Nota Writer

menghasilkan senarai nombor secara automatik. dan taip Perenggan kedua. Enter. Taip Perenggan ketiga.Betulkan ruang di antara perenggan dengan menekan...

0 downloads 1 Views 266KB Size
Nota Writer (Lanjutan) Disediakan oleh : Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri

KURSUS APACHE OPENOFICE (WRITER) LANJUTAN

PENGENALAN 1.

Apache OpenOffice yang dulu dikenali sebagai OpenOffice.Org boleh dimuat turun secara percuma di alamat url http://www.openofffice.org

2.

Writer adalah komponen pemproses perkataan dalam pakej Apache OpenOffice.

3.

Versi dan Pelancaran : a) OpenOffice.Org 11 May 2002 (1.0)

b) OpenOffice.Org 2

-

20 Oktober 2005 (2.0)

c) OpenOffice.Org 3

-

13 Oktober 2008 (3.0.0)

d) Apache OpenOffice 3.48 Mei 2012 , 3.4.1 – 23 Ogos 2012

Muka Surat 2/24

Jabatan Perkhdimatan Komputer Negeri

SURAT RASMI 1. Template Surat Rasmi Tanpa Kepala Surat. a) Tetapkan format kertas dan saiz font. •

Klik menu Format >> Page...Tetingkap Page Styles : Default akan dipaparkanPada halaman Page, pada ruang paper format set format menjadi A4.Pada ruang margin set margin Left : 1, Right: 1, Top: 2 dan Bottom: 1. Klik OK.Tetapkan Font Name pada formatting toolbar menjadi Arial, Font Size menjadi 12.

b) Taip rujukan dan tarikh. •

Buat jadual iaitu Insert >> Table...>> Size Columns : 2 , Size Rows : 1 >> OKTaip rujukan surat pada column sebelah kiri

dan tarikh pada column

sebelah kanan. Pilih Align Right untuk tarikh. •

Pilih jadual iaitu Table >> Select >> Table.Klik Borders pada Table Toolbar untuk hilangkan garis sempadan pada jadual.

c) Taip nama dan alamat penerima. •

Enter 2 kali. Taip nama dan alamat penerima.

d) Taip panggilan hormat rasmi dan tajuk surat. •

Enter 2 kali. Taip panggilan hormat contohnya Tuan atau Puan.Enter 2 kali. Tuliskan tajuk surat. Highlight tajuk dan klik Bold dan align Justified pada formatting toolbar.

e) Taip kandungan surat.Buang Bold. Taip Perenggan pertama.Enter 2 kali. Klik Numbering On/Off pada formatting toolbar untuk

Muka Surat 3/24

Jabatan Perkhdimatan Komputer Negeri

menghasilkan senarai nombor secara automatik. dan taip Perenggan kedua. Enter. Taip Perenggan ketiga. Betulkan ruang di antara perenggan dengan menekan kekunci Enter dan Backspace. •

Dalam surat rasmi perenggan kedua dimulakan dengan nombor dua diikuti dengan nombor tiga dan seterusnya. Untuk mengubah nombor letakkan kursor pada Perenggan kedua, klik pada menu Format >> Bullets and Numbering..Klik pada Position. Ubah nilai pada Numbering followed by at dan Aligned at serta Indent at pada 0.00. Klik pada Options. Ubah nilai pada Start at pada 2. Klik OK.

f) Taip penutup dan tandatangan. •

Siapkan surat dengan menaip penutup, slogan dan tandatangan.

g) Simpan dokumen sebagai template. •

Klik menu File >> Templates >> Save...Tetingkap Templates akan dipaparkan. Taip nama template eg. Surat Rasmi Tanpa Kepala Surat pada ruang New Template. Simpan template pada My Templates. Klik OK.

Muka Surat 4/24

Jabatan Perkhdimatan Komputer Negeri

2. Template Surat Rasmi Dengan Kepada Surat. a) Tetapkan format kertas dan saiz font. •

Klik menu Format >> Page...Tetingkap Page Styles : Default akan dipaparkan.Pada halaman Page, pada ruang paper format set format menjadi A4.Pada ruang margin set margin Left : 1, Right: 1, Top: 0.5 dan Bottom: 1. Klik OK.Tetapkan Font Name pada formatting toolbar menjadi Arial, Font Size menjadi 12.

b) Membina jadual untuk logo-logo dan alamat •

Klik menu Insert >> Header >> DefaultDalam Header, masukkan jadual dengan 3 column 1 row. •Klik Insert >> Table...

Dalam sel pertama, boleh digunakan untuk meletakkan logo sabah , untuk sel yang kedua pula boleh digunakan untuk letakkan nama dan alamat syarikat, manakala untuk sel yang ketiga pula, boleh digunakan untuk logo jabatan.Taip nama dan alamat jabatan di sel tengah.Untuk nama jabatan pilih align Centered, Font Name: Arial dan Font Size : 12, Font Color : Blue.Untuk alamat jabatan Font Size: 10, Font Color : BlackMasukkan logo Sabah di sel sebelah kiri : Insert >> Picture >> From File...Masukkan log jabatan di sel sebelah kanan : Insert >> Picture >> From File...Hiangkan garis sempadan:Table → Select → TableKlik Borders pada Toolbar, hilangkan garisan sempadan. Kemuduian pilih sempadan bawah sahaja.

c) Taip rujukan dan tarikh.

Muka Surat 5/24

Jabatan Perkhdimatan Komputer NegeriBuat jadual iaitu Insert >> Table...>> Size Columns : 2 , Size Rows : 1 >> OKTaip rujukan surat pada column sebelah kiri

dan tarikh pada column

sebelah kanan. Pilih Align Right untuk tarikh. •

Pilih jadual iaitu Table >> Select >> Table.Klik Borders pada Table Toolbar untuk hilangkan garis sempadan pada jadual.

d) Taip nama dan alamat penerima. •

Enter 2 kali. Taip nama dan alamat penerima.

e) Taip panggilan hormat rasmi dan tajuk surat. •

Enter 2 kali. Taip panggilan hormat contohnya Tuan atau Puan.Enter 2 kali. Tuliskan tajuk surat. Highlight tajuk dan klik Bold dan Justified pada formatting toolbar.

f) Taip kandungan surat.Buang Bold. Taip Perenggan pertama.Enter 2 kali. Klik Numbering On/Off pada formatting toolbar untuk menghasilkan senarai nombor secara automatik. dan taip Perenggan kedua. Enter. Taip Perenggan ketiga. Betulkan ruang di antara perenggan dengan menekan kekunci Enter dan Backspace.Dalam surat rasmi perenggan kedua dimulakan dengan nombor dua diikuti dengan nombor tiga dan seterusnya. Untuk mengubah nombor letakkan kursor pada Perenggan kedua, klik pada menu Format >> Bullets and Numbering..Klik pada Position. Ubah nilai pada Numbering followed by at dan Aligned at serta Indent at pada 0.00. Klik pada Options. Ubah nilai pada Start at pada 2. Klik OK.

g) Taip penutup dan tandatangan. •

Siapkan surat dengan menaip penutup, slogan dan tandatangan.

Muka Surat 6/24

Jabatan Perkhdimatan Komputer Negeri

h) Simpan dokumen sebagai template. •

Klik menu File >> Templates >> Save...Tetingkap Templates akan dipaparkan. Taip nama template eg. Surat Rasmi Dengan Kepada Surat pada ruang New Template. Simpan template pada My Templates. Klik OK.

i) Edit dokumen template. •

Klik menu File >> Templates >> Edit...

Menaip Surat Rasmi (Tanpa Kepala Surat) 1.

Buka OpenOffice.Org Writer. a) Klik menu File >> New >> Templates and Documents. b) Pada ruang sebelah kiri klik pada Templates. c) Klik pada Surat Rasmi Tanpa Letter Head (template yang dibuat sebelum ini). d) Klik Open.

2.

Taip kandungan surat seperti Lampiran 1. Simpan fail sebagai Lampiran 1.

3.

Sambungan daripada surat rasmi di atas, Jika terdapat dua atau lebih muka surat untuk surat rasmi tersebut, kita boleh buat bilangan dengan memasukkan footer di bawah surat:

a) Klik Insert >> Footer >> Default. Letak kursor dalam Footer, pilih Align Right. b) Klik Insert >> Fields >> Page Number. c) Taip slash (/). d) Klik Insert >> Fields >> Page Count

Muka Surat 7/24

Jabatan Perkhdimatan Komputer Negeri

Menaip Surat Rasmi (Dengan Kepala Surat) 1.

Buka OpenOffice.Org Writer. a) Klik menu File >> New >> Templates and Documents. b) Pada ruang sebelah kiri klik pada Templates. c) Klik pada Surat Rasmi Dengan Letter Head (template yang dibuat sebelum ini). d) Klik Open.

2.

Taip kandungan surat seperti Lampiran 1 atau copy dan paste isi kandungan daripada dokumen Lampiran 1. Letakkan kursor di permulaan baris “Saya yang menurut perintah”. Tekan kekunci Enter sehingga ayat tersebut dan ayat-ayat selepasnya berada di muka surat kedua.

3.

Kita akan menghadapi masalah apabila surat rasmi tersebut dibuat lebih dari dua muka surat kerana header secara automatik akan diwujudkan dalam muka surat ke dua.

4.

Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu buat satu Page Style baru.

a) Klik Format >> Styles and Formatting atau tekan F11 satu dialog Styles and Formatting akan dipaparkan.

b) Dalam Styles And Formatting, pilih ikon ke 4 (Page Styles) dari kiri anda. Klik kanan pada Default, pilih New...

c) Satu dialog bernama Page Style akan dipaparkan, pada halaman Organizer namakan page tersebut. Taip pada ruangan Name “Mukasurat Baru” dan pilih Next Style “Mukasurat Baru”

d) Pada halaman Page, tetapkam format kertas pada A4 dan pada ruang margin set margin Left : 1, Right: 1, Top: 1 dan Bottom: 1. Klik OK.

e) Anda juga perlu mengubah Page Style yang bernama Default. Klik kanan pada Page Style Default, pilih Modify...

f) Dalam halaman Organizer,ubah Next Style kepada Mukasurat Baru, klik OK.

Muka Surat 8/24

Jabatan Perkhdimatan Komputer Negeri

5.

Kita boleh buat bilangan muka surat dengan memasukkan footer di bawah surat: a) Klik menu Insert >> Footer >> Default. Letak kursor dalam Footer, pilih Align Right. b) Klik menu Insert >> Fields >> Page Number. c) Taip slash (/). d) Klik menu Insert >> Fields >> Page Count.

Mencetak Surat Rasmi Menggunakan Fungsi Mail Merge 1. Buka OpenOffice.Org Writer.

a) Klik menu File >> New >> Templates and Documents. b) Pada ruang sebelah kiri klik pada Templates. c) Klik pada Surat Rasmi Tanpa Letter Head (template yang dibuat sebelum ini). d) Klik Open. 2. Taip kandungan surat seperti Lampiran 2. Simpan fail tersebut sebagai Lampiran 2.. Tutup dokumen. 3. Taip senarai nama dan alamat peserta. a) Buat senarai nama yang mengandungi nama dan butiran alamat peserta menggunakan spreadsheet. b) Klik File >> New >> Spreadsheet c) Simpan fail tersebut dengan nama Senarai Nama Jabatan. Tutup dokumen. d) Buka semula dokumen Lampiran 2. e) Klik menu File >> Wizards >> Adress Data Source f) 1. Address Book Type : Pilih

Other External Data Sources >> Klik Next.

g) 2. Connection Settings >> Settings •

Database Type >> Spreadsheet >> Next >> Browse >> Pilih fail Senarai Nama Jabatan.ods yang telah dicipta sebelum ini >> Finish.

h) 4. Field Assignment >> Next i) 5. Data Source Title : Address Book Name >> Taip SenaraiJabatan atau namanama yang bersesuaian >> Klik Finish j) Untuk melihat data source yang telah dihasilkan, klik View >> Data Sources

Muka Surat 9/24

Jabatan Perkhdimatan Komputer Negeri

(shorcut : F4) k) Klik pada nama SenaraiPeserta >> Tables >> Sheet1 >> Data Sources yang telah dicipta tadi akan dipaparkan. l) Halakan tetikus pada Gelaran Jawatan > Klik dan letakkan (Drag and Drop) pada dokumen di ruangan nama penerima surat. Ulang untuk Nama, Alamat1, Alamat2, Alamat3, Poskod dan Bandar. m) Setelah itu klik ikon Mail Merge n) Klik 7. Personalized Document >> Klik butang Edit individual document... Surat jemputan dengan semua nama jabatan dalam Senarai Nama Jabatan.ods dipaparkan. Semak maklumat-maklumat yang dipaparkan dan edit jika perlu. Klik Return to Mail Merge Wizard. o) Klik 8. Save, print or send >> Pilih

Save merged document >>

Save as

single document >> Save Documents •

Berikan nama yang bersesuaian untuk fail yang telah siap merge contohnya : MergeSuratJemputan.odt >> klik Save >> Finish.

p) Anda tidak perlu menaip satu demi satu alamat pada dokumen. Sekiranya terdapat pertambahan nama jabatan atau penerima surat, anda hanya perlu membuat perubahan pada Senarai Nama Jabatan.ods di spreadsheet dan lakukan proses mail merge.

Muka Surat 10/24

Jabatan Perkhdimatan Komputer Negeri

BORANG Contoh 1: 1. File >> New >> Templates and Documents >> Templates >> Surat Rasmi Dengan Letter Head 2. Padam semua kandungan, tinggalkan ruang letter head sahaja. Buat draf borang seperti di lampiran 3. 3. Langkah seterusnya adalah menambah form controls di dalam borang. a) b) Klik View >> Toolbars >> Form Controls. (Klik Design Mode On/Off jika perlu) c) Klik butang Text Box kemudian klik di dokumen di ruangan Nama Peserta dan drag kepada saiz yang dikehendaki. Ulangi langkah ini untuk ruangan Bahagian, Nama Latihan, Nama Penganjur, Tempat Latihan, Tarikh Mula, hingga, tempoh, Amaun Bayaran, Ulasan/komen/cadangan, Ulasan selepas latihan, Tandatangan peserta, Jawatan dan Tarikh diisi. d) Klik kanan dua kali pada text box , tetingkap Properties : Text Box e) Tetapkan: •

Semua text box - Border = Without frameUlasan/komen/cadangan - Text type : Multi-line , Max, text length : 90Ulasan selepas latihan – Text type : Multi-line, Max, text length : 370

f) Klik butang List Box kemudian klik di dokumen di ruangan skala sebelum latihan. Klik kanan dua kali. Tetingkap Properties : List Box akan dipaparkan. Klik pada List entries tekan Shift+Enter, Shift+Enter 5, Shift+Enter 4, Shift+Enter 3, Shift+Enter 2, Shift+Enter 1. Ulangi langkah ini untuk ruangan skala selepas latihan. 4. Klik Design Mode On/Off. 5. Untuk menjadikan dokumen sebagai read-only, Klik File >> Properties >> Security >> Tandakan File Sharing options : ✘ Open file read-only ✘

Muka Surat 11/24

Record changes

Jabatan Perkhdimatan Komputer Negeri

6. Klik Protect... tetapkan katalaluan untuk keselamatan dokumen. Nota : Jika dokumen ditetapkan sebagai read-only, sesiapa yang mengisi borang perlu menyimpan fail menggunakan kemudahan Save as.

Muka Surat 12/24

Jabatan Perkhdimatan Komputer Negeri

Contoh 2 1.

Buka dokumen baru File >> New >> Text Document.

2.

Taip borang seperti berikut: Borang Soal Selidik Bentuk Kegemaran Terima kasih kerana bersetuju mengambil bahagian dalam soal selidik ini. Sila lengkapkan borang dengan memilih warna baju kegemaran anda. Nama

:

Jantina

:

Bentuk Yang Paling Digemari

:

Bentuk-Bentuk Lain yang digemari :

3.

Klik View >> Toolbars >> Form Controls.

4.

Jika perlu klik pada butang Design Mode On/Off.

5.

Klik Kotak Teks (Text Box), kemudian drag kotak teks di teks nama mengikut saiz yang sesuai.

6.

Pastikan butang Wizards On/Off di aktifkan (ada garis sempadan disekeliling). Klik pada More Controls untuk membuka toolbar More Controls.

7.

Pada toolbar More Controls klik pada butang Group Box. Lukis (drag) pada teks Jantina. Group Element Wizard – data akan paparkan.

Muka Surat 13/24

Jabatan Perkhdimatan Komputer Negeri

8.

Pada halaman pertama wizard tersebut, masukkan pilihan-pilihan bagi list boz tersebut iaitu : Lelaki dan Perempuan. Klik Next >> 3 kali, hapuskan caption dan klik Finish.

9.

Pada toolbar Form Controls klik pada butang Wizards On/Off untuk tidak mengaktifkan wizards (turn wizards off). Klik pada butang List Box dan lukis (drag) pada teks “Warna Baju Yang Digemari”.

10. Klik pada List Box yang dilukis tadi dan kemudian klik pada butang Control pada toolbar Form Design untuk memaparkan Properties : List Box (atau double click List Box tadi). Pilih tab General. 11. Pada kotak List Entries, masukkan nama-nama bentuk yang digemari : Circle, Triangle, Square dan Pentagon. Taip Circle dan tekan Shift+Enter. Taip Triangle dan tekan Shift+Enter. Taip Square dan tekan Shif+Enter dan akhir sekali taip Pentagon . Hasilnya adalah seperti berikut "Circle";"Triangle";"Square";"Pentagon". 12. Akhir sekali buat empat Check Box pada teks Bentuk-Bentuk Lain Yang Digemari. Klik pada butang Check Box dan kemudian lukis (drag) sebanyak 4 kalik pada teks Bentuk-Bentuk Lain Yang Digemari. 13. Klik dua kali (double click) pada Check Box yang pertama. Kotak Properties : Check Box akan dipaparkan. Tukarkan Label kepada Circle dan tekan Enter. Label pada Check Box pertama akan berubah. 14. Ulangi langkah ini untuk tiga kotak Check Box yang lain dan tukar Label setiap satu kepada Triangle, Square dan Pentagon. 15. Tutup kotak Properties : Check Box.

Muka Surat 14/24

Jabatan Perkhdimatan Komputer Negeri

16. Pastikan Hasil akhir adalah seperti berikut: Borang Soal Selidik Bentuk Kegemaran Terima kasih kerana bersetuju mengambil bahagian dalam soal selidik ini. Sila lengkapkan borang dengan memilih warna baju kegemaran anda.

Nama

:

Jantina

:

Bentuk Yang Paling Digemari :

Bentuk-Bentuk Lain yang digemari :

Circle

Triangle

Square

Pentagon

17. Akhir sekali matikan Design Mode (turn design mode off) dan tutup kedua-dua toolbar tersebut (Form Controls dan More Controls). 18. Untuk menjadikan dokumen sebagai read-only, Klik File >> Properties >> Security >> Tandakan File Sharing options : ✘ Open file read-only ✘

Record changes

19. Klik Protect... tetapkan katalaluan untuk keselamatan dokumen. Nota : Jika dokumen ditetapkan sebagai read-only, sesiapa yang mengisi borang perlu menyimpan fail menggunakan kemudahan Save as.

Muka Surat 15/24

Jabatan Perkhdimatan Komputer Negeri

Table Of Contents 1.

Buka dokumen baru File >> New >> Text Document.

2.

Taipkan di halaman baru maklumat seperti berikut PERUTUSAN PENGARAH PROFIL JABATAN Latarbelakang JPKN Visi/Misi/Objektif Fungsi Carta Organisasi Bahagian Pejabat Pengarah Bahagian BPP Bahagian BRN Bahagian BLP Bahagian BPK PROGRAM JPKN Bengkel Jati Diri Mesyuarat CIO Agensi Kerajaan Negeri Kursus Kumpulan Inovatif dan Kreatif HUBUNGI KAMI Alamat, Telefon & Fax Peta Lokasi

Muka Surat 16/24

Jabatan Perkhdimatan Komputer Negeri

3.

Highlight perkataan PERUTUSAN PENGARAH >> pada Formatting Toolbar, Pilih Heading 1

4.

Ulang untuk perkataan-perkataan berikut: PROFIL JABATAN PROGRAM JPKN HUBUNGI KAMI

5.

Highlight perkataan Latarbelakang JPKN >> pada Formatting Toolbar, pilih Heading.

6.

Ulang untuk perkataan-perkataan: Visi/Misi/Objektif Fungsi Carta Organisasi Bengkel Jati Diri Mesyuarat CIO Agensi Kerajaan Negeri Kursus Kumpulan Inovatif dan Kreatif Alamat, Telefon & Fax Peta Lokasi

7.

Highlight perkataan Bahagian BPP >> pada Formatting Toolbar, pilih Heading 3.

Muka Surat 17/24

Jabatan Perkhdimatan Komputer Negeri

8.

Ulang untuk perkataan-perkataan berikut: Pejabat Pengarah Bahagian BPP Bahagian BRN Bahagian BLP Bahagian BPK

9.

Simpan dokumen anda.

10. Lakukan langkah berikut untuk mengubah page style: a) Klik pada Format >> Styles and Formatting (shortcut : F11) b) Klik pada Tab Page Styles. c) Klik kanan pada ruangan kosong di Styles and Formatting >> New d) Pad tab Organizer >> Ubah Name : PageBorder (atau apa-apa nama yang memberi makna dengan style yang akan dibuat). e) Pada tab Borders >> Letakkan style border yang bersesuaian. >> klik butang OK. 11. Letakkan kursor pada awal perkataan PERUTUSAN PENGARAH. Lakukan page break iaitu Klik Insert >> Manual Break >> Pilih Page break >> Pilih Style PageBorder. 12. Pastikan kursor masih berada di awal perkataan PERUTUSAN PENGARAH. Klik Insert >> Indexes and Tables >> Indexes and Tables. 13. Pada Tab Index/Tables, taipkan Title : Isi Kandungan >> klik butang OK. Senarai isi kandungan yang mempunyai 3 level telah siap. 14. Untuk mengubah page yang berikutnya letakkan kursor pada awal perkataan PERUTUSAN PENGARAH (bukan pada page isi kandungan). a) Lakukan page break iaitu Klik Insert >> Manual Break >> Pilih Page break >> Pilih Style Default. b) Klik pada Format >> Styles and Formatting (shortcut : F11)

Muka Surat 18/24

Jabatan Perkhdimatan Komputer Negeri

c) Klik pada Tab Page Styles. d) Pilih style default dengan double click pada style Default. Update Table of Contents 15. Pindahkah tajuk-tajuk utama ke halaman-halaman berbeza. Perhatikan Isi Kandungan anda. Halaman Isi Kandungan anda masih sama walaupun anda telah memindahkan tajuk-tajuk utama ke halaman berbeza. Untuk mengemaskini Isi Kandungan, lakukan langkah berikut: a) Klik kanan pada Isi Kandungan >> Update Index/Table.

Muka Surat 19/24

Jabatan Perkhdimatan Komputer Negeri

Manual Break 1. Buka dokumen baru File >> New >> Text Document. 2. Dalam contoh ini kita akan menghasilkan empat halaman yang mempunyai paper orientation yang berbeza iaitu: Page Pertama

: Potrait

Page Kedua dan Ketiga

: Landscape

Page Kempat

: Potrait

3. Taip Halaman Pertama sebagai tajuk halaman pertama. 4. Letakkan kursor pada hujung perkataan Page Pertama. Lakukan page break iaitu Klik Insert >> Manual Break >> Pilih Page break >> Pilih Style Landscape >> klik butang OK. 5. Taip Halaman Kedua sebagai tajuk halaman kedua. Tekan Ctrl + Enter untuk ke page seterusnya. 6. Taip Halaman Ketiga sebagai tajuk halaman ketiga. 7. Letakkan kursor pada hujung perkataan Halaman Ketiga. Lakukan page break iaitu Klik Insert >> Manual Break >> Pilih Page break >> Pilih Style Default >> klik butang OK.

Muka Surat 20/24

Jabatan Perkhdimatan Komputer Negeri

LATIHAN 1. Buat template borang penghantaran Fax 2. Cipta Sijil Kursus menggunakan Writer 3. Buat Senarai Penerima Sijil menggunakan spreadsheet dan gunakan kemudahan mail merge untuk mencetak sijil tersebut

Muka Surat 21/24

Jabatan Perkhdimatan Komputer Negeri

Lampiran 1

Ruj : JPKN 100-11/1 Jld 3 (

)

Tarikh: 16 Januari 2013

Pengurus, Nurfatihah Enterprise, Lot 84, Phase 1, Taman Bersatu Putatan, Kota Kinabalu. Tuan, Pesanan Makan/Minum Penyelidikan Bil.1/2013.

Pagi

Bagi

Mesyuarat

Bahagian

Latihan

dan

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Untuk makluman puan, butir-butir yang dikehendaki bagi menyediakan makan dan minum tersebut adalah seperti berikut: Tarikh Tempat Masa Bilangan

: 20 Januari 2013 : Bilik Mesyuarat 2, JPKN : 8.30 pagi : 8 orang

3. Sila maklum bahawa puan adalah dikehendaki mengemukakan bil tuntutan bayaran kepada Pengarah Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri, Wisma Kewangan, 88999 Kota Kinabalu, Sabah bagi tujuan pembayaran. Sekian, terima kasih. “PROFESIONALISME TERAS KEUNGGULAN” Saya yang menurut perintah,

(ZARINAH NAWAWI) b.p Pengarah s.k.

Bahagian Akaun

Lampiran 2

Ruj : JPKN 100-11/1 Jld 3 (

)

Tarikh: 16 Januari 2013

Ybhg Dato'/Datuk/Tuan/Puan, Jemputan Menghadiri Konvesyen Juruteknik Komputer Sektor Awam Negeri Sabah 2013 Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri akan mengadakan Konvensyen Juruteknik Komputer Sektor Awam Negeri Sabah 2013 pada ketetapan seperti berikut: Tarikh Tempat Masa

: : :

20 Januari 2013 Hotel Promenade, Kota Kinabalu. 8.30 pagi – 4.30 petang

3. Sehubungan dengan itu, saya dengan sukacitanya ingin menjemput Juruteknik Komputer yang bertugas di agensi Ybhg Dato'/Datuk/Tuan/Puan untuk menghadiri program ini. Maklumbalas kehadiran hendaklah dikemukakan kepada pihak urus setia sebelum 31 Januari 2013. 4. Sebarang pertanyaan lanjut berhubung dengan perkara di atas boleh dikemukakan kepada saya di talian 088-272444. Sekian, terima kasih. “PROFESIONALISME TERAS KEUNGGULAN” Saya yang menurut perintah,

(ZARINAH NAWAWI) b.p Pengarah

JABATAN PERKHIDMATAN KOMPUTER NEGERI Tingkat 1 & 2, Blok A, Wisma Kewangan Beg Berkunci 2057, 88999 Kota Kinabalu SABAH, MALAYSIA Tel : 088-272444, 272210, 272306 Faks: 088-215116 Laman web: www.jpkn.sabah.gov.my

PENILAIAN KEBERKESANAN LATIHAN ( Borang ini diisi dalam 1 salinan. Sila kembalikan ke BLP selepas diisi dengan lengkap )

Nama Peserta

: …...........................................................................................................

Bahagian / Cawangan / KSIT/Agensi: ……………………………………………………............... A. MAKLUMAT LATIHAN (kursus, seminar, bengkel, taklimat dan persidangan) Nama Latihan

:............................................................................................................... …............................................................................................................

Nama Penganjur

: …...........................................................................................................

Tempat Latihan

: …...........................................................................................................

Tarikh mula

: …................................hingga ….............................Tempoh............hari

Amaun Bayaran

: …..................... (jika ada)

B. PENILAIAN (Sila nilai tahap pengetahuan anda berpandukan skala berikut: ) B.1 (Skala:5-Sangat Mahir 4-Mahir 3-Sederhana 2-Pengetahuan asas 1-Pengetahuan am 0-Tanpa pengetahuan)

Tahap pengetahuan

Skala

Ulasan/komen/cadangan

Sebelum latihan Selepas latihan

C. ULASAN SELEPAS LATIHAN (cadangan / catatan / komen) …............................................................................................................................................... …............................................................................................................................................... …............................................................................................................................................... …............................................................................................................................................... Tandatangan peserta

: ……………………..Jawatan : ……………………........…...........

Tarikh diisi

: ..…………………………….