PERANCANGAN

dengan dua cara iaitu secara online melalui eSPEK (Sistem Pengurusan Kursus INSTUN) atau dengan mengisi borang permohonan kursus APD (U-04). PENGANJUR...

1 downloads 302 Views 2MB Size
PERANCANGAN

L AT I H A N 2 0 1 7

KANDUNGAN Prakata

iv

Pendahuluan

v

Permohonan Kursus

vi

Indeks Latihan

viii

Program Pembangunan Bidang Kepakaran/Kemahiran – Anjuran INSTUN A)

Kadaster

15

B)

Geodetik

31

C)

Pemetaan

49

D)

Teknologi Maklumat

67

Cadangan Program Latihan Untuk Penganjuran Bahagian/JUPEM Negeri A)

Program Pembangunan Organisasi

B)

Program Pembangunan Nilai dan Etika

Lampiran

89 123 131

Lampiran A -

Borang Permohonan Kursus

132

Lampiran B -

Garis Panduan Tatacara Permohonan Kelulusan Penganjuran 134 Latihan dan Program

Lampiran C -

Borang Penilaian Kursus

143

Lampiran D -

Format Laporan Penilaian Kursus

145

2017 iii

Prakata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia Syukur Alhamdulillah dengan kerjasama wakil-wakil Bahagian dan JUPEM Negeri telah membantu Seksyen Pembangunan Kompetensi dalam menghasilkan Buku Perancangan Latihan bagi Tahun 2017. Buku Perancangan Latihan ini adalah berdasarkan kepada Analisis Keperluan Latihan, Perancangan Strategik JUPEM (2016 -2020) dan juga bengkel perbincangan dengan wakil-wakil Bahagian, JUPEM Negeri dan juga bengkel perbincangan dengan pihak Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN). Buku Perancangan Latihan ini dilengkapi dengan maklumat mengenai program pembangunan bidang kepakaran, program pembangunan organisasi dan juga pembangunan nilai dan etika. Sehubungan dengan itu, buku ini sewajarmya digunakan dan dijadikan panduan untuk merancang dan melaksanakan latihan di peringkat Bahagian dan JUPEM Negeri. Perancangan latihan yang disediakan ini adalah bersifat menyeluruh yang menyasarkan semua peringkat kakitangan JUPEM. Oleh yang demikian, saya harap semua Bahagian dan JUPEM Negeri dapat membuat perancangan latihan dengan lebih sistematik dan dapat memantapkan warga JUPEM dengan kemahiran dan kepakaran di bidang masing-masing. Pada masa yang sama, sepertimana kita sedia maklum bahawa kini perkhidmatan awam mengalami kekangan peruntukan. Justeru, adalah dinasihatkan semua Bahagian dan JUPEM Negeri dapat menggunakan pendekatan National Blue Ocean Strategy dalam melaksanakan program latihan yang bersesuaian bagi menjimatkan kos. Saya harap kita dapat membuat perancangan latihan yang baik dan bersesuaian dengan keadaan semasa agar fungsi JUPEM tidak terjejas dan mampu memperkukuhkan sistem penyampaian Jabatan selaras dengan kehendak stakeholders dan pelanggan JUPEM. “Latihan Ke Arah Kecemerlangan”

(DATO’ SR MOHD NOOR BIN ISA) Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan I Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Perancangan dan Penyelarasan Latihan

Perancangan Latihan iv

Pendahuluan Buku Perancangan Latihan ini diterbitkan setiap tahun oleh Seksyen Pembangunan Kompetensi (SPK), Bahagian Perancangan dan Korporat (BPK), Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM). Buku Perancangan Latihan bagi tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya menyenaraikan program-program latihan dalaman yang dirancang untuk dijalankan oleh BPK sendiri dan juga program latihan kemahiran atau teknikal yang dianjurkan oleh Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN) sebagai panduan latihan yang telah dirancang sepanjang tahun yang boleh disertai mengikut keperluan kompetensi setiap kakitangan JUPEM. Bagi tahun 2017, SPK telah menambahbaik kandungan dan struktur Buku Perancangan Latihan ini di mana program latihan dalaman yang disenaraikan tidak hanya tertumpu kepada program latihan anjuran BPK sahaja. Program latihan yang disenaraikan adalah cadangan program latihan dalaman yang boleh dianjurkan oleh Bahagian atau JUPEM Negeri mengikut kesesuaian dan keperluan kompetensi organisasi dan kakitangan. Program latihan yang disenaraikan di dalam buku ini adalah hasil daripada Bengkel Perancangan Latihan 2017 yang telah dianjurkan oleh SPK dan dihadiri oleh Pegawai Penyelaras Latihan (PPL) setiap Bahagian dan JUPEM Negeri dengan berpandukan kepada Pelan Operasi Latihan (POL) dan Analisis Keperluan Latihan (TNA) JUPEM sebagai rujukan. Secara amnya program latihan yang dimuatkan di dalam buku ini adalah mengikut pecahan yang baharu seperti berikut: i. Program Pembangunan Bidang Kepakaran/Kemahiran Anjuran INSTUN A) Kadaster B) Geodetik C) Pemetaan D) Teknologi Maklumat ii. Cadangan Program Latihan Dalaman A) Program Pembangunan Organisasi B) Program Pembangunan Nilai dan Etika Jadual Indeks Latihan dilengkapi dengan maklumat Program, Kumpulan Sasar, Jawatan/Gred dan Bahagian yang ada kaitan dengan keperluan kompetensi terhadap program yang berkenaan. Buku Perancangan Latihan Tahun 2017 juga menggariskan cadangan program latihan dalaman untuk pembangunan organisasi dan pembangunan nilai dan etika yang boleh dianjurkan oleh Bahagian/JUPEM Negeri mengikut keperluan masing-masing. Selain itu, buku ini juga dilengkapkan dengan butiran maklumat lain seperti Jangkamasa Kursus, Bilangan Peserta, Objektif, Modul dan Metodologi sebagai rujukan penganjuran dan pegawai menghadiri kursus. Sehubungan itu, semua Bahagian dan JUPEM Negeri hendaklah menggunakan buku ini sebagai rujukan dalam merangka POL bagi tahun 2017 yang terdiri daripada perancangan dan pelaksanaan penganjuran latihan dalaman dan pegawai menghadiri kursus anjuran luar supaya program latihan yang dianjurkan dan dihadiri menepati keperluan kompetensi organisasi dan kakitangan Jabatan.

2017 v

PERMOHONAN KURSUS Semua pegawai dan kakitangan Jabatan Ukur dan Pemetaan layak membuat permohonan mengikuti kursus. Keutamaan untuk menyertai sesuatu kursus adalah berdasarkan kepada keperluan kompetensi terhadap tugas-tugas semasa. YURAN Bagi kursus anjuran Jabatan, tiada sebarang bayaran dikenakan. Manakala, bagi kursus anjuran Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN) bayaran sebanyak RM 30 dikenakan untuk setiap kursus. PENCALONAN Setiap permohonan daripada kakitangan Jabatan ini ataupun agensi lain hendaklah melalui Ketua Jabatan masing-masing. Permohonan mestilah dikemukakan sekurang-kurangnya sebulan sebelum sesuatu kursus dijalankan dan hendaklah dikemukakan kepada: Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Wisma JUPEM, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur (u.p.: Seksyen Pembangunan Kompetensi) Semua permohonan menghadiri kursus adalah tertakluk kepada kelulusan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan. BORANG PERMOHONAN Setiap permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Kursus seperti yang dilampirkan di Lampiran A atau boleh diperolehi di Seksyen Pembangunan Kompetensi, Bahagian Perancangan dan Korporat, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Bagi kursus yang dikendalikan oleh pihak INSTUN, permohonan boleh dibuat dengan dua cara iaitu secara online melalui eSPEK (Sistem Pengurusan Kursus INSTUN) atau dengan mengisi borang permohonan kursus APD (U-04). PENGANJURAN KURSUS Bagi penganjuran kursus oleh Bahagian atau JUPEM Negeri, permohonan penganjuran kursus hendaklah dibuat mengikut prosedur yang telah ditetapkan di dalam Garis Panduan Tatacara Permohonan Kelulusan Penganjuran Latihan dan Program seperti di Lampiran B. Selepas penganjuran sesebuah kursus, penganjur dari Bahagian atau JUPEM Negeri hendaklah mengedarkan Borang Penilaian Kursus seperti di Lampiran C kepada peserta seterusnya melengkapkan Laporan Penilaian Latihan mengikut format di Lampiran D dan menyerahkan kepada SPK berserta laporan latihan bulanan.

Perancangan Latihan vi

PERTANYAAN Sebarang pertanyaan dan keterangan lanjut mengenai kursus-kursus yang disenaraikan dalam Buku Program Latihan ini hendaklah dimajukan kepada: Pengarah Ukur Seksyen (Pembangunan Kompetensi) Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Tingkat 14, Wisma JUPEM, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur Telefon : 03 – 26170821/822 Faksmili : 03 – 26170636

2017 vii

INDEKS LATIHAN

PETUNJUK Berikut merupakan senarai petunjuk bagi singkatan yang digunakan di ruangan Kumpulan Sasar (Kompetensi) – Bahagian di senarai Indeks Kursus: BK JN BDPP BEP BUG BPDGN BPT BKG BPU BGSP BPK

Bahagian Kadaster JUPEM Negeri Bahagian Dasar dan Penyelarasan Pemetaan Bahagian Ehwal Persempadanan Bahagian Ukur Geodetik Bahagian Pangkalan Data Geospatial Negara Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung/Sabah/Sarawak Bahagian Kartografi dan GIS Bahagian Pemetaan Utiliti Bahagian Geospatial Pertahanan Bahagian Perancangan dan Korporat

2017 ix

INDEKS KURSUS i. PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG KEPAKARAN / KEMAHIRAN – ANJURAN INSTUN A) KADASTER Kumpulan Sasar (Kompetensi) Jawatan / Gred

Bahagian

Muka Surat

Penolong Juruukur (Gred 29-38)

BK / JN

16

UK02/17 - Kursus Pengimbasan Utiliti Bawah Tanah - Teori

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-52)

BPU / JN

17

3.

UK03/17 - Kursus Apresiasi Perundangan Tanah

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54)

BK / JN

18

4.

UK04/17 - Kursus Juruukur, Jurugeospatial Kadaster 3D, Kadaster dan Penolong Juruukur Marin dan Multipurpose (Gred 29-JUSA C) Cadastre

BK / JN

19

5.

UK05/17 - Kursus Pengimbasan Utiliti Bawah Tanah - Amali

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-52)

BPU / JN

20

6.

UK06/17 - Kursus Persediaan Saksi Pakar

Juruukur dan Jurugeospatial (Gred 41 – JUSA C)

BK / JN / BDPP / BEP / BGSP / BPU

21

7.

UK07/17 - Kursus Penggunaan Alat Total Station-Asas

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-41)

BK / JN / BUG / BPT / BPU

22

8.

UK08/17 - Kursus Aplikasi Perisian MapInfo

Penolong Juruukur (Gred 29-38)

BK / JN / BEP / BPT / BGSP / BPDGN / BKG

23

9.

UK09/17 - Kursus Prosedur Kerja Bagi Pengeluaran Hakmilik Strata

Juruukur, Jurugeospatial BK / JN / BEP dan Penolong Juruukur / BPT / BGSP / (Gred 29-52) BPDGN / BKG

24

10.

UK10/17 - Kursus Aplikasi CAD 3D - Asas

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-41)

(Kemahiran Tambahan)

25

11.

UK11/17 - Kursus Penggunaan Alat Total Station – Lanjutan

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-41)

BK / JN / BUG / BPT / BPU

26

Bil.

Nama Program

1

UK01/17 - Kursus Pengeluaran Hakmilik / Geran Tanah

2.

2017 1

Bil.

Nama Program

UK12/17 - Kursus Ukur 12. Tanah (Kadaster) – Asas UK13/17 - Kursus Hakmilik Strata dan 13. Pengenalan Kepada Stratum

Kumpulan Sasar (Kompetensi) Jawatan / Gred

Bahagian

Muka Surat

Penolong Juruukur (Gred 29-38)

BK / JN

27

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54)

BK / JN

28

(Kemahiran Tambahan)

29

BPU / JN

30

UK14/17 - Kursus Penyediaan Pelan Juruukur, Jurugeospatial 14. Menggunakan Perisian dan Penolong Juruukur Computer Aided Design (Gred 29-52) (CAD) UK15/17 - Kursus Pemetaan As-Built 15. Utiliti Bawah Tanah Menggunakan Teknologi Gyro

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-52)

B) GEODETIK Bil.

Nama Program

1

Kumpulan Sasar (Kompetensi)

Muka Surat

Jawatan / Gred

Bahagian

UG01/17 - Kursus Pengukuran Ukur Aras Jitu

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54)

BUG / BEP / BGSP / BPT / BPU

32

2.

UG02/17 - Kursus Asas Pengendalian dan Penyelenggaraan Pelbagai Peralatan Ukur

Pembantu Awam (Gred 11-17)

BK / JN / BUG / BPT / BPU

33

3.

UG03/17 - Kursus Astronomi Lapangan : Penentuan Latitud dan Longitud Daripada Cerapan Bintang

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Jurukur (Gred 29-54)

BUG / JN

34

4.

UG04/17 - Kursus Penentuan dan Juruukur, Jurugeospatial Pengukuran Sempadan dan Penolong Juruukur BEP / JN / BPT Maritim Negeri dan (Gred 29-54) Antarabangsa

Perancangan Latihan 2

35

Bil.

Nama Program

Kumpulan Sasar (Kompetensi) Jawatan / Gred

Bahagian

Muka Surat

BUG / JN

36

5.

UG05/17 - Kursus Falak Syarie

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54)

6.

UG06/17 - Kursus Penentuan, Penandaan, Pengukuran dan Penyelenggaraan Sempadan Darat Negeri dan Antarabangsa

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur BEP / JN / BPT (Gred 29-54)

37

7.

UG07/17 - Kursus Ukuran Aras Kaedah Global Navigation Satellite System (GNSS)

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54)

BUG / BEP / BGSP / BPT / BPU

38

8.

UG08/17 - Kursus Pengukuran Hidrografi Bilangan 1/2017

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54)

BUG / BPT

39

9.

UG09/17 - Kursus Ukur Butiran Dalam Kerja Kejuruteraan

Juruukur dan Penolong Juruukur (Gred 29-44)

BPT / BPU

40

UG10/17 - Kursus 10. Pengendalian Teleskop dan Astrofotografi

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54)

BUG / JN

41

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54)

BUG / BEP / BGSP / BPT / BPU

42

UG12/17 - Kursus 12. Pengukuran Hidrografi Bilangan 2/2017

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54)

BUG / BPT

43

UG13/17 - Kursus 13. Pengenalan Kepada Ukur Geodetik

Juruukur dan Penolong Juruukur (Gred 29-54)

BUG / BEP / BGSP / BPT / BPU / BPDGN / BKG

44

UG14/17 - Kursus 14. Sistem Rujukan Koordinat di Malaysia

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54)

BK / JN / BDPP / BUG / BEP / BGSP / BPT / BPU / BPDGN / BKG

45

11.

UG11/17 - Kursus Cerapan dan Pemprosesan Data Global Navigation Satellite System (GNSS)

2017 3

Bil.

Nama Program

UG15/17 - Kursus Asas Pengendalian dan Penyelenggaraan 15. Peralatan Global Navigation Satellite System (GNSS) UG16/17 - Kursus Pengendalian dan 16. Penyelenggaraan Mesin Gergaji

Kumpulan Sasar (Kompetensi) Jawatan / Gred Pembantu Awam (Gred 11-16)

Pembantu Awam (Gred 11-16)

Bahagian

Muka Surat

BK / JN / BUG / BPT / BPU

46

BPT

47

C) PEMETAAN Bil.

Nama Program

Kumpulan Sasar (Kompetensi)

Muka Surat

Jawatan / Gred

Bahagian

1

UP01/17 - Kursus Pengenalan Kepada GIS

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54)

BUG / BEP / BGSP / BPT / BPU

50

2.

UP02/17 - Kursus Perisian ArcGIS - Asas

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54)

BK / JN / BUG / BPT / BPU

51

3.

UP03/17 - Kursus Teknologi UAV dan Aplikasi - Asas

BUG / JN

52

4.

UP04/17 - Kursus Pemahaman dan Aplikasi Peta

5.

UP05/17 - Kursus Aplikasi Perisian Quantum GIS

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54)

6.

UP06/17 - Kursus Undang-Undang, Peraturan, Pekeliling dan Garis Panduan Berkaitan Pemetaan

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur BEP / JN / BPT (Gred 29-54)

55

7.

UP07/17 - Kursus Pengenalan eMapping

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54)

56

Perancangan Latihan 4

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Jurukur (Gred 29-54)

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur BEP / JN / BPT (Gred 29-54)

BUG / JN

BUG / BEP / BGSP / BPT / BPU

53

54

8.

UP08/17 - Kursus Aplikasi Handheld GPS Dalam Pemetaan

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-41

BUG / BPT

57

9.

UP09/17 - Kursus Teknologi UAV (Ukur & Pemetaan) – Lanjutan

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54)

BPT / BPU

59

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54)

BUG / JN

60

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54)

BUG / BEP / BGSP / BPT / BPU

62

UP12/17 - Kursus Pengenalan Alat Terrestrial Laser 12. Scanning (TLS) dan Pemprosesan Data Point Cloud

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54)

BUG / BPT

63

UP13/17 - Kursus Teknologi UAV (3D 13. Model & Video) Lanjutan

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54)

BUG / BEP / BGSP / BPT / BPU / BPDGN / BKG

64

Juruukur dan Jurugeospatial (Gred 41-52)

BK / JN / BDPP / BUG / BEP / BGSP / BPT / BPU / BPDGN / BKG

65

BK / JN / BUG / BPT / BPU

66

UP10/17 - Kursus Pengenalan kepada Sistem Penawanan 10. Data Geospatial @ Geospatial Data Acquisition System (GDAS) 11.

UP11/17 - Kursus Perisian ArcGIS Lanjutan

UP14/17 - Kursus 14. Interpretasi Pelan Hardcopy dan Digital

UP15/17 - Kursus WEB Juruukur, Jurugeospatial GIS Global Navigation 15. dan Penolong Juruukur Satellite System (Gred 29-54) (GNSS) D) TEKNOLOGI MAKLUMAT Bil.

1

Nama Program TM01/17 - Kursus Pengurusan Media Sosial untuk Peningkatan Imej Organisasi

Kumpulan Sasar (Kompetensi) Jawatan / Gred

Bahagian

Muka Surat

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 17-52)

Semua

68

2017 5

Kumpulan Sasar (Kompetensi) Jawatan / Gred

Bahagian

Muka Surat

2.

TM02/17 - Kursus Penghasilan Montaj Menggunakan Microsoft Powerpoint 2016

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 11-52)

Semua

69

3.

TM03/17 - Kursus Penyediaan Bahan Penerbitan - Adobe Illustrator

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 11-52)

Semua

70

4.

TM05/17 - Kursus Pembangunan Pangkalan Data GIS Menggunakan Mapinfo

Semua

71

5.

TM06/17 - Kursus Penyediaan Bahan Penerbitan - Adobe Indesign

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 11-44)

Semua

72

6.

TM07/17 - Kursus Microsoft Word 2016 Step By Step Bil. 1

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 11-54)

Semua

73

Semua

74

Bil.

Nama Program

Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-44)

7.

TM09/17 - Kursus Wireless Network Security

Pegawai Teknologi Maklumat, Penolong Pegawai Teknologi Maklumat dan Juruteknik Komputer (Gred 17-44)

8.

TM10/17 - Kursus Adobe After Effects

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 17-44)

Semua

75

Pegawai Teknologi Maklumat, Penolong Pegawai Teknologi Maklumat dan Juruteknik Komputer (Gred 17-44)

Semua

76

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 17-54)

Semua

77

9.

TM12/17 - Kursus Kejuruteraan Komputer Dan Rangkaian Bil. 1

TM13/17 - Kursus 10. Microsoft Powerpoint 2016 Step By Step

Perancangan Latihan 6

Kumpulan Sasar (Kompetensi) Jawatan / Gred

Bahagian

Muka Surat

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 29-44)

Semua

78

TM15/17 - Kursus Learn Step By Step 12. Web Development (PHP Framework)

Pegawai Teknologi Maklumat, Penolong Pegawai Teknologi Maklumat dan Juruteknik Komputer (Gred 17-52)

Semua

79

TM16/17 - Kursus 13. Microsoft Word 2016 Step By Step Bil. 2

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 11-54)

Semua

80

TM17/17 - Kursus 14. Microsoft Excel 2016 Step By Step Bil. 1

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 11-54)

Semua

81

Pegawai Teknologi Maklumat dan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Gred 29-48)

Semua

82

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 11-48)

Semua

83

Pegawai Teknologi Maklumat, Penolong Pegawai Teknologi Maklumat dan Juruteknik Komputer (Gred 17-44)

Semua

84

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 11-48)

Semua

85

Pegawai Teknologi Maklumat, Penolong Pegawai Teknologi Maklumat dan Juruteknik Komputer (Gred 17-52)

Semua

86

Bil.

11.

Nama Program TM14/17 - Kursus Pembangunan Mobile Apps (Android)

TM18/17 - Kursus 15. Digital Forensics - First Responder TM20/17 - Kursus 16. Rakaman dan Suntingan Video

TM21/17 - Kursus 17. Kejuruteraan Komputer dan Rangkaian Bil. 2

18.

TM23/17 - Kursus Pembangunan Animasi 3D

19.

TM24/17 - Kursus Penetration Testing & Ethical Hacking Profesional

2017 7

20.

TM25/17 - Kursus Microsoft Excel 2016 Step By Step Bil. 2

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 11-54)

Semua

87

ii. CADANGAN PROGRAM LATIHAN DALAMAN A) PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI Bil.

Nama Program

1

Bengkel Pengurusan Latihan

2.

Bengkel Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Untuk Ketua Kumpulan dan Fasilitrator

3.

Bengkel MyMesyuarat

4.

Bengkel Analisis Data dan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Bagi MS ISO 9001:2015

5.

Bengkel Pematuhan dan Penyediaan Laporan Kumpulan Kreatif dan Inovatif (KIK)

6.

7.

Taklimat Pemahaman MS ISO 9001:2015

Bengkel Perancangan Latihan Tahunan

Perancangan Latihan 8

Cadangan Anjuran

BPK

Kumpulan Sasar (Kompetensi) Muka Jawatan / Gred Bahagian Surat Pegawai Penyelaras Latihan, Pegawai Pengesah Latihan (Gred 41-48)

Semua

90

Semua

91

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 17-52)

Semua

92

Kumpulan Pengurusan & Profesional (Gred 41-54)

Semua

93

Semua

94

BPK

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 17-52)

Semua

95

BPK

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 36-52)

Semua

96

BPK

BPK

BPK

BPK

Ketua Kumpulan dan Fasilitator KIK (Gred 41-52)

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 11-52)

Bil.

Nama Program

Cadangan Anjuran

Kumpulan Sasar (Kompetensi) Muka Jawatan / Gred Bahagian Surat

8.

Bengkel Audit Dalaman (Internal Audit) MS ISO 9001:2015

BPK/ JUPEM Negeri

Kumpulan Pengurusan & Profesional (Gred 41-52)

Semua

97

9.

Bengkel Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH)

BPK/ JUPEM Negeri

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 11-52)

Semua

98

BPK/ JUPEM Negeri

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 17-52)

Semua

99

Kursus Intensive English

BPK/ JUPEM Negeri

Kumpulan Pengurusan & Profesional (Gred 41-54)

Semua

100

Bengkel Lean-QE 12. Audit Dalaman Persekitaran Berkualiti

BPK/ JUPEM Negeri

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 11-52)

Semua

101

Bengkel Penyediaan 13. Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja

BPK/ JUPEM Negeri

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 11-52)

Semua

102

Kursus Penulisan Dokumen Rasmi

BPK/ JUPEM Negeri

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 36-52)

Semua

103

15.

Kursus Penulisan Minit Mesyuarat

BPK/ JUPEM Negeri

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 27-52)

Semua

104

16.

Bengkel Penulisan Skrip dan Teks Ucapan

BPK/ JUPEM Negeri

Kumpulan Pengurusan & Profesional (Gred 41-54)

Semua

105

Taklimat Sistem 10. Pengurusan Audit Nilai (SPAN)

11.

14.

2017 9

Bil.

Nama Program

Cadangan Anjuran

Kumpulan Sasar (Kompetensi) Muka Jawatan / Gred Bahagian Surat

Program Bahasa Inggeris

BPK/ JUPEM Negeri

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 17-52)

Semua

106

18.

Kursus Kemahiran Pengucapan Awam

BPK/ JUPEM Negeri

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 27-52)

Semua

107

19.

Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi

BPK/ JUPEM Negeri

Kumpulan Pengurusan & Profesional (Gred 41-52)

Semua

108

20.

Kursus Penyeliaan Berkesan

BPK/ JUPEM Negeri

Kumpulan Pelaksana (Gred 27-38)

Semua

109

BKP/BPK

Kumpulan Pengurusan Tertinggi , Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 11-Jusa A)

Semua (yang bakal bersara dalam jangka masa 2 tahun)

110

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 17-52)

Semua (yang terlibat secara langsung dengan pengurusan perolehan)

111

17.

21.

22.

Kursus Pra Persaraan

Bengkel Pengurusan Perolehan dan Pengendalian Kontrak Kerajaan

Perancangan Latihan 10

BKP/ JUPEM Negeri

Bil.

Nama Program

Cadangan Anjuran

Kumpulan Sasar (Kompetensi) Muka Jawatan / Gred Bahagian Surat

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 17-52)

Semua (yang terlibat secara langsung dengan pengurusan hasil, gaji dan tuntutan elaun)

112

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 17-48)

Semua (yang terlibat secara langsung dengan pengurusan aset)

113

BKP/ JUPEM Negeri

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 17-48)

Semua (yang terlibat secara langsung dengan pengurusan stor)

114

Kursus Kecemerlangan 26. Pemandu dan Pembantu Operasi

BKP/ JUPEM Negeri

Pemandu dan PO (Gred 11-14)

Semua

115

Kursus 27. Penyelenggaraan Kenderaan

BKP/ JUPEM Negeri

Pemandu (Gred 11-14)

Semua

116

BKP/ JUPEM Negeri

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 17-52)

Semua

117

Kursus Hasil, Gaji dan 23. Pelbagai Tuntutan Awam

24.

25.

28.

Bengkel Pengurusan Aset Alih Kerajaan

Bengkel Pengurusan Stor

Kursus Keselamatan Perlindungan

BKP/ JUPEM Negeri

BKP/ JUPEM Negeri

2017 11

Bil.

Nama Program

Kursus Profesionalisme Pegawai Keselamatan 29. Jabatan (PKJ) dan Penolong Pegawai Keselamatan Jabatan (PPKJ)

30.

31.

BKP/ JUPEM Negeri

Kumpulan Sasar (Kompetensi) Muka Jawatan / Gred Bahagian Surat Pengurusan Tertinggi & PegawaiPegawai Kanan JUPEM (Gred 41-JUSA A)

Semua

118

Kursus Pengurusan Fail dan Rekod

BKP/ JUPEM Negeri

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 17 – 48)

Semua

119

Kursus Asas Pengurusan Pejabat

BKP/ JUPEM Negeri

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 17-52)

Semua

120

BKP/ JUPEM Negeri

Pengawal Keselamatan (Gred 11-17)

Semua

121

Kursus Pengawal 32. Keselamatan Berkualiti

Perancangan Latihan 12

Cadangan Anjuran

B) PROGRAM PEMBANGUNAN NILAI DAN ETIKA Bil.

Nama Program

Kumpulan Sasar (Kompetensi)

Cadangan Anjuran

Jawatan / Gred Kumpulan Pengurusan & Profesional (Gred 41-48)

1

Integrity Based Leadership Program

BPK/ Unit Integriti JUPEM

2.

Kursus Pengukuhan Integriti Diri

BPK/ JUPEM Negeri

Muka Surat

Bahagian

Semua

124

Kumpulan Pelaksana (Gred 11-16)

Semua

125

126

3.

Kursus Motivasi dan Pengurusan Kewangan

BPK/ JUPEM Negeri

Kumpulan Pelaksana (Gred 11- 38)

Semua (keutamaan kepada yang bermasalah keberhutangan serius)

4.

Kursus Pembangunan Diri dan Komunikasi Berkesan

BPK/ JUPEM Negeri

Kumpulan Pelaksana (Gred 11-16)

Semua

127

5.

Kursus Pegawai Penyiasat Dalaman

Unit Integriti JUPEM

Kumpulan Pengurusan & Profesional yang terpilih (Gred 4154)

Semua

128

6.

Kursus Protokol, Etiket dan Ketrampilan Diri

BPK/ JUPEM Negeri

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 17 – 52)

Semua

129

Integriti Road Tour

Unit Integriti JUPEM

Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 36 – 52)

Semua

130

7.

2017 13

PROGRAM

PEMBANGUNAN BIDANG KEPAKARAN/KEMAHIRAN

A) KADASTER

KADASTER

1

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : : :

KANDUNGAN

: :

:

: :

:

METODOLOGI

Perancangan Latihan 16

:

UK01/17 KURSUS PENGELUARAN HAKMILIK / GERAN TANAH Penolong Juruukur (Gred 29-38) 15 - 17 Februari 2017 3 hari 20 orang INSTUN Memberi pendedahan dan kefahaman mengenai teori pengukuran dan pengeluaran hakmilik tanah Pengenalan kepada sistem pentadbiran tanah Pengenalan kepada sistem pengukuran kadaster mengikut Peraturan Ukur Kadaster 2009 Pelaksanaan kerjaluar berdasarkan peraturan ukur kadaster dan peruntukan di bawah KTN 1965 (termasuk Sek. 83, Sek. 396 KTN) Pengenalan kepada pembangunan JUPEM2U dan integrasi yang diwujudkan Jenis-jenis pengukuran Pengenalan kepada peralatan kerjaluar dan dokumen ukur berkaitan Isu dan permasalahan - permohonan ukur - kes pertikaian sempadan - pengambilan balik tanah - ukuran ikut usaha - hakmilik sementara (QT) dan hakmilik kekal (FT) Syarahan

KADASTER

2

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : : : : : :

METODOLOGI

: : : : : :

UK02/17 KURSUS PENGIMBASAN UTILITI BAWAH TANAH - TEORI Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-52) 22 – 24 Februari 2017 3 hari 20 orang INSTUN Memberi kefahaman secara teori mengenai prinsip asas Pemetaan Utiliti, pendedahan berkaitan kadaster dan isu-isu berkaitan, kaedah pengukuran di lapangan dan pemprosesan data serta penghasilan peta utiliti. Memberi pendedahan tentang teknologi Pemetaan Utiliti yang digunapakai di JUPEM. Pengenalan Pemetaan Utiliti dan Akta – Akta berkaitan kadaster yang terlibat Pekeliling & Garis panduan Pemetaan Utiliti Pembangunan Pangkalan Data Utiliti (PADU) Sistem Unjuran Koordinat Halatuju pelaksanaan Pemetaan Utiliti Prinsip asas Pemetaan Utiliti Pengenalan kepada alat GPR (Ground Penetrating RADAR), alat PCL (Pipe and Cable Locator), dan OMU (Orientation Measurement Unit) Kaedah pengukuran Pemetaan Utiliti Pemprosesan dan penghasilan peta utiliti Kaedah kalibrasi alat Isu-isu semasa Pemetaan Utiliti Aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan Syarahan

2017 17

KADASTER

3

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : : : : : : : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 18

: :

UK03/17 KURSUS APRESIASI PERUNDANGAN TANAH Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Jurukur (Gred 29-54) 8 - 10 Mac 2017 3 hari 20 orang INSTUN Memberi apresiasi kepada semua perundangan tanah yang terlibat dengan kerja-kerja ukur dan pentadbiran tanah Kanun Tanah Negara 1965 (KTN) Akta Hakmilik Strata 1985 Akta Pengurusan Strata 2013 [AKTA 757] Akta Pengambilan Balik Tanah 1960 Akta Penempatan Kawasan Berkelompok (GSA) 1960 Akta Juruukur Tanah Berlesen 1959 Peraturan Juruukur Tanah Berlesen 2011 Pekeliling-Pekeliling KPUP berkaitan Kebenaran merancang di bawah Pihak Berkuasa Tempatan Warta & Rizab berkaitan Syarahan

KADASTER

4

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : : : : :

METODOLOGI

:

UK04/17 KURSUS KADASTER 3D, KADASTER MARIN DAN MULTIPURPOSE CADASTRE Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-JUSA C) 15 - 17 Mac 2017 3 hari 20 orang INSTUN Memberi pendedahan dan kefahaman mengenai Kadaster 3D, Kadaster Marin dan Multipurpose Cadastre Pengenalan kepada Kadaster 3D, Kadaster Marin dan Multipurpose Cadastre Legal Framework berkaitan Kadaster 3D, Kadaster Marin dan Multipurpose Cadastre Marine Geospatial Data Infrastructure Konsep Pengukuran Kadaster 3D, Kadaster Marin dan Multipurpose Cadastre Keperluan Kadaster 3D, Kadaster Marin dan Multipurpose Cadastre Isu isu semasa dan permasalahan yang berkaitan Syarahan / Latih Amal / Lawatan

2017 19

KADASTER

5

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

:

KANDUNGAN

: : : :

: : : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 20

:

UK05/17 KURSUS PENGIMBASAN UTILITI BAWAH TANAH - AMALI Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-52) 28 - 31 Mac 2017 4 hari 20 Orang INSTUN Memberi kefahaman tentang prinsip asas Pemetaan Utiliti dan Akta- akta berkaitan kadaster yang terlibat. Memberi pendedahan tentang kaedah pengukuran di lapangan, pemprosesan data, penghasilan peta utiliti dan teknologi Pemetaan Utiliti yang digunapakai di JUPEM Kaedah pengukuran Pemetaan Utiliti Prosedur pengukuran di lapangan Aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan Penggunaan peralatan GPR (Ground Penetrating RADAR) dan alat PCL (Pipe and Cable Locator) Penggunaan GPS bagi kawalan planimetrik Penyediaan data : - pengukuran dan pengutipan di lapangan Pemprosesan dan penghasilan peta utiliti Pembangunan Pangkalan Data Utiliti (PADU) dan hubungkait dengan Pangkalan Data Ukur Kadaster Kebangsaan Syarahan / Latih Amal

KADASTER

6

KOD KURSUS NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

: : :

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : : : : : : :

:

: : :

METODOLOGI

:

UK06/17 KURSUS PERSEDIAAN SAKSI PAKAR Juruukur dan Jurugeospatial (Gred 41 – JUSA C) 1 - 14 April 2017 4 hari 20 orang INSTUN Memberi kefahaman dan pengetahuan kepada kehendak sistem perundangan bagi sebagai seorang saksi pakar (orang yang memberi keterangan atau pendapat yang ada kemahiran khusus dalam bidang itu) Tanggungawab dan kuasa Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri Tanggungjawab Juruukur Tanah Berlesen Pertikaian sempadan Definisi saksi pakar menurut perundangan -Akta Keterangan 1950 (Seksyen 45(2)) Kaitan saksi pakar dalam KTN, Akta Hakmilik Strata dan Undang-Undang Laut Peranan saksi pakar dalam perbicaraan Persediaan sebagai saksi pakar Pemeriksaan Saksi -Pemeriksaan Utama -Pemeriksaan Balas -Pemeriksaan Semula Isu-isu dalam memberi keterangan -Kesilapan yang biasa dilakukan oleh saksi pakar -Tips menghindari kesilapan semasa memberi keterangan -Mengendalikan tekanan semasa berada dalam mahkamah Perbicaraan /Senario Mock Peraturan dan etika di mahkamah Simulasi perbicaraan atau lawatan ke mahkamah untuk melihat perbicaraan sebenar Syarahan / Persembahan kumpulan / Kajian kes / Simulasi / Lawatan

2017 21

KADASTER

7

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

:

METODOLOGI

: : : : : :

Perancangan Latihan 22

UK07/17 KURSUS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION - ASAS Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-41) 26 - 28 April 2017 3 hari 20 orang INSTUN Meningkatkan kemahiran penggunaan peralatan Total Station dalam kerja-kerja pengukuran Tatacara penggunaan program alat Total Station Ujian kalibrasi alat Total Station Kutipan data di lapangan Pemprosesan data kerjaluar Penyediaan pelan dan laporan Teknik penjagaan dan keselamatan alat Syarahan / Latih Amal / Persembahan berkumpulan

KADASTER

8

KOD KURSUS NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : : : : :

KANDUNGAN

: :

:

METODOLOGI

: : : : : : : : : : :

UK08/17 KURSUS APLIKASI PERISIAN MAPINFO Penolong Juruukur (Gred 17-38) 16 - 19 Mei 2017 4 hari 20 Orang INSTUN Memberi pendedahan dan kemahiran tentang aplikasi perisian MapInfo. Pengenalan kepada GIS dan Sistem Koordinat Malaysia Pengenalan perisian MapInfo Open table Open workspace Create new table Pendaftaran imej raster Pendigitan data Membina pangkalan data Create thematic map Create layout Querry (pertanyaan) asas Import & eksport data Overlay data raster dan vector Penggunaan Update Column Penggunaan Universal Translator Data editing Fungsi Select, SQL Select dan Find Hotlink, Google dan Buffering Function Syarahan / Latih Amal

2017 23

KADASTER

9

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : : : : : : : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 24

:

UK09/17 KURSUS PROSEDUR KERJA BAGI PENGELUARAN HAKMILIK STRATA Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-52) 11 - 14 Julai 2017 4 hari 20 orang INSTUN Memberi pendedahan dan kefahaman dalam tatacara kerja pengukuran dan semakan ukuran strata serta penyediaan pelan akui strata Pengenalan Akta Hakmilik Strata 1985 Kefahaman kepada pelan bangunan Keperluan Jadual Petak Kaedah pengukuran dan semakan kerja ukuran hakmilik strata Lawatan tapak bagi semakan permohonan sijil cadangan pelan strata (CPSP) Carta Alir Proses Kerja Dalam Persekitaran eKadaster Mengikut Akta A1450 Kaedah penyediaan pelan akui strata dan hakmilik strata Kaedah penyediaan dan semakan Pelan Khas (Harta Bersama Terhad) Perbincangan isu-isu dan cabaran pengeluaran hakmilik strata Syarahan / Latih Amal / Lawatan tapak

KADASTER

10

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

:

METODOLOGI

: : : : : : : : : : : :

UK10/17 KURSUS APLIKASI PERISIAN CAD 3D ASAS Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-41) 25 - 28 Julai 2017 4 hari 20 orang INSTUN Memberi kefahaman dan pengetahuan tatacara penggunaan perisian CAD secara 3D Pengenalan kepada perisian CAD User Interface File I/O Transforming Objects Modifying Objects Modeling with 3D Geometry Modeling from Splines Materials Mapping Coordinates Lights Animation Basics Rendering Data Import & Export Syarahan / Latih Amal

2017 25

KADASTER

11

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

:

:

: : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 26

: : : : : :

UK11/17 KURSUS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION - LANJUTAN Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-41) 22 - 25 Ogos 2017 4 hari 20 orang INSTUN Memberi pendedahan dan kemahiran mengenai penggunaan peralatan Total Station dalam kerja-kerja pengukuran kadaster di lapangan Teori kerja-kerja pengukuran Ukuran hakmilik pertama Pengambilan balik tanah Mewujudkan rezab (jalan, sungai) Pecahan lot Mengukur sempadan ciri semula jadi (natural features boundary) dan kesan hakisan lot (sungai dan laut) Offset data topografi Penggunaan toughbook dalam persekitaran e-Kadaster Tatacara penggunaan program alat Total Station Ujian kalibrasi alat Total Station Latihan pengukuran Kutipan data di lapangan Pemprosesan data kerjaluar Penyediaan pelan dan laporan Syarahan / Latih Amal / Persembahan berkumpulan

KADASTER

12

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

:

: : : : : :

METODOLOGI

: : : :

UK12/17 KURSUS UKUR TANAH (KADASTER) ASAS Penolong Juruukur (Gred 29-38) 5 - 8 September 2017 4 hari 20 orang INSTUN Memberi pendedahan dan kefahaman mengenai cara bagi tujuan pengeluaran hakmilik Pengukuran hakmilik menurut perundangan Pengenalan kepada Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan yang berkaitan Pengenalan Kepada Tanda Sempadan / Hakmilik Pengenalan kepada Sistem Koordinat Pengenalan kepada Pelan Akui Pengenalan alat ukur Total Station Pengenalan kepada alat Handheld GPS dan GPS Smartphone Kaedah pengukuran dan teori hitungan ukur (pelarasan Bowditch) Cerapan matahari Dirisiap, operasi dan ujian alat Prosesan data dan penyediaan pelan Syarahan / Latih Amal

2017 27

KADASTER

13

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : : : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 28

:

UK13/17 KURSUS HAKMILIK STRATA DAN PENGENALAN KEPADA STRATUM Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54) 27 - 28 September 2017 2 hari 20 orang INSTUN Memberi pendedahan dan kefahaman tentang tatacara pengeluaran hakmilik strata dan stratum Pengenalan Akta Hakmilk Strata 1985 Pengenalan dan proses pengeluaran hakmilik strata Pengenalan dan proses pengeluaran hakmilik stratum Kefahaman kepada pelan bangunan dan pelan susunatur bangunan Isu-isu semasa berkaitan pengeluaran hakmilik strata / hakmilik stratum Syarahan

KADASTER

14

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : :

UK14/17 KURSUS PENYEDIAAN PELAN MENGGUNAKAN PERISIAN COMPUTER AIDED DESIGN (CAD) Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-52) 10 – 13 Oktober 2017 4 hari 20 orang INSTUN Memberi kefahaman dan pengetahuan tatacara penggunaan perisian CAD dalam penyediaan pelan Pengenalan kepada perisian CAD Pengenalan kepada LISP Create New Drawing

: : : : : : : : :

Drawing Object Annotating Editing Object Extracting Drawing Information Managing Content Plotting Format pelan Penyediaan pelan Syarahan / Latih Amal

METODOLOGI

2017 29

KADASTER

15

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : : :

: :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 30

: :

UK15/17 KURSUS PEMETAAN AS-BUILT UTILITI BAWAH TANAH MENGGUNAKAN TEKNOLOGI GYRO Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-52) 25 – 27 Oktober 2017 3 hari 20 Orang INSTUN Memberi pendedahan dan kefahaman mengenai Pemetaan Utiliti Bawah Tanah menggunakan Teknologi Gyro Pengenalan kepada Pemetaan Utiliti Bawah Tanah Pengenalan kepada Underground Revolution Pengukuran Utiliti Bawah Tanah berkonsep Teknologi Gyro Pengenalan peralatan pengukuran Utiliti Bawah Tanah berkonsep Teknologi Gyro (ABM 90) Penggunaan GPS bagi kawalan planimetrik Penyediaan data : pengukuran dan pengutipan di lapangan Pemprosesan dan penghasilan peta utiliti Syarahan / Latih Amal

PROGRAM

PEMBANGUNAN BIDANG KEPAKARAN/KEMAHIRAN

B) GEODETIK

GEODETIK

1

KOD KURSUS NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

: : :

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : : : : : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 32

:

UG01/17 KURSUS PENGUKURAN UKUR ARAS JITU Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54) 14 - 17 Februari 2017 4 hari 20 orang INSTUN Memberi pengetahuan tentang pengendalian dan pengukuran ukur aras jitu Penerangan fungsi peralatan ukur aras jitu Konsep kalibrasi peralatan ukur aras jitu Prosedur pengukuran aras jitu Ujian dua piket Latihan kemahiran pengendalian dan penggunaan peralatan ukur aras jitu Pemprosesan dan analisa data cerapan Masalah-masalah di lapangan dan isu berkaitan pengukuran aras jitu Syarahan / Latih Amal

GEODETIK

2

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : : :

KANDUNGAN

: : : : : :

METODOLOGI

:

UG02/17 KURSUS ASAS PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN PELBAGAI PERALATAN UKUR Pembantu Awam (Gred 11-17) 22 - 24 Februari 2017 3 hari 20 orang INSTUN Memberi pendedahan dan latihan dalam pengendalian serta penyelenggaraan peralatan ukur (Total Station, Alat Aras, GNSS dan Alat Penjejakan Utiliti Bawah Tanah) Pengenalan kepada peralatan-peralatan ukur Penerangan fungsi-fungsi peralatan ukur Kaedah penjagaan dan penyelenggaraan peralatan ukur Perancangan dan persediaan sebelum dan selepas kerja ukur Latihan dan kemahiran pengendalian peralatan ukur Masalah-masalah di lapangan dan isu-isu berkaitan Syarahan / Latih Amal

2017 33

GEODETIK

3

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : : : : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 34

: : :

UG03/17 KURSUS ASTRONOMI LAPANGAN : PENENTUAN LATITUD DAN LONGITUD DARIPADA CERAPAN BINTANG Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54) 7 – 10 Mac 2017 4 hari 20 orang INSTUN Memberi pendedahan dan latihan untuk kerja cerapan bintang bagi menentukan Latitud dan Longitud Pengenalan kepada Koordinat Astronomi Sistem Waktu Teori Trigonometri Sfera Efemeris bintang Hitungan lokasi bintang Teknik cerapan bintang bagi penentuan Latitud dan Longitud Pembetulan data cerapan Hitungan data cerapan Syarahan / Latih Amal

GEODETIK

4

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

UG04/17 KURSUS PENENTUAN DAN PENGUKURAN SEMPADAN MARITIM NEGERI DAN ANTARABANGSA

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: :

Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54) 14 - 17 Mac 2017 4 hari 20 orang INSTUN Memberi pendedahan dan kefahaman mengenai penentuan persempadanan maritim negeri dan antarabangsa Pengenalan kepada Zon Maritim Peruntukan undang-undang dalam penentuan sempadan maritim : UNCLOS 1982 dan undang- undang setempat Penentuan Aspek Teknikal Persempadanan Negeri dan Antarabangsa Penentuan Aspek Teknikal Persempadanan Antarabangsa Zon Penguatkuasaan Undang-Undang Laut oleh Pelbagai Agensi Titik pangkal dan garis pangkal Kaedah penentuan sempadan maritim Projek Pelantar Benua Malaysia Isu-isu semasa pertikaian/pertindihan sempadan maritim Syarahan / Latih Amal / Lawatan

: : : : : : : METODOLOGI

:

2017 35

GEODETIK

5

KOD KURSUS NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

: : :

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : :

: : : : METODOLOGI

Perancangan Latihan 36

:

UG05/17 KURSUS FALAK SYARIE Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54) 28 - 31 Mac 2017 4 hari 20 orang INSTUN Memberi pendedahan dan meningkatkan kefahaman mengenai ilmu Falak Syarie Peranan JUPEM dalam perkembangan falak syarie di Malaysia Pengenalan Sistem Koordinat Samawi atau Sistem Koordinat Astronomi Sistem cekerawala (Fasa bulan, buruj (bintang), fenomena gerhana matahari serta gerhana bulan) Konsep zon waktu solat dan waktu solat antarabangsa Penentuan dan hitungan waktu solat dan arah kiblat Pembentukan Taqwim Hijrah dan hitungan data rukyah secara manual Kaedah cerapan hilal dan peralatan yang digunakan Syarahan / Latih Amal / Lawatan

GEODETIK

6

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: :

:

: :

METODOLOGI

:

UG06/17 KURSUS PENENTUAN, PENANDAAN, PENGUKURAN DAN PENYELENGGARAAN SEMPADAN DARAT NEGERI DAN ANTARABANGSA Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54) 11 - 14 April 2017 4 hari 20 Orang INSTUN Memberi pendedahan serta kefahaman dalam pengukuran dan penyelenggaraan sempadan darat negeri dan antarabangsa Pengenalan kepada aktiviti pengukuran persempadanan negeri dan antarabangsa Pendedahan mengenai asas kandungan MoU antara kerajaan-kerajaan negeri dan antara negara berjiran Kaedah penentuan, pengukuran, penyelenggaraan dan penyediaan dokumentasi serta dokumen- dokumen sempadan negeri dan antarabangsa Isu-isu berkaitan pengukuran persempadanan negeri dan antarabangsa Kaedah rundingan, penyelesaian masalah di lapangan dan perkara berbangkit dalam hal sempadan-sempadan negeri dan antarabangsa Syarahan / Lawatan

2017 37

GEODETIK

7

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 38

: :

UG07/17 KURSUS UKURAN ARAS KAEDAH GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54) 25 - 28 April 2017 4 hari 20 orang INSTUN Memberi pendedahan dan meningkatkan kefahaman mengenai ukuran GNSS untuk penentuan maklumat ketinggian Pengenalan kepada Sistem Kawalan Tegak di Malaysia Teori ukuran aras secara konvensional Perancangan dan penyediaan peralatan serta kaedah pengukuran aras GNSS Latihamal kerja di lapangan dan pemprosesan data GNSS kaedah statik Isu-isu dan cabaran semasa Syarahan / Latih Amal

GEODETIK

8

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT

: : : :

OBJEKTIF

:

KANDUNGAN

: : : : : :

:

METODOLOGI

: :

UG08/17 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI BILANGAN 1/2017 Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54) 16 - 19 Mei 2017 4 hari 20 Orang INSTUN dan Lumut, Perak / Port Dickson, Negeri Sembilan Memberi pendedahan secara teori dan praktikal terutama yang terlibat secara langsung dalam aktiviti pengukuran hidrografi Pengenalan kepada ukur hidrografi Pengenalan kepada teknologi pemerum gema Single Beam, Multi Beam dan Side Scan Sonar Pemahaman Carta Nautikal Pengenalan pasang surut Teori, ramalan dan analisa pasang surut Teori Datum Kawalan Aras dan pengukuran pasang surut Amalan Pengukuran Hidrografi Pengutipan data kedalaman dan penentududukan Pemprosesan dan analisa data Prosedur keselamatan di lapangan Syarahan / Latih Amal

2017 39

GEODETIK

9

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : : : : : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 40

:

UG09/17 KURSUS UKUR BUTIRAN DALAM KERJA KEJURUTERAAN Juruukur dan Penolong Juruukur (Gred 29-44) 11 - 14 Julai 2017 4 hari 20 orang INSTUN Memberi pendedahan dan latihamal berhubung ukur butiran dalam kerja kejuruteraan Pengenalan ukur kejuruteraan Penggunaan Total Station dalam pengukuran butiran Perancangan kerjaluar sebelum, semasa dan selepas Latihamal kerja ukur butiran di lapangan dan pemprosesan data Pengenalan kepada perisian pemprosesan CDS dan MysCad Pengiraan Cut and Fill Pengiraan anggaran kos projek ukur kejuruteraan Syarahan / Latih Amal

GEODETIK

10

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : :

METODOLOGI

: : : : : :

UG10/17 KURSUS PENGENDALIAN TELESKOP DAN ASTROFOTOGRAFI Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54) 26 - 28 Julai 2017 3 hari 20 orang INSTUN Memberi pendedahan dan latihan dalam pengendalian teleskop dan merakam imej astronomi Pengenalan kepada objek-objek angkasa Pengenalan kepada astrofotografi Pengenalan kepada kamera Digital Single Lens Reflex (DSLR) Teknik merakam imej astronomi Pengenalan kepada teleskop Latihamal astrofotografi Latihamal pengendalian teleskop Pemprosesan Imej Syarahan / Latih Amal

2017 41

GEODETIK

11

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : : : : : : : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 42

: :

UG11/17 KURSUS CERAPAN DAN PEMPROSESAN DATA GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54) 8 – 11 Ogos 2017 4 hari 20 orang INSTUN Memberi pengetahuan dan kefahaman secara teori dan praktikal tentang aplikasi GNSS bagi tujuan kerja di lapangan Pengenalan teori asas GNSS Pengenalan Sistem Koordinat di Malaysia Pengendalian, pengoperasian dan penjagaan GNSS Peraturan-peraturan ukur berkaitan dengan ukuran kadaster menggunakan peralatan GNSS Amalan dalam penyediaan Cadastral Reference Mark (CRM) ukuran kawalan Perancangan dan persediaan sebelum/ selepas perlaksanaan Ukuran GNSS (Kaedah MyRTKnet dan konvensional) Pengutipan, pemprosesan dan penyediaan dokumentasi serta laporan (Kaedah MyRTKnet dan konvensional) Perbincangan isu-Isu semasa Syarahan / Latih Amal

GEODETIK

12

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT

: : : :

OBJEKTIF

:

KANDUNGAN

: : : : :

:

METODOLOGI

: :

UG12/17 KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI BILANGAN 2/2017 Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54) 22 - 25 Ogos 2017 4 hari 20 Orang INSTUN dan Lumut, Perak / Port Dickson, Negeri Sembilan Memberi pendedahan secara teori dan praktikal terutama yang terlibat secara langsung dalam aktiviti pengukuran hidrografi Pengenalan kepada ukur hidrografi Pengenalan kepada teknologi pemerum gema Single Beam, Multi Beam dan Side Scan Sonar Pemahaman Carta Nautikal Pengenalan pasang surut Teori, ramalan dan analisa pasang surut Teori Datum Kawalan Aras dan pengukuran pasang surut Amalan Pengukuran Hidrografi Pengutipan data kedalaman dan penentududukan Pemprosesan dan analisa data Prosedur keselamatan di lapangan Syarahan / Latih Amal

2017 43

GEODETIK

13

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : :

: :

: METODOLOGI

Perancangan Latihan 44

:

UG13/17 KURSUS PENGENALAN KEPADA UKUR GEODETIK Juruukur dan Penolong Juruukur (Gred 29-54) 6 - 8 September 2017 3 hari 20 orang INSTUN Memberi pendedahan dan meningkatkan kefahaman tentang asas Ukur Geodetik Pengenalan Ukur Geodetik Sistem rujukan dan transformasi koordinat Infrastruktur geodetik Kawalan mendatar Kawalan tegak Pengukuran kawalan tegak dan mendatar Pemprosesan / hitungan bagi jaringan rangkaian kawalan tegak dan mendatar serta pelarasan Produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh Bahagian Ukur Geodetik JUPEM Syarahan / Latihamal

GEODETIK

14

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : : : : : :

METODOLOGI

:

UG14/17 KURSUS SISTEM RUJUKAN KOORDINAT DI MALAYSIA Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54) 27 - 29 September 2017 3 hari 20 orang INSTUN Memberi pengetahuan dan kefahaman mengenai Sistem Rujukan Koordinat di Malaysia Pengenalan kepada infrastruktur Kawalan Geodetik Malaysia Teori transformasi dan unjuran peta Pengenalan kepada Geocentric Datum of Malaysia (GDM 2000) Realisasi GDM 2000 Aplikasi GDM 2000 dalam pemetaan, kadaster dan GIS Implikasi pelaksanaan GDM 2000 Cabaran dalam pelaksanaan Sistem Koordinat Malaysia Syarahan

2017 45

GEODETIK

15

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : : :

METODOLOGI

:

Perancangan Latihan 46

UG15/17 KURSUS ASAS PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN PERALATAN GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) Pembantu Awam (Gred 11-16) 11 - 13 Oktober 2017 3 hari 20 orang INSTUN Memberi pendedahan kaedah pengendalian dan penyelenggaraan peralatan GNSS Konsep asas GNSS Penerangan fungsi-fungsi peralatan GNSS Kaedah penjagaan peralatan GNSS Latihan penjagaan dan pengendalian alat GNSS Syarahan / Latih Amal

GEODETIK

16

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

METODOLOGI

: : : : : : :

UG16/17 KURSUS PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN GERGAJI Pembantu Awam (Gred 11-16) 24 - 27 Oktober 2017 4 hari 20 orang INSTUN Memberi pendedahan dan pengetahuan tentang pengendalian dan penjagaan peralatan mesin gergaji, teknik penebangan pokok serta langkah-langkah keselamatan Asas pengendalian mesin gergaji Penyelenggaraan mesin gergaji dan papan pemotong Penyelenggaraan enjin Teknik penebangan dan pemotongan pokok Aspek-aspek keselamatan Asas pertolongan cemas Syarahan / Latih Amal

2017 47

PROGRAM

PEMBANGUNAN BIDANG KEPAKARAN KEMAHIRAN

C) PEMETAAN

PEMETAAN

1

KOD KURSUS NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

: : :

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

:

:

: : : : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 50

: : :

UP01/17 KURSUS PENGENALAN KEPADA GIS Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54) 14 - 17 Februari 2017 4 hari 20 Orang INSTUN Memberi pengetahuan dan kefahaman mengenai konsep dan prinsip asas GIS Pengenalan kepada teknologi GIS Sejarah Definisi Komponen-komponen GIS Teknologi GIS Pengenalan kepada Sistem Koordinat, Skala dan Unjuran (Projection) Penawanan data di lapangan Sumber dan teknik perolehan data Pangkalan data GIS Aplikasi GIS dan analisa spatial Kartografi dan output Cabaran pelaksanaan GIS Peraturan, MS 1759:2015, penyebaran dan keselamatan data Web Based GIS Tracking System (BGSP) Syarahan

PEMETAAN

2

KOD KURSUS NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

: : :

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : : : : : : : : : : : :

METODOLOGI

UP02/17 KURSUS PERISIAN ARCGIS - ASAS Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54) 21 - 24 Februari 2017 4 hari 20 Orang INSTUN Memberi pengetahuan dan kefahaman mengenai konsep dan prinsip asas ArcGIS dan proses penganalisaan Introduction to GIS GIS Component and Data Overview ArcGIS and Component Coordinate System and GIS Application Data Capture, Conversion and Integration Learning Layer, Attribute, Relationship Create Map Layout Query Selection of GIS Data Analyzing of Spatial Object Problem Solving in GIS Data Checking (Data Reviewer) Evaluation Syarahan / Latih Amal

2017 51

PEMETAAN

3

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF KANDUNGAN

: : : : : : :

: :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 52

: :

UP03/17 KURSUS TEKNOLOGI UAV DAN APLIKASI ASAS Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54) 7 – 10 Mac 2017 4 hari 20 Orang INSTUN Mempelajari asas-asas serta aplikasi UAV Pengenalan Kepada Teknologi UAV Undang – Undang & Peraturan yang berkaitan dengan Penggunaan Drone di Malaysia (DCA) Kebenaran dan keselamatan penggunaan drone di Malaysia (BGSP, JUPEM) Asas pengoperasian UAV dan asas pemprosesan imej Perkongsian pengalaman (Aplikasi UAV) Syarahan / Latih Amal

PEMETAAN

4

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

:

: : : : : : METODOLOGI

:

UP04/17 KURSUS PEMAHAMAN DAN APLIKASI PETA Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54) 14 - 17 Mac 2017 4 hari 20 Orang INSTUN Memberi pendedahan dan kefahaman tentang maklumat peta, asas mentafsir peta serta pendedahan kepada kaedah bacaan peta Pengetahuan asas mentafsir pelbagai jenis peta :Peta keluaran JUPEM Peta geologi Peta mineral Pengetahuan asas mentafsir peta topografi Bentuk mukabumi dan keratan rentas berdasarkan peta Unjuran, bering dan skala peta Mengenali simbol dan singkatan Topografi Piawai Pendedahan kepada penggunaan aplikasi Google Earth Pendedahan kepada penggunaan alat Handheld GPS Syarahan / Latih Amal

2017 53

PEMETAAN

5

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: :

: : :

: : : : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 54

:

UP05/17 KURSUS APLIKASI PERISIAN QUANTUM GIS Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54) 29 - 31 Mac 2017 3 hari 20 Orang INSTUN Mempelajari asas-asas penggunaan perisian Quantum GIS bagi penawanan, suntingan dan pengurusan data GIS serta penyediaan peta menggunakan Quantum GIS Pengenalan kepada Open Source GIS Konsep GIS dan Open Source Asas antaramuka dan konsep Quantum GIS Antaramuka Quantum GIS Quantum GIS Project Data-data yang boleh digunakan oleh Quantum GIS Konsep asas data GIS Geometri dan Atribut Sistem Rujukan Koordinat (CRS) Penciptaan data dan suntingan asas Simbologi dan label Konsep asas simbologi dalam Quantum GIS Pelabelan butiran Penggunaan simbologi dan label dalam penyediaan peta Pemilihan (Selection) dan Pertanyaan (Query) Pemilihan secara interaktif dan melalui pertanyaan Pemilihan melalui pertanyaan yang kompleks (melibatkan lokasi dan/atau atribut) Syarahan / Latih Amal

PEMETAAN

6

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

UP06/17 KURSUS UNDANG-UNDANG, PERATURAN, PEKELILING DAN GARIS PANDUAN BERKAITAN PEMETAAN KUMPULAN SASAR : Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54) TARIKH : 11 - 14 April 2017 JANGKAMASA : 4 hari BILANGAN PESERTA : 20 Orang TEMPAT : INSTUN OBJEKTIF : Mengetahui undang-undang, peraturan, pekeliling dan garis panduan berkaitan pemetaan yang digunapakai di Malaysia KANDUNGAN : Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Bil. : 1/2016 – Penetapan Fi Untuk Print on Demand (POD) Bagi Peta Topografi Siri MY701, MY711 dan L808 : Pekeliling NRE Bil 1/2015- Prosedur Penggunaan Drone : Akta Fi 1951 : Perintah Fi dan Bayaran (Perkhidmatan, Data Ukur dan Pemetaan serta Reproduksi) 2010 : Arahan Keselamatan : Pekeliling Am Bil.1/2007: Pekeliling Arahan Keselamatan Terhadap Dokumen Geospatial Terperingkat : Garis Panduan berkenaan Pemetaan Utiliti : Garis Panduan Penentuan Nama Geografi : MS ISO 9001:2008 (PK PEMETAAN) PK01 – Perancangan Pemetaan PK02 – Perolehan Data Bawaan Udara PK03 – Penyegitigaan Udara dan Ortorektifikasi PK04 – Pendigitan PK05 – Penyediaan dan Pengemaskinian Dataset

2017 55

PEMETAAN

-

:

PK06 – Generalisasi PK07 – Penerbitan Peta PK08 – Pencetakan PK09 – Penyimpanan dan Pengendalian Peta Tatacara Pendigitan Peta Bandar Pengenalan Kepada MS1759 dan Katalog Peta -

METODOLOGI :

Perancangan Latihan 56

Syarahan

Template Skema Pangkalan Data Topografi Kebangsaan Tema (10 kategori) Domain Subtype

PEMETAAN

7

KOD KURSUS NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

: : :

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : : : : : :

METODOLOGI

: :

UP07/17 KURSUS PENGENALAN eMAPPING Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54) 25 - 28 April 2017 4 hari 20 Orang INSTUN Memberi pendedahan dan pengetahuan mengenai eMapping Pengenalan kepada eMapping GIOS (Geospatial Image Online System) Sistem Penawanan Data Geospatial (GDAS) Perisian Pemprosesan Imej (Sky Factory) – Lawatan (Teori dan demonstrasi) Pengurusan data geospatial Peningkatan Sistem Kartografi Produk-Produk JUPEM & Penerbitan (Dalam bidang pemetaan) CONSGEO - eBIZ Syarahan / Latih Amal / Lawatan

2017 57

PEMETAAN

8

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : : :

:

METODOLOGI

Perancangan Latihan 58

: : : : :

UP08/17 KURSUS APLIKASI HANDHELD GPS DALAM PEMETAAN Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-41) 16 - 19 Mei 2017 4 hari 20 Orang INSTUN Memberi pendedahan dan kemahiran mengenai penggunaan Handheld GPS dalam kerja pemetaan Pengenalan Handheld GPS Pengoperasian Handheld GPS (Kiraan keluasan kawasan) Latihamal - Pengumpulan data Handheld GPS Latihamal (Explorace) Pencarian lokasi Pengumpulan data Penggunaan data Handheld GPS dalam pemetaan Penyelenggaraan Handheld GPS Pengenalan perisian MapSource Pemprosesan data Persembahan hasil kerja di lapangan Syarahan / Latih Amal

PEMETAAN

9

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : : : :

METODOLOGI

: :

UP09/17 KURSUS TEKNOLOGI UAV (UKUR & PEMETAAN) – LANJUTAN Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54) 11 – 14 Julai 2017 4 hari 20 Orang INSTUN Mempelajari aplikasi UAV dalam bidang ukur dan pemetaan Konsep fotogrametri dengan pemetaan UAV Kebenaran penggambaran udara di Malaysia Undang-undang dan peraturan untuk penerbangan UAV Pemetaan dengan UAV Pemprosesan data UAV (Ortofoto, DSM, kontor) Analisa ketepatan hasil produk pemetaan UAV Syarahan / Latih Amal

2017 59

PEMETAAN

10

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

:

:

:

Perancangan Latihan 60

UP10/17 KURSUS PENGENALAN KEPADA SISTEM PENAWANAN DATA GEOSPATIAL @ GEOSPATIAL DATA ACQUISITION SYSTEM (GDAS) Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54) 25 - 28 Julai 2017 4 hari 20 Orang INSTUN Memberi pendedahan dan pengetahuan mengenai konsep pelaksanaan GDAS Pengenalan kepada GDAS Konsep GDAS Geospatial Data Production Management (GDPM) Geospatial Data Management (GDM) Perancangan pemetaan (Planning Dashboard) Kaedah pengemaskinian data Feature base data updating Multi sourcing data integration Workflow management - Job tracking, Reporting, Metadata Data Quality (DQ) Geospatial Data Generation (GDG) Latihamal penggunaan perkakasan dan perisian Aerial Triangulation Digital Surface Model (DSM) Generation Digital Terrain Model (DTM) Generation Orthophoto Mosaic Stereo Digitizing & Editing

PEMETAAN

:

:

METODOLOGI

:

Mono Digitizing & Editing Online field data updating Cartography Generalization Map Publishing GDAS Infrastructure Geospatial Data Repository Centre (GDRC) Storage & Archiving Solution Disaster Recovery Centre (DRC)

GDAS Services Geospatial Data Services Management (GDSM) Konsep Portal GIS & Services Oriented Architecture (SOA) Print On Demand Internal JUPEM SDI Custom Application (Apps) Crowd Sourcing Syarahan / Latih Amal

2017 61

PEMETAAN

11

KOD KURSUS NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

: : :

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : : : : : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 62

UP11/17 KURSUS PERISIAN ARCGIS – LANJUTAN Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54) 23 - 25 Ogos 2017 3 hari 20 Orang INSTUN Memberi pengetahuan dan kefahaman mengenai penggunaan perisian ARCGIS Working with categories Mapping quantities Creating a map series Working with chart Selecting what’s nearby Creating buffer features Syarahan / Latih Amal

PEMETAAN

12

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : : : :

METODOLOGI

: : :

UP12/17 KURSUS PENGENALAN ALAT TERRESTRIAL LASER SCANNING (TLS) DAN PEMPROSESAN DATA POINT CLOUD Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54) 6 - 8 September 2017 3 hari 20 Orang INSTUN Mempelajari asas-asas dan aplikasi Terrestrial Laser Scanning (TLS) Teori Terrestrial Laser Scanner (TLS) Hands On dan pengumpulan data dengan menggunakan TLS Pemprosesan hasil pengimbasan menggunakan perisian CAD Kubit/Bentley/AutoCAD Aplikasi Teknologi HDS dalam perancangan pembangunan dan pemuliharaan Isu semasa berkaitan penggunaan TLS Halatuju pengamalan TLS di Malaysia Syarahan / Latih Amal

2017 63

PEMETAAN

13

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : : : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 64

: : :

UP13/17 KURSUS TEKNOLOGI UAV (3D MODEL & VIDEO) - LANJUTAN Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54) 26 - 29 September 2017 4 hari 20 Orang INSTUN Mempelajari aplikasi UAV dalam penyediaan 3D model dan video Konsep fotogrametri dalam pemetaan UAV Kebenaran Pengambaran Udara di Malaysia Undang- undang & peraturan untuk penerbangan UAV Teknik pengoperasian UAV Pengambaran Udara dan rakaman video dengan UAV Pemprosesan data UAV (3D model bangunan) Video editing & rendering Syarahan / Latih Amal

PEMETAAN

14

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : : : : : : : :

METODOLOGI

UP14/17 KURSUS INTERPRETASI PELAN HARDCOPY DAN DIGITAL Juruukur dan Jurugeospatial (Gred 41-52) 10 - 13 Oktober 2017 4 hari 20 Orang INSTUN Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran memahami pelan yang digunakan dalam urusan tanah kepada pegawai pengurusan dan profesional (bukan pegawai teknikal) Pengenalan kepada pelan-pelan Pelan Ukur / Pelan Akui Pelan kontur, kecerunan dan topografi Pelan Lembaran Piawai Bering, jarak dan keluasan Pelan pembangunan dan susun atur Pelan Pra Hitung, Pelan Permintaan Ukur Peta Digital (Orthofoto) Syarahan

2017 65

PEMETAAN

15

KOD KURSUS NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

: : :

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF KANDUNGAN

: : : : : : : : : : : : : : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 66

UP15/17 KURSUS WEB GIS Juruukur, Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-54) 25 - 27 Oktober 2017 3 hari 20 Orang INSTUN Mempelajari konsep dan aplikasi Web GIS Pengenalan Web GIS Polisi dan Keselamatan Web GIS Data Management & Uploading Architecture Web GIS Crowd Sourcing Data Sharing Maintenance CONSGEO - eBIZ GIOS (Geospatial Image Online System) Syarahan / Demonstrasi

PROGRAM

PEMBANGUNAN BIDANG KEPAKARAN/KEMAHIRAN

D) TEKNOLOGI MAKLUMAT

TEKNOLOGI MAKLUMAT

1

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : : :

KANDUNGAN

: :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 68

: : :

TM01/17 KURSUS PENGURUSAN MEDIA SOSIAL UNTUK PENINGKATAN IMEJ ORGANISASI Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 17-52) 14 - 15 Februari 2017 2 hari 25 Orang INSTUN Mewujudkan kesedaran kepentingan media sosial masa kini. Memahami isu dan kesan berkaitan media sosial, perundangan dan keselamatan. Garis panduan dan tatacara penggunaan laman media sosial. Mewujud, mengurus dan menyelenggara laman media sosial (Facebook, Twitter, Blog) Sesi praktikal membangunkan media sosial Kajian kes dan isu keselamatan semasa Syarahan / Latih Amal

TEKNOLOGI MAKLUMAT

2

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : : : : : : : : : : : : :

METODOLOGI

TM02/17 KURSUS PENGHASILAN MONTAJ MENGGUNAKAN MICROSOFT POWERPOINT 2016 Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 11-52) 14 - 17 Februari 2017 4 hari 25 Orang INSTUN Memberi pengetahuan dan kemahiran penggunaan Microsoft PowerPoint dalam menghasilkan montaj Introduction Tools in Power Point Work with Slide Text Format Slides Add Simple Visual Enhancements Review and Deliver Presentations Fine-Tune Visual Elements Add Other Enhancements Add Animation Add Sound and Movies Share and Review Presentations Create Custom Presentation Elements Prepare for Delivery Syarahan / Latih Amal / Pembentangan Projek

2017 69

TEKNOLOGI MAKLUMAT

3

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : :

:

:

: : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 70

: :

TM03/17 KURSUS PENYEDIAAN BAHAN PENERBITAN - ADOBE ILLUSTRATOR Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 11-52) 28 Februari - 3 Mac 2017 4 hari 25 Orang INSTUN Mendapat kefahaman asas penyediaan bahan penerbitan dengan menggunakan perisian Adobe Illustrator Dapat menghasilkan satu rekabentuk penerbitan yang menarik dan berimpak tinggi Pengenalan kepada Illustrator Pengenalan kepada grafik/ilustrasi vector Asas melukis menggunakan: Shape Tools Pathfinder Pencil, Paintbrush and Blob BrushTool Pen Tool Asas mewarna menggunakan: Gradient Tool and Panel Live Paint Bucket Tool Live Trace Penyusunan teks menggunakan: Type Tool – Character and Paragraph Panel Area Type Option Threaded Text Text Wrap Efek dan Simbol Susunan layout Margin, print area, crop mark, crop area, bleed, ruler, grid and guide Tips percetakan Syarahan / Latih Amal / Pembentangan Projek

TEKNOLOGI MAKLUMAT

4

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : : : : :

METODOLOGI

TM05/17 KURSUS PEMBANGUNAN PANGKALAN DATA GIS MENGGUNAKAN MAPINFO Jurugeospatial dan Penolong Juruukur (Gred 29-44) 14 - 15 Mac 2017 2 hari 25 Orang INSTUN Memberi pendedahan tentang menyediakan pangkalan data GIS dengan menggunakan teknik- teknik tertentu seperti pendigitan atas skrin dan membuat analisis mudah ke atas data tersebut. Pengenalan kepada GIS Tools yang terlibat Pendaftaran koordinat peta Pembangunan pangkalan data Kemasukan data dan analisis Syarahan / Perbincangan / Latih Amal

2017 71

TEKNOLOGI MAKLUMAT

5

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

: KANDUNGAN

METODOLOGI

Perancangan Latihan 72

: : : : : : : : : : : : : : :

TM06/17 KURSUS PENYEDIAAN BAHAN PENERBITAN - ADOBE INDESIGN Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 11-44) 14 - 17 Mac 2017 4 hari 25 orang INSTUN Mendapat kemahiran asas menggunakan perisian Adobe InDesign dalam penyediaan bahan penerbitan Dapat menghasilkan satu rekabentuk penerbitan yang menarik dan berimpak tinggi Pengenalan kepada Adobe InDesign Memulakan suatu projek Mengawal dan menyusun teks Menformatkan teks dan perenggan Memasukkan grafik/imej Menetapkan object style Mengabungkan teks dan grafik Memahami warna Menyusun layout halaman Menghasilkan dokumen banyak halaman Menggunakan master page Character style dan paragraph style Mengeksport dan mencetak Persediaan untuk penerbitan dan pencetakan Syarahan / Latih Amal / Pembentangan Projek

TEKNOLOGI MAKLUMAT

6

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : : :

:

KANDUNGAN

METODOLOGI

: : : : : : :

TM07/17 KURSUS MICROSOFT WORD 2016 STEP BY STEP BIL. 1 Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 11-54) 28 - 29 Mac 2017 2 hari 25 Orang INSTUN Mempelajari konsep asas yang diperlukan untuk menghasilkan dokumen Mampu untuk membina, mengedit dan menambahbaik dokumen menggunakan perisian Microsoft Office Word 2016 Menimba pengetahuan asas dalam penyediaan laporan menggunakan Microsoft Word Introduction Tables Section Captions Mail Merge Printing Syarahan / Perbincangan / Latih Amal

2017 73

TEKNOLOGI MAKLUMAT

7

KOD KURSUS NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

: : :

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

:

KANDUNGAN

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 74

:

TM09/17 KURSUS WIRELESS NETWORK SECURITY Pegawai Teknologi Maklumat, Penolong Pegawai Teknologi Maklumat dan Juruteknik Komputer (Gred 17-44) 11 - 14 April 2017 4 Hari 25 orang INSTUN Mewujudkan (IT) Professional di dalam bidang Teknologi Maklumat kepada pengalaman bekerja Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan agar dapat menguruskan keselamatan rangkaian Wireless Network Concepts and Fundamental Introduction to Wireless Local Network (WAN) vs Wired Network Deploying WLAN Network – with practical Setting up WLAN Network Configuring Radius Server For Enterprise Basic WLAN Security Issues - with practical Sniffing Over Open WLAN Defeating diden SSID and Mac 2017 Filtering WEP Cracking and Decryption Basic WLAN Security Issues - with practical WPA / WPA 2 attack Denial of Service WLAN Rogue Access Point (AP) – evil twin attack Attack on WLAN enterprise Network Guideline For Applying Network Security Administration Principles Wireless LAN Penetration Testing And Assesement The Hacking Process Security Utilities Detection Controls And Preventions Controls Types Of Mitigation And Deterrent Techniques Business Continuity And Disasters Recovery Plan Syarahan / Perbincangan / Latih Amal

TEKNOLOGI MAKLUMAT

8

KOD KURSUS NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

: : :

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : : :

KANDUNGAN

METODOLOGI

: : : : : : : : : : :

TM10/17 KURSUS ADOBE AFTER EFFECTS Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 17-44) 11 - 12 April 2017 4 hari 25 orang INSTUN Meningkatkan pengetahuan teori dan praktikal mengenai Adobe After Effects Dapat menghasilkan satu rekabentuk penerbitan yang menarik dan berimpak tinggi Pengenalan kepada Adobe After Effects Memulakan suatu projek Mengawal dan menyusun teks Memasukkan grafik / imej Mengabungkan teks dan grafik Menyusun layout halaman Menghasilkan dokumen banyak halaman Menggunakan master page Mengeksport dan mencetak Persediaan untuk penerbitan dan pencetakan Syarahan / Latih Amal / Pembentangan Projek

2017 75

TEKNOLOGI MAKLUMAT

9

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

:

:

KANDUNGAN

: : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 76

: : : : :

TM12/17 KURSUS KEJURUTERAAN KOMPUTER DAN RANGKAIAN BIL. 1 Pegawai Teknologi Maklumat, Penolong Pegawai Teknologi Maklumat dan Juruteknik Komputer (Gred 17-44) 25 - 28 April 2017 4 hari 25 orang INSTUN Meningkatkan pengetahuan teori serta praktikal, pendedahan dan kefahaman asas tentang sistem Komputer dan rangkaian Mendapat kemahiran asas tentang pemasangan dan penyelenggaraan komputer dan rangkaian Memberi pengetahuan dan panduan untuk khidmat sokongan dan penyelesaian isu-isu /masalah bantuan teknikal ICT berkaitan komputer dan rangkaian Pengenalan kepada komponen komputer dan rangkaian Pengenalan Kepada OS Sumber Terbuka (Ubuntu) dan Windows Membuka dan memasang komponen komputer Instalasi sistem pengoperasian Asas Keselamatan ICT Konfigurasi rangkaian (Wired & Wireless) Permasalahan dan penyelesaian Syarahan / Perbincangan / Latih Amal

TEKNOLOGI MAKLUMAT

10

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : : :

:

KANDUNGAN

METODOLOGI

: : : : : : : :

TM13/17 KURSUS MICROSOFT POWERPOINT 2016 STEP BY STEP Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 17-54) 16 - 17 Mei 2017 2 hari 25 orang INSTUN Mempelajari konsep asas yang diperlukan untuk menghasilkan dokumen Mampu untuk membina, mengedit dan menambahbaik dokumen menggunakan perisian Microsoft PowerPoint 2016 Menimba pengetahuan asas dalam penyediaan persembahan menggunakan Microsoft PowerPoint 2016 Introduction Navigation Design Transition Animation Slide Show Printing Syarahan / Perbincangan / Latih Amal

2017 77

TEKNOLOGI MAKLUMAT

11

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : : : :

KANDUNGAN

METODOLOGI

Perancangan Latihan 78

: : : : : : : : : : : : : : : : :

TM14/17 KURSUS PEMBANGUNAN MOBILE APPS (ANDROID) Pegawai Teknologi Maklumat dan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Gred 29-44) 16 - 19 Mei 2017 4 hari 25 orang INSTUN Menerangkan senibina dan kerangka aplikasi mudah alih Menganalisis keperluan antaramuka pengguna untuk aplikasi mudah alih Menganalisis, menentukan spesifikasi, merekabentuk dan membangunkan aplikasi mudah alih Introduction to Android Basic Building Blocks Installation Emulator setup Layout Views Dialog Intent Menu Preference SQLite GPS Maps Camera File Internet Syarahan / Latih Amal / pembentangan projek

TEKNOLOGI MAKLUMAT

12

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

: : :

KANDUNGAN

METODOLOGI

: : : : : : : : :

TM15/17 KURSUS LEARN STEP BY STEP WEB DEVELOPMENT (PHP FRAMEWORK) Pegawai Teknologi Maklumat, Penolong Pegawai Teknologi Maklumat dan Juruteknik Komputer (Gred 17-52) 18 - 21 Julai 2017 4 hari 25 Orang INSTUN Memahami konsep pengaturcaraan perisian open source serta konfigurasi pangkalan datanya Menggunakan arahan-arahan pengaturcaraan bagi data, string, array serta file Memahami cara-cara pentadbiran sistem dan pangkalan data Di akhir kursus, dapat memberi kemahiran menggunakan perisian PHP dan berupaya membangunkan sebuah sistem atau laman web dinamik dan menarik Introduction Routing Views Forms Database MVC And REST Theory Controllers Miscellaneous Syarahan / Perbincangan / Latih Amal

2017 79

TEKNOLOGI MAKLUMAT

13

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : : :

:

KANDUNGAN

METODOLOGI

Perancangan Latihan 80

: : : : : : :

TM16/17 KURSUS MICROSOFT WORD 2016 STEP BY STEP BIL. 2 Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 11-54) 18 - 19 Julai 2017 2 hari 25 Orang INSTUN Mempelajari konsep asas yang diperlukan untuk menghasilkan dokumen Mampu untuk membina, mengedit dan menambahbaik dokumen menggunakan perisian Microsoft Office Word 2016 Menimba pengetahuan asas dalam penyediaan laporan menggunakan Microsoft Word Introduction Tables Section Captions Mail Merge Printing Syarahan / Perbincangan / Latih Amal

TEKNOLOGI MAKLUMAT

14

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : : :

:

KANDUNGAN

METODOLOGI

: : : : : : : : :

TM17/17 KURSUS MICROSOFT EXCEL 2016 STEP BY STEP BIL. 1 Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 11-54) 1 - 4 Ogos 2017 2 Hari 25 Orang INSTUN Mempelajari konsep asas yang diperlukan untuk menghasilkan dokumen Mampu untuk membina, mengedit dan menambahbaik dokumen menggunakan perisian Microsoft Office Excel 2016 Menimba pengetahuan asas dalam penyediaan laporan menggunakan Microsoft Excel Managing the worksheet environment Creating cell data Formatting cells and worksheets Managing worksheets and workbooks Applying formulas and functions Presenting data visually Sharing worksheet data with other users Analyzing and organizing data Syarahan / Perbincangan / Latih Amal

2017 81

TEKNOLOGI MAKLUMAT

15

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : : :

: KANDUNGAN

METODOLOGI

Perancangan Latihan 82

: : : : : : : : :

TM18/17 KURSUS DIGITAL FORENSICS - FIRST RESPONDER Pegawai Teknologi Maklumat dan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Gred 29-48) 1 - 4 Ogos 2017 4 hari 25 orang INSTUN Memberi pendedahan mengenai kaedah forensik digital ketika menjalankan tugas Menerangkan kaedah memperoleh dan memelihara bukti digital di tempat kejadian jenayah Mengetahui tentang media digital terkini dan sistem penyimpanan serta alat forensik Forensik Digital Di Malaysia Terma dan metadologi Digital Pengurusan Komputer Dan Peranti Pendedahan kepada OS dan Perkakasan Komputer Diekstrak Data Daripada Peranti Digital First Responder – SOP dan Hands On Pengimejan Data Kaedah Memperoleh Data Syarahan / Perbincangan / Latih Amal / Kajian Kes

TEKNOLOGI MAKLUMAT

16

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

KANDUNGAN

: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

METODOLOGI

TM20/17 KURSUS RAKAMAN DAN SUNTINGAN VIDEO Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 11-48) 15 - 17 Ogos 2017 3 hari 25 Orang INSTUN Di akhir kursus, peserta boleh menyunting klip yang diambil seperti menyusun klip, memotong klip, tambahan efek, teks dan rendering untuk menjadikan satu plot video lengkap. Pengenalan kepada dunia videografi Kenali kamera masing-masing Video format Setting exposure & metering Kenali jenis-jenis shot Apa itu Komposisi? Jenis shots Merakam sequence Latihan praktikal Pengenalan kepada asas Editing Video Sequence Setting Pengurusan Layout Asas suntingan video Trimmer monitor Timeline Ripple Delete Transition Effect Panel & Effect Animation Syarahan / Latih Amal / Pembentangan Projek

2017 83

TEKNOLOGI MAKLUMAT

17

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

:

:

KANDUNGAN

: : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 84

: : : : :

TM21/17 KURSUS KEJURUTERAAN KOMPUTER DAN RANGKAIAN BIL. 2 Pegawai Teknologi Maklumat, Penolong Pegawai Teknologi Maklumat dan Juruteknik Komputer (Gred 17-44) 12 - 15 September 2017 4 hari 25 orang INSTUN Meningkatkan pengetahuan teori serta praktikal, pendedahan dan kefahaman asas tentang sistem Komputer dan rangkaian Mendapat kemahiran asas tentang pemasangan dan penyelenggaraan komputer dan rangkaian Memberi pengetahuan dan panduan untuk khidmat sokongan dan penyelesaian isu-isu / masalah bantuan teknikal ICT berkaitan komputer dan rangkaian Pengenalan kepada komponen komputer dan rangkaian Pengenalan Kepada OS Sumber Terbuka (Ubuntu) dan Windows Membuka dan memasang komponen komputer Instalasi sistem pengoperasian Asas Keselamatan ICT Konfigurasi rangkaian (Wired & Wireless) Permasalahan dan penyelesaian Syarahan / Perbincangan / Latih Amal

TEKNOLOGI MAKLUMAT

18

KOD KURSUS NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

: : :

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : : : : : : :

KANDUNGAN

METODOLOGI

: : : : : : : : : : :

TM23/17 KURSUS PEMBANGUNAN ANIMASI 3D Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 11-48) 26 - 28 September 2017 3 hari 25 orang INSTUN Menghasilan persembahan multimedia Menyediaan papan cerita, skrip dan bahanbahan persembahan Menggunakan alatan-alatan asas perisian yang dipelajari Mengolah bahan-bahan multimedia mengikut papan cerita Memasukkan ciri-ciri navigasi dan interaktif di dalam persembahan multimedia Mengeksport kerja-kerja yang dihasilkan menjadi fail exe atau swf Multimedia development processes Introduction Interface and Tools Creating first Movie Text and Shape Objects Adding effects Importing and working with images and vectors graphics Adding music and sounds Creating Buttons Creating a Menu for Navigation Syarahan / Latih Amal / pembentangan projek

2017 85

TEKNOLOGI MAKLUMAT

19

KOD KURSUS NAMA KURSUS

: :

KUMPULAN SASAR

:

TARIKH JANGKAMASA BILANGAN PESERTA TEMPAT OBJEKTIF

: : : : :

:

KANDUNGAN

METODOLOGI

Perancangan Latihan 86

: : : : : : : : : :

TM24/17 KURSUS PENETRATION TESTING & ETHICAL HACKING PROFESIONAL Pegawai Teknologi Maklumat, Penolong Pegawai Teknologi Maklumat dan Juruteknik Komputer (Gred 17-52) 26 - 29 September 2017 4 Hari 25 orang INSTUN Untuk mendedahkan cara melakukan Ujian Penembusan dapat dilakukan secara teratur untuk memastikan lebih konsisten IT dan rangkaian pengurusan keselamatan Mendedahkan bagaimana ancaman baru ditemui yang timbul oleh kelemahan yang berpotensi diserang oleh penyerang Introduction to Penetration Testing Information Intelligence Techniques Scanning with Nmap Vulnerability Scanning Exploitation Social Engineering Toolkit Sniffing and Cracking Techniques Web Exploitation Wireless Hacking Syarahan / Perbincangan / Latih Amal

TEKNOLOGI MAKLUMAT

20

KOD KURSUS NAMA KURSUS

TM25/17 KURSUS MICROSOFT EXCEL 2016 STEP BY STEP BIL. 2 KUMPULAN SASAR : Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 11-54) TARIKH : 10 - 11 Oktober 2017 JANGKAMASA : 2 Hari BILANGAN PESERTA : 25 Orang TEMPAT : INSTUN OBJEKTIF : Mempelajari konsep asas yang diperlukan untuk menghasilkan dokumen : Mampu untuk membina, mengedit dan menambahbaik dokumen menggunakan perisian Microsoft Office Excel 2016 : Menimba pengetahuan asas dalam penyediaan laporan menggunakan Microsoft Excel KANDUNGAN : Managing the worksheet environment : Creating cell data : Formatting cells and worksheets : Managing worksheets and workbooks : Applying formulas and functions : Presenting data visually : Sharing worksheet data with other users : Analyzing and organizing data METODOLOGI : Syarahan / Perbincangan / Latih Amal : :

2017 87

CADANGAN PROGRAM

L AT I H A N D A L A M A N

A) PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

1

NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

: :

JANGKAMASA BILANGAN PESERTA OBJEKTIF

: : :

MODUL

: : : : : : : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 90

:

BENGKEL PENGURUSAN LATIHAN Pegawai Penyelaras Latihan dan Pegawai Pengesah Latihan (Gred 41-48) 3 hari 35 orang Untuk memberi pemahaman tentang kepentingan dan kaedah pengurusan latihan secara berkesan di setiap Bahagian dan JUPEM Negeri. Kepentingan pengurusan latihan secara berkesan Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam (DLSMSA) Keperluan MS ISO 9001: 2015 berkaitan latihan Pelaksanaan Analisis Keperluan Latihan Kaedah pengurusan latihan Jabatan – penganjuran dan pegawai menghadiri kursus Pengurusan rekod dan pemantauan latihan kakitangan Kaedah penilaian latihan bagi kursus-kursus anjuran Bahagian/JUPEM Negeri Latih amal penyediaan laporan pemantauan POL Syarahan, perbincangan dan latih amal

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

2

NAMA KURSUS

:

KUMPULAN SASAR

:

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF :

KANDUNGAN

: : : : : :

METODOLOGI

:

BENGKEL KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) UNTUK KETUA KUMPULAN DAN FASILITATOR Ketua Kumpulan dan Fasilitator Kumpulan KIK (Gred 41-52) 3 hari 60 orang Untuk memberi pendedahan dan memantapkan pengetahuan KIK kepada Fasilitator dan Ketua Kumpulan supaya memimpin dan menjadi panduan ahli yang lain. Pelaksanaan Pilot Projek & Tool Tambahan Analisis Punca-Punca Masalah Penyelesaian Masalah Perbincangan dan Penulisan Laporan Projek Pembentangan Projek dan Cadangan Penambahbaikan Kriteria Pemarkahan, Penilaian Program & Penutup Syarahan, perbincangan dan pembentangan

2017 91

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

3

NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

: :

JANGKAMASA BILANGAN PESERTA OBJEKTIF

: : :

:

MODUL

:

METODOLOGI

:

Perancangan Latihan 92

BENGKEL MYMESYUARAT Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 17-52) 1 hari 50 orang Memantapkan penggunaan Sistem MyMesyuarat kepada ahli pasukan MyMesyuarat JUPEM Mendedahkan ahli pasukan MyMesyuarat dengan Sistem MyMesyuarat yang telah ditambahbaik oleh MAMPU Pengenalan asas kepada Sistem MyMesyuarat Pemantapan aplikasi Sistem MyMesyuarat Syarahan dan latih amal

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

4

NAMA KURSUS

:

KUMPULAN SASAR

:

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF :

MODUL

:

METODOLOGI

: : :

BENGKEL ANALISIS DATA DAN MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) BAGI MS ISO 9001:2015 Kumpulan Pengurusan & Profesional (Gred 41-54) 3 hari 30 orang Melatih dan memberi pendedahan terhadap pelaksanaan MKSP kepada pegawai-pegawai jabatan yang terlibat secara langsung dengan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2015 Pengenalan kepada Standard MS ISO 9001:2015 Analisis Data Laporan MKSP Syarahan, latih amal dan pembentangan

2017 93

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

5

NAMA KURSUS

:

KUMPULAN SASAR

:

JANGKAMASA BILANGAN PESERTA OBJEKTIF

: : :

MODUL

: : : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 94

: : :

BENGKEL PEMATUHAN DAN PENYEDIAAN LAPORAN KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 11-52) 3 hari 50 orang Untuk mempersiapkan kumpulan KIK JUPEM dengan pengetahuan dan kaedah menyediakan slaid persembahan dan dokumentasi mengikut proses yang betul dan lengkap. Pengenalan kepada persembahan dan dokumentasi Keperluan untuk tatacara persembahan dan dokumentasi yang terbaik Teknik penyediaan slaid persembahan dan dokumentasi Perbincangan kaedah dan teknik menyediakan slaid persembahan dan dokumentasi Pembentangan dan persembahan Kriteria pemarkahan dokumentasi Syarahan, perbincangan dan pembentangan

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

6

NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

: :

JANGKAMASA

:

BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF :

MODUL

:

METODOLOGI

: :

TAKLIMAT PEMAHAMAN MS ISO 9001:2015 Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 17-52) 1 hari setiap zon (Zon Utara, Selatan, Timur, Tengah dan Sabah/Sarawak) 40 orang Memberi pemahaman dan pengenalan kepada warga kerja yang terlibat secara langsung dari setiap Bahagian/ JUPEM Negeri tentang Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2015 sebelum pelaksanaan Keperluan untuk meminda standard Struktur dan Keperluan MS ISO 9001:2015 Penilaian Risiko Taklimat

2017 95

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

7

NAMA KURSUS

:

KUMPULAN SASAR

:

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF :

MODUL

: : : : : : : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 96

:

BENGKEL PERANCANGAN LATIHAN TAHUNAN Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 36-52) yang terlibat secara langsung dengan pengurusan dan perancangan latihan 2 hari 30 orang Untuk memberi pemahaman tentang kepentingan dan kaedah perancangan pengurusan latihan secara berkesan di JUPEM Kepentingan pengurusan latihan secara berkesan Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam (DLSMSA) Keperluan MS ISO 9001: 2015 berkaitan latihan Pelaksanaan Analisis Keperluan Latihan Kaedah pengurusan latihan Jabatan – penganjuran dan pegawai menghadiri kursus Pengurusan rekod dan pemantauan latihan kakitangan Kaedah penilaian latihan bagi kursus-kursus anjuran Bahagian/JUPEM Negeri Latih amal penyediaan laporan pemantauan POL Syarahan, perbincangan, aktiviti berkumpulan dan pembentangan

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

8

NAMA KURSUS

:

KUMPULAN SASAR

:

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF :

: MODUL

: :

METODOLOGI

:

BENGKEL AUDIT DALAMAN (INTERNAL AUDIT) MS ISO 9001:2015 Kumpulan Pengurusan & Profesional (Gred 41-52) 3 hari 30 orang Melatih dan memberi pendedahan terhadap pelaksanaan audit dalam dengan lebih berkesan kepada pegawai-pegawai jabatan yang dilantik dalam pengurusan kualiti jabatan Melayakkan peserta dilantik untuk menganggotai Pasukan Audit Dalam Pengenalan Konsep Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2015 Keperluan-keperluan Standard MS ISO 9001:2015 Syarahan, latih amal dan pembentangan

2017 97

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

9

NAMA KURSUS

:

KUMPULAN SASAR

:

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF :

MODUL

:

METODOLOGI

: : : : :

Perancangan Latihan 98

BENGKEL KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (OSH) Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 11-52) 2 hari 50 orang Untuk memberi kesedaran dan pengetahuan kepada peserta tentang aspek-aspek keselamatan dan kesihatan terutamanya semasa menjalankan tugas-tugas di pejabat. Pengenalan dan asas-asas keselamatan pekerjaan Keselamatan dan kesihatan di pejabat Ergonomik di pejabat Pelan tindakan kecemasan Pelan Pengurusan Bencana Syarahan, perbincangan dan latih amal

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

10

NAMA KURSUS

:

KUMPULAN SASAR

:

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF :

:

: MODUL

: : : : : :

METODOLOGI

:

TAKLIMAT SISTEM PENGURUSAN AUDIT NILAI (SPAN) Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 17-52) 1 hari 50 orang Meningkatkan kesedaran peserta tentang kepentingan pelaksanaan SPAN serta penglibatan dalam program nilai murni bagi memenuhi pencapaian objektif Jabatan Membimbing serta meningkatkan kemahiran peserta dalam melaksanakan soal selidik, pengumpulan data, penganalisisan serta penyediaan laporan SPAN Jabatan Membincangkan dan merangka strategi pelaksanaan SPAN JUPEM tahun 2017 Taklimat Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN) dalam perkhidmatan awam. Taklimat instrumen SPAN. Taklimat analisis dan interpretasi. Taklimat penulisan laporan. Taklimat syor program nilai. Membincang dan merangka strategi pelaksanaan SPAN JUPEM Tahun 2017. Syarahan dan perbincangan

2017 99

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

11

NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

: :

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF :

MODUL

:

METODOLOGI

: : : : : :

Perancangan Latihan 100

KURSUS INTENSIVE ENGLISH Kumpulan Pengurusan & Profesional (Gred 41-54) 6 bulan 10 orang Untuk melahirkan pegawai JUPEM yang boleh menguasai penulisan dan pertuturan dalam Bahasa Inggeris dengan baik dan seterusnya menjadi asset kepada Jabatan. Writing process – report writing and qualities that deliver good writing Grammar Vocabulary enrichment Pronunciation Listening and speaking Critical thinking Syarahan, latih amal dan pembentangan

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

12

NAMA KURSUS

:

KUMPULAN SASAR

:

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF :

:

MODUL

: : : : : :

METODOLOGI

:

BENGKEL LEAN-QE AUDIT DALAMAN PERSEKITARAN BERKUALITI Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 11-52) 3 hari 40 orang Mendedahkan ahli pasukan audit dalam dengan Lean-Qe Audit Dalaman Persekitaran Berkualiti yang telah ditambahbaik serta selaras dengan standard yang digariskan oleh MPC Memberi maklumat awal kepada peserta yang juga mewakili Bahagian masing-masing berhubung kriteria yang akan diaudit oleh MPC dalam audit pemantauan Halatuju Qe Memahami Konsep Impak Perlaksanaan Qe Pembaziran Di Tempat Kerja Pemilihan Kaizen Dan Inovasi ‘Tool’ Asas Lean Penyediaan Laporan Impak Perlaksanaan Projek Syarahan, perbincangan, aktiviti berkumpulan dan pembentangan

2017 101

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

13

NAMA KURSUS

:

KUMPULAN SASAR

:

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF :

:

:

:

MODUL

: : :

: METODOLOGI

Perancangan Latihan 102

:

BENGKEL PENYEDIAAN MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAIL MEJA Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 11-52) 3 hari 50 orang Memberi kefahaman kepada peserta mengenai konsep Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja (FM) Memberi pengetahuan dan kemahiran kepada peserta untuk mendokumentasi MPK dan FM Memberi kefahaman mengenai keperluan MPK dan FM sebagai panduan utama dalam menjalankan kerja rasmi organisasi Membincang, menyelaras dan mengemaskinikan dokumen MPK Jabatan dan FM bagi semua perjawatan. Pengenalan MPK dan FM serta faedah kepada organisasi dan staf. Format MPK & FM berdasarkan MAMPU serta peraturan yang berkuatkuasa. Membincang, menyelaras dan mengemaskinikan fungsi dan aktiviti semua bahagian serta JUPEM Negeri dan setiap staf. Mengemaskinikan secara keseluruhan MPK Jabatan dan FM setiap staf Syarahan, perbincangan, aktiviti berkumpulan dan pembentangan

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

14

NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

JANGKAMASA BILANGAN PESERTA OBJEKTIF

MODUL

METODOLOGI

: KURSUS PENULISAN DOKUMEN RASMI : Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 27-52) : 3 hari : 30 orang : Memberi pengetahuan kepada para peserta berkenaan penulisan surat rasmi/memo/ e-mel dan penggunaan tatabahasa Bahasa Melayu yang betul dan baik dalam penulisan surat rasmi/memo/e-mel. : Meningkatkan kemahiran para peserta tentang pelbagai kaedah dalam penulisan surat rasmi/ memo/e-mel dan menyuntingnya. : Membimbing para peserta tentang pelbagai kesilapan yang sering dilakukan dalam penyediaan surat rasmi/memo/emel : Panduan Penulisan Surat Rasmi Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5/2007 Bahagian IV : Urusan Surat Kerajaan (Format, Teknik, Struktur, Gaya Bahasa, Isi, Protokol Penulisan, Peranan Surat, Prinsip-Prinsip) : Panduan Penulisan memo Berkualiti (Format, Teknik) : Bahasa dalam Penulisan Surat Rasmi dan Memo Berkualiti) : Syarahan, perbincangan, aktiviti berkumpulan dan pembentangan

2017 103

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

15

NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

: :

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF :

:

:

MODUL

:

: : : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 104

: :

KURSUS PENULISAN MINIT MESYUARAT Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 27-52) 3 hari 30 orang Memberi pengetahuan kepada para peserta berkenaan penulisan minit mesyuarat dan penggunaan tatabahasa Bahasa Melayu yang betul dan baik dalam penulisan minit Meningkatkan kemahiran para peserta tentang pelbagai kaedah dalam penulisan minit mesyuarat Membimbing para peserta pelbagai kesilapan yang sering dilakukan dalam penyediaan minit mesyuarat Panduan Pengurusan dan Urusan Jawatankuasa-Jawatankuasa Kerajaan dalam Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1991 Konsep, Fungsi, Jenis Mesyuarat dan Minit Mesyuarat Prosedur, Protokol dan Prinsip Susun Atur Mesyuarat Peranan (Pengerusi, Setiausaha, Ahli Jawatankuasa, Ahli-Ahli Mesyuarat) Panduan Penulisan Minit Mesyuarat Berkualiti (Format, Agenda, Cara Menulis) Bahasa dalam Penulisan Minit Mesyuarat Syarahan, perbincangan, aktiviti berkumpulan dan pembentangan

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

16

NAMA KURSUS

:

KUMPULAN SASAR

:

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF :

MODUL

: : :

METODOLOGI

:

BENGKEL PENULISAN SKRIP DAN TEKS UCAPAN Kumpulan Pengurusan & Profesional (Gred 41-54) 2 hari 30 orang Memberi maklumat dan pendedahan kepada peserta mengenai cara yang berkesan didalam menulis teks ucapan dan skrip pengacara majlis. Pengenalan berkenaan penulisan skrip dan teks terbaik. Penggunaan Bahasa yang tepat Penulisan berdasarkan kepada protokol yang betul. Syarahan dan latih amal

2017 105

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

17

NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

: :

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF : MODUL

: :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 106

: :

PROGRAM BAHASA INGGERIS Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 17-52) 3 hari 30 orang To conduct a communicative English course for JUPEM officers Cross cultural influence ( Malaysian versus universal) Pragmatics in Major Communication Skills Language use for different purposes/listener/ situation based on language, communication and rules of interaction Common fossilised errors Syarahan, perbincangan dan pembentangan

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

18

NAMA KURSUS

:

KUMPULAN SASAR

:

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF : : : MODUL

METODOLOGI

: : : : : : : : :

KURSUS KEMAHIRAN PENGUCAPAN AWAM Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 27-52) 3 hari 30 orang Memahami teknik-teknik yang berkesan dalam menyampaikan ceramah, dan ucapan Memahami prinsip-prinsip, ciri-ciri dan kepentingan pengucapan awam berkesan Mengamalkan teknik mengawal gugup yang berkesan ketika berucap. Prinsip asas pengucapan awam Gejala gugup dan kawalannya Teknik mengumpul isi ucapan Menentukan Fokus Topik Ucapan Menyusun isi ucapan Teknik membuka ucapan Teknik menutup ucapan Kaedah penyampaian Syarahan, perbincangan, aktiviti berkumpulan dan pembentangan

2017 107

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

19

NAMA KURSUS

:

KUMPULAN SASAR

:

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF : :

:

MODUL

METODOLOGI

Perancangan Latihan 108

: : : : : : : : :

KURSUS KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN ORGANISASI Kumpulan Pengurusan & Profesional (Gred 41-52) 3 hari 30 orang Memahami tentang kerangka konseptual kepimpinan Memahami tentang pengurusan organisasi dan elemen-elemen di dalam kecemerlangan organisasi Memahami kaedah membangunkan diri sebagai seorang pengurus dan pemimpin yang berkesan Pemikiran strategik Kepimpinan berkesan Pengurusan dalam perspektif Islam Pengurusan strategik Pengurusan perubahan Pengurusan krisis Proses membuat keputusan Kajian kes Syarahan, perbincangan, aktiviti berkumpulan dan pembentangan

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

20

NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

: :

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF :

:

MODUL

: : : : : : : :

METODOLOGI

:

KURSUS PENYELIAAN BERKESAN Kumpulan Pelaksana (Gred 27 – 38) 3 hari 30 orang Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mengenai peranan dan tanggungjawab seorang penyelia Memahami kepentingan aspek kepimpinan dan penyeliaan kakitangan yang dapat diamalkan dalam melaksanakan tugas penyeliaan Pengenalan kepada penyeliaan Sifat kepimpinan seorang penyelia Mengatur urus dan agihan kerja Asas perhubungan yang baik Memahami perbezaan sikap individu Membimbing dan melatih rakan sejawat Membina pasukan / kumpulan kerja Membuat keputusan dan penyelesaian masalah Syarahan, perbincangan, aktiviti berkumpulan dan pembentangan

2017 109

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

21

NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

: :

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF

:

MODUL

: : : : : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 110

: : :

KURSUS PRA PERSARAAN Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana yang bakal bersara (Gred 11-Jusa A) 3 hari 60 orang (bergantung kepada jumlah bakal pesara) Melengkapkan diri dalam menempuhi dunia persaraan. Overview dan faedah-faedah persaraan di bawah Skim Pencen. Faedah-faedah terbitan selepas kematian. Gantian cuti rehat. Penjagaan kesihatan diri. Pemakanan untuk kesihatan. Persediaan dan penyesuaian dan gaya hidup. Peluang-peluang kerjaya selepas bersara. Menghadapi alam persaraan. Syarahan, perbincangan, aktiviti berkumpulan dan pembentangan

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

22

NAMA KURSUS

KUMPULAN SASAR

JANGKAMASA BILANGAN PESERTA OBJEKTIF

MODUL

METODOLOGI

: BENGKEL PENGURUSAN PEROLEHAN DAN PENGENDALIAN KONTRAK KERAJAAN : Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 17-52) : 3 hari : 30 orang : Meningkatkan kefahaman mengenai dasar dan peraturan perolehan kerajaan supaya pengurusan perolehan dilaksanakan secara cekap dan betul serta memberi nilai faedah yang terbaik kepada kerajaan : Pengenalan kepada dasar dan tatacara pengurusan perolehan : Spesifikasi : Sebut Harga : : : : : :

Tender Penilaian Tender Pentadbiran Kontrak Isu dan masalah pengurusan perolehan Pengenalan kepada sistem e-Perolehan Syarahan, perbincangan, aktiviti berkumpulan dan pembentangan

2017 111

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

23

NAMA KURSUS

:

KUMPULAN SASAR

:

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF : : :

:

:

MODUL

: : : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 112

:

KURSUS HASIL, GAJI DAN PELBAGAI TUNTUTAN AWAM Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana yang terlibat secara langsung dengan pengurusan hasil, gaji dan tuntutan elaun (Gred 27-52) 3 hari 30 orang Memberi pendedahan mengenai sistem e-Terimaan Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman mengenai konsep e-Terimaan Memberi latihan secara hands-on dan meningkatkan lagi kemahiran menguruskan perolehan awam melalui e-Terimaan Memberi pemahaman kepada pegawai kewangan berkaitan pekeliling kewangan yang berkuatkuasa Memahami tatacara pembayaran gaji dan pengenalan kepada modul sistem gaji baru 1GFMAS Pengenalan kepada pengurusan kewangan Penyeragaman proses pungutan wang Kerajaan diperingkat Pusat Tanggungjawab Penyesuaian akaun di antara Pusat Tanggungjawab dengan Pejabat Perakaunan Modul perubahan gaji menggunakan sistem 1GFMAS Syarahan, perbincangan, aktiviti berkumpulan dan pembentangan

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

24

NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

JANGKAMASA BILANGAN PESERTA OBJEKTIF

MODUL

METODOLOGI

: BENGKEL PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN : Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana yang terlibat secara langsung dengan pengurusan aset (Gred 27-52) : 3 hari : 30 orang : Mempertingkatkan kualiti pengurusan dan pengawasan : Mewujudkan sistem kod yang seragam : Menjimatkan masa pengurusan aset : Kawalan dan pemantauan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan : Memastikan aset Kerajaan berada di dalam keadaan yang baik : Pengenalan mengenai pengurusan aset Kerajaan selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5/2007 mengenai Tatacara Pengurusan Aset Alih : Pengenalan terhadap struktur, fungsi dan peranan Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Pengenalan dan cara penggunaan Sistem : Pengurusan Aset Alih Kerajaan Secara Online (SPA) : Syarahan, perbincangan, aktiviti berkumpulan dan pembentangan

2017 113

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

25

NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

: :

JANGKAMASA BILANGAN PESERTA OBJEKTIF

: : :

MODUL

: : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 114

: : :

BENGKEL PENGURUSAN STOR Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana yang terlibat secara langsung dengan pengurusan stor (Gred 27-52) 3 hari 30 orang Mempelajari kaedah pengurusan stor yang berkesan dalam menempuh cabaran untuk mencapai kos, kepantasan dan kebergantungan Pengenalan pengurusan stor Pengurusan rekod-rekod stor Penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran Kawalan stok Pemeriksaan, verifikasi dan pengiraan stok Pelupusan, kehilangan dan hapus kira Syarahan, perbincangan, aktiviti berkumpulan dan pembentangan

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

26

NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR JANGKAMASA BILANGAN PESERTA OBJEKTIF

: KURSUS KECEMERLANGAN PEMANDU DAN PEMBANTU OPERASI : Pemandu dan Pembantu Operasi (Gred H11 – N14) : 3 hari : 30 orang : Meningkatkan kemahiran dan kefahaman peserta kursus mengenai bidang tugas masing-masing : Memupuk semangat serta keinginan yang tinggi ke arah kecemerlangan kerjaya

MODUL

: : : :

METODOLOGI

:

melalui penetapan matlamat, peningkatan produktiviti dan komitmen yang tinggi. Pengisian Buku Log Tatacara membuat tuntutan perjalanan Kepentingan buku perkhidmatan Budaya kerja cemerlang dan peningkatan motivasi tinggi Syarahan, perbincangan, aktiviti berkumpulan dan pembentangan

2017 115

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

27

NAMA KURSUS

:

KUMPULAN SASAR

:

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF :

MODUL

: : :

METODOLOGI

:

Perancangan Latihan 116

KURSUS PENYELENGGARAAN KENDERAAN Pemandu (Gred H11) 3 hari 30 orang Memahirkan pemandu Jabatan dalam penjagaan dan penyelenggaraan kenderaan dengan cara yang betul Pengenalan Komponen utama kenderaan Operasi dan penyelenggaraan kenderaan Peraturan, keselamatan dan tanggungjawab pemandu Syarahan, perbincangan, aktiviti berkumpulan dan pembentangan

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

28

NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

MODUL

: KURSUS KESELAMATAN PERLINDUNGAN : Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 17-52) : 3 hari : 30 orang : Memberi pendedahan mengenai langkahlangkah Kawalan Keselamatan : Memupuk kesedaran dan tanggungjawab terhadap Kawalan Keselamatan Rahsia Rasmi : Pelanggaran Keselamatan Perlindungan

METODOLOGI

: : : : : :

JANGKAMASA BILANGAN PESERTA OBJEKTIF

Akta dan Peraturan Keselamatan Perlindungan Asas Keselamatan Fizikal Asas Keselamatan Peribadi Kawalan Keselamatan Maklumat Pengurusan Rekod Syarahan, perbincangan, aktiviti berkumpulan dan pembentangan

2017 117

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

29

NAMA KURSUS

:

KUMPULAN SASAR

:

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF :

MODUL

: : : : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 118

: :

KURSUS PROFESIONALISME PEGAWAI KESELAMATAN JABATAN (PKJ) DAN PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN JABATAN (PPKJ) Pengurusan Tertinggi dan Pegawai-Pegawai Kanan JUPEM (Gred 41- JUSA A) 3 hari 30 orang Meningkatkan kefahaman mengenai dasar, peraturan dan sistem kawalan keselamatan dalam jabatan Memperoleh dan bertukar-tukar pengetahuan untuk menghasilkan keselamatan perlindungan yang teratur Dasar Keselamatan Ancaman Keselamatan Kaedah kawalan Fizikal, dokumen dan peribadi Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Arahan Keselamatan Tugas dan tanggungjawab Pengawai Keselamatan Jabatan Pengurusan Risiko Syarahan, perbincangan, aktiviti berkumpulan dan pembentangan

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

30

NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

JANGKAMASA BILANGAN PESERTA OBJEKTIF

MODUL

METODOLOGI

: KURSUS PENGURUSAN FAIL DAN REKOD : Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Profesional dan Pelaksana (Gred 17-48) : 3 hari : 30 orang : Meningkatkan pengetahuan mengenai pengurusan fail dan rekod : Memahami kepentingan penyelenggaraan dan keselamatan rekod Kerajaan : Konsep kepentingan fail dan rekod : Sistem fail yang berkesan : Aspek perundangan dan pengurusan fail : Kaedah penerimaan, pengkelasan dan penghantaran surat : Kawalan dokumen dan rekod rahsia Kerajaan : Keselamatan bilik fail, dokumen dan maklumat : Sistem fail elektronik : Syarahan, perbincangan, aktiviti berkumpulan dan pembentangan

2017 119

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

31

NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

: :

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF : : : :

: : MODUL

METODOLOGI

Perancangan Latihan 120

: : : : : : :

KURSUS ASAS PENGURUSAN PEJABAT Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 17-52) 3 hari 30 orang Memahami pengurusan pejabat secara menyeluruh Melaksanakan prinsip-prinsip pengurusan dalam menguruskan pentadbiran seharian Memajukan kemahiran interpersonal di pejabat Menggabungkan kerja berpasukan di pejabat bagi meningkatkan produktiviti dan meminimakan konflik Menggunakan pendekatan KAIZEN serta sistem 5S dipejabat dan juga sistem fail Memantau keselamatan pejabat dan juga rekod Pengenalan terhadap pengurusan pejabat Aplikasi prinsip pengurusan Pengurusan rekod Pengurusan fail dan sistem pencarian Aplikasi pendekatan kaizen dan Sistem 5S dalam pengurusan fail dan pejabat Keselamatan pejabat dan rekod Syarahan, perbincangan, aktiviti berkumpulan dan pembentangan

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI

32

NAMA KURSUS

:

KUMPULAN SASAR

:

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF :

: MODUL

METODOLOGI

: : : : : : : :

KURSUS PENGAWAL KESELAMATAN BERKUALITI Pengawal Keselamatan (Gred KP11 – KP17) 3 hari 30 orang Memberi pengetahuan dan pendedahan kepada peserta mengenai prosedur, arahanarahan dan undang-undang keselamatan Meningkatkan kompetensi pengawal keselamatan dalam menjalankan tugas Ancaman keselamatan perlindungan Peruntukan Akta KLTL 1959 Peruntukan prosedur jenayah Kanun keseksaan Akta Keterangan Akta Polis Akta Pencegahan Jenayah Syarahan, perbincangan, aktiviti berkumpulan dan pembentangan

2017 121

CADANGAN PROGRAM

L AT I H A N D A L A M A N

B) PROGRAM PEMBANGUNAN NILAI DAN ETIKA

PROGRAM PEMBANGUNAN NILAI DAN ETIKA

1

NAMA KURSUS

:

KUMPULAN SASAR

:

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF : MODUL

METODOLOGI

Perancangan Latihan 124

: : : : : : : : :

INTEGRITY BASED LEADERSHIP PROGRAM Kumpulan Pengurusan & Profesional (Gred 41-48) 3 hari 65 orang Melahirkan kepimpinan berteladan ‘Role modelling’ Transformational leadership Integrity and code of Ethics Laws and Ethics Recognising unethical dilemma in the workplace Good Governence Integrity in Government sector Pengurusan tatatertib Enhancing Integrity Project Syarahan, perbincangan dan aktiviti berkumpulan

PROGRAM PEMBANGUNAN NILAI DAN ETIKA

2

NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

: :

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF : MODUL

METODOLOGI

: : : : : : :

KURSUS PENGUKUHAN INTEGRITI DIRI Kumpulan Pelaksana (Gred 11 – 29) 3 hari 60 orang Untuk meningkatkan integriti diri dalam kehidupan dan tugas seharian. Konsep integriti Integriti melalui pandangan masyarakat dunia Integriti sektor awam Integriti melalui sudut keagamaan Jenayah siber (aspek perundangan) Aktiviti membina budaya kerja berpasukan Syarahan, pembentangan dan aktiviti berkumpulan

2017 125

PROGRAM PEMBANGUNAN NILAI DAN ETIKA

3

NAMA KURSUS

:

KUMPULAN SASAR

:

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF : : : :

MODUL

METODOLOGI

Perancangan Latihan 126

: : : : :

KURSUS MOTIVASI PENGURUSAN KEWANGAN Kumpulan Pelaksana (Gred 11-38) keutamaan kepada yang bermasalah keberhutangan serius 3 hari 60 orang Menjelaskan teknik-teknik menguruskan wang dengan lebih berkesan Menjelaskan kepentingan menguruskan kewangan Menentukan sejauh mana kedudukan kewangan Mengenalpasti perangkap-perangkap kewangan yang bakal membawa kepada penyakit barah kewangan Pengurusan kewangan Pendapatan dan perbelanjaan Kedudukan kewangan Perangkap-perangkap kewangan Syarahan, perbincangan dan aktiviti berkumpulan

PROGRAM PEMBANGUNAN NILAI DAN ETIKA

4

NAMA KURSUS

:

KUMPULAN SASAR

:

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF :

MODUL

:

:

:

:

METODOLOGI

:

KURSUS PEMBANGUNAN DIRI DAN KOMUNIKASI BERKESAN Kumpulan Pelaksana (Gred 11-16) 3 hari 60 orang Untuk memantapkan kemahiran berkomunikasi secara berkesan dan sikap membangunkan diri dalam menjalankan pekerjaan seharian. Kenalpasti peranan - Siapa anda - Siapa Majikan anda Serlahkan potensi diri sebenar - Karakter dan personaliti diri - Jadi yang berbeza dan melakukan perbezaan Serlahkan kemahiran perhubungan - Bagaimana menguruskan perhubungan - Komunikasi berkesan melalui kemahiran interpersonal - Mengendalikan orang bermasalah atau konflik Pertingkatkan kemahiran berorganisasi - Prinsip organisasi - Kukuhkan sinergi kumpulan dalam organisasi - Penerapan budaya transformasi dan inovatif Syarahan, perbincangan, latihan dalam kumpulan dan aktiviti luar kelas

2017 127

PROGRAM PEMBANGUNAN NILAI DAN ETIKA

5

NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

: :

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF :

:

MODUL

: : : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 128

: :

KURSUS PEGAWAI PENYIASAT DALAMAN Kumpulan Pengurusan & Profesional yang terpilih (Gred 41- 54) 3 hari 30 orang Meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan pemahaman tugas dan tanggungjawab sebagai pengawai penyiasat Memberi pendedahan kepada pengalaman pembelajaran ke arah keberkesanan siasatan dan laporan kes Temuduga saksi dan merakam penyataan saksi Menerima dan mengendalikan aduan Cara penyediaan laporan siasatan Undang-Undang berkaitan (Akta Pelindungan Pemberi Maklumat 2010, Akta Pelindungan Saksi 2009, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009). Pengurusan Penyiasatan Berkesan. Syarahan, perbincangan, latihan dalam kumpulan dan aktiviti luar kelas

PROGRAM PEMBANGUNAN NILAI DAN ETIKA

6

NAMA KURSUS

:

KUMPULAN SASAR

:

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF : : : MODUL

: :

METODOLOGI

: : : :

KURSUS PROTOKOL, ETIKET DAN KETRAMPILAN DIRI Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Pelaksana (Gred 17 – 52) 3 hari 30 hari Meningkatkan pengetahuan protokol dalam pengendalian pelbagai majlis Membina keyakinan diri dan penyesuaian di dalam pelbagai keadaan majlis dan sosial Meningkatkan keterampilan diri ke arah pembentukan peribadi yang berkualiti Protokol Persekutuan dan susunan Keutamaan Persekutuan Protokol Negeri dan susunan Keutamaan Negeri Pengendalian majlis rasmi Tertib di meja makan Imej dan etiket majlis Syarahan, perbincangan, latihan dalam kumpulan dan aktiviti luar kelas

2017 129

PROGRAM PEMBANGUNAN NILAI DAN ETIKA

7

NAMA KURSUS KUMPULAN SASAR

: :

JANGKAMASA : BILANGAN PESERTA : OBJEKTIF : :

MODUL

: : : : :

METODOLOGI

Perancangan Latihan 130

:

INTEGRITY ROAD TOUR Penyelia dan ke atas (Gred 36-52) 3 jam 20 – 30 orang Pengenalan kepada Unit Integriti Memberi pemahaman tentang pengurusan dan kawalan tatatertib Pengendalian mesyuarat JITU dan JPPIO Pengurusan aduan Pelaporan bulanan ke Unit Integriti Peraturan-peraturan pegawai awam (Kelakuan dan tatatertib) 1993 Pelan Integriti Organisasi JUPEM (2015 – 2017) Taklimat dan sesi soal jawab

LAMPIRAN

LAMPIRAN A

SPK SEKSYEN PEMBANGUNAN KOMPETENSI BAHAGIAN PERANCANGAN DAN KORPORAT JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA BORANG PERMOHONAN KURSUS A.

MAKLUMAT KURSUS YANG DIPOHON

1.

Nama Kursus

: _____________________________________________ _____________________________________________

2.

Tarikh Kursus

: ____/____/_____ Mula

B.

MAKLUMAT PEMOHON

1.

Nama Penuh

2.

No. Kad Pengenalan

3.

No. Telefon

C.

BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN

1.

Jawatan

: _______________________________________

2.

Gred

: _____________________________________________

3.

Tarikh Lantikan : ____/____/_____

4.

Tempat Bertugas

: _______________________________________

5.

No. Telefon Pejabat

: _______________________________________

Perancangan Latihan 132

-

____/____/_____ Tamat

: _____________________________________________ ______________________________________________ : _______________________________________

: _____________________________________________

LAMPIRAN A

D. REKOD KEHADIRAN BERKURSUS 1. Kursus yang telah dihadiri pada tahun semasa: i. Kursus anjuran JUPEM Bil

Nama Kursus

Tarikh

ii. Kursus anjuran luar Bil

Nama Kursus

Tarikh

2. Nyatakan keperluan kompetensi tugas anda yang boleh diperolehi atau berkaitan dari kursus yang dipohon: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Keperluan Kediaman: Ya

/

Tidak *

Saya mengaku semua maklumat yang diberikan adalah benar. Tarikh : ______________________

(Tandatangan Pemohon)

E. KENYATAAN KETUA JABATAN Saya bersetuju / tidak bersetuju * membenarkan pegawai tersebut menghadiri kursus yang dipohon. Tarikh : ______________________ Nama Jawatan Cop Rasmi

(Tandatangan Ketua Jabatan) : : _____________________________ :

* Sila potong yang mana tidak berkenaan

2017 133

LAMPIRAN B

Perancangan Latihan 134

LAMPIRAN B

2017 135

LAMPIRAN B

Perancangan Latihan 136

LAMPIRAN B

2017 137

LAMPIRAN B

Perancangan Latihan 138

LAMPIRAN B

2017 139

LAMPIRAN B

Perancangan Latihan 140

LAMPIRAN B

2017 141

LAMPIRAN B

Perancangan Latihan 142

LAMPIRAN C

2017 143

LAMPIRAN C

Perancangan Latihan 144

LAMPIRAN D

JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA LAPORAN PENILAIAN KURSUS

1

2

TUJUAN LAPORAN i.

Untuk memaklumkan hasil analisis maklum balas yang diterima daripada peserta-peserta kursus anjuran Bahagian/JUPEM Negeri anjuran

ii.

Untuk menilai reaksi peserta terhadap pengurusan dan pelaksanaan kursus bagi tujuan tindakan penambahbaikan pada kursus akan datang

MAKLUMAT KURSUS Nama Kursus Tarikh Tempat Bilangan Peserta

orang

Gred Jawatan Peserta

Objektif

3

ANALISIS MAKLUM BALAS PESERTA A.

Pelaksanaan Kursus Skor Purata

Kriteria Penilaian i.

Tahap Keberkesanan Kursus

ii.

Penilaian terhadap kandungan kursus

iii.

Keberkesanan teknik/metodologi yang digunakan

iv.

Faedah kursus kepada peserta dan Bahagian/JUPEM Negeri

v.

Keberkesanan kursus membantu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran bekerja peserta

vi.

Penilaian peserta terhadap urus setia dan peranannya dalam pengendalian kursus

B. Perkhidmatan dan Kemudahan Kursus Skor Purata

Kriteria Penilaian i.

Penilaian peserta terhadap penginapan yang disediakan

ii.

Penilaian peserta terhadap makan minum yang disediakan

iii. C.

Penilaian keseluruhan terhadap perkhidmatan yang disediakan Penilaian Penceramah/Konsultan Nama Penceramah

P1 P2 P3 P4 P5 SKOR PURATA

KRITERIA PENILAIAN

P1

i.

Penceramah dapat menyampaikan pengetahuan dan kemahiran dengan jelas

ii.

Penceramah dapat mewujud dan mengekalkan suasana pembelajaran yang aktif sepanjang kursus/latihan diadakan

iii.

Pencermah menggunakan alat bantuan mengajar dengan berkesan

iv.

Penceramah mempunyai kebolehan berinteraksi yang baik dengan semua peserta

v.

Penilaian keseluruhan peserta terhadap penceramah

P2

P3

P4

P5

1

2017 145

LAMPIRAN D

JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA LAPORAN PENILAIAN KURSUS

4

ULASAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DARIPADA PESERTA-PESERTA KURSUS (Sila gunakan lampiran lain sekiranya ruangan tidak mencukupi)

5

RUMUSAN LAPORAN A.

Tahap Pencapaian Pengurusan dan Pelaksanaan Kursus Elemen Penilaian

B.

i.

Pelaksanaan Kursus

ii.

Perkhidmatan dan Kemudahan Kursus

iii.

Penceramah/Konsultan

Tahap Pencapaian

Skor Purata

Penilaian Keseluruhan Pengurusan dan Pelaksanaan Kursus

(  di kotak yang berkaitan)

Pengurusan dan pelaksanaan kursus adalah baik dan menepati kehendak peserta Pengurusan dan pelaksanaan kursus kurang memuaskan dan perlu penambahbaikan Pengurusan dan pelaksanaan kursus tidak memuaskan dan perlu diteliti C.

Penambahbaikan yang di cadangkan bagi kursus akan datang

Laporan disediakan oleh:-

Laporan Disahkan oleh:

Tandatangan:

Tandatangan:

Cop nama & jawatan

Cop nama & jawatan

Tarikh:

Tarikh: 2

Perancangan Latihan 146