Pengecualian Duti Import Ke Atas Mesin Dan Peralatan Tidak

No. Rujukan : ……………………………… APPENDIX I (SPM 1/2015) CIF value (RM) Rate Value (RM) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 2 3 4 5...

0 downloads 20 Views 101KB Size
No. Rujukan : ………………………………

APPENDIX I (SPM 1/2015)

Pengecualian Duti Import Ke Atas Mesin Dan Peralatan Tidak Termasuk Alat Ganti Dan Bahan Guna Habis Yang Diimport Atau Dibeli Daripada Gudang Pengilang Berlesen, Gudang Berlesen Atau Zon Bebas Di Bawah Butiran 115 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 2013 Nama Syarikat Pengilang : Alamat Tapak Kilang :

No. (1)

Description of machinery and equipment

HS tariff code

Customs station

Quantity applied

(2)

(3)

(4)

(5)

CIF value

Import Duty

(RM)

Rate

(6)

(7)

Value (RM) (8)

Function of each machinery and equipment in the manufacturing process (9)

1 2 3 4 5 6 Total Saya memperakui bahawa: a) Mesin dan peralatan adalah baharu dan belum digunakan (new and unused) serta digunakan secara langsung dalam proses pengilangan b) Maklumat di atas adalah benar dan betul. c) Sekiranya berlaku sebarang pelanggaran syarat-syarat pengecualian yang ditetapkan ini, duti/cukai akan dipungut semula berdasarkan nilai Tarikh : Nama : No. Kad Pengenalan / No.Pasport : Jawatan : Cop Syarikat :

(Tandatangan)