PENGGUNAAN KOMPUTERDI KALANGAN GURU …

documents such as notes, timetabling, exam registration and analyzing, subjects panel filing management, etc.Besides...

0 downloads 55 Views 207KB Size

Recommend Documents

melalui soal selidik dan dianalisis dengan menggunakan perisian Packages Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 12.0. ... BAB TIGA 2.7 Media cetakan dan media elektronik 2.8 Kesimpulan METODOLOGI Pengenalan ... Dimensi Kemahiran, Kemud

Populasi kajian ini ialah guru-guru lelaki dan perempuan yang terlatih di kelima-lima sekolah ... Untuk menentukan tahap kepuasan kerja guru, nilai titik tengah akan diukur dan skor skala yang diperolehi. Skor yang melebihi nlai titik tengah iaitu 3.

di Sekolah Menengah Kebangsaan di Malaysia (Multicultural Sensitivity among Multiethnic Teachers at National Secondary School in Malaysia) Yasmin ahmad* & najeemah mohd Yusof ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti sensitiviti kepelbagaian

itu dapat menangani permintaan, maka tekanan adalah baik dan membawa kesan positif. Sebaliknya, jika keupayaan seseorang itu tidak dapat menangani permintaan, maka tekanan itu ... penganalisisan data yang digunakan serta model dan teori berkaitan den

Syukur ke hadrat Allah S.W.T atas segala limpah dan kurnia-Nya melapangkan diri ini menimba ilmu hingga membolehkan penulis menyiapkan laporan penyelidikan ini untuk memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Master Sains. Pada kesempatan ini, penulis ing