Nota Penting

membawa kepada persaraan akibat kesihatan ... Anda akan dilindungi sekiranya diberhentikan kerja oleh majikan ... Penyakit kritikal hendaklah dibuktik...

0 downloads 77 Views 238KB Size
Nota Penting:

Takaful myMortgage

• Anda mesti memberitahu semua fakta material yang anda tahu atau patut tahu dengan lengkap dan benar, jika tidak, ia akan menyebabkan pembatalan kontrak. • Pembayaran caruman adalah dibayar sekaligus ketika permohonan sijil dilakukan. • Anda hendaklah memastikan bahawa pelan ini memenuhi keperluan anda dengan sebaik-baiknya dan caruman yang dibayar di bawah pelan ini adalah jumlah yang mampu anda bayar. • Maklumat produk dalam risalah ini telah diringkaskan dan tidak menyeluruh. Anda dinasihati agar merujuk kepada helaian penerangan produk dan dokumen-dokumen sijil untuk penerangan terperinci, termasuk yang dinyatakan di dalam risalah ini.

Kita Perlu Berbincang... BAHARU

Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad (131646-K) (Dahulu dikenali sebagai Syarikat Takaful Malaysia Berhad)

Tingkat 26, Blok Annex, Menara Takaful Malaysia, No. 4, Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur. Peti Surat 11483, 50746 Kuala Lumpur.

BAHARU

Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad adalah sebuah syarikat berlesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan diselia oleh Bank Negara Malaysia.

Kami Lindungi. Kami Prihatin. Kami Berkongsi. V05-07-2018

Takaful myMortgage - Pelan komprehensif dua dalam satu, iaitu: • Takaful Gadaijanji - perlindungan di atas baki pinjaman rumah akibat kematian atau keilatan menyeluruh dan kekal dengan lain-lain manfaat tambahan. • Takaful Pemilik Rumah Kediaman Jangka Panjang - melindungi kerugian akibat kemusnahan kediaman atau bangunan. Di samping itu, terdapat juga pulangan tunai sekiranya tiada tuntutan*.

Skop Perlindungan Takaful Pemilik Rumah Kediaman Jangka Panjang

Takaful Gadaijanji

• Kebakaran, domestik

• Manfaat kematian • Manfaat

keilatan

menyeluruh

dan

kekal sebelum berumur 70 tahun • Manfaat

penyakit

kritikal

BAHARU

yang

membawa kepada persaraan akibat kesihatan

petir

dan

BAHARU

letupan

• Kerosakan akibat kemalangan pesawat • Hentaman oleh kenderaan atau haiwan • Pecahan atau limpahan air daripada tangki rumah, paip atau peralatan • Kecurian akibat dipecah masuk • Puting beliung, siklon, taufan, ribut angin dan banjir

BAHARU

• Manfaat perbelanjaan pengebumian sebanyak RM2,000

kilat,

BAHARU

• Manfaat perbelanjaan perubatan untuk keilatan menyeluruh dan kekal sehingga RM1,000 BAHARU

• Gempa bumi dan letupan gunung berapi • Tanggungan terhadap sehingga RM50,000

pihak

ketiga

• Kehilangan sewa sehingga 10% daripada jumlah perlindungan rumah • Mogok, rusuhan dan kekacauan umum • Penenggelaman dan tanah runtuh

BAHARU

Takaful Pemilik Rumah Kediaman Jangka Panjang

• Jumlah perlindungan permulaan

• Jumlah perlindungan

• Tempoh perlindungan (5-35 tahun) atau sehingga umur matang 95 tahun BAHARU

• Tempoh perlindungan (5-31 tahun)

• Tempoh interim (tangguhan)

Anda akan dilindungi sekiranya diberhentikan kerja oleh majikan sekarang disebabkan oleh penyakit kritikal yang tidak dapat dirawat dan penyakit kritikal tersebut akan menyebabkan anda tidak dapat berkerja untuk selamanya, tertakluk kepada kesemua syarat-syarat di bawah: a) Anda hendaklah aktif bekerja ketika tempoh perlindungan b) Penyakit kritikal hendaklah dibuktikan tanpa ragu secara medikal sebagai punca tunggal atau punca utama c) Penyakit kritikal hendaklah disahkan secara medikal oleh pegawai perubatan sebagai kekal dan tidak ada kemungkinan untuk sembuh d) Penamatan pekerjaan disebabkan punca lain adalah tidak dilindungi

BAHARU

Caruman yang perlu dibayar tertakluk kepada: Takaful Gadaijanji

Penyakit Kritikal yang Membawa kepada Persaraan Akibat Kesihatan

• Jenis kediaman • Kelas binaan

• Jantina • Umur (tarikh lahir terdekat) * Tertakluk pada prestasi kewangan syarikat, potongan cukai yang terpakai & yuran perkhidmatan dan tiada tuntutan yang dibuat sepanjang tempoh perlindungan.

Perbelanjaan Perubatan untuk Keilatan Menyeluruh dan Kekal BAHARU

Bagi meringankan beban anda, bayaran kos perubatan sehingga RM1,000 akan dibayar sekiranya anda disahkan mengalami keilatan menyeluruh dan kekal. Pembayaran akan dibuat serentak dengan pembayaran tuntutan keilatan menyeluruh dan kekal.