PENILAIAN TAHAP PENGUASAAN KEMAHlRAN …

Instrumen dalam kajian ini, iaitu skema analisis karangan dibina dalam dua versi, iaitu untuk Tahap I dan Tahap II sekolah rendah. Bagi Tahap I dan Ta...

0 downloads 37 Views 756KB Size
PENILAIAN TAHAP PENGUASAAN KEMAHlRAN MENULIS DALAM BAHASA MELAYU MURID SEKOLAH KEBANGSAAN KEBOLEHPERCAYAANINSTRUMEN Oleh: Hashim Othman, Ph.D Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang [email protected] Pendahuluan Sesuai dengan statusnya sebagai bahasa rasmi Malaysia yang mendokong peranan sebagai bahasa ilmu pengetahuan (Akta Pendidikan, 1996), bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar utama bagi mata-mata pelajaran di sekolah kebangsaan, kecuali Matematik dan Sains mulai 2004 (Sharifah Maimunah, 2004) serta sebagai satu mata pelajaran wajib, termasuklah di sekolah rendahjenis kebangsaan (Cina dan Tamil). Pada akhir tahun keenam persekolahan rendah, lulusannya dijangka mencapai suatu tahap penguasaan bahasa Melayu yang membolehkan mereka bersedia untuk mengikuti pelajaran dalam bahasa berkenaan pada peringkat menengah serta institusi-institusi pendidikan yang lebih tinggi. Penawarannya sebagai mata pelajaran sekolah kebangsaan berasaskan penumpuan khusus pada dua tahap persekolahan. Bagi kemahiran menulis, pengajaran pada Tahap I (Tahun 1 hingga Tahun 3) tertumpu pada kemahiran menulis asas, iaitu mengenal dan menulis abjad, mencantumkannya menjadi kata, frasa, dan ayat, sementara Tahap II (Tahun 4 hungga Tahun 6) menekankan kemahiran menulis fungsian, iaitu untuk melahirkan idea dan perasaan bagi memenuhi fungsi komunikasi. Penekanan pengajaran kemahiran menulis amat penting bukan sahaja untuk tujuan pencarian ilmu pengetahuan, tetapi juga bagi memenuhi fungsi sosial dalam aktiviti kehidupan harian. Bagi tujuan itu, murid sekolah haruslah mencapai suatu tahap literasi yang sesuai untuk memenuhi kedua-dua fungsi berkenaan.

Kertas kerja Persidangan Serantau Pendidikan Bahasa Melayu bertema Merekayasa Pendidikan Bahasa Melayu untuk Mendepani Cabaran Semasa anjuran bersama Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan & Pusat Seni, USM, dan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara dari J6 - J8 September 2005 di Paradise Beach Resort, Tanjung Bunga, Pulau Pinang.

Literasi umumnya dirujuk sebagai kebolehan minimum menggunakan kemahiran membaca dan menulis untuk memenuhi tuntutan kehidupan harlan dan merupakan keperluan asasi setiap individu. Berdasarkan konsep ini, beberapa buah kajian yang telah dijalankan di Malaysia menunjukkan tahap literasi kian meningkat. Kajian Atan Long dan rakan-rakan (1983) menyatakan kadar literasi di Malaysia ialah 74 peratus, iaitu darlpada 47 peratus etnik Melayu, 39 peratus etnik Cina, dan 37 peratus etnik India. Kajian oleh Perpustakaan Negara (1996) menunjukkan 93 peratus rakyat Malaysia yang berumur 10 tahun ke atas adalah literat, iaitu daripada kalangan yang telah mendapat pendidikan formal di sekolah rendah. Kadar ini adalah tinggi jika dibandingkan dengan kajian yang telah dijalankan oleh UNESCO (1995) yang menunjukkan kadar literasi rakyat Malaysia ialah 83.0 peratus, iaitu di belakang Indonesia (93.8 peratus), Filipina (94.65 peratus), Singapura (91.1 peratus), dan Thailand (93.8 peratus). Kajian literasi di atas, walau bagaimanapun lebih tertumpu pada kemahiran membaca berbanding kemahiran menulis (Mariam, 1997; Awang Had Salleh, 1997).

Pengumpulan data tentang literasi yang membabitkan kemahiran menulis di Malaysia, telah dijalankan oleh jabatan-jabatan pelajaran, misalnya o1eh Jabatan Pendidikan Pulau Pinang (2001). Hasil bancian kemahiran menulis yang dijalankan di negeri ini didapati

sebanyak

86.0 peratus murid sekolah kebangsaan di negeri ini

menguasai kemahiran berkenaan dengan sekolah-sekolah di bawah Pejabat Pendidikan Daerah Pulau mendahului pencapaian, iaitu 88.0 peratus dan diikuti Pejabat Pendidikan Daerah Utara & Tengah (85.4 peratus), dan Pejabat Pendidikan Daerah Selatan (81.6 peratus). Sekiranya pencapaian Ujian Penilaian Sekolah Rendah negeri Pulau Pinang yang kerap mengatasi pencapaian nasional dijadikan ukuran, peratusan di atas menggambarkan masih ramai bilangan murid sekolah kebangsaan di negara ini masih belum mencapai tahap penguasaan minimum dalam kemahiran menulis.

Latar Belakang

Kemahiran menulis merupakan sebahagian daripada kemahiran literasi yang menurut UNESCO (1980) merupakan salah satu hak asasi individu yang menjadi tanggungjawab sesebuah kerajaan terhadap rakyatnya. Kurangnya kajian tentang literasi

2

fungsian yang membabitkan kemahiran menulis menyebabkan kurang lengkap data tentang tahap literasi di Malaysia, khususnya dalam bahasa Melayu.

Sebuah kajian

khusus tentang literasi kemahiran menulis diperlukan bagi melengkapkan kajian literasi sebelumnya yang lebih tertumpu pada kemahiran membaca, serta dapat dibuat bandingan dengan tahap penguasaan kemahiran menulis yang telah dijalankan di luar Negara (Purve, 1992).

Dapatan kajian akan memberi gambaran yang lebih jelas tentang

kecekapan berkomunikasi murid sekolah rendah di Malaysia, iaitu generasi yang mendukung tanggungjawab untuk merealisasikan wawasan 2020 ke arah pembinaan negara maju melalui penguasaan ilmu dan teknologi canggih dengan jati diri tempatan. Kajian ini dapat menilai sejauh mana program pendidikan bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah berjaya melahirkan murid yang literat, yakni bukan sekadar mengenal huruf dan angka, tetapi dapat menggunakan pengetahuan dan kemahiran bahasa (khususnya menulis) untuk menyelesaikan masalah harian dalam konteks formal dan tidak formal. Secara khusus, dapatan kajian juga turut menyediakan maklumat tentang tahap penguasaan kemahiran menulis murid sekolah kebangsaan dalam bahasa Melayu pada peringkat pendidikan asas, iaitu bahasa yang mendukung peranan bahasa pengantar utama pendidikan atau bahasa ilmu.

Kemahiran menulis sebenarnya meruapakan kemahiran berbahasa tertinggi yang berkembang selari mengikut perkembangan otak dan pengalaman berbahasa seseorang. Sebagai kemahiran bahasa,

fungsinya ialah untuk tujuan berkomunikasi dan

menyelesaikan pelbagai urusan dalam aktiviti harian yang meliputi bidang pendidikan, sosial, dan pekerjaan.

Berdasarkan premis yang berkaitan fungsinya sebagai alat

komunikasi, sebuah kajian yang menggunakan model komunikatif (Hymes, 1972; Canale, 1983; Allen dan rakan-rakan, 1983; Bachman, 1990; Hutchinson, 1990) telah dijalankan oleh satu pasukan penye1idik dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia pada tahun 2003. Kajian yang mendapat peruntukan kewangan di bawah Fundamental research Grant Scheme (FRGS) dilakukan bagi menilai tahap penguasaan

kemahiran menulis dalam bahasa Melayu murid sekolah kebangsaan. Pengumpulan data adalah meliputi sampel di Semenanjung Malaysia untuk digunakan dalam pembinaan

3

--

---

-------------

jadual matriks yang mengandungi tanda aras kemahiran menulis murid sekolah kebangsaan dari Tahun 2 hingga Tahun 6.

Tujuan

Kertas ini secara khusus melaporkan tentang bahagian awal kajian yang telah dijalankan, iaitu tentang pembinaan instrumen untuk mengumpul data tentang kemahiran menulis dalam bahasa Melayu murid sekolah kebangsaan bagi Tahap I dan Tahap II. Seterusnya, data awal daripada 200 buah sampel karangan bagi setiap tahap yang telah dinilai oleh pemeriksa pertama digunakan untuk menentukan kebolehpercayaan instrumen.

Kaedah

Kajian ini melibatkan aktiviti pengumpulan data tentang tahap penguasaan kemahiran menulis mood sekolah rendah pada dua tahap persekolahan, iaitu Tahap I (Tahun 1, 2, dan) dan Tahap II (Tahun 4, 5, dan 6).

Pengumpulan data kajian ini

melibatkan pembinaan dua buah instrumen utama, iaitu skema analisis karangan versi Tahap I dan versi Tahap II serta dua set soalan mengikut tahap. Daripada data yang analisis, dua buah jadual matriks yang mengandungi tanda aras kemahiran menulis mengikut tahap penguasaan kemahiran menulis dalam bahasa Melayu akan dihasilkan.

Instrumen Instrumen dalam kajian ini, iaitu skema analisis karangan dibina dalam dua versi, iaitu untuk Tahap I dan Tahap II sekolah rendah. Bagi Tahap I dan Tahap II yang mempunyai penekanan yang berbeza, senarai kecekapan menulis dikelompokkan mengikut komponen yang berbeza. Tahap I mengandungi komponen (a) Menulis Asas, (b) Wacana, dan (c) Tatabahasa, sementara Tahap II mengandungi komponen (a) Sosiolinguistik, (b) Wacana, (c) Tatabahasa.

Rujukan utama yang digunakan

termasuklah Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Kementerian Pendidkan Malaysia, 2003a) dan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Tahun 1 - 6 (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2003b) serta model komunikatif (lihat Hymes, 1972; Bachman, 1990; Hutchinson, 1990; dan Hashim, 2003 & 2005).

4

Jadual 1.1 menunjukkan kandungan instrumen versi Tahap I yang mengandungi komponen, subkomponen, dan item kecekapan kemahiran menulis dalam bahasa Melayu bagi Tahunl, Tahun 2, dan Tahun3. Dalam komponen kemahiran menulis asas, terdapat subkomponen mekanis dan tulisan awal, iaitu menyalin, menulis, dan bina-Iengkapkan. Dalam komponen wacana, terdapat subkomponen koheren dan kohesi.

Koheren

bermaksud kecekapan menyusun idea dan membina makna, sementara kohesi merupakan kecekapan menyusun ayat secara padu dan padat untuk membina teks.

Komponen

tatabahasa pula mengandungi subkomponen aspek mekanis, morfologi, dan sintaksis yang merupakan kecekapan memilih dan menggunakan tanda baca dan memilih stukturstruktur bahasa yang betul untuk berkomunikasi. Keseluruhannya, skema analisis karangan Tahap I mengandungi 33 item. Jadual 1.l: Kandungan Instrumen versi Tahap I Komponen/ Subkomponen

Kecekapan

(a) Mekanis

Menyalin

Menu/is

Binalengkapkan

1. 2.

Menyalin perkataan Menyalin ayat mudah 3. Menyalin perenggan 4. Menulis perkataan mudah 5. Menulis pemyataan mudah berdasarkan bahan rangsangan 6. Menulis maklumat mudah 7. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong 8. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding 9. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi konsonan berl/;abunl/; 10. Membina dan menulis ayat mudah

II. Membina ayat daripada perkataan yang diberi 12. Melengkapkan ayat menggunakan frasa 13. MelengkalJkan ayat menggunakan lJeribahasa 14. Menggunakan tanda baca yang betul

(b) Wacana

Koheren

Kohesi

15. Menyusun dan menulis ayat yang sesuai mengikut gambar bersiri 16. Menyusun perenggan mengikut urutan idea 17. Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian 18. Melengkapkan cerita/wacana 19. membina pertautan dengan kata hubung yang sesuai 20. Membina pertautan dengan menggunakan perkataan yang sesuai (pengu]angan kata,sininim, antonim dB) 21. Menggunakan penanda wacana yang sesuai 22. Mebina wacana yang sempurna bagi karangan

5

(c) Tatabahasa

Mekank

Morftlogi

Sintaksis

23. Menggunakan sistem eiaan bahasa Melayu denean betuJ 24. Menggunakan tanda baca yans sesuai 25. Menggunakan huruf keciUbesar dengan betul 26. Menggunakan kosa kata yans sesuai 27. Memilih dan menggunakan kata dengan betul 28. Menggunakan imbuhan dengan betul 29. Menggunakan frasa/ungkapan dengan betul 30, Menggunakan laras bahasa yang sesuai 31. Menggunakan avat yang betul strukturnva (lenekao) 32. Membina ayat yangjelas maknanya 33. Menggunakan pelbagai ra*arn ayat

Jadual 1.2 pula menunjukkan kandungan instrumen versi Tahap

II

yang

mengandungi komponen, subkomponen, dan item kecekapan bagi Tahun 4, Tahun 5, dan

Tahun

6.

Disebabkan penekanan Tahap

II

ialah pengukuhan kemahiran menulis dan

penggunaannya dalam fungsi komunikasi, komponen menulis asas digantikan dengan

komponen sosiolinguistik. Komponen sosiolinguistik meliputi subkomponen tujuan penulisan dan khalayaknya (pembaca), komponen wacana meliputi peratlian dan pertautan, dan komponen tatabahasa mengandungi subkomponen mekanis, morfologi, dan sintaksis. Keseluruhannya instrumen versi Tahap

II

mempunyai

3l item kecekapan

menulis. Jadual 1.2: Kandungan Instrumen versi Tahap Komponen/

II

Kecekapan

Subkomponen

a) Sosiolinguistik

l.

Pembaca

b)

Menulis karangan berorientasikan maklumat / pembaca

/

penulis

Tujuan

2. Menghuraikan maklumat mens,ikut konteks dan situasi 3. Menielaskan idea utama dan idea-idea sokonsan 4. Memujuk pembaca dalam hwaian 5. Melahirkan perasaan/penAalaman penulis 6. Menggunakan kata panseilan yanq sesuai unhrk khalavak 7. Memahami latar belakang khalayak 8. Berinteraksi dengan Dembaca

Wacana

Pertalian (koheren)

9.

Mempunyai idea kawalan

10. 11. 12. 13. 14.

Mengembangkan idea berasaskan hubungan sebab-akibat Mengemukakan isu-isu yang berkaitan denean taiuk Menghurai idea berdasarkan idea kawalan Menggunakan gaya penulisan yang teDat Membuat kesimpulan yang sesuai dengan tajuk

15. Membina pertautan densan kata hubune vane sesuai

Pefiautan (kohesi)

c)

16. Membina pertautan dengan menggunakan perkataan yang sesuai (pengulangan kata, sinonim. antonim dll) 17. Mengglnakan penanda wacana yang sesuai 18. Membina wacana yang sempurna bagi karanean

Tatabahasa

Mekanis

19. Menggrurakan sistem eiaan bahasa Melayu denean betuJ

20. Menggunakan tanda baca yang sesuai 21. 22. 23. 24.

Menggunakan huruf keciVbesar dengan betui Memerenggankan karangan dengan raoi Menggunakan format karangan yang betul Menggunakan kosa kata yang luas 25. Menggunakan kata dengan betul 26. Menggunakan imbuhan denean betul 27. Menggunakan rangkai kata/ungkapan densan betui 28. Menggunakan laras bahasa yang sesuai 29. Menggunakan ayat yang betul strukturnva (lenskao) 30. Membina ayat yang.ielas maknanya 31. Menggunakan pelbagai ragam ayat dalam wacana

Morfologi

Sintalrsis

Kedua-dua buah instrumen menggunakan skala Likert 5-mata bagi menilai penguas:ulll kecekapan menulis dalam bahasa Melayu.

I .,-

-

Nilai mata dalam skala ialah:

Sangat lemah

L

Lemah

3-

Sederhana

A.+

Baik

5-

Sangat baik

Sebuah kajian rintis telah dilaksanakan bagi mencuba kedua-dua instrumen ini dengan melibatkan seramai 50 orang murid Tahun 3 dan 50 orang murid Tahun 6 di

sebuah sekolah dalam Daerah Kuala Muda,

Di

Kedah. Keputusan kajian rintis

menunjukkan kedua-dua buah instrumen ini mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi,

iaitu dengan nilai alfa keseluruhan .99 bagi instrumen versi Tahap I, dan nilai alfa keseluruhan .99 bagi versi Tahap II.

Soalan harangan Dua set soalan karangan bagi setiap tahap merupakan rangsangan kepada murid

untuk menghasilkan gerak balas dalam bentuk karangan yang akan dianalisis dengan menggunakan skema analisis karangan dalam pengumpulan data tentang kemahiran

menulis masing-masing. Kertas soalan karangan Tahap selama satu

Tahap

I

dan Tahap

II

memakan masa

jam setengah setiap satu (Lihat Caudery, 1990; Weir,lgg3). Kertas soalan

I

mengandungi soalan yang meminta murid menyusun gambar mengikut urutan cerita; melengkapkan ayat berdasarkan gambar; menyusun dan menyalin perenggan menjadi karangan lengkap; dan menulis karangan berdasarkan satu tajuk pilihan yang panjangnya tidak kurang daripada 60 patah perkataan. Kertas soalan Tahap II pula mengandungi soalan yang meminta murid menulis dua buah karangan, iaitu jenis keperihalan dan imaginatif yang kepanjangan setiap sebuah tidak kurang daripada 100 patah perkataan. Pembinaan soalan karangan dalam kajian ini dilakukan berdasarkan pandangan Weir (1993) yang menyatakan tugasan bagi mengumpul data kecekapan

menulis memerlukan pemprosesan wacana dan pembinaannya yang menyamai situasi sebenar. Kedua-dua set soalan bagi Tahap

I dan Tahap II ini telah dirujuk

orang guru berpengalaman mengajar bahasa Melayu

di

kepada empat

sekolah kebangsaan. Maklum

balas daripada mereka digunakan unfuk memumikan soalan-soalan karangan berkenaan sebelum digunakan dalam kajian sebenar.

Sampel

ini ialah karangan yang dihasilkan oleh murid sekolah kebangsaan, iaitu murid rahun 2, dan 3 (Tahap I) dan murid rahun 4,5, dan 6 (Tahap II). Mereka Sampel kajian

telah melalui pengalaman mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu bagi tempoh sekwang-kurangnya satu tahun dan diperakukan oleh sekolah masing-masing sebagai murid yang mencapai tahap sekurang-kurangnya dapat mengenal huruf dan menulis awal. Sampel adalah mewakili Semenanjung Malaysia, itu meliputi sekolah kebangsaan dalam

kategori bandar dan luar bandar dalam empat

zon.

Zon-zon tersebut ialah zon utara

(Perlis, Kedah, Pulau Pinang, dan perak), zon tengah (Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya, dan Negri Sembilan), zon selatan (Melaka, dan Johor), dan zon timur (Kelantan, Terengganu, dan Pahang). pengumpulan sampel karangan ini telah dilaksanakan dat'' 4 April 2004 hingga 8 Mei 2004. Keseluruhannya, sebanyakl,111 sampel karangan Tahap dikumpul.

I

dan 3,024 buah sampel karangan Tahap

II

telah dapat

Pemeriksaan Karangan Pemeriksaan karangan Tahap

I dan II dilakukan oleh

dua pasukan pemeriksa yang

setiap satu dianggotai oleh lima orang yang terdiri daripada guru-guru bahasa Melayu yang berpengalaman sekurang-kurangnya lima tahun sebagai pemeriksa kertas karangan

peringkat Ujian Penilaian Sekolah Rendah. Mereka dijemput menghadiri sesi taklimat dan latihan menggunakan skema analisis karangan untuk memeriksa sampel karangan

pada 18 Mei

2005.

Selepas sesi latihan menggunakan insffumen dan aktiviti

penyelarasan pemeriksaan karangan, pemeriksa diberi masa selama satu bulan bagi menyiapkan pemeriksaan karangan, iaitu setiap pemeriksa diberi tugasan mengikut tahun persekolahan dengan setiap seorang memeriksa lebih kurang 1,000 buah karangan.

Setiap sampel karangan adalah diperiksa oleh dua orang pemeriksa dan tugas pemeriksaan tersebut telah selesai pada

l6 Julai

2005.

Kebolehpercaysan

Kertas

ini

melaporkan kebolehpercayaan instrumen-instrumen yang digunakan

untuk mengumpul data tentang tahap penguasaan kemahiran menulis murid sekolah kebangsaan dalam bahasa Melayu, iaitu skema analisis karangan versi Tahap

dan versi Tahap

II (Tatrun 6).

Kebolehpercayaan

ini meliputi

I (Tahun 3)

ketekalan dalaman

instumen berdasarkan kebolehpercayaan jumlah-item, dan korelasi skema dengan komponen-komponennya daripada data awal yang melibatkan 200 sampel karangan Tahun 3 dan Tahun 6.

Keputusan Kebolehpercayaan j umlah-item bagi s kema analis is karangan Kebolehpercayaan jumlah-item bagi skema analisis karangan versi Tahap

I

(Tahun 3) ditunjukkan dalam Jadual 1.3 berdasarkan taburan item yang jumlahnya 33.

Didapati min skor item ialah antan 2.10 hingga 3.57, sementara sisihan piawai ialah antara.69 hingga L0.

9

Jadual 1.3

Kebolehpercayaan Jumlah-item Skema Analisis Karangan Bahasa Melayu versi Tahap I (Tahun 3)

Bil.

Komponen

Item

Subkomponen

Min

Sisihan Piawai

Korelasi

Alfa

Keboleh-

Keboleh-

Keboleh-

Jumlahitem yang

jika

percayaan subkomp.

percayaan

Percayaan skema

dibetulkan

Salinl

3.52 3.52 J.JJ 3.57 3.35 3.26 2.55 2.45 2.38 3.05 3.01

Binal2 Binal3 Binal4

.92

.88

1.06

.63

1.04

Tautl9

3.12 3.26 2.96 2.38 z.J I 2.56

Pertautan

Taut20

2.40

.95

(Kohesi)

Taut2l

2.34 2.14 3.20 3.08 3.18 2.94 2.87

.98

.82 .92 .92 .90 .90 .92 .92 .86

3.1I

.92

.89

2.45 2.36 2.44

.90 .96

.91

1.02

.93

1.05

.93

.90

.90

Menyalin

Salin2 Salin3

Tulis 4 Tulis5 Tulis6

Menulis I

Menulis

BinaT BinaS Bina9

Asas

Binalengl,apkan

Tal l5 Tal l6 Tal t7 Tal l8

Pertalian (Koheren) 2.

Binal0 Binal I

Wacana

Taut22 Meka23 Mekanis

Meka24 Meka25

3.

Tata-

Morfo26 Morfo27 Morfo2S Morfo29 Morfo30 Sintak3l

Morfologi

bahasa

Sintaksis

Sintak32 Sintak33

.81

.89

.83

.91

.88

.85

.87 .98

.89 .89

.96 .79 .84 .84

.90 .89 .89 .90

1.02

.91

1.03

.91

2.64

.95

.90

2.53

.69

2.44 2.10

.94 .93

.99

.93 .85 .93

.8i

.96 .93

.85 .90

.94

.91

.92

item dibuang .99 99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99

komponen

analisis kaianean .95

.96

.98 95

.99 .91

.99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99

.97 .97

.93

.97

.98

.96

Nilai alfa skema ini didapati amat tinggi, iaitu .99, sementara nilai alfa bagi setiap komponen dan subkomponen-subkomponennya adalah sangat tinggi, iaitu antara .97 dan .98 bagi komponen wacana, menulis asas, dan tatabahasa, dan antara .91 hingga .97 bagi

subkomponen skema. tatabahasa dengan

Nilai alfa tertinggi dicatat dalam komponen menulis

asas dan

nilai alfanya .98, sementara semua subkomponen skema mencatat nilai

alfa antara.9l yang terendah bagi pertalian (koheren) hingga .97 yang tertinggi bagi pertautan (kohesi) dalam komponen wacana, dan morfologi dalam komponen tatabahasa.

10

Dua item kecekapan menulis, iaitu Binal3 (Melengkapkan ayat

menggunakan

peribahasa) dalam komponen menulis asas mempunyai korelasi jumtah-item yang agak

rendah (.33), dan

Talils

(Menyusun dan menulis ayat yang sesuai mengikut gambar

bersiri) dalam komponen wacana mencatat korelasi yang sederhana (.63). Kehadiran kedua-dua item yang korelasinya agak rendah dan sederhana walau bagaimanapun tidak

begitu menjejaskan kebolehpercayaan subkomponen masing-masing yang sememangnya tinggi.

Kebolehpercayaan jumlah-item bagi skema analisis karangan versi Tahap

II

(Tahun 6) ditunjukkan dalam Jadual 1.4 berdasarkan taburan item yang jumlahnya 31.

Min skor itemnya ialah antara

3.1 8

hingga 4.02, sementara sisihan piawai ialah antara .93

hingga 1.17.

Koefisien kebolehpercayaan skema

ini

adalah amat tinggi, iaitu dengan nilai

alfanya .99 dengan setiap komponen, iaitu sosiolinguistik, wacana) dan tatabahasa mempunyai nilai alfa .98. Semua subkomponen skema mempunyai nilai alfa sangat

tinggi melebihi .95. Semua item kecekapan menulis mempunyai korelasi jumlah-item,

iaitu daripada yang terendah dengan nilai alfa .85 hingga yang tertinggi, iaitu Kehadiran semua item yang korelasinya sangat tinggi

ini telah menyumbang

kebolehpercayaan yang sangat tinggi bagi setiap subkomponen skema.

11

.93.

kepada

Jadual 1.4 Kebolehpercayaan Jumlah-item Skema Analisis Karangan Bahasa Melayu versi Tahap II (Tahun 6)

Bil.

Komponen

Subkomponen

Item

Min

Sisihan Piawai

Korelasi

Alfa

Keboleh-

Jumlahitem yang

jika

percayan subkom.

dibetulkan

Tuiul Tujuan Sisio-

linguistik Pembaca

Tuiu2 Tuiu2 Tuiu4 Tuiu5 Baca6 Baca7 BacaS

Tali9

2.

\2

.92

1.08

.93

3.63

t.l I

.93

.99

0

.93

l

1.09

L05

.92 .90 .90

.05

.91

.99 .99 .99 .99 .99

.92 .89

3.s

3.35 3.36 3.35

1.08

Pertalian

Talil I

3.7r

(Koheren)

I

I

.91

Talil?

3.70 3.66 3.42 3.54 3.34 3.22 3.43 3.65 3.87 3.89 4.02 3.87

l.l0

.93

Tautl5 Tautl6 TautlT TautlS

Mekal9 Meka20 Mekanis

Meka2l Meka22 Meka23

Morfo24 Morfo25

Tatabahasa

Morfologi

Morfo26 Morfo2T Morfo2S

Sintaksis

Sintak29 Sintak30

Sintak3l

analisis

3.65 3.74 3.67 3.52 3.64 3.60 3.32 3.18

) 4

.92

t7

.91

l. l0

.91

1.04

.89

.04 1.04

.87

0

.90 .86 .87 .87 .85 .86 .89 .90

.09

.91

.95

05 09

) '7

1

l6

.91

.95

.89 .89 .92

.93

.99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 ,99 .99 .99

.88

ll

lt

.99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99 .99

.98 .98 .97

.97

.98 .95

.95

.98

.96

.96

Korelasi skema analisis karangan dengan komponen-komponennya

Korelasi skema analisis karangan versi Tahap komponennya ditunjukkan dalam Jadual

I

(Tahun 3) dengan komponen-

1.5. Didapati skema ini mempunyai

korelasi

yang amat tinggi dan signifikan dengan komponen-komponennya, iaitu menulis wacana, dan tatabahasa dengan

sangat

porcayarm skema

.99 .99

3.54

1.06

Pertautan (Kohesi)

3.

3.64 3.59

3.96 3.44

Talil3 Talil4

komponen

Keboleh-

karansan

Talil0

Wacana

item dibuang

Kebolehpcrcay&ul

asas,

nilai alfa melebihi .97. Korelasi antara komponen juga

tinggi dan signifikan, tetapi lebih rendah berbanding dengan koefisien

kebolehpercayaan, iaifu antara menulis asas dengan wacana (.92), antua menulis asas dengan tatabahasa (.93), dan antara wacana dengan tatabahasa

T2

(..94). Kesimpulannya,

.99

skema mempunyai kesahan dalaman dan kesahan pembezaan yang membuktikan kesahan gagasan instumen (Crocker dan

Algina, 1986; Anastasi, lggg).

Jadual 1.5

Korelasi Skema Analisis Karangan Bahasa Melayu versi Tahap I (Tahun 3) dengan Komponen-komponennya

SAKTI SAKTI

1.00

MENULIS ASAS WACANA

.98** .97** .98**

TATABAHASA

MENULIS ASAS .98f *

WACANA .97** .92**

l.00 .92**

TATABAHASA .98*

1.00

.94**

.94**

.93+*

+

.93+* 1.00

signiJilan pada aras 0.01 (l-hujung)

Korelasi skema analisis karangan versi Tahap

II

(Tahun 6) dengan komponen-

komponennya ditunjukkan dalam Jadual 1.6. Didapati skema ini mempunyai korelasi yang amat tinggi dan signifikan dengan komponen-komponennya, iaitu sosiolinguistik, wacan4 dan tatabahasa dengan nilai alfa melebihi .97. Korelasi antara komponen juga

sangat

tinggi dan signifikan, tetapi lebih rendah berbanding dengan

koefisien

kebolehpercayaan, iaitu antara sosiolinguistik dengan wacana (.95), antara sosiolinguistik dengan tatabahasa (.92), dan antara wacana dengan tatabahasa

(.95).

Kesimpulannya,

skema mempunyai kesahan dalaman dan kesahan pembezaan yang membuktikan kesatran gagasan instumen (Crocker dan

Algina, 1986; Anastasi, 1988).

Jadual 1.6

Korelasi Skema Analisis Karangan Bahasa Melayu versi Tahap II (Tahun 6) dengan Komponen-komponennya

SAK2 SAK2

SOSIOLINGUISTIK .97*r

1.00

SOSIOLINGUISTIK

.97** WACANA .gg** TATABAHASA .98** **. Korelasi signifikanpada aras 0.01 (l-hujung)

WACANA

1.00 .95* *

*

.98*

.95**

.92**

1.00

.92**

TATABAHASA

.98*+

.95r*

.95r{' 1.00

Perbincangan Skema analisis karangan versi Tahap

I

dan versi Tahap

II

merupakan dua buah

instumen utama yang digunakan untuk mengumpul data tentang Tahap penguasaan kemahiran menulis dalam bahasa Melayu murid sekolah kebangsaan. Analisis statistik

kebolehpercayaan jumlah-item

dan korelasi skema dan

l3

komponen-komponennya

tinggi. Instrumen versi Tahap I ini mempunyai nilai alfa .99, sementara versi Tahap II juga mempunyai nilai alfa .99. menunjukkan bukti kebolehpercaarl yang sangat

Koefisien kebolehpercayaan yang tinggi bagi kedua-dua buah instrumen ini disebabkan sumbangan kebolehpercayaan yang sangat

tinggi setiap subkomponen yang seterusnya

melonjakkan kebolehpercayaan komponen-komponennya. Bagi instumen versi Tahap I, korelasi jumlah-item yang tinggi pada keseluruhannya tidak memerlukan pengguguran

item

Bl3

(Melengkapkan ayat menggunakan peribahasa) yang agak lemah bagi

meningkatkan

nilai alfa yang sekaligus

membayangkan ketekalan dalamannya.

Demikian juga dengan instrumen versi Tahap

II

pula yang mempunyai koefisien

kebolehpercayaan sangat tinggi yang menunjukkan ketekalan dalaman.

Bukti ketekalan dalam kedua-dua buah instrumen ini turut diperkukuhkan dengan

hasil analisis korelasi skema dengan komponen, dan korelasi antara komponen. Koefisien kebolehpercayaan instumen versi Tahap

I adalah sangat tinggi, iaitu dengan

(.9S). Koefisien juga sangat tinggi, iaitu dengan

menulis asas (.98), dengan wacana (.97), dan dengan tatabatrasa kebolehpercayaan instrumen

versi Tahap II

sosiolinguistik (.97), dengan wacana (.98), dan dengan tatabahasa (.98). Korelasi yang sangat

tinggi skema dengan setiap komponennya merupakan bukti ketekalan dalaman

seluruh instrumen (Anastasi, I 98S).

Di samping itu, korelasi setiap

adalah sangat tinggi antara komponen instrumen bagi

versi. Bagi versi Tahap I, korelasi menulis

asas dengan tatabahasa

asas dengan wacana ialah

.92, menulis

ialah .93, dan wacana dengan tatabahasa ialah .94, sementara bagi

versi Tahap II, korelasi sosiolinguistik dengan wacana ialah .95, sosiolinguistik dengan tatabahasa ialah .92, dan wacana dengan tatabahasa

ialah .95. Korelasi yang sangat

tinggi antara komponen instumen bagi kedua-dua versi menunjukkan hubungan yang kuat antara komponen serta mentaksir gagasan yang sama, iaitu kemahiran menulis pada Tahap

I dan Tahap [I peringkat

dalam satu alat,

di

sekolah kebangsaan. Ini merupakan kesahan serentak

samping bukti kesahan gagasan secara unitari (Messicks, 1993 &.

1ee4).

l4

Rujukan Allen, P., Cummins, R.M.

&

Swain, M. (1983). Development of bilingual proficiency:

second year report. Toronto, Ontario: The Ontario Institue

Anastasi,

A. (1988).

for Studies in Education.

Psychological testing sixth edition. New York: Macmillan

Publishing Company.

Awang Had Salleh. (1997). Literacy: A relook of concept and approach in an era

of

information technology. Suara Literasi (Buletin of Malaysian Reading Association), 6 March.

Bachman, L.F. (1990). Fundamental considerations in language testing. Oxford: Oxford

University Press. Canale,

M. (1983). From communicative competence to

communicative language

pedagogy. Di dalam Language and communication by Richards, J.C.

&

Schmidt, R.

Caudery, T. (1990). The validity of timed essay tests in assessment of writing

skills. EIT

(ed.). London: Longman.

Journal 44,2;122-131. Crocker,

L. & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory.

Orlando, Florida: Holt, Rinehart and Winston,lnc.

Hashim Othman. (2003). Kemahiran menulis: perspehif komunikatif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hashim Othman. (2005). Pentaksiran lmrangan bahasa Melayu. Pulau Pinang: Penerbit

Universiti Sains Malaysia.

C. (1990). Commturicative competence in language testing. Di dalam Handbook of educational ideas and practices by Entwistle, E., (ed.). London:

Hutchinson,

Routeledge.

Hymes, D. (1972). On communicative competence. Di dalam Sosiolinguistics by Pride, J.B. & Holmes, J. (ed.). Harmondworth: Penguin Books. Jabatan Pendidikan Pulau Pinang,

Unit Kurikulum. (2001). Laporan celik huruf

dan bahasa Inggeris negeri Pulau Pinang

I angka

200L (Tidak diterbitkan)

Kementerian Pendidikan Malaysia (Pusat Perkembangan Kurikulum). (2003a). Sukatan

Pelajaran Kurihtlum Bersepadu Sekolah Rendah: Bahasa Melryu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

l5

Kementerian Pendidikan Malaysia (Pusat Perkembangan Kurikulum). (2003b). Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah: Bahasa Melayu SK Tahun

I-6. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Lembaga Penyelidikan Undang-undang. (1996). Akta Pendidikan 1996 (AHa 550) &

Education

Act 1996 (Act 550) (Hingga 10

September

1996). Kuala Lumpur:

International Law Book Services.

Mariam Abdul Kadir. (1997). Literacy in Malaysia: Innovation and development to meet vision

2020. Paper presented at Asia Literacy Regional

Forum, Manila,

Philippine, May 5-9. Messicks, S. (1993). Validity. Di dalam Educational measurement third edition by Lin,

R.L., ed. Phoenix: American Council on Education and The Oryx Press. Messicks, S.

(1994). The interplay of evidence and

consequences

in validation of

performance assessments. Educational Researcher 23, 2: 13-23. Purve, C. (1992). The IEA study of written composition

II.

Education and performance

infourteen countries. New York: Pergamon Press. Sharifah Maimunah Syed Zain. (2004). Hala tuju pengajaran dan pembelajaran Sains dan

Bil.l/2004 l-12. Progress achieved in literacy throughout

Matematik dalam bahasa Inggeris. Diges Pendidik, Jilid 4, UNESCO. (1980). Literacy 1972-1976.

world. Paris: UNESCO. Weir, C.J. (1993). Communicative language testing. New York: Prentice Hall.

PASUKAN PENYELIDIK: Penyelidikan di bawah peruntukan FRGS (2003-2005) ini melibatkan penyelidik berikut:

Projek: Penyelidik: Ketua

Prof. Madya Dr. Hashim Othman Prof. Madya Dr. Abdul Rashid Mohamed En. Mohammad Zohir Ahmad Prof. Madya Dr. Nor Hashimah Hashim Prof. Madya Dr. Ishak Ramly

Dr. Rohizani Yaakub Dr. Subadrah Madhawa Nair Haji Abd. Rahman

H|

Abd.

Haji Abdullah Sani Yatraya Haji Yahaya Che Lah

t6

Aziz

the