PERSEPSI GURU MATEMATIK TERHADAP PENGGUNAAN

melalui soal selidik dan dianalisis dengan menggunakan perisian Packages Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 12.0. ... BAB TIGA 2.7 ...

0 downloads 81 Views 2MB Size
PERSEPSI GURU MATEMATIK TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN MEDIA DALAM PENGAJARAN MATEMATIK

Kertas projek ini dikemukakan kepada Pengajian Pendidikan Kolej Sastera dan Sains sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Pengajaran) Universiti Utara Malaysia

Oleh

NG SOK HOOI

O Ng Sok Hooi, 2008. Hak Cipta Terpelihara.

Kolej Sastera dan Sains College of Arts and Sciences (Universiti Utara Malaysia)

PERAKUANKERJAKERTASPROJEK (Certification of Project Paper) Saya yang bertandatangan, memperakukan bahawa (1, the undersigned, certzfi that) NG SOK HOOI (NO. MATRIK: 86913) Calon untuk Ijazah Sariana Pendidikan (Teknologi Pengaiaran) (candidatefor the degree ofl telah mengemukakan kertas projek yang bertajuk (haspresented hidher project paper ofthe following title) PERSEPSI GURU MATEMATIK TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN MEDIA DALAM PENGAJARAN MATEMATIK.

Seperti yang tercatat di muka surat tajuk dan kulit kestas projek (as it appears on the title page andfiont cover ofproject paper) bahawa kestas projek tersebut boleh diterima dari segi bentuk serta kandungan dan meliputi bidang ilmu dengan memuaskan. (that the project paper is acceptable in form and content and that a satisfactory knowledge of the field is covered by the project paper) Nama Penyelia (Name of Supervisor)

: Dr. Arsaythamby Veloo

Tandatangan (Signature) Tari kh (Date)

: 30 November 2008

KEBENARAN MENGGUNA

Kertas projek ini adalah sebagai sebahagian daripada syarat untuk memenuhi pengajian peringkat Sarjana Pendidikan (Teknologi Pengajaran) di Universiti Utara Malaysia (UUM). Saya bersetuju memberi keizinan kepada pihak Perpustakaan Sultanah Bahiyah menggunakan kertas projek ini untuk rujukan dan penyelidikan. Saya juga bersetuju memberi kebenaran untuk menyalin kertas projek ini, sarna ada secara keseluruhan atau sebahagian daripadanya untuk tujuan akademik. Keizinan untuk mendapat kebenaran bagi menyalin kertas projek ini perlu diminta daripada penyelia saya atau pun Pengerusi Bidang Pengajian Pendidikan Kolej Sastera dan Sains. Segala bentuk kegiatan menyalin, menerbit, menyunting dan menggunakan keseluruhan atau sebahagian dari kertas projek ini untuk tujuan mendapat keuntungan sama ada berbentuk kewangan atau material tidak dibenarkan sama sekali. Permohonan untuk mendapatkan kebenaran menyalin, menerbit, menyunting dan menggunakan kertas projek ini boleh diajukan kepada:

Pengerusi Bidang Pengajian Pendidikan Kolej Sastera dan Sains, Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Jitra, Kedah Darul Aman.

Persepsi Guru Matematik Terhadap Penggunaan Bahan Media Dalam Pengajaran Matematik

ABSTRAK

Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti hubungan pembolehpemboleh ubah persepsi guru terhadap penggunaan bahan media dalam pengajaran matematik di sekolah menengah di negeri Perlis. Kajian ini juga mengenal pasti perbezaan persepsi guru terhadap penggunaan bahan media dalam pengajaran matematik berdasarkan jantina. Seramai 18 1 orang guru matematik telah diambil sebagai responden kajian. Data-data dikumpulkan melalui soal selidik dan dianalisis dengan menggunakan perisian Packages Statistical Packages for Social Sciences ( S P S S ) versi 12.0. Dapatan kajian menunjukkan wujud hubungan signifikan yang positif antara pembolehpemboleh ubah kemahiran dengan kemudahan, kemahiran dengan keberkesanan penggunaan bahan media, kemudahan dengan keberkesanan penggunaan bahan media dan kemudahan dengan masalah yang dihadapi. Wujud juga hubungan negatif yang signifikan antara pemboleh-pemboleh ubah kemahiran dengan masalah yang dihadapi dan keberkesanan penggunaan bahan media dengan masalah yang dihadapi. Dapatan kajian juga menunjukkan terdapat perbezaan persepsi yang signifikan antara guru lelaki dan perempuan terhadap penggunaan bahan media dalam pengajaran matematik. Persepsi guru lelaki terhadap penggunaan bahan media dalam pengajaran matematik adalah lebih tinggi daripada guru perempuan. Kajian ini terbukti penggunaan bahan media penting dalam pengajaran matematik. Penggunaan bahan media secara terancang dan bersesuaian dapat meningkatkan kecekapan proses pengajaran dan keberkesanan pengajaran matematik di sekolah menengah.

The Perception Of The Mathematics Teachers Towards The Usage Of Media Materials In Teaching Mathematics

ABSTRACT The purpose of the study is to identify the relationship between the variables of teacher's perception towards the usage of media materials in teaching mathematics in secondary schools in Perlis. This study also identifies the differences in teachers' perception based on gender. A total of 181 mathematics teacher is involved as the respondents. The data is collected through questionnaires and analyzed using SPSS version 12. The results of the study reveal that there is a positive significant relationship between the skill variables and facilities provided, skill and effectiveness of usage media materials, facilities provided and effectiveness of usage media materials and facilities provided and problems faced. The results also show a negative significant relationship between the skill variables and problems faced and effectiveness of usage media materials and problems faced. The results of the study also indicate that there is a significant difference in perception between male and female teachers towards the usage of media material in teaching mathematics. The male teachers' perception is higher than female teachers. Through the findings, it is clear that the usage of media materials is important in the teaching of mathematics. Nevertheless, a good planning need to be carried out prior before using the media materials and these materials must also be used appropriately and relevant to the subject matter. In this way, the teaching of mathematics in the secondary schools will be more effective and efficient.

PENGHARGAAN

Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi penghargaan kepada penyelia saya, Dr. Arsaythamby d l Veloo yang telah sudi menyumbangkan pengetahuan dan kepakaran beliau bagi melengkapkan isi kandungan kertas projek ini. Saya amat terhutang budi kepada beliau dalam menyempumakan kertas projek ini dengan jayanya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pensyarah yang telah banyak memberikan sokongan moral dan semangat yang tidak pemah luntur sepanjang saya mengikuti program Sarjana Pendidikan Teknologi Pengajaran. Saya percaya tanpa galakan dan inspirasi mereka adalah sukar untuk saya menyiapkan program ini dalam tempoh masa yang ditetapkan. Tidak lupa juga saya panjangkan ucapan terima kasih kepada pengetua-pengetua dan guru matematik sekolah menengah di negeri Perlis yang terlibat secara langsung dalarn menjayakan kajian ini. Malah tidak lupa juga sumbangan dan bantuan rakan-rakan sejawat yang telah membantu saya dari awal saya membuat pemohonan sehingga saya menamatkan program ini. Buat ayah dan ibu yang tercinta Eng Kim Pa @ Ng Kim Pa dan Khoo Yew Ha, terima kasih atas segala pengorbanan dan kesabaran yang diberikan.

KANDUNGAN

Halaman KEBENARAN MENGGUNA ABSTRAK ABSTRACT PENGHARGAAN KANDUNGAN DAFTAR JADUAL DAFTAR RAJAH DAFTAR SINGKATAN

BAB SATU

PENGENALAN

Pendahuluan Pernyataan masalah Objektif kajian Soalan kajian Hipotesis kajian Kesignifikanan kajian Batasan kajian Definisi operasional Kesimpulan

TINJAUAN LITERATUR

BAB DUA

2.1 2.2 2.3 2.4

2.5

2.6

Pengenalan Teori tingkah laku Penggunaan bahan media dalarn pengajaran matematik Persepsi guru matematik terhadap penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Peranan guru matematik terhadap penggunaan komputer Persepsi guru matematik terhadap penggunaan bahan media berdasarkan jantina

.1. 11 ...

111.

iv v

ix xi xii

2.7 2.8

BAB TIGA

Media cetakan dan media elektronik Kesimpulan

METODOLOGI

Pengenalan Reka bentuk kajian Responden kaj ian Instnunen kajian Kaedah pengumpulan data Analisis data Kajian rintis Kesimpulan

BAB EMPAT

DAPATAN KAJIAN

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

BAB LIMA

Pengenalan Profil guru matematik Ujian kebolehpercayaan soal selidik selepas kajian sebenar Hubungan pemboleh-pemboleh ubah persepsi guru dalam pengajaran matemati k Perbandingan persepsi guru matematik berdasarkan jantina Kesimpulan

RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN IMPLIKASI KAJIAN

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

Pengenalan Rumusan dapatan kaj ian Perbincangan kajian Implikasi kajian Cadangan kajian Kesimpulan

38 38 39 40 44

48

RUJUKAN

LAMPIRAN

Lampiran A: Soal Selidik Lampiran B: Surat Kelulusan daripada KPM Lampiran C: Surat Kelulusan daripada JPNPs Larnpiran D: Analisis Kebolehpercayaan Instrumen dalam Kajian Rintis Larnpiran E: Analisis Kebolehpercayaan Instrumen dalam Kaj ian Sebenar Lampiran F: Profil Guru Matematik Mengikut Jantina Lampiran G: Korelasi antara Pemboleh-pemboleh Ubah Persepsi Guru dalam Pengajaran Matematik Lampiran H: Output Independent Sample T-test Persepsi Guru Matematik dari segi Kemahiran berdasarkan Jantina Lampiran I: Output Independent Sample T-test Persepsi Guru Matematik dari segi Kemudahan berdasarkan Jantina Lampiran J: Output Independent Sample T-test Persepsi Guru Matematik dari segi Pendapat Keberkesanan berdasarkan Jantina

vii

Lampiran K: Output Independent Sample T-test Persepsi Guru Matematik dari segi Masalah berdasarkan Jantina Lampiran L: Output Independent Sample T-test Persepsi Gum Matematik berdasarkan Jantina

81

82

DAFTAR JADUAL

Nombor Jadual

Tajuk

Jadua13.1

Jurnlah Item daripada Persepsi Guru Matematik Berdasarkan Dimensi Kemahiran, Kemudahan, Pendapat Keberkesanan dan Masalah (Kajian Rintis)

Jadual 3.2

Pentafsiran Hubungan antara Pemboleh Ubah Mengikut Nilai Pekali Korelasi

Jadual 3.3

Nilai Kebolehpercayaan Kajian Rintis Mengikut Kemahiran, Kemudahan, Pendapat Keberkesanan dan Masalah. Jwnlah Item daripada Persepsi Guru Matematik Berdasarkan Dimensi Kemahiran, Kemudahan, Pendapat Keberkesanan dan Masalah (Kajian Sebenar) Profil Guru Matematik Mengikut Jantina Nilai Kebolehpercayaan Kajian Sebenar Mengikut Kemahiran, Kemudahan, Pendapat Keberkesanan dan Masalah Keputusan Ujian Korelasi Pearson bagi Hubungan Pembolehpemboleh Ubah Persepsi Guru Dalam Pengajaran Matematik Ujian-t bagi Persepsi Antara Guru Lelaki dan Perempuan Terhadap Kemahiran Penggunaan Bahan Media Dalam Pengaj aran Matematik

Halaman 32

Ujian-t bagi Persepsi Antara Guru Lelaki dan Perempuan Terhadap Kemudahan Penggunaan Bahan Media Dalam Pengajaran Matematik Ujian-t bagi Persepsi Antara Guru Lelaki dan Perempuan Terhadap Keberkesanan Penggunaan Bahan Media Dalam Pengajaran Matematik Ujian-t bagi Persepsi Antara Guru Matematik Lelaki dan Perempuan Terhadap Masalah Yang Dihadapi Dalam Penggunaan Bahan Media Ujian-t bagi Persepsi Antara Guru Lelaki dan Perempuan Terhadap Penggunaan Bahan Media Dalam Pengajaran Matematik

DAFTAR RAJAH

Nombor Rajah

Tajuk

Rajah 2.1

Peratus Pengetahuan dengan Menggunakan Deria

Rajah 3.1

Kerangka Kajian Hubungan antara Jantina dengan Persepsi Guru Matematik

Halaman 24

DAFTAR SINGKATAN

SPSS

- Statistical Packages for Social Sciences

ICT

- Teknologi Maklurnat dan Komunikasi

PPSMI

-

Program pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris

LCD

- Liquid crystal display

TV

- Televisyen

PIPP

- Pelan Induk Pembangunan Pendidikan

TIME

- TIME Engineering Berhad

CD

- Cakera padat

BTP

- Bahagian Teknologi Pendidikan

OHP

- Projektor overhed

CBE

- Computer-based education

xii

BAB SATU PENGENALAN 1.1

Pendahuluan

Sistem Pengajaran dan pembelajaran di Malaysia di era globalisasi ini adalah amat berbeza jika dibandingkan dengan sistem yang digunapakai bagi beberapa dekad yang lampau. Dengan adanya perkembangan yang positif, pantas dan berilmu pengetahuan di dalarn bidang teknologi maklurnat dan komunikasi (ICT), sistem pendidikan negara telah sedikit sebanyak dipengaruhi oleh kepesatan perkembangan ICT ini. Dewasa ini, ICT telah pun diterapkan ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik dan sains, baik di peringkat universiti, kolej, sekolah menengah mahupun sekolah rendah

secara berperingkat-peringkat. Kej ayaan dalam

menyediakan

pendidikan sains dan matematik pada peringkat awal akan menjaminkan sebuah masyarakat berpengetahuan yang mampu bersaing di arena antarabangsa. Justeru, Mesyuarat Jemaah Menteri pada Jun 2002 telah membuat keputusan di mana pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik diajar dalam Bahasa Inggeris.

Untuk menyahut cabaran tersebut di atas, program pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) diperkenalkan secara berperingkat untuk tahun satu, tingkatan satu dan tingkatan enam rendah mulai tahun 2003. Untuk menjayakan program PPSMI, Kementerian Pelajaran telah membekalkan sekolah-sekolah dengan komputer

The contents of the thesis is for internal user only

RUJUKAN Abdul Rahim Bakar & Shamsiah Mohamed. (2008). Teaching using Information and communication technology : Do trainee teachers have the confidence? Journal of Education and Development using ICT, 4 (I), 1-6. Abdul Rahim Mohd. Saad. (1996). Mereka Bentuk T e h Pengajaran Secara EJisien Dan EfektiJ: Shah Alam : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Aytekin Isman & Huseyin Yaratan. (2005). How technology is integrated into math education. Diperolehi Julai 3, 2008, daripada http://itdl.or,g/Jomal/Jul 05larticle 03 .htm. Blackmore, J., Hardcastle, L., Bamblett, E. and Owens, J. (2003). Effective Use of Information and Communication Technology (ICT) to Enhance Learning for Disadvantaged School Students, DEST, Canberra. 5, 2008, daripada Diperolehi Oktober www.dest.g o v . a u / s c h o o l s / ~ u b l i c a t i o n s / 2 0 0 3 / I C T / I ~ f Chong Chee Keong, Sharaf Horani & Daniel, J. (2005). A study on the use of ICT in Mathematics teaching. Journal of Instructional Technology, 2 (3), 43-5 1. Connell, W. F. (198 1). Asas Pendidikan. Kuala Lurnpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Dick, W. & Reiser, R. A. (1994). Merancang Pengajaran Yang Efekttif (Abdul Rahim Mohd. Saad, Terjemah). Pulau Pinang : Universiti Sains Malaysia. Ee Ah Meng. (1997). Pedagogi Pelaksanaan Pengajaran. Shah Alarn : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Faridah Abdul Manaff & T. Subahan Mohd. Meerah. (1993). Strategi Pusat Sumber Dalam Pendidikan. Kuala Lurnpur : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Faridah Serajul Haq. (2001). Kepentingan Penggunaan Teknologi Komputer Untuk Pengajaran Dan Pembelajaran Pelajar-Pelajar Bennasalah Pembelajaran. Dalam Prosiding Konvensyen Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (m.s.266-277). Kuala Lurnpur : Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia. Haji Badrul Hisham Bin Haji Alang Osman. (2008). Kesediaan guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Berbantukan Komputer (PPBK) di sekolah menengah. Diperolehi Ogos 7,2008. Hennessy, S., Ruthven, K. & Brindley, S. (2005). Teacher perspectives on integrating ICT into subject teaching: commitment, constraints, caution, and change. Journal of Curriculum Studies, 37 (2), 155-192. Houtz, L. E. & Gupta, U. G. (2001). Nebraska High School students' computer skills and attitudes. Journal of Research on Computing in Education, 33 (3), 3 16-328. ICT Di Sekolah Perlu Komitmen. (2007). Utusan Malaysia. Diperolehi April 15,2007. ICT: Lebih Banyak Sekolah Pedalaman Terlibat. (2007). Utusan Malaysia. Diperolehi April 16,2007.

Iran, H. (1994). Analisis Statistik DeskriptiJ;Kajang : Teknologi Edar. Ittigson, R. J. & Zewe, J. G. (2003). Technology in the mathematics classroom. In Tomei, L. A. (Ed.). Challenges of Teaching with Technology Across the Curriculum: Issues and Solutions. Hershey: Information Science Publishing, 114-133. Johardy Ibrahim. (2007). Bangunkan Usahawan ICT. Utusan Malaysia. Diperolehi September 4,2007. Jones, A. (2004). A review of the Research Literature on Barriers to the Uptake of ICT by Teacher. UK: Becta. Karnaruddin Husin & Kamarul Azhar. (1994). Asas Pendidikan I (Dinamika Sekolah dan Bilik Darjah). Petaling Jaya : Longman Malaysia Sdn. Bhd.

Kemp, J. E. & Smellie, D. C. (1997). Perancangan, Penerbitan, Dan Penggunaan Media Pengajaran. (Edisi Keenam, Norihan Abu Hassan, Terjemah). Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Liaw, S. S. (2002). An Internet survey for perception of computers and the World Wide Web: relationship, prediction and difference. Computers in Human Behavioor, 18, 17-35. Lisa. (2005). E-Pembelajaran Interaktif - Penyelesaian Pengajaran Dan Pembelajaran. Diperolehi Ogos 13,2008. Mohd. Hamdan Adnan. (1988). Konsep Asas Perhubungan Awam. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Mohd. Zaaba IsmaiI & Zurida Ismail. (2002). Keyakinan Guru-guru Pelatih Untuk Mengintegrasikan Teknologi Dalam Kurikulum. Wawasan Pusat Sumber Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, 1 6 (I), 3 - 15. Muhamad Hasan Abdul Rahrnan. (2000). Media Pengajaran Penghasilan Bahan Pengajaran Berkesan. Serdang : Penerbit Universiti Putra Malaysia. Musa bin Ismail. (2007). Penggunaan ICT Dalam Pengajaran dun Pembelajaran. Hulu Langat, Selangor. Ngoh Yih Shan. (2003). Persepsi Guru Sains dun Matematik Dalam Penggunaan Alat ICT dan Bahan Sokongan: Kajian Kes di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis. Fakulti Sains Kognitif dan Pendidikan, Universiti Utara Malaysia, Kedah. Noraini Idris. (2001). Pedagogi Dalam Pendidikan Matematik. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Norhashim Abu Samah, Mazenah Youp & Rose Alinda Alias. (1996). Pengajaran Bantuan Komputer. Kuala Lurnpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Omardin Ashaari. (1997). Prinsip Pengajaran Mikro. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Ong, C. S. & Lai, J. Y. (2006). Gender differences in perceptions and relationships among dominants of e-learning acceptance. Computers in Human Behavior, 22 (5), 816-829. Pelan Induk Pembangunan Pendidikun. (2006). Edisi Pelancaran PIPP 2006, Kuala Lurnpur : Kementerian Pelajaran Malaysia. Pramela Krish & Noraza Ahmad Zabidi. (2007). Teachers and the new ICT challenges. Selangor : Universiti Kebangsaan Malaysia. Reinen, I. J. & Plomp, T. (1993). "Gender and computers: another area of inequality in education?", in Pelgnun, W., Reinen, I. J. & Plomp, T. (Eds), Schools, Teachers, Students and Computers: A Cross-National Perspective, IEA, The Hague. Rekabdarkolaei, S. M. & Arnuei, F. (2008). Evaluation of ICT literacy Differences in trainee student teachers from the view of sexuality. Journal of Campus- Wide Information Systems, 25 (3), 176-188. Robertson, M., Grady, N., Fluck, A. & Webb, I. (2006). Conversations toward effective implementation of information communication technologies in Australian schools. Journal of Educational Administration, 44 (I), 71-85. Sekaran, U. (2003). Research methodfor business: A skill building approach. (4thEds.). New York : John Wiley & Sons. Sime, D. & Priestley, M. (2005). Student Teachers' first reflections on information and communications technology and classroom learning: implications for initial teacher education. Journal of Computer Assisted Learning, 130-142. Ting Kung Shiung & Woo Yoke Ling. (2005). Penggunaan ICT Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Teknik Dan Vokasional: Sikap Guru, Peranan ICT Dan Kekangan 1 Cabaran Penggunaan ICT. Dalam Seminar Pendidikan 2005, Fakulti Pendidikan, U T M . Uhomoibhi, J. 0. (2006). Implementing e-learning in Northern Ireland: prospects and challenges. Journal of Campus-Wide Information Systems, 23 (I), 4-14.

Wahid Hashim. (2007). Menuai Pelaburan PPSMI. Utusan Malaysia, Diperolehi April 17,2007. Wan Mohamad Wan Ibrahim, Hazlina Awang Lah, Zakarna Jusoh, Zari Ibrahim & Hj Ismail bin Deris. (2006). Tahap keperluan pengetahuan dan kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikusi (ICT) di kalangan guru-guru di beberapa buah sekolah di Jajahan Kota Bharu Kelantan. Diperolehi Ogos 8,2008, daripada http://ipkb.l