MAJLIS PERBANDARAN KLANG

2.1 Pengoperasian Sistem Menunda Kenderaan yang dicadangkan ini ... isyarat lalulintas yang boleh dilihat. ... Petugas hendaklah membuat kawalan lalul...

0 downloads 96 Views 1MB Size
MANUAL MPK BIL : 124 /2013

MAJLIS PERBANDARAN KLANG MANUAL: MENUNDA KENDERAAN

No Pindaan: 0 Tarikh Berkuatkuasa: Januari 2013

Manual MPK BIL. 124

2013

KANDUNGAN NO

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

SEPATAH KATA DARIPADA SETIAUSAHA

3

PRAKATA DARIPADA KETUA JABATAN

4

MANUAL MENUNDA KENDERAAN 1.0TUJUAN MANUAL

5

2.0LATAR BELAKANG

5

3.0CARTA UNIT

6

4.0SUMBER KUASA

6

5.0PERLAKSANAAN OPERASI

6

6.0 PROSES KERJA

7-11

7.0 CARTA ALIR

12-16

8.0 PENUTUP

17

Manual Menunda Kenderaan

2

No Pindaan: 0 Tarikh Berkuatkuasa: Januari 2013

Manual MPK BIL. 124

2013

SEPATAH KATA DARI SETIAUSAHA Selarasdenganvisi MPK untukmenjadiBandarayaTerbilang diMalaysia menjelang 2015 makamenjaditugaskitabersamasebagaiwargakerja MPK untukberusahamembuatpenambahbaikan agar penyampaianperkhidmatankitabermututinggi, berkualititinggiatauberkelasduniasebelumtibanyapengiktirafan status Bandarayatersebut.

Dalamusahainikekangan yang sering kali dipolemikolehmasyarakatiaituisupenguatkuasaan yang dilaksanakanolehpihak MPK seringmenimbulkanketidakpuasanhatikeranaianyadianggaptidakberhemahdala mmelaksanakantugas-tugas yang melibatkanpelaksanaanundang-undang. Salah satufaktor yang menyebabkanketidakefisiendalammenjalankantindakanpenguatkuasaan di kalanganpegawaidankakitangan MPK adalahdisebabkantidakmengetahuidanmemahamiprosedur yang sewajarnyadigunapakaisemasamengambiltindakanpenguatkuasaan.Situasiseb eginiberlakudikenalpastikeranaprosedurkerjatidakdidokumenkansebagaigarispa nduansemasa di lapangan. Sebagaiusahapenambahbaikandanuntukmengelakkanberulangkelemah andankecacatantersebutmaka manual inidisediakandengantujuanmemperkasakansistempenyampaianperkhidmatan yang lebihtelusdarikakitangan MPK kepadamasyarakatKlang. Marilahkitaseluruhwargakerja MPK sama-samamendokong motto yang telahditetapkaniaitu : “PerpaduanSendiKekuatan”. Kita berpaduuntukmembuatperubahandanpenambahbaikandalamsemuabidangdant ugasmasing-masingsupayabilatibamasanya status bandarayakitaperolehimakapasukankitasudahbenar-benarbersedia dam mampumengalastanggungjawab yang berupayamemberihasilkerjadanpenyampaianperkhidmatan yang sangatmemuaskanhatisemuapelanggan MPK atau “stakeholder” danrakyatumumnya. “PerpaduanSendiKekuatan”. Sekian.Terimakasih

Manual Menunda Kenderaan

3

No Pindaan: 0 Tarikh Berkuatkuasa: Januari 2013

Manual MPK BIL. 124

2013

MohdIkhsan bin Mukri Setiausaha MPK

PRAKATA DARIPADA KETUA JABATAN

Bersyukurkehadrat

Allah

S.W.T,hasildariusahayang

kreatifdaninovatifpihakpengurusanuntukmenjadikanpen yampaianperkhidmatanlebihberkualititinggidanberkelas dunia,makawujudlahManual iniyang telahmembuka era barudalammenlaksanakantugastugaspenguatkuasaankearah yanglebihbaik,berkhemah, adildanberkesan. Manual inimemperlihatkankematanganpasukanpenguatkuasadalammengurusdanmel aksanakantugastugassertatangungjawabyangmelibatkanpenguatkuasaanundangundang.Sesungguhnyatugasdantanggungjawabwargakerjanyasemakinmenc abardanmemerlukankomitmensertamempunyai integrity yang tinggiuntukterusmemastikanundangundangdapatdilaksanakandenganadildanberkesan, bagikeharmoniandankeselesaanwargaklangkhususnya. Adalahdiharapkanmanual inidapatmemudahkandanmenjadigarispanduankepadasetiapanggotapenguat kuasadalammenjalankantugaspenguatkuasaan.Semogatugaspenguatkuasa anakandapatdilakukandenganpenuhtanggungjawab, cekap, efektifdanefisienmelaluijaringankerjasamadanmuafakatdiantarawargakerjaM PK danwargaklang. Akhir kata, semogadenganusahaPihakPengurusanmendokumentasikan manual inidapatmempertingkatkansistempenguatkuasaandanpenyampaianperkhidm Manual Menunda Kenderaan

4

No Pindaan: 0 Tarikh Berkuatkuasa: Januari 2013

Manual MPK BIL. 124

2013

atanawam di peringkatMajlisPerbandaranKlangdanseterusnyamenciptakejayaan di masamasaakandatang.

Sekian.Terimakasih

“PerpaduanSendiKekuatan”.

AndryArman bin Masrom PengarahPenguatkuasa MajlisPerbandaranKlang

1.0

2.0

TUJUAN MANUAL 1.1

SebagaistrategipelaksanaanProgram AnjakandanTambahbaikHolistik [PATH] MPK 2013.

1.2

Sebagairujukandanpanduankepadawarga MPK danwargaKlang.

1.3

Mendidik dan menyemai sikap disiplin di kalangan pemandu dengan mematuhi cara-cara meletakkan kenderaan di petak yang disediakan seperti yang termaktub dalam undang-undang Majlis iaitu Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Perbandaran Klang) 2007 dan Undang-Undang Kecil 8 (1) Taman (Majlis Perbandaran Klang) 2005.

1.4

Mengatasi kadar kesesakan lalulintas di kawasan tempat letak kereta dan kawasan pentadbiran MPK seterusnya melancarkan perjalanan lalulintas.

1.5

Mengimplementasi perkhidmatan yang lebih efektif dan inovatif bagi memenuhi keperluan penduduk Klang.

1.6

Menyumbang kepada suatu pembentukan masyarakat yang lebih beradab dan menghormati undang-undang yang telah dipraktikkan

LATAR BELAKANG

Manual Menunda Kenderaan

5

No Pindaan: 0 Tarikh Berkuatkuasa: Januari 2013

Manual MPK BIL. 124

2013

2.1

Pengoperasian Sistem Menunda Kenderaan yang dicadangkan ini adalah bertepatan dengan Sistem Pengurusan Letak Kereta yang telah dipraktikkan oleh Majlis Perbandaran Klang dalam memastikan sistem lalulintas yang lebih efektif dan bersistematik.

2.2

Dengan adanya operasi ini, adalah diharapkan dapat mendidik para pengguna lalulintas agar lebih berdisiplin dalam mematuhi undang-undang lalulintas dan seterusnya menjadikan kawasan lalulintas dan tempat letak kereta di kawasan Klang lebih lancar dan teratur.

3.0

CARTA UNIT

4.0

SUMBER KUASA 4.1

Sumberkuasa menjadirujukanjabatanbagipelaksanaanmanual adalahsepertiberikut: i. ii. iii.

yang

Akta Kerajaan Tempatan 1976. Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333) Perintah Pengangkutan Jalan (Perintah Tempat Letak Kereta) (Majlis Perbandaran Klang) 2007. Manual Menunda Kenderaan

6

No Pindaan: 0 Tarikh Berkuatkuasa: Januari 2013

iv.

5.0

Manual MPK BIL. 124

2013

Undang-Undang Kecil Taman (Majlis Perbandaran Klang) 2005.

PELAKSANAAN OPERASI 5.1

Waktu Menunda Kenderaan: 8.00 pagi hingga 4.00 petang (Isnin hingga Jumaat). (Sabtu dan Ahad – Tiada operasi).

5.2

Waktu berurusan tuntutan kenderaan ditunda di depoh simpanan kenderaan: 8.00 pagi – 5.00 petang (Isnin hingga Jumaat). 12.15 tengah hari – 2.45 petang (ditutup – Jumaat sahaja).

6.0

PROSES KERJA

6.1

PROSES KERJA MENUNDA KENDERAAN MELAKUKAN KESALAHAN LALULINTAS

YANG

i.

Hendaklah memastikan bahawa pemandu kenderaan telah melanggar peraturan lalulintas jalan/kenalpasti kesalahan lalulintas.

ii.

Pastikan kawasan yang terbabit terdapat papan tanda atau isyarat lalulintas yang boleh dilihat.

iii.

Cuba hubungi pemandu atau pemilik kenderaan dengan menggunakan pembesar suara (yang terpasang pada kren tunda/kembalik) supaya dapat dialihkan kenderaannya.

iv.

Apabila hendak menunda atau mengalihkan kenderaan hendaklah memastikan tiada kanak-kanak atau penumpang yang berada di dalam kenderaan.

v.

Tidak dibenarkan menunda atau mengalihkan kenderaan yang terdapat penumpang di dalamnya.

vi.

Sekiranya penumpang enggan keluar dari kenderaan, tindakan penguatkuasaan mengeluarkan notis kesalahan adalah memadai. Manual Menunda Kenderaan

7

No Pindaan: 0 Tarikh Berkuatkuasa: Januari 2013

6.2

2013

Manual MPK BIL. 124

vii.

Pastikan segala langkah keselamatan diambil sewaktu menunda kenderaan bagi mengelak daripada berlaku kerosakan pada kenderaan.

viii.

Ambil gambar kenderaan di lokasi kesalahan dilakukan, periksa keadaan fizikal kenderaan dan lengkapkan Borang Tunda dan Tuntutan (Borang JPK/T/05) serta keluarkan notis kesalahan kepada pemandu/pemilik kenderaan.

ix.

Petugas hendaklah membuat kawalan lalulintas semasa kerja-kerja penundaan kenderaan dilaksanakan.

x.

Hendaklah memasang papan tanda “KENDERAAN SEDANG DITUNDA” dan nyalakan ‘bar light/lampu mata arah’ kren tunda sebelum bergerak.

xi.

Kenderaan yang ditunda (dialihkan) hendaklah dihantar terus ke depoh menyimpan kenderaan tunda.

xii.

Kenderaan yang ditunda hendaklah diperiksa keadaannya di luar serta muatannya (jika perlu) dan petugas/pemandu kren tunda hendaklah menyerahkan kenderaan serta Borang Tunda dan Tuntutan kepada petugas depoh.

xiii.

Laporkan kepada pihak polis mengenai kenderaan yang ditunda bagi membolehkannya menguruskan aduan kehilangan kereta yang diterima daripada orang awam (Borang JPK/T/04).

PROSES KERJA MENUNTUT KENDERAAN YANG DITUNDA

a.

Pemilik/tuan punya kenderaan yang ingin menuntut kenderaan hendaklah mengemukakan dokumen berikut semasa membuat tuntutan: i.

Kad Pendaftaran Kenderaan sesalinan (Geran Kereta).

yang

asal

ii.

Sijil Insurans Kenderaan yang asal dan sesalinan.

iii.

Kad Pengenalan dan sesalinan. Manual Menunda Kenderaan

dan

8

No Pindaan: 0 Tarikh Berkuatkuasa: Januari 2013

iv.

b.

c.

2013

Manual MPK BIL. 124

Surat Perwakilan dari tuan punya sekiranya wakil ingin membuat tuntutan dan salinan Kad Pengenalan pemilik kenderaan.

Sekiranya dokumen-dokumen seperti di atas tidak dibawa, peraturan berikut boleh diterima: i.

Salinan Kad Pendaftaran Kenderaan/Sijil Insurans.

ii.

Mengambil Surat Akuan Pesuruhjaya Sumpah.

Bersumpah

daripada

Tuntutan ke atas kenderaan yang terlibat dengan kes polis (kecurian/samun), hendaklah mengikut peraturan seperti yang berikut: i.

Kemukakan laporan polis yang asal atau salinan yang disahkan.

ii.

Semak dengan Pegawai Penyiasat Polis membenarkan pengadu menuntut kenderaan.

iii.

Melengkapkan Borang Serahan Unit Stor (Depoh) (Borang JPK/T/01) sekiranya Pegawai Penyiasat atau wakil hadir bersama pengadu semasa menuntut kenderaan.

iv.

Surat Perintah Mahkamah (Court Order) jika ada.

d.

Pemilik kenderaan dikehendaki mengisi Borang Perakuan Mengenai Pemilik/ Pemandu Kenderaan (Borang JPK/T/03).

e.

Mengeluarkan Borang Tuntutan Bayaran upah tunda dan simpan serta menyerahkan notis kesalahan (Borang JPK/T/02).

f.

Merekodkan bayaran upah tunda dan simpan di dalam Buku Lejar. Manual Menunda Kenderaan

9

No Pindaan: 0 Tarikh Berkuatkuasa: Januari 2013

g.

6.3

Manual MPK BIL. 124

2013

Mengeluarkan surat kebenaran untuk melepaskan kenderaan yang ditunda (Borang JPK/T/02) kepada pemilik kenderaan sebagai pengesahan kenderaan tersebut telah selesai semua proses tuntutan.

PROSES KERJA MELUPUSKAN KENDERAAN YANG TIDAK DITUNTUT i.

Senaraikan nombor daftar kenderaan yang tidak dituntut.

ii.

Hantar surat ke Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) untuk semakan butir-butir tuan punya/pemilik kenderaan.

iii.

Menyemak dengan Bahagian Risikan Jenayah (D7) dan Bahagian Curi Kenderaan (D4) PDRM sama ada kenderaan terlibat dengan kes polis.

iv.

Membuat pemberitahuan awam melalui penyiaran di akhbar utama.

v.

Sekiranya kenderaan terlibat dituntut oleh pemilik setelah menerima surat peringatan, kenderaan tersebut boleh dilepaskan dengan bayaran kompaun, upah simpan dan upah tunda.

vi.

Senaraikan nombor kenderaan yang tidak dituntut kepada Jabatan Undang-Undang bagi tujuan pewartaan.

vii.

Jabatan Undang-Undang mengemukakan permohonan untuk pewartaan kepada Jabatan Peguam Negara. Maklumkan semula ke Jabatan Penguatkuasa selepas pewartaan dibuat.

viii.

Membuat pemberitahuan awam kali ke-2 melalui penyiaran di akhbar utama.

ix.

Selepas menerima pewartaan, semua maklumat kenderaan yang tidak dituntut dikemaskini bagi tujuan di rujuk ke Jawatankuasa Pelupusan MPK.

x.

Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pelupusan.

xi.

Jawatankuasa Pelupusan membuat keputusan melupuskan kenderaan yang tidak dituntut. Manual Menunda Kenderaan

bagi

10

No Pindaan: 0 Tarikh Berkuatkuasa: Januari 2013

6.4

Manual MPK BIL. 124

2013

PROSES KERJA PERMOHONAN PENGECUALIAN KOS TUNDA KENDERAAN i.

Pemilik/tuan punya kenderaan yang ingin memohon pengecualian kos tunda kenderaan hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen seperti : a.

Kad Pendaftaran Kenderaan yang asal dan sesalinan (Geran Kereta); atau

b.

Sijil Insurans Kenderaan yang asal dan sesalinan; dan

c.

Kad Pengenalan dan sesalinan; atau

ii.

Setelah dokumen tersebut di atas dikemukan dan mendapat pengesahan oleh pegawai di Jabatan Penguatkuasa, pemilik/tuan punya kenderaan hendaklah mengisi borang Permohonan Pembatalan Kompaun dan Pengecualian Kos Tunda Kenderaan Bagi Kes-kes Kecemasan seperti di Lampiran 1.

iii.

Borang tersebut hendaklah dikemukakan kepada pegawai yang diberi kuasa meluluskan permohonan membatalkan kompaun serta pengecualian kos tunda kenderaan.

iv.

Sekiranya alasan/sebab pengecualian dari pemilik/tuan punya kenderaan diterima, pegawai diberi kuasa hendaklah mengisi Borang Kelulusan Pembatalan Kompaun dan Pengecualian Kos Tunda Kenderaan Bagi Kes-kes Kecemasan dan diserahkan kepada pegawai/petugas kawalan depoh.

v.

Mengeluarkan surat kebenaran untuk melepaskan kenderaan yang ditunda (Borang JPK/T/05) kepada pemilik kenderaan sebagai pengesahan kenderaan tersebut telah selesai semua proses tuntutan.

Manual Menunda Kenderaan

11

No Pindaan: 0 Tarikh Berkuatkuasa: Januari 2013

7.0

Manual MPK BIL. 124

2013

CARTA ALIR

Manual Menunda Kenderaan

12

No Pindaan: 0 Tarikh Berkuatkuasa: Januari 2013

Manual MPK BIL. 124

Manual Menunda Kenderaan

2013

13

No Pindaan: 0 Tarikh Berkuatkuasa: Januari 2013

Manual MPK BIL. 124

2013

7 PENUTUP Dengan adanya operasi ini, adalah diharapkan dapat mendidik para pengguna lalulintas agar lebih berdisiplin dalam mematuhi undang-undang lalulintas dan seterusnya menjadikan kawasan lalulintas dan tempat letak kereta di kawasan Klang lebih lancar dan teratur.

Manual Menunda Kenderaan

14

No Pindaan: 0 Tarikh Berkuatkuasa: Januari 2013

Manual MPK BIL. 124

Manual Menunda Kenderaan

2013

15

No Pindaan: 0 Tarikh Berkuatkuasa: Januari 2013

Manual MPK BIL. 124

Manual Menunda Kenderaan

2013

16

No Pindaan: 0 Tarikh Berkuatkuasa: Januari 2013

Manual MPK BIL. 124

2013

CARTA ALIRAN KERJA PERMOHONAN PENGECUALIAN KOS TUNDA KENDERAAN

Manual Menunda Kenderaan

17

No Pindaan: 0 Tarikh Berkuatkuasa: Januari 2013

8.

Manual MPK BIL. 124

2013

PENUTUP Dengan adanya manual ini, adalah diharapkan ianya dapat membantu melancarkan dan mempertingkatkan segala proses kerjapenguatkuasaan bagi mengelakkan dari berlaku kesilapan semasa perlaksanaan proses kerja dilapangan.Ia juga boleh dijadikan sebagai panduan kepada proses kerja agar segalanya dapatdilakukan mengikut tatacara yang betul dan mematuhi segala garis panduan yang telah ditetapkan. Dengan adanya manual ini diharapkan segala tindakan penguatkuasaan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, cekap, efektif dan efisien serta dapat meningkatkan imej penguatkuasa di mata masyarakat.

Manual Menunda Kenderaan

18