PANDUAN PENILAIAN TENDER KERJA PROJEK SEDERHANA

penilaian bagi Penilaian Peringkat Pertama dan Kedua di jelaskan dalam Panduan Penilaian Tender Xerja ini. Di samping itu Panduan ini jw menggariskan ...

0 downloads 16 Views 2MB Size
JABATAN

KERJA RAYA

Panduan Penilaian Tender-tender Keria

PANDUAN PENILAIAN TENDER KERJA PROJEK SEDERHANA (RM1.0 JUTA HINGGA

RM5.0 JUTA)

KETUAPENGARAH KERJARAYAMAI,AYSIA JUN1993

PANIXJAN

1.

Pendahuluan

2.

Maklumat-makUunat

TEUDER KERJA PROJEK BEDERHANA

pmLLAIAN

Yang Diparlukan

- Borang-borang

- Cara Untuk

Mendapatkan

- Kesahihan Data-data

dan Pengesahan Penilaian

- Pra

Peringkat

4.

Mengemukakan

Yang Perlu

Syarat

Maklumat

Maklumat dan 4

6

Pert-a Dinilai

6 6

Kelayakan

- Kesempurnaan

; ;

Maklumat

Pentender

- Pentender

2

Sokongan

- Kegagalan

Penilaian

Penilaian s

Maklumat

- Dokumen-dokumen

3.

Untuk

6

Tender

- Recukupan

Dokumen Wajib

7

- Kecukupan

Modal

8

- Prestasi

Kerja

Penilaian Peringkat Tender Yang Paling Diperakukan. - Kriteria

Minimum Semasa Yang Memuaskan

Kedua - Penentuan Xenguntungkan Untuk

Penilaian

- Kedudukan

Harga

- Kakitangan - Faktor-faktor

c

12 12

Tender

- Pengalaman - Prestasi

10

12 13

Kerja

Semasa

14 15

Teknikal

16

Lain

-i-

PANDUAN PENILAIAN

- Pertimbangan

5.

TENDER KERJA PROJEK SEDERRANA

Perakuan

16

- Tempoh Siap

Kerja

- Beban Kerja

Semasa

Proses-proses

16

Tender

17

L

17

Penilaian

- Penilaian

Peringkat

-- -

Pertama

18

- Penilaian Peringkat Kedua Penentuan Tender Yang Paling Menguntungkan Untuk Diperakukan

19

- Semakan

Arithmetik

22

- Laporan

Penilaian

- Carta

Aliran

22

Tender

Penilaian

22

Tender

Lampiran-lampiran - Lampiran

A

-

Arahan-arahan Yang Perlu Dimasukkan Ke Dalam Arahan Kepada.Pentender, Borangborang Maklumat Dan Dokumendokumen Sokongan.

- Lampiran

B

-

Borang-borang Penilaian

- Lampiran

C

-

Panduan Minimun

Anggaran

- Lampiran

D

-

Panduan Sesuatu

Mempertimbangkan Tender

- Lampiran

E

-

Format Penyediaan Penilaian Tender Projek Sederhana

- Lampiran

F

-

Carta Aliran Tender Kerja

-ii-

Analisa/ Keperluan

Laporan, Kerja

Proses

Penilaian

PANDUAN PENILAIM TENDER KERJA PROJEK BEDERHANA

i _,

1.0

pENDAHULUAN

1.1

Penilaian ke atas tender-tender dijalankan iaitu penilaian Peringkat Pertama dan Kedua.

dalam dua peringkat penilaian Peringkat L

1.2

Penilaian Pexiaakat Pertama merupakan satu sistem penilaian berasaskan kepada beberapa pra-syarat yang telah ditetapkan pentender-pen-tender layak untuk sama ada menentukan dipertimbangkan untuk penilaian seterusnya.

1.3

pnili y:ng

1.4

ditetapkan serta kriteria Semua Pra-Syarat telah yang dan Kedua Peringkat Pertama penilaian bagi Penilaian di jelaskan dalam Panduan Penilaian Tender Xerja ini. Di apakah Panduan ini menggariskan samping itu jw maklumat-maklumat yang diperlukan untuk membolehkan penilaian cara mendapatkan dibuat ke atas tender-tender, dan implikasi sekiranya maklumat maklumat-maklumat tersebut, tersebut tidak dikemukakan.

P riacrkat ICedua pula ta?ngemenguntungkan untuk

-l-

melibatkan diperakukan.

penentuan

tender

2.0

XAKLUMAT-MAKLUMAT

2.1

Borana-boranq .

2.2

2.1.1

?%

UNTUK PENILAIAN

Maklumat

Penilaian tender memerlukan maklumat dan data-data berhubung dengan kedudukan kewangan, pengalaman kerja, kakitanganteknikal dan prestasi kerja semasa pentender. Maklumat. dan -data-data ini hendaklah diperolehi daripada pentender denghn melengkap dan menyertakan borang-borang maklumat berikut seperti di Lampiran A kepada Panduan ini semasa mengemukakan tender masing-masing : (a) Borang

A - Surat' Pengakuan Dan Keesahan Dikemukakan oleh

(b)

Borang

B - Maklumat Pentender.

Am

(c)

Borang

C - Data-data

Kewangan.

(d)

Borang

D - Rekod

E - Kakitangan

(f)

F - Senarai

Borang

Kebenaran Maklumat Dgk-umen Yang Pentender. Latar

Pengalaman

(e) Borang

Dokumen-dokumen 2.2.1

YANG DIPERLUKAN

Belakang

Kerja.

Teknikal. Kontrak

Kerja

Semasa.

Bokoncran

Bagimemastikan kesahihannya, maklumatdan data-data yang diterima daripada pentender hendaklah disokong dengan Dokumen-dokumen Sokongan seperti berikut:

(1)

Salinan Akaun Syarikat yang telah disahkan dan diaudit oleh Juru Audit yang bertauliah, bagi tahun kewangan terakhir atau sekiranya tiada, bagi tahun kewangan setahun sebelumnya. Akaun Syarikat bagi tahun-tahun terdahulu daripada itu tidak boleh diterima. Akaun Syarikat yang tidak diauditkan oleh Juru Audit bertauliah juga tidak boleh diterima.

(2)

Salinan Tangan terakhir‘

(3)

Lapcran bank/institusi kewangan mengenai atas format kedudukan kewangan pentender, seperti Borang CA, dalam satu sampul berlakri.

(4)

Salinan Perakuan/Pengesahan siap kerja disiap setiap kerja telah yaw disenaraikan di Borang D.

Penyata Bulanan pentender bagi sebelum tarikh

-2-

Akaun Bank Wang Dalam tiga '(3) bulan yang tutup tender;

bagi dan

(5)

(6)

(7)

2.3

. s

KWSP bagi Salinan Penyata Caruman bulan Borang caruman terakhir dan 'A' yang kakitangan teknikal mengandungi nama- setiap perjanjian perkhidmatan atau salinan professional yang diambil berkhidmat secara kontrak disenaraikan di Borang E. setiap Salinan sijil kelulusan/kelayakan teknikal Kategori A dan B yang kakitangan disenaraikan di Borang E. * Projek mengenai prestasi Laporan Penyelia semasa pentender, bagi setiap kerja semasa yang bukan projek JKR yang disenaraikar di Borang F, atas format seperti Bo_rang FA, dalam satu sampul berlakri.

Cara 2.3.1

Untuk mendapatkan maklumat-maklumat dan Dokumen-dokumen Sokongan seperti yang disenaraikan atas daripada di perenggan 2.1 dan 2.2 di seperti di pentender-pentender, arahan-arahan Lampiran Al kepada Panduan hendaklah dimasukkan dalam Dokumen Tender sebagai sebahagian daripada Arahan Kepada Pentender.

2.3.2

pentender akan memberikan Bagi memastikan dikehendaki sebagaimana maklumat-maklumat yaw Borang-borang Maklumat iaitu Borang A, B, C, D, E dijadikan sebagai dan F tersebut hendaklah sebahagian daripada Dokumen Tender.

2.3.3

semasa lawatan ke tapak bina Selain daripada itu, pentender hendaklah yang diatur oleh Jabatan, dimaklumkan dan diberipeneranganmengenai Peraturan Baru dan mereka hendaklah Penilaian Tender diperingatkanbetapamustahaknyamerekamengemukakan dokumen-dokumen seperti mana yang diminta dalam Arahan Kepada Petender serta akibatnya terhadap tender mereka berbuat mereka sekiranya gagal demikian.

2.3.4

usahasama atau gabungan Bagi pentender-pentender sepertiantarakontraktor-kontraktor Bumiputerayang dibenar oloh' PKK, setiap ahli gabungan hendaklah diminta borang-borang mengisi dan melengkapkan maklumat yang berasingan.

-3-

2.4

2.5

i 4

Kecfacralan

Pentender

Menaemukakan

2.4.1

Semua maklumat dan dokumen-dokumen yang diminta hendaklah diperolehi daripada pentender semasa mengemukakan tendernya sebelum Tender ditutup.

2.4.2

Sekiranya pentender gagaluntukmengemukakan dokumen wajib seperti yang dinyatakan diperenggan 3.2.1(2), tendernya hendaklah ditolak (disqualified) di Peringkat Pertama penilaian tender dan tidak boleh diberi pertimbangan seterusnya.

2.4.3

Sekiranya pentender gagal untuk mengemukakan salah Dokumen-dokumen satu atau sebahagian daripada yang Sokongan (31, (41, (51, (6) dan (7) seperti dinyatakan di perenggan 2.2.1, -zrGaklumat dan data-data yang tidak dapat disemak kerana ketiadaan atau ketidakcukupan dokumen-dokumen tersebut adalah tidak sah dan tidak boleh diambil kira dalam penilaian pentender yang berkenaan.

Kesahihan

dan Penaesahan

2.5.1

Maklumat-maklumatyang diberioleh pentendermelalui disemak dan di Borang-borang Maklumat hendaklah dengan mana perlu diperbetulkan supaya setujuan dikemukakan Dokumen-dokumen Sokongan yang Setelah itu maklumat dan data-data bersamanya. tersebut hendaklah dianalisa dan dijadualkan dalam Borang-borang 1 hingga 8 seperti di Lampiran B untuk membolehkan nilaian yang sewajarnya dibuat ke atas bagi setiap kriteria penilaian keupayaan pentender-pentender yang berkenaan.

2.5.2

Sekiranya pentender didapati tidak memberikan mana-mana maklumat yang dikehendaki, memalsu atati catatan yang sewajarnya hendaklah menyorokkannya, Penilaian dan dibuat dalam Analisa Data-data hendaklah juga dimasukkan dalam Laporan Tender. Dalamkes pemalsuan atau penyorokan maklumat dokumen tender yang berkenaan hendaklah yang diberikan, sekali-kali tidak boleh diperakukan kepada Lembaga Tender untuk disetujuterima.

2.5.3

pentender hendaklah Lazimnya penilaian keupayaan maklumat-maklumat dan dibuat hanya berasaskan doktiinen-dokumen yang diterima daripada pentender bersama-samatendernya sahaja, tanpa semakan lanjut dengan mana-mana pihak. Bagaimana pun bagk semua sekiranya terdapat tender yang akan diperakukan sebarangkeraguanterhadapkesahihandokumen-dokumen Sokongan yang diterima daripada/melalui pentender hendaklah dibuat dengan semakan yang sewajarnya Pegawai Penguasa, Juru Perunding, Pusat Khidmat

Maklumat

-4-

Maklumat

dan Data-data

Penilaian

dan Unit-unit Kontrak, Bahagian Kontraktor, Penyenggaraan dan Bumiputera Kementerian Kerja Raya, pihak bank dan pihak-pihak lain yang berkenaan,oleh Pegawai Penilai untuk mengesahkan maklumat-maklumat dan data-data yang digunakan dalam penilaian ke atas pentender-pentender yang berkenaan. 2.6

Pentender-pentender usahasama atau gabungan adalah mengisi borang-borang maklumat secara.berasingan.

-

-5-

dikehendaki

-

3.0

PENILAIAN

PERINGKAT

PERTANA

3.1

Pentender

Yam

3.1.1

Penilaian hanya perlu dilaksanakan ke atas tender terendah sehingga beberapa tender dalam lingkungan Tender-tender yang harganya harga yang munasabah. dianggap terlalu tinggi berbanding dengan Anggaran Jabatan bolehlah dikecualikan daripada penilaian. Walau bagaimanapun hendaklah dipastikan bilangan tender dinilai seboleh-bolehnya dapat yaw menghasilkantiga (3) tender yang'layak dipertimbang untuk diperakukan untuk disetujuterima Piperingkat kedua.

Perlu

Dinilai.

--

3.2

Pra-Svarat 3.2.1

Xelayakan Pra-syarat Kelayakan yangtelah ditepati oleh pentender bagi dipertimbangkan adalah seperti

(1)

-

BesemDuraaan

ditetapkan melayakkan berikut:

dan perlu tendernya

Tender;

dan bebas dari Hanya tender-tender yang lengkap segala kecacatan dari segiundang-undang dan kontrak yang boleh menjejaskan kelayakannya mengikut amalan semasa, layak dipertimbangkan. Misalnya tender yang atau mana borang tendernya tidak ditandatangani diberi kuasa ditandatangani oleh pihak yang tidak atau di mana harga tender tidak dicatit didalam borang tender atau tidak menepati mana-mana syarat mentender yang pen'ting tidak layak dipertimbangkan. Kesemua dokumen dikembalikan oleh dimaksudkan adalah:

asas tender pentender.

a)

Borang

b)

Senarai

c>

Adenda (tambahan) kontraktor selepas mereka (jika ada).

d)

Rekabentuk, Spesifikasi, sebagainya yang perlu yang direkabentuk oleh

juga Dokumen

hendakla&h asas yang

Tender Xuantiti/Ringkasan

-6-

Tender

yang dikemukakan dijual dokumen

kepada kepada

Senarai Harga 'dan bagi membolehkan kerja kontraktor dinilai.

(2)

Kecukupan

Dokumn

Waiib

hendaklah mengemukakan maklumat Pentender dan Dokumen-dokumen Sokongan yang secukupnya semasa mengemukakan tendernya untuk membolehkan penilaian dibuat. Dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan menentukan sama ada pentender menepati untuk pra-syarat selepas ini, dan iaitu (4) (3) dokumen-dokumen berikut ‘telah ditetapkan sebagai dokumen wajib yang mesti dikemukakan oleh pentender untuk melayakkan tendernya dipertimbangkan: (a)

Salinan Akaun Syarikat yang telah diaudit oleh Juru.Audit bertauliah kewangan terakhir atau sekiranya tahun kewangan setahun sebelumnyw'

disahkan dan bagi tahun tiada, bagi

atau Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank mengenai Wang Dalam Tangan Pentender bagi tiga (3) bulan terakhir sebelum tarikh tutup Tender; atau Salinan borang

Laporan CA;

Bank/Institusi

Kewangan

atas

dan (b)

Laporan Penyelia Projek mengenai prestasi kerja semasa pentender atas Borang FA dalam sampul berlakri bagi setiap kerja semasa yang . dilaksanakan sekiranya kerja semasanya yang dikendalikan bukan projek JKR.

+.

Pentender yang gagal mengemukakan mana-mana dokumen tersebut layak dipertimbangkan. Walau tidak bagimanapun dalam keadaan dimana ia boleh menguntungkanxerajaan dansekiranya dokumen-dokumen itu sempat walaupun diambilkira maka lewat diterima, dokumen-dokumentersebutbolehdiambilkira untuk tujuan penilaian. Sekiranyapentender tidak'mengemukakaneorang FA dan mdklumat projek semasanya tetapi Pegawai Penilai mengetahuipentendermempunyaiprojek-projeksemasa, maka pentender tidak layak dipertimbangkan untuk penilaian seterusnya dengan alasan tiada penilaian boleh dibuat ke atas pentender. Ketiadaan maklumat tersebut memberi kesan negatif terhadap Kerajaan.

-7-

.

(3)

Kecukuoan

Modal

Minimum

(a)

Hanya pentender yang dapat mengemukakan bukti yang ia mempunyai modal dalam bentuk asset sekurangkurangnya tiga mudah cair (3%) Kerja 'Pembina daripada Nilai peratus (builder's works) mengikut Anggaran Jabatan layak dipertimbangkan. Modal dalam bentuk asset mudah cair ialah jumlah campuran Modal Pusingan (Asset Semasa tolak Liabiliti Semasa ditunjukkan dalam Lembaran seperti yaw Imbangan) atau nilai positif,purata baki akhir bulan dalam Penyata Bulanan Bank bagi tiga deposit _ tetap, bulan terakhir termasuk saham-saham amanah (seperti Amanah Saham Bumiputera, Amanah Saham Mara dan Amanah Saham Johor) dan Bon Perbendaharaan (sekiranya ada), yang mana lebih tinggi, dan jumlah baki Nilai Kemudahan Kredit yang dinikmati dan nilai layak/akan Kemudahan Kredit tambahan yang diperolehi oleh pentender daripada Bank atau Institusi Kewangan.

(b)

Jumlah Nilai Purata Baki Akhir Bulan (3) Penyata Bulanan Bank bagi tiga terakhir ditentukan seperti berikut: (i)

(ii)

dalam bulan

terakhir Penyata Bulanan Bank yang diantara tiga (3) bulan yang disyaratkan oleh tersebut mestilah dikemukakan Bagi pentender untuk tujuan penilaian. menentukan Penyata Bulanan Bank terakhir yang dimaksudkan, Pegawai Penilai boleh berpandukan kepada Penyata Bulanan Bank sebelum tender ditutup atau bagi bulan. Penyata Bulanan Bank bagi bulan terakhir berupaya pentender yang mana majoriti mengadakannya. Sekiranya pentender gagal mengemukakan Penyata Bulanan Bank bagi bulan terakhir, maka Nilai Purata Baki Akhir dalam Penyata Bulanan bagi tiga (3) diambilkira bulan terakhir hendaklah sebagai kosong (0). Di mana pentender mengemukakan hanya satu (1) atau dua (2) Penyata Bulanan Bank, sekiranya nilai baki bersih di antara adalah Penyata Bulanan Bank -tersebut hendaklah ini positif maka nilai dibahagikan dengan tiga (3) dan sekiranya tersebut adalah nilai baki bersih hendaklah nilai ini negatif, maka Penyata dibahagikan dengan bilangan dikemukakan oleh Bulanan Bank yang pentender. -8-

r

Saham-saham diambilkira

(cl

pemilik

pemilik sahaja.

dan Bon Perbendaharaan yang boleh adalah yang dimiliki atas nama (partnership) dan firma perkongsian (sole proprietorship) persendirian

(d)

Deposit Tetap yang telah dicagarkan untuk Kemudahan Kredit atau Deposit mendapatkan Lembaran Tetap yang. telah diambilkira dalam Imbangan untuk menghasilkan asset semasa tidak boleh diambilkira.

(3

Jumlah Nilai Baki Kemudahan Kredit (JBXK) dinikmati ditentukan berasaskan salah formula seperti yang dinyatakan di bawah - --

(iii)

,,.

yang satu ini.

(i)

Di mana Laporan Bank/Institusi-Kewangan kewangan Pentender mengenai kedudukan dikemukakan/ ada dalam Borang CA jumlah Baki Kemudahan Kredit dinyatakan, yang dinikmati ialah jumlah (baki) yang dinyatakan dalam borang CA.

(ii)

CA tidak dikemukakan Di mana borang tetapi laporan Bank/Institusi Kewangan dalam bentuk lain yang menyatakan jumlah kasar kemudahan kredit (belum mengambil ada kira nilai yang telah digunakan) jumlah Baki Nilai Kemudahan dikemukakan, Kredit yang dinikmati dikira berasaskan kredit Eersebut jumlah kasar kemudahan tolak nilai negatif purata baki akhir bulan dalam Penyata Bulanan Bank bagi tiga (3) bulan terakhir. Nilai dijanjikan ditentukan

Kemudahan atau seperti

Kredit WW yaw akan dipertimbangkan berikut :

- Surat tanpa komitmen mengenai sepenuhnya baru XK yaw dijanjikan oleh s,atu atau lebih Bank.

-

ambil 50% nilai yang tertinggi dari sebuah Bank.

- Surat tanpa komitmen sepenuhnya mengenai tambahan xx yaw dijanjikan oleh satu atau lebih Bank.

-

ambil 50% jumlah nilai , dari semua Bank berkenaan. berkenaan.

-9-

c

(f)

(4)

- Surat dan komitmen sepenuhnya mengenai KK yang dijanjikan.

-

ambil 100% nilai yang tercatat.

- Surat janji

-

0% (tiada nilai).

tanpa apa-apa dari Bank.

atau usahasama Bagi pentender-pentender kumpulan Modal minimum hendaklah gabungan, dianalisa secara bergabung di mana asset mudah cair, ahli-ahli gabungan digabungkan mengikut ekuiti masing-masing.

prestasi

Iterja

semasa

Yancr Memuaskan

- --

(a)

Kerja Semasa diertikan kerja kontrak yang masih dalam pelaksanaan dan belum disiapkan pada Tarikh (tutup) Tender.

(b)

Prestasi kerja semasa dinilai berasaskan kerj a sebenar pentender pencapaian kemajuan yang sepatutnya berbanding dengan kemajuan dicapai mengikut program kerja, dan nilainya dikira mengikut formula berikut: Prestasi di mana,

Kerja

Semasa

(PC)

= A - S(P+D)/P

A =

Peratus dicapai.

S =

kemajuan Peratus yaw mengikut sepatutnya dicapai jadual, atau 100% sekiranya Tarikh Penyiapan sudah luput.

kemajuan

sebenar

yang

P =

termasuktempoh Tempoh kontrak, lanjutan masa yang diluluskan dan/atau yang patutdiluluskan.

D =

Tempoh Luputan tarikh penyiapan kerja (tempoh LAD) pada tarikh kerja kemajuan penilaian nilai kosong terakhir, atau Penyiapan sekiranya Tarikh belum luput

membawa tanda (-) dan hendaklah Nilai PKS pencapaian sekiranya ditulis sedemikian kemajuan sebenar pentender dibelakang jadual.

-lO-

r

(cl

Pentender hendaklah dipastikan tidak mempunyai mana prestasinya boleh kerja semasa yang llsakittt dianggap sebagai atau sedang tindakan untuk menghadapi penamatan kerjanya. Sekiranya prestasi pengambilan semasa pentender tiga puluh (30%) peratus atau lebih terkebelakang dari jadual, prestasi kerjanya adalah ditakrifkan sebagai 'sakit'. Sekiranya diketahui atau terdapat bukti-bukti bahawa kerja semasa yang dilaksanakan oleh merupakan \projek sakit' atau pentender pentender sedang menghadapi tindpkan penamatan pengambilan kerj anya, tender berkenaan hendaklah ditolak dan tidak - layak dipertimbangkan.

(d)

Sekiranya kemajuan kerja pentender tTdik sakit tetapi terdapat ulasan dari Pegawai Penguasa atau Penyelia Projek bahawa prestasinya adalah kurang atau tidak memuaskan dari segi kualiti atau pengurusan dan sebagainya, maka prestasinya juga hendaklah dianggap sebagai tidak memuaskan dan pentender yang berkenaan tidak boleh hendaklah juga ditolak dan dipertimbangkan.

W

Sekiranya pentender mempunyai lebih daripada satu kerja semasa, prestasi semasanya hendaklah berasaskan kerja semasa yang mana prestasinya adalah terendah atau yang paling teruk. Sekiranya pentender didapatimenghadapi tindakan penamatan pengambilan kerjanya berhubung dengan pelaksanaan mana-mana kerja semasanya di mana notis untuk tujuan itu telah dikeluarkan terhadapnya, Prestasi Kerja semasanya hendaklah dikira sebagai jsakit' walaupun terdapat kerja semasanya yang lain berjalan lancar.

If)

3.2.2

Bagi pentender-pentender usahasama atau gabungan prestasi kerja semasa hendaklah dianalisa berasaskan kerja-kerja secara yang dilaksanakan oleh setiap ahli gabungan.

Pentender yang didapati gagalmenepati daripada pra-syarat kelayakan di atas diberi pertitibangan.

-11-

salah satu tidak layak

c

4.0

PENILAIAN

PERINGKAT KEDUA

4.1

Penilaian seterusnya pentender yang lulus dengan tender terendah

4.2

Kriteria

- PENENTUAN TENDER YANG PALING

WENGUNTUNGKAN UNTUK DIPERAKUKAN

4.2.1

4.2.2

hanya perlu dibuat ke atas beberapa Penilaian Peringkat Pertama, bermula mengikut turutan Harga Tender Menaik.

Penilaian Kriteria-kriteria tender yang paling

berikutdigunakan menguntungkan

(1)

Harga

(2)

Pengalaman

(3)

Prestasi

(4)

Teknikal Kakitangan yang menyokong harga

Kedudukan

bagimenentukan untuk diperakukan: L

Tender Pentender Rerja

- -

Semasa

atau Faktor-faktor tender.

Lain

Tender

Barga

(1)

Harga tender yang ditawarkan oleh pentenderdengan dibandingkan pentender hendaklah (tidak termasuk Wang Kos Anggaran Jabatan Prima dan Wang Peruntukan Sementara). Anggaran Jabatan hendaklah terlebih dahulu dipastikan kemunasabahannya.

(2)

Berdasarkan perbezaan di antara harga tender tender-tender dengan Anggaran Jabatan. , dalam kategorihendaklah dibahagikan ke kategori seperti berikut :

Keria

.A-

Bancrunan

Peratus perbeeaan di Harga Tender antara dan Anggaran Jabatan -0-0---------------iii-

iiiiv-

~

Melebihi

(+)

15%

c

Status

Perbezaan -0-0------------ Sangat

Tinggi

Melebihi (+) 10% tetapi kurang dari (+) 15%.

- Tinggi

Diantara (-) 13% hingga (+) 10%.

- Munasabtih

Melebihi (-) tetapi tidak melebihi (-)

- Rendah

v- Melebihi

(-) -12-

13% 18%. 18%

- Sangat

Rendah

.u_

5.0

PROSES-PROSES PENIIiAIAN

5.1

Penilaian

Petinukat

5.1.1

diterima daripada sahaja tender-tender Sebaik semak kesempurnaan Jawatankuasa Membuka Tender, tender-tender untuk mempastikan ianya lengkap dan bebas dari segala kecacatan dari segi undang-undang dan kontraktual dan lengkapkan Borang 1 - Analisa Kesempurnaan Tender..

5'.1.2

Semak kecukupan 'maklumat dan dokumen-dokumen yang dikemukakan oleh pentender dan lengkapkan Borang 2 Dokumen - (Wajib). Analisa Kecukupan dan dokumen-dokumen Maklumat-maklumat yang hendaklah dikemukakan 01-q pentender secukupnya semasa mengemukakan tendernya.

5.1.3

Ambil tindakan-tindakan tender bagi menentukan minimum yang diperlukan:

(i)

(ii)

(iii)

. :

5.1.4

Pertama

atas mempunyai

ke

setiap modal

Semak data-data kewangan yang terkandung dalam Borang C dengan data-data dalam Lembaran Bulanan Bank Akaun dan Imbangan, Penyata Laporan Bank/Institusi Kewangan atas kedudukan pentender. Buat analisa awal ke atas kedudukan kewangan pentender dan lengkapkan Borang 3 - Analisa Kecukupan Modal dengan menggunakan tatacara pengiraan sebagaimana diterangkan di perenggan 3.2.1(3) dalam Panduan Penilaian Tender. Tentukan sama'ada jumlah campuran Modal Mudah Cair iaitu jumlah campuran Asset Cair dan baki Kemudahan Kredit pentender sekurang-kurangnya* anggaran Nilai Kerja Pembina 3% daripada (Anggaran Jabatan tolak Wang Kos Prima dan Wang Peruntukan Sementara).

Ambil tindakan-tindakan prestasi kerja semasa

W

berikut pentender

berikut pentender:

bagi

menentukan

diterima daripada Sebaik sahaja tender Jawatankuasa Pembuka Tender, dapatkan maklumat Pegawai kerja semasa pentender daripada Penguasa bagi projek JKR. Untuk tujuan ini Pegawai Penguasa dan Wakil Pegawai Penguasa kepada Pegawai diminta memberi kerjasama prestasi memberi maklumat Penilai untuk Pentender dengan segera apabila diminta dengan mengisi Borang FAl - seperti di Lampiran A kepada Panduan Penilaian Tender dan dihantar dengan mesin Fax. -18-

(ii)

(iii)

(iv)

5.2

Buat analisa prestasi kerja semasa pentender dengan melengkapkan Borang 4 Analisa Data-data Penilaian Prestasi Semasa Status prestasi bagi setiap kerja Pentender. semasa adal;ah seperti yang dilaporkan oleh Pegawai Penguasa dalam Borang FA atau FAl. Tentukan sama ada terdapat mana-mana kerja semasa pentender yang mana kemajuztn sebenar 30% atau lebih yang dicapai tefkebelakang daripada kemajuan yang sepatutnya. dicapai mengikutjadual atas kerja 3mnasa yang prestasinya tidak memuaskan.

5.1.5

Catatkan keputusan Penilaian Peringkat Pertama ini atas Borang 5 - Jadual Keputusan Penilaian Peringkat Pertama.

5.1.6

Senaraikan pentender yang lulus Penilaian Peringkat Pertama mengikut turutan harga menaik atas Borang 6.

penilaian Per- . at Kedua Menuuntunakan Untuk Dipetakukan 5.2.1

.z

Semak data-data dalam Borang F sama ada menyamai dengan Laporan Sulit Penyelia Projek FA bagi setiap kerja atas Borang semasa pentender yang bukan projek JKR.

Penentuan

Tender

Yam

Paling

Tentukan status harga pentender terendah dengan Anggaran Jabatan dan rujuk kepada Lampiran Dl bagi menentukankelayakanpentender. Proses pertimbangan terhadap pentender bergantung kepada status harga berbanding dengan Anggaran Jabatan seperti berikut: (1)

Sekiranva Tinasi (al

Pentender

Terendah

Dalam

Kategori

Sekiranya harga pentender adalah Tinggi, tentukan sama ada harga tender adalah dan besar kompetitif atau tidak tender lebih kemungkinan harga yaw rendah tidak akan diperolehi sekiranya tender dipanggil semula. Perakuan kepada Lembaga Tender -hanyalah boleh dibuat sekiranya harga tender adalah kompetitif dan besar kemungkinan harga tender.yang diperolehi lebih rendah tidak akan sekiranya tender dipanggil semula.

-19-

4

(2)

Sekiranva flunasabah (a)

(3)

(4)

Pentender

Terendah

Dalam

Kateuori adalah dibuat kerja

harga pentender Sekiranya tiada penilaian perlu Munasabah, untuk kriteria pengalaman, prestasi semasa dan kakitangan teknikal.

Sekiranva Bendah

Pentender

Terendah

Dalam

Kateaori

(a)

Sekiranya harga pentender adalah Rendah, mempastikan teruskan penilaian dengan dan mempunyai pengalaman pentender rekod mempunyai .tiada beliau jwa pengalaman yang buruk yang te_rdplpat di Jabatan dengan melengkapkan.Borang 7.

(b)

Seterusnya tentukan prestasi kerja dengan melihat kembali Borang 4.

Cc)

teknikal untuk Analisa 'data kakitangan menentukan penggajian kakitanganteknikal dengan melengkapkan Borang 8.

(d>

Tentukan sama ada pentender mempunyai faktor-faktor lain yang boleh menyokong pentender seperti tendernya harga kilang dan kuari, mempunyai loji, sebagainya.

W

boleh dipertimbangkan Pentender hanya sekiranya pentender mempunyai pengalaman dalam 5 tahun yang lepas dan tiada rekod pengalaman yang buruk, mempunyai prestasi sekiranya atau semasa cemerlang yaw kakitangan mempunyai tidak cemerlang tidak kurang dari ARM yang teknikal sekiranya Walau bagaimanapun ditetapkan. penggajian dalam teknikal kakitangan adalah kurang dari AKM yang pentender tetapi terdapat faktor-faktor ditetapkan, lain yang menyokong harga tendernya, maka kepada diperakukan ini boleh tender Lembaga Tender.

Sekiranva Pentender Sanaat Rendah '. (a)

Terendah

Dalam

semasa

Kateaori

Sekiranya harga tender adalah Sangat 'Rendah, kepastian hendaklah dibuat sama tender keseluruhannya ada harga-harga dan tiada kesilapan adalah kompetitif yang serius telah dibuat dalam pengiraan kategori dalam tender dan statusnya 'marginal'. adalah Sangat Rendah -2o-

c

Sekiranya harga tender tidak kompetitif, maka tender terendah berikutnya hendaklah dipertimbangkan mengikut proses yang sama seperti perenggan 5.2.1 di atas.

(b)

Seterusnya buat penilaian dengan mengisi pengalaman dan kakitangan data-data teknikal dalam Borang 7 dan Borang 8. Rujukan kembali hendaklah dibuat kepada prestasi kerja semasa dalam Borang 4.

(cl

mempunyai Tentukan sama ada pentenher faktor-faktor lain yang boleh meayokong pentender tendernya seperti harga kila-g dan mempunyai loji, kuari, sebagainya.

(d)

Pentender hanya boleh dipertimbangkan pengalaman sekiranya prestasi sekurang-kurang dua projek yang serupa dengan projek yang ditender dalam 5 tahun prestasi yang lepas adalah cemerlang, kerja semasa adalah cemerlang dan beliau juga mempunyai kakitangan teknikal tidak kurang dari AK?4 yang ditetapkan. Walau kakitangan sekiranya bagaimanapun pentender teknikal dalam penggajian adalah kurang dari AXM yang ditetapkan, tetapi terdapat faktor-faktor lain yang menyokong harga tendernya, maka tender kepada Lembaga ini boleh diperakukan Tender.

5.2.2 .

5.2.1 di atas untuk Ulangi' proses beberapa pentender berikutnya yang layak

5.2.3

Bagipentender-pentenderyanglayakdipertimbangkan:

(a)

menentukan diperakui.

kerja pentender Bandingkan tempoh siap terendah yang layak dipertimbangkan dengan had atau Siap Inginan tertinggi julat Tempoh kerja tempoh-tempoh siap penengah yaw tender tempoh siap ditawarkan. Sekiranya dipertimbangkan lebih terendah yang layak panjang dari had tertinggi julat tempoh siap inginan (TSI) atau penengah tempoh siap kerja tidak TSI (sekiranya ditawarkan yaw maka pelarasan ke atas harga ditetapkan) tender hendaklah dibuat ke atas beberapa layak pentender munasabah yaw yaw untuk mengambil kira kesan dipertimbangkan kelambatan penyiapan projek kepada kerajaan. -21-

.

.,.

(b)

Sekiranya tempoh siap tender terendah yang layak dipertimbangkan adalah lebih rendah dari had tertinggi julat Tempoh Siap Inginan (TSI) atau tempoh Penengah, maka tiada pelarasan yang perlu dibuat. Setelah pelarasan harga terendah dibuat, tentukan tender m-3 berdasarkan harga tender terlaras diperakukan Tender untuk disetujuterima kepada Lembaga menguntungkan tender paling sebagai yaw Kerajaan.. Cara pelarasan harga adalah seperti yang dinyatakan dalam perenggan 4.2i.6. s Dalam membuat perakuan ini pastikan bahawa pentender tidak mempunyai beban semasa yang dijangka dapat terlalu banyak' yang - akan menjejaskan prestasinya.

(c)

5.3

8emakan

Arithmetik

5.3.1

5.4

LaBOran

Bagi semua keadaan yang terdapat di atas, semakan arithmetik (setakat yang perlu) seperti yang biasa diamalkan hendaklah dibuat ke atas tender yang bebas bagi mempastikan ia hendak diperakukan daripada kesilapan yang serius. Penilaian

5.4.1

5.5 4,

Carta 5.5.1

Tender

Bagi tujuan satu format seperti di Aliran

Penilaian

penyeragaman laporan penilaian laporan penilaian dicadangkan Lampiran E.

tender, digunakan

Tender

Carta Aliran proses-proses penilaian di atas adalah seperti yang ditunjukkan F.

-22_

yang tersebuk di Lampiran

B - perja

Xeiuruteraan

Awam

Peratus perbezaan di antara Harga Tender dan Anggaran Jabatan ---B----------II---iii-

iiiiv-

Melebihi

(+)

15%

- SangatTinggi

Melebihi (+) 10% tetapi kurang dari (+) 15%. I

- Tinggi

Diantara (-) 13% hingga (+) 10%

- Munas_abah-

Melebihi (-) tetapi tidak melebihi (-)

- Rendah

v- Melebihi

4.2.3

Status Perbezaan ---w------------

(-)

13% 23% 23%

-

Sangat

Rendah

(3)

Penilaian seterusnya tidak dibuat tender-tender yang kategori perbezaan Tinggi atau Munasabah. Sangat Tinggi,

ke atas harganya

(4)

Penilaian seterusnya dibuat ke atas tendertender sekiranya kategori perbezaan harganya (di mana harga Rendah atau Sangat Rendah tendernya kompetitif, tidak terdapat kesilapan yang serius dan status dalam kategori Sangat Rendah adalah 'marginal'). Kriteria-kriteria penilaian seterusnya adalah seperti di bawah ini.

Pengalaman (1)

Untuk melayakkan sesuatu tender Rendah atau Rendah dipertimbangkan, mesti mempunyai pengalaman seperti

yang Sangat pentender berikut :

Pentender .yang harga tendernya Sangat Rendah mesti mempunyai pengalaman dalam menyiapkan sekurang-kurangnya dua projek " yang serupa dengan projek yang ditender dengan cemerlangnya dalam lima tahun yang dianggap lepas. Prestasi pentender projek disiapkan cemerlang sekiranya sebelum tamat tempoh kontrak (termasuk tempoh lanjutan yang diluluskan).

-13-

c

(ii)

4.2.4

Pentender yang harga tendernya Rendah mesti pula pernah menyiapkan satu sekurang-kurangnya projek kerja bangunan atau kejuruteraan awam dengan prestasi yang memuaskan dalam lima tahun yang lepas.

(2)

Bagaimanapun, sekiranya Jabatan yang lepas telah pentender menepati wm perenggan 4.2.3 (1) di atas pengafaman yang buruk maka tidak boleh dipertimbangkan.

(3)

Kerja yang diambilkira juga ada_lah terhad kepada kerja yang dilaksanakan oleh pentender sebagai kontraktor utama dan Sub-kontraktor Yang Dinamakan sahaja. Kerja yang dilaksanakan tidak sebagai sub-kontraktor biasa boleh pengesahan dari diambilkira kecuali ada Pegawai Penguasa atau Kontraktor Utama dan jenis dan skop kerja bersesuaian dengan Kerja ditender. Prestasi pentender pula Yang ditentukan berdasarkan Perakuan Siap Kerja projek yang berkenaan.

Prestasi

Kerja

Kerja semasa disahkan siap

(2)

Prestasi dikategorikan

ii)

(3)

pengalaman mana-mana syarat dalam mempunyai prestasi pentender berkenaan

Semasa

(1)

i)

melalui didapati

ialah kerja pada tarikh

kontrak yam tutup tende+.

kerja. .semasa seperti berikut:

pentender kemajuan jadual

belum akan

Cemerlang

-

peratus melebihi

sebenar

Memuaskan

-

peratus kemajuan sama atau terbelakang dari jadual kurang dari 30% dan tiada kurang memuaskan ulasan dari Pegawai Penguasa atau Jurutera menyelia yang projek.

Penilaian prestasi kerja semasa hendaklah berdasarkan laporan daripada Pegawai Penguasa atau Jurutera yang menyelia projek-projek berkenaan seperti yang dilaporkan dalam Borang FA atau FAl.

-14-

*

4.2.5

Kakitangaa

Teknikal

(1)

ini dinilai berasaskan bilangan Faktor teknikal pentender berbanding kakitangan dengan bilangan Anggaran Keperluan Minimum (AKM) kakitangan teknikal untuk melaksanakan projek yang ditender dengan memuaskan.

(2)

Bilangan AKM kakitangan teknikal bagi sesuatu projek hendaklah ditetapkan sebelum penilaian dibuat. AKM bergantung kepada jenis dan nilai kerja pembina yang terkandungdalam sesuatu projek. Panduan bagi menetapkan AKM adalah seperti di Lampiran Cl.

(3)

'

teknikal diambil kira Kakitangan yaw kepada kategsi iaitu dibahagikan tiga Kategori A, Kategori B dan Kategori C. Pembahagian ini berasaskan disiplin dan/atau kelulusan/kelayakan mereka seperti berikut: Kategori

A

-

Jurutera (Awam, Mekanikal dan Elektrik) bidang pembinaan, Akitek, Juruukur Bahan, ahli-ahli 'Institute Of Building', siswazah dalam bidang Pengurusan Binaan lepasan Universiti Sains universitiMalaysia atau universiti lain yang diiktiraf oleh Kerajaan.

Kategori

B

-

Diploma lepasan Pemegang Universiti Teknologi Malaysia dan Institut Teknologi MARA, Juruteknik lepasan Politeknik lain-lain Ungku Omar dan institutteknologi yang setaraf dalam bidang dengannya, pembinaan dan juga dalam siswazah-siswazah bidang-bidang lain.

Rategori

C

-

-15-

Kakitangan-kakitanganlainyang membantu atau menjalankan tugas pengawasan teknikal seperti tapak bina, kerja kerja di rekabentuk dan ukur-mengukur, sebagainya.

~

(4)

Kakitangan-kakitangan tersebut di atas yang boleh diambil kira hendaklah hanya mereka yang sedang dalam penggajian pentender pada tarikh tutup Tender sahaja termasuk ahli professional yang diambil berkhidmat secara kontrak.

(5)

mengambilkira perbezaan kategori Bagi penggajian kakitangan teknikal dalam pentender, Faktor Penyama 1.00, 0.70 dan 0.50 digunakan masing-masing bagi kategori A, B dan C. Dalam lain perkataan seorang kakitangan kategori C disama nilai sebagai 0.50 orang kakitangan kategori A dan seorang kakitangan kategori B disama nilai sebagai 0.70 orang kakitangan kategori A, dari segi bilangan. - --

4.2.6

Faktor-faktor

Lain

lain boleh Jika terdapat faktor-faktor yaw menyokong harga tender pentender seperti pentender mempunyai loji, kuari, kilang dan sebagainya, maka faktor-faktor tersebut boleh diambilkira. 4.3

Pertimbanuan 4.3.1

Perakuan

Tender

Pada prinsipnya tender yang paling menguntungkan Kerajaan untuk diperakukan kepada Lembaga Tender untuk disetujuterima ialah tender yang terendah lulus penilaian berdasarkan harga tender yang memenuhi kriteria-kriteria Peringkat Pertama, penilaian di atas mengikut panduan di Lampiran Dl dan setelah mengambilkira kriteria-kriteria lain seperti di perenggan 4.3.2 dan 4.3.3. c

4.3.2

Tempoh Siap

U-1

Kterja.

Tempoh siap kerja yang ditender oleh pentender bukanlah dianggap kriteria utama dalam menilai bagaimanapun, Walau keupayaan pentender. sekiranya tempoh siap tender terendah yang layak dipertimbangkan lebih panjang dari had tertinggi julat Tempoh Siap Inginan (TSI) atau siap kerja penengah tempoh-tempoh yaw (sekiranya TSI tidak ditetapkan) ditawarkan maka pelarasan ke atas harga tender hendaklah dibuat ke atas lima tender terendah yang layak kesan mengambilkira untuk dipertimbangkan kelambatan penyiapan projek kepada kerajaan.

-16-

"

(ii)

(iii)

Tender-tender yang telah dilaraskan harganya hendaklah disusun sermla, bermu~u%ua;~;n harga harga mengikut terlaras terendah bagi membolehkan terlaras menaik tender tender yang paling menguntungkan penentuan Xerajaan dibuat.

4.3.3

Beban Kerja

4.3.4

Sekiranya pegawai penilai mendapati bahawa harga tender yang terendah tersebut adalah Sangat Tinggi, perkara-ini hendaklah dinyatakan dengan jelas dalam Laporan Tender dan perakuan yang sewajarnya dengan sebab-sebab yang munasabah hendaklah dibuat kepada Lembaga Tender supaya sama ada:

4.3.5 * .-

Pelarasan Harga Tender dibuat secara menambah sejumlah lima puluh peratus (50%) daripada dan denda Ganti Rugi Tertentu jumlah ditetapkan (LAD) bagi tempoh yang melebihi had atau Penengah julat TSI tertinggi tempoh-tempoh siap kerja yang ditawarkan.

Semaea

Dalam membuatperakuan ini pastikan bahawapentender beban kerja semasa yang terlalu tidak mempunyai menjejaskan dijangka akan dapat banyak yawif prestasinya.

(i)

Meneruskan

penerimaan

(ii)

Tidak menerima semula Tender.

tender

mana-mana

tersebut;

tender

atau

dan mempelawa

Pertimbangan untuk memutuskan salah satu perakuan di atas'hendaklah berasaskan pilihan yang dipercayai paling menguntungkan Xerajaan setelah mengambilkira c masa bagi perlaksanaan kesuntukan atau kelegaan kemungkinan wujudnya pasaran, projek, keadaan dan oleh pentender-pentender mentender pakatan keadaan sebagainya. Baaaimanaoun dalam aDa iua sekalioun. eebaaai satu ~olisi vancf mrlu dipatuhf, oleh peqawai-peaawai penilai menaikut Deraturan penilaian tender ini, Dentender vano tidak lulus penilaian pertama tidak sekali-sekali diDerakukan untuk disetuiuterima.

-17-

..