MEMBANGUN KULTUR AKHLAK MULIA DI …

Penelitian ini baru berupa penelitian survey yang bersifat eksploratif. Sekolah-sekolah yang dijadikan objek penelitian adalah sekolah-sekolah di DKI ...

0 downloads 40 Views 192KB Size

Recommend Documents

6 Lalu bagaimana proses pembentukan kultur akhlak mulia ini bisa terjadi. Kata kultur terambil dari kata berbahasa Inggris, culture, yang berarti kesopanan,

“Sesungguhnya padamu (Muhammad) akhlak yang tinggi”. Akhlak yang mulia merupakan tingkah laku yang terhasil daripada diri ... akhlak Nabi SAW

SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ... Bantul, guru PAI, siswa dan orangtua siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan ... tidak memberikan contoh, keterpaksaan siswa dalam menjalankan kegiatan budaya sekolah dan usia remaja sis

Panduan SMA 78/2009/Dok.Nursyam 2 Mekanisme Penilaian Akhlak Mulia 1. Penilaian akhlak mulia dilakukan oleh guru mata pelaaran agama dan guru mata pelajaran lain melalui pengamatan, inventori, wawancara, atau

Peran Kultur Sekolah... (Novita Wulan Sari) Jurnal Pendidikan Sosiologi/3 A. PENDAHULUAN Sekolah merupakan sebuah ... pendidikan, memiliki sistem yang komplek dan dinamis dalam perkembangan masyarakat yang semakin maju. Sekolah sebagai pusat pendidik

ditunjukkan oleh nilai cronbach alpha 0 hingga 1.0. Makin besar nilai pekali sesuatu item, Makin besar nilai pekali sesuatu item, maka semakin tinggi darjah kebolehpercayaan item tersebut

keruntuhan akhlak di kalangan pelajar sekolah menengah rendah. v ABSTRACT The aim of this research is to study the following aspects:i) Students’ ability in understanding the Islamic moral education subject taugh in schools ii) Students’ attitudes to

atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja ... Masyarakat Indonesia sudah sepatutnya untuk kembali kepada jati diri mereka

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto, 2015. Penelitian ini ... Ruang Lingkup Mata Pelajaran Akidah Akhlak

5. Susunan Kurikulum Madrasah Diniyah ... Madrasah Diniyah seperti kegiatan kerja bakti dengan masyarakat sekitar, menjenguk teman yang sakit,