LITERASI BAHASA MALAYSIA

12. Tulis empat ayat berdasarkan gambar yang diberi . ... Bina dan tulis perkataan berdasarkan gambar. ge las gelas ga ge ren si cer ba kar min...

0 downloads 24 Views 3MB Size
JABATAN PENDIDIKAN PERAK NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN LATIH TUBI BERTULIS LITERASI BAHASA MALAYSIA

SET 1 TAHUN 3 2014 MAKLUMAT MURID NAMA : ................................................................................ KELAS : ................................................................................. JANTINA : LELAKI (

)

PEREMPUAN (

MENGANDUNGI SOALAN LATIHTUBI Konstruk 3 hingga Konstruk 12

)

3.

Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar

du

ju

da

su

ke

li

me

te

Contoh : 2.

1.

su

sudu 3.

__________________________

________________________

________________________

4.

la

gu

ba

du

du

5.

pa

_____________________________ _

ka

Nota Guru : Konstruk 3 :Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku Kata terbuka.

ra

4. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

i

k e

t

p

3

1 .

2

k

b u

a n

4

o t

l

u

r

n

o h f

e t

n a h

e 5

t

u s

a

m

Contoh: 2 .

1 . 11

b e

t

i

k

l

o

t

e

l

e

4 .

3 .

d o k

k e

r a m b

Nota Guru : Konstruk 4 :Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku Kata tertutup.

u

5. Bina dan tulis perkataan berdasarkan gambar. i

ke

ban

war

yam

kut

lam

a

kan

kun

tal

la

ci

bis

i

kan

Nota Guru : Konstruk 5 :Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku Kata tertutup.

ikan

6.

Tulis perkataan berdasarkangambar.

Contoh:

bang

bang

bung

ku

__________________

cang

cing

ceng

lo

_______________________

cang

ka

rung

reng

bu

_________________ __________________

sung

seng

teng

ga

_________________________

tong

kat

________________________

Nota Guru : Konstruk 6 :Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku Kata tertutup ‘ng’.

7. Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

Contoh :

Nota Guru : Konstruk 7 :Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi perkataan diftong.

8. Bina dan tulis perkataan berdasarkan gambar. ah

uh

us

ip

un

it

ih

Contoh:

bu

ih

bu

bu

bu

du

da

pa

sa

pa

buih

8. Tulis suku kata yang diberi pada petak yang disediakan berpandukan gambar.

ngu

ngan

krim

nya

sku

nga

1.

pe

nyu

muk

penyu

___________________

2.

___________________

3.

si

ta

___________________

4.

___________________

5.

ais ___________________

ter ___________________

Nota Guru : Konstruk5 :Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf.

10.

Lengkapkan frasa berdasarkan gambar.

membaca

menyepak

bertali

tarian

berlari

menggunting

penyapu

bermain

Contoh :

membaca ________________________________

buku

1.

2.

__________________________

naga

___________________________

leher

3.

____________________________rambut 4

______________________lidi 5.

____________________

bola

11.

Susun perkataan supaya menjadi ayat yang betul.

Contoh :

sayur

Mila

memasak

ibu

kangkung

Ibu Mila memasak sayur kangkung

1.

kolam

ikan

mengail

Abu

ditepi

________________________________________________________________________

2.

makan

dibawah

adik

meja

merangkak

________________________________________________________________________

3.

ibu

dan

didapur

ayam

menyiang

________________________________________________________________________

Nota Guru : Konstruk 11 : Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.

ikan

12.

Tulis empat ayat berdasarkan gambar yang diberi.

Bermain bola sepak

1.__________________________________________________ ___________________________________________________ 2.__________________________________________________ ___________________________________________________ 3._________________________________________________ ___________________________________________________ 4.__________________________________________________ ___________________________________________________ ____

JABATAN PENDIDIKAN PERAK NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN LATIH TUBI BERTULIS LITERASI BAHASA MALAYSIA

SET 2 TAHUN 3 2014 MAKLUMAT MURID NAMA : ................................................................................ KELAS : ................................................................................. JANTINA : LELAKI (

)

PEREMPUAN (

MENGANDUNGI SOALAN LATIHTUBI Konstruk 3 hingga Konstruk 12

)

1a.

Tuliskan huruf vokal yang disebut oleh guru.

1 .

1b.

3 .

2 .

4 .

5 .

Tuliskan huruf konsonan yang disebut oleh guru. 1 .

4 .

2 .

5 .

8 .

3 .

6 .

9 .

Nota guru: Konstruk 1 : Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan

7 .

10 ..

3. Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar - set 3

ci

ke

ma

la

ta

to

bu

ki

Contoh : 1.

ci

li

2.

ta

3.

li

5.

4.

ku

to

ma

Nota guru: Konstruk 3 : Keupayaan menulis dan membaca suku kata terbuka

pe

to

4. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

1

a k e

b

l

t

p

3

2

e a

r

4

u j

d r

w

l

n

a h k

5

l

o r

e

b

r

e n

a w

Contoh: 2

1

c e r 3

t

e

e k

g

i e 4

n o m

c

a 5

k e l

a

5.

Berdasarkan gambar lengkapkan perkataan dengan huruf yang betul.

1

______________ rus

2

______________kul

3 ______________ wah

4 ______________ las

5 ______________ dip

Nota guru: Konstruk 5 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup.

6.

Tulis perkataan berdasarkan gambar

Contoh:

lang

ge

leng

long

lang

gelang

Nota guru: Konstruk 6 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’

7. Tulis perkataan berdasarkan gambar . Contoh :

Nota guru: Konstruk 7 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong

8. Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar 1

3

i

p

o

u

i

h

2

4

i

e

h

i

u

a

5

n

i

e

u

o

a

Contoh : 1

p

a

i

2

b

p

u

k

a

paip

3

4

k

u

5

t

l

a

Nota guru: Konstruk 8 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vocal berganding

k

l

i

9. Lengkapkan gambar berpandukan perkataan diberi ais krim

songkok

pelangi

strawberi

penyapu

traktor

1.

ais krim

2.

4.

3.

5.

Nota guru: Konstruk 9: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraph dan konsonan bergabung

10.

Lengkapkan frasa berdasarkan gambar.

melukis

tersepit

melorek

berjanggut

terpijak

menghiris

menjahit

bertepuk

Contoh :

melukis _________________________

gambar

1.

___________________ panjang 2.

____________________ kaki 3.

____________________ baju 4

____________________ tangan 5.

____________________sayur

Nota guru: Konstruk 10 : Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran

11.

Susun perkataan supaya menjadi ayat yang betul.

Contoh: rendah

merbah

burung

terbang

Burung merbah terbang tinggi.

1.

sungai

ditepi

nenek

rumah

_________________________________________________________

2.

bersama-sama

kami

kawan

berlari

_________________________________________________________

3.

tamu

kami

diruang

video

menonton

________________________________________________________________________

Nota guru: Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah

12.

Tulis empat ayat berdasarkan gambar yang diberi.

Membaca

1._____________________________________________________ _______________________________________________________ 2._____________________________________________________ _______________________________________________________ 3._____________________________________________________ _______________________________________________________ 4._____________________________________________________ _______________________________________________________

Nota guru: Konstruk 12 : Keupayaan membaca,memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan ransangan

JABATAN PENDIDIKAN PERAK NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN LATIH TUBI BERTULIS LITERASI BAHASA MALAYSIA

SET 3 TAHUN 3 2014 MAKLUMAT MURID NAMA : ................................................................................ KELAS : ................................................................................. JANTINA : LELAKI (

)

PEREMPUAN (

MENGANDUNGI SOALAN LATIHTUBI Konstruk 3 hingga Konstruk 12

)

1a. Tulis huruf vokal yang disebut oleh guru.

1.

4.

3 .

2.

5..

1b. Tulis huruf konsonan yang disebut oleh guru.

4.

3

2

1.

5.

8.

6.

9.

Nota guru: Konstruk 1: Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.

7.

10.

2. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

Contoh:

Nota guru: Konstruk 2: Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.

3.

Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar .

tu

da

ku

ro

na

ma

ke

be

Contoh : 1.

ba

2.

batu 3.

la

ti

tu

__________________________

________________________

4.

da ________________________

re

5.

ta

______________________________

me

ra

______________________________

4. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

1

i

k e

t

k

p

3

2

b u

a n

4

o t

l

u r

o h f

n

e 5

t

a

u s

e t

m

n

a h

Contoh: 2 .

1 . 11

b e t

k

l

o

t

e l

e

4

3 .

d o

i

k

k e

r a m b

u

5. Bina dan tulis perkataan berdasarkan gambar. pu

tik

lo

ko

u

pa

ka

lah

bat

sut

be

se

bak

gar

be

tik

betik

7. Tulis perkataan berdasarkan gambar . Contoh :

8. Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar. 1

3

a

u

o

u

i

a

4

2

i

a

e

i

u

o

5

a

i

o

u

i

a

Contoh : 1

t

u

a

l

a

2

h

a

l

b

l

a

p

l

a

tuala

3

4

p

n

o

5

r

a

d

9. ARAHAN : Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar. syi

nga

kra

tro

ste

sya

1.

syi

ling

bu

syiling ___________________ 2.

___________________ 3.

li

yon

___________________ 4.

___________________ 5.

sen

____________ keretapi

te

ma

____________ sukan

10.

Lengkapkan frasa berdasarkan gambar.

membaca

melukis

senaman

mendaki

bertutup

menggali

penyapu

bertempik

Contoh :

membaca

________________________________

buku

1.

___________________ muka 2.

____________________ tanah 3.

____________________ kuat 4

____________________ pagi

11.

Susun perkataan supaya menjadi ayat yang betul.

Contoh :

melur

mawar

dan

harum

bau

Melur dan mawar bau harum

keli

ibu

menyiang

ikan

1.

________________________________________________________________________

2

paku

menangisdi dapur

itu

terpijak

murid

kerana

________________________________________________________________________

3.

suka

pisang

dengan

adik

makan

aiskrim

________________________________________________________________________

12.

Tulis empat ayat berdasarkan gambar yang diberi.

Taman Permainan

1._____________________________________________________ _______________________________________________________ 2._____________________________________________________ _______________________________________________________ 3._____________________________________________________ _______________________________________________________ 4._____________________________________________________ _______________________________________________________

JABATAN PENDIDIKAN PERAK NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN LATIH TUBI BERTULIS LITERASI BAHASA MALAYSIA

SET 4 TAHUN 3 2014 MAKLUMAT MURID NAMA : ................................................................................ KELAS : ................................................................................. JANTINA : LELAKI (

)

PEREMPUAN (

MENGANDUNGI SOALAN LATIHTUBI Konstruk 3 hingga Konstruk 12

)

1a. Tulis huruf vokal yang disebut oleh guru.

1.

4.

3 .

2.

5..

1b. Tulis huruf konsonan yang disebut oleh guru.

4.

3

2

1.

5.

8.

6.

9.

Nota guru: Konstruk 1: Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.

7.

10.

2. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

Contoh:

Nota guru: Konstruk 2: Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.

SET 5

3.

Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

ku

ba

li

ru

cu

ta

no

fe

Contoh : 1.

2.

kuku 3.

gu ________________________

ba

ri

ku

__________________________

_______________________

4.

te

5.

ri

______________________________

be

du

______________________________

SET 5

4. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

m

a

3. i

e b

u

t

a

u r

1.

r

u

4. i

s

e

a

a s

e

l

2.

a

u

t

e

s

5. k

u

a

e

r

1.

s

e

m

u

t

b

3.

b

i

2.

k

e

4.

w

e

r

5.

i

t u

n

SET 5

5. Bina dan tulis perkataan berdasarkan gambar. ga

ge

ren

si

cer

ba

las

kar

min

kul

o

ba

kal

jah

ge

las

gelas

SET 5

6. Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

SET 5

7. Tulis perkataan berdasarkan gambar . Contoh :

b

i

o

a

l

p

e

k

r

s

e

r

l

biola

3

4

f

l

5

m

u

z

m

m

u

t

r

a

SET 5

9. : Cerakinkan perkataan di bawah.

krayon

=

kunyit

=

skuter

=

traktor

=

telinga

=

stadium

=

1.

2.

3.

4.

5.

kra

yon

10.

Lengkapkan frasa berdasarkan gambar.

membaca

retakan

mengecat

menarik

bersarung

menunggang

pemukul

penggesek

Contoh :

membaca

________________________________

buku

1.

___________________ kaca 2.

__________________pagar 3.

____________________ biola 4

____________________ kuda 5.

___________________tangan

SET 5

11.

Susun perkataan supaya menjadi ayat yang betul.

Contoh :

dalam m

sayur

ke

ibu

memasukkan

troli

Ibu memasukkan sayur ke dalam troli

1.

patah

itu

kucing

kaki

_____________________________________________________________

adik

memakai

makan

sambill

baju

kemeja

hijau

2.

3.

menonton

abang

nasi

________________________________________________________________________

televisyen

SET 5

12.

Tulis empat ayat berdasarkan gambar yang diberi.

Menjaga kebersihan

1._____________________________________________________ _______________________________________________________ 2._____________________________________________________ _______________________________________________________ 3._____________________________________________________ _______________________________________________________ 4._____________________________________________________ _______________________________________________________