Penguasaan Kemahiran Ict Dalam Kalangan Guru: …

30 Penguasaan Kemahiran Ict Dalam Kalangan Guru: Suatu Analisis Kritikal Kepustakaan Zainudin Abu Bakar Mohd Safarin Noordin Aide Hatib Fakulti Pendid...

0 downloads 18 Views 62KB Size
Penguasaan Kemahiran Ict Dalam Kalangan Guru: Suatu Analisis Kritikal Kepustakaan Zainudin Abu Bakar Mohd Safarin Noordin Aide Hatib Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Johor, Malaysia [email protected], [email protected]

Abstrak Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) telah menjadi fenomena biasa dalam kehidupan manusia dewasa ini. Setiap aspek dalam kehidupan tidak dapat lari daripada menggunakan ICT. Keadaan ini menggambarkan bahawa kemajuan ICT secara tidak langsung telah meningkatkan kualiti hidup manusia. Artikel ini telah ditulis dengan menggunakan pendekatan analisis kritikal kepustakaan untuk melihat kepada persoalan kemahiran ICT dalam kalangan guru-guru serta keperluannya kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Pelbagai sumber telah dijadikan bahan perbandingan berkenaan dengan kemahiran ICT telah dijadikan sebagai persoalan pokok kepada perbincangan. Analisis kepustakaan yang dilakukan melihat kepada beberapa perkara seperti pengetahuan dan kemahiran ICT dalam pendidikan, minat terhadap ICT, sikap terhadap ICT, kemudahan dan kebolehcapaian ICT di sekolah, dan keberkesanan kendiri terhadap penggunaan ICT. Kelima-lima aspek ini merupakan model kemahiran ICT yang dicadangkan dalam satu kajian bertajuk ”Kemahiran ICT dalam kalangan guru-guru pelatih IPTA di Malaysia”. Kajian ini dijalankan di seluruh IPTA yang mempunyai program pendidikan pada tahun 2008. Dalam kajian tersebut kelimalima aspek ini dinilai sangat penting dalam menentukan tahap kemahiran ICT dalam kalangan guru. Hasil analisis menunjukkan kepelbagaian dapatan berkenaan dengan setiap aspek yang dikaji. Dapatan-dapatan kajian menunjukkan kepelbagaian tersebut dipengaruhi pelbagai perkara samada daripada segi kemanusiaan ataupun kemudahan yang tersedia. Namun begitu hasil kajian-kajian tersebut bersetuju bahawa setiap aspek yang dinyatakan adalah saling berkaitan dan kadang kala mempunyai perkaitan yang positif. Justeru penilaian dan pertimbangan yang sewajarnya perlu dilakukan bagaimana meningkatkan penguasaan kemahiran ICT dalam kalangan guru sesuai dengan keperluan semasa bidang pendidikan.

1.

Pendahuluan

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) telah menjadi fenomena biasa dalam kehidupan manusia dewasa ini. Setiap aspek dalam kehidupan tidak dapat lari daripada menggunakan ICT. Keadaan ini menggambarkan bahawa kemajuan ICT secara tidak langsung telah meningkatkan kualiti hidup manusia. Secara umum, ICT bermaksud peralatan telekomunikasi yang digunakan untuk memperoleh maklumat dengan lebih luas seperti melalui telefon, internet, komputer, teknologi satelit dan lain-lain alat komunikasi. Melalui peralatan ini kita boleh mencapai, memperoleh, menyimpan, memanipulasi, dan menyampaikan maklumat sesama kita. Oleh yang demikian ICT telah menjadi suatu keperluan dalam pelbagai bidang seperti perniagaan, perdagangan, perindustrian, hiburan, perubatan, pentadbiran kerajaan dan juga tidak terkecuali dalam bidang pendididkan. Oleh yang demikian, pendedahan tentang pengetahuan dan kemahiran ICT di kalangan warga pendidik amatlah perlu dalam melahirkan masyarakat yang bermaklumat dan berfikiran global. Justeru sebagai pendidik, kita perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran ICT. Tambahan pula, peranan guru sudah mengalami trasformasi dari hanya sebagai pembawa dan penyampai maklumat kepada seorang pengurus, jurulatih dan fasilitator maklumat.

30

Artikel ini telah ditulis dengan menggunakan pendekatan analisis kritikal kepustakaan untuk melihat kepada persoalan kemahiran ICT dalam kalangan guru-guru serta keperluannya kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Pelbagai sumber telah dijadikan bahan perbandingan berkenaan dengan kemahiran ICT telah dijadikan sebagai persoalan pokok kepada perbincangan. Analisis kepustakaan yang dilakukan melihat kepada beberapa perkara seperti pengetahuan dan kemahiran ICT dalam pendidikan, minat terhadap ICT, sikap terhadap ICT, kemudahan dan kebolehcapaian ICT di sekolah, dan keberkesanan kendiri terhadap penggunaan ICT. Kelima-lima aspek ini merupakan model kemahiran ICT yang dicadangkan dalam satu kajian bertajuk ”Kemahiran ICT dalam kalangan guru-guru pelatih IPTA di Malaysia”. Kajian ini dijalankan di seluruh IPTA yang mempunyai program pendidikan pada tahun 2008. Dalam kajian tersebut kelima-lima aspek ini dinilai sangat penting dalam menentukan tahap kemahiran ICT dalam kalangan guru. Oleh yang demikian, analisis kritikal kepustakaan ini akan meninjau persoalan kemahiran tersebut dengan mengemukakan kajian-kajian lepas termasuklah konsep-konsep yang berkaitan. Perkembangan ICT mempunyai banyak implikasi kepada pendidikan. Kemajuan yang berlaku memungkinkan informasi bergerak tanpa had dan sempadan. Segala-galanya dapat dilakukan dan diperolehi dengan segera dan pantas. Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran contohnya dapat menggambarkan kelebihan bakat dan kemahiran seseorang guru. Dengan kata lain perubahan yang berlaku memerlukan pergubahsuaian dan penilaian semula cara pengajaran, pentadbiran, pendekatan dan cara belajar murid di sekolah. Oleh itu peranan para pendidik perlu memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan perkembangan semasa. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada asasnya berkehendakkan seseorang guru berkemahiran mengaplikasikan pelbagai strategi dalam pengajarannya bagi memudahkan pemahaman di kalangan pelajar. Teknologi pengajaran antarnya merupakan suatu alat yang dinilai sangat mempengaruhi proses pembelajaran pelajar. Ini bermakna dalam proses menimba ilmu dan memberi pemahaman pembelajaran kepada pelajar-pelajar guru bersama pelajar harus mampu meneroka pelbagai kaedah, teknik dan aktiviti secara menyeluruh dan bersepadu setiap masa dalam bilik darjah. Pengaplikasian ICT dalam pengajaran dalam pengajaran dewasa ini amat penting supaya proses menimba ilmu pengetahuan, kemahiran dan sikap yang positif dapat dipermudahkan. Dengan lain perkataan setiap guru mestilah menguasai kemahiran kemahiran asas ICT atau literasi komputer. Kemahiran-kemahiran yang perlu adalah menrangkumi kemahiran menggunakan pemproses kata, membina persembhan elektronik, mengakses Internet, mengendalikan media elektronik dan menggunakan sistem rangkaian komputer. Walaubagaimanapun, dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan berasaskan komputer dan ICT, didapati masih terdapat ramai guru pelatih yang sukar menguasai kemahiran ICT dan penguasaan masih pada tahap yang rendah. Analisis kepustakaan ini akan meninjau beberapa perkara seperti pengetahuan dan kemahiran ICT dalam pendidikan, minat terhadap ICT, sikap terhadap ICT, kemudahan dan kebolehcapaian ICT di sekolah, dan keberkesanan kendiri terhadap penggunaan ICT. Kelima-lima aspek ini merupakan model kemahiran ICT yang dicadangkan dalam satu kajian bertajuk ”Kemahiran ICT dalam kalangan guru-guru pelatih IPTA di Malaysia”. Kajian ini dijalankan di seluruh IPTA yang mempunyai program pendidikan pada tahun 2007. Dalam kajian tersebut kelima-lima aspek ini dinilai sangat penting dalam menentukan tahap kemahiran ICT dalam kalangan guru. Oleh yang demikian, analisis kritikal kepustakaan ini akan meninjau persoalan kemahiran tersebut dengan mengemukakan kajian-kajian lepas termasuklah konsep-konsep yang berkaitan. 2.

Pengetahuan dan Kemahiran ICT dalam Pendidikan

Kajian Kleiman (2000) telah mendapati bahawa guru-guru kurang kompeten dalam menggunakan teknologi, terutamanya komputer. Walaubagaimanapun, mereka masih berasa selesa semasa menggunakan komputer. Internet contohnya, merupakan salah satu saluran pengetahuan yang boleh digunakan dalam mendapatkan maklumat dan idea-idea baru berkenaan satu-satu perkara. Namun begitu, sekiranya guru-guru tidak mempunyai pengetahuan tentang pencarian di internet, proses menggunakannya akan menjadi lebih lama dan kadang kala tidak boleh dijalankan. Keadaan ini terutamanya bagi guru-guru yang tinggal di luar bandar.

31

Kajian oleh Kang Hwa Choo (2005) juga mendapati bahawa tahap kemahiran ICT guru-guru pelatih berada pada paras sederhana. Kajian yang melibatkan guru-guru pelatih Maktab Perguruan Sabah telah menunjukkan kemahiran menggunakan ICT akan mempengaruhi gaya pembelajaran mereka semasa mengikuti program perguruan. Dapatan kajian ini juga diandaikan akan mempengaruhi kesediaan mereka untuk menggunakan ICT dalam pengajaran mereka di kelas samada semasa mengikuti latihan praktik ataupun semasa ditempatkan mengajar kelak. Dapatan yang hampir serupa juga diperolehi oleh kajian Johan @Eddy Luaran (2005) berkenaan dengan kemahiran ICT guru di sekolah-sekolah menengah daeah Kudat Sabah. Pengenalan kepada inovasi dalam pendidikan iaitu penggunaan ICT dalam proses pengajaran pembelajaran memerlukan perkembangan baik dari segi ilmu dan pengalaman guru. Inovasi hanya dianggap berjaya apabila guru-guru telah dapat menerima dan mengaplikasikannya. Sebagai contoh, mereka boleh dan berkeupayaan melaksanakannya dalam bilik darjah. Selain daripada itu mereka juga perlu menunjukkan keyakinan yang tinggi terhadap kemampuan mengadaptasi ICT ke dalam pengajaran pembelajaran mereka (Hall et al., 1977). Salah satu faktor yang boleh mempengaruhi keberkesanan pengaplikasian ICT dalam pengajaran ialah persepsi guru. Setengah-setengah guru beranggapan bahawa inovasi dalam pengajaran, termasuk ICT, adalah sebagai membebankan, banyak kerja dan tenaga (Fullan, 1996). Dalam program Kursus Diploma Perguruan Malaysia di Malaysia, sebanyak 60 jam telah diperuntukkan bagi pelajar-pelajar mempelajari ICT. Sukatan ini merupakan satu asas penting kepada guru-guru pelatih apabila ditempatkan mengajar di sekolah kelak. Ini seterusnya akan menjadi asas kepada inisiatif untuk mempelajari lain-lain kemahiran yang berasaskan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Seperkara yang jelas ialah pengetahuan dan kemahiran yang baik dalam ICT dapat meningkatkan keyakinan guru semasa mengajar (Balakrishnan, 2002). Selain itu kemahiran guruguru juga dapat meningkatkan minat pelajar untuk menulis, membetul dan mengubahsuai serta lebih berbangga dengan hasil kerja mereka (Robinson-Stavely & Cooper, 1990). Oleh itu sebagai guru mereka perlu mempunyai pengetahuan sekurang-kurangnya pada peringkat asas dalam ICT untuk menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Dalam kajian yang lain Wan Mohamad Wan Ibrahim et al. (2002) telah mendapati bahawa lebih 80% guru-guru sekolah mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan ICT dalam profesion mereka. Majoriti daripada mereka berminat untuk belajar ICT dan merasakan bahawa ICT dapat membantu mereka mendapatkan maklumat dan pengetahuan yang lebih luas. Namun begitu tiga perempat daripada responden mengakui bahawa mereka masih belum cekap atau tidak tahu dalam menggunakan ICT di dalam bilik darjah. Dalam kajian Norizan Ahmad (2003), kebanyakan guru-guru menggunakan beberapa perisian dalam kerja-kerja di sekolah dalam perkara-perkara seperti berikut: i. ii. iii. iv. v.

MS Word MS Excel MS Access MS Power Point Perisian yang sedia ada.

Kajian Haji Ahmad Kamar (2008) mendapati tahap kemahiran ICT guru-guru penyelaras ICT di sekolah adalah tinggi. Kajian yang dijalankan di sekolah-sekolah rendah Palong Kluang Johor mendapati kebanyakan guru-guru penyelaras mempunyai tahap pengetahuan yang baik berkenaan dengan ICT. Tahap pengetahuan ini juga didapati telah meningkatkan tahap sikap guru terhadap penggunaan ICT. Reinen dan Plomp (1993) juga mengakui bahawa terdapat perhubungan antara latihan yang diikuti dengan kemahiran yang miliki. Oleh itu sama ada kursus dalam perkhidmatan ataupun kursus semasa dalam program pendidikan, kedua-duanya amatlah berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ICT guru-guru terutamanya dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

32

3.

Minat Terhadap ICT

Dalam konteks pendidikan, teknologi komunikasi dan informasi merupakan satu rangkaian elektronik untuk mencari, mengumpul, menyimpan, memproses, menyalurkan dan menyampai maklumat secara efektif, pantas dan banyak untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Kejayaan teknologi komunikasi dan informasi dalam pendidikan bukan hanya terletak pada teknologi tetapi juga faktor lain seperti minat, sikap, pendekatan pedagogi, subjek yang diajar, jenis pelajar, tahap pencapaian pelajar, keperluan pelajar, guru dan persekitaran bilik darjah. Oleh itu guru pelatih harus memilih kaedah pengajaran dan pembelajarn yang boleh menarik minat serta mencabar kebolehan pelajar, merangsang pembelajaran dan menyeronokkan, berjaya melepaskan horizon intelektual, sosial, moral, kerohanian dan mewujudkan perspektif positif seperti merasa penting untuk dipelajarai serta berguna untuk masa hadapan. Justeru, satu anjakan paradigma harus dilakukan untuk menjadikan guru-guru pelatih minat dalam teknologi komunikasi dan informasi dengan penggunaan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran. Minat dalam teknologi komputer boleh dilihat meliputi minat seseorang guru pelatih itu berhubung dengan beberapa perkara yang berkaitan dengan sejarah perkembangan komputer, bagaimana komputer berfungsi, pengaturcaraan program komputer, penghasilan koswer multimedia, penilaian courseware komersial, aplikasi komputer untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran, keselamatan data dalam komputer serta undang-undang hak cipta. Semua perkara yang dinyatakan di atas adalah penting sekiranya seseorang itu boleh dianggap sebagai memiliki ketrampilan yang tinggi dalam teknologi komputer. Justeru guru pelatih perlu melengkapkan diri dengan perkaraperkara tersebut dengan bersungguh-sungguh. Guru-guru perlu secara tekalnya menyesuaikan pengajaran mereka dengan keadaan semasa dan mengaplikasikan kaedah-kaedah pengintegrasian teknologi terkini yang relevan dalam masyarakat bermaklumat. Satu syarat perlu bagi berlakunya perubahan ini ialah tahap akses yang munasabah kepada sumber-sumber yang standard dalam pendidikan. Ini termasuklah akses kepada komputer dan kepada lain-lain peralatan yang relevan kepada guru-guru dan pelajar, dan juga pendidikan keguruan yang berterusan yang akan memastikan tahap yang boleh diterima berkaitan dengan pengetahuan dan kompeten berkaitan teknologi komunikasi dan informasi. Minat guru-guru dalam penguasaaan teknologi komunikasi dan informasi boleh mewujudkan satu asas bagi sikap mereka terhadap penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengajaran. Tidak keterlaluan sekiranya dikatakan bahawa secara amnya guru mempunyai sikap yang positif terhadap wadah teknologi yang baru ini. Sebagai contoh, ramai yang mungkin berpendapat bahawa internet adalah sesuatu yang menarik. Tentunya ini merupakan satu aspek yang positif dalam konteks hubungan antara guru dengan teknologi komunikasi dan informasi. sebaliknya pula, mungkin terdapat perbezaan pandangan dalam kalangan guru apabila tinjauan secara lebih spesifik tentang hubungan antara guru-guru dan teknologi komunikasi dan informasi dilakukan. Jika dilihat secara lebih mendalam, minat guru terhadap teknologi komunikasi dan informasi perlu seimbang dengan minat pelajar terhadap teknologi komunikasi dan informasi dan adalah tidak mustahil bahawa tahap minat dalam teknologi komunikasi dan informasi dalam kalangan pelajar adalah lebih tinggi berbanding dengan dalam kalangan guru. Maka adalah tidak pelik sekiranya akan turut juga berlaku penyebaran pengetahuan dan kompetensi dalam teknologi komunikasi dan informasi daripada pelajar kepada guru-guru.

4.

Sikap Terhadap ICT

Sikap yang positif terhadap sesuatu perkara adalah penting untuk mendorong seseorang itu melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Sikap telah dikenal pasti sebagai petunjuk ramalan yang penting bagi perbezaan antara individu dalam aplikasi pendidikan, pembelajaran dan pencapaian. Kajian mengenai sikap telah menjadi suatu kecenderungan utama para ahli psikologi pendidikan. Kebanyakan pengkaji bersetuju bahawa istilah sikap boleh diterangkan sebagai satu kecenderungan yang dipelajari untuk bertindak balas mengikut satu keadaan yang menggalakkan terhadap sesuatu

33

objek yang diberi. Menurut Taylor et al., (1997), beliau menyatakan sikap mempunyai tiga komponen. Pertama, komponen kognitif yang menunjukkan kepada kefahaman dan kepercayaan terhadap sesuatu. Kedua, komponen afektif merujuk kepada perasaan dan ketiga komponen psikomotor yang menunjukkan kepada kecenderungan untuk bertindak balas atau berlagak mengikut sesuatu keadaan terhadap sesuatu situasi. Ketiga-tiga kecenderungan komponen ini berada dalam keadaan positif atau negatif. Bagi Davis, et. al,. (1989) pula, beliau menyatakan bahawa sikap terhadap teknologi akan menjadi positif jika seseorang dapat mengawal teknologi tersebut berasa mudah dikendalikan dan membawa manfaat kepada mereka. Kajian Haji Ahmad (2008) juga mendapati perkaitan yang positif antara kemahiran ICT guru dengan sikap menggunakan kemudahan tersebut dalam pengajarannya. Dengan kata lain guru perlu mempunyai kemahiran ICT sebelum dapat membina keyakinan dan sikap yang positif terhadap penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini dibuktikan oleh kajian Roslaili Awang Nik (2007) di mana tahap sikap mempengaruhi tahap penggunaan ICT dalam pengajaran kelas guru. Kajian yang dijalankan terhadap guru-guru pelatih UTM semasa latihan mengajar mendapati tahap penggunaan ICT semasa mengajar di dalam kelas masih rendah. Penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran mempunyai hubungan secara langsung dengan konsep penggunaan teknologi maklumat dalam pendidikan. Penggunaan teknologi seperti komputer memainkan peranan bagi meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Kini teknologi maklumat dan komunikasi seperti komputer, teknologi rangkaian, telekomunikasi, video, teknologi percetakan dan imej telah digunakan secara meluas dalam bidang pendidikan. Penggunaan dan peranan komputer dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran khususnya, mampu mencabar serta mempunyai daya tarikan yang tersendiri telah menuntut para guru mengolah dan mengurus pengajaran mereka menggunakan teknologi maklumat dengan cekap dan berkesan agar iklim pembelajaran yang kondusif dapat dihasilkan (Rusli, 2003). Salah satu sikap yang biasa ditemui di kalangan guru adalah sikap tidak mahu mengubah diri untuk sentiasa melakukan pembaharuan. Kebanyakan guru agak sukar untuk mengubah gaya pengajaran pembelajaran mereka kepada sesuatu yang baru dan terkini seperti menggunakan ICT dalam pengajaran. Albaugh (1997) menyatakan bahawa guru-guru biasanya ragu-ragu dengan ideaidea baru dan terkini kerana mereka merasa selesa dengan apa yang selama ini mereka telah lakukan. Hanya apabila mereka yakin bahawa idea-idea dan inovasi baru telah terbukti dapat meningkatkan keberkesanan dalam pengajaran pembelajaran mereka barulah mereka bersedia untuk mengubah cara kerja mereka. Kajian Badrul (2003), tentang kesediaan guru dalam pembelajaran Matematik berbantukan komputer di sekolah menengah menunjukkan guru jarang menggunakan komputer dalam pengajaran mereka. Hasil kajiannya mendapati terdapat 66.7% tidak pernah menggunakan komputer untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Perisian pendidikan yang biasa digunakan dan diminati oleh guru ialah jenis latih tubi. Kenyataan ini disokong lagi dengan dapatan kajian Lim et al., (2001), yang menyatakan bahawa tahap pengetahuan dan penggunaan komputer di kalangan guru pelatih di Institut Perguruan Keningau amat rendah. Terdapat sebahagian guru pelatih tidak menggunakan komputer untuk mencari bahan yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini selaras dengan dapatan kajian oleh Abdul Razak dan Jamaluddin (2000), menunjukkan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru-guru sekolah menengah adalah kurang. Justeru peranan sikap dapat dikenalpasti sebagai salah satu elemen yang boleh membantu keberhasilan pengaplikasian ICT di dalam proses pengajaran pembelajaran dengan lebih berkesan dan efisien. 5.

Kemudahan dan Kebolehcapaian ICT di Sekolah

Faktor kemudahan dan kebolehcapaian penggunaan ICT di sekolah juga masih lagi merupakan faktor utama dalam mempengaruhi kejayaan penggunaan ICT dalam proses pengajaran pembelajaran. Banyak kajian-kajian mendapati bahawa faktor ini banyak berpunca daripada kekurangan kemudahan dan bagi kawasan-kawasan luar bandar faktor kebolehcapaian menambah kekangan penggunaan ICT dalam pengajaran. Salah satu aspek yang utama dalam pengaplikasian ICT adalah menyelesaikan silibus pengajaran. Kebanyakan guru apabila ditanya mengapa kurang menggunakan ICT dalam pengajaran

34

mereka cenderung memberi jawapan bahawa tanggungjawab menyelesaikan silibus adalah lebih penting. Ini kerana ingin memastikan pelajar-pelajar mereka lulus cemerlang dalam peperiksaan. Pada pendapat mereka penggunaan internet memakan masa yang lama walaupun mereka berminat untuk menggunakannya. Kajian yang dijalankan oleh Becker & Watt (1996) juga mendapati bahawa kebanyakan guru gagal mengaplikasikan ICT dalam pengajaran kerana merasa selesa dengan kaedah tradisional yang telah mereka amalkan sekian lama. Terdapat juga kemungkinan bahawa tidak ramai guru yang memanfaatkan ICT sebagai alternatif atau kaedah penyampaian pengajarannya. Dalam satu kajian yang dijalankan oleh Rosli et al. (2001) menunjukkan tahap penggunaan ICT yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di UiTM adalah sekitar 30% dan masih rendah. Kajian ini jika diperluaskan di peringkat sekolah pasti akan memberikan peratusan nilai yang lebih rendah ekoran daripada kekurangan kemudahan dan kemahiran. Dalam program pendidikan guru juga memberikan gambaran bahawa usaha menerapkan budaya pengaplikasian ICT dalam pengajaran pembelajaran perlu dimulakan sejak awal lagi. Kekurangan dan kelemahan dalam aspek peluang menggunakan semasa dalam latihan perguruan akan mempengaruhi sikap dan kekerapan penggunaan ICT setelah mereka lulus dan mengajar di sekolah kelak. Justeru itu kekurangan peluang menggunakan dan mengaplikasikan ICT terutamanya semasa mata pelajaran pedagogi juga dapat mengakibatkan guru-guru pelatih kurang mendapat pendedahan dan latihan dalam aspek bagaimana mengaplikasi ICT dalam pengajaran. Secara tidak langsung mereka tidak berkemampuan memindahkan kemahiran ICT mereka ke dalam proses pengajaran pembelajaran bilik darjah. Simpson et al. (1999) dalam kajiannya mendapati bahawa salah satu kelemahan dan kekurangan dalam pengajaran menggunakan ICT berpunca daripada pensyarah-pensyarah itu sendiri yang kurang berkemahiran menggunakan ICT dalam pengajarannya. Justeru itu peruntukan masa yang mencukupi perlu diberikan bagi proses mempelajari penggunaan ICT dalam pengajaran pembelajaran. Snoeyink & Ertmer (2001) bersetuju bahawa kekurangan masa merupakan faktor yang ketara dalam proses mempelajari ICT dalam pengajaran dan mencadangkan suatu kursus kemahiran asas pengaplikasian ICT dalam pengajaran di luar jam perkuliahan. Sekolah-sekolah yang berada di kawasan luar bandar terutamanya menghadapi masalah kekurangan komputer dan perisian yang menyebabkan kebolehcapaian terhadap ICT semakin terbatas. Oleh sebab itu pengaplikasian ICT dalam pengajaran menjadi semakin sukar dan terbatas. Keadaan ini lama kelamaan akan memberi kesan kepada minat dan sikap guru untuk menggunakan ICT dalam pengajarannya. Dalam aspek kekurangan dan kelemahan kemudahan, ianya dapat dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu kekurangan dari segi komputer, kelemahan pengurusan kemudahan, kualiti yang rendah, perisian yang tidak sesuai, termasuklah kebolehcapaian secara individu guru-guru. Biasanya bilik komputer di sekolah digunakan untuk mempelajari sesuatu yang memang memerlukan penggunaan komputer dan hanya boleh digunakan oleh sebilangan kecil pelajar sahaja dalam satusatu masa. Justeru itu kebiasaannya penggunaan ICT dalam pengajaran hanya terfokus kepada sesuatu mata pelajaran dan dalam masa-masa yang tertentu sahaja. Ini sebenarnya tidak sesuai seperti yang dirancangkan iaitu penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran setiap masa. Kajian Roslaili Awang Nik (2007) membuktikan tahap penggunaan ICT guru pelatih semasa latihan mengajar dipengaruhi oleh tahap kemudahan yang terdapat di sekolah di mana mereka mengajar. Guru-guru pelatih menyatakan bahawa mereka sukar menggunakan kemudahan ICT kerana sistem yang tidak tersedia serta lain-lain kekurangan terutamanya yang melibatkan kewangan, masa, dan proses perlaksanaannya semasa ingin mengajar di dalam kelas. Kajian Preston et al. (2000) mendapati bahawa mutu peralatan ICT yang rendah boleh mengganggu proses penggunaan ICT dalam pengajaran. Ramai guru menyatakan komputer yang dibekalkan tidak berkualiti dan adanya yang sudah ketinggalan zaman. Ini ditambah lagi dengan cepatnya perkembangan teknologi komputer. Oleh itu komputer hendaklah dipastikan dari segi kualiti dan diletakkan di tempat-tempat yang sesuai dan boleh dicapai oleh semua orang, termasuk guru dan pelajar-pelajar. Kadang kala kelemahan dan kekurangan kemudahan mengakses akan melemahkan minat dan keinginan guru-guru untuk merancang pengajaran dan pembelajaran mereka dengan

35

menggunakan ICT. Cox et al. (1999) menyatakan bahawa kekerapan penggunaan ICT secara konsisten dapat meningkatkan keyakinan dan membentuk sikap yang positif di kalangan guru terhadap pengajarannya. Oleh yang demikian sekiranya masalah kekurangan dan kelemahan kemudahan tidak di atasi, ianya akan menimbulkan perkara-perkara yang berkaitan seperti sikap dan minat guru-guru terhadap pengajaran berasaskan ICT dalam jangka masa panjang. 6.

Keberkesanan Kendiri Terhadap Penggunaan ICT

Konsep keberkesanan kendiri adalah satu kepercayaan tentang kebolehan seseorang itu dalam mencapai sesuatu objektif atau matlamat. Berlainan daripada konsep keberkesanan di mana seseorang itu percaya bahawa beliau mempunyai kuasa untuk mendatangkan kesan ke atas sesuatu atau tahap kecekapan beliau, tetapi konsep keberkesanan kendiri lebih menjurus kepada kepercayaan seseorang itu (sama ada benar atau tidak) dengan kebolehan atau kemampuannya melakukan sesuatu perkara. Konsep keberkesanan kendiri ini juga diambil daripada teori sosial kognitif Albert Bandura. Menurut Bandura, sifat keberkesanan kendiri ini memainkan peranan yang penting dalam memotivasikan seseorang itu (Omrod, 2006). Ini kerana seseorang individu itu akan melakukan sesuatu perkara jika beliau percaya beliau mampu melakukannya dengan berjaya. Tetapi seseorang itu akan menjauhkan diri ataupun enggan mencuba melakukan perkara yang beliau percaya beliau tidak mampu melakukannya dengan berjaya. Seseorang yang mempunyai keberkesanan kendiri yang rendah akan berpendapat bahawa sesuatu tugasan itu sukar untuk diselesaikan walaupun pada hakikatnya tugasan itu adalah mudah. Ini mengakibatkan kelemahan dari segi perancangan selain daripada memberi tekanan ke atas seseorang itu (Pajares, 2002). Di samping itu konsep keberkesanan kendiri juga mempengaruhi bagaimana seseorang itu menerima kekalahan atau kegagalan. Bagi orang yang mempunyai keberkesanan kendiri yang tinggi, dia akan menyalahkan faktor-faktor luaran sebagai penyebab kekalahan atau kegagalannya. Tetapi bagi orang yang mempunyai keberkesanan kendiri yang rendah, dia akan menyalahkan dirinya sendiri atau pun menjadikan kemampuannya yang rendah sebagai faktor penyebab kekalahan atau kegagalannya. Di dalam konteks penggunaan ICT pula, Delcourt dan Kinzie (1993) mendapati bahawa untuk menguasai sesuatu teknologi yang baru, seseorang itu perlu mempunyai sikap yang positif terhadapnya; ini termasuk keberkesanan kendirinya serta keyakinan terhadap penggunaan teknologi tersebut. Compeau et.al. (1999) pula mendapati bahawa keberkesanan kendiri mempengaruhi penggunaan ICT secara positif. Kajian tersebut menyokong kajian yang dijalankan oleh Decker (1998) di mana Decker mendapati bahawa peranan keberkesanan kendiri sering diketepikan dalam menentukan prestasi seseorang itu sebagai penyumbang kejayaan dalam sesebuah organisasi. Decker juga mendapati bahawa keberkesanan kendiri yang rendah menghalang kemahuan dan kebolehan individu untuk mempelajari dan menguasai teknologi komputer. Menurut Milbrath dan Kinzie (2002), teknologi komputer kurang digunakan oleh guru-guru sebagai alat pembelajaran dan mencadangkan salah satu sebab mengapa perkara ini berlaku adalah kerana teknologi komputer tidak dimasukkan di dalam latihan perguruan. Selain daripada itu, kajian tersebut juga mendapati keberkesanan kendiri yang rendah boleh menghalang penguasaan komputer di kalangan pendidik. Sehubungan itu, keberkesanan kendiri terhadap penggunaan ICT di kalangan guru-guru pelatih adalah sangat penting untuk dilaksanakan demi memastikan kemahiran dan keyakinan mereka berada pada tahap yang tinggi. 7.

Penutup

Perbincangan di atas menunjukkan perlunya suatu usaha berterusan dilakukan bagi menjayakan idea pengajaran pembelajaran dengan menggunakan ICT sebagai alat bantu. Bermula daripada program pendidikan guru di institusi pengajian tinggi sehinggalah kursus-kursus dalam perkhidmatan, perlu sentiasa diadakan dan dikemaskini supaya tahap kemahiran ICT guru-guru sentiasa baik dan terkini. Aspek kemahiran yang dinyatakan termasuklah tahap pengetahuan, kemahiran, minat, sikap, dan keberkesanan kendiri guru-guru dengan dibantu oleh tahap kemudahan dan kebolehcapaian yang berkualiti tinggi. Dalam jangka masa panjang ianya akan dapat membantu negara menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020 nanti. Ini kerana pihak sekolah, melalui guruguru, generasi kita dibentuk dan dibimbing supaya berkembang menjadi warganegara yang bukan sahaja kompeten tetapi seorang individu yang mempunyai jatidiri yang kuat dan konsisten.

36

8.

Rujukan

Abdul Razak Habib & Jamaludin Badusah. 1998. Penggunaan komputer untuk pengajaran dan pembelajaran di sekolah menengah. Jurnal Pendidikan, 23: 53-64. Abd Razak Hamdan, Yazrina Yahya, Mohd Shanudin Zakaria & Mohd Zamri Murah. 2000. Teknologi Maklumat. Kuala Lumpur: McGraw-Hall. Balakrishnan, M. (2002). Penggunaan komputer oleh guru pelatih: Dahulu, sekarang dan harapan masa depan. Seminar teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan, MPBL. Becker, E.A. & Gibson, C.C. 1998. Fishbein’s and Ajzen Theory of Reasoned Action: Accurate Prediction of Behavioral Intentions for Enrolling in Distance Education Courses. Journal of Adult Education. 49: 43-56. Chan, Foong-Mae. (2002). ICT in Malaysian Schools: Policy and Strategies http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN011288.pdf. Fullan, M. (1996). The new meaning of educational change. New York: Teacher College Press. Haji Ahmad Kamar. (2008). Pengetahuan, Kemahiran dan sikap guru penyelaras ICT di sekolahsekolah rendah Zon Paloh, Kluang. Tesis Sarjana Muda. Fakulti Pendidikan: Tidak diterbitkan. Hall, G.E., George, A.A., & Rutherford, W.L. (1977). Measuring stages of concern about innovation: A manual for use of the SoC questionnaire. Austin, Texas: The University of Texas. Johan @ Eddy Luaran. (2005). Kajian terhadap kemahiran dan aras keyakinan guru terhadap aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah menengah daerah Kudat, Sabah. Tesis Sarjana Muda. Fakulti Pendidikan UTM: Tidak diterbitkan. Kang Hwa Choo. (2005). Tahap kemahiran ICT dalam kalangan guru pelatih Maktab Perguruan Di Sabah dan hubungannya dengan gaya pembelajaran. Tesis Sarjana Muda. Fakulti Pendidikan UTM: Tidak diterbitkan. Kleiman, G.M. (2000). Myths and realities about technology in K-12 schools, leadership and the new technologies. Diperolehi daripada: http://www.edc.org/LNT/news/Issue14/feature.htm Norizan Abdul Razak & Sallehuddin Abdul Rashid. 1997. Pengajaran bahasa berbantukan komputer: Satu tinjauan terhadap kesediaan guru-guru dan sekolah-sekolah menengah di Malaysia. Laporan Akhir Penyelidikan V1/95. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Norizan Abdul Razak. 2000. Penggunaan teknologi maklumat dalam pengajaran bahasa: Menangani perubahan. Negara Pasaran & Pemodenan Malaysia. Abdul Rahman Embong (pnyt.). Bangi : Penebit UKM. Norizan Ahmad. (2003). Kemahiran dan penggunaan komputer dalam pengajaran sains di sekolah menengah: Lebih banyak persoalan daripada jawapan. Kertas kerja dibentang dalam Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke 16. City View Hotel, Melaka, 13 – 16 Jun 2003. Pajeras, G. R. (2002). Self efficacy beliefs in academic contexts: An outline. http://www.emory.edu/Education/mfp/efftalk.htlm. Reinan, I.J. & Plomp, T. (1993). Some gender issues in educational computer use: Results of an International Comparative Survey. Computer Education. 20 (4), 353 – 365. Roslaili Awang Nik. (2007). Penggunaan ICT di kalangan guru pelatih UTM semasa latihan mengajar. Tesis Sarjana Muda. Fakulti Pendidikan UTM: Tidak diterbitkan. Rosli Abd. Rahim, Zamalia Mahmud & Shafiee Ahmad. 2001. ICT in teaching and learning among UiTM lecturers. Internatinal Conference on Challenges and Prospects in Teachers Education. Shah Alam: Penerbitan UiTM. Taylor, S.E., Peplau, L.A. & Sears, D.O. (1997). Social Psychology. New Jersey: Prentice Hall. Wan Mohamad Wan Ibrahim, Hazlina Awang Kah, Zakaria Jusuh & Zari Ibrahim. (2002). Tahap keperluan pengetahuan dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi di kalangan guruguru di beberapa buah sekolah di jajahan Kota Bahru, Kelantan. Taylor, S.E., Peplau, L.A. & Sears, D.O. 1997. Social Psychology (9th ed) New Jersey: Prentice-Hall.

37