Nama pelajar : Tajuk Kajian : Guru Pembimbing

Cuba anda bina objektif kajian anda berdasarkan perkara yang ingin anda kaji. ... Masukkan gambar-gambar ... e.Penulisan ayat yang lengkap f...

0 downloads 54 Views 291KB Size
LAMPIRAN H

Nama pelajar

: ___________________________________

Tajuk Kajian

: ___________________________________

Guru Pembimbing

: _________________________________

414

REFLEKSI DIRI Sekarang cuba anda lakarkan kajian yang akan anda jalankan mengikut panduan yang telah diterangkan dalam modul pembelajaran kendiri.

Arahan: Gunakan kertas lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi atau tidak disediakan

UNIT 1

MENGENALPASTI KEPERLUAN MAKLUMAT, MENDEFINISI TUGASAN DAN MEMFOKUS TAJUK

Tajuk Kajian

Cuba lakarkan tajuk kajian yang anda fikirkan. Bidang kajian:_____________________________________________________ Fokuskan apa yang anda ingin kaji: __________________________________ Apakah yang anda ingin tahu berkaitan perkara tersebut. Bina persoalan-persoalan. 1. ___________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________ 4. ___________________________________________________________ Cipta tajuk kajian anda berkaitan bangunan tersebut: “______________________________________________________________”

415

Isi kandungan

Lakaran senarai isi kandungan anda adalah seperti di bawah. Senarai isi kandungan

Muka surat

Kandungan Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil kajian Pendahuluan Isi Penutup

Catatan

Anda akan dapat menentukan selepas melalui pembelajaran di unit 5

Lampiran Rujukan

Penghargaan

Cuba anda lakarkan, kepada siapakah penghargaan yang akan anda tujukan dan sebabnya. Kepada

Mengapa

416

Objektif Kajian

Cuba anda bina objektif kajian anda berdasarkan perkara yang ingin anda kaji. 1. _______________________________________________________________ 2. _______________________________________________________________ 3. _______________________________________________________________ 4. _______________________________________________________________ 5. _______________________________________________________________

Kaedah Kajian

Lakarkan kaedah kajian yang akan anda gunakan, bagaimana kaedah itu dijalankan dan mengapa anda memilihnya. Kaedah kajian

Penerangan

417

Persoalan Kajian (pilihan sahaja)

Cuba anda lakarkan soalan kajian anda berdasarkan objektif kajian anda di atas. Objektif kajian

Soalan kajian

Kepentingan dan batasan kajian (pilihan sahaja) Bahagiakan kepentingan kajian anda kepada kategori tertentu seperti di bawah dan perjelaskan

Mulakan kepentingan kajian anda seperti ini

Hasil daripada kajian ini, saya berharap ia dapat__________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Mulakan batasan kajian anda seperti ini

Di dalam kajian saya ini, saya hanya akan menyentuh kajian berkaitan__________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

418

UNIT 2

MENSTRATEGIK PENCARIAN

Kenalpasti istilah-istilah yang berkaitan dengan tajuk anda. Gunakan istilahistilah tersebut untuk membuat pencarian maklumat.  Cara mudah mencari maklumat di Internet: taip istilah yang dikenalpasti dalam ruang pencarian di google/yahoo dll, pilih maklumat yang bersesuaian.  Cara mudah mencari maklumat di perpustakaan awam: gunakan perkhidmatan opac, taip istilah yang dikenalpasti dalam ruang pencarian kata kunci (keyword searching) untuk mendapatkan judul buku/artikel yang bersesuaian.  Anda juga boleh menggunakan penghubung boolean untuk cara pencarian di atas. (rujuk MPK)

Anda juga perlu memastikan sumber maklumat yang anda guna adalah perbagai. Pastikan anda menggunakan kamus, insiklopedia, buku, artikel, keratan akhbar, internet dan sebagainya.

Cuba anda senaraikan bahan-bahan maklumat yang anda perolehi dalam ruangan di bawah: Bil

Jenis sumber

Rujukan

419

MENGESAN, MEMILIH DAN MENILAI MAKLUMAT

UNIT 3

Adakah anda telah menilai maklumat yang anda perolehi di atas? Anda perlu menentukan maklumat yang anda perolehi mestilah: a. terkini (5 tahun kebelakangan) b. relevan dengan topik c. sah. Contohnya: laman web yang anda gunakan di akhiri dengan ......edu.my/ gov/ institusi pengajian atau pengarang buku/artikel adalah individu ada kepakaran atau bahan maklumat tersebut mempunyai sumbersumber rujukan yang dipercayai.

Tandakan (/) maklumat-maklumat yang anda telah perolehi mengikut bilangan di atas berdasarkan kategori di bawah. Bil

Terkini

Relevan

Sah

Catatan

420

UNIT 4

MENGURUS MAKLUMAT

Kategorikan maklumat-maklumat yang anda telah nilai berdasarkan jadual di bawah. (Anda disyaratkan oleh Lembaga peperiksaan agar membuat salinan fotokopi halaman judul / bahan yang anda gunakan. Sila rujuk elemen 1)

Kategori Pendahuluan

Senaraikan sumber rujukan anda

Catatan

Isi

Penutup

421

UNIT 5

MENGANALISA, MENGOLAH DAN MENGULAS MAKLUMAT SECARA BERETIKA

Berdasarkan maklumat-maklumat yang anda telah kumpul mengikut kategori, anda boleh mula mengesan idea-idea yang boleh dijadikan bahan untuk penulisan teks anda.

Kategori Senaraikan isi-isi penting Pendahuluan Fokuskan tajuk kajian secara umum

Isi

Kenalpasti isi-isi penting (tajuk-tajuk kecil) berdasarkan objektif dan persoalan kajian anda. (Biasanya isi-isi penting ini telah ditetapkan oleh pihak lembaga peperiksaan) Isi 1: ___________________________________________ Isi 2: ___________________________________________ Isi 3: ___________________________________________ Isi 4: ___________________________________________ Isi 5: ____________________________________________

Penutup (rujuk juga unit 8)

- Simpulkan hasil kajian secara terperinci. - Berikan cadangan-cangan untuk memperbaiki hasil kajian - Berikan cadangan-cadangan kajian akan datang.

422

UNIT 6

MEMPERSEMBAHKAN MAKLUMAT SECARA BERETIKA

Penulisan Teks Anda telah boleh memulakan penulisan kajian anda. Masukkan gambar-gambar yang berkaitan dan tuliskan kepsyennya. Pelbagaikan persembahan teks dengan menggunakan grafik-grafik yang sesuai. Rujuk panduan yang terdapat dalam MPK.

Penulisan Senarai Rujukan Anda hanya perlu menyenaraikan semua rujukan yang anda gunakan sahaja, tulis mengikut Gaya Penulisan Rujukan APA (rujuk MPK). Senarai Rujukan:

423

Bahan Lampiran Senaraikan lampiran yang akan anda sertakan Senarai Lampiran:

UNIT 7

MEMBUAT PENILAIAN PRODUK DAN PROSES

Menilai Produk: Cuba anda nilai kembali peringkat-peringkat kajian anda, kenal pasti kekurangan dan cuba perbaiki. Perkara

Kelemahan Cadangan berdasarkan komen pembaikkan guru pembimbing

Kandungan teks a. Topik kajian b. Isi kandungan c. Penghargaan d. Objektif kajian e. Soalan kajian f. Kaedah kajian 424

g. Kepentingan kajian h. Batasan kajian i. Hasil kajian a. Pendahuluan b. Isi c. Penutup/Rumusan Sumber-sumber maklumat a. Terkini b. Relevan c. Sah d. Pelbagai e. Gayapenulisan rujukan f. Penyenaraian rujukan g. Penulisan petikan Teknikal a. Cara menulis tajuk b. Fon huruf: Arial / Times New Roman, saiz 12 c. Langkau baris berganda (double spacing) d. Bingkai muka surat: sejajar (justify) e. Penulisan ayat yang lengkap f. Pemerengganan yang sesuai g. Mengulas guna ayat sendiri h. Penggunaan petikan (sekiranya mencedok ayat, perengggan daripada bahan asal) i. Tanda baca (koma, noktah, dll) yang tepat j. Pelbagaikan bentuk laporan anda menerusi carta, jadual, rajah, gambar dan sebagainya k. Panjang laporan: 5 – 15 muka surat l. Saiz kertas: A4 (70 @ 80 gram) m. Jilid biasa (dikokot; tidak perlu binding) n. Salinan komputer (soft copy) diserahkan o. Butiran penyelidik p. Perakuan keaslian 425

penyelidikan:

Menilai proses kajian Peringkat

Kelemahan berdasarkan Cadangan pembaikkan komen guru pembimbing

Pencarian tajuk

Pencarian dan pengumpulan maklumat Persembahan Format penjilidan

UNIT 8

MENGHASILKAN IDEA-IDEA BARU

Rumusan Kajian Lahirkan idea-idea anda ketika membuat rumusan kajian (rujuk tahap 5 bahagian penutup) Rumusan/ kesimpulan anda

Fakta/ data yang menyokong

1. 2. 3. 4. 5. 426

Cadangan-cadangan Kajian Berikan cadangan-cadangan anda Cadangan-cadangan anda dan cadangan untuk kajian akan datang 1 2 3 4.

Format-format penghasilan idea baru Anda boleh menghasilkan karya anda menggunakan idea-idea baru hasil daripada kajian anda dalam bentuk artikel, cerpen, novel, sajak, puisi dan sebagainya.

427