MENGENALPASTI TAHAP KEMAHIRAN …

MENGENALPASTI TAHAP KEMAHIRAN GENERIK DI KALANGAN PELAJAR 5 STP (A/ E/ J) MANJULA A/P ANASAMY Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi...

0 downloads 99 Views 324KB Size

Recommend Documents

mengenalpasti tahap kognitif berasaskan taksonomi bloom bagi pelajar tingkatan 4 dalam matapelajaran sains teras teras di daerah johor bahru zainab binti abu yamin

dan ilmu yang diperoleh dari institusi-institusi ini ... Matlamat Falsafah Pendidikan Negara menekankan perhubungan yang erat dan ciri-ciri

ix 2.14 Kajian Tentang Tahap Kemahiran Pemikiran Kritis 46 Ke atas Pencapaian Pelajar 2.15 Rumusan 49 BAB 3 METODOLOGI 50

serta membantu merealisasikan wawasan 2020 (Pusat perkembangan kurikulum, 2001). KBSM yang disemak semula telah dilaksanakan di seluruh Malaysia pada tahun 2002

guru sebagai agen perubahan ... dan berpengaruh ke atas budaya dan struktur sosial. ... Seseorang guru berupaya menggalakkan pergaulan mesra di kalangan pelajar

1.2.3 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) ... 4.8 ANOVA Kemahiran Berfikir Kreatif Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Merentas Bangsa 63

pembelajaran yang bersesuaian dengan sistem pendidikan kini. Selain ... dibina berdasarkan teori bahawa sekiranya mempunyai tahap kemahiran baik dalam

Malaysia mempunyai wawasan menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020. ... Sehubungan itu, dalam kurikulum sains baru, proses pengajaran dan

selidik yang mengandungi 39 soalan telah diedarkan kepada 140 orang guru mata pelajaran Bahasa Melayu di 20 buah sekolah menengah di daerah Kota Tinggi. Data yang diperoleh

1.1 Latar belakang masalah 3 1.2 Pernyataan masalah 5 1.3 Tujuan Kajian 7 1.4 Objektif kajian 7 1.5 Persoalan kajian 7 1.6 Kepentingan kajian 8 1.7 Batasan kajian