Pencerahan Pendidikan Islam PT3

hukum hukum dan alas an Perbezaan. ... ibadat/syara t wajib dan masa Perkara yang mesti dipatuhi dalam ibadat Syarat sah: sah atau tidak sesuatu perbu...

0 downloads 104 Views 1MB Size
Pencerahan Pendidikan Islam PT3 2014

BAHAN EDARAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN BAHAN TUDINGAN PENDIDIKAN ISLAM PT3 2014

Isi kandungan 1. Pembahagian Markah dalam peperiksaan Pendidikan Islam; BAHAGIAN A: 20 MARKAH BAHAGIAN B : 70 MARKAH BAHAGIAN C: 10 MARKAH 2. Kandungan Item 3. Kunci kata tugas dalam Item 4. Stem dan Kandungannya 5. Terangkan , Huraikan dan Jelaskan 6. Soalan Perbezaan 7. Tokoh 8. Ayat dan Hadis Kefahaman serta soalan Pengajaran 9. Menjawikan 10. Hafazan

2

Hjh Badriyah Shaikh Ahmad 2014

Pencerahan Pendidikan Islam PT3 2014 1.PEMARKAHAN DALAM PEPERIKSAAN PENDIDIKAN ISLAM PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 PEMARKAHAN DALAM PEPERIKSAAN PENDIDIKAN ISLAM 45/1 S 1

BAHAGIAN A TILAWAH Kbat: 4/2 M

2

HADIS

Kbat: 4 /2M

MARKAH BAHAGIAN A

MARK 10

S 3

AQIDAH

BAHAGIAN B Kbat: 8M/10M

10

4

IBADAT

Kbat: 8 M

20

20

5

SIRAH DAN TOKOH

Kbat: 4/2 M

10

6

ADAB

Kbat: 8 M

MARKAH BAHAGIAN B S

BAHAGIAN C

7

AYAT HAFAZAN DAN MENJAWIKAN

10

KBAT: 40 MARKAH

MARKAH BAHAGIAN C

10

JUMLAH MARKAH KESELURUHAN

MARK 20

20 70

MARK

100

KANDUNGAN SEMASA MEMBINA SOALAN KATA TUGAS

Apakah Nyatakan Siapakah Dimanakah Berapakah Terangkan Huraikan Jelaskan Senaraikan Bagaimana kah

BERAPA/ KEHENDAK SOALAN

Satu dua Tiga empat

STEM Pengertian/maksud/taarif Ciri/tanda/sifat faktor/Punca/sebab kesan/akibat hikmah/kebaikan/kepentingan Usaha /peranan /cara / langkah atasi/ bendung/ tangani contoh rukun syarat wajib syarat sah perkara wajib hukum hukum dan alas an Perbezaan. Punca berlaku / faktor / sebab berlaku Cara mengatasi / mencegah / menanggani / membasmi / membanteras / usaha membendung Usaha memiliki / usaha menjauhi / usaha menjadikan ( diri pelajar ) Kepentingan Hujjah / bukti

1.

1. 2. 3. 4.

KEPADA SIAPA

Individu Sosial Masyarakat/ negara Masalah

BERDASARKAN TAJUK

Tajuk dalam sukatan pelajaran tingkatan 1,2 dan 3

TEKNIK MENJAWAB BERDASARKAN BENTUK SOALAN / KATA KUNCI SOALAN SUBJEKTIF . BENTUK SOALAN KERTAS BIDANG Pengertian. Perbezaan. 1. Ayat Kefahaman Bahagian A Permasalahan hukum. 2.Hadis Kefahaman Punca berlaku / faktor / sebab berlaku Soalan 3

Hjh Badriyah Shaikh Ahmad 2014

Pencerahan Pendidikan Islam PT3 2014 5.

Cara mengatasi / mencegah / menanggani / membasmi / membanteras / usaha membendung 6. Usaha memiliki / usaha menjauhi / usaha menjadikan ( diri pelajar ) 7. Kebaikan / hikmah suruhan 8. Kepentingan 9. Akibat buruk / mengapa dilarang / hikmat larangan 10. Hujjah / bukti 11. Menyusun potongan ayat dan menjawikan

1 dan 2 Bahagian B Soalan 3,4,5 dan 6

3. Akidah 4. Ibadat 5. Sirah dan Tokoh 6. Adab dan Akhlak

Bahagian C Soalan 7

Kemahiran Ayat Hafazan dan menjawikan (10m)

1. KUNCI KATA TUGAS ITEM NO

1

KATA TUGAS Apakah

JAWAPAN YG DIKEHENDAKI Soalan ini berkisar tentang definisi/ memberikan maklumat yang khusus/spesifik

CONTOH

JAWAPAN

Apakah maksud tawakkal

Berserah diri kepada Allah/ SWT setelah berusaha/

Berselawat kepada baginda Sentiasa bercakap benar Suka menolong kawan Sentiasa membri salam Menunaikan solat Menghormati orang tua Berpakaian menutup aurat Saidina Abu Bakar al-Siddiq

2

Nyatakan/ Berikan/ senaraikan

Memberi jawapan dalam bentuk fakta/point kecuali item definisi dan perbezaan . -Menyatakan beberapa fakta

-Nyatakan dua amalan yang menunjukkan anda mencintai Rasulullah SAW

3

Siapakah

Mengenalpasti individu tertentu

4

Dimanakah

Soalan berkisar kepada tempat

5

Berapakah

Soalan berkisar kepada bilangan

Siapakah antara Khulafa’alRasyidin yang memerangi nabi palsu sebaik sahaja dilantik menjadi khalifah Dimanakah Fatimah al-Zahrah dilahirkan Berapakah bilangan rakaat bagi solat maghrib Terangkan dua hikmah bertawakkal

6

Terangkan/ Huraikan

Jawapan anda hendaklah ditulis secara terperinci (mengandungi subjek dan predikat iaitu; [ Ayat DUA lapis] • Isi dan sokongan • Isi dan penjelasan

4

Hjh Badriyah Shaikh Ahmad 2014

-Mekah al-Mukarramah

3 rakaat Melahirkan keyakinan dan keimanan /keoada Qada dan Qadar Allah Berusaha bersungguh-sungguh seperti emngulangkaji pelajaran Tidak kecewa /apabila gagal dalam pelajaran

Pencerahan Pendidikan Islam PT3 2014 NO

7

KATA TUGAS

Jelaskan

JAWAPAN YG DIKEHENDAKI • Isi dan sebab • Isi dan contoh Huraian ialah keterangan nyang ditulis dengan kata sendi penyambung ayat Agar/ supaya/ kerana / contoh/ seperti / dengan/ untuk Memerlukan jawapan yang panjang/dalam bentuk ayat tetapi tidak perlu huraian

CONTOH

JAWAPAN

Huraikan dua adab berucap yang patut anda lakukan

Jelaskan dua usaha yang perlu dilakukan sekiranya sesuatu yang anda lakukan menemui kegagalan

Bercakap dengan lemah lembut Memohon maaf jika terkasar Mengakhiri ucapan denganselawat dan memuji Allah Menyampaikan maklumat dengan jelas dan tersusun

Terus berusaha bersungguhsungguh untuk mencapai kecemerlangan Banyak bersabar dalam menempuh dugaan hidup

Tidak berputus asa seperti Rajin berdoa kepada Allah SWT Muhasabah diri seperti Beristighfar dan berzikir KERANA mendapat ganjaran pahala/ ganjaran syurga KERANA dapatmelahirkan individu yang berilmu, beramal serta berfikiran positif KERANA melahirkan individu yang taat perintah Allah

8

Mengapa kah

Calon perlu menjelaskan SEBAB

Mengapakah umat Islamdituntut melaksanakan amalan fardhu ain?.

9

Bagaimana kah

Memperihalkan/ memberikan penerangan tentang CARA/KAEDAH/ LANGKAH/ KEJADIAN. JAWAPAN: PERBUATAN

Bagaimanakah • Melalui aktiviti tersebut pelajar aktiviti gotong saling bantu membantu/berkenalroyong di sekolah kenalan/berkasih sayang/perihatin boleh mengeratkan diantara mereka silturrahim dalam kalangan pelajar

[Beribadat dengan kusyuk] 10

Cadangkan

Memerlukan jawapan kepada perbuatan dan bukan pernyataan atau sifat

Cadangkan dua • Dua cara….. cara untuk • membentuk masalah ponteng dikalangan pelajar sekolah

2. PENGENALAN STEM DAN CARA MENJAWAB NO

1

ITEM CARA MENJAWAB PENGERTIAN - Merupakan satu struktur AYAT LENGKAP yang merangkumi beberapa isi. - Buat dalam bentuk ayat lengkap/ BUKAN MENYENARAIKAN ISI. - Boleh menggunakan ayat sendiri. - Boleh menggunakan contoh situasi. 5

Hjh Badriyah Shaikh Ahmad 2014

CONTOH Apakah maksud tawakkal ? Jawapan; Berserah diri kepada Allah SWT/ setelah berusaha/ X TAWAKKAL ialah : - Berserah diri kepada Allah

Pencerahan Pendidikan Islam PT3 2014 NO

ITEM

CARA MENJAWAB

CONTOH - setelah berusaha/

Hari Qiamat Satu Kebenaran PENGERTIAN / TAKRIF / MAKSUD : SATU STRUKTUR AYAT LENGKAP YANG MENGANDUNGI BEBERAPA ISI

MAHSYAR: Tempat perhimpunan agung /bagi seluruh makhluk di akhirat/ setelah dibangkitkan /selepas dihidupkan semula/

QIAMAT AL-HISAB : Hari berlaku Perhitungan kehancuran amalan seluruh alam manusia di /dan diikuti dunia sama dengan manusia ada baik dibangkitkan atau jahat semula/ SYURGA: AL-SIRAT: Suatu tempat yang dipenuhi Titian yang dengan nikmat yang merentang di atas disediakan oleh Allah swt neraka menuju ke untuk hamba-hambaNya yang syurga 1. Terangkan pengertian bersuci beriman dan beramal soleh mereka dibangkitkan 2. Apakah yang dimaksudkan denganselepas Wudu’ semula pada hari akhirat 3. Nyatakan takrif Tayammum

4. 5.

AL-MIZAN: Neraca atau penimbang. Semua amalan dijumlahkan dalam bentuk jirim dan diletakkan di atas NERAKA: al-Mizan Tempat balasan siksa yang disediakan oleh Allah swt kepada orang kafir dan orang yang melakukan dosa

Jelaskan erti Istinjak Jelaskan perbezaan antara sertu dan samak BERSUCI ASAS KEBERSIHAN

BERSUCI :Membersihkan diri pakaian dan tempat daripada hadas dan najis ISTINJAK: Perbuatan membersihkan qubul dan dubur selepas buang air kecil dan air besar dengan menggunakan alat tertentu Soalan :

WUDU’: Perbuatan membasuh atau menyapu anggota badan yang tertentu dimulai dengan niat kerana Allah swt SAMAK: Menyuci kulit binatang selain kulit daripada kulit anjing dan babi dengan Mahsyar . cara tertentu

SERTU: TAYAMMUM: Membersihkan Menyapu debu najis mughallazah tanah yang suci dengan ke muka dan menggunkan air kedua –dua belah mutlak sebanyak tangan hingga ke tujuh kali. Satu siku dengan basuhan syarat-syarat daripadanya tertentu di sertai dengan air dengan niat MANDI: bercampur tanah Meratakan air ke seluruh badan dengan niat

1. Terangkan pengertian 2 x 1 markah = 2 markah 2. Apakah yang dimaksudkan dengan Qiamat? 4 x 1/2 markah= 2 markah) 3. Nyatakan takrif al-Hisab 4. Jelaskan erti Al-Mizan 5. Nyatakan pengertian syurga dan neraka. SOALAN : 1. Minum arak/Bidaah Dhalalah merupakan salah satu perkara yang merosakkan iman. aMengapakah ianya berlaku ? bTerangkan faktor-faktor yang mendorong manusia melakukannya. cApakah punca-punca yang menyebabkan manusia terjerumus dengannya. dHuraikan sebab-sebab yang menyebabkan manusia terlibat dengannya. 6

Hjh Badriyah Shaikh Ahmad 2014

Pencerahan Pendidikan Islam PT3 2014 e-

NO

Mengapakah amalan ini sukar dihapuskan ?

ITEM

CARA MENJAWAB

2

SYARAT WAJIB

- Syarat bagi orang yang

3

SYARAT SAH /RUKUN/ PERKARA WAJIB

Perkara yang mesti dipatuhi dalam ibadat

4

Merujuk kepada ibadat/syara t wajib dan masa CONTOH

7

melakukan sesuatu ibadat

Syarat sah: sah atau tidak sesuatu perbuatan itu semasa sedang melakukan ibadat tersebut terutama dalam melakukan RUKUN sesuatu ibadat BENDA ATAU PERKARA ATAU PERBUATAN

Hjh Badriyah Shaikh Ahmad 2014

CONTOH Nyatakan syarat wajib puasa - Islam: orang kafir…….. - Berakal - Baligh - Merdeka berkemampuan Rukun Solat - Penyembelih - Binatang yang disembelih - Orang yang disembelih

Nyatakan dua syarat sah ibadat solat - dilakukan pada 1 syawal hingga 10 hb Zulhijjah - Sempuna rukun haji dan perkara wajib haji

Nyatakan dua contoh perbuatan menderhaka kepada ibubapa Terangkan dua contoh ketegasan Khalifah Umar al-Khattab dalam pemerintahannya - menghukum sebat ke atas peminum arak/laksana hudud - menghentikan pegawai yang kurang cekap

Pencerahan Pendidikan Islam PT3 2014 NO

5

ITEM

FAKTOR/ SEBAB/ PUNCA

CARA MENJAWAB

Merupakan PUNCA atau PENYEBAB berlakunya

CONTOH Jelaskan dua punca manusia boleh terjerumus kepada perbuatan dosa - tiada didikan agama yang sempurna/jahil - lemah iman/ iman tidak mantap - terpengaruh dengan rakan yang jahat - ingin hidup bebas tanpa batasan agama - sikap angkuh dan sombong kerana harta dan pangkat - kehidupan miskin menyebabkan seseorang buat apa sahaja - dorongan nafsu ammarah - tiada tindakan tegas dari undang-undang - kemewahan yang melimpah ruah menyebabkan seseorang tidak bersyukur - memandang ringan dengan peringatan Allah SWT

Sebab,faktor,punca [Huraikan , Terangkan] Terangkan dan huraikan Ingin mencuba untuk menunjukkan kehebatan Membelakangkan al-Quran kerana tidak membaca almereka masing-masing Quran / tidak mengamalkan isi kandungan al-Quran Lemah iman / tipis iman/tidak takut pd Allah Menderhaka kepada ibubapa kerana tidak mentatinya swt kerana tidak menghayati ajaran Islam Kurang amalankerana tidak melakukan amalan Sering melakukan maksiat, kerana melakukan wajib/malas larangan Allah Kurang didikan agama kerana tidak mahu Pengaruh kawan/media/persekitaran /luar yg negatif belajar atau mencari ilmu Kurang kasih sayang kerana ibubapa sibuk Jahil /Cetek pengetahuan agama, kerana tidak belajar secara mendalam Tiada penguatkuasa undang-undang menyebabkan negara huru-hara Hukuman ringan menyebabkan mereka melanggar peraturan Tidak ikut undang-undang Islam,negara tidak aman

Hasutan nafsu/pengaruh hawa nafsu kerana godaan syaitan/tiada kekuatan iman Desakan hidup kerana tamak kemewahan

Masyarakat tidak prihatin, kerana mereka mementingkan diri sendiri Kurang kasih sayang disebabkan kesibukan ibubapa bekerja

Faktor kemiskinan kerana tidak berusaha/malas/tidak bersyukur

Tidak melakukan amal ibadat kerana mereka menunjukkan kehebatan

CONTOH SOALAN

Punca anak-anak menderhaka kepada ibu bapa? Mereka tidak mendapat didikan agama yang sempurna sejak kecil Mereka tidak beriman dan bertaqwa kepada Allah Ibubapa tidak mengawal tingkahlaku buruk anak-anak itu Mereka terpengaruh dengan budaya liar yang bertentangan dengan ajaran Islam 8

Hjh Badriyah Shaikh Ahmad 2014

Pencerahan Pendidikan Islam PT3 2014 Ibu bapa mungkin menunjukkan tingkah laku yang tidak baik kepada anak-anak mereka

Perhatian; Terangkan dan huraikan jawapan mesti ada subjek/prediket Supaya, agar. Untuk, supaya, Jawapan 2 lapis; contoh, seperti ,sebab, kerana 1……………………………. 2……………………………

SOALAN : 1. Mengapakan Islam melarang keras amalan –amalan berkenaan ? 2. Jelaskan implikasi buruk yang akan menimpa individu dan masyarakat. 3. Terangkan tiga kesan buruk amalan berkenaan. 4. Nyatakan bahaya amalan khurafat kepada individu dan masyarakat. Kesan/Akibat fasiq terhadap diri  Rosak iman/lemah/ dosa besar/ contoh  Allah murka/tidak dapat keredaan Allah swt contoh  Ibadat sia-sia/ibadat tidak diterima contoh  Lalai mengerjakan ibadat contoh  Kurang melakukan kebajikan contoh  Rosak akhlak kerana  Memutuskan silaturrahim contoh  Menjatuhkan maruah diri contoh  Dikenakan hukuman/neraka contoh  Dikeji masyarakat seperti  Tidak boleh jadi saksi nikah/wali nikah seperti..  dimasukkan ke dalam neraka kerana

    

Kesan sifat mazmumah terhadap masyarakat/indidvidu /negara/agama Masyarakat yang dibenci Allah Berada dalam perpecahan dan permusuhan Masyarakat tidak akan maju dan makmur Masyarakat lain tidak akan menghormati Melahirkan masyarakat yang malas

Terpesong akidah kerana mengamalkan ajaran yang bertentangan dengan syarak/ajaran sesat

Dipulaukan kerana melakukan kerosakkan/vandalism

Iman rosak kerana melanggar perintah Allah swt

berlaku pergaduhan kerana tiada perpaduan/masyarakat tidak bersatu padu keluarga porak peranda, tiada keharmonian kerana ibubapa tidak bertanggungjawab berlaku gejala maksiat kerana tidak ikut ajaran Islam huru-hara / perpecahan kerana tiada persefahaman

Maruah tercemar kerana dibenci atau dipinggirkan oleh masyarakat Dilaknat Allah Dipulau/dibenci manusia kerana melakukan maksiat/laranagn Allah swt Tidak diberkati dan akan diberi azab ang pedih di neraka

9

Hjh Badriyah Shaikh Ahmad 2014

Pencerahan Pendidikan Islam PT3 2014 Contoh soalan berkenaan: Murid ponteng kelas BIL AKIBAT/HUKUMAN KESAN PADA DIRI SENDIRI/kesan PADANYA/jangka pendek jauh/jangka panjang 1 Digantung sekolah Tercicir pelajaran 2 Disebat/dirotan Dibenci rakan sebaya 3 Hantar surat amaran Hidup susah 4 Guru marah Hidup merempat Tidak mendapat keberkatan Allah SWT Anak derhaka Allah murka dan ibu bapa kecewa

3. (SOALAN) LARANGAN/AKIBAT : (JAWAPAN) ISI NEGATIF LANGKAH ATASI / BENDUNG /BASMI/ PERANAN/ACTION PERLU DILAKUKAN

KATA TUGAS : MEMBENDUNG/ MEMBANTERAS/ MEMBASMI /MENGATASI /MENCEGAH /MENJAUHI SOALAN : 1. Apakah langkah-langkah berkesan bagi menangani gejala penyalahgunaan dadah dikalangan remaja? 2. Nyatakan tiga cara bagi membendung gejala berkenaan. 3. Terangkan tiga usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan bagi mencegah berleluasanya penyalahgunaan dadah dikalangan remaja. 4. Huraikan tiga langkah yang patut anda lakukan bagi menjauhi diri dari terlibat dengan gejala berkenaan. i. Cara menyuburkan Ibadat khusus

o o o o

Membanyakkan solat sunat Membanyakkan menbaca al-Quran Membanyakkan puasa sunat Kyusuk dalam solat ii. Cara menyuburkan Ibadat Umum

o o o o o

bersedekah membantu fakir miskin menjaga kebersihan persekitaran aktiviti mencegah kemungkaran Aktiviti amal kebajikan iii. Langkah-langkah utk mengatasi sesuatu masalah perbuatan buruk o Pihak tertentu seperti imam,para ulama seharusnya tidak jemu menyampaikan dakwah supaya mereka menjadi orang beriman o Hukuman lebih berat seharusnya dikenakan ke atas o mereka supaya dapat memberi pengajaran kepada masyarkat o Media massa seperti surat khabar, radio hendaklah o memainkan peranan ke arah membentuk akhlak manusia o Aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan kemuliaan o peribadi seperti khemah ibadat, qiamullail hendaklah diadakan 4. HIKMAT LARANGAN/ HIKMAT SURUHAN /FADILAT /FAEDAH/ KEBAIKAN/ KESAN POSITIF SOALAN : 1. Jelaskan hikmat pengharaman arak dan dadah . 2. Nyatakan hikmat Islam melarang umatnya menderhaka kepada ibubapa. 10

Hjh Badriyah Shaikh Ahmad 2014

Pencerahan Pendidikan Islam PT3 2014 (SOALAN) HIKMAT /FAEDAH /KEBAIKAN/ KELEBIHAN /KESAN POSITIF : (JAWAPAN) ISI POSITIF)

Hikmat meneroka/mengkaji kejadian alam  mengukuhkan iman kepada Allah swt/meningkatkan iman  tidak melakukan pembaziran  menjadi org bersykur  menambah ilmu  menjauhkan diri dari kerosakan  meningkatkan ilmu dapat memanfaatkan sumber alam semula jadi Hikmat mengkaji kejadian alam  mengukuhkan iman kepada Allah swt/meningkatkan iman  tidak melakukan pembaziran  menjadi org bersykur  menambah ilmu  menjauhkan diri dari kerosakan  meningkatkan ilmu dapat memanfaatkan sumber alam semula jadi Perhatian; Ayat tidak boleh dimulai dengan ALLAH /RASUL dsbnya

5. SOALAN PENGAJARAN 1. SUBJEK 2. PREDIKET 3. KESAN MORAL AYAT/HADIS SUBJEK

Orang Islam/Orang Beriman/manusia/orang bertaqwa/orang mukmin

PREDIKET

KESAN

hendaklah melakukan perintah Allah/tidak melakukan kezaliman/

6. SEBAB ISLAM SURUH : POSITIF Jadi tabah Iman kuat Akan berjaya Allah bantu Allah reda

[Supaya , agar, kerana, sebab, seperti, untuk, ] mereka diredhai/mendapat rahmat Allah/tenang jiwa/diberkati/masuk syurga Sebab Islam suruh sabar individu Jadi tabah untuk hadapi cabaran Capai kejayaan dalam pekerjaan Dapat pertolongan Allah swt Tidak mudah dihasut iblis dapat pahala Menguatkan iman Tanda reda taqdir Allah swt

7. SEBAB ISLAM LARANG - KHUSUS UNTUK PERKARA TERSEBUT Sebab Islam larang sombong individu Masyarakat benci Allah/Rasul benci Tidak dapat bantuan Jadi sahabat iblis/syaitan Putus silaturrahim Punca pergaduhan 8. TOKOH NAMA __________________ 11

Hjh Badriyah Shaikh Ahmad 2014

Pencerahan Pendidikan Islam PT3 2014

Riwayat Hidup : -Nama sebenar ______________ -Dilahir pada _______________ Di ____________________ -Berketurunan ______________/ bapanya ___________________ -Meninggal dunia pada ________ usia ____________ di ________

Sifat Peribadi : (umum) - Kuat beribadat - Mentaati ibubapa - Menghormati guru - Gigih berusaha - Berani menegakkan kebenaran - Tekun dan rajin - Sabar menghadapi dugaan

Pendidikan : - Pendidikan awal Guru ______________ Ilmu ______________ - Pendidikan lanjutan : Guru _______________ Ilmu Akademik _________ Ilmu Agama ____________ Tempat belajar__________

Sumbangan : ( jasa) - Karya /penulisan: Akademik ____________ Agama ______________ - Perkhidmatan Pensyarah ___________ ___________________ Idea dan pemikiran

Keistimewaan: ( bukti / peristiwa) - kewarakan - ketegasan menegakkan hokum - kegigihan menuntut ilmu - kehebatan berhujjah - keunggulan peribadi

Kesan Sumbangan : - Karya dijadikan sumber rujukan di IPT dalam dan luar negara. - Karya diterjemahkan ke dalam Bahasa asing - Idea dan pemikiran diteruskan oleh generasi 9. Soalan yang berkaitan dengan sifat/ciri seseorang seperti: berikutnya

i. Orang fasik terhadap diri Tinggalkan perkara fardhu tanpa uzur Tidak takut melakukan kemungkaran Mengamalkan sifata-sifat org munafik Cuai mengerjakan ibadat Mengekalkan dosa-dosa kecil Tidak melaksanakan peraturan syarak dalam kehidupan

ii. Beriman/Menjamin kemuliaan Akhlah/ taat tekun beribadat menepati janji menghormati ulamak tabah tawakkal bertanggngjawab bersih dan kemas diri toleransi adil sabar/tenang bersyukur sentiasa beribadat menuntut ilmu

10. SOALAN PERBEZAAN

- perlu nyatakan beza bagi kedua-dua pihak - perbezaan dinyatakan SOLAT JUMAAT secara berpasangan - sebaiknya dipamerkan Pada jumaat dalam hari bentuk jadual dalam

waktu zohor Dua rakaat sahaja

§Jika sebelah sahaja betul, beri 1 markah. §Jika tulis sebelah sahaja, Nyatakan perbezaan di antara solat tiada markah. jumaat dan solat zohor. §Perkataan sedekah pada orang kaya – tidak PERKARA SOLAT ZOHOR diterima.

Contohnya :

Waktu/hari/masa Rakaat

Setiap hari pada waktu zohor Empat rakaat

Ada Khutbah

Khutban

Tidak ada khutbah

Wajib ke atas lelaki

Hukum

Wajib ke atas lelkai dan

12

Hjh Badriyah Shaikh Ahmad 2014

Pencerahan Pendidikan Islam PT3 2014 sahaja Wajib berjemaah Di Masjid sahaja NO

11

NO

12

ITEM

SOALAN PERMASALA HAN HUKUM

berjemaah Tempat CARA MENJAWAB

Satu hukum MESTI menggunakan ISTILAH SYARAK Cth : sah / tidak sah / batal /haram/ halal/wajib/sunat / makruh / harus sahaja.

PENGENALAN ITEM DAN CARA ITEM CARA MENJAWAB PENGERTIAN - PENGERTIAN POTONGAN AYAT ATAU HADIS - MAKSUD POTONGAN AYAT ATAU HADIS

13

PENGAJARAN

perempuan Bersendirian dan berjemaah Di mana sahaja

- Penghayatan daripada kefahaman ayat atau hadis - Hendaklah dinyatakan dalam bentyuk ayat yang lengkap ayat dua lapis yang mengandungi (subjek ddan predikat) • Isi dan sokongan • Isi dan penjelasan • Isi dan sebab • Isi dan contoh

CONTOH MESTI menggunakan ISTILAH SYARAK Cth : ( sah / tidak sah ) 2. Tidak terima Boleh / Tidak Mengapa 3. Tidak boleh ada dua hukum dalam satu soalan

MENJAWAB SOALAN 1 (A) DAN (B) CONTOH Merupakan TERJEMAHAN POTONGAN AYAT atau hadis Contoh; Nyatakan pengertian potongan ayat/hadis Merupakan HURAIAN atau ULASAN atau KEFAHAMAN melalui OLAHAN sendiri ditulis dalam bentuk ayat Contoh; Nyatakan maksud dalam potongan ayat di atas - Huraian ialah keterangan nyang ditulis dengan kata sendi penyambung ayat Agar/ supaya/kerana/ contoh/ seperti/ dengan/ untuk

Hendaklah dimulai dengan “Kita hendaklah…. Agar… “Kita janganlah…. Seperti… “Kita dituntut…. Supaya…

MORAL AYAT/HADIS SUBJEK Orang Islam/Orang Beriman/manusia/orang bertaqwa/orang mukmin/ Kita hendaklah/janganlah

13

PREDIKET hendaklah melakukan perintah Allah/tidak melakukan kezaliman/

Hjh Badriyah Shaikh Ahmad 2014

PERHATIAN; Ayat tidak boleh dimulai dengan ALLAH /RASUL dsbnya

KESAN Supaya mereka diredhai/mendapat rahmat Allah/tenang jiwa/diberkati/masuk syurga

Pencerahan Pendidikan Islam PT3 2014

1. KEMAHIRAN TILAWAH AL-QURAN DAN HADIS

Jawapan mesti berdasarkan ayat/ hadis kefahaman yang berkaitan. Memahami potongan/ rangkai kata/ istilah perkataan dalam ayat & hadis. Mengetahui isi kandungan atau intisari ayat/ hadis kefahaman. Pengajaran mesti berpandu kepada isi kandungan ayat/ hadis kefahaman berkaitan.  Pengajaran mesti menggunakan ayat lengkap yang boleh difahami.    

2. KEMAHIRAN MENJAWIKAN  Tulis kata dasar dahulu  Bezakan perkataan pinjaman Bahasa Arab, B. Inggeris dan B. Melayu  Bahasa Melayu: Ingat bunyi ”ba, bê, be, bu, bi, bo”[terbuka] ban, bên, ben, bun, bin dan bon [tertutup]  Bahasa Arab : sila lihat lampiran HOLISTIK  Bahasa Inggeris ; ikut bunyi  Ingat perkataan tradisi KAEDAH JAWI A

H

O

V

B

I

P

W

C

J

Q

Y

D

K

R

Z

E

L

S

SY

F

M

T

NG

G

N

U

NYA

EJAAN LAMA YANG DIKEKALKAN 14

Hjh Badriyah Shaikh Ahmad 2014

Pencerahan Pendidikan Islam PT3 2014 ADA

APA

PADA

LIMA

JIKA

KITA

INI

MANUSIA

DARIPADA

BIN

KEPADA

BINTI

SYURGA

ITU

DARI

DIA

DAN

MAKA

DEMIKIAN

IA

3. HAFAZAN - Menyusun ayat - Melengkapkan ayat BIL KATA TUGAS 1 Nyatakan/Senaraikan 2

Jelaskan

3

Terangkan/Huraikan

15

JAWAPAN YANG DIKEHENDAKI Jawapan anda hendaklah dikemukakan dalam bentuk point kecuali item definisi Jawapann anda hendaklah ditulis dalam bentuk ayat yang panjang/lengkap/huraian fakta Jawapan anda hendaklah ditulis secara terperinci (mengandungi SUBJEK DAN PREDIKET) iaitu; iIsi dan huraian iiIsi dan contoh

Hjh Badriyah Shaikh Ahmad 2014