Paraan sa Pagpasok sa High School

ay kailangang pumasok araw-araw dahil binabase din sa grado ... dahil sa “high school enrollment support fund system”,pero depende ito sa income ng mg...

0 downloads 181 Views 693KB Size
フィリピン語版

とちぎけんばん

栃木県版 2014

Paraan sa Pagpasok sa High School Isinalin sa Iba’t-ibang Wika ภาษาไทย

Português ESPAÑOL

English

Filipino

汉语

‫اُردو‬

Ang mga nilalaman ay base sa mga impormasyon at deyta simula noong nakaraang taon.Ang mga kailangan sa entrance examination ay ipapaskil sa Nobyembre, ng Tochigi Prefectural Board of Education

By Utsunomiya University HANDS Project

Programa プログラム

し ゅさい しゃ

主催者あいさつ,進行の説明 Unang Pagbati, Paunawa

こ うこ うし んが く

高校進学ガイダンス Guidance

き ゅ う けい

休憩 Break

し つ ぎ お うと う

質疑応答 Pagtanong at Pagsagot

そつぎょうせい

た いけん だん

卒業生の体験談 Pagsasalaysay ng mga Estudyante

よ う し

き にゅ う

アンケート用紙の記入 Pagsagot ng Kuwestiyunaryo

へ いか い

閉会のあいさつ Huling-salita

Pg.1

1.The Japanese School System 24 years old

22 Years old

Porsyento ng mga pumapasok sa high school sa taong 2013 ay 98.4 %.

Graduate School 【2-5 Taon】

Let’s think about your future! University 【4-6 Taon 】 Junior College College of 【2 Taon 】 Technology 【5 Taon 】

18 Years old

High School 【 Full-time 3 Taon , Part-time 3-4 Taon Correspondence 4~ 】 15 Years old

Junior High School【3

Upper secondary Training School 【 2-3 Taon 】

Other kinds of School 【 1-3 Taon 】

Taon 】

Kompulsaryong 12 Years oldElementary School【6

Edukasyon

Taon 】

6 Years old

Kindergarten NurseryAng pagkakaiba ng Elementarya, Junior High School at High School

Ang pagpasok sa elementarya at junior high ay kompulsaryong edukasyon. Samantalang ang high school naman ay kailangang pumasok araw-araw dahil binabase din sa grado ng estudyante ang attendance kung kaya’t kailangan mag-aral mabuti.Pagka-graduate sa High School

Pwedeng kumuha ng entrance examination upang makapasok sa napiling university, junior college, vocational school, atbp. Madaling makahanap ng trabaho kung ikaw ay nakapagtapos ng high school dahil marami sa kompanyang hapon ang nangangailangan ng high school graduate. Sa loob ng 3 taon sa high school,importanteng mahasa ang kakayahan upang maging kwalipikado.

Pg.2

2.Uri o klase ng High School Mayroong public high school (Kouritsu-Koko) at private high school(Shiritsu-Koko). Sa public high school,mayroong full time scool, part-time school at correspondence. Sa private high school naman ay full-time lang.. Ang mga sumusunod ay kurso sa high school. Mayroong General course(Futsu-Ka),Vocational course(Senmon-Gakka) at Integrated course (Sogo Gakka). (1) Tungkol sa Full-time school, Part-time school at Correspondence education Full-time School

Part-time School

Correspondence Education (Tsushin-Sei)

(Zennichi-Sei) (Teiji-Sei)(8 schools)

(59 schools) Araw

Lunes - Biyernes

Time at Klase

45 - 50 minutong klase

Araw-araw

Lunes - Biyernes

(2 Schools) Self-study at pagpasok sa klase ng mga ilang beses sa isang

(pang-gabi)

6 ~7 periods

umaga / hapon /

buwan upang mag-aral.

pang-gabing schooling 45, minutong klase

system, 45 minutong

4 – 6 periods, simula

klase, 4 – 6 periods

17:30 Bilang ng taon

3 taon

3 taon o mahigit

General(Gakunen-sei)

General(Tani-sei)

General(Tani-sei)

Vocational (Gakunen-sei)

Vocational

Vocational

Integrated(Tani-sei)

「Industry」

「Commerce」

「Commerce」

(Tani-sei)

para makapagtapos

Mga kurso (Tingnan ang kasunod na pahina)

General(Tani-sei)

(Tani-sei) Iba pa

May school meal

Pang-gabing klase lang ang may school mealGabay sa pagpili ng eskwelahan at kurso (1)Alamin ang interes,kakayahan,talento at personalidad. (2)Alamin ang panganrap, ambisyon at kung anong trabaho ang gusto sa darating na panahon. (3)Alamin kung ano ang gustong matutunan sa high school. (4) Alamin ang mga impormasyon sa eskwelahang gustong pasukin. (5) Pag-aaral ng napiling kurso pagkatapos ng high school

 Pagde-desisiyon ng eskwelahan at kurso Una, alamin sa sarili kung ano ang iyong nagugustuhang kurso,ipaalam sa mga magulang at humingi ng payo sa mga dating guro. Let’s correct useful information as much as possible by attending open campus during the summer or career guidance!

Pg.3

(2) Mga Kurso o Departamento ng Public School sa Tochigi

Pg.3

Ang kurso ay tungkol sa mga general subjects. At maraming general course,ang mga

General (Futsu-ka)

estudyante mula ikalawang baitang ay hahatiin sa 3: Liberal arts/Bunkei,Science at Mathematics at iba pang mga kurso. Ang estudyante ay matuto ng tungkol sa account book,computer business skills, English

Commercial dept.

skills, distribution skills atbp. Ang estudyante ay tuturuan ng tungkol sa makina,electrisidad,arkitektura,computer

Industrial dept.

programming,atbp. Sa pamamagitan ng pag-eekspiremento at laboratoryo. Pag-aaralan dito ang tungkol sa tamang pangangalaga sa agrikultura at

Vocational (senmon)

Agricultural dept.

biotechnology,food chemicals/agricultural civil engineering atbp. Pag-aaralan dito ang tamang pagpa-padami ng isda at iba pang uri ng lamang dagat at

Fisheries dept.

mga isda sa ilog,tamang pagpo-proseso at pagpapa-mahagi. Nag-iisang high school sa Tochigi; Bato high school.

Home economics dept.

tao. Ito ay kurso tungkol sa Matematika at Siyensya. Nag-iisang eskwelahan sa

Science & Math dept.

Tochigi; Oyama high school.

Physical education dept.culture atbp. Sa pamamagitan ng pag-eekspiremento at laboratoryo. Ang estudyante ay matuto ng tamang pangangalaga at pag-iisip sa kapakanan ng

Welfare dept.

Integrated (Sogo-Gakka)

Pag-aaralan dito ang pagdi-desenyo ng damit, life planning, food culture,food nutrition,life

Nakatuon ang pag-aaral sa Sports at pagbutihin ang kakayahan sa sports.; Nag-iisang eskwelahan sa Tochigi; Oyama Minami high school

Ito ay isang “crédit basis class” ang estudyante ang maaring pumili ng subject mula sa mahigit na 110 na subject, ayon sa kanyang kagustuhan at interes.

Halos lahat ng vocational department, kada kurso ang estudyante ay mag-aaral at hahasaing mabuti sa

iba’t – ibang kwalipikasyon.Para sa iba pang detalye tungkol sa mga pribadong eskwelahan basahin/tingnan ang kanilang mga pamphlet.Mayroon ding private correspondence at part-time school.

See next page!

Pg.4

(3) Mga available na Subjects: General (Futsu-ka),Vocational (Senmon-ka),Integrated (Sogo-gakka) General / Futsu-ka

Vocational / Senmon-gakka

Integrated / Sogo-gakka

Ang estudayante ang pumipili ng school kung saan ang mga subject na gusto nilang pag-aralan ay naroon.

【Example】

Geography

General Japanese

/ History

Geography

Civics

Math I

Math

P.E.

Science

English I etc

Health & Physical

Civics

education

Math

Art

Science

Home economics

Art

languages

Commerce Industrial Agriculture Fishery Home economics Welfare Math & Science Foreign languages

Information

Health & Physical education Specialization study / Kadai-Kenkyu

Specialized subjects / Senmon Kyoka

Home economics

Information

Industrial society & Human being 【Example】 「Integrated Arts&Science subjects」 Applied math. Practical English etc. 「Mathematical Sciences subjects」 Experimental Science Applied Biology etc. d 「Humanities & International subjects」 Reading of Classical Japanese Crosscultural understanding etc. 「Environmental lifestyle subjects」 Fashion & Technology Home nursing & welfare etc. 「Information culture subjects」 Voice music Programming etc.

Sentaku-Kamoku / Elective subjects

Foreign

General Subjetcs / Futsu-Kyoka

Health & Physical education

Foreign languges

General Subjetcs / Futsu-Kyoka (major subjects)

/History

Modern social studies

Hisshu-Kamoku / Gensoku-risyu-Kamoku

Japanese

Japanese

Pg.5

3. Tuition Fees (1)Mga bayarin sa pagpasok sa High School Pagkakaiba ng mga bayarin sa public (Ko-ritsu) at private(Shi-ritsu). Public(Ko-ritsu) Course

Full-time

Private(Shi-ritsu)

Part-time(Credit)

Correspondence (Credit)

Full-time (Halimbawa)

Examination

2,200 yen

950 yen

Wala

12,000 yen ~20,000 yen

5,650 yen

2,100 yen

500 yen

100,000 yen~200,000 yen

Uniform,Gym

40,000 yen~

15,000 yen~

Wala

70,000 yen~150,000 yen

clothes,etc

60,000 yen

Facility

Wala

Wala

Wala

100,000 yen~

50,000 yen~

18,000 yen~

500 yen

300,000 yen~

Fee Entrance Fee

Expansion Fee Approximate Total

Magkakaiba ang bayad ng tuition sa bawat private at public high school,sa mga detalye at bagong impormasyon tingnan ang pamplet ng eskwelahan. Ang private at public school ay magkakaiba ang presyo ng uniporme.

✌

Pwedeng magtanung sa mga kaibigang nagtapos sa eskwelahang gustong pasukin.

(2)Taunang bayad Public high school Full-time

Part-time (Credit)

Private high school Correspondence (Credit)

Full-time(Halimbawa)

Tuition Fee

0 yen( Libre o walang bayad.)

300,000 yen~※2

Aklat atbp.

10,000~70,000 yen ( Depende sa eskwelahan at departamento)

Iba pa ※1

130,000 yen~

30,000 yen~

Mahigit sa 10,000 yen

250,000 yen~

Pananghalian

Wala

Depende sa eskwelahan

Wala

Wala

※1 PTA membership dues, student council fee, educational improving fee atbp.Lahat ng ito ay depende sa eskwelahan.Marami sa mga eskwelahang ito,simula 1st yr. ng bata ay ineenganyong mag-ipon para sa school trip. ※2 Sa tuition fee ng private high school, simula 2010,bawat estudyante ay bibigyan ng 9,900yen kada buwan(118,800yen/taon)dahil sa “high school enrollment support fund system”,pero depende ito sa income ng mga magulang,ang estudyante ay pwedeng makatanggap ng higit pa sa nasabing halaga.

Pg.6

(3)Iba’t ibang bayarin *Club activity Fee Kung mapabilang ang estudyante sa isang club siya ay inaasahang magbabayad/bibili ng uniporme,game fee atbp.

*Transportation Fee Kung malayo ang tirahan sa eskwelahan maaaring gamitin ang mga pampublikong transportasyon. Kung ang estudyante ay gumagamit ng tren papuntang eskwelahan sya ay kinakailangang kumuha ng “commuter’s pass”

(4)Kung may problemang pinansyal sa pag-aaral *Pagbibigay ng Iskolar ito ay isang sistemang pautang para sa mga estudyanteng gustong mag-aral pero may problemang pinansyal.

Maraming klase ng scholarship program na pwedeng makuha gaya ng: scholarship mula sa gobyerno at mga pribadong sektor.Ang ibang scholarship program ay kailangan bayaran sa panahong ang estudyante ay may sarili ng kita o trabaho.Ibinibigay ang scholarship base sa grado ng estudyante at depende sa kinikita ng mga magulang.Sa mga gustong mag-apply,kailangang ihanda ang mga papeles na kakailangananin.Ang mga interesadong estudyante ay pwedeng makipag-ugnayan sa junior high school teachers o sa high school teachers,kapag nakapasok na sa eskwelahan.

4. Entrance Examination Para makapasok sa high school kailangang kumuha ng entrance examination.Ang tawag dito ay “Nyugaku-sha senbatsu” o “Nyu-shi”.May mga alituntunin sa pagkuha ng Entrance examination.

Pg.7

(1)Mga uri ng Entrance Examination

General selection/ Ippan-senbatsu

Kwalipikasyon

Examination

Nagtapos o magtatapossa Japanese Jr. H.S. o foreigner na nag- aral

Gakuryoku-Kensa (5 Subjects). ②

sa Japan ng 9 na taon.

Tokusyoku-senbatsu

Ang kabuuan ng examination ay base sa written examination/

Student information sheet/ Chosa-sho (school grade,club activity atbp.) Ang ibang school ang exam ay may kasamang interview.

Nagtapos o magtataposStudent information sheet/ Chosa-sho.

sa Japanese Jr. H.S. oStatement of purpose Shigan-riyu-sho

foreigner na nag- aralInterview/ Mensetsu

sa Japan ng 9 na taon.Short essay/ Sakubun, shoronbun or schoo’s original exam.

Kailangang tapusin ang high school.

Special Examination para sa

A Special

Hanggang 3 taong

Ang kabuuan ng examination ay base sa Interview / Mensetsu,Student

selection

pamamalagi sa Japan

Information Sheet/ Cho-sa sho. Gayun pa man ang ibang school ay nagbibigay

examination

ng Written examination / Gakuryoku-kensa and Essay / Sakubun.

Returnee

. Written Examination / Gakuryoku-kensa , Student Information Sheet /

Student at Student

B Special

from

Examination

overseasKaparehas ng A

Chosa-sho, Essay / Sakubun at Interview / Mensetsu. Tungkol sa Written

Special selection

Examination, may 3 subjetcs,Japanese,Math and English.

examination

When you want to take the Returnee Student/ Student from overseas special Examination, please seek advice from your homeroom teacher.

Pagkakaiba ng public at private high school.

Public

Maaari lang mag-apply ang estudyante sa isang public high school na full-time.(Lahat ng public high school ay

high

nagbibigay ng Entrance examination sa parehas ng araw)maliban sa part-time at correspondence course.Kung

school

makapasa ang estudyante ay pwede ng pumasok kung may sapat na dahilan.

Private high school

Kahit ilang private na eskwelahan ay pwedeng kumuha ng entrance examination ang estudyante.(depende sa eskwelahan ang araw ng eksaminasyun) Exclusive Acceptance /

Kapag makapasa sa eskwelahang inaplayan,dapat pumasok doon. Hindi na

Tangan

maaring mag-apply sa public high school.

Multiple Acceptance /

Kahit nakapasa na kayo sa private high school, maaari kayong kumuha ng Entrance examination sa public high school.Kapag nakapasa na kayo sa public high school,dapat kayong pumasok doon.

Heigan

*Kung ang estudyante ay may magandang record at mataas na grado sa sports o academic,may tyansa siyang kumuha ng entrance examination para sa scholarship.Ito ay katumbas ng ‘’exclusive acceptance.(kung makapasa ang estudyante ay pwede syang ma-libre o mabawasan ang bayad sa eskwela).

Pg.8

(2)Schedule hanggang Mag-entrance Examination Kalendaryo Nobyembre

3 paraan(estudyante,magulang at guro)panayam,kosultasyun at pagdedesisyun sa pagpili ng high school.

 Let’s make a decision the school you want to apply by discussing with your teachers and your parents. Disyembre Aplikasyon para sa”referral selection”sa Aplikasyon para sa “general selection” sa private high school Enero

private high school

Entrance examination sa Private high school”recommendation-based”

Entrance examination sa Private high school “general selection” Pagpapahayag ng resulta ng general selection entrance examination sa private high school(depende sa eskwelahan,merong second application) Pebrero

Pagpapahayag ng resulta ng recommendation-based examination sa private high school

Aplikasyon para saTokushoku senbatsu sa public high school. (Jan. 29-30 until 3pm ) Entrance exam sa public high school Tokushoku senbatsu( Peb. 5-6)

Aplikasyon para sa “general selection” sa public full-time ( Peb. 18 – 19 hanggang tanghali )

Pagpapahayag ng resulta ng referral entrance examination sa public high school. ( Peb. 12)

Aplikasyon ng ‘’special selection’’ sa flex high school ( Peb. 23 – 24 hanggang tanghali ) Marso

Entrance examination sa public full-time ‘’general selection’’ at flex high school “special selection” ( Mar. 5) Pagpapahayag ng resulta ng general selection entrance examination sa public full-time at special l selection sa flex high school. ( Mar. 11 )Aplikasyon para sa part-time high school. ( Mar. 11 – 13 hanggang tanghali ) Entrance examination sa public part –time high school ( Mar. 17 ) Pagpapahayag ng resulta ng referral entrance examination sa private high school ( Mar. 20 )

Kung makapasa.. Ang estudyante ay pwedeng bumalik sa elementary at junior high school kahit na sya ay huminto sa kalagitnaan ng school-year,ito ay hindi pwedeng gawin sa high school.Kung ang estudyante ay may problema,dapat na lumapit at kausapin ang homeroom teacher,teacher sa junior high school atbp.