Perpaduan Nadi Transformasi Negara

kepada perkembangan Islam di seluruh dunia. Insan teragung ini menjadi teladan buat kita memperkukuhkan ukhuwwah dan perpaduan sesama umat Islam. Ini ...

0 downloads 58 Views 3MB Size
Perpaduan Nadi Transformasi Negara 12 Rabi’ ulawwal 1436H bersamaan 3 Januari 2015M (Sabtu) Masjid Putra, Putrajaya

8

Perutusan

YAB Perdana Menteri

SEMPENA MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL SAW PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN 1436H/2015M Alhamdulillah, saya merafakkan kesyukuran

merupakan utusan terakhir membawa sinar

kepada Allah SWT kerana dengan limpah

kepada

kurnia-Nya

transformasi utama mengubah keadaan manusia

Sambutan

kita

dapat

Maulidur

mengadakan

Rasul

SAW

Majlis

Peringkat

daripada

sekalian

alam

kejahilan

dan kepada

sebagai

agen

kebenaran,

Kebangsaan Tahun 1436H/2015M. Selawat dan

menyatukan puak yang bersengketa menjadi satu

salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad

ummah yang perkasa, serta membuka jalan

SAW, penghulu para nabi dan rasul, seluruh ahli

kepada perkembangan Islam di seluruh dunia.

keluarga serta para sahabat Baginda seluruhnya. Insan teragung ini menjadi teladan buat kita Setiap kali tiba tanggal 12 Rabi’ ulawwal tahun

memperkukuhkan ukhuwwah dan perpaduan

Hijri, umat Islam akan memperingati sejarah

sesama umat Islam. Ini bertepatan dengan

kelahiran pemimpin terhebat buat seluruh umat

maksud ayat al-Quran;

iaitu Baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda

9

‘’Sebenarnya orang yang beriman itu adalah

penuh

propaganda

sebaliknya

kesefahaman

bersaudara, maka damaikanlah di antara dua

harus dikekalkan demi mengukuhkan benteng

saudara kamu (yang bertelingkah) itu dan

perpaduan yang sekian lama terbina di Malaysia.

bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh Menyedari kepelbagaian masyarakat di Malaysia,

rahmat.’’ (Surah al-Hujurat : 10)

umat Islam juga hendaklah bijak memanfaatkan setiap medium yang ada dengan menunjukkan

Kejayaan Rasulullah SAW di Madinah dalam

keindahan Islam dan menyampaikan dakwah

menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar, Aus

secara langsung dan tidak langsung. Berusahalah

dan Khazraj, orang Islam dan bukan Islam

merubah diri, keluarga dan masyarakat kita ke

berdasarkan Piagam Madinah menatijahkan

arah lebih baik bersandarkan panduan al-Quran

suasana

dan Sunnah Rasulullah SAW, agar kejayaan akan

kehidupan

yang

harmoni,

penuh

persaudaraan dan bersatu padu, kestabilan

dapat dilestari memenuhi aspirasi negara

politik serta kesepakatan dalam kepelbagaian.

Malaysia yang kita sayangi.

Sehubungan

Majlis

Saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan

Peringkat

dan ribuan terima kasih kepada semua pihak

Kebangsaan Tahun 1436H/2015M kali ini iaitu

yang terlibat menjayakan Majlis Sambutan

“Perpaduan Nadi Transformasi Negara” dilihat

Maulidur Rasul SAW Peringkat Kebangsaan

amat tepat bagi menyemai semangat perpaduan

Tahun 1436H/2015M pada kali ini. Semoga

dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang

segala usaha murni kita akan diganjari keredhaan

kaum, agama dan budaya. Model yang telah

dan keberkatan daripada Allah SWT.

Sambutan

itu,

pemilihan

Maulidur

Rasul

tema

SAW

dibentuk oleh Baginda Rasulullah SAW perlu dihayati dan diteladani sebaik-baiknya pada zaman

yang

penuh

cabaran

dewasa

Sekian, wassalam.

ini.

Mekanisme yang diambil untuk mewujudkan keseimbangan kehidupan

dan

sifat

bermasyarakat

toleransi di

dalam

negara

ini

sewajarnya tidak disulami faktor provokatif dan

Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak

10

Kata Alu-aluan

YB Menteri Di Jabatan Perdana Menteri

SEMPENA MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL SAW PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN 1436H/2015M Setinggi–tinggi

pujian

dan

syukur

kita

Perpaduan menjadi asas pembentukan negara,

merafakkan ke hadrat Allah SWT, selawat dan

bangsa dan ummah terbilang. Rasulullah SAW

salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad

menjadikan

SAW serta ahli keluarga dan sahabat Baginda

negara Islam Madinah dengan menyatukan

sekalian.

kaum Aus dan Khazraj serta mempersaudarakan

perpaduan

asas

pembentukan

kaum Muhajirin dan Ansar. Titik permulaan Alhamdulillah,

dengan

izin

dan

limpah

yang bermula daripada penyatuan individu

kurnia-Nya, maka Majlis Sambutan Maulidur

kepada

Rasul SAW Peringkat Kebangsaan 1436H/2015M

akhirnya membentuk perpaduan umat Islam di

dapat dijayakan pada hari ini. Sesungguhnya

seluruh

sambutan ini memberi makna dan nilai yang

bermaksud:

amat signifikan dalam kehidupan umat Islam di Malaysia sejak zaman berzaman.

penyatuan dunia.

warga Sabda

negara

Madinah

Rasulullah

SAW

11

"Muslim adalah muslim yang lain. Dia tidak

Sesungguhnya tiada cara lain untuk mengeratkan

boleh

lagi tali persaudaraan dan perpaduan umat Islam

menzalimi

saudaranya

dan

selain berpegang teguh kepada ajaran Islam,

membiarkannya teraniaya...” (Riwayat al-Bukhari)

agama

yang

menjamin

kebahagiaan

dan

kesejahteraan hidup di dunia serta akhirat. Justeru,

pada

tahun

ini,

Majlis

Sambutan

Maulidur Rasul SAW Peringkat Kebangsaan

Akhir

membawa tema yang cukup bermakna iaitu,

tahniah

“Perpaduan

Negara”.

Malaysia serta kepada semua Ahli Jawatankuasa

Mendepani keadaan semasa yang semakin

Induk dan semua pihak yang telah menjayakan

mencabar, umat Islam khususnya di negara ini

Majlis Sambutan Maulidur Rasul SAW Peringkat

harus

Kebangsaan

Nadi

merapatkan

Transformasi

saf

demi

memelihara

kata, saya ingin merakamkan ucapan kepada

Jabatan

Tahun

Kemajuan

1436H/2015M.

Islam

Semoga

keutuhan ummah dan berusaha mencari jalan

segala usaha dan sumbangan ini dikira sebagai

bagi

amal jariah di sisi Allah SWT.

memelihara

kesucian

agama

serta

kedaulatan negara. Sekian, wassalam. Firman Allah SWT bermaksud: "Dan jangan kamu menjadi seperti orang (Yahudi dan Nasrani) yang bercerai-berai dan berselisih (dalam agama mereka) sesudah datang kepada mereka keterangan yang jelas nyata (yang dibawa oleh nabi Allah). Dan mereka yang bersifat demikian, akan beroleh azab seksa yang besar." (Surah Ali-'Imran : 105)

Mejar Jeneral Dato’ Seri Jamil Khir bin Haji Baharom (B)

12

Kata Alu-aluan

Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

SEMPENA MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL SAW PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN 1436H/2015M Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat

membawa berita gembira dan peringatan kepada

Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya

seluruh umat manusia sepertimana firman Allah

sekali lagi dapat kita menganjurkan Majlis

SWT yang bermaksud:

Sambutan

Maulidur

Rasul

SAW

Peringkat

Kebangsaan Tahun 1436H/2015M.

“Dan

tidaklah

Kami

mengutusmu

(wahai

Muhammad) melainkan untuk umat manusia Tanggal 12 Rabi’ ulawwal mempunyai erti yang

seluruhnya, sebagai Rasul pembawa berita

sungguh signifikan bagi umat Islam seluruhnya

gembira (kepada orang-orang yang beriman) dan

kerana menurut sebahagian besar ahli sirah,

pemberi amaran (kepada orang yang ingkar)

junjungan

akan

besar

Nabi

Muhammad

SAW

dilahirkan pada Rabi’ ulawwal Tahun Gajah. Lahirnya

Rasulullah

SAW

sebagai

utusan

tetapi

kebanyakkan

manusia

tidak

mengetahui (hakikat itu).” (Surah Saba‘ : 28)

13

Justeru, Majlis Sambutan Maulidur Rasul SAW

Rasul SAW Peringkat Kebangsaan 1436H/2015M

Peringkat

yang

pada kali ini dapat dihayati sepenuhnya dengan

dianjurkan setiap tahun sejak sekian lama adalah

menerapkan budaya positif dalam setiap aspek

bagi menghayati risalah rahmat yang dibawa

kehidupan sepertimana yang ditunjukkan oleh

Rasulullah SAW sebagai pedoman dan panduan

Rasulullah SAW.

Kebangsaan

1436H/2015M

hidup bertepatan dengan surah yang bermaksud: Akhir sekali, saya merakamkan ucapan tahniah engkau

dan terima kasih kepada semua pihak yang

(wahai Muhammad) melainkan untuk menjadi

menjayakan Majlis Sambutan Maulidur Rasul

rahmat bagi sekalian alam.”

SAW

“Dan

tiadalah

Kami

mengutuskan

(Surah al-Anbiya’ : 107)

Kebangsaan

amal

soleh

dan

diberi

sewajarnya oleh Allah SWT.

risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ke arah pembentukan masyarakat minda kelas pertama

Sekian, wassalam.

iaitu berpengetahuan luas, mampu berdaya saing, berbudaya kerja cemerlang, berintegriti dan memiliki kekuatan moral serta spiritual yang disebut sebagai umat terbaik. Sesungguhnya perpaduan yang diasaskan oleh Rasulullah SAW hendaklah dijadikan model kepada kita bagi meneruskan agenda transformasi ke tahap yang lebih

cemerlang

menerusi

kekuatan

persefahaman dan ukhuwwah Islamiyyah. Ini bertepatan dengan tema sambutan tahun ini iaitu “Perpaduan

Nadi

Transformasi

Negara”.

Saya berharap agar Majlis Sambutan Maulidur

Tahun

1436H/2015M, semoga segala usaha ini dinilai sebagai

Marilah sama-sama kita berpandukan kepada

Peringkat

Dato’ Haji Othman bin Mustapha

ganjaran

14

Majlis Sambutan MAULIDUR RASUL SAW Peringkat Kebangsaan Tahun 1436H / 2015M

Perpaduan Nadi Transformasi Negara

Perpaduan

perpaduan iaitu dimensi sesama umat Islam dan pelbagai kabilah, merupakan model perpaduan terbaik

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:

dalam

kehidupan

beragama,

dan

bermasyarakat dan bernegara. Bahkan menerusi

janganlah kamu berpecah (keluar daripada

peristiwa penghijrahan Rasulullah SAW dari

jamaah)”.

Mekah ke Madinah telah membawa kepada satu

“Hendaklah

kamu

bersama

jamaah

(Riwayat al-Tirmizi)

transisi peradaban yang memacu transformasi kegemilangan

Kejayaan Rasulullah SAW mengukuhkan dua sisi

tamadun

manusia.

Terasnya

adalah kejayaan mempromosi dan melaksana

15

Perpaduan Nadi Transformasi Negara

prinsip penerimaan, kenegaraan dan keadilan

Menerusi firman Allah SWT di atas, jelas bahawa

sosial

serta

Islam amat menekankan persefahaman dan

mengatur landskap kehidupan masyarakat yang

perpaduan antara kaum dan agama demi

pelbagai dan mewujudkan konsep Unity in

kepentingan bersama. Konsep taaruf dalam

Diversity (perpaduan dalam kepelbagaian).

kemajmukan iaitu sentiasa mengikis prasangka

sehingga

berupaya

menyusun

dan salah faham serta saling menerima mampu

Prinsip Perpaduan - Penerimaan

mencerna masyarakat bernegara yang bersatu padu. Di samping itu, rakyat mestilah berusaha

Fitrah alam dicipta dalam pelbagai bentuk dan

mencari persamaan dan mengecilkan perbezaan.

ragam. Namun dalam menjamin kelestarian dan

Sekiranya sensitiviti itu berjaya diurus dengan

keharmonian hidup, Islam yang tegas dengan

pertimbangan

prinsipnya turut meraikan kepelbagaian tersebut

penerimaan

kerana ia adalah anugerah daripada Maha

memperkukuhkan perpaduan sedia ada sehingga

Pencipta. Firman Allah SWT yang bermaksud:

mampu digembleng menjadi kekuatan dan nadi

toleransi, sepenuhnya,

persefahaman maka

ia

dan

mampu

kepada transformasi sebuah negara.

“Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku puak, supaya kamu bertaaruf dan berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain)…” (Surah al-Hujurat : 13)

Prinsip Perpaduan - Kenegaraan Piagam Madinah merupakan dokumen pertama yang menjadi asas kepada urus tadbir sebuah negara. Kejayaan Rasulullah SAW ini telah menghasilkan suasana kehidupan rakyat yang menitikberatkan hal persaudaraan dan bersatu padu menjaga negara. Dalam konteks sebuah

‘Bersatu teguh, bercerai roboh’ - begitulah

negara

pepatah

majmuk dan berlatar belakang rakyat pelbagai,

yang

sinonim

dengan

perpaduan.

berdaulat

yang

memiliki

komuniti

16

Majlis Sambutan MAULIDUR RASUL SAW Peringkat Kebangsaan Tahun 1436H / 2015M

Rukun Negara dan Perlembagaan Persekutuan

dan pelbagai lagi serta merentasi segenap lapisan

merupakan punca kuasa dan rujukan terpenting

masyarakat tanpa diskriminasi. Di samping itu,

dalam usaha menjamin hak-hak kepelbagaian

kebertanggungjawaban,

tersebut. Selain itu, kestabilan politik dalam urus

ketelusan serta imbangan merupakan asas nilai

tadbir negara turut memainkan peranan penting

dan etikanya. Dalam hal ini, komitmen individu

dalam memperkukuh kuasa tenaga penyatuan

dan pemerintah sangat penting sebagai penentu

berteraskan

kerjasama,

kejayaan

dalam

Pendekatan

tersebut.

Sesungguhnya

persefahaman,

perundingan

dan

persetujuan.

usaha

penzahiran

dan

merealisasikan

misi

masyarakat

yang

eksklusif dan inklusif yang dijadikan mekanisme

mengerti mahalnya harga perpaduan tidak akan

dalam meraikan kepelbagaian, telah berjaya

membuat tuntutan yang melampau sehingga

menghasilkan

mencetuskan riak-riak permusuhan. Sebaliknya,

suasana

perpaduan,

saling

menghormati dan bertoleransi yang menghiasi

masyarakat

kehidupan bermasyarakat seterusnya menjadi

keamanan adalah masyarakat yang akan meletak-

nadi

kan kepentingan negara melebihi kepentingan

kepada

perubahan

yang

lebih

baik.

yang

cintakan

perpaduan

dan

Natijahnya, kesejahteraan hidup terpelihara,

kelompok

semangat patriotisme rakyat meningkat serta

integriti jadi budaya, kejayaan yang dikecapi

imej keselamatan dan keamanan negara dapat

dapat

diperkasakan.

kemakmuran dapat

dan

kepartian.

dinikmati

secara

Natijahnya, bersama

nilai dan

dikongsi dengan lebih

meluas.

Prinsip Perpaduan - Keadilan Sosial Perpaduan Nadi Transformasi Negara Islam adalah agama keadilan dan kesaksamaan. Peristiwa

peletakan

‘Hajar

al-Aswad’

Hakikatnya, keunikan negara Malaysia adalah

membuktikan bahawa Islam membawa mesej

kerana kemajmukannya. Kontrak sosial, latar

keadilan yang menjamin kesejahteraan hidup.

belakang sejarah dan Perlembagaan Negara perlu

Pelaksanaannya juga merangkumi segenap aspek

menjadi kerangka perpaduan dalam membina

kehidupan yang meliputi ekonomi, politik, sosial

1Ummah yang hebat dan mampu memacu

Perpaduan Nadi Transformasi Negara transformasi negara. Dalam mendepani cabaran

amat jelas. Sesungguhnya kesejahteraan negara

global, usaha untuk melaksanakan ketiga-tiga

menuntut integrasi, keikhlasan dan komitmen

prinsip tersebut dalam menghasilkan kestabilan

semua pihak dalam memastikan semangat

politik, kemantapan ekonomi dan pembangunan

perpaduan dan kesefahaman terus segar. Bahkan

modal insan, seharusnya dijadikan agenda

ia dibina di atas landasan kesederhanaan,

transformasi

kepada

kesantunan dan kesatuan dengan satu matlamat

dimensi sebuah negara maju yang seimbang. Ia

ke arah kemajuan dan pembangunan seimbang

selari dengan kehendak Maqasid al-Syariah yang

yang menatijahkan Baldatun Toyyibatun Warabbun

bersifat sejagat berteraskan maslahah, keadilan

Ghafur (Negara yang baik dan diampuni Tuhan).

utama

dan

indikator

dan berhikmah serta mempunyai tujuan yang

17

18

19

20

21

22

Majlis Sambutan MAULIDUR RASUL SAW Peringkat Kebangsaan Tahun 1436H / 2015M

Atur cara

Majlis Sambutan MAULIDUR RASUL SAW Peringkat Kebangsaan Tahun 1436H / 2015M

6.00 pagi

-

Peserta-peserta kontinjen lelaki solat subuh di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, Putrajaya

6.45 pagi

-

Dif-dif jemputan lelaki yang menyertai perarakan berkumpul di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK). Dif-dif jemputan wanita mengambil tempat di Masjid Putra, Putrajaya

7.45 pagi

-

Perarakan bermula

8.30 pagi

-

Perarakan tamat. Kontinjen perarakan mengambil tempat

8.45 pagi

-

Ketibaan dif-dif jemputan

9.00 pagi

-

Ketibaan dif-dif kenamaan

9.20 pagi

-

Ketibaan YAB Tan Sri Dato’ Hj. Muhyiddin bin Hj. Mohd. Yassin, Timbalan Perdana Menteri dan YABhg. Puan Sri Datin Paduka Noorainee binti Haji Abdul Rahman

9.30 pagi

-

Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XIV Almu’tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Alhaj Abdul Halim Mu’adzam Shah ibni Almarhum Sultan Badlishah dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Haminah

-

Selawat Nabi SAW

-

Bacaan Doa

Perpaduan Nadi Transformasi Negara

-

Bacaan Ayat-ayat Suci al-Quran

-

Ucapan alu-aluan oleh YB Mejar Jeneral Dato’ Seri Jamil Khir bin Haji Baharom (B), Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku Pengerusi Jawatankuasa Induk Majlis Sambutan Maulidur Rasul SAW Peringkat Kebangsaan Tahun 1436H/2015M

-

Titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong

-

Ceramah Agama

-

Upacara pengurniaan Anugerah Maulidur Rasul SAW Peringkat Kebangsaan Tahun 1436H/2015M

-

Selawat Nabi SAW

-

Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XIV Almu’tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Alhaj Abdul Halim Mu’adzam Shah ibni Almarhum Sultan Badlishah dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Haminah berangkat meninggalkan majlis

-

YAB Tan Sri Dato’ Hj. Muhyiddin bin Hj. Mohd. Yassin, Timbalan Perdana Menteri dan YABhg. Puan Sri Datin Paduka Noorainee binti Haji Abdul Rahman meninggalkan majlis

-

Majlis bersurai

23

24

Majlis Sambutan MAULIDUR RASUL SAW Peringkat Kebangsaan Tahun 1436H / 2015M

Penerima Anugerah PENERIMA ANUGERAH PERDANA MAULIDUR RASUL SAW 1435H / 2014M YBhg. Datuk Dr. Mohd Daud bin Bakar Pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara

PENERIMA ANUGERAH MAULIDUR RASUL SAW 1435H / 2014M YBhg. Tan Sri Abdul Kader bin Talip Bekas Mufti Wilayah Persekutuan YBhg. Datuk Wira Hj. Hamza bin Taib Pesuruhjaya Polis Sabah YBhg. Datuk Zainal Abidin bin Abdul Kadir Ahli Majlis Kebangsaan PERKIM (2013-2016) YBhg. Dato’ Faiza bin Haji Thamby Chik Felo Kehormat USIM YBhg. Dato’ Prof. Zakaria bin Stapa Pensyarah di Jabatan Akidah dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, UKM YBhg. Datin Rosmiati binti Haron Mantan Pengarah Bahagian Latihan Jakim Encik Azimi bin Kassim Juruhebah Radio Malaysia Jakim Salam fm Allahyarham Ahmad Ammar bin Ahmad Azam (Wakil-Bapa) Pelajar Malaysia di Turki dan Sukarelawan Malaysia

Perpaduan Nadi Transformasi Negara

Jawatankuasa Induk Majlis Sambutan MAULIDUR RASUL SAW Peringkat Kebangsaan Tahun 1436H / 2015M

Pengerusi YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha

Jawatankuasa Perarakan Maulidur Rasul 1436H Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan Insan), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Ketua Pengarah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Jawatankuasa Pemilihan Anugerah Maulidur Rasul 1436H

PENGERUSI-PENGERUSI JAWATANKUASA

Timbalan Ketua Pengarah (Dasar), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Jawatankuasa Penerangan dan Seranta Ketua Setiausaha, Kementerian Komunikasi dan Multimedia

Jawatankuasa Perhimpunan, Persembahan dan Perjalanan Maulidur Rasul 1436H Pengarah, Bahagian Perhubungan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Jawatankuasa Sambutan VVIP, VIP dan Protokol Setiausaha Bahagian, Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa, JPM

Jawatankuasa Keraian dan Jamuan Pengarah, Bahagian Kemajuan Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

25

26

Majlis Sambutan MAULIDUR RASUL SAW Peringkat Kebangsaan Tahun 1436H / 2015M

Jawatankuasa Penyiaran, Penyediaan Pentas dan Perhiasan

Jawatankuasa Kebajikan dan Pertolongan Cemas

Pengarah, Bahagian Media, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Pengarah, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Jawatankuasa Pengangkutan

Jawatankuasa Jemputan VVIP dan VIP

Ketua Pengarah, Jabatan Pengangkutan Jalan

Jawatankuasa Keselamatan dan Lalu Lintas Ketua Polis Kuala Lumpur, Polis Diraja Malaysia

Jawatankuasa Penerbitan Khas Pengarah, Bahagian Penerbitan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Jawatankuasa Percetakan Buku Atur Cara Ketua Pengarah, Jabatan Penerangan Malaysia

Jawatankuasa Persiapan Tempat Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Pengarah, Bahagian Perhubungan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Jawatankuasa Kewangan Pengarah, Bahagian Kewangan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Urus Setia JAKIM Bahagian Perhubungan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Perpaduan Nadi Transformasi Negara

Penghargaan Istana Negara Jabatan Perdana Menteri Kementerian KewangaN Kementerian Kesihatan Malaysia Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia Kementerian PertahanaN Kementerian Kerja Raya Malaysia Kementerian Luar Negeri Polis Diraja Malaysia Jabatan Penerangan Malaysia Jabatan Penyiaran Malaysia Jabatan Pengangkutan Jalan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia Perbadanan Putrajaya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Radio Televisyen Malaysia (RTM) Masjid PutrA, Putrajaya Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, Putrajaya Syarikat Swasta Dan Orang Perseorangan Pertubuhan Akhbar, Berita Dan Pihak Media dan semua pihak yang memberikan kerjasama dan sokongan dalam menjayakan Majlis Sambutan Maulidur Rasul SAW Peringkat Kebangsaan Tahun 1436H/2015M.

27

28

Majlis Sambutan MAULIDUR RASUL SAW Peringkat Kebangsaan Tahun 1436H / 2015M

Perpaduan Nadi Transformasi Negara

29

30

Majlis Sambutan MAULIDUR RASUL SAW Peringkat Kebangsaan Tahun 1436H / 2015M

31

Nota

32

Nota