KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KSSM

Dasar Matlamat Membangunkan modal insan yang mempunyai ... BELAJAR SEPANJANG HAYAT KEBOLEHAN MENYESUAIKAN DIRI CIRI-CIRI . 7/29/2016 Peneraju Pendidik...

1 downloads 118 Views 2MB Size
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KSSM Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Peneraju Pendidikan Negara

KURIKULUM KEBANGSAAN PERATURAN- PERATURAN PENDIDIKAN ( KURIKULUM KEBANGSAAN) 1997 DI BAWAH AKTA PENDIDIKAN 1996 (AKTA 550) “… suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan”

7/29/2016

Peneraju Pendidikan 2 Negara

LATAR BELAKANG

KURIKULUM KEBANGSAAN Gagasan Y.A.B. Perdana Menteri (2006) mengesyorkan supaya sistem pendidikan negara memberi penekanan kepada:

Pembangunan modal insan

Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat

Penghasilan pelajar celik minda Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-Bab

Peneraju Pendidikan Negara

KURIKULUM KEBANGSAAN

TERAS KE-2 PIPP 2006-2010 Dasar

Matlamat

Membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni

Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi serta menerapkan nilai Peneraju Pendidikan Negara

KURIKULUM KEBANGSAAN

KEPUTUSAN DASAR KPM Kurikulum Kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan untuk melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan.

Peneraju Pendidikan Negara

ASAS PEMBANGUNAN KURIKULUM 6 ASPIRASI MURID

Selaras syor: KEMAHIRAN ABAD KE-21

PERPADUAN DAN KEHARMONIAN KAUM

KEMAHIRAN KOMUNIKASI Peneraju Pendidikan Negara

6 ASPIRASI MURID PPPM

Peneraju Pendidikan 8 Negara

CIRI-CIRI

KEMAHIRAN BERFIKIR KOMUNIKASI KERJA SEPASUKAN KEPIMPINAN FLEKSIBEL BERINISIATIF DAN TERARAH KENDIRI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

KEUSAHAWANAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT KEBOLEHAN MENYESUAIKAN DIRI BPK (2014). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Aplikasi Di Sekolah, KPM

7/29/2016

Peneraju Pendidikan 9 Negara

KONSTRUK UTAMA BAGI PERPADUAN

2 3 7/29/2016

1

Menerima Kepelbagaian : Murid yang berbeza kaum boleh bersikap terbuka, bertoleransi, percaya dan sanggup bekerjasama walaupun berbeza kaum, budaya, agama dan bahasa.

Menghormati Kepelbagaian : : Murid yang berbeza kaum mengamalkan sikap atau tingkahlaku yang berhemah tinggi, menghargai dan prihatin terhadap kaum lain walaupun berbeza kaum, budaya, agama dan bahasa.

Mengurus Kepelbagaian :

Murid yang berbeza kaum mengamalkan sikap atau tingkahlaku yang amanah, adil dan rasional walaupun berbeza kaum, budaya, agama dan bahasa.

Peneraju Pendidikan 10 Negara

KEMAHIRAN KOMUNIKASI Murid menguasai sekurang-kurangnya 3 bahasa untuk berkomunikasi secara berkesan dan mampu bersaing di peringkat global 7/29/2016

Peneraju Pendidikan 11 Negara

PROFIL MURID 6 ASPIRASI MURID KEMAHIRAN ABAD KE-21 PERPADUAN DAN KEHARMONIAN KAUM KEMAHIRAN KOMUNIKASI

7/29/2016

• • • • • • • • •

Berdaya Tahan Pemikir Mahir Berkomunikasi Kerja Sepasukan Bersifat Ingin Tahu Berprinsip Bermaklumat Prihatin Patriotik

Peneraju Pendidikan 12 Negara

PERKEMBANGAN KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH

• Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah •(KBSM)

• KBSM (Semakan)

• Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)

2017 2003

1989

7/29/2016

Peneraju Pendidikan 13 Negara

TRANSFORMASI KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH

HASRAT PENDIDIKAN KURIKULUM KEBANGSAAN Murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi • • • • • •

Berilmu Pengetahuan Berketrampilan Percaya kepada Tuhan Berakhlak Mulia Berkeyakinan Murid yang Berdikari

Global Player • Kemahiran Berfikir Aras Tinggi • Daya Saing • Daya Tahan • Kemahiran Berkomunikasi • Jati Diri

Warga Negara Bertanggungjawab

TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM

• • • • • • • • • •

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Dasar Pendidikan Kebangsaan Wawasan 2020 Rangka Rancangan Jangka Panjang Cabaran Abad Ke-21 Model Baru Ekonomi (MBE) PPPM 2013-2025 Teori Pembelajaran 4 Pillars of Education (UNESCO) Sumber ilmu yang muktabar

• Berbudi • Bersatu padu • Patriotik • Adil • Penyayang • Berbakti

Pekerja Berilmu Inovatif Kreatif Dahagakan Ilmu Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi • Pencipta Teknologi • Belajar Sepanjang Hayat • • • •

Peneraju Pendidikan Negara

TRANSFORMASI KURIKULUM KURIKULUM KEBANGSAAN

BAHAN

KERANGKA

ORGANISASI

KANDUNGAN

KSSM PENGURUSAN KURIKULUM

PENTAKSIRAN

PEDAGOGI

PERUNTUKAN MASA Peneraju Pendidikan Negara

KERANGKA KSSM Komunikasi Sains & Teknologi • Penguasaan ilmu sains, matematik dan teknologi • Pengaplikasian pengetahuan dan kemahiran sains, matematik dan teknologi secara bertanggungjawab dalam kehidupan harian berlandaskan sikap dan nilai dalam sains, matematik dan teknologi

• Penguasaan kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi dalam kehidupan seharian serta melengkapkan diri ke arah alam kerjaya

Pemikiran Kritis & Kreatif Inovatif

Kerohanian, Sikap & Nilai • Penghayatan amalan agama, sikap dan nilai murni dalam kehidupan • Peningkatan kepatuhan kepada Tuhan secara berterusan dalam kehidupan seharian • Pembentukan insan berakhlak mulia, berintegriti dan akauntabiliti

INSAN SEIMBANG

Perkembangan Fizikal & Estetika • Pengaplikasian pengetahuan, kemahiran serta amalan nilai dalam jasmani dan kesihatan bagi mencapai kesejahteraan diri • Pengaplikasian daya imaginasi, bakat, apresiasi, kreativiti dan inovasi dalam hasil karya

Kemanusiaan Keterampilan Diri • Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum • Penghayatan nilai positif (harga diri dan keyakinan diri) • Penonjolan potensi, kemahiran yang ada pada diri dan daya kreatif • Membina perhubungan yang bermakna dengan individu dan masyarakat

• Pembinaan warganegara untuk abad ke-21 • Penguasaan ilmu dan pengetahuan mengkonsepsi • Perkembangan kemahiran intelektual • Penghayatan nilai asas demokrasi • Pembinaan kemahiran menyelesaikan masalah

Peneraju Pendidikan Negara

PEMBAHARUAN KSSM

KANDUNGAN

ASPEK KURIKULUM

Penambahbaikan kandungan mengikut trend global dan tanda aras antarabangsa

PEDAGOGI

PENTAKSIRAN

Pendekatan pembelajaran secra mendalam, kontekstual dan berkesan

Perkembangan pembelajaran murid ditaksir secara berterusan

Peneraju Pendidikan Negara

Computational Thinking

Pendidikan Tanpa Sempadan

Literasi Kewangan

TREND GLOBAL Sustainable Development

Trend Global

Kelestarian Global

Peningkatan Kreativiti

Design Thinking Peneraju Pendidikan Negara

Kajian oleh Pearson berkaitan kurikulum mata pelajaran Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains – Malaysia, UK dan Singapura

ANTARA TANDA ARAS ANTARABANGSA

ICHPER-SD menjadi rujukan dalam membangunkan kurikulum Pendidikan Jasmani

CEFR – menjadi rujukan dalam membangunkan kurikulum Bahasa Inggeris

Kerangka kerja TIMSS dan PISA 7/29/2016

Peneraju Pendidikan 20 Negara

PEMBELAJARAN SECARA MENDALAM Pembelajaran secara mendalam: •membolehkan murid mendapat pengalaman bermakna dan memperoleh kefahaman yang tinggi; •menggunakan pendekatan inkuiri melalui aktiviti seperti pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan masalah dan pendekatan STEM, ke arah penyelesaian masalah dan membuat keputusan. KBAT diaplikasikan dalam p&p semasa melaksanakan pembelajaran secara mendalam. (rujuk grafik pada slaid berikutnya)

7/29/2016

Peneraju Pendidikan 21 Negara

PEMBELAJARAN SECARA MENDALAM

Aplikasi KBAT melalui

Pendekatan Inkuiri

7/29/2016

• Pembelajaran berasaskan masalah • Pembelajaran berasaskan projek • Pendekatan STEM, dll.

Penyelesaian Masalah dan Membuat Keputusan

Peneraju Pendidikan 22 Negara

Pelibatan Penerokaan Penerangan

PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI 7/29/2016

Pengembangan Penilaian 23

Peneraju Pendidikan 23 Negara

• Membolehkan cara pembelajaran yang pelbagai • Persekitaran yang bebas dalam membuat pilihan berkaitan pembelajaran • Menggalakkan penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi

Ciri-Ciri Pembelajaran Berasaskan Projek

• Menggunakan kaedah pengalamn ‘handson’ • Memberi pemahaman yang tinggi

• Guru sebagai fasilitator • Mengintegrasi pengetahuan dengan aktiviti • Dijalankan secara individu atau secara berkumpulan • Interaksi guru – murid yang berupa bimbingan dan perundingan pada setiap tahap proses

• Boleh dirujuk oleh semua pelajar

• Guru perlu menjelaskan prosedur pelaksanaan yang lengkap

• Melibatkan pelbagai mod komunikasi

• Sesuai dengan murid dan kurikulum

• Projek menggalakkan pembelajaran yang bermakna dengan menghubungkn yang baru dengan yang lama

• Berasaskan kemahiran, pengetahuan, pengalaman dan kebolehan murid

• Pembelajaran merentasi kurikulum

Peneraju Pendidikan 24 Negara

SEBAGAI BIDANG

• Bidang yang terdiri daripada Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik

SEBAGAI PAKEJ

SEBAGAI PENDEKATAN

• Laluan pembelajaran yang menawarkan pakej mata pelajaran elektif STEM • Pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai STEM Peneraju Pendidikan Negara

KONSEP STEM DALAM KURIKULUM Pengaplikasian pengetahuan, kemahiran dan nilai STEM menerusi p&p STEM untuk menyelesaikan masalah dalam konteks kehidupan harian, masyarakat dan alam sekitar ke arah membudayakan Amalan STEM

ALAM SEKITAR

KEHIDUPAN HARIAN Pengetahuan

Pembudayaan

AMALAN STEM

P&P STEM Kemahiran

Nilai MASYARAKAT TEMPATAN DAN GLOBAL Peneraju Pendidikan 26 Negara

Amalan STEM Menyoal dan mengenalpasti masalah Membangunkan dan menggunakan model Merancang dan menjalankan penyiasatan Menganalisis dan mentafsir data Menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran komputasi Menjelaskan dan merekabentuk penyelesaian Melibatkan diri dalam perbahasan, dan perbincangan dengan berdasarkan eviden Peneraju Pendidikan 27 Negara

ELEMEN UTAMA

KBAT

Kurikulum Pedagogi Pentaksiran ELEMEN SOKONGAN

Kokurikulum Sokongan Komuniti & Swasta Bina Upaya Sumber

Peneraju Pendidikan 28 Negara

KBAT

KBAR

7/29/2016

Peneraju Pendidikan 29 Negara

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

1 2 3 4

Proses p&p yang menggunakan pelbagai pendekatan/ strategi

Pentaksiran menerusi pelbagai instrumen dan pertimbangan profesional bagi menetapkan Tahap Penguasaan

Merekod kemajuan murid

Pelaporan Tahap Penguasaan murid

7/29/2016

Peneraju Pendidikan 30 Negara

TAHAP PENGUASAAN

7/29/2016

Kriteria pencapaian yang berasaskan setiap kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan

Peneraju Pendidikan 31 Negara

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN TAHAP PENGUASAAN SECARA UMUM

7/29/2016

TAFSIRAN

1

Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.

2

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

3

Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.

4

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.

5

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap positif.

6

Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.

Peneraju Pendidikan 32 Negara

Tidak secara dalam talian

Menggunakan aplikasi Ms Excel

PELAPORAN TAHAP PENCAPAIAN MURID

Pelaporan kepada pihak berkepentingan

1 7/29/2016

Rekod disimpan di sekolah untuk tindak susul

2

3

Guru perlu membuat pentaksiran apabila lengkap mengajar satu kelompok Standard Kandungan dan Pembelajaran

4 Peneraju Pendidikan 33 Negara

KBSM

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Bahasa Sains dan Teknologi Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)

7/29/2016

KSSM

Nilai Murni Keusahawanan Kreativiti dan Inovasi

Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

(Modul)

Pendidikan Kewangan

(Modul)

Kelestarian Global • Penggunaan dan Pengeluaran Lestari • Kewarganegaraan Global • Perpaduan

(Modul)

Peneraju Pendidikan Negara 34

DOKUMEN KURIKULUM

MENGAPA STANDARD?

Ekuiti dan Kualiti Semua murid perlu diberi pendidikan yang sama dan berkualiti

Akauntabiliti

KSSM

Pentadbir dan guru memastikan murid melepasi piawaian standard yang ditetapkan

Skema dan piawai pengukuran Pengetahuan dan kemahiran perlu diukur dengan jelas 7/29/2016

Peneraju Pendidikan 36 Negara

APA

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

(DSKP)

7/29/2016

• Satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran. • Standard Kandungan (SK), Standard Pembelajaran (SP) dan Standard Prestasi (SPi).

MENGAPA • Membantu untuk memudahkan guru melaksanakan pentaksiran dalam proses p&p.

BAGAIMANA •

Guru melaksanakan p&p dan menjalankan pentaksiran dengan merujuk satu dokumen sahaja.Guru mentaksir perkembangan dan pencapaian murid melalui Standard Prestasi.

Peneraju Pendidikan 37 Negara

Standard dalam DSKP

7/29/2016

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

Standard Prestasi Satu set kriteria yang menunjukkan tahap-tahap penguasaan murid sebagai petunjuk bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai.

Peneraju Pendidikan 38 Negara

Contoh DSKP Sains Tahun 1

Contoh DSKP Geografi Tingkatan 1

7/29/2016

Peneraju Pendidikan 39 Negara

MATA PELAJARAN KSSM

7/29/2016

40

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA PERINGKAT MENENGAH RENDAH KURIKULUM KEBANGSAAN BIL 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

MATA PELAJARAN TERAS

WAKTU JAM SEMINGGU 4.0 3.5 3.5 3.5 2.0 4.0

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Sains Sejarah Pendidikan Islam / Pendidikan Moral WAJIB Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Geografi Reka Bentuk dan Teknologi / Asas Sains Komputer * Pendidikan Seni Visual / Pendidikan Muzik *

2.0 1.5 2.0 1.0

JUMLAH

11

TAMBAHAN B. Cina/B. Tamil/B. Iban/B. Kadazandusun/ B. Semai B. Perancis/ B. Jerman/B. Jepun/B. Korea Bahasa Arab di SMKA/KAA/SBPI/SMAP Perhimpunan

* Dilaksanakan mengikut pilihan murid dan kesediaan sekolah

27.0 2.0 3.0 0.5 Peneraju Pendidikan Negara

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA PERINGKAT MENENGAH ATAS KURIKULUM KEBANGSAAN BIL

MATA PELAJARAN

WAKTU

TERAS 1

Bahasa Melayu

JAM SEMINGGU 4.0

2

Bahasa Inggeris

3.5

3

Matematik

3.5

4

Sains

3.5

5

Sejarah

2.0

6

Pendidikan Islam / Pendidikan Moral

3.0 WAJIB

7

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

2.0

JUMLAH *ELEKTIF Perhimpunan * Rujuk slaid berikutnya.

21.5 2.0 - 12.0 0.5 Peneraju Pendidikan Negara

STEM

3 jam seminggu

• Fizik • Kimia • Biologi

BAHASA 2 jam seminggu

KEMANUSIAAN & SASTERA IKHTISAS 2-3 jam seminggu • Prinsip Perakaunan (3.0)

• Matematik Tambahan

• Bahasa Cina

• Ekonomi (3.0)

• Sains Tambahan

• Bahasa Tamil

• Perniagaan (3.0)

• Asas Kelestarian

• Bahasa Kadazandusun

• Pendidikan Seni Visual (2.0)

• Pertanian

• Bahasa Iban

• Pendidikan Muzik (2.0)

• Sains Rumah Tangga

• Bahasa Semai

• Geografi (2.0)

• Reka Cipta

• Bahasa Perancis

• Kesusasteraan Melayu (2.0)

• Sains Komputer

• Bahasa Jepun

• Kesusasteraan Inggeris (2.0)

• Sains Sukan

• Bahasa Jerman

• Kesusasteraan Cina (2.0)

• Grafik Komunikasi Teknikal

• Bahasa Korea

• Kesusasteraan Tamil (2.0)

1

2

3

PENGAJIAN ISLAM

3 jam seminggu

• Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah • Pendidikan Syariah Islamiah • Tasawwur Islam

• Bahasa Arab

4

Penjenamaan Semula Mata Pelajaran BIL

1.

MATA PELAJARAN ELEKTIF TEKNIKAL KBSM (sekarang)

Teknologi Kejuruteraan

MATA PELAJARAN ELEKTIF IKHTISAS – MPEI (perlaksanaan 2017)

Asas Kelestarian

2. Sains Pertanian

Pertanian

3. Ekonomi Rumah Tangga

Sains Rumah Tangga

4. Sains Sukan

Sains Sukan

5. Rekacipta

Rekacipta

6. TMK

Sains Komputer

7. Prinsip Perakaunan

Prinsip Perakaunan

8. Ekonomi Asas 9. Perdagangan

Ekonomi Perniagaan

10. Lukisan Kejuruteraan

Grafik Komunikasi Teknikal 44

KURIKULUM

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KEBANGSAAN KSSM Pendidikan Khas bagi MBK yang Berkefungsian Rendah

MATA PELAJARAN BIL.

Ting. 1

Ting. 2

Ting. 3

Ting. 4

Ting. 5

Jam seminggu

TERAS 7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

2

Pengurusan Kehidupan (Kemahiran Manipulatif dan Pengurusan Diri) Komunikasi (B. Melayu, B. Inggeris dan Matematik)

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3

Pendidikan Sahsiah (Pend. Islam / Pend. Moral)

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

4

Pendidikan Seni dan Kesejahteraan (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Pend. Seni Visual dan Pend. Muzik)

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

1

KEMAHIRAN* 5

Asas Masakan

6

Asas Jahitan

7

Kraf (Seni Kraf Anyaman/ Seni Kraf Batik/ Seni Kraf Manik)

8

Asas Pertanian (Perkebunan/ Pemeliharaan haiwan)

9

Perkhidmatan dan Penyelenggaraan (Pembungkusan/ Mendobi/ Mencuci kenderaan/ Percetakan/ Pengemasan)

* Sekolah boleh menawarkan sekurang-kurangnya dua mata pelajaran.

Peneraju Pendidikan 45 Negara

KURIKULUM BIL.

KSSM Pendidikan Khas Bagi MBK Berkefungsian Sederhana KEBANGSAAN (Berupaya Mengikuti Mata Pelajaran Kemahiran Vokasional) Ting. 1

Ting. 2 Ting. 3 Jam seminggu 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 2.5

Ting. 4

Ting. 5

1.5 1.0 1.0 1.0 2.5

1.5 1.0 1.0 1.0 2.5

1 2 3 4 5

MATA PELAJARAN TERAS Bahasa Melayu Komunikasi English for Communication Matematik Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar Pendidikan Islam / Pendidikan Moral

6

Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

7 8

Pendidikan Seni Visual / Pendidikan Muzik * Pengurusan Diri KEMAHIRAN

1.0 2.0

1.0

1.0

1.0

1.0

9

Kemahiran Asas Vokasional #

12.0

10

Kemahiran Vokasional Spesifik #

14.0

14.0

14.0

14.0

0.5

0.5

0.5

0.5

Perhimpunan *Sekolah boleh memilih untuk melaksanakan salah satu atau kedua-dua mata pelajaran. # Rujuk slaid berikutnya.

1.5 1.0 1.0 1.0 2.5

0.5

Peneraju Pendidikan Negara

KEMAHIRAN ASAS VOKASIONAL

KEMAHIRAN VOKASIONAL SPESIFIK

1. Asas Masakan

1a. Penyediaan dan Pembuatan Makanan

2. Asas Jahitan

1b. Pembuatan Roti

3. Asas Tanaman

1c. Pembuatan Pastri

4. Asas Akuakultur

1d. Servis Makanan dan Minuman

5. Asas Multimedia

2. Pembuatan Pakaian Wanita

6. Asas Refleksologi

3. Tanaman

7. Asas Pembuatan Perabot

4. Akuakultur

Murid memilih mana-mana SATU daripada 7 mata pelajaran

5. Multimedia Visual

1

2

6. Refleksologi Kaki, Tangan dan Telinga 7. Pembuatan Perabot Murid memilih mana-mana SATU daripada 10 mata pelajaran mengikut kemahiran asas yang berkaitan

KURIKULUM

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KEBANGSAAN Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) Menengah Rendah (Dini Agama) Ting. 1

MATA PELAJARAN Bil.

Ting. 2

Ting. 3

Jam Seminggu

TERAS

1

Bahasa Melayu

2.5

2.5

2.5

2

Bahasa Inggeris

2.5

2.5

2.5

3

Matematik

2.5

2.5

2.5

4

Sains

2.5

2.5

2.5

5

Sejarah

1.0

1.0

1.0

6

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

1.5

1.5

1.5

7

Geografi

1.0

1.0

1.0

8

Reka Bentuk dan Teknologi / Asas Sains Komputer

1.0

1.0

1.0

9

Pendidikan Seni Visual / Pendidikan Muzik

1.0

1.0

1.0

DINI 10

Usul al-Din

2.0

3.0

4.0

11

Al-Syariah

2.5

2.5

3.5

12

Al-Lughah al-`Arabiah al-Mu`asirah

9.5

8.5

6.5

Perhimpunan

0.5

0.5

0.5

30

30

30

JUMLAH

Peneraju Pendidikan Negara

KURIKULUM

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KEBANGSAAN Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) Menengah Atas (Dini Agama) Ting. 4 Ting. 5 Jam Seminggu 2.5 2.5

MATA PELAJARAN TERAS

Bil. 1

Bahasa Melayu

2

Bahasa Inggeris

2.5

2.5

3

Matematik

2.5

2.5

4

Sains

2.5

2.5

5

Sejarah

1.5

1.5

7

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

1.0

1.0

DINI

8

Usul al-Din

4.0

4.0

9

Al-Syariah

4.0

4.0

10

Al-Lughah al-`Arabiah al-Mu`asirah

4.0

4.0

11

Manahij al-`Ulum alIslamiyah

1.5

1.5

12

Al-Adab wa al-Balaghah

2.5

2.5

Perhimpunan

0.5

0.5

29.0

29.0

JUMLAH

Peneraju Pendidikan Negara

KURIKULUM

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KEBANGSAAN Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) Menengah Atas (Dini Sastera)

MATA PELAJARAN

Ting. 4

TERAS

Bil

Ting. 5 Jam Seminggu

1

Bahasa Melayu

2.5

2.5

2

Bahasa Inggeris

2.5

2.5

3

Matematik

2.5

2.5

4

Sains

2.5

2.5

5

Sejarah

1.5

1.5

6

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

1.0

1.0

Perhimpunan

0.5

0.5

ELEKTIF 7

Matematik Tambahan

2.5

2.5

8

Prinsip Akaun

2.5

2.5

9

Ekonomi/Perdagangan

2.0

2.0

DINI 10

Usul al-Din

4.0

4.0

11

Al-Syariah

4.0

4.0

12

Al-Lughah al-`Arabiah al-Mu`asirah

3.0

3.0

31.0

31.0

JUMLAH

Peneraju Pendidikan Negara

KURIKULUM

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KEBANGSAAN Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) Menengah Atas (Dini Sains) MATA PELAJARAN

Bil.

Ting. 4

TERAS

Ting. 5

1

Bahasa Melayu

Jam Seminggu 2.5 2.5

2

Bahasa Inggeris

2.5

2.5

3

Matematik

2.5

2.5

4

Sejarah

1.5

1.5

5

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

1.0

1.0

Perhimpunan

0.5

0.5

ELEKTIF 6

Matematik Tambahan

2.5

2.5

7

Biologi /Fizik

2.5

2.5

8

Kimia

2.5

2.5

DINI 9

Usul al-Din

4.0

4.0

10

Al-Syariah

4.0

4.0

11

Al-Lughah al-`Arabiah al-Mu`asirah

3.0

3.0

JUMLAH

29.0 Peneraju Pendidikan 29.0Negara

KURIKULUM

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KEBANGSAAN Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT) Menengah Rendah (Tingkatan 1, 2 dan 3) MATA PELAJARAN

BIL

Ting. 1

TERAS

Ting. 2 Jam Seminggu 2.5 2.5 2.5 2.5 1.0 2.5

Ting. 3

1 2 3 4 5 6

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Sains Sejarah Pendidikan Islam / Moral

2.5 2.5 2.5 2.5 1.0 2.5

6

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

1.5

1.5

1.5

7

Geografi

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.5 0.5

2.5 0.5

2.5 0.5

10.0 2.0

10.0 2.0

10.0 2.0

33

33

33

8

9 10

Reka Bentuk danTeknologi Asas Sains Komputer Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Bahasa Arab Perhimpunan

2.5 2.5 2.5 2.5 1.0 2.5

TAHFIZ 11 12

Hifz al-Quran Maharat al-Quran JUMLAH

Peneraju Pendidikan Negara

KURIKULUM

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KEBANGSAAN Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT) Menengah Atas (Dini Agama) Ting. 4

MATA PELAJARAN Bil. 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

TERAS

Ting. 5

Jam Seminggu 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Sains Sejarah Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Perhimpunan ELEKTIF Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah Pendidikan Syariah Islamiah Bahasa Arab TAHFIZ Hifz al-Quran Maharat al-Quran JUMLAH

2.5 2.5 2.5

2.5 2.5 2.5

10.0 2.5 33.0

10.0 2.5 33.0 Peneraju Pendidikan Negara

KURIKULUM Bil. 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

11 12

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KEBANGSAAN Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBT) Menengah Atas (Dini Sains) MATA PELAJARAN TERAS

Ting. 4

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik Sejarah Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Perhimpunan ELEKTIF Matematik Tambahan Biologi / Fizik Kimia Bahasa Arab TAHFIZ Hifz al-Quran Maharat al-Quran JUMLAH

2.5 2.5 2.5 1.5 2.5 1.0 0.5

Ting. 5 Jam Seminggu 2.5 2.5 2.5 1.5 2.5 1.0 0.5

2.5 2.5 2.5 2.5

2.5 2.5 2.5 2.5

8.0 2.0 33.0

8.0 2.0 33.0

Peneraju Pendidikan Negara

KURIKULUM 1

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KEBANGSAAN KSSM Sekolah Seni Malaysia (SSeM) – Menengah Rendah

TERAS

JAM SEMINGGU

Bahasa Melayu

4.0

2

Bahasa Inggeris

3.0

3

Matematik

3.0

4

Sains

3.0

5

Sejarah

2.0

6

Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral

3.0

WAJIB 7

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

JAM SEMINGGU 2.0

KESENIAN

JAM SEMINGGU

8

Seni Visual

3.0

9

Seni Muzik

3.0

10

Seni Tari

3.0

11

Seni Teater

3.0

ELEKTIF

12

B. Arab/ B. Cina/ B. Tamil/ B. Perancis/ B. Jerman/ B. Jepun/ B. Korea

JUMLAH JAM

JAM SEMINGGU

2.0

34.0

Nota: •Murid mempelajari mata pelajaran teras, wajib dan mata pelajaran kesenian serta memilih SATU elektif

Peneraju Pendidikan Negara

KURIKULUM

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KEBANGSAAN KSSM Sekolah Seni Malaysia (SSeM) – Menengah Atas

TERAS

JAM SEMINGGU

1

Bahasa Melayu

4.0

2

Bahasa Inggeris

3.0

3

Matematik

3.0

4

Sains

3.0

5

Sejarah

2.0

6

Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral

3.0

WAJIB 7

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

PENGKHUSUSAN KESENIAN

8

JAM SEMINGGU

Reka Bentuk

12.0

Seni Halus

12.0

Komunikasi Visual

12.0

Seni Muzik

12.0

Seni Tari

12.0

Seni Teater

12.0

JAM SEMINGGU

ELEKTIF

JAM SEMINGGU

2.0

Nota: Murid mempelajari mata pelajaran teras dan wajib serta memilih SATU pengkhususan dan SATU elektif

9

B. Arab/ B. Cina/ B. Tamil/ B. Perancis/ B. Jerman/ B. Jepun/ B. Korea

JUMLAH JAM

2.0

34.0 Peneraju Pendidikan Negara

KURIKULUM

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KEBANGSAAN KSSM Sekolah Seni Malaysia (SSeM) – Menengah Atas

PENGKHUSUSAN (Seni Visual) REKA BENTUK

SENI HALUS

KOMUNIKASI VISUAL

Mata Pelajaran Kesenian Pakej Mata Pelajaran

Masa (Jam)

Lukisan

3.0

Sejarah & Pengkhususan Seni

3.0

Reka Bentuk Kraf

3.0

Reka Bentuk Industri

3.0

Lukisan

3.0

Sejarah & Pengurusan Seni

3.0

Seni Halus 2D

3.0

Seni Halus 3D

3.0

Lukisan

3.0

Sejarah & Pengurusan Seni

3.0

Reka Bentuk Grafik

3.0

Multimedia Kreatif

3.0 Peneraju Pendidikan Negara

KURIKULUM

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KEBANGSAAN KSSM Sekolah Seni Malaysia (SSeM) – Menengah Atas

PENGKHUSUSAN (Seni Persembahan) SENI MUZIK

SENI TARI

SENI TEATER

Mata Pelajaran Kesenian Pakej Mata Pelajaran

Masa (Jam)

Aural & Teori Muzik

3.0

Alat Muzik Utama

3.0

Muzik Komputer

3.0

Produksi Seni Persembahan

3.0

Tarian

3.0

Koreografi Tari

3.0

Apresiasi Tari

3.0

Produksi Seni Persembahan

3.0

Lakonan

3.0

Sinografi

3.0

Penulisan Skrip

3.0

Produksi Seni Persembahan

3.0 Peneraju Pendidikan Negara

KURIKULUM

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU KEBANGSAAN KSSM Sekolah Seni Malaysia (SSeM) – Menengah Atas Mata Pelajaran Kesenian Pakej Mata Pelajaran Masa (Jam)

MATA PELAJARAN ELEKTIF

Bahasa Cina

2

Bahasa Tamil

2

Bahasa Arab

2

Bahasa Perancis

2

Bahasa Jerman

2

Bahasa Jepun

2

Bahasa Korea

2

NOTA: • Murid mempelajari kesemua mata pelajaran teras, wajib, memilih SATU pengkhususan mata pelajaran kesenian dan memilih SATU mata pelajaran elektif. • Peruntukan msa mata pelajaran ters dan wajib diubah bgi pelaksanaan mata pelajaran elektif. Peneraju Pendidikan Negara

Sekian

TERIMA KASIH Bahagian Pembangunan Kurikulum

Peneraju Pendidikan Negara