OPTIMISTIC ORGANIC SDN BHD

Klasifikasi menurut Arahan 67/548/EEC Xn;R22. C;R34. R42/43. OPTIMISTIC ORGANIC SDN BHD ... Boleh menyebabkan sesak nafas seakan asma. TERTELAN:...

0 downloads 135 Views 372KB Size
OPTIMISTIC ORGANIC SDN BHD Lot No. 3351, Kawasan Perindustrian Teluk Kalong 24007, Kemaman, Terengganu Darul Iman, Malaysia

Telefon : + 609-8633029 / 8633031 / 8632343 Laman Web : www.oosb.com.my

Helaian Data Keselamatan

Tarikh Semakan : 02.05.16 No. Semakan: 07

BAHAGIAN 1: PENGENALAN BAHAN / CAMPURAN DAN PEMBEKAL 1.1

IDENTITI PRODUK (PENGECAM PRODUK): Nama Produk Nombor Pendaftaran REACH Nombor CAS Nombor Indeks EU Nombor EC

1.2

: MALEIK ANHIDRIDA (BRIKET) : 01-2119472428-31-0008 : 108-31-6 : 607-096-00-9 : 203-571-6

PENGGUNAAN BAHAN ATAU CAMPURAN YANG DIKENAL PASTI RELEVAN SERTA KEGUNAAN YANG DINASIHATKAN: Bahan Kimia

1.3

MAKLUMAT PEMBEKAL HELAIAN DATA KESELAMATAN: PEMBEKAL / PENGILANG: Optimistic Organic Sdn Bhd Lot No. 3351, Kawasan Perindustrian Teluk Kalong 24007, Kemaman, Terengganu Darul Iman Malaysia. Telefon : + 609-8633029 / 8633031 / 8632343 / 8633317 E-Mel : [email protected] / [email protected] Laman Web : www.oosb.com.my

1.4

NOMBOR TELEFON KECEMASAN: Telefon Telefon Bimbit

: + 609-8634272 : +60-199309321

BAHAGIAN 2: PENGENALAN BAHAYA

2.1

PENGELASAN BAHAN ATAU CAMPURAN: Pengkelasan mengikut Peraturan EC 1272/2008: Bahaya Fizikal-Kimia

: Tidak Dikelaskan

Bahaya Kesihatan

:

1. Ketoksikan Akut Oral (H302) 2. Hakisan Kulit/Kerengsaan (H314) 3. Pemekaan Pernafasan (H334) 4. Pemekaan Kulit (H317)

: Kategori 4 : Kategori – Menghakis 1B : Kategori 1 : Kategori 1

Bahaya Alam Sekitar

: Tidak Dikelaskan

Klasifikasi menurut Arahan 67/548/EEC Xn;R22. C;R34. R42/43.

HELAIAN DATA KESELAMATAN mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008 & Peraturan [EC] No 1907/2006 Page 1

/ 14

OPTIMISTIC ORGANIC SDN BHD Lot No. 3351, Kawasan Perindustrian Teluk Kalong 24007, Kemaman, Terengganu Darul Iman, Malaysia

Helaian Data Keselamatan

Telefon : + 609-8633029 / 8633031 / 8632343 Laman Web : www.oosb.com.my

Tarikh Semakan : 02.05.16 No. Semakan: 07

Teks penuh untuk semua Frasa-R dan Pernyataan Bahaya dipaparkan dalam Seksyen 16.

2.2

ELEMEN PELABELAN MENGIKUT PERATURAN NOMBOR EC. 1272/2008: NOMBOR EC Piktogram Bahaya

: 203-571-6

:

Kata Isyarat

: BAHAYA

PERNYATAAN BAHAYA: H302 H314 H334 H317

: Memudaratkan jika tertelan. : Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk. : Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut. : Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit.

PERNYATAAN BERJAGA-JAGA: P260 P280 P305+P351+P338

P310 P342+311

: Jangan sedut habuk / wasap / gas / kabus / wap / semburan. : Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka. : JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskanmembilas. : Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor / pakar perubatan. : Jika mengalami gejala pernafasan: Hubungi PUSAT RACUN atau doktor / Pakar perubatan.

PERNYATAAN BERJAGA-JAGA TAMBAHAN: P261 P264 P270 P272 P285

: Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan. : Basuh tangan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan. : Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. : Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja. : Jika pengalihan udara tidak mencukupi, pakai alat perlindungan

P301 + P312

pernafasan. : JIKA TERTELAN: Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat.

P301+ P330+P331 P302+ P352 P303+P361+ P353

: JIKA TERTELAN: Berkumur. JANGAN paksa muntah. : JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak. : JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air/pancuran air.

HELAIAN DATA KESELAMATAN mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008 & Peraturan [EC] No 1907/2006 Page 2

/ 14

OPTIMISTIC ORGANIC SDN BHD Lot No. 3351, Kawasan Perindustrian Teluk Kalong 24007, Kemaman, Terengganu Darul Iman, Malaysia

Telefon : + 609-8633029 / 8633031 / 8632343 Laman Web : www.oosb.com.my

Helaian Data Keselamatan P304 + P340

P304 + P341

P330 P333 + P313

P363 P405 P402 + P404 P501

2.3

Tarikh Semakan : 02.05.16 No. Semakan: 07 : JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan Biarkan mangsa dalam keadaan rehat supaya mangsa dapat bernafas dengan selesa. : JIKA TERSEDUT: Jika mangsa sukar bernafas, pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan biarkan mangsa dalam keadaan rehat supaya mangsa dapat bernafas dengan selesa. : Berkumur. : Jika berlaku kerengsaan kulit atau ruam: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan. perubatan. : Basuh pakaian tercemar sebelum digunakan semula. : Simpan di tempat berkunci. : Simpan di tempat kering. Simpan di dalam bekas bertutup. : Lupuskan kandungan / bekas mengikut perundangan tempatan.

BAHAYA LAIN: Produk ini tidak mengandungi mana-mana bahan PBT atau vPvB.

BAHAGIAN 3: KOMPOSISI / MAKLUMAT MENGENAI KANDUNGAN (RAMUAN) BAHAN 3.1

BAHAN: Nama Produk

: MALEIK ANHIDRIDA (BRIKET)

Formula Kimia

: C4H2O3

Sinonim

: 2, 5-Furandione, Cis-Butenedioic Anhidrida

Nombor Pendaftaran REACH

: 01-2119472428-31-0008

Nombor CAS

: 108-31-6

Nombor Indeks EU

: 607-096-00-9

Nombor EC Bendasing

: 203-571-6 : Tiada bendasing yang berkaitan untuk pengelasan dan pelabelan.

BAHAGIAN 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS 4.1

PERIHAL LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS: MAKLUMAT AM: Dalam hal kemalangan atau jika anda berasa kurang sihat, dapatkan nasihat perubatan dengan segera (tunjukkan label di mana mungkin). Segera tanggalkan pakaian yang tercemar. SEDUTAN: Pindah orang yang terdedah ke kawasan udara segar dengan segera. Jika sukar bernafas, kakitangan terlatih boleh membantu orang yang terjejas dengan memberikan oksigen. Dapatkan bantuan perubatan.

TERTELAN: Segera bilas mulut dan beralih ke udara yang segar. Minum air dengan banyak. Jangan paksa muntah. Jangan sekali-kali memberikan cecair kepada mangsa yang tidak sedarkan diri. Dapatkan bantuan perubatan.

HELAIAN DATA KESELAMATAN mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008 & Peraturan [EC] No 1907/2006 Page 3

/ 14

OPTIMISTIC ORGANIC SDN BHD Lot No. 3351, Kawasan Perindustrian Teluk Kalong 24007, Kemaman, Terengganu Darul Iman, Malaysia

Helaian Data Keselamatan

Telefon : + 609-8633029 / 8633031 / 8632343 Laman Web : www.oosb.com.my

Tarikh Semakan : 02.05.16 No. Semakan: 07

SENTUHAN PADA KULIT: Alih orang yang terdedah dari sumber pencemaran. Segera bersihkan kulit tercemar dengan sabun atau bahan pencuci biasa dan air. Segera tanggalkan pakaian jika terendam dan basuh seperti di atas. Dapatkan perhatian perubatan serta-merta. SENTUHAN PADA MATA: Segera alih mangsa dari sumber pendedahan. Segera bersihkan mata dengan air yang banyak sambil mengangkat kelopak mata. Terus membilas untuk sekurang-kurangnya selama 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan dengan segera.

4.2

GEJALA AKUT DAN TERTANGGUH BESERTA KESAN YANG PALING PENTING: SEDUTAN: Risiko pemekaan melalui penyedutan. Boleh menyebabkan sesak nafas seakan asma. TERTELAN: Boleh menyebabkan kebakaran kimia di dalam mulut dan tekak. Boleh menyebabkan ketidakselesaan jika ditelan. SENTUHAN PADA KULIT: Sakit terbakar dan kerosakan menghakis yang serius pada kulit Menghakis jika terkena mata Sentuhan berpanjangan menyebabkan kerosakan mata dan tisu yang serius.

4.3

TANDA-TANDA SEBARANG PERHATIAN PERUBATAN DAN RAWATAN KHAS DIPERLUKAN SEGERA: Tiada cadangan yang diberikan tetapi pertolongan cemas mungkin masih diperlukan dalam kes pendedahan tidak sengaja, penyedutan atau tertelan bahan kimia ini. Jika ragu-ragu, DAPATKAN PERHATIAN PERUBATAN DENGAN SEGERA.

BAHAGIAN 5: LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN KEBAKARAN 5.1

MEDIA PEMADAMAN: Kebakaran boleh dipadamkan menggunakan Media Pemadaman berikut, Kebakaran kecil: Semburan air, Kabut atau Kabus, Karbon Dioksida atau serbuk kering. Kebakaran yang lebih besar: Semburan air, Buih Tahan Alkohol.

5.2

BAHAYA KHAS DARIPADA BAHAN CAMPURAN: Kebakaran dan Letupan Luar Biasa - Campuran dengan udara membentuk letupan. Bahaya Khusus – Jika terbakar, gas toksik dan menghakis boleh terhasil.

HELAIAN DATA KESELAMATAN mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008 & Peraturan [EC] No 1907/2006 Page 4

/ 14

OPTIMISTIC ORGANIC SDN BHD Lot No. 3351, Kawasan Perindustrian Teluk Kalong 24007, Kemaman, Terengganu Darul Iman, Malaysia

Helaian Data Keselamatan 5.3

Telefon : + 609-8633029 / 8633031 / 8632343 Laman Web : www.oosb.com.my

Tarikh Semakan : 02.05.16 No. Semakan: 07

NASIHAT UNTUK PEMADAM KEBAKARAN: Prosedur Memadam Kebakaran Khas Sejukkan bekas yang terdedah kepada api dengan air sehingga api padam. Takung dan kumpul air untuk memadam. Peralatan perlindungan untuk pemadam kebakaran Peralatan Pernafasan Terkandung Sendiri (SCBA) dan pakaian perlindungan yang lengkap mesti dipakai sekiranya berlaku kebakaran.

BAHAGIAN 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA 6.1

LANGKAH BERJAGA-JAGA DIRI, PERALATAN PERLINDUNGAN DAN PROSEDUR KECEMASAN: Beri amaran kepada semua berkenaan potensi bahaya dan tinggalkan kawasan jika perlu. Padam semua sumber nyalaan. Elak percikan api, api, haba dan merokok. Alih udara, dalam kes pengudaraan yang tidak mencukupi, Guna perlindungan pernafasan. Elak daripada terkena kulit dan mata.

6.2

LANGKAH BERJAGA-JAGA ALAM SEKITAR Jangan buang ke dalam longkang, saluran air atau ke atas tanah. Tumpahan atau pelepasan tidak terkawal ke dalam saluran mesti dimaklumkan dengan SEGERA kepada Agensi Alam Sekitar atau Badan Kawal Selia lain yang berkenaan.

6.3

KAEDAH DAN BAHAN UNTUK PENGANDUNGAN DAN PEMBERSIHAN: Pastikan sisa dan bahan-bahan yang tercemar dikumpul dan dikeluarkan dari kawasan kerja secepat mungkin di dalam bekas yang sesuai dan dilabel.

6.4

RUJUKAN KEPADA SEKSYEN LAIN: SEKSYEN 8

: Pakai pakaian perlindungan.

SEKSYEN 11

: Maklumat Tambahan Mengenai Bahaya Kesihatan.

SEKSYEN 13

: Pelupusan Sisa.

BAHAGIAN 7: PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN 7.1

Pengendalian Selamat: Elak daripada terkena kulit dan mata. Kebersihan diri yang baik adalah perlu. Basuh tangan dan semua bahagian yang tercemar dengan air dan sabun sebelum meninggalkan tempat kerja. Hapus semua sumber nyalaan.

7.2

KEADAAN-KEADAAN PENYIMPANAN SELAMAT TERMASUK SEBARANG KETIDAKSERASIAN: Simpan di dalam bekas asal yang bertutup rapat di tempat yang kering, dingin dan mempunyai pengalihan udara yang baik.

HELAIAN DATA KESELAMATAN mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008 & Peraturan [EC] No 1907/2006 Page 5

/ 14

OPTIMISTIC ORGANIC SDN BHD Lot No. 3351, Kawasan Perindustrian Teluk Kalong 24007, Kemaman, Terengganu Darul Iman, Malaysia

Helaian Data Keselamatan

Telefon : + 609-8633029 / 8633031 / 8632343 Laman Web : www.oosb.com.my

Tarikh Semakan : 02.05.16 No. Semakan: 07

Jangan simpan berhampiran sumber haba atau terdedah kepada suhu tinggi. Lindungi daripada pembekuan dan cahaya matahari secara langsung. Elak daripada bersentuhan dengan agen pengoksidaan.

7.3

PENGGUNAAN AKHIR KHUSUS: Untuk maklumat lanjut lihat Senario Pendedahan dilampirkan. (Lampiran-1)

BAHAGIAN 8: KAWALAN PENDEDAHAN / PERLINDUNGAN DIRI

8.1

PARAMETER KAWALAN:

Nama

STD

TWA – 8 Jam (LTEL)

STEL – 15 Min

SUMBER

MALEIK ANHIDRIDA (BRIKET)

WEL

3 mg/m3

1 mg/m3

EH40, 2007

Nota

WEL = Had pendedahan tempat kerja TWA = Purata Berpemberat Masa LTEL = Had Pendedahan Jangka Panjang STEL = Had Pendedahan Jangka Pendek

8.2

KAWALAN PENDEDAHAN: PERALATAN PERLINDUNGAN:

LANGKAH-LANGKAH KEJURUTERAAN: Tiada keperluan pengalihan udara tertentu yang dicatatkan, kecuali produk ini tidak boleh digunakan di dalam ruang terkurung tanpa pengalihan udara yang baik. Peralatan pernafasan: Jika pengalihan udara tidak mencukupi, perlindungan pernafasan yang sesuai mesti disediakan. Perlindungan tangan: Sarung tangan tahan kimia diperlukan untuk sentuhan yang berpanjangan atau berulangulang kali. Perlindungan mata: Pakai ‘goggles’ ketat atau perisai muka. Perlindungan lain: Sediakan stesen cuci mata dan pancur hujan. Langkah kebersihan: Apabila menggunakan, jangan makan, minum atau merokok. Cuci dengan segera jika kulit menjadi basah atau tercemar. Basuh tangan setiap kali tamat syif kerja, sebelum makan, merokok dan menggunakan tandas. Perlindungan kulit: Pakai apron atau pakaian perlindungan jika terkena.

HELAIAN DATA KESELAMATAN mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008 & Peraturan [EC] No 1907/2006 Page 6

/ 14

OPTIMISTIC ORGANIC SDN BHD Lot No. 3351, Kawasan Perindustrian Teluk Kalong 24007, Kemaman, Terengganu Darul Iman, Malaysia

Telefon : + 609-8633029 / 8633031 / 8632343 Laman Web : www.oosb.com.my

Helaian Data Keselamatan

Tarikh Semakan : 02.05.16 No. Semakan: 07

BAHAGIAN 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA 9.1

MAKLUMAT ASAS SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA:

9.2

Rupa Fizikal Warna Bau

: Briket - Pepejal Putih : Putih : Tajam

Takat Didih Permulaan dan Julat Didih

: 202°C

Takat Lebur Ketumpatan Ketumpatan Pukal Tekanan wap Takat Pancaran Api Suhu Nyalaan Automatik Had Boleh Terbakar - Rendah (%) Had Boleh Terbakar - Tinggi (%)

: 53-58°C : 1.480 g/cm3 pada 20°C : 650 kg/m3 : 0.16 mm Hg pada 20°C : 103°C : 475°C : 1.4 : 7.1

MAKLUMAT LAIN: Tiada.

BAHAGIAN 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN 10.1

KEREAKTIFAN: Tiada bahaya kereaktifan khusus yang berkaitan dengan produk ini.

10.2

KESTABILAN KIMIA: Stabil di bawah keadaan suhu biasa dan penggunaan yang disyorkan.

10.3

KEMUNGKINAN TINDAKBALAS BERBAHAYA: Tiada.

10.4

KEADAAN-KEADAAN YANG PERLU DIELAKKAN: Elak haba, api, lain-lain sumber nyalaan dan kelembapan.

10.5

BAHAN YANG TIDAK SERASI: Bahan-bahan yang mesti dielakkan: Alkohol, Glikol, Amina, Logam Alkali, Logam Alkali Bumi dan bahan-bahan pengoksidaan yang kuat.

10.6

HASIL PENGURAIAN BERBAHAYA: Penguraian terma atau pembakaran boleh membebaskan Karbon Oksida dan Gas atau Wap Toksik lain.

HELAIAN DATA KESELAMATAN mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008 & Peraturan [EC] No 1907/2006 Page 7

/ 14

OPTIMISTIC ORGANIC SDN BHD Lot No. 3351, Kawasan Perindustrian Teluk Kalong 24007, Kemaman, Terengganu Darul Iman, Malaysia

Telefon : + 609-8633029 / 8633031 / 8632343 Laman Web : www.oosb.com.my

Helaian Data Keselamatan

Tarikh Semakan : 02.05.16 No. Semakan: 07

BAHAGIAN 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI 11.1

MAKLUMAT KESAN TOKSIKOLOGI: Dos toksik 1 - LD 50, 1090 mg / kg (tikus/oral) Kesan kesihatan Lain-lain - bahan ini tidak mempunyai ciri-ciri Karsinogen.

Ketoksikan akut: Ketoksikan akut (Dermal LD50), 2620 mg / kg Tikus - Kategori - 3. Ketoksikan akut (Sedutan LC50),> 4.35 Tikus - Kategori - 1.

Kerosakan mata yang serius / kerengsaan: Menghakis kulit; menghakis mata (andaian). Tiada ujian yang diperlukan.

Pernafasan atau pemekaan pada kulit: Pemekaan

Ketoksikan Reproduktif: Ketoksikan Reproduktif - Kesuburan. Kesuburan: NOAEL 55 mg / kg tikus

Penyedutan: Boleh menyebabkan pemekaan melalui penyedutan. Boleh menyebabkan asma- sesak nafas.

Tertelan: Memudaratkan jika ditelan. Menyebabkan luka terbakar.

Sentuhan pada kulit: Menghakis. Sentuhan berpanjangan menyebabkan kerosakan tisu yang serius. Boleh menyebabkan pemekaan jika bersentuh dengan kulit. Sentuhan pada mata. Risiko kerosakan mata yang serius. Menyebabkan luka terbakar.

BAHAGIAN 12: MAKLUMAT EKOLOGI

Eco-ketoksikan: Komponen produk tidak dikelaskan sebagai berbahaya kepada alam sekeliling. Walau bagaimanapun, ini tidak menolak kemungkinan bahawa tumpahan yang besar atau kerap boleh memberi kesan yang berbahaya atau merosakkan alam sekitar.

12.1

Ketoksikan: LC 50, 96 Jam, Ikan mg / l 75 EC 50, 48 Jam, Daphnia, mg / l 42,81 Ketoksikan yang teruk - Tumbuhan Akuatik NOEC 72 jam 11.8 mg / l Ketoksikan Kronik – peringkat awal kehidupan ikan

HELAIAN DATA KESELAMATAN mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008 & Peraturan [EC] No 1907/2006 Page 8

/ 14

OPTIMISTIC ORGANIC SDN BHD Lot No. 3351, Kawasan Perindustrian Teluk Kalong 24007, Kemaman, Terengganu Darul Iman, Malaysia

Telefon : + 609-8633029 / 8633031 / 8632343 Laman Web : www.oosb.com.my

Helaian Data Keselamatan

Tarikh Semakan : 02.05.16 No. Semakan: 07

Tidak berasas secara saintifik Ketoksikan Kronik - Invertebrata akuatik NOEC 21 hari 10 mg / l kutu air(Daphnia magna) Ketoksikan akut - daratan Tidak berasas secara saintifik

12.2

Ketahanan dan Degradasi: Degradasi Produk ini mudah untuk biodegradasi.

12.3

Potensi Bio-akumulasi Potensi Bio-akumulasi - Produk ini tidak bio-akumulasi

12.4

Mobiliti Tanah Mobiliti: Tiada data.

12.5

Keputusan penilaian PBT dan vPvB Produk ini tidak mengandungi mana-mana PBT atau bahan-bahan vPvB.

12.6

Lain-lain Kesan Buruk: Tidak diketahui.

BAHAGIAN 13: PERTIMBANGAN (MAKLUMAT) PELUPUSAN Maklumat Umum: Sisa diklasifikasikan sebagai sisa berbahaya. Pelupusan ke tapak pelupusan sisa yang berlesen mengikut Lembaga Pelupusan Sisa tempatan.

13.1

Kaedah Rawatan Sisa: Melupuskan buangan dan sisa mengikut kehendak pihak berkuasa tempatan.

BAHAGIAN 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

14.1

14.2

Nombor UN Nombor UN (ADR / RID / ADN)

: 2215

Nombor UN (IMDG)

: 2215

Nombor UN (ICAO)

: 2215

Nama Pengirim Betul UN Nama Pengiriman

14.3

: MALEIK ANHIDRIDA

Pengangkutan Kelas Bahaya (es)

HELAIAN DATA KESELAMATAN mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008 & Peraturan [EC] No 1907/2006 Page 9

/ 14

OPTIMISTIC ORGANIC SDN BHD Lot No. 3351, Kawasan Perindustrian Teluk Kalong 24007, Kemaman, Terengganu Darul Iman, Malaysia

Telefon : + 609-8633029 / 8633031 / 8632343 Laman Web : www.oosb.com.my

Helaian Data Keselamatan

Tarikh Semakan : 02.05.16 No. Semakan: 07

ADR / RID / Kelas ADN

: Kelas 8: Bahan menghakis

No. label ADR

: 8

Kelas IMDG

: 8

Kelas ICAO / Bahagian

: 8

LABEL PENGANGKUTAN:

14.4

14.5

Kumpulan Pembungkusan: IMDG Kumpulan Pembungkusan

: III

ICAO Kumpulan Pembungkusan

: III

Persekitaran yang bahaya: Bahan Berbahaya kepada alam sekitar / Pencemar Marin - Tiada

14.6

Langkah berjaga-jaga Khas untuk pengguna: EMS

14.7

: F-A, S-B

Kod Tindakan Kecemasan

: 2X

No. Bahaya (ADR)

: 80

Bahaya

: (E)

Pengangkutan secara pukal mengikut Lampiran II MARPOL73/78 dan Kod IBC Tidak berkenaan.

BAHAGIAN 15: MAKLUMAT PERATURAN (PENGAWALSELIAAN)

15.1

Peraturan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar / Perundangan Khusus untuk Bahan atau Campuran: UK Rujukan Peraturan: Kesihatan dan Keselamatan dalam Akta Kerja 1974./Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya – 2013.

HELAIAN DATA KESELAMATAN mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008 & Peraturan [EC] No 1907/2006 Page 10

/ 14

OPTIMISTIC ORGANIC SDN BHD Lot No. 3351, Kawasan Perindustrian Teluk Kalong 24007, Kemaman, Terengganu Darul Iman, Malaysia

Helaian Data Keselamatan

Telefon : + 609-8633029 / 8633031 / 8632343 Laman Web : www.oosb.com.my

Tarikh Semakan : 02.05.16 No. Semakan: 07

Peraturan Kawalan Bahan Berbahaya kepada Kesihatan 2002 (SI 2002 No 2677) dengan pindaan. PeraturanPeraturan Bahan kimia (maklumat dan pembungkusan bahaya). Penyenaraian Alam Sekitar - Tiada penyenaraian dinyatakan. Bahan kimia (Maklumat Bahaya dan Pembungkusan Bekalan) 2009 (SI 2009 No 716). Kawalan Bahan Berbahaya kepada Kesihatan. Tataamalan yang Diluluskan Helaian data keselamatan untuk Bahan dan Persediaan. Pengelasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya dan Persediaan untuk Bekalan. Nota Panduan Had Pendedahan Tempat Kerja EH40. CHIP untuk semua orang HSG (108). Perundangan EU: Arahan Bahan Berbahaya 67/548/EEC . Peraturan ( EC) No 1907/2006 Parlimen Eropah dan Majlis 18 Disember 2006 mengenai Pendaftaran, Penilaian , Kebenaran dan Sekatan Kimia (REACH) , mewujudkan Agensi Kimia Eropah, meminda Arahan 1999/45/EC dan memansuhkan majlis peraturan ( EEC) No 793/93 dan Suruhanjaya Peraturan (EC) No 1488/94 dan juga Majlis Arahan 76/769/EEC dan Suruhanjaya Arahan 91/155/EEC , 93/67/EEC , 93/105/EC dan 2000/21/EC , termasuk pindaan.

Peraturan-peraturan kebangsaan: Peraturan-Peraturan Bahan kimia (Maklumat dan Pembungkusan Bahaya untuk Bekalan) 2002. No.1689. Had Pendedahan Tempat Kerja 2005 (EH40) Kesihatan dan Keselamatan dalam Akta Kerja (Seperti yang dipinda) 1974 Peraturan Kawalan Bahan Berbahaya kepada Kesihatan 2002 (seperti yang dipinda) Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya - 2013 Peraturan ( EC) No 1907/2006 Parlimen Eropah dan Majlis 18 Disember, 2006 mengenai Pendaftaran, Penilaian , Kebenaran dan Sekatan Kimia (REACH) , mewujudkan Agensi Kimia Eropah , meminda Arahan 1999/45/EC dan memansuhkan Majlis Peraturan ( EEC) No 793/93 dan Suruhanjaya Peraturan (EC) No 1488/94 dan juga Majlis Arahan 76/769/EEC dan Suruhanjaya Arahan 91/155/EEC , 93/67/EEC , 93/105/EC dan 2000/21/EC , termasuk pindaan .

15.2

Penilaian Keselamatan Kimia: Satu penilaian keselamatan kimia telah dijalankan.

HELAIAN DATA KESELAMATAN mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008 & Peraturan [EC] No 1907/2006 Page 11

/ 14

OPTIMISTIC ORGANIC SDN BHD Lot No. 3351, Kawasan Perindustrian Teluk Kalong 24007, Kemaman, Terengganu Darul Iman, Malaysia

Helaian Data Keselamatan

Telefon : + 609-8633029 / 8633031 / 8632343 Laman Web : www.oosb.com.my

Tarikh Semakan : 02.05.16 No. Semakan: 07

BAHAGIAN 16: MAKLUMAT LAIN Disediakan & Dikeluarkan Oleh

: Ketua - Jaminan Kualiti

Tarikh Semakan

: 02/05/2016

Semakan

: 07

Tarikh penggantian

: 01/12/2015 Rev No.06

Status Risalah Data

Keselamatan

: Diluluskan.

Frasa Risiko (Penuh) R34 R22 R42/43

: Menyebabkan kebakaran : Memudaratkan jika ditelan. : Boleh menyebabkan pemekaan melalui sedutan dan sentuhan kulit

Pernyataan Bahaya (penuh) H314 H302 H334

: Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk. : Memudaratkan jika tertelan. : Boleh menyebabkan gejala alahan atau asma atau kesukaran bernafas jika tersedut.

Lampiran-1: Senario Pendedahan: ES 1

: Penggunaan MAN sebagai monomer dalam pengeluaran polimer (serpih; debu yang rendah)

Sektor Penggunaan: SU3 SU11 SU12

: Penggunaan Industri: Kegunaan bahan seperti atau sebagai persediaan di tapak perindustrian. : Pembuatan produk getah. : Pembuatan

Kategori Proses: PROC1 PROC2 PROC3 PROC4 PROC8b PROC15

: Gunakan dalam proses tertutup, tiada kemungkinan pendedahan. : Gunakan dalam proses yang tertutup, berterusan dengan pendedahan dikawal sekali-sekala. : Gunakan dalam proses berkelompok yang tertutup (sintesis atau pembentukkan) : Gunakan dalam kumpulan dan proses yang lain (sintesis) di mana peluang untuk menimbulkan pendedahan : Pemindahan bahan atau penyediaan (caj/pelepasan) daripada / kepada kapal / kontena yang besar di kemudahan yang khusus. : Gunakan sebagai reagen makmal.

Kategori Pengeluaran Alam Sekitar: ERC1 ERC6c

: Pembuatan Bahan : Kegunaan industri daripada monomer dalam pengeluaran plastik (polimer)

HELAIAN DATA KESELAMATAN mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008 & Peraturan [EC] No 1907/2006 Page 12

/ 14

OPTIMISTIC ORGANIC SDN BHD Lot No. 3351, Kawasan Perindustrian Teluk Kalong 24007, Kemaman, Terengganu Darul Iman, Malaysia

Helaian Data Keselamatan

Telefon : + 609-8633029 / 8633031 / 8632343 Laman Web : www.oosb.com.my

Tarikh Semakan : 02.05.16 No. Semakan: 07

Penerangan aktiviti dan proses yang terdapat dalam senario pendedahan: Kawalan Pendedahan Pekerja untuk PROC 1, 2, 3, 4, dan 15 8b Kekerapan dan tempoh penggunaan Tempoh Pendedahan >4 Jam / Hari Kekerapan Pendedahan ≤ 240 Hari / Tahun Ciri-ciri Produk Keadaan fizikal Produk Pepejal Kepekatan Bahan dalam Produk. 100 % Debu Rendah Jumlah yang digunakan Tidak berkenaan dalam ECETOC TRA Faktor-faktor manusia tidak dipengaruhi oleh Pengurusan Risiko Telapak tangan Relevan untuk PROC 1, 3 dan 15 (240 cm2) Bahagian BadanTerdedah Dermal (kulit) Telapak kedua-dua tangan Relevan untuk PROC 2, 4 dan 8b (480 cm2) Keadaan operasi lain yang membabitkan pendedahan terhadap pekerja Domain Perindustrian Di dalam / luar di dalam Syarat-syarat dan langkah-langkah teknikal di peringkat proses (sumber) untuk mencegah Tiada pelepasan Syarat dan langkah-langkah untuk mengawal penyebaran dari sumber ke arah pekerja Relevan untuk PROC 4: Keberkesanan 90% Pengudaraan Ekzos Setempat Ya diperlukan. Relevan untuk PROC 8b: Keberkesanan 95% Tidak berkenaan ECETOC Langkah berorganisasi untuk mencegah / mengehadkan pelepasan,penyebaran dan pendedahan TRA Syarat dan langkah-langkah yang berkaitan dengan perlindungan peribadi, kebersihan dan penilaian kesihatan Perlindungan pernafasan diperlukan Tidak Ya + Latihan Asas Relevan untuk PROC 1,2,3 & 15: Keberkesanan 80% Penggunaan sarung tangan Ya + Int. Kawalan Penyeliaan yang sesuai Relevan untuk PROC 4 & 8b: Keberkesanan 98% pengurusan

- SHEE ES2 SU3 SU8 PC19 PC21 PROC1 PROC2 PROC3 PROC8b PROC15 ERC1 ERC6a

: Penggunaan MAN sebagai kegunaan industri sebagai pengantara (serpihan; debu yang rendah): : Penggunaan industri: Kegunaan bahan seperti atau sebagai persediaan di tapak perindustrian : Pembuatan secara pukal, bahan kimia berskala besar (termasuk produk petroleum) : Pengantaraan : Bahan kimia Makmal : Gunakan dalam proses yang tertutup, tiada kemungkinan pendedahan : Gunakan dalam proses yang tertutup, berterusan dengan pendedahan dikawal sekali-sekala : Gunakan dalam proses berkelompok yang tertutup (sintesis atau pembentukan) : Pemindahan bahan atau penyediaan (caj/pelepasan) daripada / kepada kapal / kontena yang besar di kemudahan yang khusus : Digunakan sebagai reagen makmal : Pembuatan bahan : Penggunaan Perindustrian menyebabkan pembuatan bahan lain (penggunaan perantaraan)

HELAIAN DATA KESELAMATAN mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008 & Peraturan [EC] No 1907/2006 Page 13

/ 14

OPTIMISTIC ORGANIC SDN BHD Lot No. 3351, Kawasan Perindustrian Teluk Kalong 24007, Kemaman, Terengganu Darul Iman, Malaysia

Helaian Data Keselamatan

Telefon : + 609-8633029 / 8633031 / 8632343 Laman Web : www.oosb.com.my

Tarikh Semakan : 02.05.16 No. Semakan: 07

Penerangan aktiviti dan proses yang terdapat dalam senario pendedahan: Kawalan Pendedahan Pekerja untuk PROC 1, 2, 3, 4, dan 15 8b Kekerapan dan tempoh penggunaan Tempoh Pendedahan >4 Jam / Hari Kekerapan Pendedahan ≤ 240 Hari / Tahun Ciri-ciri Produk Keadaan fizikal Produk Pepejal Kepekatan Bahan dalam Produk. 100 % Debu Rendah Jumlah yang digunakan Tidak berkenaan dalam ECETOC TRA Faktor-faktor manusia tidak dipengaruhi oleh Pengurusan Risiko Telapak tangan Relevan untuk PROC 1, 3 dan 15 (240 cm2) Terdedah Badan Bahagian Dermal Telapak kedua-dua tangan Relevan untuk PROC 2, 4 dan 8b (480 cm2) Keadaan operasi lain yang membabitkan pendedahan terhadap pekerja Domain Perindustrian Di dalam / luar di dalam Syarat-syarat teknikal dan langkah-langkah di peringkat proses (source) untuk mencegah Tiada pelepasan Syarat dan langkah-langkah untuk mengawal penyebaran dari sumber ke arah pekerja Relevan untuk PROC 4: Keberkesanan 90% Ventilasi Ekzos Setempat Ya diperlukan. Relevan untuk PROC 8b: Keberkesanan 95% Tidak berkenaan ECETOC Langkah organisasi siaran untuk mencegah / had, penyebaran dan pendedahan TRA Syarat dan langkah-langkah yang berkaitan dengan perlindungan peribadi, kebersihan dan penilaian kesihatan Perlindungan pernafasan diperlukan Tidak Ya + Latihan Asas Relevan untuk PROC 1,2,3 & 15: Keberkesanan 80% Penggunaan sarung tangan Ya +Int. Kawalan Penyeliaan yang sesuai Relevan untuk PROC 4 & 8b: Keberkesanan 98% pengurusan

- SAFETY DAT- SAFETTA Penafian Maklumat dan cadangan ini hanyalah berkait dengan bahan yang khas dan tidak sah untuk bahan yang digunakan dalam kombinasi dengan bahan lain atau dalam proses lain. Pada tarikh yang dinyatakan, maklumat yang dikemukan tersebut adalah berdasarkan maklumat dan pengetahuan yang syarikat kami dipercayai dan tepat. Walau bagaimanapun, tiada jaminan secara nyata mahupun tersirat dibuat atas ketepatan, kebolehpercayaan atau kesempurnaan maklumat tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab pengguna untuk berpuas hati dengan maklumat tersebut untuk penggunaan tertentu. Optimistic Organic Sdn Bhd tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian berhubung dengan penggunaan bahan ini.

HELAIAN DATA KESELAMATAN mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008 & Peraturan [EC] No 1907/2006 Page 14

/ 14