KURIKULUM PENILAIAN PUSAT PENILAIAN …

3 5.2 Kompetensi Fungsional 5.2.1 Pengetahuan Organisasi Visi dan Misi LGM Piagam Pelanggan LGM Kod Etika dan TatalakuLGM Manual Kualiti LGM MS ISO 90...

0 downloads 31 Views 175KB Size
KURIKULUM PENILAIAN PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI BAGI SETIAUSAHA PEJABAT GRED N27 / GRED N28 TAHAP KECEKAPAN 2

1.

MATLAMAT Untuk menilai kebolehan pegawai dalam melaksana tugas hakiki ke arah mencapai misi, visi dan objektif organisasi.

2.

TUJUAN 2.1 2.2 2.3

3.

Untuk menilai kompetensi pegawai bagi memenuhi salah satu syarat Anjakan Gaji Untuk melengkapkan diri pegawai dengan peningkatan pengetahuan / kemahiran Untuk meningkatkan sikap positif bagi membuat sumbangan yang berkesan terhadap organisasi dan pelanggannya

PEGAWAI YANG LAYAK MENGIKUTI PENILAIAN Pegawai Gred 27 / Gred 28 yang berada di peringkat gaji P2 atau P3.

4.

KOMPETENSI PERKHIDMATAN 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

5.

Berpengetahuan dalam inter-personal dan kebolehan berkomunikasi Berpengetahuan berkaitan dengan keperluan organisasi Berkebolehan berkerjasama dalam kumpulan Bersikap positif dalam melaksanakan tugas Pengetahuan mengenai pengurusan kewangan Membina nilai jati diri

JENIS-JENIS KOMPETENSI 5.1

Kompetensi Generik 5.1.1

Pengurusan Personel (Perintah Am) Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 Perintah Am Bab B Elaun-elaun dalam perkhidmatan Bab C Cuti Bab F Rawatan perubatan dan peraturan wad Bab G Waktu bekerja dan lebih masa Akta 605 Akta Badan-Badan Berkanun (Peraturan Tatatertib dan Surcaj) – Tatakelakuan dan Hukuman

1

5.1.2

Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi Pengurusan program ke arah penambahbaikan dan pemantapan pembangunan sesebuah organisasi    

5.1.3

5.1.4

Panduan Pengurusan Pejabat        

Bahagian I Bahagian II Bahagian III Bahagian IV Bahagian V Bahagian VI Bahagian VII Bahagian VIII

-Bahagian IX

-Bahagian X

-

Pengurusan Am Pejabat Pentadbiran Sumber Manusia Keperibadian dan Ketrampilan Pengurusan Perhubungan Awam Sistem Penyampaian Perkhidmatan Urusan Surat Kerajaan Pengurusan Fail Penyelenggaraan, Pemeliharaan dan Pelupusan Rekod Awam Pengurusan Komunikasi dan Teknologi Maklumat Inventori dan Bekalan Pejabat

Tatacara dan Peraturan Keselamatan pejabat      

5.1.5

Pengurusan dan Pelaksanaan Strategi-strategi Peningkatan Kualiti dalam Perkhidmatan Awam Pengurusan Mesyuarat dan Urusan Jawatankuasa Kerajaan Pengurusan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja Pengurusan Perhubungan Pelanggan

Keselamatan Penghantaran Penyimpanan Pemusnahan maklumat terperingkat Penyimpanan kunci-kunci keselamatan Tanggungjawab pegawai terhadap pengawalan rahsia-rahsia kerajaan

Pengurusan Kewangan i.

Pengurusan Akaun Awam  Terimaan  Bayaran

ii. Perolehan Kerajaan  Bekalan  Perkhidmatan  Kerja iii. Pengurusan Aset  Inventori  Hapuskira  Pelupusan

2

5.2

Kompetensi Fungsional 5.2.1

Pengetahuan Organisasi  Visi dan Misi LGM  Piagam Pelanggan LGM  Kod Etika dan TatalakuLGM  Manual Kualiti LGM MS ISO 9001:2008

5.2.2

Pentadbiran dan Pengurusan Pejabat i. Aspek-aspek Keselamatan  Ancaman keselamatan dan tanggungjawab pegawai  Keselamatan Fizikal  Keselamatan Dokumen  Keselamatan Peribadi ii. Perkara-perkara Perkhidmatan  Surat Menyurat  Fail Memfail  Memelihara dan Menyimpan Rekod-rekod Kerajaan

5.2.3

Asas Pengurusan Personel  Lantikan dan Kenaikan Pangkat  Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan  Cuti  Rumah dan Bangunan Pejabat  Perubatan  Waktu Bekerja dan Lebih Masa  Akta 605 - Akta Badan-Badan Berkanun (Peraturan Tatatertib dan Surcaj)  Hal Ehwal Pencen

5.2.4

Tatacara Diri & Etika Sosial  Penampilan Diri  Komunikasi/hubungan interpersonal  Etika sosial

5.2.5

Pengurusan Kewangan i.

Pengurusan Akaun Awam  Terimaan  Bayaran  Sistem Belanjawan Diubahsuai (MBS)

ii. Perolehan Kerajaan  Bekalan  Perkhidmatan  Kerja 5.2.6

Aspek Teknologi Maklumat  Pemprosesan Perkataan (cth: Microsoft Word)  Lembaran Kerja (cth: Microsoft Excel)  Persembahan (cth: Microsoft Powerpoint)

3

6.

AKTIVITI PENILAIAN Dalam tempoh penilaian tahap kecekapan di pusat penilaian kompetensi (PPK) calon-calon akan di nilai berdasarkan aktiviti-aktiviti berkaitan seperti berikut: 6.1

Kompetensi Generik

:

100%

6.1.1

:

50%

Penilaian Pemahaman Penilaian bertulis adalah seperti berikut:

Ujian berdasarkan topik-topik yang disenaraikan dalam subjek generik seperti di perenggan 5.1 di atas. Kompetensi Generik (Esei) kewangan)

Calon diberi 8 soalan (2 soalan

Calon hanya jawab 3 soalan (sekurang - kurangnya 1 soalan dari topik kewangan) Masa diperuntukkan

-

2 ½ jam

Penilaian Dalam Kumpulan

:

50%

Pemahaman dan Penyelesaian kes Temuduga Berkumpulan

-

25% 25%

Kompetensi Fungsional

:

100%

6.2.1

:

50%

6.1.2

6.2

Penilaian Pemahaman

Kompetensi Fungsional (Esei) - Calon diberi 8 soalan Calon hanya jawab 3 soalan

6.2.2

7.

Masa diperuntukkan

-

2 ½ jam

Penilaian Dalam Kumpulan

:

50%

Perbincangan kes Temuduga Berkumpulan

-

25% 25%

PENILAIAN 7.1

Penilaian Dalam Kumpulan 7.1.1

Generik 7.1.1.1

Pemahaman dan Penyelesaian kes - 60 minit

Pegawai-pegawai diminta untuk membincang dan menyelesaikan kes di hadapan Panel Penilaian secara kumpulan selama 60 minit berdasarkan tajuk-tajuk yang disediakan oleh pihak penganjur. Pegawai-pegawai akan dinilai secara kumpulan dan secara individu semasa sesi tersebut. Tajuk bagi pemahaman dan penyelesaian kes akan diberikan pada hari pendaftaran di mana calon akan dibahagikan

4

kepada kumpulan terdiri daripada tidak lebih dari 5 - 10 orang bagi setiap kumpulan pada hari pendaftaran.

7.1.1.2

Temuduga Berkumpulan - 60 minit

Panel Penilai akan menguji kompetensi pegawai-pegawai berasaskan kompetensi gred. Pegawai-pegawai akan dinilai secara kumpulan dan secara individu semasa sesi tersebut. Tajuk bagi temuduga kumpulan akan diberikan pada hari pendaftaran di mana calon akan dibahagikan kepada kumpulan terdiri daripada tidak lebih dari 5 - 10 orang bagi setiap kumpulan pada hari pendaftaran. 7.1.2

Fungsional 7.1.2.1

Perbincangan kes – 60 minit

Pegawai-pegawai diminta untuk membincangkan kes di hadapan Panel Penilaian secara kumpulan selama 60 minit berdasarkan tajuktajuk yang disediakan oleh pihak penganjur. Pegawai akan dinilai secara kumpulan dan secara individu semasa sesi tersebut. Tajuk bagi perbincangan kes akan diberikan pada hari pendaftaran di mana calon akan dibahagikan kepada kumpulan terdiri daripada tidak lebih dari 5 - 10 orang bagi setiap kumpulan pada hari pendaftaran. 7.1.2.2

Temuduga Berkumpulan - 60 minit

Panel Penilai akan menguji kompetensi pegawai-pegawai berasaskan kompetensi gred. Pegawai-pegawai perlu menyertakan senarai tugas dan Sasaran Kerja Tahunan semasa kepada Panel. Pegawaipegawai akan dinilai secara kumpulan dan secara individu semasa sesi tersebut. Soalan temuduga berkumpulan adalah dari aplikasi Teknologi Maklumat. Tajuk bagi temuduga kumpulan akan diberikan pada hari pendaftaran di mana calon akan dibahagikan kepada kumpulan terdiri daripada tidak lebih dari 5 - 10 orang bagi setiap kumpulan pada hari pendaftaran.

8.

TEMPOH PENILAIAN 2 hari

9.

TAHAP KESUKARAN Tahap kesukaran yang terlibat bagi gred 27 / 28 TK2 adalah kefahaman.

10.

PENILAI/PEMERIKSA Pegawai penilai/pemeriksa hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya dua (2) orang yang grednya adalah lebih tinggi daripada calon dan mempunyai kepakaran/kemahiran dalam bidang yang dinilai.

11.

PERMOHONAN

5

Calon hendaklah mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya dua (2) bulan sebelum penilaian dibuat. 12.

PUSAT PENILAIAN Akan ditentukan oleh urusetia PTK

13.

BAHAN RUJUKAN 13.1

Generik Sila rujuk Lampiran. Bahan rujukan yang berkaitan untuk PTK berkenaan akan dimaklumkan kepada calon mengikut PTK semasa.

13.2

Fungsional Sila rujuk Lampiran. Bahan rujukan yang berkaitan untuk PTK berkenaan akan dimaklumkan kepada calon mengikut PTK semasa.

14.

PANDUAN MARKAH LULUS PTK Penentuan keputusan komponen generik dan fungsional ialah mengikut gred seperti di jadual 1. Penentuan tahap keputusan PPK ialah mengikut aras berdasarkan kombinasi pencapaian komponen generik dan fungsional seperti di jadual 2. Jadual 1 : Gred keputusan komponen Pusat Penilaian Kompetensi (PPK) Gred Keputusan

Penjelasan

A

Cemerlang (80% dan Ke atas)

B

Baik (60% - 79%)

C

Memuaskan (40%-59%)

D

Sederhana (39% dan Ke Bawah)

Jadual 2 : Penetapan Tahap Keputusan Pusat Penilaian Kompetensi (PPK) Tahap Keputusan

Penjelasan

Aras IV

Lulus / MTK aras kecemerlangan

Aras III

Lulus / MTK

Aras II

Lulus bersyarat - Menduduki semula

6

bahagian / komponen yang berkaitan Aras I

Tidak MTK

MTK – Melepasi Tahap Kecekapan

7

JADUAL PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI GRED 27 / GRED 28 (TK2) HARI PERTAMA: GENERIK

MASA

AKTIVITI

8.30 pg – 8.45 pg

Pendaftaran dan Pembahagian Kumpulan

9.00 pg – 10.30 pg

Pemahaman dan Penyelesaian Kes

11.00 pg – 12.30 tgh

Temuduga Berkumpulan

2.30 ptg – 4.00 ptg

Persediaan Penilaian Pemahaman

4.00 ptg - 5.00 ptg

Penilaian Pemahaman

HARI KEDUA: FUNGSIONAL

MASA

AKTIVITI

8.30 pg – 8.45 pg

Pendaftaran dan Pembahagian Kumpulan

9.00 pg – 10.30 pg

Perbincangan Kes

11.00 pg – 12.30 tgh

Temuduga Berkumpulan

2.30 ptg – 4.00 ptg

Persediaan Penilaian Pemahaman

4.00 ptg - 5.00 ptg

Penilaian Pemahaman

8

RUJUKAN KOMPETENSI GENERIK BIL

PERKARA

SUMBER RUJUKAN

I

Pengurusan Personel

1

Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005

Perintah-Perintah Am, Bab A Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005

2

Elaun-elaun dalam perkhidmatan

Perintah -Perintah Am Bab B Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2003 (Kadar dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi (Tidak Temmasuk Anggota Tentera dan Anggota Polis) Pekeliling Perbendaharaan Bil. 4 Tahun 1995 (Kadar dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan dan bayaran Bagi Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Bertukar atau Berpindah Rumah) Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2005 (Kadar dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan dan bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Semasa Berkursus Kecuali Kursus Pra-Perkhidmatan)

3

Cuti

Perintah -Perintah Am Bab C Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 2002 (Kemudahan Cuti Isteri Bersalin) Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 2002 (Kemudahan Cuti Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat) Pekeliling Perkhidmatan Bil. 20 Tahun 2005 (Kadar Cuti Rehat Tahunan Pegawai Perkhidmatan Awam)

4

Rawatan perubatan dan peraturan wad

Perintah -Perintah Am Bab F Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2001 (Pelaksanaan Kemudahan Perubatan)

5

Waktu bekerja dan lebih masa

Perintah -Perintah Am Bab G

6

Peraturan Tatatertib (Bahagian Tatakelakuan dan Bahagian Hukuman Tatatertib)

Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605) - Bahagian II dan Bahagian VI

9

BIL

PERKARA

SUMBER RUJUKAN

II

Pengurusan Dan Pentadbiran Organisasi

1

Pengurusan dan Pelaksanaan Strategi-strategi Peningkatan Kualiti dalam Perkhidmatan Awam

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 4 Tahun 1991

Pengurusan Mesyuarat dan Urusan Jawatankuasa Kerajaan

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1991

2

(Garis Panduan Mengenai Strategi-Strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam)

(Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan JawatankuasaJawatankuasa Kerajaan) 3

Pengurusan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991 (Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja)

4

Pengurusan Perhubungan Pelanggan

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2008 (Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan)

III

Panduan Pengurusan Pejabat

1

Bahagian I – Pengurusan Am Pejabat Bahagian II – Pentadbiran Sumber Manusia Bahagian III – Keperibadian dan Ketrampilan

2 3 4

Bahagian IV – Pengurusan Perhubungan Awam

5

Bahagian V – Sistem Penyampaian Perkhidmatan

6

Bahagian VI – Urusan Surat Kerajaan Bahagian VII – Pengurusan Fail

7 8

Bahagian VIII – Penyelenggaraan, Pemeliharaan dan Pelupusan Rekod Awam

9

Bahagian IX – Pengurusan Komunikasi dan Teknologi Maklumat Bahagian X – Inventori dan Bekalan Pejabat

10

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007 (Panduan Pengurusan Pejabat)

10

BIL

PERKARA

SUMBER RUJUKAN

IV

Tatacara dan Peraturan Keselamatan Pejabat

1 2 3 4

Keselamatan Penghantaran Penyimpanan Pemusnahan maklumat terperingkat Penyimpanan kunci-kunci keselamatan Tanggungjawab pegawai terhadap pengawalan rahsiarahsia kerajaan Pengurusan Kewangan

5 6

V 1

2

3

Buku Arahan Keselamatan, Pejabat Keselamatan, Jabatan Perdana Menteri

Pengurusan Akaun Awam Terimaan Bayaran Perolehan Kerajaan

Arahan Perbendaharaan (Pindaan) 31 Julai 2008. Bab B, Bahagian I - Terimaan dan Bayaran

-

Bab B, Bahagian III - Tatacara Perolehan Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja

Bekalan

Perkhidmatan Kerja Pengurusan Aset Inventori Hapuskira Pelupusan

Arahan Perbendaharaan (Pindaan) 31 Julai 2008.

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007 (Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan)

11

RUJUKAN KOMPETENSI FUNGSIONAL 1.

Visi dan Misi LGM

2.

Piagam Pelanggan LGM

3.

Kod Etika dan Tatalaku LGM

4.

Akta Lembaga Getah Malaysia (Perbadanan) 1996 (Akta 551)

5.

Manual Kualiti LGM MS ISO 9001:2008

6.

Protokol dan Etika Dalam Pengurusan dan Menghadiri Majlis – INTAN

7.

Teknik Berkomunikasi dan Berinteraksi yang Efektif (Aziz Salleh)

8.

Akta Rahsia Rasmi 1972

9.

Ancaman Keselamatan Negara

10.

Sistem Belanjawan Diubahsuai (MBS)

11.

Pekeliling dan Surat Pekeliling Perkhidmatan yang berkaitan dengan Perintahperintah Am

12.

MRB Financial Procedure 1998

13.

Buku Arahan Keselamatan, Pejabat Keselamatan, Jabatan Perdana Menteri

14.

Panduan Pengurusan Pejabat, Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007

15.

Manual Perolehan LGM

16.

Pengurusan HRMIS

17.

Aplikasi Microsoft Office

12