Mesyuarat ajlis Raja-Raja. Raja ikon penyatuan bina negara

320 RENCANA ® SELASA 2J SEPTEMBER 2014 Sistem penggiliran Yang ~i-Pertuan Agong ditentukan menerusi Mesyuarat ""ajlis Raja-Raja. Raja ikon penyatuan b...

0 downloads 26 Views 1MB Size
32 0 RENCANA

®

SELASA 2J SEPTEMBER 2014

Sistem penggiliran Yang ~i-Pertuan Agong ditentukan menerusi Mesyuarat ""ajlis Raja-Raja.

Raja ikon penyatuan bina negara bangsa berdaulat khir-akhir ini terlalu banyak suara sumbang berkenaan institusi Raja kitao Adakah mereka ini cuba untuk merubah sistem yang sudah kita dokong beratus-ratus tahun yang lalu atau mereka ini mengamalkan politik populis untuk menarik perhatian masyarakat selepas merasakan diri sudah tidak mendapat tempat lagi di hati pengundi? Kita sama-samameneliti apakah kepentingan institusi beraja ini. Tidak dinafikan kepemimpiA nan beraja adalah antara sistem Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Mu'adzam Shah dan Raja kepemimpinan tertua di dunia. Permaisuri Agong, Tuanku Hajah Haminah ketika hadir pada perasmian Pada hari ini, 193 negara ber- Istiadat Pembukaan Persidangan Parlimen. daulat merangkumi 192 negara [FOTO ABDULLAH YUSOF/BHl anggota Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu dan Vatican. Da- dalam memberi nafas dan pe- raf sebagai ketua agama. Sistem Raja Berperlembagaan ripada jumlah itu, hanya 44 ne- ngisian kerohanian kepada insgara yang memilih sistem beraja. titusi itu. Peranan utama Raja ditafsirkan sebagai perkongsian Daripada 44 negara itu, 16 da- adalah memberi kepemimpinan kuasa antara Raja dan rakyat. ripadanya mengiktiraf Ratu Eli- dan menjadi contoh teladan, di Raja menjadi sumber rujukan kezabeth II sebagai Raja Pemerin- samping memberikan pariduan tika berlakunya krisis dalam katah di bawah sistem Raja Ber- untuk disandarkan harapan serta langan rakyat. Raja memastikan bahawa berlakunya secara adil perlembagaan, di sam ping memberi naungan. . -Hakikatnya, Raja dihormati - mekanisme semak dan imbang baginda melantik Gabenor Jeneral mewakilinya di 15 negara lain. dimuliakan, dinobatkan - didau- antaia cabang perundangan ekSebanyak 16 negara lagi menga- latkan, kerana raja diiktirafunt~ sekutif dan kehakiman, sekali gus malkan sistem Raja Berperlem- memiliki segala kelebihan, baik memperkukuhkan institusi debagaan, lima sistem separa au- dari segi akal bicara, kebijakan; . mokrasi dalam negara. Secara teorinya, Raja bertindak tonomi, manakala tujuh negara hikmah, "kegagahan, pengetahumengamalkan sistem Raja secara an, sansiah, keberanian, malah berasaskan nasihat pimpinan ke.mempunyai keupayaan menga- rajaan pilihan rakyat. Namun, mutlak. Raja tidak harus berasa tertekan Analisis taburan secara geogra- tasi segala cabaran. Dengan kepercayaan, penghor- dan tidak" semestinya memberi fi menunjukkan dalam kalangan negara yang mempunyai Raja, 11 matan, sokongan dan kesetiaan penekanan jika nasihat yang diterletak di Eropah, tiga di Afrika rakyat, Raja berperanan sebagai sembahkan bercanggah dengan dan 14 di Asia, sementara enam ikon penyatuan dalam membina semangat Perlembagaan, bertennegara Oceania dan ' 10 negara sebuah negara bangsa berdaulat. tangan dengan keluhuran unyang terletak di sekitar benua Raja pada era purba pula, ber- dang-undang serta melanggar. utara. Sepuluh negara yang me- sandarkan kepada tiga paksi utangamalkan sistem beraja ini ada- ma; pertamas penerimaan secara lah negara Islam, sembilan di agama; kedua, memiliki kuasa politik; ketiga, prinsip baka dan keAsia dan satu di Afrika. turunan. Raja berperanan mutIkon kebertanggungjawaban lak sebagai penggubal, pentafsir, ,Takhta kerajaan dan Raja peme- pelindung dan pelaksana unrintah adalah satu bentuk rang- dang-undang, di samping diiktikaian institusi dan individu;" ia melambangkanjawatan dan kuasa, di samping menjadi ikon perwatakan kebertanggungjawaban

A o

DR AHMAD ZAHARUDDIN I BRI

Sistem beraja menepati syariot, Islam bawa konsep " . murnl, muafakat don adil

0

prinsip keadilan sejagat. Urus tadbir yang lemah menjadi punca keresahan rakyat, urns tadbir yang pincang merosakkan negara dan akhirnya melemahkan Raja. Justeru, adalah men,jadi kemestian kepada Raja melaksanakan tanggungjawab secara amanah, ikhlas, bersungguhsungguh dan komited. Itulah bentuk pengorbanan seseorang yang telah berbaiah kepada Raja, sumpah setia yang perlu diterjemahkan dengan memastikan kes~abilan kerajaan, memajukan kemakmuran negara dan menjamin kesejahteraan . warga. Tanpa warga, tidak akan terbinanya sebuah negara, tanpa negara tidaklah ada lagi keperluan kewujudan Raja.

Islam dan sistem ber~a Wujud pendapat bahawa sistem beraja tidak diiktiraf oleh Islam kerana dikatakan bertentangan dengan syariat. Adakah dakwaan mereka itu benar atauhanya ungkapan daripada seseorang yang antimonarki? Dalam sejarah Islam, sistem monarki diperkenalkan oleh Saidina Muawiyah RA. Beliau telah melantik puteranya selaku penggantinya, menurnt Muawiyah RA: "Aku bukanlah seorang khalifah, tetapi aku adalah Raja pertama dappada Raja-Raja Islam dan ka-

RENCANA o JJ

23 SEPTEMBER 2014 ® SELASA

dan ternakan. Apabila zina berleluasa, timbullah kemiskinan dan apabila perjanjian dibatalkan, musuh-musuh bertindak jahat." Secara tidak l.angsung bukti di atas secara tidak langsung menolak kenyataan bahawa sistem beraja tidak Islamik. Raja-Raja di alam Melayu mempunyai hubungan rapat dengan agama Islam. Islam mempengaruhi dan mengubah corak pemerintahan, beralih daripada pemerintahan berpaksikan individu kepada pemerintahan berpaksikan undangundang: Undang-undang Melaka contohnya menjelaskan dengan terperinci kedudukan martabat tinggi seorang Sultan. Terkandung dalam kanun bahawa seorang Sultan mengamalkan sifat perkasa lagi tegas, adil lagi saksama, pengampundan belas kasihan.

Yang

di-Pertuan

,

tertinggi Angkatan Tenter" Malay!;a., .~ .

lian akan mendapatkan Raja-Raja sesudah ku." Sistem monarki walaupun dianggap tradisi Raja-Raja Rom dan Parsi, ia bukan bennakna umat Islam tidak boleh mengguna pakai sistem itu seperti hadis yang berbunyi: "Kebijaksanaan adalah seperti barang tercicir bagi umat Islam, lalu Muslim menjumpai kebijaksanaan, maka mereka yang paling layak untuk mengambilnya" Di samping itu, Rasulullah SAW sendiri mengiktiraf sistem monarki dalam surat yang diutus Baginda untuk pemimpin terkemuka ketika itu. Sebagai contoh surat untuk dua Raja Oman dan surat Rasulullah SAW untuk Hauzah bin Ali Al Hanafi. Sistem monarki ini jelas wujud dalam pengkisahan sejarah seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Menurut ulama Syafie dan Hanafi, syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tetap sah dijalankan melainkan terdapat nas yang memansuhkan syariat itu. Sistem beraja adalah syariat Nabi Daud dan .Sulaiman, jadi ia tetap boleh diamalkan melainkan ada nas yang mutawatir melarangnya. . Jumhur ulama Ahli Sunah juga

.~

berpendapat, institusi beraja adalah sah di sisi syariat, antara pendapat Wama mengiktiraf sistem beraja ialah: "Melantik Raja hukumnya fardu kifayah seperti melantik kadi" (Imam Ibnu Hajar) "Umat Islam mestilah mempunyai Raja yang mendirikan agama dan membela orang yang teraniaya dan menyempurnakan yang hak, oleh itu wajib melantik jika Raja itu mangkat," (Imam Yustif Al Ardabili Al Syafie) Fungsi Raja dalam Islam Terdapatjuga hadis diriwayatkan oleh Ibnu Najjar dan hadis yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Al Hakim mengenai fungsi sebenar Raja dalam Islam. "Sultan adalah payung Allah di bumi ini, tempat bemaungnya orang yang lemah, memberi pertolongan terhadap orang yang teraniaya. Barang siapa memuliakan Sultan Allah di dunia ini, Allah akan memullakannya di Akhirat." "Sultan ialah payung Allah di dunia, tempat bernaungnya hamba Allah yang teraniaya. Maka seandainya Sultan itu adil, baginya pahala dan wajiblah bagi rakyat berterima kasih. Seandainya dia (Sultan) zalim atau khianat atau menyeleweng, dia berdosa dan rakyat wajib bersabar. Apabila penguasa itu zalim, langit tidak akan menurunkan hujan. Apabila mereka tidak membayar zakat, binasalah binatang

Konsep keadilan Islam membawa Raja Melayu kepada konsep murni, muafakat dan adil. Konsep adil dapat ditafsirkan sebagai menepati semangat perjanjian antara Demang Lebar Daun dengan Sang Sapu.rba yang dijadikan 'magna carta' Melayu bertuankan Raja bersandarkan konsep keadilan yang dibayangkan dengan kata-kata 'Raja Adil-Raja disembah'. Sewajarnya Raja berpegang kepada prinsip utama untuk menentukan kese- . tiaan. . Sebagai bukti wasiat Sultan Alauddin Shah kepada putera baginda Sultan Mahmud Shah. "Hai anak ku, ketahui oleh mu bahawa dunia ini'tiada akan kekal adanya... melainkan iman ... adanya peninggalan ku ini hendaklah anak ku berbuat ibadah sangat-sangat, jangan tiada sebenarnya, kerana segala hamba Allah semuanya terserah kepada mu. Jikalau kesukaran baginya hendaklah segera engkau tolong, jikalau teraniaya ia hendaklah segera engkau periksa baik-baik supaya di akhiratjangan diberatkan Allah atasnya leher mu... Syahadan hendaklah engkau muafakat dengan segala Perdana Menteri dan segala orang besar-besar, kerana Raja itu jikalau bagaimana sekalipun bijaksananya dan tahunya sekalipun, jikalau tiada muafakat dengan segala pegawai, . tiada akan sentosa adanya~ dan tiada akan dapat ia melakukan adilnya, rakyat itu umpama akar raja itu umpama' pohonnya, jikalau tiada akar nescaya tiada akan dapat berdiri." (Petikan daripada Sulalat al-Salatin)

Penulis ialah Timbalan Pengarah Institut Pemikiran Tun Dr Mahathir Mohamad (lPDM), UUM

Berkecuali dalam polemik politik· ~~

Raja adalah payung kedaulatan negara untuk memberi naungan saksama kepada setiap warga tanpa mengira kaum, agama dan politik. Raja yang bersemayam di puncak struktur .pemerintahan adalah · lambang kuasa dan simbol .' perpaduan. Raja berperanan sebagai tonggak kestabilan sumber keadilan teras perpaduan payung penyatuan" J

T

he Economist Intelligence Unit perno-

cracy Index mencatatkan: tujuh daripada sepuluh negara di tangga teratas yang mengamalkan demokrasi sepenuhnya adalah negara yang mempunyai Institusi Raja Berperlembagaan, ·sementara penemuan Transparency Internationals Corruption Perception Index mencatatkan tujuh daripada sepUluh negara yang berada pada tangga terbaik adalah negara yang memplinyai Institusi Raja Berperlembagaan. Tidak dinafikan dalam sistem ini dalam perkara tertentu, termaktub secru::a nyata dalam Perlembagaan, bahawa Raja perlu bertin.d ak atas nasihat, Dull-dull baginda hendaklah menerima nasihat itu, tetapi Raja juga tidak harus rasa tertekan dan tidak semestinya memberikan perkenan jika nasihat disembahkan bercanggah dengan tu.ntutan syarak, bercanggah dengan semangat Perlembagaan, .bercanggah dengan undang-undang dan bercanggah dengan keadilan hingga merriungkinkan berlakunya penindasan dan kezaliman. Pandangan bebas, tiada pilih kasih Apabila Raja dirujUk, Dull-dull baginda hendaklah memberikan pandangan secara bebas tanpa perasaan ragu atau pilih kasih dan dalam perkara Raja perlu bertindak atas budi bicara, Dull-dull baginda hendaklah menyempurnakannya dengan hikmah d,m kebijaksanaan demi membuktikan Raja bersifat arif, adil lagi saksama; sebagai penimbang tara yang bebas kepada cabang legislatif, eksekutif dan kehakiman, sekali gus memperkukuhkan mekanisme semak dan imbang, demi menjamin berlangsungnya tadbir Urus negara yang baik. Raja yang berjaya mencerminkan sifat kearifan dan keadilan pastinya akan menjadi sumber rujukan pilihan apabila tercetusnya sesuatu krisis. lni yang cuba dilaksanakan oleh baginda Sultan sekarang, terutama Sultan Selangor mengenai pelantikan Menteri Besar yang baharu. Apabila baginda cuba menjaga konteks kehidupan masyarakat majmuk, sensitiviti agama khususnya Islam sebagai agarna yang mendasari Persekutuan perlulah . dihonnati. Jadi, Raja adalah payung kedaulatan negara untuk memberi naungan saksama kepada setiap warga tanpa mengira kaum, agama dan politik. Raja yang bersemayam di puncak struktur pemerintahan adalah lambang kuasa dan simbol perpaduan. Raja berperanan sebagai tonggak kestabilan, sumber keadilan, teras perpaduan, Untuk itu amatlah penting bagi Raja bersifat berkecuali, memastikan berada di atas segala polemik politik untuk membolehkan institusi Raj~ berupaya berperanan secara berkesan sebagai penimbang tara yang adil lagi saksama dalam mendamaikan sebarang perselisihan. Yang pasti Sultan mana yang tidak mahukan perpaduan dan keharmonian rakyat sentiasa terpelihara dan mereka dapat hidup dengan aman damai.