan tajuk adalah berbeza di antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain, dan Tempoh masa perbincangan kumpulan adalah selama 60 minit.

Penilaian Bertulis (G)50%

Penilaian bertulis adalah seperti berikut: Ujian berdasarkan topik-topik yang disenaraikan dalam subjek generik seperti di perenggan 5.1 di atas. Kompetensi Generik (Essei) Calon diberi 8 soalan (2 soalan kewangan): Calon hanya jawab 3 soalan (sekurang - kurangnya 1 soalan dari topik kewangan) Jawapan hendaklah dalam Bahasa Malaysia. Masa diperuntukkan 2 jam 30 minit.

6.3.4

Penilaian Personaliti (G)10%

i.

Personaliti calon akan dinilai sepanjang tempoh berada di Pusat Penilaian Kompetensi (PPK) oleh Panel Penilai yang dilantik, dan

ii.

Aspek yang akan dinilai oleh Pegawai Penilai adalah meliputi ciri-ciri potensi kepimpinan, kematangan berkomunikasi, kematangan idea, penggerak kumpulan, keyakinan diri, penampilan diri, ketepatan masa dan tatakelakuan.

5

6.4

Penilaian terhadap Kompetensi Fungsional (F) adalah meliputi komponen, kaedah dan wajaran seperti berikut:

6.4.1

Kertas Tugasan Individu (F) i.

ii.

iii.

iv. v.

6.4.2

-

40%

Kertas Tugasan Individu (dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris) adalah mengenai bidang pengkhususan pegawai di agensi yang dianggotainya. Kertas tugasan fungsional hendaklah berdasarkan kepada tajuk-tajuk yang diputuskan oleh agensi masing-masing. Tajuk tugasan akan diberikan kepada pegawai sekurang-kurangnya satu (1) bulan sebelum tarikh pelaksanaan PPK bermula. Kertas tugasan hendaklah diserahkan pada hari pendaftaran kursus, dan Kertas tugasan hendaklah disediakan sekurangkurangnya 20 – 25 muka surat, font : Times New Roman, saiz : 12 dan ditaip 1.5 spacing.

Penilaian Pengurusan Kerja (F)

-

40%

i.

Penilaian Pengurusan Kerja dilaksanakan adalah untuk menilai kompetensi pegawai dalam penyelarasan serta mengurus penghasilan kerja,

ii.

Calon diminta membentangkan tugas/ aktiviti/ projek dari segi pencapaian dan kesan/ impak terhadap agensi yang dianggotai berdasarkan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) pada tahun sebelumnya,

iii.

Calon perlu mengemukakan Senarai Tugas (SKT) yang telah disahkan oleh pegawai penyelia atau pegawai atasan sebagai pembuktian dan diserahkan semasa pendaftaran kursus. Format pengesahan pegawai penyelia atau pegawai atasan seperti di Lampiran A.

iv.

Pembentangan Pengurusan Kerja hendaklah mengadungi perkara-perkara berikut dan hendaklah mengikut format seperti di Lampiran B; i. ii. iii.

Tugas/ Aktiviti, Pencapaian, dan Kesan/ impak terhadap agensi ( Contoh format seperti di Lampiran B )

v.

Pembentangan powerpoint,

vi.

Pembentangan boleh dibuat dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris,

i.

Tempoh masa pembentangan penilaian pengurusan kerja adalah selama 10 minit, dan

6

boleh

dibuat

dalam

bentuk

ii.

6.4.3

Sesi soal jawab antara calon dan panel penilaian adalah selama 5 – 10 minit.

Kertas Renungan (F) i.

-

20%

Calon juga akan dinilai melalui aktiviti yang dilaksanakan dalam kertas renungan. Aktiviti kertas renungan akan dibuat melalui kaedah-kaedah seperti berikut : a) Tayangan video,(jika perlu maklumat bertulis akan diberikan) ATAU; b) Kajian kes, ATAU c) Ceramah, ATAU d) Lawatan

ii.

Diakhir sesi tersebut, pegawai diminta mengulas berhubung elemen-elemen seperti berikut: -

7.

Isu Analisis isu Cadangan penyelesaian masalah Rumusan

iii.

Kertas Renungan boleh ditulis dalam Malaysia atau Bahasa Inggeris, dan

iv.

Kertas Renungan hendaklah dihantar pada jam 5.00 ptg hari yang sama, dan

v.

Kertas renungan hendaklah sekurang-kurangnya lima (5) muka surat, font : Times New Roman, saiz : 12 dan ditaip 1.5 spacing.

vi.

Topik: Meningkatkan prestasi dan keberkesanan organisasi.

TEMPOH PENILAIAN: Minimum 6 hari

8.

TAHAP KESUKARAN Tahap kesukaran yang terlibat bagi gred 51/52 TK5 adalah sintesis.

7

Bahasa

9.

PENETAPAN KEPUTUSAN Penentuan keputusan komponen generik dan fungsional ialah mengikut gred seperti di jadual 1. Penentuan tahap keputusan PPK ialah mengikut aras berdasarkan kombinasi pencapaian komponen generik dan fungsional seperti di jadual 2.

Jadual 1 : Gred keputusan komponen Pusat Penilaian Kompetensi (PPK) Gred Keputusan A B C D

Penjelasan Cemerlang (80% dan Ke atas) Baik (60% - 79%) Memuaskan (40%-59%) Sederhana (39% dan Ke Bawah)

Jadual 2 : Penetapan Tahap Keputusan Pusat Penilaian Kompetensi (PPK) Tahap Keputusan Aras IV Aras III Aras II Aras I

Penjelasan Lulus / MTK aras kecemerlangan Lulus / MTK Lulus bersyarat - Menduduki semula bahagian / komponen yang berkaitan Tidak MTK

MTK – Melepasi Tahap Kecekapan 10.

JADUAL PENILAIAN

HARI

0830 - 1030

1030 - 1300

1430 - 1700

Hari Pertama

Pendaftaran & Penyerahan Kertas Tugasan (F)

Kertas Renungan (Lawatan/Ceramah/Video/Kajian Kes) (F)

Persediaan Penilaian (Penilaian Pengurusan Kerja)

Hari Kedua

Penilaian Pengurusan Kerja (F)

Hari Ketiga

Public Speaking (G)

Hari Keempat

*Perbincangan Kumpulan (G)

Hari Kelima

Persediaan Penilaian Bertulis

Hari Keenam

Penilaian Bertulis (G) (10.00am – 12.30pm)

Nota: G = Generik , F = Fungsional *

Penilaian akan dibuat semasa sesi perbincangan dijalankan

8

11.

PENILAI/PEMERIKSA Pegawai penilai/pemeriksa hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya dua (2) orang yang grednya adalah lebih tinggi daripada calon dan mempunyai kepakaran/kemahiran dalam bidang yang dinilai.

12.

PERMOHONAN Calon hendaklah mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya dua (2) bulan sebelum penilaian dibuat.

13.

PUSAT PENILAIAN Akan ditentukan oleh urusetia PTK

14.

BAHAN RUJUKAN Antara bahan rujukan adalah seperti berikut : 14.1

Kompetensi Generik Sila rujuk Lampiran C. Bahan rujukan yang berkaitan untuk PTK berkenaan dimaklumkan kepada calon mengikut PTK semasa.

14.2

akan

Kompetensi Fungsional Bahan-bahan rujukan lain adalah berasaskan soalan ujian kompetensi khusus yang akan disediakan oleh agensi masingmasing dan SKT yang telah disediakan.

9

Lampiran A

CONTOH FORMAT PENGESAHAN PENYELIA BAGI PEMBENTANGAN PENGURUSAN KERJA MAKLUMAT PEGAWAI Nama Pegawai : Gelaran Jawatan Kementerian/Jabatan Bahagian Cawangan Unit Deskipsi tugas

Bilangan staf

Umar bin Abdullah : Ketua Unit : Lembaga Getah Malaysia : Bahagian Pengurusan dan Khidmat Sokongan : : Unit Pengurusan Sumber Manusia : Melaksanakan latihan dan khidmat nasihat berhubung pengurusan penilaian PTK dan peperiksaan perkhidmatan kepada agensi : 10 orang

PENGESAHAN PENYELIA Saya dengan ini mengesahkan bahawa maklumat Pengurusan Kerja pegawai adalah benar.

Tandatangan : _________________________________ Nama Penyelia : Encik Ramli bin Othman Jawatan : Pengarah Bahagian

10

Lampiran B

CONTOH PEMBENTANGAN PENGURUSAN KERJA Tugas/Aktiviti Merancang, mengurus dan melaksanakan latihan di Agensi

Pencapaian

Kesan/Impak •

Melaksanakan kursus dan latihan sebanyak 25 siri meliputi aktiviti mengubal soalan, mengawas peperiksaan dan mengubal sukatan/kurikulumPenyediaan soalan penilaian yang berkualiti Pelaksanaan peperiksaan yang teratur mengikut peraturan

Menyediakan analisa keperluan latihan (TNA) bagi menilai kompetensi

Membangunkan modul latihan seperti penggubalan soalan dan sukatan, pengawasan dan latihan kompetensi dalamanProgram latihan yang komprehensif dan meningkatkan kecekapan

Memberi khidmat nasihat berhubung pelaksanaan PTK

Menyediakan FAQ berhubung PTK sebagai panduan calonMaklumat yang jelas, mudah dicapai dan dapat meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan

11

Lampiran C RUJUKAN KOMPETENSI GENERIK

BIL

PERKARA

SUMBER RUJUKAN

I

Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi

1

Peningkatan produktiviti dalam Perkhidmatan Awam

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 6 Tahun 1991 (Panduan Mengenai Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam)

2

Perancangan dan penyediaan projek pembangunan

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1992 (Garis Panduan Perancangan dan Penyediaan Projek Pembangunan) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 2005

3

Petunjuk Prestasi Utama (KPI)

4

Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN)

(Garis Panduan Bagi Mewujudkan Petunjuk-Petunjuk Prestasi Utama atau Key Performance Indicators (KPI) dan Melaksanakan Pengukuran Prestasi di Agensi Kerajaan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Audit Nilai Dalam Perkhidmatan Awam di Agensi Kerajaan Arahan YAB Perdana Menteri No. 1, Tahun 1998 (Jabatan Perdana Menteri, 6 Februari 2007)

II

Keutuhan Peribadi

1

Nilai-nilai Murni Dalam Perkhidmatan Awam

Buku Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam (INTAN 1991)

2

Pelan Integriti Nasional (PIN)

Pelan Integriti Nasional (PIN) - Institut Integriti Malaysia (IIM)

III

Pengurusan Kewangan

1

Pengurusan Perolehan

Arahan Perbendaharaan (Pindaan) 31 Julai 2008 Bab B, Bahagian IIII - Tatacara Perolehan Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja

2

Pengurusan Belanjawan

Nota Kursus PTK 2008 – Belanjawan

12

BIL

3

PERKARA

Anggaran Hasil dan Perbelanjaan

SUMBER RUJUKAN

Arahan Perbendaharaan (Pindaan) 31 Julai 2008 Bab A, Bahagian II - Anggaran Hasil dan Perbelanjaan

4

Pengurusan Aset

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007 (Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan)

13