PENERIMA ANUGERAH NAIB CANSELOR

toll free : 1800 222 588 | www.ktt.edu.my | 03 87060180 diploma senilukis & senireka ... rm 3600 rm 26595 yuran pendaftaran yuran pengajian yuran modu...

4 downloads 203 Views 1MB Size
KELAYAKKAN MASUK Memenuhi Syarat Am Universiti Ser ta Syarat Khas Program Syarat Am Universiti Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan Malaysia dengan mendapat (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu

PENERIMA ANUGERAH NAIB CANSELOR

G ra p h ic | Fa s h io n

di Istiadat Konvokesyen di UiTM

Syarat Khas Program Terbuk a kepada BUMIPUTERA S ahaja LEPASAN SPM Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Mana-mana 3 subjek berikut :Pendidikan Seni Visual/ Lukisan Kejuruteraan/ Reka Cipta/ Seni Reka Tanda/ Fizik /Kimia /Biologi /Sains Tambahan/ Sains/ Teknologi Rekaan Fesyen dan Membuat Pakaian /Pola Pakaian/ Pengajian Pakaian/ Rekaan Dan Jahitan Pakaian/ Membuat Pakaian/ Grafik Berkomputer /Produksi Multimedia.

Audit Kualiti UiTM

DAN Lulus Matematik / Matematik Tambahan

MQA No : A 6725

SERTA

DIPLOMA SENILUKIS & SENIREKA

Lulus Ujian /Temuduga yang dikendalikan oleh pihak Universiti Ujian Melukis , Ujian Buta Warna dan Temuduga lisan.

Senireka Grafik & Media Digital

LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM Lulus Naik Taraf program Pra Diploma Sains (PD007 / PD008) dan Pra Diploma Perdagangan (PD002/PD003) dari UiTM.

program usahasama Universiti Teknologi MARA (UiTM) Untuk Maklumat Lanjut :

DAN Lulus Ujian /Temuduga yang dikendalikan oleh pihak Universiti Ujian Melukis , Ujian Buta Warna dan Temuduga lisan.

SPM 05 CREDIT

LEPASAN SIJIL POLITEKNIK / IKM / INSTITUSI LAIN Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Mana-mana 3 subjek berikut :Pendidikan Seni Visual/ Lukisan Kejuruteraan/ Reka Cipta/ Seni Reka Tanda/ Fizik /Kimia /Biologi /Sains Tambahan/ Sains/ Teknologi Rekaan Fesyen dan Membuat Pakaian /Pola Pakaian/ Pengajian Pakaian/ Rekaan Dan Jahitan Pakaian/ Membuat Pakaian/ Grafik Berkomputer /Produksi Multimedia.

lan

i Pengamb

KAMI PERLUKAN ANDA MENGISI KEKOSONGAN INI

V O N & JUN hun ta

2 kali Se

DAN

SERTA

Lulus Matematik / Matematik Tambahan Lulus Bahasa Inggeris Mencapai HPNG 2.75 dalam Sijil Politeknik / IKM dalam mana-mana bidang atau dari institusi lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan Malaysia. Lulus Ujian /Temuduga yang dikendalikan oleh pihak Universiti Ujian Melukis , Ujian Buta Warna dan Temuduga lisan.

HUBUNGI PEGAWAI KAMI :

DAFTAR ONLINE DI : Selesa | Mudah | Pantas

w w w.ktt2.edu.my/fssr

KOLEJ TEKNOLOGI TIMUR Ta m a n K e n a n g a , B a n d a r B a r u S a l a k T i n g g i 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan To l l F r e e : 1 8 0 0 2 2 2 5 8 8 | w w w. k tt . e d u . m y | 0 3 8 7 0 6 0 1 8 0

CERTIFIED TO ISO 9001 : 2008 CERT. NO. : AR5194

be

vativ o n i & e creativ

e

FAKTA RINGKAS TEMPOH PENGA JIAN 2 Tahun Setengah YURAN KESELURUHAN RM 26 595.00 SKOP KER JAYA Pereka Grafik (Graphic Designer) Pereka Pengiklanan (Adver tising) Pereka Laman Web ( Web Designer) Pengarah Ar tistik (Ar tistic Director) Pereka Produksi (Produc tion Designer) Pengarah Seni (Ar t Direc tor) Pereka Set (Set Designer) Pereka Prop (Prop Designer) Pereka Kostum (Costume Designer) Pereka Multimedia (Multimedia Designer) Photografer (Photographer) SKOP BIDANG MELANJUTKAN PENGA JIAN Bidang Rekaan Grafik Bidang Animasi Bidang Per fileman Bidang Photo Kreatif Bidang Hiasan Dalaman Bidang Akitek Bidang Teknologi Percetakkan Bidang Rekaan Perindustrian Bidang Seni Kulinari Bidang Rekaan Game Komputer Bidang Animasi 2D / 3D LIHAT PORTFOLIO & AKTIVITI PELA JAR w w w.facebook.com/ kttgraphic.uitm/ w w w.instagram.com/ kttgraphic.uitm/

N

IA J A G N E P N YURA

MENGENAI PROGRAM

PLAN PENGAJIAN

Program ini memfokuskan kepada pengetahuan teknikal dan kemahiran praktikal dalam topik grafik seper ti Pengimejan (fotografi, reka bentuk grafik, illustrasi) Tipografi (gaya, saiz, & susunan huruf ) Tekstur, Garisan & Warna.

Topik Pembelajaran adalah seper ti berikut:

Program ini dibahagikan kepada 4 pengkhususan seper ti Identiti korporat, Pengiklanan, Illustrasi & Multimedia. Program ini juga akan menumpukan perhatian kepada pendekatan yang kreatif & teknikal dalam menghasilkan reka bentuk efektif tanpa mengabaikan fakta-fakta & teori seni, reka bentuk & komunikasi.

TAHUN PERTAMA Art And Desi gn Ap p reci ati o n I ntro ducti o n To So ci al And Cultural Studi es Vi sual O bservati o n (Vi sual Art Fundamantals) Vi sual Studi es And Ap p li cati o n (Draw i ng 1 ) Desi gn And Di gi tal Medi a Typ o grap hy

KELEBIHAN PROGRAM

I slami c Art I n The Malay W o rld

Pengenalan Kepada Program Usahasama UiTM, Kolej-kolej Bersekutu Program Usahasama antara UiTM dan Kolej Bersekutu dalam menghasilkan siswazah telah bermula sejak tahun 1996, bermula dengan hanya sebuah kolej Bersekutu, jalinan usahasama pada masa kini telah berkembang, meliputi per tambahan bilangan kolej, peningkatan enrolmen, ser ta pengembangan bilangan program akademik terdiri daripada Pra Diploma dan Diploma dalam bidang Sains dan Teknologi, Perniagaan dan Pengurusan ser ta Sains Sosial dan Kemasyarakatan. Kelebihan Program Usahasama Di Kolej-Kolej Bersekutu (KKB) Pelajar yang tamat pengajian akan dianugerahkan Diploma dalam Istiadat Konvokesyen di UiTM. Silibus pengajaran dan sistem peperiksaan yang dijalankan di KKB sama seper ti di UiTM. Tenaga Pengajar di KKB terdiri daripada mereka yang berkelayakan dan mendapat latihan pengajaran ser ta kursus daripada UiTM. Bagi menjaga kualiti KKB, pihak UiTM mengadakan pemantauan secara ber terusan dan Audit Kualiti secara tahunan.

Grap hi c Co mmuni cati o n I

Sem 1

Sem 2

Sem 3

RM 2500

RM 250

RM 250

RM 3800

RM 3800

RM 3800

RM 25

RM 25

RM 25

-

RM 30

RM 30

-

RM 45

RM 45

-

RM 45

RM 55

-

-

-

RM 720

RM 720

RM 720

RM 7045

RM 4915

RM 4925

Sem 4

Sem 5

JUMLAH

YURAN PENDAFTARAN

RM 250

RM 250

RM 3500

YURAN PENGA JIAN

RM 3800

RM 3800

RM 19000

YURAN MODUL INSANIAH

-

-

RM 75

YURAN MALAM GRADUASI

RM 30

RM 30

RM 120

YURAN KONVOKESYEN

RM 45

RM 45

RM 180

YURAN MUET

-

-

RM 100

YURAN ALUMNI

RM 10

RM 10

RM 20

YURAN ASRAMA

RM 720

RM 720

RM 3600

JUMLAH YURAN

RM 4855

RM 4855

RM 26595

YURAN PENDAFTARAN YURAN PENGA JIAN YURAN MODUL INSANIAH YURAN MALAM GRADUASI YURAN KONVOKESYEN YURAN MUET YURAN ALUMNI YURAN ASRAMA JUMLAH YURAN

P ho to grap hi c I llustrati o n

TAHUN KEDUA Co ntemp o rary Arts & Desi gn I n Malaysi a Grap hi c Co mmuni cati o n 2 Di gi tal I llustrati o n I nteracti ve Desi gn Fundamentals O f Entrep reneurshi p 2 D Ani mati o n Adverti si ng & Art Di recti o n

Pegawai tajaan kami sedia membantu dalam urusan pinjaman & pembiayaan anda

Studi o P ro ject 1

TAHUN KETIGA 3 D Ani mati o n Studi o P ro ject 2 Tambahan dari subjek di atas ialah subjek keperluan Universiti seper ti Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, Ko-kurikulum ser ta Keperluan MQA seper ti Pengajian Malaysia.

Untuk maklumat lanjut berkenaan Kolej-kolej Bersekutu UiTM Sila layari w w w.ined.uitm.edu.my

PINJAMAN & PEMBIAYAAN

Kemudahan Pinjaman & Pembiayaan disediakan : Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) Majlis Amanah Rakyat (MARA) Pengeluaran Akaun 2 KWSP Agensi Yayasan Negeri