ORGANISASI

mana bahagian artikel. ilustrasi dan isi kandungan buku ini'dalam apa jua ... Konflik Positif Konflik Negatif Strategi Mengendalikan Konflik Penggunaa...

0 downloads 58 Views 694KB Size
Edisi Keduo

SOSIOLOGI ORGANISASI KOMPLEKS: Teori dan Perspektif

Rosazman Russin Dayang Suria Haji Mulia

SOSIOLOGI ORGANISASI KOMPLEKS: Teori dan Perspektif

SOSIOLOGI ORGANISASI KOMPLEKS: Teori dan Perspektif

Rosazman Hussin Dayang Suria Haji Mulia

VNIVERSITI MALAYSIA SABAH Kota Kinabalu • Sabah • 2009 http://www.ums.edu.my/penerbit Ahli Majlis Penerbitan IImiah Malaysia (MAPIM)

o Unh'ersiti !\lalaysia Sabah, 2009 Cetakan Pertama. 2002 Edisi Kedua. Cetakan Pertama. 2009 Semua hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarkan ulang manamana bahagian artikel. ilustrasi dan isi kandungan buku ini'dalam apa jua bentuk sarna ada secara elektronik. fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Penerbit Universiti Malaysia Sabah. Keizinan mendapat hak terbitan daripada hak cipta tertakluk kepada pembayaran royalti atau honorarium.

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Rosazman Hussin Sosiologi organisasi kompleks: teori dan perspektif I Rosazman Hussin. Oayang Suria Haji Mulia. - Ed. ke-2. ISBN 978-967-5224-22-5 1. Complex organizations. 2. Organizational sociology. 3. Personnel management. I. Dayang Suria Haji Mulia. II. Judul. 302.35

Pereka kulit: Francisca Johny Pereka letak halarnan: Tommy Wong Muka taip teks: Times New Roman Saiz taip teks dan leading: 11 113 poin Oicetak oleh: SQS PRINTING SON BHO (1443I9-D)

vii

V:

STRUKTUR ORGANISASI Definisi Struktur Organisasi Pemikiran Weber Mengenai Struktur Organisasi Hierarki Autoriti Pengkhususan Kerja Peraturan dan Tatacara Struktur Organisasi dan Kajian Aston Dimensi Utama Struktur Organisasi Kompleksiti Perbezaan Mendatar Perbezaan Menegak Perbezaan Ruang F ormalisasi Fungsi F ormalisasi Kaedah Pelaksanaan Formalisasi Pemusatan Reka Bentuk Struktur Organisasi Faktor yang Mempengaruhi Bentuk Struktur Organisasi Strategi Organisasi Saiz Organisasi Faktor Teknologi Faktor Persekitaran Kesimpulan

VI: KOMUNlKASI DALAM ORGANISASI Definisi Komunikasi dalam Organisasi Elemen Utama Komunikasi dalam Organisasi Proses dan Mesej Jaringan Sifat Saling Bergantung Hubungan antara Individu, Kumpulan dan Organisasi Persekitaran dan Ketidakpastian Bentuk-bentuk Komunikasi dalam Organisasi Komunikasi Interpersonal Komunikasi Lisan Komunikasi Bertulis

55

69

III: ORGANISASI SEBAGAI SISTE~i SE~tULA JADI ~fatlamat Organisasi Struktur Organisasi Analisis Infonnal Analisis Pendckatan Fungsionalisme ~fodel-modcl Utama Sistem Scmula Jadi ~todel Hubungan ~tanusia Implikasi Kajian Kesan Ha\\1home Kritikan Terhadap Kajian Kesan Ha\\1home ~todel Sistem Koperatif Kritikan Terhadap ~todel Sistem Koperatif ~fodel Pcndekatan Institusi ~fodel Sistem Sosial Kesimpulan

25

IV; ORGANISASI SEBAGAI SISTE~1 TERBUKA Teori Sistem Umum Kepelbagaian Sistem Sumbangan Utama Teori Sistem Umum Organisasi Sebagai Sistem Hubungan Longgar Organisasi Sebagai Sistcm Sibcmetik Organisasi Sebagai Sistem Terbuka Hubungan Timbal Balik antara Organisasi dengan Perseki taran Struktur yang Bersifat Terbuka Sempadan Organisasi Proses dalam Organisasi Faktor-faktor Keterbukaan Organisasi Persekitaran Maklum Balas Keseimbangan Input Perubahan Output Saling Bergantung Kesimpulan

41

ix

Struktur Organisasi Pengkhususan Saling Bergantung Sumber Terhad dan Perbezaan Matlamat Bidang Tugas yang Tidak lelas Perbezaan Personaliti Individu Perbezaan Nilai dan Etika Perbezaan Kemahiran dan Kebolehan Perbezaan Tanggapan Kepelbagaian Personaliti Komunikasi yang Kurang Berkesan Implikasi Konflik dalam Organisasi Konflik Positif Konflik Negatif Strategi Mengendalikan Konflik Penggunaan Kuasa Ketentuan oleh Hierarki Tatacara Rayuan Penstrukturan Semula Sistem Tawar-menawar dan Perundingan Kesimpulan IX: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DAN GENDER Aspek-aspek Pengurusan Sumber Manusia dalam Organisasi Pe1uang Peningkatan Kerjaya Penilaian Prestasi Orientasi Pekerja Huraian Kerja Program Latihan, Motivasi dan Pembangunan Isu Gender dalam Organisasi . Penyertaan Wan ita dalam Pasaran Kerja Faktor Sosiobudaya Faktor Ekonomi Faktor Politik Faktor Persekitaran dan Demografi Wanita dan Diskriminasi dalam Organisasi

113

"iii

Komunikasi Non-verbal Komunikasi Organisasi Kepentingan Komunikasi dalam Organisasi Pola Komunikasi dalam Organisasi Komunikasi Menegak Komunikasi Menghala ke bawah Komunikasi Menghala ke atas Komunikasi Mendatar Faktor-faktor Keberkesanan Komunikasi dalam Organisasi Kesirnpulan VII: KUASA DAN KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI Ciri-ciri Kuasa dalam Organisasi Hubungan Kuasa Jenis-jenis Kuasa Autoriti dan Pengaruh Asas-asas dan Sumber Kuasa Kuasa Mendatar Kuasa dalam Organisasi Pembahagian Kuasa Faktor Dalarnan Faktor Luaran Kepernirnpinan dalam Organisasi Definisi Kepemimpinan Fungsi Kepemimpinan Komponen Utama Kepemimpinan Gaya Kepemirnpinan Ciri-ciri Pemimpin yang Berkesan Kesimpulan

83

VIII:KONFLIK DALAM ORGANISASI Definisi Konflik Jenis-jenis Konflik dalam Organisasi Konflik Menegak Konflik Mendatar Faktor-faktor Konflik dalam Organisasi

99

xi

SENARAI RAJAH

Rajah 1: SkemaAGIL

39

Rajah 2: Kajian Sejarah Perkembangan Syarikat

86

Rajah 3: Hubungan antara Kawalan Persekitaran Organisasi dengan Ahli-ahlinya

89

Rajah 4: Gaya dan Kontinum Sifat Kepemimpinan dalam Organisasi

92

Rajah 5: Tahap-tahap Budaya dalam Organisasi

129

Rajah 6: Empat F aktor Pembentuk Gelagat Pengurusan Syarikat

131

Rajah 7: Hubungan Kait Budaya Sepadan Strategi dengan Prestasi Syarikat

135

Rajah 8: Budaya dan Prestasi Syarikat

137

Rajah 9: Keadaan dan Impak Budaya Sepadan Strategi yang Tidak Bersesuaian

140

Rajah 10: Budaya Boleh Suai Lawan Budaya Tidak Boleh Suai

142

x

Pengkhususan Kerja Berasaskan Gender Pengkhususan Kerja Mendatar Pengkhususan Kerja Menegak Kesan Diskriminasi Gender dalam Organisasi Pengasingan Kerja Perbezaan Upah Stereotaip Terhadap Pekerja Wanita Kesimpulan X:

BUDAYA DALAM ORGANISASI Tahap-tahap Budaya Tahap Pertama: Sifat Tentangan untuk Perubahan Tahap Kedua: Sifat Penampilan Keperluan Budaya dalam Organisasi Budaya Korporat Budaya Korporat dan Prestasi Syarikat Budaya Kukuh Budaya Sepadan dengan Strategi Budaya Boleh suai Kesimpulan

XI: PENUTUP Teori-teori Organisasi Struktur dan Komunikasi dalam Organisasi Kepemimpinan dan Kuasa dalam Organisasi Konflik dalam Organisasi Pengurusan dalam Organisasi Kesimpulan BIBLIOGRAFI INDEKS

127

145

X III

yang semakin kompleks. Penulisan inijuga diharapkan dapat merangsang minat pembaca untuk mendalami pengetahuan berkaitan teori organisasi dan seterusnya memahami sifat dan ciri-ciri sebuah organisasi kompleks.

Tan Sri Prof. Datuk Seri Panglima Dr.Abu Hassan Othman Naib Canselor

Universiti Malaysia Sabah Oktober 2002

Xli

KATA PENGANTAR

Bidang kajian Sosiologi Organisasi Kompleks telah mengalami perkembangan pesat sejak awal abad ke-20. Kini, dunia sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran berhubung kait dengan perubahan persekitaran, perkembangan teknologi yang pantas, saiz organisasi berskala besar yang semakin kompleks dan diiringi pula oleh perkembangan perbadanan multinasional akibat kepesatan globalisasi. Kesemua faktor tersebut menjadikan sempadan organisasi semakin bersifat terbuka dan terdedah kepada persaingan sejagat Selaras dengan perkembangan semasa, penulisan buku dalam bidang organisasi perlu disesuaikan dengan konteks sosial dan kepekaan terhadap perkembangan organisasi kompleks yang bersifat dinamik. Pelbagai perspektif, pemikiran dan teorl yang dipaparkan dalam buku ini bertujuan mcndcdahkan para pembaca kepada kepelbagaian teorl dan kaitannya dengan sifat sesebuah organisasi. Diyakini bahawa mcncrusi kefahaman yang mendalam berhubung teori dan pemikiran mengenai organisasi boleh dimanfaatkan untuk tujuan mengurus, memahami dan menilai kewajaran gelagat scsebuah organisasi. Sesungguhnya, pengetahuan yang mendalam terhadap perspektif teorl merupakan asas yang kukuh untuk memaharni isu, persekitaran dan keadaan sesebuah organisasi. Oleh itu, para pengurus atau pihak yang terlibat dalam pengurusan organisasi disarankan untuk memahaminya sebelum mengambil sesuatu keputusan penting mclakukan pcmbaharuan atau perubahan ke atas sesebuah organisasi. Buku ini cuba mengetengahkan, membincang serta menganalisis teori dan perspektif organisasi kompleks bermula dari perkembangan teori organisasi kompleks klasikal sehinggalah kepada teori organisasi kontemporari. Oleh itu, buku ini berguna sebagai bacaan umum di samping boleh digunakan sebagai teks rujukan di institusi pengaj ian tinggi. Diharapkan pembaca dapat memanfaatkan kandungannya sekali gus merangsang penulisan lain dalam bidang organisasi. Tahniah diucapkan kepada kedua-dua penulis, Dr. Rosazman Hussin dan Dr. Hajah Dayang Suria yang betjaya menerbitkan buku ini. Sesungguhnya usaha seperti ini dapat menambah bahan bacaan berkaitan organisasi dalam bahasa Melayu, di samping menjadikannya sebagai swnber rujukan bagi pelajar mendapatkan pengetahuan dalam persekitaran

xiv

A\\'ALKATA

&gala puji-pujian dan kcsyukuran dipanjatkan kcpada Allah S.W.t kerana dcngan berkat keizinan-Nya, buku ini dapat disempurnakan dan ditcrbitkan dalam keadaannya sckarang. Buku Sosiologi Organisasi Kompleks ini mcmbincangkan pcngurusan organisasi dari perspektif sosiologi. Olch itu, ciri-ciri hubungan kemanusiaan dalam pcngurusan organisasi dan eI~mcn budaya korporat mcnjadi fokus utama pcrbincangan. Kajian-kajian mengenai organisasi kompleks mendapati bahawa kejayaan cemcrlang syarikat-syarikat korporat antarabangsa ditunjangi oleh hubungan manusia dalam organisasi dan amalan budaya organisasi yang kukuh, strategik dan bcrsifat boleh suai dengan setiap perubahan di sekeliling organisasi atau syarikat berkenaan. Oleh itu. tidak hairanlah j ika kebanyakan syarikat antarabangsa ini terus maju dan kekal scrta mampu bersaing dalam konteks pcrsaingan global masakini. Buku ini mcnggabungkan bebcrapa esei dan sumber rujukan kuliah yang dihasilkan oleh dua orang pcnulis. Tulisan-tulisan ini telah disusun dan dikcmas kini scrta diolah semula agar scsuai dijadikan bahbab dalam sebuah buku. Jalinan bab-bab tersebut dibuat dengan ~'d~mikian rupa agar fokus pcrbincangan dari satu bab ke bab bcrikutnya lx.-ninambungan dan bcrhubung kait antara satu sarna lain. 11 bab dapat dihimpunkan di dalam buku ini. Bab pcrtamanya membcri penerangan yang ringkas tctapi padat berkaitan dengan organisasi kompleks dan budaya korporat sebagai bidang kajian sains sosial. Tiga bab seterusnya, iaitu Bab II, III dan IV membincangkan mazhab-mazhab yang dicadangkan olch Scott dalam kajiannya terhadap struktur organisasi, iaitu Organisasi scbagai Sistem Rasional, Organisasi sebagai Sistem Semula Jadi dan Organisasi sebagai Sistcm Tcrbuka. Ketiga-tiga mazhab ini sebahagiannya berkonflik, sebahagiannya bcnindih dan sebahagian lagi saling mclengkapi antara satu sarna lain. Sct~rusnya Bab V membincangkan struktur, fizikal dan sosial dalam sescbuah organisasi secara tcrpcrinci. Tujuannya untuk mclihat kebcrkesanan operasi scsuatu organisasi dan hubung kait an tara elemenelemen sosial dalam organisasi yang terdiri daripada ahli organisasi, kedudukan ataujawatan dan unit-unit dalam organisasi scpertijabatan di bahagian-bahagian tertentu. Bab VI dalam buku ini mengupas permasalahan, isu kuasa dan kepemimpinan dalam organisasi. Bahagian ini mclihat bagaimana gaya kepemimpinan dalam penggunaan kuasa yang berkesan seharusnya dimanipulasikan terhadap sesebuah organisasi.

xvi

PENGHARGAAN

Syukur aIhamdulillah, akhimya buku ini dapat diterbitkan WalauplUl masingmasing sentiasa diburn kesibukan tugas dan kadang-kadang menggendalakan sedikit banyak kelancaran kerja-kerja peringkat awal penulisannya Kami amat menghargai dan berterima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Profesor Datuk Seri Panglima Dr. Abu Hassan Othman, mantan Naib Cansclor Universiti Malaysia Sabah (VMS) atas sumbangan dan dorongan beliau dalam menghasilkan buku ini. Sejak dari peringkat awallagi beliau sentiasa memberi buah fikiran dan nasihat berhubung dengan kandungan buku ini. Setinggi-tinggi penghargaan juga penulis tujukan buat Yang Berbahagia Kol. Prof. Datuk Dr. Kamaruzaman Hj. Ampon, Naib Canselor VMS atas galakannya. Penghargaan juga kami tujukan kepada mantan Dekan Sekolah Sains Sosial, Profesor Dr. Sabihah Osman yang memberi sokongan dan banruan menjayakan penerbitan ini. Begitujuga kepada Prof. Madya Hasan Mat Nor, mantan Tunbalan Dekan (pembangunan dan Penyelidikan) dan Prof. Madya Dr. Asmady Idris, Dekan Sekolah Sains Sosial, Puan Mruja Azlima Omar, mantan wakil tetap Sekolah Sains Sosial ke Jawatankuasa Penerbitan VMS, Cik Jalihah Md Shah serta semua rakan akademik kerana sokongan dan galakan yang berterusan. Terima kasih juga ditujukan kepada Puan Sarlona Gindug dan staf sokongan Sekolah Sains Sosial kerana turut memberi sokongan awal terhadap kerja-kerja penulisan manuskrip sebelum diambil alih oleh Unit Penerbitan. Kami juga ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada mereka atas komen dan teguran serta cadangan yang membina sehingga akhimya buku ini boleh diterbitkan dengan sewajamya. Sebenamya tanpa sokongan semua pihak, tidak mungkin kami betjaya menyempumakan buku ini. Terima kasibjuga ditujukan kepada para siswa dan siswi VMS kerana merekalah sebenamya yang merangsang minda kami menulis buku ini. Penghargaan yang paling istimewa dan jutaan terima kasih adalah buat keluarga tersayang kerana sentiasa bersabar dan memahami erti kesibukan tugas kami. Tanpa pengertian, sokongan dan kesabaran tersebut kami percaya karya ini menghadapi masalah untuk disempumakan.