KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

[3] dokumen standard kurikulum dan pentaksiran (kssr) pendidikan seni visual tahun enam bahagian pembangunan kurikulum...

0 downloads 77 Views 870KB Size
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN ENAM [1]

[2]

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (KSSR)

PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN ENAM

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM [3]

2015 Cetakan Pertama © Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

[4]

KANDUNGAN MUKA SURAT

Rukun Negara

7

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

7

Pendahuluan

9

Matlamat

9

Objektif

10

Pentaksiran Pengajaran dan Pembelajaran

11

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

12

Aktiviti Pendidikan Seni Visual Tahun Enam

13

Organisasi Kandungan

14 - 15

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

16

Kemahiran Abad Ke-21 dan Profil Murid

17

Tafsiran Umum

19

Tafsiran Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual

20

[5]

[6]

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita Untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:     

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

[7]

[8]

PENDAHULUAN Dokumen Standard Pendidikan Seni Visual Tahap 2 adalah berpusatkan murid dan memberi peluang kepada mereka untuk mempertingkatkan daya imaginasi, kreativiti, dan bakat ke tahap optima dalam proses penghasilan karya. Dokumen ini dapat memberi panduan dalam proses pembelajaran abad ke-21 yang mementingkan pembelajaran kolaboratif, pemikiran aras tinggi, dan belajar untuk kehidupan secara praktikal. Ia membolehkan penzahiran idea secara kreatif dan inovatif dengan berbantukan teknologi bertepatan dengan tahap keupayaan murid. Dokumen ini juga dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik seni dan budaya serta menyediakan murid bagi menghadapi cabaran alaf baru selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

MATLAMAT Dokumen Standard Pendidikan Seni Visual Tahap 2 bermatlamat untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan inovatif menerusi pemupukan bahasa seni visual. Aktiviti yang dirancang membolehkan murid menghasilkan karya dan berupaya membuat apresiasi seni visual. Isi kandungannya membantu perkembangan emosi murid, meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa, serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat, dan negara selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

[9]

OBJEKTIF Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah murid dapat: 1. Menghargai keindahan alam ciptaan tuhan. 2. Mengetahui bahasa seni visual serta dapat mengaplikasi dalam penghasilan karya. 3. Meningkatkan daya imaginasi dan kreativiti. 4. Menguasai kemahiran asas dalam Modul Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan, serta Mengenal Kraf Tradisional. 5. Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan karya seni visual. 6. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif, kritis, kreatif, inovatif dan menyeronokkan. 7. Memupuk keyakinan diri, nilai kerjasama, disiplin diri dan bertanggungjawab dalam aktiviti seni visual. 8. Mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air. 9. Menghargai dan membuat apresiasi tentang karya sendiri dan rakan.

[10]

PENTAKSIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pentaksiran dalam Pendidikan Seni Visual melibatkan pengujian dan pengukuran secara holistik dan berterusan. Pentaksiran secara keseluruhan membolehkan murid menggabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Secara tidak langsung, pentaksiran menitikberatkan pada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif. Pentaksiran dalam Pendidikan Seni Visual menggunakan standard prestasi yang mengandungi tahap penguasaan mengikut tafsiran yang ditetapkan merujuk kepada kandungan standard pembelajaran. Kriteria pentaksiran merangkumi pengetahuan murid, penggunaan media, proses penghasilan, kemahiran serta hasil akhir yang merangkumi gubahan, interpretasi, fungsi, keaslian, kreativiti, serta kemasan. Pentaksiran ini dilaksanakan dalam bilik darjah semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran secara fleksibel, akauntabiliti dan berintegriti. Pentaksiran yang fleksibel, akauntabiliti dan berintegriti menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. Pentaksiran boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan pentaksiran. Selain itu, guru juga harus merekod pencapaian murid, menganalisis tahap penguasaan tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan.

[11]

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pendidikan Seni Visual

mengaplikasikan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran seperti Teori Kecerdasan Pelbagai, Kajian Masa Depan,

Pembelajaran Kontekstual, Konstruktivisme, Pembelajaran Akses Kendiri, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT), Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif, Belajar Cara Belajar, dan Pembelajaran Masteri yang selaras dengan visi dan misi pendidikan yang berhasrat untuk menyempurnakan Falsafah Pendidikan Negara. Penggunaan strategi-strategi ini bertujuan untuk memupuk minat dan kreativiti dalam kalangan murid. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menarik minat dan dapat mencetus idea seperti penerokaan amatlah digalakkan sama ada secara manual atau berbantukan teknologi. Kaedah pengajaran yang disarankan adalah seperti Discipline Based Art Education (DBAE), pembelajaran berorientasikan produk, berorientasikan studio, aktiviti berkumpulan, kolaborasi, koperatif, tunjuk cara, bicara seni, percambahan minda, soal jawab, penyelesaian masalah, kembara visual, imitasi, dan ekspresi diri.

Pemilihan dan penentuan kaedah pengajaran yang pelbagai perlu selaras dengan kesediaan, kemampuan, kebolehan,

penumpuan, pengalaman dan pemerhatian murid. Proses penghasilan karya dan peningkatan pembelajaran yang berterusan perlu diberi penekanan dan penilaian. Hasil kerja murid hendaklah dipamerkan sebagai penghargaan. Murid digalakkan menyimpan rekod pengalaman pembelajaran (folio) dan hasil kerjanya sendiri. Amalan ini akan melatih murid membuat analisis, sintesis, dan refleksi terhadap pembelajarannya. Rekod ini juga membantu guru menilai perkembangan pembelajaran murid.

[12]

Aktiviti Pendidikan Seni Visual Tahun Enam

MODUL

MENGGAMBAR

MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

MENGENAL KRAF TRADISIONAL

AKTIVITI

GABUNGAN TEKNIK DALAM AKTIVITI

1. Lukisan

Gosokan dan kolaj

2. Catan

Montaj dan cetakan

3. Poster

Montaj dan kolaj

4. Cetakan

Mozek dan stensilan

1. Pualaman

Tiupan serta lipatan dan guntingan

2. Ikatan dan celupan

Resis dan mozek

3. Renjisan dan percikan

Stensilan dan capan

1. Mobail

Lukisan dan origami

2. Diorama

Model dan catan

3. Stabail

Mozek dan boneka

1. Alat pertahanan diri / Alat permainan

Ukiran dan tekat

2. Alat domestik / Alat perhiasan diri

Batik dan anyaman

PENGURUSAN PAMERAN

[13]

ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Tahun Enam mengandungi empat modul iaitu Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan, Serta Mengenal Kraf Tradisional. Organisasi kandungan dalam empat modul tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik, aplikasi seni, ekspresi kreatif, dan apresiasi seni. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standard kandungan. Pengurusan pameran adalah satu keperluan untuk melengkapkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Tahun Enam bagi memberi pengetahuan, pendedahan, dan pengalaman kepada murid berkaitan dengan prosedur untuk melaksanakan pameran visual yang merangkumi aspek kognitif, psikomotor dan afektif. Pengurusan pameran ini dilaksanakan setelah murid melengkapkan empat modul yang terkandung dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Tahun Enam. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK 1.1

Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan, objek buatan manusia, dan karya seni.

1.2

Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi, dan mengenal pasti prosedur pengurusan pameran.

STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI 2.1

Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan, pemahaman, dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni.

2.2

Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan berkaitan prosedur pengurusan pameran.

[14]

STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF 3.1

Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya seni.

3.2

Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman pengurusan pameran menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber kajian dan teknologi dalam melaksanakan pameran mengikut prosedur.

STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI 4.1

Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubungkait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain, kehidupan, dan kerjaya.

4.2

Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi karya berdasarkan pendekatan formalistik dan refleksi terhadap pameran yang telah dilaksanakan.

[15]

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI KBAT merangkumi kemahiran berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi meransang pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti Jadual 1. Tahap pemikiran Mengaplikasi

Penerangan  

Menganalisis  Menilai Mencipta

Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir tidak mengikut kelaziman.

Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi Menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif

Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan berfokus untuk menyelesaikan masalah. KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats serta penyoalan aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir.

Jadual 1: Tahap pemikiran dalam KBAT KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.

[16]

KEMAHIRAN ABAD KE-21 DAN PROFIL MURID Kemahiran abad ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai profil berikut: Bil

Profil Murid

1.

Berdaya tahan

Mereka mampu menghadapi dan mengatasi kesukaran, mengatasi cabaran dengan kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan empati.

2.

Pemikir

Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan inovatif; mampu untuk menangani masalah yang kompleks dan membuat keputusan yang beretika. Mereka berfikir tentang pembelajaran dan diri mereka sebagai pelajar. Mereka menjana soalan dan bersifat terbuka kepada perspektif, nilai dan tradisi individu dan masyarakat lain. Mereka berkeyakinan dan kreatif dalam menangani bidang pembelajaran yang baru.

3.

Mahir berkomunikasi

Mereka menyuarakan dan meluahkan fikiran, idea dan maklumat dengan yakin dan kreatif secara lisan dan bertulis, menggunakan pelbagai media dan teknologi

4.

Kerja sepasukan

Mereka boleh bekerjasama secara berkesan dan harmoni dengan orang lain. Mereka mengalas tanggungjawab bersama serta menghormati dan menghargai sumbangan yang diberikan oleh setiap ahli pasukan. Mereka memperoleh kemahiran interpersonal melalui aktiviti kolaboratif, dan ini menjadikan mereka pemimpin dan ahli pasukan yang lebih baik.

5.

Bersifat ingin tahu

Mereka membangunkan rasa ingin tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan idea baru. Mereka mempelajari kemahiran yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat berdikari dalam pembelajaran. Mereka menikmati pengalaman pembelajaran sepanjang hayat secara berterusan.

6.

Berprinsip

Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan, adil dan menghormati maruah individu, kumpulan dan komuniti. Mereka bertanggungjawab atas tindakan, akibat tindakan serta keputusan mereka.

7.

Bermaklumat

Mereka mendapatkan pengetahuan dan membentuk pemahaman yang luas dan seimbang merentasi pelbagai disiplin pengetahuan. Mereka meneroka pengetahuan dengan cekap dan berkesan dalam konteks isu tempatan dan global. Mereka memahami isu-isu etika / undang-undang berkaitan maklumat yang diperoleh.

8.

Penyayang/Prihatin

Mereka menunjukkan empati, belas kasihan dan rasa hormat terhadap keperluan dan perasaan orang lain. Mereka komited untuk berkhidmat kepada masyarakat dan memastikan kelestarian alam sekitar.

9.

Patriotik

Penerangan

Mereka mempamerkan kasih sayang, sokongan dan rasa hormat terhadap negara.

[17]

TAFSIRAN UMUM

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

1

Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.

2

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

3

Murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.

4

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.

5

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.

6

Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baru secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.

[18]

TAFSIRAN

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAHAP PENGUASAAN

1

TAFSIRAN  

2

 

3

  

4 

5

  

6 

Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni. Mengetahui prosedur pengurusan pameran di samping mengamalkan nilai-nilai murni. Mengetahui, memahami dan merumuskan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni. Mengetahui dan memahami prosedur pengurusan pameran di samping mengamalkan nilai-nilai murni Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik serta menggabungkan aktiviti dalam penghasilan karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman prosedur pengurusan pameran di samping mengamalkan nilai-nilai murni. Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik serta menggabungkan aktiviti dalam penghasilan karya yang betul dan mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni. Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman dalam pelaksanaan pameran mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni. Menzahirkan idea,pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik serta menggabungkan aktiviti dalam penghasilan karya yang betul dan kreatif serta mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni. Menzahirkan pameran dengan mengikut prosedur yang betul di samping mengamalkan nilai-nilai murni. Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggabungkan aktiviti dalam penghasilan karya yang kreatif dan unik mengikut disiplin yang betul dengan melakukan kemasan pada karya dan boleh dicontohi serta boleh membuat apresiasi terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau adi guru atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni. Menzahirkan pameran dengan mengikut prosedur yang betul di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

[19]

MODUL 1 : MENGGAMBAR AKTIVITI : LUKISAN GABUNGAN TEKNIK DALAM AKTIVITI : GOSOKAN DAN KOLAJ TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA  Menghasilkan lukisan yang menggabungkan teknik gosokan dan kolaj dengan menekankan bahasa seni visual  Mengaplikasikan pelbagai media serta proses dan teknik secara kreatif  Membuat apresiasi terhadap karya STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

1.1 PERSEPSI ESTETIK Membuat persepsi dan mengenal pasti bahasa seni visual yang ada pada lukisan dengan gabungan aktiviti gosokan dan kolaj.

Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan dengan gabungan teknik gosokan dan kolaj. 1.1.1 Unsur Seni 1.1.1.1 Garisan 1.1.1.2 Jalinan 1.1.1.3 Warna 1.1.1.4 Bentuk 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 Kepelbagaian 1.1.2.2 Kesatuan

TAHAP PENGUASAAN 1 Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti lukisan dengan gabungan teknik gosokan dan kolaj pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 2 Mengetahui, memahami dan merumuskan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti lukisan dengan gabungan teknik gosokan 1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual, media, serta proses dan kolaj pada karya di samping mengamalkan Mengaplikasikan bahasa seni dan teknik dalam penghasilan lukisan dengan gabungan teknik gosokan nilai-nilai murni. visual dan media dalam dan kolaj. penghasilan lukisan dengan 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media : TAHAP PENGUASAAN 3 gabungan teknik gosokan Cadangan media: Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman dan kolaj. 1.2.1.1 Alat - permukaan berjalinan, gunting atau alatan yang bahasa seni visual, media serta proses dan teknik sesuai. dalam penghasilan lukisan dengan gabungan 1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, pensel warna, oil pastel, kertas teknik gosokan dan kolaj pada karya di samping warna, gam atau bahan lain yang sesuai mengamalkan nilai-nilai murni. 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, proses, dan gabungan teknik dalam penghasilan lukisan. 1.2.2.1 Teknik - campuran (lukisan, gosokan dan kolaj)

[20]

1.3 EKSPRESI KREATIF Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan dengan gabungan teknik gosokan dan kolaj.

1.4 APRESIASI SENI Apresiasi terhadap karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai sumber kajian dan teknololgi dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan dengan gabungan teknik gosokan dan kolaj yang kreatif. 1.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan karya 1.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi mempertingkat nilai estetik sebagai nilai tambah pada karya

TAHAP PENGUASAAN 4 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan dengan gabungan teknik gosokan dan kolaj yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilainilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 5 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan dengan gabungan teknik gosokan dan kolaj yang betul dan kreatif Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan pada karya mengikut disiplin di samping berpandukan bahasa seni visual serta menghubung kait seni dengan mengamalkan nilai-nilai murni. disiplin ilmu yang lain, kehidupan, sejarah seni dan budaya. 1.4.1 Mempamerkan karya lukisan yang dihasilkan TAHAP PENGUASAAN 6 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa karya seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan 1.4.3 Membuat ulasan karya lukisan sendiri dan rakan secara lisan lukisan dengan gabungan teknik gosokan dan 1.4.4 Menyimpan karya lukisan di dalam portfolio kolaj yang betul, kreatif dan unik mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

[21]

MODUL 1 : MENGGAMBAR AKTIVITI : CATAN GABUNGAN TEKNIK DALAM AKTIVITI : MONTAJ DAN CETAKAN TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA  Menghasilkan catan yang menggabungkan teknik montaj dan cetakan dengan menekankan bahasa seni visual  Mengaplikasikan pelbagai media serta proses dan teknik secara kreatif  Membuat apresiasi terhadap karya STANDARD KANDUNGAN 1.1 PERSEPSI ESTETIK Membuat persepsi dan mengenal pasti bahasa seni visual yang ada pada hasil aktiviti catan dengan gabungan teknik montaj dan cetakan.

1.2 APLIKASI SENI Mengaplikasikan bahasa seni visual dan media dalam penghasilan catan dengan gabungan teknik montaj dan cetakan.

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan dengan gabungan teknik montaj dan cetakan. 1.1.1 Unsur Seni 1.1.1.1 Bentuk 1.1.1.2 Ruang 1.1.1.3 Jalinan 1.1.1.4 Warna 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 Imbangan 1.1.2.2 Penegasan

TAHAP PENGUASAAN 1 Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti catan dengan gabungan teknik montaj dan cetakan pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 2 Mengetahui, memahami dan merumuskan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti catan dengan gabungan teknik montaj dan Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual, media, serta proses cetakan pada karya di samping mengamalkan dan teknik dalam penghasilan catan dengan gabungan teknik montaj dan nilai-nilai murni. cetakan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media seperti: TAHAP PENGUASAAN 3 Cadangan media: 1.2.1.1 Alat - berus lukisan, blok cetakan, gunting, palet atau alatan Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik lain yang sesuai 1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, majalah, cat air atau cat poster atau dalam penghasilan catan dengan gabungan teknik montaj dan cetakan pada karya di samping cat tempera, gam atau bahan lain yang sesuai mengamalkan nilai-nilai murni. 1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik - campuran (basah atas basah atau basah atas kering, cetakan timbulan, montaj) [22]

1.3 EKSPRESI KREATIF Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan catan dengan gabungan teknik montaj dan cetakan.

1.4 APRESIASI SENI Apresiasi terhadap karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai sumber kajian dan teknololgi dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan dengan gabungan teknik montaj dan cetakan yang kreatif. 1.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan karya. 1.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi mempertingkat nilai estetik sebagai nilai tambah pada karya

TAHAP PENGUASAAN 4 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan dengan gabungan teknik montaj dan cetakan yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilainilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 5 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan dengan gabungan teknik Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan montaj dan cetakan yang betul dan kreatif pada berpandukan bahasa seni visual serta menghubung kait seni dengan karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni. disiplin ilmu yang lain, kehidupan, sejarah seni dan budaya. 1.4.1 Mempamerkan karya catan yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya TAHAP PENGUASAAN 6 1.4.3 Membuat ulasan karya catan sendiri dan rakan secara lisan Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa 1.4.4 Menyimpan karya catan di dalam portfolio seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan catan dengan gabungan teknik montaj dan cetakan yang betul, kreatif dan unik mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

[23]

MODUL 1 : MENGGAMBAR AKTIVITI : POSTER GABUNGAN TEKNIK DALAM AKTIVITI : MONTAJ DAN KOLAJ TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA  Menghasilkan poster yang menggabungkan teknik montaj dan kolaj dengan menekankan bahasa seni visual  Mengaplikasikan pelbagai media serta proses dan teknik secara kreatif  Membuat apresiasi terhadap karya STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

1.1 PERSEPSI ESTETIK Membuat persepsi dan mengenal pasti bahasa seni visual yang ada pada hasil aktiviti poster dengan gabungan teknik montaj dan kolaj.

Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster dengan gabungan teknik montaj dan kolaj. 1.1.1 Unsur Seni 1.1.1.1 Rupa 1.1.1.2 Jalinan 1.1.1.3 Warna 1.1.1.4 Bentuk 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 Penegasan 1.1.2.2 Imbangan 1.1.2.3 Kontra

TAHAP PENGUASAAN 1 Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam poster dengan gabungan teknik montaj dan kolaj pada karya di samping mengamalkan nilainilai murni.

1.2 APLIKASI SENI Mengaplikasikan bahasa seni visual dan media dalam penghasilan poster dengan gabungan teknik montaj dan kolaj.

Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan poster dengan gabungan teknik montaj dan kolaj. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media seperti: Cadangan media: 1.2.1.1 Alat – gunting atau alatan yang sesuai 1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, kertas warna, majalah, cat poster,gam atau bahan lain yang sesuai 1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan poster 1.2.2.1 Teknik - campuran (catan, montaj dan kolaj) [24]

TAHAP PENGUASAAN 2 Mengetahui, memahami dan merumuskan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti poster dengan gabungan teknik montaj dan kolaj pada karya di samping mengamalkan nilainilai murni. TAHAP PENGUASAAN 3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan poster dengan gabungan teknik montaj dan kolaj pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

1.3 EKSPRESI KREATIF Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan poster dengan gabungan teknik montaj dan kolaj.

1.4 APRESIASI SENI Apresiasi terhadap karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai sumber kajian dan teknololgi dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan poster dengan gabungan teknik montaj dan kolaj yang kreatif. 1.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan karya. 1.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi mempertingkat nilai estetik sebagai nilai tambah pada karya

TAHAP PENGUASAAN 4 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan poster dengan gabungan teknik montaj dan kolaj yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 5 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan poster dengan gabungan teknik montaj dan kolaj yang betul dan kreatif pada karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan mengikut disiplin di samping mengamalkan nilaiberpandukan bahasa seni visual serta menghubung kait seni dengan nilai murni. disiplin ilmu yang lain, kehidupan, sejarah seni dan budaya. 1.4.1 Mempamerkan karya catan yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya TAHAP PENGUASAAN 6 Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa 1.4.3 Membuat ulasan karya poster sendiri dan rakan secara lisan seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan 1.4.4 Menyimpan karya poster di dalam portfolio poster dengan gabungan teknik montaj dan kolaj yang betul, kreatif dan unik mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

[25]

MODUL 1 : MENGGAMBAR AKTIVITI : CETAKAN GABUNGAN TEKNIK DALAM AKTIVITI : MOZEK DAN STENSILAN TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA  Menghasilkan cetakan yang menggabungkan teknik mozek dan stensilan dengan menekankan bahasa seni visual  Mengaplikasikan pelbagai media serta proses dan teknik secara kreatif  Membuat apresiasi terhadap karya STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

1.1 PERSEPSI ESTETIK Membuat persepsi dan mengenal pasti bahasa seni visual yang ada pada hasil aktiviti cetakan dengan gabungan teknik mozek dan stensilan

Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada cetakan dengan gabungan teknik mozek dan stensilan. 1.1.1 Unsur Seni 1.1.1.1 Garisan 1.1.1.2 Rupa 1.1.1.3 Jalinan 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 Kesatuan 1.1.2.2 Kontra 1.1.2.3 Kepelbagaian

TAHAP PENGUASAAN 1 Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada aktiviti mozek dan stensilan pada karya cetakan di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

1.2 APLIKASI SENI Mengaplikasikan bahasa seni visual dan media dalam penghasilan cetakan dengan gabungan teknik mozek dan stensilan

Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan cetakan dengan gabungan teknik mozek dan stensilan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media seperti: Cadangan media: 1.2.1.1 Alat - blok cetakan, stensil, gunting atau alatan lain yang sesuai 1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, oil pastel, cat air, gam atau bahan lain yang sesuai 1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik - campuran (cetakan timbulan, mozek dan stensilan) [26]

TAHAP PENGUASAAN 2 Mengetahui, memahami dan merumuskan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada aktiviti mozek dan stensilan pada karya cetakan di samping mengamalkan nilai-nilai murni. TAHAP PENGUASAAN 3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik serta menggabungkan aktiviti mozek dan stensilan dalam penghasilan karya cetakan di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

1.3 EKSPRESI KREATIF Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan cetakan dengan gabungan teknik mozek dan stensilan

1.4 APRESIASI SENI Apresiasi terhadap karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai sumber kajian dan teknololgi dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan cetakan dengan gabungan teknik mozek dan stensilan yang kreatif. 1.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan karya 1.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi mempertingkat nilai estetik sebagai nilai tambah pada karya

TAHAP PENGUASAAN 4 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik serta menggabungkan aktiviti mozek dan stensilan dalam penghasilan karya cetakan yang betul dan mengikut disiplin di samping mengamalkan nilainilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 5 Menzahirkan idea,pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik serta menggabungkan aktiviti mozek dan stensilan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dalam penghasilan karya cetakan yang betul dan berpandukan bahasa seni visual serta menghubung kait seni dengan kreatif serta mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni. disiplin ilmu yang lain, kehidupan, sejarah seni dan budaya. 1.4.1 Mempamerkan karya cetakan yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya TAHAP PENGUASAAN 6 1.4.3 Membuat ulasan karya cetakan sendiri dan rakan secara lisan Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa 1.4.4 Menyimpan karya cetakan di dalam portfolio seni visual, proses dan teknik serta menggabungkan aktiviti mozek dan stensilan dalam penghasilan karya cetakan yang kreatif dan unik mengikut disiplin yang betul dengan melakukan kemasan pada karya dan boleh dicontohi serta boleh membuat apresiasi terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau adi guru atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

[27]

MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN AKTIVITI : PUALAMAN GABUNGAN TEKNIK DALAM AKTIVITI : LIPATAN DAN GUNTINGAN SERTA TIUPAN TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA  Menghasilkan corak pualaman yang menggabungkan teknik lipatan dan guntingan serta tiupan dengan menekankan bahasa seni visual  Mengaplikasikan pelbagai media serta proses dan teknik secara kreatif  Menggunakan corak sebagai hiasan atau rekaan  Membuat apresiasi terhadap karya STANDARD KANDUNGAN 2.1 PERSEPSI ESTETIK Membuat persepsi dan mengenal pasti bahasa seni visual yang ada pada hasil aktiviti pualaman dengan gabungan teknik lipatan dan guntingan serta tiupan

2.2 APLIKASI SENI Mengaplikasikan bahasa seni visual dan media dalam penghasilan pualaman dengan gabungan teknik lipatan dan guntingan serta tiupan

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada pualaman dengan gabungan teknik lipatan dan guntingan serta tiupan. 2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1 Rupa 2.1.1.2 Jalinan 2.1.1.3 Warna 2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 Kontra 2.1.2.2 Ritma dan pergerakan

TAHAP PENGUASAAN 1 Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti pualaman dengan gabungan teknik lipatan dan guntingan serta tiupan pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 2 Mengetahui, memahami dan merumuskan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti pualaman dengan gabungan teknik lipatan Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual, media, serta proses dan guntingan serta tiupan pada karya di samping dan teknik dalam penghasilan cetakan dengan teknik lipatan dan mengamalkan nilai-nilai murni. guntingan serta tiupan. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media seperti: Cadangan media: TAHAP PENGUASAAN 3 2.2.1.1 Alat - gunting dan besen atau alatan yang sesuai Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman 2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat kilat, gam atau bahan lain yang bahasa seni visual, media serta proses dan teknik sesuai dalam penghasilan pualaman dengan gabungan 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam teknik lipatan dan guntingan serta tiupan pada penghasilan karya karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni. 2.2.2.1 Teknik - campuran (pualaman, lipatan dan guntingan serta tiupan) [28]

2.3 EKSPRESI KREATIF Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan pualaman dengan gabungan teknik lipatan dan guntingan serta tiupan

2.4 APRESIASI SENI Apresiasi terhadap karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai sumber kajian dan teknololgi dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak pualaman dengan gabungan teknik lipatan dan guntingan serta tiupan. 2.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan karya 2.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 2.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya 2.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi mempertingkat nilai estetik sebagai nilai tambah pada Karya

TAHAP PENGUASAAN 4 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan pualaman dengan gabungan teknik lipatan dan guntingan serta tiupan yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 5 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan pualaman dengan gabungan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan teknik lipatan dan guntingan serta tiupan yang berpandukan bahasa seni visual serta menghubung kait seni dengan betul dan kreatif pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni. disiplin ilmu yang lain, kehidupan, sejarah seni dan budaya. 2.4.1 Mempamerkan karya pualaman yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya TAHAP PENGUASAAN 6 2.4.3 Membuat ulasan karya pualaman sendiri dan rakan secara lisan Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa 2.4.4 Menyimpan karya pualaman di dalam portfolio seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan pualaman dengan gabungan teknik lipatan dan guntingan serta tiupan yang betul, kreatif dan unik mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

[29]

MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN AKTIVITI : IKATAN DAN CELUPAN GABUNGAN TEKNIK DALAM AKTIVITI : RESIS DAN MOZEK TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA  Menghasilkan corak ikatan dan celupan yang menggabungkan teknik resis dan mozek dengan menekankan bahasa seni visual  Mengaplikasikan pelbagai media serta proses dan teknik secara kreatif  Menggunakan corak sebagai hiasan dan rekaan  Membuat apresiasi terhadap karya STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

2.1 PERSEPSI ESTETIK Membuat persepsi dan mengenal pasti bahasa seni visual yang ada pada hasil aktiviti ikatan dan celupan dengan gabungan teknik resis dan mozek

Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada ikatan dan celupan dengan gabungan teknik resis dan mozek. 2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1 Rupa 2.1.1.2 Jalinan 2.1.1.3 Warna 2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 Kepelbagaian 2.1.2.2 Ritma dan pergerakan

TAHAP PENGUASAAN 1 Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti ikatan dan celupan dengan gabungan teknik resis dan mozek pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

2.2 APLIKASI SENI Mengaplikasikan bahasa seni visual dan media dalam penghasilan ikatan dan celupan dengan gabungan teknik resis dan mozek

TAHAP PENGUASAAN 2 Mengetahui, memahami dan merumuskan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti corak ikatan dan celupan dengan Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual, media, serta proses gabungan teknik resis dan mozek pada karya di dan teknik dalam penghasilan corak ikatan dan celupan dengan samping mengamalkan nilai-nilai murni. gabungan teknik resis dan mozek. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media seperti: Cadangan media: TAHAP PENGUASAAN 3 2.2.1.1 Alat - gelang getah, batu atau alatan lain yang sesuai Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman 2.2.1.2 Bahan - kain kapas putih, pewarna kain, manik, lilin atau bahasa seni visual, media serta proses dan teknik bahan lain yang sesuai. dalam penghasilan corak ikatan dan celupan 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam dengan gabungan teknik resis dan mozek pada penghasilan karya karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni. 2.2.2.1 Teknik - campuran (ikatan dan celupan, resis dan mozek)

[30]

2.3 EKSPRESI KREATIF Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan ikatan dan celupandengan gabungan teknik resis dan mozek

2.4 APRESIASI SENI Apresiasi terhadap karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai sumber kajian dan teknololgi dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak ikatan dan celupan dengan gabungan teknik resis dan mozek. 2.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan karya. 2.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 2.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya 2.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi mempertingkat nilai estetik sebagai nilai tambah pada karya

TAHAP PENGUASAAN 4 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak ikatan dan celupan dengan gabungan teknik resis dan mozek yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 5 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak ikatan dan celupan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan gabungan teknik resis dan mozek yang berpandukan bahasa seni visual serta menghubung kait seni dengan betul dan kreatif pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni. disiplin ilmu yang lain, kehidupan, sejarah seni dan budaya. 2.4.1 Mempamerkan karya ikatan dan celupan yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.4.3 Membuat ulasan karya ikatan dan celupan sendiri dan rakan TAHAP PENGUASAAN 6 secara lisan Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa 2.4.4 Menyimpan karya ikatan dan celupan di dalam portfolio seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan ikatan dan celupan dengan gabungan teknik resis dan mozek yang betul, kreatif dan unik mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

[31]

MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN AKTIVITI : RENJISAN DAN PERCIKAN GABUNGAN TEKNIK DALAM AKTIVITI : STENSILAN DAN CAPAN TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA  Menghasilkan corak renjisan dan percikan yang menggabungkan teknik stensilan dan capan dengan menekankan bahasa seni visual  Mengaplikasikan pelbagai media serta proses dan teknik secara kreatif  Menggunakan corak yang dihasilkan sebagai hiasan dan rekaan  Membuat apresiasi terhadap karya STANDARD KANDUNGAN 2.1 PERSEPSI ESTETIK Membuat persepsi dan mengenal pasti bahasa seni visual yang ada pada hasil aktiviti renjisan dan percikan dengan gabungan teknik stensilan dan capan

2.2 APLIKASI SENI Mengaplikasikan bahasa seni visual dan media dalam penghasilan renjisan dan percikan dengan gabungan teknik stensilan dan capan

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada renjisan dan percikan dengan gabungan teknik stensilan dan capan. 2.1.1 Unsur Seni 2.1.1.1 Rupa 2.1.1.2 Jalinan 2.1.2.3 Warna 2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 Imbangan 2.1.2.2 Kesatuan 2.1.2.3 Kontra

TAHAP PENGUASAAN 1 Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti renjisan dan percikan dengan gabungan teknik stensilan dan capan pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 2 Mengetahui, memahami dan merumuskan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti renjisan dan percikan dengan gabungan Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual, media, serta proses teknik stensilan dan capan pada karya di samping dan teknik dalam penghasilan renjisan dan percikan dengan gabungan mengamalkan nilai-nilai murni. teknik stensilan dan capan. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media seperti: Cadangan media: TAHAP PENGUASAAN 3 2.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet, stensil, daun atau alatan lain Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman yang sesuai bahasa seni visual, media serta proses dan teknik 2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat air atau bahan lain yang sesuai dalam penghasilan renjisan dan percikan dengan 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam gabungan teknik stensilan dan capan pada karya penghasilan karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni. 2.2.2.1 Teknik - campuran (renjisan dan percikan, stensilan serta capan) [32]

2.3 EKSPRESI KREATIF Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan renjisan dan percikan dengan gabungan teknik stensilan dan capan

2.4 APRESIASI SENI Apresiasi terhadap karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai sumber kajian dan teknololgi dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak renjisan dan percikan dengan gabungan teknik stensilan dan capan. 2.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan karya 2.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 2.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi mempertingkat nilai estetik sebagai nilai tambah pada karya.

TAHAP PENGUASAAN 4 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan percikan dengan gabungan teknik stensilan dan capan yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 5 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan percikan dengan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan gabungan teknik stensilan dan capan yang betul berpandukan bahasa seni visual serta menghubung kait seni dengan dan kreatif pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni. disiplin ilmu yang lain, kehidupan, sejarah seni dan budaya. 2.4.1 Mempamerkan karya renjisan dan percikan yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya TAHAP PENGUASAAN 6 2.4.3 Membuat ulasan karya renjisan dan percikan sendiri dan rakan Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa secara lisan seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan 2.4.4 Menyimpan karya renjisan dan percikan di dalam portfolio renjisan dan percikan dengan gabungan teknik stensilan dan capan yang betul, kreatif dan unik mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

[33]

MODUL 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN AKTIVITI : MOBAIL GABUNGAN TEKNIK DALAM AKTIVITI : LUKISAN DAN ORIGAMI TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA  Menghasilkan mobail yang menggabungkan teknik lukisan dan origami dengan menekankan bahasa seni visual  Mengaplikasikan pelbagai media serta proses dan teknik secara kreatif  Membuat apresiasi terhadap karya STANDARD KANDUNGAN 3.1 PERSEPSI ESTETIK Membuat persepsi dan mengenal pasti bahasa seni visual yang ada pada hasil aktiviti mobail dengan gabungan teknik lukisan dan origami

3.2 APLIKASI SENI Mengaplikasikan bahasa seni visual dan media dalam penghasilan mobail dengan gabungan teknik lukisan dan origami

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada mobail dengan gabungan teknik lukisan dan origami. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Bentuk 3.1.1.2 Jalinan 3.1.1.3 Ruang 3.1.2 Prinsip Rekaan 3.1.2.1 Imbangan 3.1.2.2 Ritma dan pergerakan

TAHAP PENGUASAAN 1 Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti mobail dengan gabungan teknik lukisan dan origami pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 2 Mengetahui, memahami dan merumuskanbahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti mobail dengan gabungan lukisan dan Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual, media, serta proses origami pada karya di samping mengamalkan nilaidan teknik dalam penghasilan mobail dengan gabungan teknik lukisan nilai murni. dan origami. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media seperti: TAHAP PENGUASAAN 3 Cadangan media: Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman 3.2.1.1 Alat - gunting, pembaris atau alatan lain yang sesuai bahasa seni visual, media serta proses dan teknik 3.2.1.2 Bahan - kertas, pensel warna, tali, dawai atau bahan lain dalam penghasilan mobail dengan gabungan yang sesuai teknik lukisan dan origami pada karya di samping 3.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam mengamalkan nilai-nilai murni. penghasilan karya 3.2.2.1 Teknik - campuran (binaan, lukisan dan origami)

[34]

3.3 EKSPRESI KREATIF Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan mobail dengan gabungan teknik lukisan dan origami

3.4 APRESIASI SENI Apresiasi terhadap karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai sumber kajian dan teknololgi dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail dengan gabungan teknik lukisan dan origami. 3.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan mobail, lukisan dan origami 3.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan mobail 3.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan teknik dalam penghasilan mobail 3.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi mempertingkat nilai estetik sebagai nilai tambah pada mobail

TAHAP PENGUASAAN 4 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail dengan gabungan teknik lukisan dan origami yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilainilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 5 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail dengan gabungan teknik lukisan dan origami yang betul dan kreatif Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan pada karya mengikut disiplin di samping berpandukan bahasa seni visual serta menghubung kait seni dengan mengamalkan nilai-nilai murni. disiplin ilmu yang lain, kehidupan, sejarah seni dan budaya. 3.4.1 Mempamerkan karya mobail yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya TAHAP PENGUASAAN 6 Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa 3.4.3 Membuat ulasan karya mobail sendiri dan rakan secara lisan seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan 3.4.4 Menyimpan karya mobail di dalam portfolio mobail dengan gabungan teknik lukisan dan origami yang betul, kreatif dan unik mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

[35]

MODUL 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN AKTIVITI : DIORAMA GABUNGAN TEKNIK DALAM AKTIVITI : MODEL DAN CATAN TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA  Menghasilkan diorama yang menggabungkan teknik model dan catan dengan menekankan bahasa seni visual  Mengaplikasikan pelbagai media serta proses dan teknik secara kreatif  Membuat apresiasi terhadap karya STANDARD KANDUNGAN 3.1 PERSEPSI ESTETIK Membuat persepsi dan mengenal pasti bahasa seni visual yang ada pada hasil aktiviti diorama dengan gabungan teknik model dan catan

3.2 APLIKASI SENI Mengaplikasikan bahasa seni visual dan media dalam penghasilan diorama dengan gabungan teknik model dan catan

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada diorama dengan gabungan teknik model dan catan. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Bentuk 3.1.1.2 Jalinan 3.1.1.3 Ruang 3.1.2 Prinsip Rekaan 3.1.2.1 Penegasan 3.1.2.2 Kepelbagaian 3.1.2.2 Kesatuan

TAHAP PENGUASAAN 1 Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti diorama dengan gabungan teknik model dan catan pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 2 Mengetahui, memahami dan merumuskanbahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti diorama dengan gabungan teknik model dan catan pada karya di samping mengamalkan Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual, media, serta proses nilai-nilai murni. dan teknik dalam penghasilan diorama dengan gabungan teknik model dan catan. TAHAP PENGUASAAN 3 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media seperti: Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman Cadangan media: bahasa seni visual, media serta proses dan teknik 3.2.1.1 Alat - gunting, berus lukisan atau alatan yang sesuai dalam penghasilan diorama dengan gabungan 3.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat poster, kotak, gam atau bahan teknik model dan catan pada karya di samping lain yang sesuai mengamalkan nilai-nilai murni. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.2.2.1 Teknik - campuran (binaan dan catan)

[36]

3.3 EKSPRESI KREATIF Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan diorama dengan gabungan teknik model dan catan

3.4 APRESIASI SENI Apresiasi terhadap karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai sumber kajian dan teknololgi dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama dengan gabungan teknik model dan catan. 3.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan karya 3.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi mempertingkat nilai estetik sebagai nilai tambah pada karya

TAHAP PENGUASAAN 4 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama dengan gabungan teknik model dan catan yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilainilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 5 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama dengan gabungan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan teknik model dan catan yang betul dan kreatif pada berpandukan bahasa seni visual serta menghubung kait seni dengan karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni. disiplin ilmu yang lain, kehidupan, sejarah seni dan budaya. 3.4.1 Mempamerkan karya diorama yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya TAHAP PENGUASAAN 6 3.4.3 Membuat ulasan karya diorama sendiri dan rakan secara lisan Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa 3.4.4 Menyimpan karya diorama di dalam portfolio seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan diorama dengan gabungan teknik model dan catan yang betul, kreatif dan unik mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni

[37]

MODUL 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN AKTIVITI : STABAIL GABUNGAN TEKNIK DALAM AKTIVITI : MOZEK DAN BONEKA TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA  Menghasilkan stabail yang menggabungkan teknik mozek dan boneka dengan menekankan bahasa seni visual  Mengaplikasikan pelbagai media serta proses dan teknik secara kreatif  Membuat apresiasi terhadap karya STANDARD KANDUNGAN 3.1 PERSEPSI ESTETIK Membuat persepsi dan mengenal pasti bahasa seni visual yang ada pada hasil aktiviti stabail dengan gabungan teknik mozek dan boneka

3.2 APLIKASI SENI Mengaplikasikan bahasa seni visual dan media dalam penghasilan stabaildengan gabungan teknik mozek dan boneka

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada stabail dengan gabungan teknik mozek dan boneka. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Bentuk 3.1.1.2 Jalinan 3.1.1.3 Ruang 3.1.2 Prinsip Rekaan 3.1.2.1 Imbangan 3.1.2.2 Kepelbagaian 3.1.2.3 Ritma dan pergerakan

TAHAP PENGUASAAN 1 Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti stabail dengan gabungan teknik mozek dan boneka pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 2 Mengetahui, memahami dan merumuskanbahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti stabail dengan gabungan teknik mozek dan boneka pada karya di samping mengamalkan nilaiMurid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual, media, serta proses nilai murni. dan teknik dalam penghasilan stabail dengan gabungan teknik mozek dan boneka. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media seperti: TAHAP PENGUASAAN 3 Cadangan media: Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman 3.2.1.1 Alat - alatan yang sesuai bahasa seni visual, media serta proses dan teknik 3.2.1.2 Bahan - bahan kutipan atau bahan lain yang sesuai dalam penghasilan stabail dengan gabungan 3.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam teknik mozek dan boneka pada karya di samping penghasilan karya mengamalkan nilai-nilai murni. 3.2.2.1 Teknik - campuran (binaan dan mozek)

[38]

3.3 EKSPRESI KREATIF Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan stabail dengan gabungan teknik mozek dan boneka

3.4 APRESIASI SENI Apresiasi terhadap karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai sumber kajian dan teknololgi dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail dengan gabungan teknik mozek dan boneka. 3.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan karya 3.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi mempertingkat nilai estetik sebagai nilai tambah pada karya.

TAHAP PENGUASAAN 4 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail dengan gabungan teknik mozek dan boneka yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilainilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 5 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail dengan gabungan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan teknik mozek dan boneka yang betul dan kreatif berpandukan bahasa seni visual serta menghubung kait seni dengan pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni. disiplin ilmu yang lain, kehidupan, sejarah seni dan budaya. 3.4.1 Mempamerkan karya stabail yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya TAHAP PENGUASAAN 6 3.4.3 Membuat ulasan karya stabail sendiri dan rakan secara lisan Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa 3.4.4 Menyimpan karya stabail di dalam portfolio seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan stabail dengan gabungan teknik mozek dan boneka yang betul, kreatif dan unik mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

[39]

MODUL 4 : MENGENAL KRAF TRADISIONAL AKTIVITI : ALAT PERTAHANAN DIRI / ALAT PERMAINAN GABUNGAN TEKNIK DALAM AKTIVITI : UKIRAN DAN TEKAT TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA  Menghasilkan alat pertahanan diri atau alat permainan yang menggabungkan teknik ukiran dan tekat dengan menekankan bahasa seni visual  Mengaplikasikan pelbagai media serta proses dan teknik secara kreatif  Membuat apresiasi terhadap karya STANDARD KANDUNGAN 4.1 PERSEPSI ESTETIK Membuat persepsi dan mengenal pasti bahasa seni visual yang ada pada hasil aktiviti alat pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan teknik ukiran dan tekat

4.2 APLIKASI SENI Mengaplikasikan bahasa seni visual dan media dalam penghasilan alat pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan teknik ukiran dan tekat

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada alat pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan teknik ukiran dan tekat. 4.1.1 Unsur Seni 4.1.1.1 Garisan 4.1.1.2 Rupa 4.1.1.3 Warna 4.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.2.1 Kontra 4.1.2.2 Harmoni

TAHAP PENGUASAAN 1 Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti alat pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan teknik ukiran dan tekat pada karya di samping mengamalkan nilainilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 2 Mengetahui, memahami dan merumuskanbahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual, media, serta proses aktiviti alat pertahanan diri atau alat permainan dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan teknik ukiran dan tekat pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni. dengan gabungan teknik ukiran dan tekat. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media seperti: Cadangan media: TAHAP PENGUASAAN 3 4.2.1.1 Alat - gunting atau alatan lain yang sesuai 4.2.1.2 Bahan - kayu atau kad board atau mounting board, benang Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik atau bahan lain yang sesuai dalam penghasilan alat pertahanan diri atau alat 4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam permainan dengan gabungan teknik ukiran dan penghasilan karya tekat pada karya di samping mengamalkan nilai4.2.2.1 Teknik - campuran (ukiran dan tekat) nilai murni.

[40]

4.3 EKSPRESI KREATIF Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan alat pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan teknik ukiran dan tekat

4.4 APRESIASI SENI Apresiasi terhadap karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai sumber kajian dan teknololgi dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan teknik ukiran dan tekat. 4.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan karya 4.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya 4.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi mempertingkat nilai estetik sebagai nilai tambah pada karya

TAHAP PENGUASAAN 4 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan teknik ukiran dan tekat yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 5 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan teknik ukiran dan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan tekat yang betul dan kreatif pada karya mengikut berpandukan bahasa seni visual serta menghubung kait seni dengan disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni. disiplin ilmu yang lain, kehidupan, sejarah seni dan budaya. dengan disiplin ilmu yang lain, kehidupan, sejarah seni dan budaya. TAHAP PENGUASAAN 6 4.4.1 Mempamerkan karya alat pertahanan diri atau alat permainan Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa yang dihasilkan 4.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri atau alat permainan dengan 4.4.3 Membuat ulasan karya alat pertahanan diri atau alat permainan gabungan teknik ukiran dan tekat yang betul, sendiri dan rakan secara lisan 4.4.4 Menyimpan karya alat pertahanan diri atau alat permainan di dalam kreatif dan unik mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan portfolio berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

[41]

MODUL 4 : MENGENAL KRAF TRADISIONAL AKTIVITI : ALAT DOMESTIK / ALAT PERHIASAN DIRI GABUNGAN TEKNIK DALAM AKTIVITI : BATIK DAN ANYAMAN TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA  Menghasilkan alat domestik atau perhiasan diri yang menggabungkan teknik batik dan anyaman dengan menekankan bahasa seni visual  Mengaplikasikan pelbagai media serta proses dan teknik secara kreatif  Membuat apresiasi terhadap karya STANDARD KANDUNGAN 4.1 PERSEPSI ESTETIK Membuat persepsi dan mengenal pasti bahasa seni visual yang ada pada hasil aktivitialat domestik atau perhiasan diri dengan gabungan teknik batik dan anyaman

4.2 APLIKASI SENI Mengaplikasikan bahasa seni visual dan media dalam penghasilan aktiviti alat domestik atau perhiasan diridengan gabungan teknik batik dan anyaman

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada alat domestik atau alat perhiasan diri dengan gabungan teknik batik dan anyaman. 4.1.1 Unsur Seni 4.1.1.1 Garisan 4.1.1.2 Bentuk 4.1.1.3 Jalinan 4.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.2.1 Imbangan 4.1.2.2 Kesatuan

TAHAP PENGUASAAN 1 Mengenal, mengetahui, dan menghubungkait bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti alat domestik atau alat perhiasan diri dengan gabungan teknik batik dan anyaman pada karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 2 Mengetahui, memahami dan merumuskanbahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam aktiviti alat domestik atau alat perhiasan diri Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual, media, serta proses dengan gabungan teknik batik dan anyaman pada dan teknik dalam penghasilan alat domestik atau alat perhiasan diri karya di samping mengamalkan nilai-nilai murni. dengan gabungan teknik batik dan anyaman. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media seperti: Cadangan media: TAHAP PENGUASAAN 3 4.2.1.1 Alat - berus, palet, gunting, gam atau alatan lain yang Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman sesuai bahasa seni visual, media serta proses dan teknik 4.2.1.2 Bahan - kertas warna, warna atau bahan lain yang sesuai dalam penghasilan alat domestik atau alat 4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam perhiasan diri dengan gabungan teknik batik dan penghasilan karya anyaman pada karya di samping mengamalkan 4.2.2.1 Teknik - campuran (batik dan anyaman) nilai-nilai murni.

[42]

4.3 EKSPRESI KREATIF Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan aktiviti alat domestik atau perhiasan diridengan gabungan teknik batik dan anyaman

4.4 APRESIASI SENI Apresiasi terhadap karya lukisan sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai sumber kajian dan teknololgi dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan alat domestik atau alat perhiasan diri dengan gabungan teknik batik dan anyaman. 4.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan karya 4.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya 4.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi mempertingkat nilai estetik sebagai nilai tambah pada karya

TAHAP PENGUASAAN 4 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan alat domestik atau alat perhiasan diri dengan gabungan teknik batik dan anyaman yang betul pada karya mengikut disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 5 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan alat domestik atau alat perhiasan diri dengan gabungan teknik batik dan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan anyaman yang betul dan kreatif pada karya berpandukan bahasa seni visual serta menghubung kait seni dengan mengikut disiplin di samping mengamalkan nilainilai murni. disiplin ilmu yang lain, kehidupan, sejarah seni dan budaya. 4.4.1 Mempamerkan karya alat domestik atau alat perhiasan diri yang dihasilkan 4.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya TAHAP PENGUASAAN 6 4.4.3 Membuat ulasan karya alat domestik atau alat perhiasan diri sendiri Menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa dan rakan secara lisan seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan 4.4.4 Menyimpan karya alat domestik atau alat perhiasan diri di dalam alat domestik atau alat perhiasan diri dengan portfolio gabungan teknik batik dan anyaman yang betul, kreatif dan unik mengikut disiplin, melakukan kemasan pada karya, boleh dicontohi dan berupaya membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

[43]

PENGURUSAN PAMERAN   

Merancang dan melaksanakan pameran yang menggabungkan karya daripada empat modul dalam Pendidikan Seni Visual Melaksanakan pameran secara kolaboratif Membuat apresiasi terhadap karya dan refleksi pameran

STANDARD KANDUNGAN 1.2 PERSEPSI ESTETIK Membuat persepsi, dan mengenal pasti prosedur pengurusan pameran

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti, memahami dan menyatakan prosedur pengurusan pameran. 1.1 Pembentukan jawatankuasa pameran 1.2 Penentuan tarikh, masa dan tempat pameran 1.3 Pemilihan karya 1.4 Susun atur karya pameran 1.5 Kapsyen karya pameran 1.6 Pengurusan semasa pameran 1.7 Pengurusan selepas pameran

TAHAP PENGUASAAN 1 Mengetahui prosedur pengurusan pameran di samping mengamalkan nilai-nilai murni

2.2 APLIKASI SENI Mengaplikasikan prosedur pengurusan pameran

Murid dapat mengaplikasikan prosedur pengurusan sebelum pameran. 2.1 Melantik ahli jawatankuasa pameran 2.2 Menentukan tarikh, masa dan tempat pameran

TAHAP PENGUASAAN 3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman prosedur pengurusan pameran di samping mengamalkan nilai-nilai murni

3.2 EKSPRESI KREATIF Penzahiran idea melalui pelbagai sumber kajian dan teknologi dalam melaksanakan pameran mengikut prosedur

Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai sumber kajian dan teknologi denganmengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman dalam melaksanakan pameran mengikut prosedur. 3.1 Memilih karya 3.2 Menyusun atur karya 3.3 Menyediakan kapsyen karya 3.4 Melaksanakan tugasan semasa dan selepas pameran

[44]

TAHAP PENGUASAAN 2 Mengetahui dan memahami prosedur pengurusan pameran di samping mengamalkan nilai-nilai murni

TAHAP PENGUASAAN 4 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman dalam pelaksanaan pameran mengikut prosedur di samping mengamalkan nilai-nilai murni

4.2 APRESIASI SENI Membuat apresiasi dan refleksi terhadap pameran yang telah dilaksanakan

Murid dapat membuat apresiasi terhadap terhadap karya dan refleksi pameran berpandukan bahasa seni visual serta menghubung kait seni dengan disiplin ilmu yang lain, kehidupan, sejarah seni dan budaya. 4.1 Apresiasi 4.1.1 Membuat ulasan terhadap karya yang dipamerkan berpandukan bahasa seni visual 4.2 Refleksi 4.2.1 Menceritakan pengalaman melaksanakan pameran

[45]

TAHAP PENGUASAAN 5 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman dalam pelaksanaan pameran mengikut prosedur yang betul dan boleh dicontohi di samping mengamalkan nilai-nilai murni TAHAP PENGUASAAN 6 Menzahirkan idea, pengetahuan dan kefahaman dalam pelaksanaan pameran mengikut prosedur yang betul, membuat apresiasi karya seni melalui pendekatan formalistik dan refleksi terhadap pameran serta boleh dicontohi di samping mengamalkan nilai-nilai murni.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ARAS 4-8, BLOK E9 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917 http//www.moe.gov.my/bpk

[46]