KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH Matematik

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3 1 PENDAHULUAN KSSM Matematik merupakan mata pelajaran teras yang dilalui oleh semua murid yang mengikuti Sistem Pendidikan ...

0 downloads 76 Views 3MB Size
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Matematik Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 3

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Matematik Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 3 Bahagian Pembangunan Kurikulum APRIL 2017

Terbitan 2017 © Kementerian Pendidikan Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN Rukun Negara......................................................................................................................................................................................

v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan.......................................................................................................................................................

vi

Definisi Kurikulum Kebangsaan...........................................................................................................................................................

vii

Kata Pengantar....................................................................................................................................................................................

ix

Pendahuluan........................................................................................................................................................................................

1

Matlamat..............................................................................................................................................................................................

2

Objektif.................................................................................................................................................................................................

2

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah.............................................................................................................................

4

Fokus...................................................................................................................................................................................................

5

Kemahiran Abad Ke-21........................................................................................................................................................................

14

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi............................................................................................................................................................

15

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran...............................................................................................................................................

16

Elemen Merentas Kurikulum................................................................................................................................................................

20

Pentaksiran Sekolah............................................................................................................................................................................

23

Organisasi Kandungan........................................................................................................................................................................

28

Indeks.........................................................................................................................................................................................

31

Bentuk Piawai.............................................................................................................................................................................

35

Matematik Pengguna: Simpanan dan Pelaburan, Kredit dan Hutang........................................................................................

39

Lukisan Berskala.........................................................................................................................................................................

45

Nisbah Trigonometri....................................................................................................................................................................

49

Sudut dan Tangen bagi Bulatan.................................................................................................................................................

53

Pelan dan Dongakan..................................................................................................................................................................

57

Lokus dalam Dua Dimensi..........................................................................................................................................................

61

Garis Lurus.................................................................................................................................................................................

65

Panel Penggubal .................................................................................................................................................................................

69

Penghargaan........................................................................................................................................................................................

71

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak: Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; Memelihara satu cara hidup demokratik; Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan

sumbangan

terhadap

keharmonian

dan

kemakmuran

keluarga, masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan (1)

Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk

kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 [PU(A)531/97.]

vii

KATA PENGANTAR Kurikulum

Standard

Sekolah

Menengah

(KSSM)

yang

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang

dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan

Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan

menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)

nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21

yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM digubal bagi

dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan tersebut

memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan

dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi

Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar kualiti kurikulum

intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah

yang dilaksanakan di sekolah menengah setanding dengan

Pendidikan Kebangsaan.

standard antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang Bagi

menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSM

(DSKP)

untuk

semua

mata

pelajaran

pelaksanaan

KSSM,

pengajaran

dan

pembelajaran (PdP) guru perlu memberi penekanan kepada KBAT

menerusi penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

menjayakan

dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran

yang

Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya

mengandungi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan

murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad

Standard Prestasi.

ke-21. Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi

kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum Kebangsaan

dilaksanakan

di

bawah

Sistem

penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang

Pendidikan

terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga pelaksanaan KSSM

Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan

akan

untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata

mencapai

hasrat

dan

matlamat

Kebangsaan.

pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid.

Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum

ix

Sistem

Pendidikan

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

PENDAHULUAN

KSSM Matematik merupakan mata pelajaran teras yang dilalui

Penandaarasan kurikulum Matematik telah dijalankan dengan

oleh semua murid yang mengikuti Sistem Pendidikan Kebangsaan.

negara yang berpencapaian tinggi dalam pentaksiran peringkat

Setiap murid di Malaysia berpeluang melalui sekurang-kurangnya

antarabangsa bagi memastikan kurikulum Matematik di Malaysia

enam tahun pendidikan asas di sekolah rendah dan lima tahun di

relevan dan setanding dengan negara lain di dunia.

sekolah menengah. Program Matematik di peringkat sekolah menengah terbahagi kepada tiga program iaitu Matematik di

Dalam usaha mengembangkan potensi dan meningkatkan tahap

peringkat menengah rendah, Matematik di peringkat menengah

intelektual individu dan pembinaan insan, matematik merupakan

atas dan Matematik Tambahan juga di peringkat menengah atas.

wadah terbaik kerana sifat tabiinya yang menggalakkan pemikiran mantik dan bersistem. Justeru, penggubalan kurikulum Matematik,

Kandungan yang dipelajari dalam Matematik di peringkat

selain daripada berlandaskan kepada keperluan membangunkan

menengah

kesinambungan

negara, juga mengambil kira faktor yang menyumbang kepada

pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dari peringkat sekolah

pembentukan individu yang berpemikiran logik, kritis, analitis,

rendah. Matematik di sekolah menengah bertujuan antara lain

kreatif dan inovatif. Langkah ini selaras dengan keperluan

mengembangkan pengetahuan dan kemahiran murid bagi

menyediakan secukupnya pengetahuan dan kemahiran matematik

membolehkan mereka menyelesaikan masalah dalam kehidupan

bagi memastikan negara mampu bersaing di peringkat global serta

harian, menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dan

berupaya menghadapi cabaran abad ke-21. Latar belakang dan

seterusnya dapat berfungsi sebagai tenaga kerja yang berkesan.

keupayaan murid yang pelbagai diberi perhatian khusus dalam

pada

asasnya

merupakan

menentukan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dalam Penyusunan

semula

KSSM

Matematik

mengambil

kira

mata pelajaran ini.

kesinambungan dari peringkat sekolah rendah ke peringkat sekolah menengah dan seterusnya ke peringkat yang lebih tinggi.

1

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

MATLAMAT

KSSM Matematik bermatlamat membentuk individu yang berfikrah

2.

Membentuk kapasiti dalam:

matematik iaitu individu yang berpemikiran matematik, kreatif danmerumus situasi ke dalam bentuk matematik.

inovatif serta berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan danmenggunakan konsep, fakta, prosedur dan penaakulan.

kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawabmentafsir, mengaplikasi serta menilai hasil matematik.

dalam

menyelesaikan

masalah

dan

membuat

keputusan,

berlandaskan sikap dan nilai agar berupaya menangani cabaran

3.

dalam kehidupan harian, selaras dengan perkembangan sains dan

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam membuat pertimbangan dan keputusan yang wajar

teknologi dan cabaran abad ke-21.

bagi menyelesaikan masalah dalam pelbagai konteks.

OBJEKTIF

4.

Mempertingkatkan kemahiran matematik berkaitan dengan Nombor dan Operasi, Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan

KSSM Matematik Tingkatan 3 bertujuan membolehkan murid

Algebra, Statistik dan Kebarangkalian serta Matematik

mencapai objektif berikut:

Diskret seperti berikut:

1.

Membentuk kefahaman tentang konsep, hukum, prinsip, danmemungut dan mengendalikan data.

teorem yang berkaitan dengan Nombor dan Operasi,mewakilkan dan mentafsir data.

Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan Algebra, Statistik danmengenal perkaitan dan mewakilkannya secara

Kebarangkalian serta Matematik Diskret.

matematik.

2menggunakan algoritma dan perkaitan.membuat anggaran dan penghampiran.mengukur dan membina.

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

5.

Mengamalkan matematik

secara

iaitu

konsisten

penyelesaian

kemahiran

masalah,

proses

11.

penaakulan,

menghadapi cabaran abad ke-21.

berkomunikasi secara matematik, membuat perkaitan dan perwakilan.

6.

Membudayakan penggunaan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam membuat pertimbangan dan keputusan yang wajar secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan harian.

7.

Menyedari bahawa idea matematik saling berkait dan merupakan ilmu yang menyeluruh dan bersepadu, serta mampu menghubungkaitkan ilmu matematik dengan bidang ilmu yang lain.

8.

Menggunakan teknologi bagi membina konsep, menguasai kemahiran, menyiasat dan meneroka idea matematik dan menyelesaikan masalah.

9.

Memupuk dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif terhadap matematik serta menghargai kepentingan dan keindahannya.

10.

Mengamal dan mengembangkan kemahiran generik bagi

Membentuk pemikiran aras tinggi, kritis, kreatif dan inovatif.

3

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KSSM dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan

pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1. Kurikulum Matematik digubal berdasarkan enam tunjang Kerangka KSSM.

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah 4

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

FOKUS

KSSM Matematik berfokus kepada usaha membangunkan insan

Empat elemen penting yang menyumbang kepada pembangunan

yang

insan yang berfikrah matematik ialah:

berfikrah matematik. Kerangka Kurikulum

Matematik

sepertimana yang digambarkan dalam Rajah 2 merupakan asasBidang Pembelajaran

penting kepada pelaksanaan kurikulum Matematik di bilik darjah.NilaiKemahiranProses Matematik     

Nombor dan Operasi Sukatan dan Geometri Perkaitan dan Algebra Statistik dan Kebarangkalian Matematik Diskret

NILAI     

 Nilai Matematik  Nilai Sejagat

Penyelesaian Masalah Penaakulan Komunikasi secara Matematik Perwakilan Perkaitan

 Kemahiran Matematik  Kemahiran Abad Ke-21  Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Rajah 2: Kerangka Kurikulum Matematik Sekolah Menengah 5

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

Fikrah Matematik

Fikrah menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) membawaPerkaitan dan Algebra

pengertian yang sama dengan daya berfikir dan pemikiran. DalamStatistik dan Kebarangkalian

konteks pendidikan matematik, fikrah matematik merujuk kepadaMatematik Diskret

kualiti murid yang dihasratkan untuk dilahirkan melalui sistem pendidikan

matematik

kebangsaan.

Murid

yang

berfikrah

Proses Matematik

matematik merupakan murid yang berkeupayaan melakukan matematik dan memahami idea matematik, serta mengaplikasikan

Proses matematik yang menyokong pembelajaran matematik yang

secara bertanggungjawab pengetahuan dan kemahiran matematik

berkesan dan berfikrah ialah:

dalam kehidupan harian berlandaskan sikap dan nilai.Penyelesaian masalahPenaakulan

Fikrah matematik juga berhasrat menghasilkan individu yangKomunikasi secara matematik

kreatif dan inovatif serta memenuhi keperluan abad ke-21 keranaPerkaitanPerwakilan

kemampuan negara amat bergantung kepada modal insan yang mampu berfikir dan menjana idea.

Kelima-lima proses matematik tersebut saling berkait dan perlu dilaksanakan secara bersepadu merentas kurikulum.

Bidang Pembelajaran

Penyelesaian masalah merupakan jantung kepada matematik.

Kandungan Matematik merangkumi lima bidang pembelajaran

Justeru, kemahiran menyelesaikan masalah perlu dikembangkan

utama yang saling berkait antara satu sama lain iaitu: 

Nombor dan OperasiSukatan dan Geometri

secara menyeluruh, bersepadu dan merentas keseluruhan kurikulum Matematik. Sesuai dengan kepentingan penyelesaian masalah, proses matematik ini menjadi tulang belakang dalam PdP

6

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

matematik dan seharusnya berupaya membentuk murid yang

diperluaskan

mampu

penyelesaian

digunakan ialah melukis gambar rajah, mengenal pola, membuat

masalah, menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi, kreatif dan

jadual/carta atau senarai secara bersistem, menggunakan algebra,

inovatif. Guru perlu mereka bentuk PdP yang menjadikan

mencuba kes lebih mudah, menaakul secara mantik, cuba jaya,

penyelesaian masalah sebagai fokus perbincangan. Aktiviti yang

membuat simulasi, bekerja ke belakang serta menggunakan

dijalankan perlu menuntut penglibatan murid secara aktif dengan

analogi.

menggunakan

mengemukakan

kepelbagaian

kepelbagaian

soalan

strategi

dan

tugasan

penggunaannya.

Antara

strategi

yang

biasa

yang

mengandungi bukan sahaja soalan rutin malah soalan bukan rutin.

Berikut adalah antara proses yang perlu ditekankan melalui

Penyelesaian masalah yang melibatkan soalan bukan rutin pada

penyelesaian masalah iaitu pembentukan kapasiti murid dalam:

asasnya menuntut tahap pemikiran dan penaakulan pada arasmerumus situasi yang melibatkan konteks yang pelbagai

tinggi dan perlu dibudayakan penggunaannya oleh guru bagi

seperti

menyediakan murid yang mampu bersaing di peringkat global.

pekerjaan ke dalam bentuk matematik. 

Langkah-langkah penyelesaian masalah berikut perlu ditekankan

peribadi,

kemasyarakatan,

saintifik

dan

bidang

menggunakan dan mengaplikasikan konsep, fakta, prosedur dan penaakulan dalam menyelesaikan masalah.agar murid dapat menyelesaikan masalah secara sistematik dan

mentafsir,

menilai

dan

membuat

refleksi

terhadap

berkesan:

penyelesaian atau keputusan yang dibuat dan menentukanMemahami dan mentafsirkan masalah

sama ada ianya munasabah.Merancang strategi penyelesaianMelaksanakan strategi

Refleksi adalah langkah penyelesaian masalah yang penting.Membuat refleksi

Refleksi membolehkan murid melihat, memahami dan menghargai perspektif

dari

sudut

yang

berbeza

di

samping

Kepelbagaian penggunaan strategi umum dalam penyelesaian

mengkonsolidasikan kefahaman mereka terhadap sesuatu konsep

masalah, termasuk langkah-langkah penyelesaiannya harus

yang dipelajari.

7

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

Penaakulan merupakan asas penting untuk memahami matematik

Komunikasi secara matematik ialah proses menyatakan idea

dengan lebih berkesan dan bermakna. Perkembangan penaakulan

dan kefahaman secara lisan, visual atau bertulis menggunakan

matematik berkait rapat dengan perkembangan intelek dan

nombor, tatatanda, simbol, gambar rajah, graf, gambar atau

komunikasi murid. Penaakulan berupaya mengembangkan bukan

perkataan.

sahaja kapasiti pemikiran logik malah turut meningkatkan kapasiti

pembelajaran matematik kerana komunikasi secara matematik

pemikiran kritis yang juga merupakan asas kepada pemahaman

membantu murid menjelaskan dan memperkukuhkan kefahaman

matematik secara mendalam dan bermakna. Justeru, guru perlu

matematik mereka. Melalui komunikasi, idea matematik dapat

menyediakan ruang dan peluang dengan mereka bentuk aktiviti

diluahkan dan difahami dengan lebih baik. Komunikasi secara

PdP yang menuntut murid melakukan matematik serta terlibat

matematik, sama ada secara lisan, penulisan atau menggunakan

secara aktif dalam membincangkan idea-idea matematik.

simbol dan perwakilan visual (carta, graf, gambar rajah dan lain-

Komunikasi

ialah

proses

yang

penting

dalam

lain), dapat membantu murid memahami dan mengaplikasikan Elemen penaakulan dalam PdP mengelakkan murid daripada

matematik dengan lebih efektif.

menganggap matematik sebagai hanya satu set prosedur atau algoritma yang perlu diikuti bagi mendapatkan penyelesaian, tanpa

Guru harus peka dengan peluang yang ada semasa melaksanakan

memahami

PdP

konsep

matematik

yang

sebenarnya

secara

bagi

menggalakkan

murid

untuk

menyatakan

dan

mendalam. Penaakulan bukan sahaja mengubah paradigma murid

mempersembahkan idea matematik mereka melalui teknik

daripada mementingkan pengetahuan prosedural malah memberi

penyoalan yang sesuai. Komunikasi yang melibatkan pelbagai

pengupayaan pemikiran dan intelektual apabila murid dibimbing

perspektif dan pelbagai sudut pendapat dapat membantu murid

dan dilatih untuk membuat konjektur, mengesahkan konjektur,

meningkatkan pemahaman matematik dengan lebih baik di

memberikan

samping meningkatkan keyakinan diri.

penerangan

logikal,

menganalis,

menilai

dan

memberi justifikasi terhadap semua aktiviti matematik. Latihan sedemikian membentuk murid yang yakin dengan diri sendiri dan

Aspek yang penting dalam komunikasi matematik adalah

berani, selaras dengan hasrat untuk membentuk

keupayaan untuk memberi penerangan dengan berkesan, serta

pemikir

matematik yang berkeupayaan tinggi.

memahami dan mengaplikasikan notasi matematik dengan betul.

8

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

Murid perlu menggunakan laras bahasa dan simbol matematik

Murid juga harus berupaya beralih daripada satu bentuk

dengan betul bagi memastikan sesuatu idea matematik dapat

perwakilan kepada bentuk perwakilan yang lain dan mengenal

dijelaskan dengan tepat.

hubung kait antara perwakilan tersebut serta menggunakan perwakilan yang

Komunikasi berkesan memerlukan persekitaran yang sentiasa

pelbagai, relevan dan diperlukan dalam

menyelesaikan masalah.

peka terhadap keperluan murid untuk berasa selesa semasa bercakap, bertanya soalan, menjawab soalan, menghuraikan

Penggunaan perwakilan yang pelbagai akan membantu murid

pernyataan serta menjustifikasikan pandangan kepada rakan

untuk

sekelas dan juga guru. Murid perlu diberi peluang untuk

mengkomunikasikan pemikiran, hujah dan kefahaman mereka;

berkomunikasi secara aktif dalam pelbagai suasana, contohnya

mengenal perkaitan antara konsep matematik yang berkaitan dan

berkomunikasi semasa melakukan aktiviti secara berpasangan,

menggunakan matematik untuk memodelkan situasi, fizikal dan

berkumpulan atau memberi penerangan kepada seluruh kelas.

fenomena sosial. Apabila murid berupaya mewakilkan konsep

memahami

konsep

matematik

dan

perkaitan;

dalam pelbagai cara, mereka akan membentuk fleksibiliti dalam Perwakilan ialah satu komponen penting dalam matematik dan

pemikiran mereka tentang konsep tersebut dan memahami

sering digunakan untuk mewakilkan fenomena dunia sebenar.

bahawa terdapat kepelbagaian cara untuk mewakilkan sesuatu

Oleh yang demikian, mesti wujud keserupaan antara aspek dunia

idea matematik bagi membolehkan masalah diselesaikan dengan

yang diwakili dan aspek dunia yang mewakili. Perwakilan boleh

lebih mudah.

didefinisikan sebagai sebarang tatarajah huruf, imej atau objek konkrit yang boleh melambangkan atau mewakilkan sesuatu yang

Perkaitan

antara

bidang-bidang

dalam

matematik

seperti

lain.

penghitungan, geometri, algebra, pengukuran dan statistik adalah penting bagi membolehkan murid mempelajari konsep dan

Pada peringkat sekolah menengah, mewakilkan idea dan model

kemahiran secara bersepadu dan bermakna. Dengan mengenali

matematik secara umumnya menggunakan simbol, geometri, graf,

bagaimana konsep atau kemahiran dalam bidang yang berbeza

algebra, gambar rajah, perwakilan konkrit dan perisian dinamik.

berhubung kait antara satu sama lain, matematik akan dilihat dan

9

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

Standard Proses Matematik

dipelajari sebagai satu disiplin ilmu yang menyeluruh, mempunyai kaitan antara satu dengan yang lain dan memungkinkan konsep abstrak lebih mudah difahami.

Berikut adalah standard proses yang perlu dicapai oleh murid melalui pelaksanaan kurikulum ini.

Apabila idea matematik dikaitkan pula dengan pengalaman harian Jadual 1: Standard Proses Matematik

di dalam dan di luar bilik darjah, murid akan lebih menyedari kegunaan, kepentingan, kekuatan dan keindahan matematik.

PENYELESAIAN MASALAH

Selain itu murid berpeluang menggunakan matematik secara

 Memahami masalah.  Mengekstrak maklumat yang relevan dalam situasi yang

kontekstual dalam bidang ilmu yang lain dan dalam kehidupan harian mereka. Model matematik digunakan untuk menerangkan

  

situasi kehidupan sebenar secara matematik. Murid akan mendapati

kaedah

ini

boleh

digunakan

untuk

mencari

penyelesaian sesuatu masalah atau untuk meramal kemungkinan

diberi dan menyusun maklumat secara sistematik. Merancang pelbagai strategi untuk menyelesaikan masalah. Melaksanakan strategi mengikut rancangan yang ditetapkan. Menghasilkan penyelesaian yang menepati kehendak masalah. Membuat tafsiran penyelesaian. Membuat semakan dan refleksi bagi penyelesaian dan strategi yang digunakan.

sesuatu situasi berdasarkan model matematik tersebut.

 

Dalam melaksanakan kurikulum Matematik, peluang untuk

PENAAKULAN

membuat perkaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat

 Mengenal penaakulan dan pembuktian sebagai asas

mengaitkan

matematik.  Mengenal pola, struktur, dan kesamaan dalam situasi dunia sebenar dan perwakilan simbolik.  Memilih dan menggunakan pelbagai jenis penaakulan dan kaedah pembuktian.

pengetahuan

konseptual

dengan

pengetahuan

prosedural serta dapat mengaitkan topik-topik dalam Matematik khususnya dan mengaitkan matematik dengan bidang lain secara amnya. Ini akan meningkatkan kefahaman murid dalam matematik dan menjadikan matematik lebih jelas, bermakna dan menarik.

10

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

 Membuat, menyiasat dan mengesahkan konjektur

PERKAITAN

matematik.  Membina dan menilai hujah dan bukti matematik.  Membuat keputusan dan menjustifikasi keputusan yang dibuat.

 Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan antara idea matematik.  Memahami bagaimana idea matematik saling berhubung dan disusun atur menjadi kesatuan yang padu.  Mengaitkan idea matematik dengan kehidupan harian dan bidang lain.

BERKOMUNIKASI SECARA MATEMATIK

 Mengorganisasi dan menggabungkan pemikiran matematik melalui komunikasi untuk menjelas dan mengukuhkan kefahaman matematik.  Mengkomunikasi pemikiran dan idea matematik secara jelas dan yakin.  Menggunakan bahasa matematik untuk menyatakan idea matematik dengan tepat.  Menganalisis dan menilai pemikiran matematik dan strategi orang lain.

Kemahiran

Kemahiran yang harus dikembangkan dan dipupuk dalam kalangan murid melalui mata pelajaran ini meliputi Kemahiran Matematik, Kemahiran Abad Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).

PERWAKILAN

 Menggambarkan idea matematik menggunakan pelbagai

Kemahiran Matematik merujuk antara lain kemahiran seperti

jenis perwakilan.  Membuat interpretasi daripada perwakilan yang diberikan.  Memilih jenis perwakilan yang sesuai.  Menggunakan pelbagai jenis perwakilan matematik untuk: i) Mempermudahkan idea matematik yang kompleks. ii) Membantu dalam menyelesaikan masalah. iii) Membina model dan mentafsir fenomena matematik. iv) Membuat hubungan antara pelbagai jenis perwakilan.

mengukur dan membina, membuat anggaran dan penghampiran, memungut dan mengendali data, mewakilkan dan mentafsir data, mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara matematik, menterjemahkan situasi sebenar kepada model matematik, menggunakan

laras

bahasa

matematik

yang

betul,

mengaplikasikan penaakulan mantik, menggunakan algoritma dan perkaitan, menggunakan alat matematik, menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan sebagainya. Selain itu, kurikulum ini menuntut pembentukan kemahiran matematik murid dalam aspek

11

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

kreativiti, keperluan murid membentuk keaslian dalam pemikiran

digunakan sehingga mengabaikan kepentingan mencongak dan

mereka dan keupayaan melihat perkara di sekeliling dengan cara

asas mengira. Kecekapan melaksanakan pengiraan adalah

yang

tujuan

penting terutamanya di peringkat rendah dan murid tidak harus

membangunkan individu yang kreatif dan inovatif. Penggunaan

bergantung kepada kalkulator sepenuhnya. Sebagai contoh,

alat matematik secara berstrategi, tepat dan berkesan amat

walaupun kalkulator grafik membantu murid membuat visualisasi

ditekankan

yang

tentang sifat fungsi dan grafnya, penggunaan kertas dan pensel

dimaksudkan termasuk kertas dan pensel, pembaris, jangka sudut,

masih merupakan hasil pembelajaran yang harus dicapai oleh

jangka lukis, kalkulator, hamparan elektronik, perisian dinamik dan

semua murid. Begitu juga dalam mendapatkan punca-punca

sebagainya.

kepada persamaan kuadratik. Teknologi perlu digunakan secara

baharu

dan

dalam

perspektif

PdP

yang

matematik.

berbeza

Alat

bagi

matematik

bijaksana

bagi

membantu

murid

membentuk

konsep,

Ledakan kemajuan pelbagai teknologi dalam kehidupan masa kini

meningkatkan kefahaman, membuat visualisasi dan sebagainya di

menjadikan penggunaan teknologi elemen penting dalam PdP

samping memperkayakan pengalaman pembelajaran.

matematik. Guru yang berkesan akan memaksimumkan potensi dan keupayaan teknologi agar murid dapat membentuk kefahaman

Secara spesifiknya kemahiran menggunakan teknologi yang perlu

serta

dipupuk dalam diri murid melalui mata pelajaran Matematik ialah

meningkatkan

matematik.

minat

Memandangkan

dan

profisiensi

keupayaan

dan

mereka

dalam

keberkesanan

keupayaan murid: 

teknologi terhadap kandungan matematik yang diajar, maka guru

Menggunakan

teknologi

bagi

meneroka,

menyelidik,

perlu membudayakan penggunaan teknologi khususnya kalkulator

memodelkan matematik dan seterusnya membentuk konsep

saintifik, kalkulator grafik, perisian komputer seperti Geometer’s

matematik yang mendalam.

Sketchpad,

Geogebra,

hamparan

elektronik,perisian

pembelajaran, Internet dan lain-lain.

bagi menyelesaikan masalah dengan berkesan. 

Walau

bagaimanapun,

teknologi

Menggunakan teknologi untuk membantu dalam pengiraan

harus

digunakan

secara

Menggunakan teknologi terutamanya teknologi elektronik dan digital

bijaksana. Kalkulator saintifik sebagai contoh tidak harus

untuk

mencari,

mengkomunikasikan maklumat.

12

mengurus,

menilai

dan

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3Menggunakan

teknologi

secara

bertanggungjawab

Nilai yang harus dibangunkan dalam diri murid melalui PdP

dan

matematik ialah:

beretika.Penggunaan teknologi seperti perisian dinamik, kalkulator saintifik

Nilai matematik – iaitu nilai dalam pengetahuan matematik

dan grafik, Internet dan sebagainya perlu diintegrasikan dalam PdP

yang

matematik

pengetahuan matematik; dan

bagi

membantu

murid

membentuk

kefahaman 

mendalam tentang sesuatu konsep terutamanya yang melibatkan konsep yang abstrak.

merangkumi penekanan kepada

sifat-sifat dalam

Nilai sejagat – iaitu nilai murni sejagat yang diterapkan merentas semua mata pelajaran.

Nilai Dalam Pendidikan Matematik

Pembentukan nilai melalui PdP matematik juga seharusnya melibatkan unsur ketuhanan, kepercayaan, minat, penghargaan,

Nilai adalah kualiti afektif yang ingin dibentuk melalui PdP

keyakinan, kecekapan dan ketabahan. Kepercayaan kepada

matematik menggunakan konteks yang sesuai. Nilai kebiasaannya

kekuasaan dan kebesaran tuhan pada asasnya boleh dipupuk

diajar dan dipelajari secara implisit di dalam sesi pembelajaran.

melalui kandungan dalam kurikulum ini. Perkaitan antara

Nilai murni yang dipupuk akan seterusnya menjelmakan sikap

kandungan yang dipelajari dengan dunia sebenar mampu

yang baik. Penerapan nilai dan sikap dalam PdP matematik

menampakkan dan mengesahkan lagi kebesaran dan kekuasaan

bertujuan melahirkan insan yang berketerampilan dari aspek

pencipta alam semesta.

pengetahuan dan kemahiran di samping memiliki akhlak yang mulia. Penghayatan nilai murni juga dapat membentuk generasi

Unsur sejarah dan patriotisme juga perlu diterapkan mengikut

muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur dan

kesesuaian tajuk bagi membolehkan murid menghayati matematik

mempunyai sikap yang baik.

dan memberangsangkan lagi minat serta keyakinan murid terhadap matematik. Unsur sejarah seperti peristiwa tertentu tentang ahli matematik atau sejarah ringkas tentang sesuatu konsep atau simbol juga ditekankan dalam kurikulum ini.

13

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid yang

PROFIL MURID

PENERANGAN

mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang berteraskan

amalan

nilai

murni.

Kemahiran

Abad

Pemikir

Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan inovatif; mampu untuk menangani masalah yang kompleks dan membuat keputusan yang beretika. Mereka berfikir tentang pembelajaran dan diri mereka sebagai pelajar. Mereka menjana soalan dan bersifat terbuka kepada perspektif, nilai dan tradisi individu dan masyarakat lain. Mereka berkeyakinan dan kreatif dalam menangani bidang pembelajaran yang baharu.

Kerja Sepasukan

Mereka boleh bekerjasama secara berkesan dan harmoni dengan orang lain. Mereka mengalas tanggungjawab bersama serta menghormati dan menghargai sumbangan yang diberikan oleh setiap ahli pasukan. Mereka memperoleh kemahiran interpersonal melalui aktiviti kolaboratif, dan ini menjadikan mereka pemimpin dan ahli pasukan yang lebih baik.

Bersifat Ingin Tahu

Mereka membangunkan rasa ingin tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan idea baharu. Mereka mempelajari kemahiran yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat berdikari dalam pembelajaran. Mereka menikmati pengalaman pembelajaran sepanjang hayat secara berterusan.

Ke-21

bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 2 supaya berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) dalam kurikulum

Matematik

menyumbang

kepada

pemerolehan

Kemahiran Abad Ke-21 dalam kalangan murid. Jadual 2: Profil Murid PROFIL MURID

PENERANGAN

Berdaya Tahan

Mereka mampu menghadapi dan mengatasi kesukaran, mengatasi cabaran dengan kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan empati.

Mahir Berkomunikasi

Mereka menyuarakan dan meluahkan fikiran, idea dan maklumat dengan yakin dan kreatif secara lisan dan bertulis, menggunakan pelbagai media dan teknologi.

14

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

PROFIL MURID Berprinsip

Bermaklumat

Penyayang/ Prihatin

Patriotik

dalam kalangan murid. Penerangan KBAT adalah berfokus kepada

PENERANGAN

empat tahap pemikiran seperti Jadual 3.

Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan, adil dan menghormati maruah individu, kumpulan dan komuniti. Mereka bertanggungjawab atas tindakan, akibat tindakan serta keputusan mereka.

Jadual 3: Tahap Pemikiran dalam KBAT TAHAP PEMIKIRAN

Mereka mendapatkan pengetahuan dan membentuk pemahaman yang luas dan seimbang merentasi pelbagai disiplin pengetahuan. Mereka meneroka pengetahuan dengan cekap dan berkesan dalam konteks isu tempatan dan global. Mereka memahami isu-isu etika/undangundang berkaitan maklumat yang diperoleh. Mereka menunjukkan empati, belas kasihan dan rasa hormat terhadap keperluan dan perasaan orang lain. Mereka komited untuk berkhidmat kepada masyarakat dan memastikan kelestarian alam sekitar. Mereka mempamerkan kasih sayang, sokongan dan rasa hormat terhadap negara.

PENERANGAN

Mengaplikasi

Menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara

Menganalisis

Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan

Menilai

Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan nilai serta memberi justifikasi

Mencipta

Menghasilkan idea, produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan dalam PdP bagi merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus

15

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.

PdP matematik yang baik menuntut guru merancang aktiviti dengan teliti serta menggabungjalinkan kepelbagaian strategi yang

Kemahiran

berfikir

kreatif

adalah

kemampuan

untuk

membolehkan murid bukan sahaja memahami kandungan secara

menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai

mendalam, malah dicabar untuk berfikir pada aras yang lebih

dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir

tinggi. PdP matematik menekankan penglibatan murid secara aktif

tidak mengikut kelaziman.

yang antara lain boleh dicapai melalui: 

Pembelajaran berasaskan inkuiri yang melibatkan penyiasatan dan penerokaan matematik.

Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.Pembelajaran berasaskan masalah.Penggunaan teknologi bagi membentuk konsep.

Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan berfokus untuk menyelesaikan masalah.

Inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud mencari

KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk

maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang

menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek.

berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri.

Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta

Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan

pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk

prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Melalui aktiviti

menggalakkan murid berfikir.

yang dijalankan murid akan menyiasat sesuatu fenomena, menilai pola dan seterusnya mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk membincangkan dan memahami konsep matematik melalui hasil inkuiri tersebut. KSSM Matematik memberi penekanan kepada kefahaman konseptual yang mendalam,

16

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

kecekapan

dalam

manipulasi,

kebolehan

menaakul

dan

membolehkan murid menemui konsep secara kendiri. Justeru,

berkomunikasi secara matematik. Justeru PdP yang melibatkan

teknik penyoalan yang berstruktur diperlukan bagi membolehkan

inkuiri, penerokaan dan penyiasatan matematik perlu dijalankan di

murid menemui peraturan, pola ataupun sifat sesuatu konsep

mana sesuai. Guru perlu mereka bentuk PdP yang memberi ruang

matematik.

dan peluang bagi murid membuat konjektur, menaakul, bertanya soalan, membuat refleksi dan seterusnya membentuk konsep dan

Penggunaan bahan bantu mengajar dan pelaksanaan tugasan

pengetahuan secara kendiri.

dalam bentuk pembentangan atau kerja projek perlu dirangkum dalam pengalaman pembelajaran yang disediakan untuk murid

Peluang

dan

pelbagai,

bagi menghasilkan murid yang berketerampilan mengaplikasikan

penyelesaian

pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan

masalah yang melibatkan keseimbangan kedua-dua soalan rutin

masalah yang melibatkan situasi harian di samping dapat

dan bukan rutin juga ditekankan dalam PdP matematik. Soalan

membentuk kemahiran insaniah.

pengintegrasian

pengalaman

pembelajaran

penggunaan

teknologi,

yang

dan

bukan rutin yang memerlukan pemikiran aras tinggi ditekankan bagi mencapai hasrat menghasilkan modal insan yang berfikrah,

Selain itu guru perlu menggunakan kepelbagaian pendekatan dan

kreatif dan inovatif, mampu bersaing dalam era globalisasi serta

strategi PdP seperti pembelajaran koperatif, pembelajaran masteri,

berupaya menghadapi cabaran abad ke-21.

pembelajaran

kontekstual,

konstruktivisme,

pembelajaran

berasaskan projek dan sebagainya. Matematik adalah bidang ilmu yang berteraskan konsep, fakta, sifat, peraturan, corak dan proses. Oleh itu, strategi yang

Pembelajaran matematik yang berfikrah perlu dijelmakan dalam

digunakan

matematik

amalan PdP. Justeru, strategi PdP haruslah berpusatkan murid

memerlukan kepelbagaian dan keseimbangan. Strategi yang

bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran

bersifat tradisional kadang kala masih diperlukan apabila mengajar

belajar melalui pengalaman sendiri. Pendekatan dan strategi

kandungan yang berasaskan prosedural. Sebahagian kandungan

pembelajaran

pula menuntut guru menyediakan aktiviti pembelajaran yang

penyiasatan matematik serta aktiviti yang berpusatkan murid

dalam

pengajaran

dan

pengajaran

17

seperti

inkuiri-penemuan,

penerokaan

dan

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

dengan berbantukan alat matematik yang bersesuaian, tuntas dan

pembentukan kemahiran kreativiti dan inovasi dalam kalangan

berkesan dapat menjadikan pengalaman pembelajaran matematik

rakyat.

menyeronokkan,

bermakna,

berguna

dan

mencabar

yang

seterusnya akan membentuk kefahaman konsep yang mendalam.

Kreativiti dan inovasi ialah dua perkara yang saling berkaitan. Secara umum, kreativiti merujuk tindakan penghasilan idea,

Guru juga perlu mempelbagaikan kaedah dan strategi PdP bagi

pendekatan atau tindakan baharu. Inovasi pula ialah proses

memenuhi keperluan murid yang mempunyai kepelbagaian

menjana idea kreatif dalam konteks tertentu. Keupayaan kreativiti

kebolehan, kecenderungan dan minat. Keterlibatan aktif murid

dan inovasi merupakan kemahiran yang boleh dibentuk, diasah

dalam aktiviti yang bermakna dan mencabar memerlukan sesi PdP

dan dipupuk dalam diri murid melalui PdP di bilik darjah. Matematik

yang direka bentuk khusus dengan keperluan mereka. Setiap

ialah sains pola dan perkaitan yang mengandungi keindahan yang

murid perlu mempunyai peluang sama rata dalam membentuk

amat berkait rapat dengan fenomena alam. Justeru, matematik

kefahaman konsep dan juga kecekapan prosedural. Untuk itu guru

merupakan

harus teliti dalam menyediakan ekosistem pembelajaran dan

kemahiran kreatif dan inovatif murid melalui tugasan dan aktiviti

diskusi intelektual yang memerlukan murid berkolaborasi dalam

yang sesuai.

wadah

dan

pemangkin

bagi

mengembangkan

menyelesaikan tugasan yang bermakna dan mencabar. Guru perlu mereka bentuk PdP yang menggalakkan dan memupuk Kreativiti

dan inovasi

merupakan elemen utama dalam

kreativiti dan inovasi. Antara strategi yang boleh digunakan ialah

perkembangan masyarakat berilmu abad ke-21. Kedua-dua

melibatkan murid dalam aktiviti kognitif yang kompleks seperti:

elemenini

bakal

memberi

sumbangan

besar

terhadap

Pelaksanaan tugasan yang melibatkan soalan bukan rutin yang

kemakmuran sosial dan individu sesebuah negara. Negara amat

memerlukan kepelbagaian strategi penyelesaian masalah dan

memerlukan modal insan yang kreatif dan inovatif agar mampu

tahap pemikiran yang tinggi. 

bersaing dalam dunia yang semakin kompetitif dan dinamik. Pendidikan dilihat sebagai pencerna dan wahana kepada

Penggunaan teknologi dalam meneroka, membina kefahaman konsep dan menyelesaikan masalah.

18

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3Membudayakan

amalan

yang

membolehkan

PENDEKATAN STEM (Science, Technology, Engineering and

murid

Mathematics)

mempamerkan hasil kreativiti dan inovatif dalam bentuk yang pelbagai. 

Mereka bentuk PdP yang menyediakan ruang dan peluang

Pendekatan STEM ialah PdP yang mengaplikasikan pengetahuan,

untuk murid melakukan matematik dan membentuk kefahaman

kemahiran dan nilai STEM melalui inkuiri, penyelesaian masalah

melalui aktiviti penerokaan dan penyiasatan berasaskan inkuiri.

atau projek dalam konteks kehidupan harian, alam sekitar dan masyarakat tempatan serta global seperti dalam Rajah 3.

Kepelbagaian pendekatan dan strategi PdP yang lain seperti pembelajaran masteri, pembelajaran kontekstual, konstruktivisme, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan masalah dan sebagainya perlu dilaksanakan mengikut keperluan dan kesesuaian.

Rajah

3:

STEM

sebagai

Pendekatan

Pengajaran

dan

Pembelajaran

PdP STEM yang kontekstual dan autentik dapat menggalakkan pembelajaran mendalam dalam kalangan murid. Murid boleh

19

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

1. Bahasa

bekerja secara berkumpulan atau secara individu mengikutkemampuan murid ke arah membudayakan pendekatan STEM dengan mengamalkan perkara-perkara seperti berikut:

Penggunaan

bahasa

pengantar

yang

betul

perlu

dititikberatkan dalam semua mata pelajaran. 

1. Menyoal dan mengenal pasti masalah.

Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,

2. Membangunkan dan menggunakan model.

struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu

3. Merancang dan menjalankan penyiasatan.

diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea

4. Menganalisis dan mentafsirkan data.

dan berkomunikasi secara berkesan.

5. Menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran komputasional.

2. Kelestarian Alam Sekitar 

6. Membina penjelasan dan mereka bentuk penyelesaian. 7. Melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan

Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata

berdasarkan eviden.

pelajaran. 

8. Mendapatkan maklumat, menilai dan berkomunikasi tentang maklumat tersebut.

Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai alam.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 3. Nilai Murni Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yangNilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran

diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam

supaya

standard kandungan. Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan

mengamalkannya.

mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yangmurid

sedar

akan

kepentingan

dan

Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan

dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa

dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam

hadapan. Elemen-elemen di dalam EMK adalah seperti berikut:

kehidupan harian.

20

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

4. Sains Dan Teknologi 6. Kreativiti dan Inovasi 

Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam kalangan

mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta

murid.

sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan

Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu

idea yang ada. 

serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap dan berkesan. 

Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk

Pengintegrasian

Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.

Sains

dan

Teknologi

dalamPdP

Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk

merangkumi empat perkara iaitu:

memastikan pembangunan modal insan yang mampu

(i)

menghadapi cabaran abad ke-21.

Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip, 

konsep yang berkaitan dengan sains dan teknologi) (ii)

Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran

Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam PdP.

manipulatif tertentu) (iii)

Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,

7. Keusahawanan 

keselamatan) (iv)

Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP

Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.5. Patriotisme  

Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui

Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata

aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,

pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat.

amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan

Semangat

minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran.

patriotik

dapat

melahirkan

murid

yang

mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga sebagai rakyat Malaysia.

21

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi 

10. Pendidikan Kewangan 

Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan murid

Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan

dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan

membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan

kemahiran asas TMK yang dipelajari.

membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan

Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid

pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran

menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan

menguruskan

menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran.

bertanggungjawab. 

TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang

hal

ehwal

kewangan

secara

Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam

hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan

PdP secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan

lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.

secara

langsung

adalah

melalui

tajuk-tajuk

yang

mengandungi elemen kewangan secara eksplisit seperti pengiraan faedah mudah dan faedah kompaun. Penerapan

9. Kelestarian Global 

Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid

secara sisipan pula diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain

berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap

merentas kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan

persekitaran dalam kehidupan harian dengan mengaplikasi

kewangan dalam kehidupan sebenar adalah penting bagi

pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperolehi melalui

menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan

elemen

nilai yang dapat diaplikasikan secara berkesan dan

Penggunaan

dan

Pengeluaran

Lestari,

bermakna.

Kewarganegaraan Global dan Perpaduan. 

Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di peringkat tempatan, Negara dan global.Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan dalam mata pelajaran yang berkaitan.

22

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

PENTAKSIRAN SEKOLAH

Pentaksiran

Sekolah

(PS)

pendekatan

pentaksiran

adalah

daripada

Maklumat yang dikumpul melalui PS seharusnya membantu guru

proses

menentukan kekuatan dan kelemahan murid dalam mencapai

mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang

sesuatu standard kandungan. Maklumat yang dikumpul ini juga

dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan.

seharusnya membantu guru mengadaptasi PdP berdasarkan

Proses ini berlaku berterusan secara formal dan tidak formal

keperluan dan kelemahan murid mereka. PS yang menyeluruh

supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan sebenar murid.

perlu dirancang dengan baik dan dijalankan secara berterusan

PS perlu dilaksanakan secara holistik berdasarkan prinsip inklusif,

sebagai sebahagian daripada aktiviti di bilik darjah. Usaha guru

autentik dan setempat (localised). Maklumat yang diperoleh

dalam melaksanakan PS yang holistik di samping membantu

daripada PS akan digunakan oleh pentadbir, guru, ibu bapa dan

memperbaiki kelemahan murid akan membentuk ekosistem

murid dalam merancang tindakan susulan ke arah peningkatan

pembelajaran yang seimbang.

yang

sebahagian

merupakan

satu

perkembangan pembelajaran murid. Dalam

usaha

memastikan

PS

membantu

meningkatkan

PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.

keupayaan dan pencapaian murid, guru harus menggunakan

Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses

strategi pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut:

PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan padaakhir suatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun.

Mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dihasratkan dalam kurikulum.Dalam melaksanakan PS, guru perlu merancang, membina item,

Bentuk yang pelbagai seperti pemerhatian terhadap aktiviti

mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan

yang dijalankan, ujian, pembentangan, projek, folio dan

murid dalam mata pelajaran yang diajar berdasarkan Dokumen

sebagainya. 

Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP).

Direka bentuk bagi membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan pembelajaran.

23

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3Adil kepada semua murid.Holistik iaitu mengambil kira pelbagai aras kognitif, afektif dan

TAHAP PENGUASAAN

psikomotor.

TAFSIRAN

3

Mengaplikasikan kefahaman. Contohnya melakukan pengiraan, membina jadual dan melukis graf.

4

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai. Contohnya menggunakan algoritma, rumus, prosedur atau kaedah asas dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

5

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai dalam situasi baharu. Contohnya melaksanakan prosedur yang berlapis, menggunakan perwakilan berdasarkan sumber maklumat yang berbeza dan menaakul secara langsung dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

6

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai. Contohnya menggunakan maklumat berdasarkan penyiasatan dan pemodelan terhadap situasi masalah yang kompleks; menaakul pada tahap yang tinggi; membentuk pendekatan dan strategi baharu dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

Pentaksiran Kandungan

Pentaksiran Kandungan pada umumnya dilakukan secara topikal merangkumi juga pentaksiran proses dan kemahiran matematik. Pentaksiran secara topikal berserta pengintegrasian proses dan kemahiran matematik ini bertujuan melihat sejauh mana murid memahami Standard Kandungan tertentu secara menyeluruh dan holistik. Standard Prestasi (SPi) bagi setiap topik dibina berdasarkan Tahap Penguasaan Umum seperti dalam Jadual 4.

Jadual 4: Penyataan Tahap Penguasaan Umum KSSM Matematik TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1

Mempamerkan pengetahuan asas. Contohnya menyatakan sesuatu idea matematik sama ada secara lisan atau bukan lisan.

2

Mempamerkan kefahaman. Contohnya menerangkan sesuatu konsep matematik sama ada secara lisan atau bukan lisan.

SPi menggariskan elemen yang perlu diambil kira dalam mentaksir dan melaporkan pencapaian murid bagi setiap topik. SPi diletakkan pada akhir setiap topik bagi memudahkan guru.

24

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

Pentaksiran Nilai

Elemen sikap dan nilai yang perlu dipamerkan dan diamalkan oleh

NILAI DALAM PENDIDIKAN MATEMATIK

murid ditaksir secara berterusan melalui media yang pelbagai

TAHAP PENGHAYATAN

seperti pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid secara lisan, kerja berkumpulan dan sebagainya. Pelaporan pencapaian elemen ini boleh dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir

5

Berusaha ke arah ketepatan

6

Mengamalkan pembelajaran kendiri

7

Berani mencuba sesuatu yang baharu

8

Bekerja secara sistematik

9

Menggunakan alat matematik secara tepat dan berkesan

tahun bagi melihat perkembangan murid dan membantu mereka meningkatkan amalan nilai yang baik berdasarkan Jadual 5. Jadual 5: Penyataan Tahap Penghayatan Nilai dalam Pendidikan Matematik NILAI DALAM PENDIDIKAN MATEMATIK 1

Berminat untuk belajar matematik

2

Menghargai keindahan dan kepentingan matematik

3

Yakin dan tabah dalam pembelajaran matematik

4

Sanggup belajar daripada kesilapan

TAHAP PENGHAYATAN

Tahap

penghayatan

nilai

Tinggi: 7, 8 atau 9 daripada semua standard yang disenaraikan diperhatikan

dalam

pendidikan

matematik

dikategorikan kepada tiga tahap iaitu rendah, sederhana dan

Rendah: 1, 2 atau 3 daripada semua standard yang disenaraikan diperhatikan

tinggi.

Guru perlu menilai elemen ini secara holistik dan menyeluruh

Sederhana: 4, 5 atau 6 daripada semua standard yang disenaraikan diperhatikan

melalui

penelitian

pertimbangan

dan

pemerhatian

profesionalnya

dalam

penghayatan nilai seseorang murid.

25

serta

menggunakan

menentukan

tahap

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

Pelaporan Tahap Penguasaan Keseluruhan

Pelaporan

secara

keseluruhan

adalah

diperlukan

bagi

Jadual 6: Penyataan Tahap Penguasaan Keseluruhan

menentukan tahap pencapaian murid di akhir tempoh tertentu TAHAP PENGUASAAN

persekolahan. Pelaporan ini merangkumi aspek kandungan,

KANDUNGAN, KEMAHIRAN DAN PROSES MATEMATIK

kemahiran dan proses matematik yang ditekankan dalam

1

Murid boleh:  menjawab soalan yang mana semua maklumat berkaitan diberi dan soalan ditakrifkan dengan jelas.  mengenal pasti maklumat dan menjalankan prosedur rutin mengikut arahan yang jelas.

2

Murid boleh:  mengenal dan mentafsirkan situasi secara langsung.  menggunakan suatu perwakilan tunggal.  menggunakan algoritma, rumus, prosedur atau kaedah asas.  membuat penaakulan langsung dan membuat pentafsiran bagi keputusan yang diperoleh.

3

Murid boleh:  melaksanakan prosedur yang dinyatakan dengan jelas, termasuk prosedur yang berlapis.  mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah yang mudah.  mentafsir dan menggunakan perwakilan berdasarkan sumber maklumat yang berbeza.

kurikulum, termasuklah kemahiran berfikir aras tinggi. Untuk itu guru perlu menilai murid secara kolektif, keseluruhan dan holistik dengan mengambil kira semua aktiviti murid secara berterusan melalui

media

yang

pelbagai

seperti

pencapaian

dalam

peperiksaan, ujian topikal, pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid secara lisan, kerja berkumpulan, projek dan sebagainya. Elemen yang ditekankan dalam Tahap Penguasaan Keseluruhan harus dikembangkan dalam diri murid secara bersepadu melalui tugasan yang pelbagai. Oleh itu, guru perlu menggunakan

kebijaksanaan

mereka

untuk

membuat

pertimbangan profesional dalam menentukan tahap penguasaan keseluruhan murid. Pelaporan tahap penguasaan keseluruhan ini walau bagaimanapun tidak mengandungi elemen nilai yang mana seharusnya dilaporkan secara berasingan bagi memudahkan pihak berkepentingan menilai tahap penghayatan murid dalam aspek berkenaan. Jadual 6 dirujuk untuk mentaksir dan melaporkan tahap penguasaan murid secara keseluruhan.

26

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

TAHAP PENGUASAAN

KANDUNGAN, KEMAHIRAN DAN PROSES MATEMATIK

TAHAP PENGUASAAN

 menaakul secara langsung dan berkomunikasi secara ringkas dalam memberikan pentafsiran, keputusan dan penaakulan.

4

Murid boleh:  menggunakan secara berkesan model eksplisit bagi situasi kompleks yang konkrit.  memilih dan mengintegrasikan perwakilan yang berbeza dan mengaitkan dengan situasi dunia sebenar.  menggunakan kemahiran dan menaakul secara fleksibel berdasarkan kefahaman yang mendalam dan berkomunikasi dengan penerangan dan hujah berdasarkan pentafsiran, perbincangan dan tindakan.

5

Murid boleh:  membangun dan menggunakan model bagi situasi kompleks.  mengenal pasti kekangan dan membuat andaian yang spesifik.  mengaplikasi strategi penyelesaian masalah yang sesuai.  bekerja secara strategik menggunakan kemahiran berfikir dan menaakul secara mendalam.

KANDUNGAN, KEMAHIRAN DAN PROSES MATEMATIK  menggunakan pelbagai perwakilan yang sesuai serta mempamerkan kefahaman yang mendalam.  membuat refleksi terhadap keputusan dan tindakan.  merumus dan berkomunikasi dengan penerangan dan hujah berdasarkan pentafsiran, perbincangan dan tindakan.

6

27

Murid boleh:  mengkonsepsi, membuat generalisasi dan menggunakan maklumat berdasarkan penyiasatan dan pemodelan terhadap situasi masalah yang kompleks.  menghubung kait sumber maklumat dan perwakilan yang berbeza dan menukarkan bentuk perwakilan antara satu dengan yang lain secara fleksibel.  memiliki pemikiran matematik dan kemahiran menaakul pada tahap yang tinggi.  mempamerkan kefahaman yang mendalam, membentuk pendekatan dan strategi baharu untuk menangani situasi baharu.  merumus dan berkomunikasi dengan penerangan dan hujah berdasarkan pentafsiran, perbincangan, refleksi dan tindakan secara tepat.

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

Berdasarkan Tahap Penguasaan Keseluruhan jelas bahawa guru perlu

menggunakan

kepelbagaian

tahap

kesukaran

Jadual 7: Organisasi DSKP

dan

kompleksiti tugasan yang dapat mengakses kepelbagaian elemen dan tahap penguasaan murid. Pentaksiran yang holistik ini diperlukan dalam membentuk murid yang mempunyai kemahiran global. Penguasaan kandungan perlu disokong dengan keupayaan murid mencapai dan mengaplikasikan proses dan seterusnya mempamerkan keupayaan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks terutamanya

yang

sebenar. Adalah penting

melibatkan situasi kehidupan

bagi setiap guru melaksanakan

pentaksiran yang komprehensif dan seterusnya melaporkan tahap

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Standard Prestasi

Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Suatu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

Suatu set kriteria umum yang menunjukkan tahaptahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai murid.

penguasaan yang adil dan saksama bagi setiap murid mereka. Terdapat juga lajur Catatan yang memperincikan antara lain: 

ORGANISASI KANDUNGAN

Limitasi dan skop Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.

Kandungan KSSM Matematik terdiri daripada tiga bahagian iaituCadangan aktiviti PdP.

Standard Kandungan (SK), Standard Pembelajaran (SP) danMaklumat atau nota berkaitan dengan matematik yang

Standard Prestasi (SPi). Maksud setiap bahagian ini adalah

menyokong kefahaman guru.

seperti dalam Jadual 7. Pelaksanaan bagi kurikulum Matematik adalah mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkuat kuasa sekarang. Kandungan KSSM Matematik diolah dan disusun dalam unit-unit kecil yang tersendiri

28

dan

lengkap

berasaskan

pendekatan

modular.

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

Pendekatan modular dalam PdP membolehkan guru menyusun

Jadual 8: Kandungan KSSM Matematik Tingkatan 3

atur tajuk dan standard (SK atau SP) mengikut kesesuaian BIDANG PEMBELAJARAN

berdasarkan jumlah jam yang diperuntukkan. Pendekatan ini boleh

Nombor dan Operasi

 Indeks  Bentuk Piawai  Matematik Pengguna: Simpanan dan Pelaburan, Kredit dan Hutang

Sukatan dan Geometri

 Lukisan Berskala  Nisbah Trigonometri  Sudut dan Tangen bagi Bulatan  Pelan dan Dongakan  Lokus dalam Dua Dimensi

Perkaitan dan Algebra

 Garis Lurus

dilaksanakan dalam dua bentuk seperti berikut: 

Pendekatan modular secara linear – SK atau SP disampaikan mengikut turutan dalam DSKPPendekatan modular secara bukan linear – SK atau SP disampaikan tidak mengikut turutan dalam DSKP

Dalam menyediakan aktiviti dan persekitaran pembelajaran yang sesuai dan relevan dengan kebolehan serta minat murid, guru perlu menggunakan kreativiti dan kebijaksanaan profesional mereka. Senarai aktiviti yang dicadangkan bukanlah sesuatu yang mutlak. Guru disarankan menggunakan sumber yang pelbagai seperti buku dan Internet dalam menyediakan aktiviti PdP bersesuaian dengan keupayaan dan minat murid mereka.

Skop kandungan bagi Matematik Tingkatan 3 adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 8.

29

TAJUK

30

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

BIDANG PEMBELAJARAN

NOMBOR DAN OPERASI TAJUK

1.0 INDEKS

31

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

1.0 INDEKS STANDARD KANDUNGAN 1.1 Tatatanda Indeks

1.2 Hukum Indeks

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Nota:

1.1.1

Mewakilkan pendaraban berulang dalam bentuk indeks dan menghuraikan maksudnya.

Istilah ‘asas’ dan ‘indeks’ perlu diperkenalkan.

1.1.2

Menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks dan sebaliknya.

Murid boleh:

Nota:

1.2.1

Menghubung kait pendaraban nombor dalam Aktiviti penerokaan yang melibatkan indeks integer bentuk indeks yang mempunyai asas yang sahaja perlu dijalankan bagi SP 1.2.1, 1.2.2 dan sama dengan pendaraban berulang, dan 1.2.3. seterusnya membuat generalisasi. Indeks juga dikenali sebagai eksponen atau kuasa.

1.2.2

Menghubung kait pembahagian nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama dengan pendaraban berulang, dan seterusnya membuat generalisasi.

1.2.3

Menghubung kait nombor dalam bentuk indeks yang dikuasakan dengan pendaraban berulang, dan seterusnya membuat generalisasi.

32

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.4

Menentusahkan a0 = 1 dan a–n =

1 a

1.2.5

n

CATATAN ; a  0.

Menentu dan menyatakan hubungan antara indeks pecahan dengan punca kuasa dan kuasa.

Nota: 1

an =

n

m

a 1

1

a n = (a m ) n = (a n ) m m

an = 1.2.6

Melaksanakan operasi yang melibatkan hukum indeks.

1.2.7

Menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum indeks.

33

n

a m = (n a ) m

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1

Mempamerkan pengetahuan asas tentang bentuk indeks.

2

Mempamerkan kefahaman tentang bentuk indeks.

3

Mengaplikasikan kefahaman tentang hukum indeks untuk melaksanakan tugasan mudah.

4

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang hukum indeks dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

5

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang hukum indeks dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

6

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang hukum indeks dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

34

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

BIDANG PEMBELAJARAN

NOMBOR DAN OPERASI TAJUK

2.0 BENTUK PIAWAI

35

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

2.0 BENTUK PIAWAI STANDARD KANDUNGAN 2.1 Angka Bererti

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Nota:

2.1.1

Aktiviti penerokaan termasuk yang melibatkan anggaran, penghampiran dan kejituan dalam situasi kehidupan sebenar perlu dijalankan.

Menerangkan maksud angka bererti dan seterusnya menentukan bilangan angka bererti suatu nombor.

Kes nombor bulat yang melibatkan sifar selepas digit bukan sifar perlu dibincangkan.

2.1.2

2.2 Bentuk Piawai

Membundarkan suatu nombor kepada bilangan angka bererti yang tertentu.

Murid boleh:

Nota:

2.2.1

Kegunaan bentuk piawai dalam kehidupan sebenar termasuk awalan biasa seperti tera dan nano perlu diteroka, dengan dan tanpa menggunakan alat teknologi.

Mengenal dan menulis nombor dalam bentuk piawai.

Perkaitan bentuk piawai dengan hukum indeks dan angka bererti perlu dibincangkan.

36

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.2

2.2.3

CATATAN

Melaksanakan operasi asas aritmetik yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai.

Nota: Penyelesaian yang melibatkan pemfaktoran perlu dijalankan.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai.

STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1

Mempamerkan pengetahuan asas tentang angka bererti dan bentuk piawai.

2

Mempamerkan kefahaman tentang angka bererti dan bentuk piawai.

3

Mengaplikasikan kefahaman tentang angka bererti dan bentuk piawai untuk melaksanakan tugasan mudah.

4

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang bentuk piawai dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

5

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang bentuk piawai dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

6

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang bentuk piawai dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

37

38

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

BIDANG PEMBELAJARAN

NOMBOR DAN OPERASI TAJUK

3.0 MATEMATIK PENGGUNA: SIMPANAN DAN PELABURAN, KREDIT DAN HUTANG

39

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

3.0 MATEMATIK PENGGUNA: SIMPANAN DAN PELABURAN, KREDIT DAN HUTANG STANDARD KANDUNGAN 3.1 Simpanan dan Pelaburan

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Nota:

3.1.1

Aktiviti penerokaan tentang jenis simpanan dan pelaburan serta jenis faedah (mudah dan kompaun) yang terlibat perlu dijalankan.

Mengenal pelbagai jenis simpanan dan pelaburan.

Jenis simpanan:  Akaun simpanan  Akaun simpanan tetap  Akaun semasa Jenis pelaburan:  Saham  Amanah saham  Hartanah 3.1.2

Membuat pengiraan yang melibatkan faedah mudah dan faedah kompaun bagi simpanan, dan seterusnya menerangkan kesan perubahan tempoh, kadar faedah atau pulangan dan kekerapan pengkompaunan terhadap nilai masa hadapan simpanan.

Nota: Bagi simpanan yang memberi faedah mudah, gunakan rumus: I = Prt I = faedah (interest) P = prinsipal (principal) r = kadar (rate) t = masa (time) Cadangan aktiviti: Penerbitan rumus bagi faedah mudah dan jumlah simpanan digalakkan.

40

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN Nota: Bagi simpanan yang memberi faedah kompaun, gunakan rumus: r MV  P(1  ) nt n MV = nilai matang (matured value) Nilai matang ialah jumlah prinsipal dan faedah. P = prinsipal (principal) r = kadar faedah tahunan (the yearly interest rate) n = bilangan kali faedah dikompaun setahun (number of periods the interest is compounded per year) t = tempoh dalam tahun (term in years) Bagi perbankan Islam, kadar pulangan hanya sebagai rujukan. Kadar pulangan sebenar hanya akan diketahui pada tempoh matang atau pada tarikh wang itu dikeluarkan.

3.1.3

Membuat pengiraan yang melibatkan nilai pulangan pelaburan, dan seterusnya menerangkan faktor yang mempengaruhi pulangan pelaburan serta kesannya.

Nota: Nilai pulangan pelaburan atau ROI (Return Of Investment) dan dividen amanah saham perlu dilibatkan. Pelaburan hartanah perlu melibatkan kadar pulangan dan kadar pulangan sebenar.

41

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.2 Pengurusan Kredit dan Hutang

CATATAN

Membanding dan membeza potensi risiko, pulangan dan kecairan pelbagai jenis simpanan dan pelaburan.

Nota:

Mengira purata kos sesyer bagi pelaburan saham menggunakan strategi pemurataan kos ringgit dan menjelaskan manfaat strategi ini.

Nota:

Aktiviti penerokaan perlu dijalankan. Melibatkan situasi yang memerlukan murid membuat keputusan yang bijak dalam konteks simpanan dan pelaburan, dan memberi justifikasi.

Saham termasuk amanah saham.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan simpanan dan pelaburan.

Murid boleh:

Nota:

3.2.1

Menjelaskan maksud kredit dan hutang, dan seterusnya menghuraikan pengurusan yang bijaksana tentang kredit dan hutang.

Aktiviti penerokaan perlu dijalankan. Pinjaman segera perlu dibincangkan. Kredit termasuk kad kredit dan pinjaman.

3.2.2

Mengkaji dan menghuraikan kelebihan dan kekurangan kad kredit dan penggunaannya secara bijaksana.

Nota: Melibatkan: (a) Sistem ganjaran (b) Kelayakan memperolehi kad kredit (c) Tanggungjawab pengguna (d) Aspek keselamatan (e) Caj-caj yang lazim

42

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 3.2.3

3.2.4

CATATAN

Mengkaji dan menghuraikan kesan pembayaran minimum dan pembayaran lewat bagi penggunaan kad kredit.

Nota: Pengiraan caj kewangan perlu dilibatkan.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan kad kredit.

Nota: Situasi yang memerlukan murid membuat keputusan yang bijak dalam konteks perbelanjaan dan pembayaran kad kredit, dan memberi justifikasi perlu dilibatkan.

Beri penekanan kepada faedah atas baki.

Masalah termasuk yang melibatkan pertukaran mata wang dan pembelian dalam talian. 3.2.5

Mengira jumlah bayaran balik pinjaman dan bayaran ansuran, dengan pelbagai kadar faedah dan tempoh pinjaman yang berbeza.

Nota: Rumus untuk pinjaman dengan faedah sama rata: A = P + Prt A = jumlah bayaran balik P = prinsipal (principal) r = kadar faedah (rate) t = masa (time) Pinjaman dengan faedah sama rata adalah seperti pinjaman kereta, pinjaman peribadi dan pinjaman barangan pengguna. Faedah atas baki perlu dibincangkan.

43

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 3.2.6

CATATAN

Menyelesaikan masalah yang melibatkan pinjaman.

Nota: Situasi yang memerlukan murid membuat keputusan yang bijak serta memberi justifikasi perlu dilibatkan.

STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1

Mempamerkan pengetahuan asas tentang simpanan, pelaburan, kredit dan hutang.

2

Mempamerkan kefahaman tentang simpanan, pelaburan, kredit dan hutang.

3

Mengaplikasikan kefahaman tentang simpanan, pelaburan, kredit dan hutang untuk melaksanakan tugasan mudah.

4

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang simpanan, pelaburan, kredit dan hutang dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

5

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang simpanan, pelaburan, kredit dan hutang dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

6

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang simpanan, pelaburan, kredit dan hutang dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

44

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

BIDANG PEMBELAJARAN

SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK

4.0 LUKISAN BERSKALA

45

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

4.0 LUKISAN BERSKALA STANDARD KANDUNGAN 4.1 Lukisan Berskala

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Nota:

4.1.1

Mengkaji dan menerangkan hubungan antara ukuran sebenar objek dan lukisan pelbagai saiz objek tersebut, dan seterusnya menerangkan maksud lukisan berskala.

Konsep kadaran perlu ditegaskan.

Mentafsirkan skala suatu lukisan berskala.

Nota:

4.1.2

Situasi kehidupan sebenar perlu dilibatkan.

Skala dalam bentuk 1: n atau 1: 1n apabila

n = 1, 2, 3, ... 4.1.3

Menentukan skala, ukuran objek atau ukuran lukisan berskala.

4.1.4

Melukis lukisan berskala bagi suatu objek dan sebaliknya.

Nota: Grid pelbagai saiz perlu dilibatkan.

4.1.5

Menyelesaikan masalah yang melibatkan lukisan berskala.

Cadangan aktiviti: Kerja projek digalakkan.

46

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1

Mempamerkan pengetahuan asas tentang lukisan berskala.

2

Mempamerkan kefahaman tentang lukisan berskala.

3

Mengaplikasikan kefahaman tentang lukisan berskala untuk melaksanakan tugasan mudah.

4

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang lukisan berskala dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

5

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang lukisan berskala dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

6

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang lukisan berskala dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

47

48

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

BIDANG PEMBELAJARAN

SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK

5.0 NISBAH TRIGONOMETRI

49

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

5.0 NISBAH TRIGONOMETRI STANDARD KANDUNGAN 5.1 Sinus, Kosinus dan Tangen bagi Sudut Tirus dalam Segi Tiga Bersudut Tegak

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh: 5.1.1

Mengenal pasti sisi bertentangan dan sisi bersebelahan berdasarkan suatu sudut tirus dalam segi tiga bersudut tegak.

5.1.2

Membuat dan menentusahkan konjektur tentang hubungan antara sudut tirus dan nisbah sisi segi tiga bersudut tegak, dan seterusnya mentakrifkan sinus, kosinus dan tangen.

Nota: Perkaitan dengan konsep kadaran perlu dibuat.

5.1.3

Membuat dan menentusahkan konjektur tentang kesan perubahan saiz sudut terhadap nilai sinus, kosinus dan tangen.

Nota: Kesan perubahan perlu dijelaskan dengan menggunakan nisbah sisi segi tiga bersudut tegak. Sudut 0 dan 90 perlu dilibatkan.

5.1.4

5.1.5

Menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen suatu sudut tirus.

Menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen sudut 30, 45 dan 60 tanpa menggunakan kalkulator.

50

Nota: Hubungan tan  =

sinθ kos θ

perlu diteroka.

Nota: Bentuk surd perlu dilibatkan.

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

5.1.6

Melakukan pengiraan yang melibatkan sinus, kosinus dan tangen.

Nota: Tatatanda sin-1, kos-1 dan tan-1 perlu digunakan.

5.1.7

Menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, kosinus dan tangen.

Nota: Masalah termasuk yang melibatkan objek geometri 3D, sudut dongak dan sudut tunduk.

STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1

Mempamerkan pengetahuan asas tentang sisi dalam segi tiga bersudut tegak berdasarkan suatu sudut tirus.

2

Mempamerkan kefahaman tentang sinus, kosinus dan tangen.

3

Mengaplikasikan kefahaman tentang sinus, kosinus dan tangen untuk melaksanakan tugasan mudah.

4

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang sinus, kosinus dan tangen dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

5

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang sinus, kosinus dan tangen dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

6

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang sinus, kosinus dan tangen dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

51

52

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

BIDANG PEMBELAJARAN

SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK

6.0 SUDUT DAN TANGEN BAGI BULATAN

53

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

6.0 SUDUT DAN TANGEN BAGI BULATAN STANDARD KANDUNGAN 6.1 Sudut pada Lilitan dan Sudut Pusat yang Dicangkum oleh Suatu Lengkok

STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh:

Nota:

6.1.1

Pelbagai kaedah termasuk penggunaan perisian dinamik perlu digunakan.

6.1.2

6.2 Sisi Empat Kitaran

CATATAN

Membuat dan menentusahkan konjektur tentang hubungan antara (i) sudut-sudut pada lilitan, (ii) sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicangkum oleh lengkok tertentu, dan seterusnya menggunakan hubungan tersebut untuk menentukan nilai sudut dalam bulatan.

6.1.1 (ii) melibatkan ‘sudut dalam semibulatan’.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam bulatan.

Murid boleh: 6.2.1

Mengenal dan memerihalkan sisi empat kitaran.

6.2.2

Membuat dan menentusahkan konjektur tentang hubungan antara sudut-sudut pada sisi empat kitaran, dan seterusnya menggunakan hubungan tersebut untuk menentukan nilai sudut pada sisi empat kitaran.

6.2.3

Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat kitaran. 54

Nota: Pelbagai kaedah termasuk penggunaan perisian dinamik perlu dilibatkan.

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

STANDARD KANDUNGAN 6.3 Tangen kepada Bulatan

STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 6.3.1

Mengenal dan memerihalkan tangen kepada bulatan.

6.3.2

Membuat dan menentusahkan konjektur tentang (i) sudut di antara tangen dengan jejari bulatan pada titik ketangenan, (ii) sifat-sifat berkaitan dengan dua tangen kepada suatu bulatan, (iii) hubungan sudut di antara tangen dan perentas dengan sudut dalam tembereng selang-seli yang dicangkum oleh perentas itu, dan seterusnya melakukan pengiraan yang berkaitan.

Nota: Pelbagai kaedah termasuk penggunaan perisian dinamik perlu dilibatkan.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan tangen kepada bulatan.

Nota: Masalah tangen sepunya perlu dilibatkan.

6.3.3

6.4 Sudut dan Tangen bagi Bulatan

CATATAN

Murid boleh: 6.4.1

Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dan tangen bagi bulatan.

55

Pembinaan geometri perlu dilibatkan untuk menentusahkan konjektur.

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1

Mempamerkan pengetahuan asas tentang sudut dalam bulatan, sisi empat kitaran dan tangen kepada bulatan.

2

Mempamerkan kefahaman tentang sudut dalam bulatan, sisi empat kitaran dan tangen kepada bulatan.

3

Mengaplikasikan kefahaman tentang sudut dalam bulatan, sisi empat kitaran dan tangen kepada bulatan untuk melaksanakan tugasan mudah.

4

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang sudut dan tangen bagi bulatan dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

5

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang sudut dan tangen bagi bulatan dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

6

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang sudut dan tangen bagi bulatan dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

56

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

BIDANG PEMBELAJARAN

SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK

7.0 PELAN DAN DONGAKAN

57

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

7.0 PELAN DAN DONGAKAN STANDARD KANDUNGAN 7.1 Unjuran Ortogon

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Nota:

7.1.1

Pandangan dari pelbagai arah bagi satah mencancang dan satah mengufuk perlu dilibatkan.

Melukis unjuran ortogon.

Bahan konkrit dan alat teknologi seperti perisian dinamik perlu digunakan untuk membina kefahaman. 7.1.2

7.2 Pelan dan Dongakan

Membanding dan membeza antara objek dan unjuran ortogon yang sepadan.

Nota: Panjang, sudut dan bentuk perlu dilibatkan.

Murid boleh:

Nota:

7.2.1

Bahan konkrit dan alat teknologi seperti perisian dinamik perlu digunakan untuk membina kefahaman.

Melukis pelan dan dongakan suatu objek mengikut skala.

Melukis pelan dan dongakan dalam satu gambar rajah dengan menunjukkan garis binaan perlu digunakan. Contoh:

58

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN Objek gabungan dan objek asal yang dikeluarkan sebahagian perlu dilibatkan. Jenis garis perlu ditegaskan: (a) garis padu tebal (untuk sisi yang nampak). (b) garis sempang (untuk sisi terlindung). (c) garis padu halus (untuk garis binaan).

7.2.2

7.2.3

Mensintesis pelan dan dongakan suatu objek dan melakar objek tersebut.

Nota:

Menyelesaikan masalah yang melibatkan pelan dan dongakan.

Nota:

Teknologi seperti perisian dinamik perlu digunakan untuk membina kefahaman.

Kerja projek yang melibatkan perkara berikut perlu dilaksanakan: (a) pembinaan model seperti model bangunan dan perabot. (b) pengiraan seperti kos, luas dan isipadu. (c) pembentangan. Pengintegrasian elemen STEM boleh dilaksanakan seperti berikut: S – kestabilan dalam pembinaan struktur bangunan T – menggunakan perisian untuk melukis pelan dan dongakan E – mereka bentuk model bangunan M – pengiraan kos, luas dan isi padu

59

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1

Mempamerkan pengetahuan asas tentang unjuran ortogon.

2

Mempamerkan kefahaman tentang unjuran ortogon.

3

Mengaplikasikan kefahaman tentang pelan dan dongakan untuk melaksanakan tugasan mudah.

4

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang pelan dan dongakan dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

5

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang pelan dan dongakan dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

6

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang pelan dan dongakan dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

60

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

BIDANG PEMBELAJARAN

SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK

8.0 LOKUS DALAM DUA DIMENSI

61

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

8.0 LOKUS DALAM DUA DIMENSI STANDARD KANDUNGAN 8.1 Lokus

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Nota:

8.1.1

Aktiviti penerokaan yang melibatkan lokus dua dimensi dan tiga dimensi (seperti sfera dan silinder) perlu dijalankan.

Mengenal lokus dalam situasi kehidupan sebenar, dan seterusnya menerangkan maksud lokus.

Lokus ialah satu set titik yang kedudukannya memenuhi syarat tertentu. 8.2 Lokus dalam Dua Dimensi

Murid boleh:

Nota:

8.2.1

Aktiviti hands-on perlu dijalankan.

Memerihal lokus bagi titik yang (i) berjarak tetap dari satu titik tetap, (ii) berjarak sama dari dua titik tetap, (iii) berjarak tetap dari satu garis lurus, (iv) berjarak sama dari dua garis lurus yang selari, dan (v) berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang, dan seterusnya membina lokus tersebut.

8.2.2

Menentukan lokus yang memenuhi dua atau lebih syarat.

8.2.3

Menyelesaikan masalah yang melibatkan lokus.

62

Pelbagai kaedah termasuk penggunaan perisian dinamik perlu digunakan.

Nota: Masalah termasuk yang melibatkan syarat jarak yang lebih atau kurang daripada nilai tertentu.

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1

Mempamerkan pengetahuan asas tentang lokus.

2

Mempamerkan kefahaman tentang lokus.

3

Mengaplikasikan kefahaman tentang lokus dalam dua dimensi untuk melaksanakan tugasan mudah.

4

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang lokus dalam dua dimensi dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

5

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang lokus dalam dua dimensi dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

6

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang lokus dalam dua dimensi dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

63

64

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

BIDANG PEMBELAJARAN

PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK

9.0 GARIS LURUS

65

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

9.0 GARIS LURUS STANDARD KANDUNGAN 9.1 Garis Lurus

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid boleh:

Nota:

9.1.1

Membuat perkaitan antara persamaan, y = mx + c, dengan kecerunan dan pintasan-y, dan seterusnya membuat generalisasi tentang persamaan garis lurus.

Meneroka pelbagai graf fungsi linear dengan dan tanpa penggunaan perisian dinamik.

Menyiasat dan mentafsir persamaan garis lurus dalam bentuk lain seperti ax + by = c

Nota:

9.1.2

dan

x a

+

y

= 1, serta menukarkan kepada

Persamaan garis lurus yang selari dengan paksi-y dan selari dengan paksi-x perlu dilibatkan.

Bagi

x a

+

y

= 1, a ≠ 0 dan b ≠ 0.

b

b

bentuk y = mx + c dan sebaliknya. 9.1.3

Menyiasat dan membuat inferens tentang hubungan antara titik pada garis lurus dengan persamaan garis lurus tersebut.

9.1.4

Menyiasat dan membuat inferens tentang kecerunan garis selari.

9.1.5

Menentukan persamaan suatu garis lurus.

66

Nota: Titik yang tidak terletak pada garis lurus berkenaan perlu dilibatkan.

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 9.1.6

Menentukan titik persilangan bagi dua garis lurus.

CATATAN Nota: Penentuan titik persilangan perlu diterokai dengan dan tanpa penggunaan perisian dinamik. Kalkulator hanya dibenarkan untuk menyemak jawapan. Pelbagai kaedah termasuk penggantian, penghapusan dan graf perlu dilibatkan.

9.1.7

Menyelesaikan masalah yang melibatkan garis lurus.

67

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1

Mempamerkan pengetahuan asas tentang kecerunan dan pintasan-y dalam persamaan garis lurus.

2

Mempamerkan kefahaman tentang garis lurus.

3

Mengaplikasikan kefahaman tentang garis lurus untuk melaksanakan tugasan mudah.

4

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran tentang garis lurus dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

5

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran tentang garis lurus dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

6

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran tentang garis lurus dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

68

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

Panel Penggubal 1. 1.

Dr. Rusilawati binti Othman

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2. 2.

Rosita binti Mat Zain

Bahagian Pembangunan Kurikulum

3. 3.

Wong Sui Yong

Bahagian Pembangunan Kurikulum

4. 4.

Susilawati binti Ehsan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

5. 5.

Noraida binti Md. Idrus

Bahagian Pembangunan Kurikulum

6. 6.

Alyenda binti Ab. Aziz

Bahagian Pembangunan Kurikulum

7. 7.

Dr. Dalia Aralas

Universiti Putra Malaysia, Selangor

8. 8.

Dr. Suzieleez Syrene Abdul Rahim

Universiti Malaya, Kuala Lumpur

9.

Syazreen Niza binti Shair

UiTM Malaysia, Selangor

10.9.

Gan Teck Hock

IPG Kampus Kota Bharu, Kelantan

11.10.

Khir Johari bin Mohd Ali

IPG Kampus Pendidikan Teknik, Negeri Sembilan

12.

Dr. Lam Kah Kei

IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan, Pahang

13.

T. Shanmugam a/l Thangavelu

IPG Kampus Pendidikan Teknik, Negeri Sembilan

14.

Zanariah binti Mahyun

IPG Kampus Tun Hussein Onn, Johor

15.

Abdul Rahman Hamzah

SMK Meru, Selangor

16.11.

Bibi Kismete Kabul Khan

SMK Jelapang Jaya, Perak

17.12.

Maniam a/l Sokalingam

Kolej Vokasional Sultan Abdul Samad, Selangor

69

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

18.13.

Mohd. Saharudin bin Osman

SMK Sungai Manggis, Selangor

19.

Norinna binti Sapuan

SMK Bukit Jalil, Kuala Lumpur

20.

Suhiliah binti Mohd Salleh

SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur

21.

Zaliha binti Elias

SMK Seri Mutiara, Kuala Lumpur

22.14.

Zuraimah binti Amran

SMK Seri Bintang Utara, Kuala Lumpur

15.

16.

70

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 3

PENGHARGAAN

Penasihat

Dr. Sariah binti Abd. Jalil

-

Pengarah

Rusnani binti Mohd Sirin

-

Timbalan Pengarah

Datin Dr. Ng Soo Boon

-

Timbalan Pengarah

Penasihat Editorial

Mohamed Zaki bin Abd. Ghani

-

Ketua Sektor

Haji Naza Idris bin Saadon

-

Ketua Sektor

Dr. Rusilawati binti Othman

-

Ketua Sektor

Mahyudin bin Ahmad

-

Ketua Sektor

Mohd Faudzan bin Hamzah

-

Ketua Sektor

Mohamed Salim bin Taufix Rashidi

-

Ketua Sektor

Paizah binti Zakaria

-

Ketua Sektor

Hajah Norashikin binti Hashim

-

Ketua Sektor

71