PENILAIAN OUTCOME

• 27% (82 orang) daripada keseluruhan responden mengusahakan lebih dari satu jenis perusahaan. • 15% ... Perjanjian jual beli membantu menjamin pasara...

1 downloads 103 Views 3MB Size
PENILAIAN OUTCOME

TAMAN KEKAL PENGELUARAN MAKANAN (TKPM)

MESYUARAT PASUKAN PENILAIAN PROGRAM PERTANIAN BIL.1/2013 Tarikh: 30 APRIL 2013

JABATAN PERTANIAN MALAYSIA

KANDUNGAN 1

TUJUAN

2

LATAR BELAKANG PROJEK

3

TERMA RUJUKAN (TOR)

4

PEMBENTUKAN INDIKATOR PENCAPAIAN

5

ANALISIS KAJIAN

6

PEMERHATIAN DAN KEPUTUSAN

7

ISU DAN MASALAH

8 6

SYOR/CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

9

RUMUSAN

10

LAMPIRAN

LOGO

1. TUJUAN

1. TUJUAN PENILAIAN

1.

Mendapatkan persetujuan jawatankuasa untuk mengangkat pembentangan ini kepada pengurusan tertinggi dan ICU, JPM

2.

Menilai pencapaian objektif/dasar program yang telah ditetapkan

3.

Mendapatkan keputusan dalam menyediakan cadangan dasar/polisi program untuk penambahbaikan

LOGO

2. LATAR BELAKANG PROJEK

2. LATAR BELAKANG PROJEK

RMK-8

RMK-9

Tahun 2001-2005 25 Projek TKPM

Tahun 2006-2010 58 Pojek TKM

RMK-10

Tahun 2011-2012 *64 Projek TKPM

BIDANG HASIL UTAMA:

PENGELUARAN SAYUR, BUAH-BUAHAN DAN BAHAN MAKANAN NO SPPII: 21 02500 922 0000 (sehingga tahun 2009) PECAHAN MENGIKUT LOKASI PROJEK (tahun 2010) * Termasuk projek TKPM di Sabah

LOGO

2. (ii) PETA LOKASI PROJEK TKPM

LOGO

2. (iii) KONSEP PELAKSANAAN

KERAJAAN NEGERI Sediakan gazet tanah sebagai TKPM / Taman teknologi

KERAJAAN PERSEKUTUAN Sediakan infrastruktur asas ladang

USAHAWAN / SYARIKAT SWASTA / ANCHOR COMPANY Sewa dan usahakan tanah

LOGO

Perladangan Berskala Besar dan Komersil: - TKPM Sayur = 30 Ha - TKPM Buah-Buahan = 50 Ha - TKPM Fertigasi = 2 Ha

TKPM 1. 2. 3. 4.

Pengeluaran Yang Komersil, Teknologi Moden, Berterusan & Berkualiti (GAP/SALM)

PASARAN DAN PEMASARAN

Pembangunan Yang Berasaskan Pendekatan Pengezonan; Berlandaskan Pembangunan Kluster Industri Tanaman Makanan; Berdasarkan “Market Driven”; Mewujudkan nilai rantaian makanan dalam kluster industri tanaman.

2. (iv) OBJEKTIF PROJEK

1 3

Mewujudkan zon / kawasan kekal pengeluaran makanan

2

Meningkatkan pengeluaran tanaman makanan

3

Meningkatkan penglibatan usahawan

4

Mensasarkan pendapatan peserta sebanyak RM3,000/bulan

3 5

Meningkatkan penglibatan syarikat swasta

LOGO

2. (v) SKOP PROJEK 

Menaik taraf infrastruktur di TKPM sediada seperti Jalan ladang, perparitan dan sistem pengairan serta menyediakan kemudahan asas seperti bekalan elektrik dan air bersih.Membangunkan TKPM Baru dengan menyediakan infrastruktur seperti jalan ladang utama, sistem pengairan utama, kemudahan pasca tuai, pagar sempadan, setor SALM & rumah peserta serta menyediakan kemudahan asas seperti bekalan air bersih dan elektrikBaik pulih kesuburan tanah yang melibatkan pembelian baja organan dan pembinaan bangsal serta bahan penyediaan kompos

LOGO

2. (vi) PERUNTUKAN & PERBELANJAAN TKPM

LOGO

94%

JUMLAH PERUNTUKAN (RM)

100,000,000 90,000,000 99%

80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000

100%

99%

30,000,000 20,000,000

99%

10,000,000 0

Peruntukan Perbelanjaan

RMK-8

RMK-9

32,345,617 32,242,769

Peruntukan HIP 101,344,075 96,155,526

RMK-10 7,050,000 7,031,397

2011

2012

Peruntukan NKEA 32,000,000 72,680,000 31,868,673 72,679,233

• Sejumlah RM104,6547,906 telah dibelanjakan di bawah Peruntukan NKEA pada •

tahun 2011 dan 2012 bagi pembangunan TKPM. Jumlah keseluruhan Peruntukan HIP yang dibelanjakan bagi tempoh RMK-8 hingga RMK-10 adalah sebanyak RM 135,429,692.

3. TERMA RUJUKAN (TOR)

3. TERMA RUJUKAN

LOGO

METODOLOGI KAJIAN DATA PRIMER

DATA SEKUNDER

 Menggunakan borang soal selidik berstruktur  Temubual dan tinjauan ke lokasi projek responden dilaksanakan pada bulan Jun – Ogos 2012.

Laporan Prestasi Projek TKPM daripada Bahagian Hortikultur dan Jabatan Pertanian Negeri Laporan prestasi perbelanjaan

SKOP KAJIAN  Penilaian melibatkan seramai 303 orang (31%) daripada 966 orang peserta Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) di seluruh Negara Analisis data menggunakan Statistical Package for the Social Science (SPSS) Ver.18.

4. PEMBENTUKAN INDIKATOR PENCAPAIAN

4. PEMBENTUKAN INDIKATOR

LOGO

KEMENTERIAN / AGENSI

JABATAN PERTANIAN MALAYSIA

KRA

PENINGKATAN SUMBANGAN SUB SEKTOR AGRO-MAKANAN KEPADA KDNK

PROGRAM / PROJEK

PEMBANGUNAN TKPM

KPI

1. 2.

Jaminan Bekalan Makanan Negara Peningkatan Taraf Hidup Petani INDIKATOR PENCAPAIAN

OBJEKTIF

OUTPUT SASARAN

OUTCOME SEBENAR

SASARAN Luas yang telah ditanam: 6,500Ha

SEBENAR

1. Mewujudkan zon / kawasan kekal pengeluaran makanan

Luas TKPM yang dibangunkan: 5,843 Ha

Luas TKPM yang dibangunkan: 5,515 Ha/94%

2. Meningkatkan pengeluaran tanaman makanan

Jumlah pengeluaran: 113 Ribu Mt

Jumlah pengeluaran: Nilai pengeluaran: 113.53 Ribu RM120 Juta MT/100%

Nilai pengeluaran: RM0147.61 Juta/ 123%

3. Meningkatkan penglibatan usahawan

Bilangan usahawan yang terlibat: 800 orang

Bilangan usahawan Bilangan peserta yang terlibat: sustain: 806 orang/ 100% 700 org

Bilangan peserta sustain: 488 org/70%

4. Mensasarkan pendapatan peserta sebanyak RM3,000/bulan

Bil. Peserta berpendapatan >RM3,000/bulan: 300 orang

Bil. Peserta berpendapatan >RM3,000/bulan: 253 orang/ 84%

Bil. Syarikat yang jadi anchor: 15 syarikat / 75%

5. Meningkatkan penglibatan syarikat swasta

Bilangan syarikat swasta yang terlibat: 200 syarikat

Bilangan syarikat swasta yang terlibat: 160 syarikat

Bil. Syarikat yang jadi anchor: 20 syarikat

Luas yang telah ditanam: 6,071Ha/93%

5. ANALISIS KAJIAN

ANALISIS DEMOGRAFIK RESPONDEN

LOGO

(i) KATEGORI UMUR RESPONDEN 80

BILANGAN RESPONDEN

70 60 50 40 30 20 10 0

LELAKI PEREMPUAN

BAWAH 21 TAHUN 1

21-29 TAHUN 27

30-39 TAHUN 61

40-49 TAHUN 79

50-59 TAHUN 62

60 TAHUN KE ATAS 46

0

7

7

4

6

391% (276 orang) daripada responden adalah lelaki dan hanya 9% (27 orang) adalah usahawan wanita.Majoriti responden berumur antara antara 30 hingga 59 tahun dengan purata umur 45 tahun.

LOGO

(ii) TARAF PENDIDIKAN RESPONDEN TARAF PENDIDIKAN MENGIKUT KATEGORI PESERTA 160 BILANGAN RESPONDEN

140

120 100 80 60 40 20 0

SEKOLAH RENDAH

SEKOLAH MENENGAH

SEPARUH MASA

TIADA PENDIDIKA N FORMAL 2

24

STPM/ SIJIL/ DIPLOMA 20

IJAZAH/ IJAZAH LANJUTAN 4

8

SEPENUH MASA

8

45

121

50

21Majoriti peserta TKPM terdiri daripada mereka yang berpendidikan peringkat sekolah menengah.Hanya 19% (58 orang) daripada jumlah keseluruhan peserta yang mengusahakan projek TKPM secara separuh masa.

LOGO (iii) BIDANG USAHA & TEMPOH PELAKSANAAN PROJEK BIDANG USAHA YANG DILAKSANAKAN TEMPOH PELAKSANAAN PROJEK 181

Bidang usaha

PERTANIAN SAYURAN 147

PERTANIAN BUAH-BUAHAN

Melebihi 5 Tahun (38%)

31

PERTANIAN KONTAN PERTANIAN HERBA

7

PERTANIAN BUNGA

7 0

1 - 3 Tahun (36%)

3 - 5 Tahun (26%) 50

100

150

200

Bilangan Responden (orang)27% (82 orang) daripada keseluruhan responden mengusahakan lebih dari satu jenis perusahaan.15% (45 orang) responden mengusahakan kombinasi tanaman sayuran & buah-buahan, 5% (14 orang) sayuran & tanaman kontan diikuti dengan 3% (8 orang) mengusahakan kombinasi buahbuahan & tanaman kontan manakala 4% (15 orang) mengusahakan tanaman lain-lain kombinasi.Jumlah responden yang mengusahakan projek melebihi 5 tahun adalah seramai 115 peserta di mana 42% (60 orang) mengusahakan tanaman sayuran dan selebihnya 35% (56 orang) mengusahakan tanaman buah-buahan sebagai tanaman utama.

LOGO

OBJEKTIF 1: MEWUJUDKAN ZON/KAWASAN KEKAL PENGELUARAN MAKANAN

LOGO

OUPUT 1: LUAS DIBANGUNKAN JUMLAH LUAS DIBANGUNKAN

• Sehingga 2012 sebanyak 64 TKPM telah 6,000

Peratus pencapaian: 123%

Peratus pencapaian: 94%

dibangunkan termasuk 2 TKPM di Negeri Sabah

• Antara TKPM yang baru dibangunkan dan masih belum berhasil adalah:

LUAS DIBANGUNKAN

BIL

SENARAI TKPM

TAHUN

LUAS FIZIKAL (HA)

4,000

2,000

0 SASARAN PENCAPAIANJUMLAH RMK-9 3,840

JUMLAH RMK-10 5,843

4,705

5,515

Sumber: Bahagian Hortikultur, Jabatan Pertanian

1

IATC Putatan, Sabah

2012

20

2

Masilou, Kundasang , Sabah

2012

15

3

Muadzam Shah, Rompin, Pahang

2012

175

4

Sedili, Kota Tinggi, Johor

2012

100

5

Jemaluang, Mersing, Johor

2012

620

6

Tenggaroh, Mersing, Johor

2012

192

7

Sg. Lebak, Kota Tinggi, Johor

2012

77

8

Siswazah Tani, Serdang, Selangor

2010

50

9

Lojing II, Gua Musang, Kelantan

2010

200

LOGO

OUTCOME 1: LUAS BERTANAM

JUMLAH LUAS BERTANAM PROJEK TKPM STATUS PEWARTAAN TANAH TKPM

7,000

LUAS BERTANAM (Ha)

6,000 5,000

Tanah TKPM dalam pajakan (19)

4,000

Tanah TKPM di atas tanah persekutuan/pusat pertanian (15)

3,000 2,000 Tanah TKPM dalam proses pewartaan (10)

1,000 0 Sasaran

2006 2,800

2007 3,000

2008 3,200

2009 3,800

2010 4,500

2011 6,000

2012 6,500

Pencapaian

2,233

3,569

3,773

4,406

4,921

6,433

6,071Pencapaian luas bertanam bagi tahun 2012 adalah 93%

Tanah TKPM telah diwartakan (18)

LOGO

OBJEKTIF 2: MENINGKATKAN PENGELUARAN TANAMAN MAKANAN

LOGO

OUTPUT 1: JUMLAH PENGELUARAN (MT)

JUMLAH PENGELUARAN ( RIBU MT)

250

Peratus pencapaian: 115%

200 Peratus pencapaian: 100%

150

100

50

0

Sasaran Pencapaian

RMK-9 184 211.98

RMK-10 113 113.53

• Setiap RM1 yang telah dibelanjakan oleh kerajaan di bawah RMK-9 dan RMK-10 telah memberikan pulangan pelaburan sebanyak 2.4Kg •

Pulangan pelaburan mengambil kira peruntukan HIP sahaja.

OUTCOME 1: NILAI PENGELUARAN (RM)

LOGO

NILAI PENGELUARAN (RM/JUTA)

Peratus pencapaian: 101%

200

Peratus pencapaian: 123%

180 160 140 120 100 80

60 40 20 0 Sasaran Pencapaian

RMK-9 198 199.74

RMK-10 120 147.61

• Setiap RM1 yang telah dibelanjakan oleh kerajaan di bawah RMK-9 telah memberikan pulangan pelaburan sebanyak RM2.57

LOGO

OBJEKTIF 3: MENINGKATKAN PENGLIBATAN USAHAWAN

LOGO

OUTPUT 1: BILANGAN PESERTA USAHAWAN TKPM BILANGAN USAHAWAN YANG MENYERTAI PROJEK TKPM

BILANGAN USAHAWAN

900 800 700

600 500 400 300 200 100 0

Sasaran Pencapaian

2006 482 317

2007 600 669

2008 620 614

2009 718 699

2010 800 750

2011 740 733

2012 800 806

• Sehingga 2012, bilangan usahawan yang menyertai projek TKPM adalah seramai 806 orang iaitu pencapaian sebanyak 100%.

LOGO

OUTCOME 1: BILANGAN PESERTA YANG SUSTAIN

BILANGAN PESERTA MENGIKUT TEMPOH USAHA

BILANGAN PESERTA YANG SUSTAIN

(tempoh usaha melebihi 5 tahun)

800 Peserta <3 Tahun 181 orang (22%)

Peserta 3-5 Tahun 137 orang (17%)

700

BILANGAN PESERTA

Peserta >5 Tahun 488 orang (61%)

700 600 500

Peratus pencapaian: 70%) 488

400 300 200 100 0 Sasaran

Pencapaian

• Jumlah keseluruhan peserta usahawan di projek TKPM pada tahun 2012 adalah seramai 806 orang.

• Daripada 806 orang peserta tersebut, seramai 488 orang (61%) telah mengusahakan projek melebihi 5 tahun.

LOGO

OBJEKTIF 4: MENSASARKAN PENDAPATAN PESERTA SEBANYAK RM3,000/BULAN

OUTPUT 1: BILANGAN PESERTA MEMPEROLEHI PENDAPATAN >RM3,000/BULANLOGO BILANGAN PESERTA YANG MEMPEROLEHI PENDAPATAN MELEBIHI RM3,000 SEBULAN 300

TABURAN PENDAPATAN PESERTA TKPM

BILANGAN PESERTA

250 200 150

Belum berhasil: 356 orang (37%)

100

Pendapatan antara RM1,000-2,999/bulan: Pendapatan 190 orang (20%)
50 -

Sasaran Pencapaian

Pendapatan >RM3,000/bulan: 253 orang (26%)

2006 75

2007 120

2008 150

2009 200

2010 300

2011 300

2012 300

61

108

160

199

220

212

253

• Pada tahun 2012, jumlah keseluruhan peserta TKPM adalah seramai 966 orang di mana 610 orang peserta (63%) telah berhasil. • Daripada 610 orang peserta yang telah berhasil, 41% peserta berjaya memperolehi pendapatan melebihi RM3,000 sebulan.

TABURAN PENDAPATAN PESERTA (Hasil penilaian ke atas responden) 35.0

30.3% (89 org) 25.9% (76 org)

PERATUS RESPONDEN (%)

30.0

27.2% (80 org)

LOGO

30.4% (92 org) 26.4% (80 org)

25.0

20.0

16.7% (49 org)

15.0

13.5% (41 org)

12.2% (37 org)

10.2% (31 org) 7.3% (22 org)

10.0

5.0

.0 <500

501-1000

1001-1500

1501-2000

2001-3000

MELEBIHI 3000

Kategori Pendapatan (RM) sebelum

Selepas

18% (35 orang) daripada responden yang berpendapatan kurang daripada RM1,000/bulan sebelum menyertai program telah mencapai pendapatan RM2,001-RM3,000 sebulan manakala 15% (21 orang) lagi telah memperolehi pendapatan melebihi RM3,000 sebulan.

LOGO

OBJEKTIF 5: MENINGKATKAN PENGLIBATAN SYARIKAT SWASTA

LOGO

OUTPUT 1: BILANGAN SYARIKAT SWASTA YANG TERLIBAT

BILANGAN SYARIKAT SWASTA

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Sasaran Pencapaian

2006 100 100

2007 110 115

2008 120 150

2009 130 154

2010 140 162

2011 150 160

2012 160 160

• Pencapaian penglibatan syarikat swasta bagi tahun 2012 adalah 100% atau 160 syarikat. • Dari tahun 2006 hingga tahun 2012, penglibatan oleh syarikat swasta di projek TKPM telah meningkat sebanyak 60%

OUTCOME 1: BILANGAN SYARIKAT YANG MENJADI ANCHOR

LOGO

20

BILANGAN SYARIKAT

18 16 14

12 10 8

6 4 2 0

Sasaran Pencapaian

2006 10 3

2007 10 3

2008 10 8

2009 10 10

2010 20 14

2011 20 14

2012 20 15

• Dari tahun 2006 hingga tahun 2012, bilangan syarikat yang menjadi anchor di projek TKPM telah meningkat sebanyak 80%

6. PEMERHATIAN DAN KEPUTUSAN

6. KEBERKESANAN PELAKSANAN PROJEK

LOGO

i- SISTEM PENYAMPAIAN Mendapat bimbingan dan latihan secara berkala dari agensi

3.38

Pemantauan berkala dari agensi sepanjang pelaksanaan program

3.34

Proses Permohonan bantuan tidak mengambil masa yang lama

3.26

Kelengkapan asas/ alatan/ infrastruktur dibekalkan membantu /memudahkan pengeluaran

3.21

Kelengkapan asas/ alatan/ infrastruktur dibekalkan membantu meningkatkan pengeluaran

3.20

Pemindahan/ penggunaan teknologi baru membantu tingkatkan pengeluaran

3.19

Pemindahan/ penggunaan teknologi baru membantu tingkatkan kualiti pengeluaran

3.18

2.99

Perjanjian jual beli membantu menjamin pasaran

Purata Skor

3.22 1 – Sangat Tidak Setuju

2 – Tidak Setuju

3 - Setuju

4 – Sangat Setuju

6. KEBERKESANAN PELAKSANAN PROJEK (sambungan) LOGO ii-KEBERKESANAN PROGRAM / PROJEK

SKOR

Program membantu meningkatkan hasil pengeluaran

3.20

Program membantu meningkatkan hasil pendapatan

3.27

Pendapatan dari program ini mampu menampung perbelanjaan keluarga Selepas mengikuti program ini anda mampu mempunyai wang simpanan Selepas mengikuti program ini, anda mampu mendapatkan rawatan kesihatan yang lebih baik bagi diri sendiri dan keluarga Selepas mengikuti program ini, anda mampu mendapatkan keperluan makanan yang lebih baik/berkhasiat bagi diri sendiri dan keluarga Selepas mengikuti program ini, anda mampu memberi keperluan pendidikan yang lebih baik kepada keluarga/anak-anak/tanggungan

3.21 3.16 3.09 3.28 3.17

Program ini berjaya meningkatkan kemahiran dan pengetahuan diri

3.33

Kualiti pengeluaran meningkat selepas penglibatan dalam program

3.23

Program membantu dalam perolehan pensijilan dan pengiktirafan

3.16 Purata Skor = 3.21

1 – Sangat Tidak Setuju

2 – Tidak Setuju

3 - Setuju

4 – Sangat Setuju

7. ISU DAN MASALAH

ISU PELAKSANAAN PROJEK

LOGO

IX. ISU PELAKSANAAN PROGRAM/PROJEK Program ini memudahkan pemasaran produk

3.08 (89%)

Pendapatan yang diperolehi dapat menampung modal pusingan seterusnya

3.08 (89%)

Kos bahan mentah yang tinggi menjejaskan produktiviti pengeluaran 2.00

3.36 (92%) 2.50

3.00

3.50

SKOR92% daripada responden menyatakan bahawa peningkatan kos bahan mentah menjejaskan produktiviti pengeluaran hasil pertanian mereka.89% responden mampu menampung modal pusingan seterusnya dengan pendapatan yang diperolehi.89% responden bersetuju bahawa program ini memudahkan peserta memasarkan produk mereka.

8. SYOR/CADANGAN PENAMBAHBAIKAN (Responden)

LOGO ISU/MASALAH

BILANGAN RESPONDEN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Kemudahan infrastruktur dan mekanisasi ladang

41 Orang (36%)

Meningkatkan kesedaran peserta dalam aspek penyelenggaraan dan membuat penyelenggaraan secara berjadual.

Kurang kerjasama antara peserta dan Jabatan

27 Orang (24%)

Memperkemaskan sistem pemantauan oleh pengurus projek dan pasukan pakar.

Serangan perosak & penyakit tanaman

19 Orang (17%)

Meningkatkan khidmat nasihat oleh pegawai Jabatan serta membuat parit sempadan bagi mengelakkan serangan haiwan perosak.

Kekurangan kawasan untuk meluaskan lagi projek.

18 Orang (16%)

Lot yang belum ada peserta boleh dipertimbangkan untuk ditawarkan kepada peserta sediada yang komited.

Harga tidak stabil dan kurang luang pasaran.

18 Orang (16%)

Menggalakkan jualan terus dan secara kontrak dengan tawaran harga yang menarik melalui syarikat-syarikat atau agensi kerajaan seperti FAMA

Tanah yang diusahakan bermasalah

13 Orang (12%)

Membaikpulih tanah dengan merujuk kepada laporan kesesuaian tanah untuk mengenalpasti masalah sebenar tanah tersebut.

8 Orang (7%)

Menggalakkan pengambilan pekerja asing dari pelbagai negara.

Kekurangan tenaga buruh dan proses permohonan yang lama untuk mendapatkan tenaga buruh

• Bilangan responden yang menjawab adalah 96 orang daripada 303 responden keseluruhan di mana

terdapat responden menyatakan lebih dari satu isu/masalah

9. RUMUSAN

LOGO 1.

Memperkemaskan strategi pemantauan dan pelaporan oleh pasukan pakar supaya dapat dilaksanakan seperti yang dirancang.

2.

Mengadakan perjumpaan secara rasmi dan berkala antara pengurus dan peserta TKPM bagi mengenalpasti masalah/isu pelaksanaan projek.

3.

Mengadakan TWG dengan agensi-agensi kerajaan/sektor swasta bagi mengatasi masalah pemasaran, penyelenggaraan infrastruktur dan bekalan input pertanian.

4.

Memastikan peserta menanam tanaman yang dicadangkan berdasarkan laporan kesesuaian tanah bagi mengelakkan implikasi ketidaksuburan tanaman.

5.

Meneruskan penilaian Star Rating TKPM pada setiap tahun.

LOGO

Menambahbaik dan memperkemaskan lagi sistem pengurusan TKPM dengan kadar segera memandangkan program ini merupakan pride project Jabatan yang sentiasa dipantau oleh pelbagai pihak. Memantapkan beberapa aspek dalam pelaksanaan projek TKPM seperti dokumentasi, pengemaskinian rekod dan usaha ke arah pensijilan SALM.